Imeds.pl

Urtix

Charakterystyka produktu leczniczego


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

URTIX®330 mg tabletka


SKÅAD JAKOÅšCIOWY I ILOÅšCIOWY


Każda tabletka zawiera 330 mg Urtica dioica L. lub Urtica urensL. lub ich hybryd, bądź mieszanin tych gatunków,radix (korzenia pokrzywy).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka


SZCZEGÓÅOWE DANE KLINICZNE


Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na okresie stosowania i doświadczeniu.


Wskazania


Środek tradycyjnie stosowany w zaburzeniach czynnościowych dróg moczowych z utrudnieniem oddawania moczu.


Dawkowanie i sposób podawania


Doustnie 3-4 razy dziennie po 4 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu. W trakcie przyjmowania leku wskazane są konsultacje z lekarzem urologiem.


Przeciwwskazania


Przerost gruczołu krokowego. Choroby nowotworowe. Nadwrażliwość na korzeń pokrzywy.


Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Trudności w oddawaniu moczu wymagają konsultacji z lekarzem oraz regularnej kontroli medycznej. W przypadku bólu przy oddawaniu moczu, pojawienia się krwi w moczu lub nagłego zatrzymania moczu należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.


Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji


Dotychczas nie sÄ… znane.


Wpływ na płodność, ciążę i laktację


Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie przeprowadzono stosownych badań. Brak danych na temat wpływu na płodność.


Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn


Nie ma wpływu.


Działania niepożądane


Z danych literaturowych wynika, że mogą wystąpić łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe i skórne reakcje uczuleniowe.


Przedawkowanie


Mogą wystąpić łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. W razie przedawkowania przyjmować węgiel leczniczy.


WÅAÅšCIWOÅšCI FARMAKOLOGICZNE


Właściwości farmakodynamiczne


Brak danych.


Właściwości farmakokinetyczne


Brak danych na temat farmakokinetyki związków występujących w korzeniu pokrzywy.


Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Brak danych dotyczących przedkliniczych danych o bezpieczeństwie.


DANE FARMACEUTYCZNE


Wykaz substancji pomocniczych


Koloidalny dwutlenek krzemu

Skrobia ziemniaczana


Niezgodności farmaceutyczne


Brak danych


Okres ważności


2 lata


Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania


Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do 25ºC, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Rodzaj i zawartość opakowania


Pojemniki szklane z korkiem z polietylenu, pojemniki do tabletek polietylenowe lub polipropylenowe z wieczkiem z polietylenu zawierajÄ…ce 60 lub 90 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania


Bez szczególnych wymagań.


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJÄ„CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561-20-08

fax 58 561-20-16

e-mail: poczta@labofarm.com.pl


NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


9126


DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDÅUÅ»ENIA POZWOLENIA


27.12.2001 r. / 02.03.2010 r.


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO