+ iMeds.pl

Uvadex 20 mikrogramów/ml roztwór do frakcjonowania krwi 20 mcg/mlUlotka Uvadex 20 mikrogramów/ml roztwór do frakcjonowania krwi

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Uvadex, 20 mikrogramów/ml, roztwór do modyfikowania frakcji krwi

Methoxalenum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Uvadex i w jakim celu się go stosuje?

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Uvadex

3.    Jak stosować lek Uvadex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Uvadex

6.    Inne informacje

Lek, noszący nazwę Uvadex, 20 mikrogramów/ml, to roztwór do modyfikowania frakcji krwi.

Metoksalen jest lekiem, zmieniającym sposób reagowania ciała na światło, który staje się aktywny po wystawieniu na działanie promieniowania ultrafioletowego (UV).

1. Co to jest Uvadex i w jakim celu się go stosuje?

T-komórkowy chłoniak skóry (ang. cutaneous T-celł lymphoma - CTCL) jest chorobą krwi, powodującą nietypowy rozrost komórek, które wywierają wpływ na skórę. Uvadex stosuje się z użyciem systemu do fotoferezy THERAKOS™ CELLEX™ lub UVAŘ® XTS w celu złagodzenia skórnych objawów CTCL w przypadku, gdy inne metody leczenia nie są skuteczne.

Systemy do fotoferezy THERAKOS™ CELLEX™ lub UVAŘ® XTS dostarczają promieniowania UV, niezbędnego do aktywacji metoksalenu, który następnie niszczy chorobowo zmienione krwinki białe.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Uvadex

Należy upewnić się, że ten lek jest odpowiednio dobrany dla osoby, której ma być podany. Preparatu UVADEX nie należy podawać niektórym osobom.

Lek Uvadex nie zostanie zastosowany, jeśli:

•    U pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja uczuleniowa na metoksalen, inny związek psoralenu lub którykolwiek składnik leku.

•    Pacjent choruje na raka skóry (czerniak, rak podstawnokomórkowy lub płaskonabłonkowy).

•    Pacjent choruje na chorobę przebiegającą z nadwrażliwością na światło, takąjak porfiria, toczeń rumieniowaty układowy lub albinizm (stan, w którym ilość barwnika skóry jest zmniejszona).

•    Pacjentowi usunięto śledzionę.

•    Pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi lub podwyższoną liczba krwinek białych (powyżej 25 000/mm3).

•    Pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

•    Pacjent jest aktywny seksualnie i nie stosuje skutecznej metody antykoncepcji. Aktywność seksualna, zarówno podczas, jak i po zakończeniu leczenia, powoduje konieczność stosowania środków antykoncepcyjnych, ponieważ metoksalen może spowodować uszkodzenia dziecką poczętego podczas leczenia lub po jego zakończeniu.

•    U pacjenta występuje ciężka choroba serca lub ciężka niedokrwistość, kiedy nie jest tolerowany ubytek dużej ilości krwi.

•    Pacjent ma usunięte soczewki, lub soczewkę z któregokolwiek oka.

Lek Uvadex powinien być podawany określonym osobom z zachowaniem specjalnych środków ostrożności.

LEKARZ doradzi, czy można być leczonym lekiem Uvadex, jeśli pacjent:

•    choruje na PADACZKĘ i jest leczony fenytoiną (może to spowodować, że terapia lekiem Uvadex będzie nieskuteczna);

•    ma zaburzenia, dotyczące WĄTROBY lub NEREK;

•    przyjmuje tolbutamid z powodu CUKRZYCY (może to spowodować wzrost wrażliwości na światło);

•    opalał się przed leczeniem;

•    przyjmuje jakiekolwiek inne leki, zwiększające wrażliwość na światło, w tym pewne antybiotyki (np. cyprofloksacynę, doksycyklinę i kwas nalidyksowy), niektóre leki moczopędne, niektóre leki używane do leczenia cukrzycy (np. chlorpropamid), niektóre leki używane do leczenia zaburzeń psychicznych (np. trifluoroperazyna i haloperydol) i niektóre leki używane do leczenia chorób skóry (np. izotretynoinę);

• istnieje jakakolwiek możliwość, że zajdzie w CIĄŻĘ (patrz poprzedni punkt).

Ostrzeżenie:

Niniejszy lek zawiera 5% etanolu. Każda dawka zawiera do 0,41 g alkoholu. Może to być szkodliwe dla osób z chorobami wątroby, alkoholizmem, padaczką urazami lub chorobami mózgu, jak również dla kobiet ciężarnych i dzieci oraz może zmieniać lub nasilać działanie innych leków.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty, jak paracetamol.

Stosowanie leku Uvadex z jedzeniem i piciem

Nie przeprowadzono żadnych badań z oceną wpływu jedzenia i picia. Ponieważ lek Uvadex jest podawany w ramach procedury szpitalnej, decyzja o tym, czy pacjent może jeść lub pić w trakcie tej procedury, zależy od lekarza specjalisty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety ciężarne lub karmiące piersią nie mogą otrzymywać leku Uvadex.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bezpośrednio po zakończeniu zabiegu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Uvadex

Niniejszy lek jest zawsze podawany przez lekarza specjalistę, który może wyjaśnić to, co się dzieje. Lekarz podejmie decyzję, ile zabiegów terapeutycznych potrzebuje pacjent. Większość pacjentów otrzymuje leczenie przez dwa kolejne dni, raz na miesiąc, przez sześć miesięcy. Po czterech miesiącach częstotliwość może zostać zwiększona do dwóch kolejnych dni, dwa razy na miesiąc, jeżeli lekarz uzna to za konieczne.

Niniejszy lek podaje się w następujący sposób.

Lekarz, który odbył specjalistyczne szkolenie w zakresie stosowania fotoferezy wykona wkłucie do żyły ramienia, aby krew mogła wypłynąć do specjalnie skonstruowanego urządzenia (system do fotoferezy THERAKOS™ CELLEX™ lub UVAŘ® XTS), które oddzieli krwinki czerwone, krwinki białe i osocze. Krwinki czerwone oraz większość osocza zostaną podczas zabiegu z powrotem wstrzyknięte do układu krążenia pacjenta. Krwinki białe oraz reszta osocza zostaną zmieszane z wyliczoną dawką leku Uvadex, następnie poddane działaniu promieniowania UV w urządzeniu, a na koniec z powrotem wstrzyknięte do organizmu pacjenta.

Zabieg trwa trzy do czterech godzin od momentu wkłucia igły do momentu wstrzyknięcia wszystkich składników krwi z powrotem do organizmu.

Nie może być przeprowadzonych więcej niż 20 sesji fotoferezy w okresie 6 miesięcy.

Podczas zabiegu leczniczego oraz przez okres 24 godzin po jego zakończeniu, przez cały czas pacjent musi mieć założone specjalne, posiadające opaskę okulary, nieprzepuszczalne dla promieniowania UVA, aby uniknąć uszkodzenia oczu przez światło, które może spowodować powstanie zaćmy.

Po przejściu zabiegu leczniczego

Po przejściu zabiegu leczniczego należy unikać światła słonecznego przez co najmniej 24 godziny, ponieważ może ono uszkodzić skórę, powodując oparzenie lub w dłuższym okresie czasu powodując przedwczesne starzenie się skóry. Jeżeli pacjent musi wyjść na zewnątrz, powinien on skórę ochronić środkiem z silnym filtrem UV oraz założyć okulary przeciwsłoneczne (patrz powyżej).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Uvadex

Jest to bardzo mało prawdopodobne, jednak w razie otrzymania zbyt dużej dawki może być konieczne przebywanie w ramach leczenia w zaciemnionym pomieszczeniu przez 24 godziny lub dłużej.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Uvadex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mają one zwykle łagodne nasilenie i szybko przemijają. Niezbyt często występowały nudności i wymioty. Badania krwi wykazały, że lek Uvadex może czasami wywołać niewielkie zmiany we krwi, ale nie wywołują one żadnych objawów klinicznych. Zmiany obejmują zmniejszenie stężenia albumin, wapnia, hemoglobiny, potasu, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych oraz proporcji krwinek czerwonych we krwi.

Zabieg fotoferezy może spowodować wystąpienie łagodnego lub umiarkowanego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, gorączkę lub miejscowe zakażenia albo uszkodzenia żył na skutek wkłucia igły.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

5.    Jak przechowywać Uvadex

• Uvadex jest przechowywany w aptece szpitalnej w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

•    Leku Uvadex nie należy używać po upływie terminu ważności, zamieszczonego na kartoniku.

6.    Inne informacje Co zawiera lek Uvadex?

Substancją czynną leku jest metoksalen. Ponadto lek zawiera glikol propylenowy, alkohol etylowy 95%, kwas octowy lodowaty, sodu octan trój wodny, sodu wodorotlenek, sodu chlorek, i wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek UVADEX i co zawiera opakowanie?

Uvadex jest zapakowany w fiolkę, która zawiera 10 ml roztworu, wykonaną ze szkła z oranżowego szkła typu 1 zamkniętą korkiem z gumy bromobutylowej pokrytej fluoropolimerem z zamknięciem typu flip-off, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Johnson & Johnson Medical Ltd. (działającej jako Therakos Europe), Pinewood Campus, Nine Mile Ride,

Wokingham, Berkshire, RG40 3EW,

Wielka Brytania.

Wytwórca

Penn Pharmaceutical Services Limited,

Units 23 & 24 Tafamaubach Industrial Estate,

Tredegar, Gwent, Wales, NP22 3AA,

Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki

20K -05- 2 I

5/5

Uvadex 20 mikrogramów/ml roztwór do frakcjonowania krwi

Charakterystyka Uvadex 20 mikrogramów/ml roztwór do frakcjonowania krwi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

UVADEX 20 MIKROGRAMÓW/ML, ROZTWÓR DO MODYFIKOWANIA FRAKCJI

KRWI

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Uvadex 20 mikrogramów/ml, roztwór do modyfikowania frakcji krwi.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 20 mikrogramów metoksalenu.

Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 200 mikrogramów metoksalenu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Produkt zawiera 5% etanolu, a każda dawka zawiera do 0,41 g alkoholu.

Ponadto zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę (o maksymalnej objętości 4,5 ml).

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do modyfikowania frakcji krwi.

Przezroczysty, bezbarwny lub jasnożółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Uvadex jest stosowany w połączeniu z aparatem do fotoferezy THERAKOS CELLEX lub UVAR XTS w paliatywnym leczeniu skórnych objawów (zmiany rumieniowe, silne zmiany naciekowe, erytrodermia) T-komórkowego chłoniaka skóry (ang. CTCL) w stadium zaawansowanym (T2-T4) wyłącznie u pacjentów, nie reagujących na inne sposoby leczenia (takie, jak np.: terapia PUVA, kortykosteroidy układowe, chlormetyna, interferon alfa).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Nie wstrzykiwać pacjentom bezpośrednio.

W procesie fotoferezy pacjent jest podłączony do aparatu THERAKOS CELLEX lub UVAR XTS za pośrednictwem cewnika. Czerwone krwinki są oddzielone w wirówce od białych krwinek i osocza. Czerwone krwinki i nadmiar osocza powracają do pacjenta, natomiast „kożuszek” (ang. buffy coat, krew wzbogacona w leukocyty) i część osocza jest zbierana do worka fotoaktywacji, umieszczonego z boku aparatu. Gromadzenie kożuszka jest powtarzane trzy do sześciu razy, zależnie od wielkości wirówki zastosowanej w aparacie.

Podczas każdej sesji zabiegu fotoferezy z użyciem produktu Uvadex jego dawka jest obliczana zgodnie z objętością, podlegającą leczeniu (wyświetlaną na panelu aparatu) za pomocą wzoru:

Objętość, podlegająca zabiegowi x 0,017 ml produktu Uvadex dla każdego zabiegu Przykład: Objętość, podlegająca zabiegowi = 240 ml x 0,017 = 4,1 ml produktu Uvadex

Wskazana ilość produktu Uvadex zostaje wstrzyknięta do worka recyrkulacji przed fazą fotoaktywacji. Podczas fotoaktywacji krew wzbogacona w leukocyty nieustannie krąży w komorze fotoaktywacyjnej (fotoceptor) przez maksymalnie 90 minut przy jednoczesnym wystawieniu jej na działanie światła ultrafioletowego UVA (1-2 J/cm2) z jednego zespołu (THERAKOS CELLEX) lub z dwóch zespołów (UVAR XTS) lamp UVA.

Po zakończeniu cyklu fotoaktywacji fotoaktywowane komórki podlegają reinfuzji do pacjenta za pomocą sił grawitacji przy zalecanym czasie wlewu od 15 do 20 minut. Pełny zabieg fotoferezy trwa najwyżej 3 godziny.

Pacjent powinien być poddawany zabiegowi przez dwa kolejne dni raz w miesiącu przez sześć miesięcy. U pacjentów, u których brak odpowiedniej reakcji na leczenie po wykonaniu ośmiu zabiegów, można zwiększyć schemat leczenia do dwóch kolejnych dni, co dwa tygodnie przez kolejne trzy miesiące.

Za „odpowiednią reakcję” uważa się 25% poprawę oceny skóry1 (patrz poniżej), utrzymującą się przez przynajmniej 4 tygodnie.

Określenie oceny skóry: Nasilenie zmian skóry powinno być określane dla 29 obszarów powierzchni ciała (podobnie do stosowanych w ocenie uszkodzeń po oparzeniu).

0    = skóra normalna

0,5 = tło normalne, z rozrzuconymi grudkami rumieniowymi

1    = minimalny rumień i obrzęk; brak łuszczenia i pęknięć

2    = znaczny rumień i obrzęk; brak łuszczenia i pęknięć

3    = submaksymalny rumień, łuszczenie i obrzęk; brak pęknięć i odwinięcia błony

śluzowej (ectropion)

4    = najpoważniejsze; szerokie występowanie z maksymalnym rumieniem, obrzękiem

i łuszczeniem; mogą występować pęknięcia i odwinięcia błony śluzowej

Każda ocena nasilenia jest mnożona przez procent łącznej powierzchni ciała, jaką zajmuje ten obszar, w celu uzyskania oceny regionu. Ogólna ocena zmian skóry jest sumą ocen wszystkich regionów.

Poprawa o 25% stanowi klinicznie istotną zmianę, która jest najczęściej związana z zakresem całego obciążenia chorobą (stopień udziału krwi i węzłów chłonnych ze złośliwymi limfocytami T), poprawą objawów skórnych choroby, której towarzyszy równoległa poprawa choroby układowej. Dla uniknięcia pomylenia krótkotrwałych, umiarkowanych, pojawiających się i zanikających zmian skórnych z prawdziwą poprawą, wszelkie pozytywne zmiany w obrębie objawów skórnych powinny utrzymywać się przynajmniej przez cztery tygodnie, aby można je uznać za zmiany o znaczeniu klinicznym.

Liczba zastosowanych zabiegów fotoferezy nie powinna przekraczać 20 zabiegów w ciągu sześciu miesięcy.

Specjalne grupy pacjentów

Nie oceniano działania klinicznego leku Uvadex u dzieci i pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do stosowania produktu Uvadex:

Wcześniejsze występowanie reakcji idiosynkrazji lub reakcji nadwrażliwości na metoksalen, związki psoralenu lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Współistniejący czerniak, podstawnokomórkowy lub płaskonabłonkowy rak skóry.

Stosowanie leku u aktywnych seksualnie mężczyzn i kobiet w wieku rozrodczym, jeśli podczas leczenia nie są stosowane skuteczne metody antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

Ciąża i laktacja

Afakia

Przeciwwskazania dla zabiegu fotoferezy:

Uczulenie na światło (np. porfiria, układowe liszaje rumieniowate lub bielactwo uogólnione).

Brak możliwości tolerowania pozaustrojowej utraty krwi (np. w związku z poważną chorobą serca, poważną anemią itp.).

Liczba białych krwinek powyżej 25 000 mm3.

Wcześniejsze usunięcie śledziony.

Zaburzenia krzepnięcia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności, dotyczące stosowania

Produkt Uvadex powinni stosować wyłącznie lekarze, posiadający odpowiednie doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu T-komórkowego chłoniaka skóry, którzy odbyli specjalne szkolenie i posiadają praktykę w stosowaniu aparatury do fotoferezy THERAKOS CELLEX lub UVAR XTS. Leczenie za pomocą psoralenu i naświetlania promieniowaniem ultrafioletowym powinno być prowadzone pod stałą kontrolą takiego lekarza. W związku z możliwością uszkodzenia oczu lekarz powinien dokładnie poinformować pacjenta o zagrożeniu związanym z terapią. Produkt Uvadex można stosować jedynie ex vivo, podając go bezpośrednio do worka fotoaktywacji. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo nieplanowanego uszkodzenia krwi podczas zabiegu (np. alarm dźwiękowy > 43°C) reinfuzję krwi u pacjenta powinno się wykonać wyłącznie wówczas, gdy nie nastąpiła hemoliza.

Środki ostrożności, dotyczące antykoncepcji: Zarówno kobiety, jak i mężczyźni leczeni lekiem Uvadex powinni stosować odpowiednie metody antykoncepcji w trakcie trwania oraz po zakończeniu leczenia za pomocą fotoferezy.

Możliwość powodowania zaćmy: Wystawienie na działanie dużych dawek promieniowania UVA powoduje zaćmę u zwierząt. Działanie to jest wzmacniane przez podanie doustne metoksalenu. W związku z tym, że stężenie metoksalenu w soczewkach oka ludzkiego jest proporcjonalne do poziomu w surowicy, stężenie będzie zdecydowanie niższe po leczeniu metoksalenem (z użyciem leku Uvadex) ex vivo w porównaniu do stężenia po podaniu doustnym. Niemniej jednak, jeżeli soczewki są wystawione na działanie promieniowania UVA w czasie, gdy metoksalen jest obecny w soczewkach, wówczas działanie fotochemiczne może prowadzić do nieodwracalnego wiązania metoksalenu z białkiem i elementami DNA soczewek. Z tego powodu należy chronić oczy pacjenta przed działaniem światła UVA przez noszenie podczas cyklu leczenia oraz przez kolejne 24 godziny po zabiegu okularów słonecznych z boczną osłoną, nieprzepuszczających promieni UVA.

Niepożądane działanie na skórę: Po podaniu doustnym psoralenu, gdy stężenie w surowicy może przekraczać 200 ng/ml, wystawienie na działanie światła słonecznego lub promieniowanie ultrafioletowe (nawet przez szyby okienne) może powodować poważne oparzenia, a w dalszej perspektywie „przedwczesne starzenie” skóry. Z pozaustrojowym stosowaniem leku Uvadex wiąże się dużo mniejsza układowa ekspozycja na metoksalen (w ponad 80% próbkach krwi pobranych 30 minut po reinfuzji foto-uaktywnionego kożuszka stężenie metoksalenu było < 10 ng/ml, a średnie stężenie metoksalenu w osoczu wynosiło 25 ng/ml). Wielkość fototoksyczności, związana z tymi stężeniami nie była jednak systematycznie badana. Dlatego też, dla ostrożności pacjenci powinni unikać wystawienia na działanie światła słonecznego w ciągu 24 godzin, następujących po zabiegu fotoferezy.

Na ocenę skóry może mieć wpływ niedawne opalanie się przez pacjenta.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek: Pomimo, że u kilku pacjentów po transplantacji nerki z zaburzoną czynnością stosowano fotoferezę z użyciem produktu Uvadex, to dodatkowych informacji na temat stosowania produktu Uvadex u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek jest niewiele. U pacjentów po transplantacji nerki, u których zastosowano zabieg fotoferezy, nie stosowano żadnych dodatkowych środków ostrożności takich, jak zmniejszenie dawki lub wydłużenie okresu ochrony przed światłem ultrafioletowym, a zabiegi były dobrze tolerowane i skuteczne.

Pacjenci z chorobami wątroby: Nie ma żadnych szczególnych informacji o stosowaniu fotoferezy z użyciem produktu Uvadex u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. W związku z tym, że dla wydalania z moczem konieczna jest biotransformacja wątrobowa, możliwe, że w przypadku zaburzonej czynności wątroby może następować wydłużenie okresu półtrwania metoksalenu. Może to prowadzić do długotrwałej nadwrażliwości na światło i wymaga ciągłego stosowania środków ostrożności, zapobiegających ekspozycji na światło słoneczne po upłynięciu 24 godzin od wykonania zabiegu fotoferezy. Przed rozpoczęciem zabiegu należy rozważyć, czy spodziewane korzyści związane z zabiegiem fotoferezy przewyższają możliwe ryzyko.

Zastosowanie u dzieci: Zastosowanie produktu Uvadex u dzieci nie było poddawane ocenie klinicznej.

Zawartość alkoholu: Produkt zawiera 5% etanolu, a każda dawka zawiera do 0,41 g alkoholu. Przy stosowaniu pozaustrojowym podatność układowa powinna być mała, a działanie kliniczne nie powinno być widoczne. Mimo to, lekarz przepisujący musi być świadomy możliwych skutków interakcji z innymi lekami, a w przypadku chorób wątroby, alkoholizmu, padaczki, urazów lub chorób mózgu należy zachować ostrożność.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Chociaż wykazano, że metoksalen może indukować i hamować enzymy wątrobowe, u ludzi wydaje się działać głównie jako potencjalny inhibitor wątrobowych metabolicznych procesów utleniania mikrosomalnego, w tym m.in. CYP1A2, 2A6 i 2B1. Dlatego też, należy spodziewać się występowania interakcji pomiędzy metoksalenem a innymi lekami, których metabolism wymaga udziału wątrobowego układu cytochromu P450. Wykazano, że klirens kofeiny i antypiryny był znacząco obniżony po leczeniu metoksalenem. W związku z tym, spożycie innych substratów P450 może powodować wydłużenie okresu półtrwania metoksalenu, a w konsekwencji wydłużenie nadwrażliwości na światło, co z kolei wymaga ciągłego stosowania środków ostrożności, zapobiegających wystawieniu na działanie światła słonecznego po upłynięciu 24 godzin od wykonania zabiegu fotoferezy.

Badania wykazały, że metoksalen zmniejsza także aktywację metaboliczną paracetamolu u zwierząt i u ludzi, prawdopodobnie na skutek związanego z metoksalenem hamowania wątrobowej transformacji oksydacyjnej paracetamolu przez cytochrom P450.

W jednym doniesieniu opisano pacjenta z łuszczycą i padaczką, u którego podanie fenytoiny wywołało zwiększony metabolism metoksalenu, prowadzący do niskiego stężenia metoksalenu i niepowodzenia terapii PUVA. Zastąpienie fenytoiny przez walproinian spowodowało trzy-czterokrotny wzrost stężenia metoksalenu do hipotetycznego zakresu terapeutycznego.

We krwi metoksalen zwykle w dużym stopniu wiąże się z albuminą, lecz może być wyparty przez szereg leków takich jak:

dikumarol, prometazyna i tolbutamid. Nie można wykluczyć, że metoksalen, jako pochodna kumaryny, wiąże się w miejsce wiązania warfaryny z albuminą, co może mieć znaczenie kliniczne, kiedy obydwa te leki są podawane jednocześnie. Jednak z badanych leków jedynie tolbutamid w stężeniu leczniczym wypiera metoksalen z jego miejsca wiązania w zakresie istotnym klinicznie. Zatem, jednoczesne stosowanie metoksalenu i tolbutamidu może prowadzić do zwiększenia nadwrażliwości na światło.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów, którzy równolegle są leczeni (miejscowo lub układowo) innymi znanymi środkami fotouczulajacymi. Do środków takich należą m.in. fluorochinolony, furosemid, kwas nalidyksowy, fenotiazyny, retinoidy, sulfonamidy, sulfonylomoczniki, tetracykliny i tiazydy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Pomimo braku doświadczenia w stosowaniu produktu Uvadex u kobiet w ciąży, dane z badań na zwierzętach sugerują, że jeśli metoksalen jest podawany kobietom w ciąży, może powodować on uszkodzenia płodu. Dlatego też lek Uvadex jest przeciwwskazany u kobiet, które są w ciąży lub mogą zajść w ciążę (patrz punkt 4.3).

Nie wiadomo, czy metoksalen jest wydzielany do mleka kobiet. Z tego powodu oraz w związku z właściwościami farmakodynamicznymi leku Uvadex, karmienie piersią jest przeciwwskazane.

Środki ostrożności, dotyczące antykoncepcji: zarówno kobiety jak i mężczyźni leczeni lekiem Uvadex powinni stosować odpowiednie metody antykoncepcji w trakcie trwania oraz po zakończeniu leczenia za pomocą fotoferezy.

Nie prowadzono badań płodności w celu oceny szkodliwego działania produktu Uvadex na reprodukcję.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W związku z możliwością przemijającej niestabilności sercowo-naczyniowej oraz zalecenia, aby po zabiegu fotoferezy pacjent nosił okulary słoneczne, zabieg fotoferezy z wykorzystaniem leku Uvadex może powodować lekkie lub umiarkowane działania niepożądane i pacjent nie powinien prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn tuż po zabiegu fotoferezy.

4.8    Działania niepożądane

Podczas badania klinicznego fotoferezy/Uvadex (CTCL 3) działania niepożądane były zwykle łagodne i przemijające i w większości przypadków były związane z chorobą leżącą u ich podłoża. Nudności i wymioty (zwykle związane z doustnie podawanym metoksalenem) były zgłaszane tylko raz przez każdego z dwóch pacjentów, co stanowi 3,9% badanych przypadków.

Działania niepożądane, związane z zabiegiem fotoferezy stosowanej w leczeniu CTCL były następujące:

Zdarzenie

CTCL 3

CTCL 1 i 2

Uvadex

Doustny

metoksalen

Liczba

pacjentów (%)

Łączna liczba przypadków w odniesieniu do

Liczba

pacjentów (%)

Łączna liczba przypadków w odniesieniu do

N=51

zabiegów

N=96

zabiegów

Liczba zabiegów = 1032

Liczba zabiegów = 4319

Niedociśnienie

0

0

7 (7,3)

7 (< 0,2)

Przemijająca gorączka 6-8 godz. po reinfuzji fotoaktywowanych komórek

0

0

8 (8,3)

17 (< 0,4)

Komplikacje w dostępie naczyniowym

9 (17,6)

10 (< 0,1)

0

0

Infekcja

_1(20)_

_1 (< 0,1)_

_5(52)_

5 (< 0,2)

Działania niepożądane, związane z zabiegiem fotoferezy, wynikające z doświadczenia klinicznego (badań klinicznych), związanego z zastosowaniem produktu Uvadex z innych wskazań zostały przedstawione poniżej.

Zdarzenie

Inne doświadczenia z prób klinicznych z lekiem Uvadex

Według liczny pacjentów

Według liczby zabiegów

Niedociśnienie

< 2/100

<8/10.000

Przemijająca gorączka 6-8 godz. Po reinfuzji fotoaktywowanych komórek

< 1/100

<2 /10.000

Komplikacje w dostępie naczyniowym

< 5/100*

<4/1000**

Infekcja / infekcja związana z cewnikiem / posocznica

< 4/100

<2/1000

* dwie trzecie pacjentów z postępującą twardziną układową

** dwie trzecie przypadków wystąpiło u pacjentów z postępującą twardziną układową

Podane powyżej zdarzenia, wynikające z zastosowania zabiegu fotoforezy bez związku z badaniem klinicznym po dopuszczeniu produktu do obrotu są rzadkie (< 1/1 000 pacjentów).

Podczas leczenia CTCL z użyciem leku Uvadex nastąpiły małe, lecz statystycznie znamienne, zmiany kilku parametrów biochemicznych i hematologicznych. Nie są one uważane za istotne klinicznie i zostały przedstawione poniżej.

Znamienne statystycznie zmiany wartości laboratoryjnych Średnia ± SD

Parametr

N

Pomiar wyjściowy

Końcowy

Delta

Albumina (g/l)

51

13,8 ± 16,8

12,8 ± 15,6

-1,0

Wapń (mg/dl)

51

7,8 ± 3,2

7,5 ± 3,1

-0,3

Hematokryt (%)

51

41,1 ± 4,3

38,0 ± 4,7

-3,1

Hemoglobina (g/dl)

51

13,8 ± 1,4

12,7 ± 1,6

-1,1

Potas (mEq/l)

48

4,4 ± 0,5

4,1 ± 0,4

-0,3

Krwinki czerwone (x1012/l)

51

4,6 ± 0,5

4,4 ± 0,6

-0,2

Częstość zgłoszonych poniżej działań niepożądanych (bardzo częste > 10%, częste 1-10%, niezbyt częste 0,1-1%, rzadkie 0,01-0,1% i bardzo rzadkie < 0,01%) jest podana na podstawie danych uzyskanych w trakcie prób klinicznych.

Zaburzenia serca Częste: niedociśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit Częste: nudności i wymioty

Zakażenia Częste: zakażenia

Powikłania po zabiegu

Częste: przemijająca gorączka

Częste: powikłania w miejscu dostępu naczyniowego

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenia, wynikające z badań toksyczności ostrej na zwierzętach sugerują, że istnieje duży margines bezpieczeństwa oraz niezmiernie małe prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego przedawkowania.

Chociaż brak doświadczenia z przedawkowaniem leku Uvadex u ludzi, w literaturze medycznej donoszono o jednym przypadku przedawkowania doustnego metoksalenu. 25-letnia kobieta połknęła dawkę, odpowiadającą około 85 mg/kg masy ciała (tj. około 140-krotną dawkę terapeutyczną doustnego metoksalenu). Do głównych objawów zatrucia należały nudności, wymioty i zawroty głowy. Pacjentka przebywała w zaciemnionym pomieszczeniu, gdzie prowadzono obserwację czynności układu sercowo-naczyniowego. Stan zdrowia pacjentki powrócił do normy bez następstw i po 36 godzinach od przyjęcia pacjentkę wypisano ze szpitala.

W przypadku przedawkowania metoksalenu pacjent powinien przebywać w zaciemnionym pomieszczeniu przez przynajmniej 24 godziny.

Aparaty THERAKOS CELLEX i UVAR XTS zostały zaprojektowane tak, aby dostarczać optymalny poziom energii UVA do frakcji krwi, wzbogaconej w leukocyty, gdy czas wystawienia na działanie promieniowania UVA jest ustawiony na 1,5 godziny do końca zbiórki krwi. W przypadku nadmiernego wystawienia na działanie promieniowania UVA na frakcję krwi, wzbogaconej w leukocyty przez ponad 30 dodatkowych minut nie należy prowadzić reinfuzji fotoaktywowanych komórek do pacjenta.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

kod ATC: LO3AX

Grupa farmakoterapeutyczna: środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne

Metoksalen jest środkiem fotouczulającym, który wykazuje tendencję do gromadzenia się w komórkach naskórka.

Chociaż fotochemioterapia jest stosowana w medycynie od wielu lat, mechanizm, za pomocą którego leczenie przynosi skutek pozostaje całkowicie niewyjaśniony. Nie ustalono dokładnego mechanizmu działania, jednak powszechnie przyjmuje się, że procesy molekularne, prowadzące do apoptozy komórek obejmują wprowadzanie metoksalenu do dwuniciowej cząsteczki DNA w obrębie jądra. Nukleinowe kompleksy kwasowo-furokumarynowe, powstające podczas tego procesu obejmują słabe wiązania takie jak: siły Van der Waalsa, wiązania wodorowe i oddziaływania hydrofilowe. Ich tworzenie jest łatwo odwracalne i przy braku fotoaktywacji nie powodują farmakologicznych skutków. Natomiast po aktywacji przez ekspozycję na działanie promieniowania UVA metoksalen wiąże się z zasadami pyramidynowymi kwasu nukleinowego (tymina, cytozyna i uracyl) i tworzy kowalentne wiązania, sieciujące pomiędzy nićmi DNA. Reakcja następuje w ciągu kilku mikrosekund, a po wyłączeniu napromieniania substancja czynna natychmiast powraca do postaci obojętnej. Powstawanie takich fotokompleksów powoduje zatrzymanie proliferacji limfocytów, a po okresie około 72 godzin ich śmierć. To bezpośrednie działanie na komórki T ma prawdopodobnie niewielki wpływ w odniesieniu do skuteczności terapeutycznej. Istnieje coraz więcej dowodów sugerujących, że fotofereza może działać jako immunomodulator, prowadzący do powiększenia układowej odpowiedzi rzeciwnowotworowej.

Skuteczność leku Uvadex wykazano w wieloośrodkowym, otwartym badaniu na jednym ramieniu terapeutycznym, bez grupy kontrolnej, z udziałem 51 pacjentów. Z badania zostali wykluczeni pacjenci z guzem o średnicy 5 mm lub większym oraz pacjenci z klinicznie potwierdzonym T-komórkowym chłoniakiem skóry, obejmującym wątrobę, śledzionę, szpik kostny i inne narządy wewnętrzne. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy leczenia u 17/51 (33%) stwierdzono odpowiednią reakcję kliniczną. Szczegóły definicji odpowiedniej reakcji klinicznej podano w punkcie 4.2.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetykę metoksalenu podawanego dożylnie badano z udziałem trzech grup zdrowych ochotników, którzy otrzymali 5, 10 lub 15 mg metoksalenu we wlewie trwającym 60 minut. Farmakokinetykę metoksalenu najlepiej opisano przy pomocy 3-kompartmentowego modelu u ssaków, w którym objętości i klirensy były proporcjonalne do masy ciała. W poniższej tabeli przedstawiono średnie parametry farmakokinetyczne.

Zestawienie parametrów farmakokinetycznych podawanego dożylnie metoksalenu

Cmax

AUC

Klirens

MRT

Vss

(ng ml-1)

(ng ml-1 min)

(l kg-1 min-1)

(min)

(l kg-1)

Dawka 5 mg (n=6) Średnia

60,2

4756

0,012

50,4

0,52

Odchylenie

standardowe

10,4

978

0,0035

35,1

0,022

Dawka 10 mg

(n=6)

Średnia

138,7

11626

0,011

56,8

0,61

Odchylenie

standardowe

33,3

3366

0,0018

16,5

0,09

Dawka 15 mg

(n=6)

Średnia

195,8

16340

0,014

58,5

0,81

Odchylenie

standardowe

89,2

8474

0,0034

23,9

0,34

Podczas badań klinicznych produktu Uvadex stężenie metoksalenu w osoczu, 30 minut po reinfuzji aktywowanych światłem komórek, wynosiło poniżej 10 ng/ml w 82% z 754 mierzonych próbek. Średnie stężenie metoksalenu w osoczu wynosiło około 25 ng/ml.

Dystrybucja: Wyniki badań autoradiograficznych wykazują, że u szczurów psoraleny podlegają dystrybucji do większości organów, lecz wiązania wydają się być krótkotrwałe i odwracalne. Inne badania na szczurach wykazały najwyższe stężenie substancji czynnej w wątrobie i w nerkach oraz stosunek tłuszczu do mięśni 3:1. Wiązanie z ludzką albuminą jest duże (80-90%).

Metabolizm: U ludzi metoksalen podlega prawie całkowitej biotransformacji przy niewielkiej ilości lub bez żadnej ilości niezmienionej substancji czynnej wykrytej w moczu lub kale. Zidentyfikowano zarówno skoniugowane jak i nieskoniugowane metabolity. Dostępne dane, dotyczące aktywności metabolitów sugerują, że nie posiadają one aktywności farmakologicznej związku wyjściowego.

Wydalanie: U ludzi po podaniu doustnym nie wykrywa się w moczu lub kale niezmienionego metoksalenu. W badaniach, z wykorzystaniem znakowania radioaktywnego, 48 godzin po podaniu wydalana z moczem radioaktywność wynosiła 74%. Wydalanie metoksalenu i jego metabolitów z żółcią, widoczne w odzysku z kału, było relatywnie mniejsze i wynosiło 14%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie w przypadku narażenia, przekraczającego w stopniu wystarczającym maksymalne narażenie człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej, z wyjątkiem przypadków opisanych w innych punktach (patrz punkt 4.4).

Nie stwierdzono żadnych potencjalnych objawów toksyczności w wyniku czterotygodniowego badania symulacji toksyczności u psów poddanych zabiegowi pozaustrojowej fotoferezy po dawce 1 do 2 J/cm2 łącznie w ośmiu przypadkach, gdy lek Uvadex został dodany do „kożuszka” w stężeniu 100 i 500 ng/ml.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów wskazują, że metoksalen w dawkach, powodujących znaczną toksyczność u matki niekorzystnie wpływa na wzrost, żywotność i rozwój morfologiczny płodu.

Nie prowadzono badań płodności w celu oceny szkodliwości produktu UVADEX na zdolności reprodukcyjne.

Możliwość wystąpienia fototoksyczności szeroko badano na zwierzętach. Stwierdzono występowanie objawów fototoksycznej odpowiedzi w skórze i w oczach po podaniu doustnym, a w wątrobie po podaniu dootrzewnowym. Badania z udziałem ludzi wykazały, że mało prawdopodobne jest wystąpienie reakcji fototoksycznych, dopóki nie osiągnięto ekspozycji układowej przynajmniej 30 ng/ml. W związku z tym, że stężenia metoksalenu w osoczu po reinfuzji osocza wzbogaconego leukocytami po zakończeniu pozaustrojowej fotoferezy pozostają poniżej progu wykrycia (10 ng/ml) wyniki z badań na zwierzętach mają ograniczone znaczenie w kontekście stosowania leku Uvadex.

Badania doświadczalne wskazują, że metoksalen może zwiększać podatność skóry na rakotwórczość w wyniku wystawienia na działanie promieniowania ultrafioletowego. Wykazano, że metoksalen niepoddany fotoaktywacji wywołuje mutację genów u bakterii, aberracje chromosomowe i wymianę chromatyd siostrzanych w hodowlach komórek ssaków. Istnieją także doniesienia, że wywołuje liczne guzy nerek, tkanki podskórnej i płuc u szczurów płci męskiej po podaniu doustnym dawek 37,5 oraz 75 mg/ kg/dobę (5 x tygodniowo) przez okres do dwóch lat.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Alkohol etylowy, 95%

Glikol propylenowy Lodowaty kwas octowy Trójwodny octan sodowy Chlorek sodu Wodorotlenek sodowy Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produkt UVADEX może adsorbować do PCW i innych tworzyw sztucznych. Do podawania leku należy stosować wyłącznie zestaw zabiegowy fotoferezy THERAKOS CELLEX lub UVAR XTS wraz z odpowiednią aparaturą. Typowo sorpcja leku UVADEX do plastiku w obiegu fotoaktywacji fotoferezy w którymkolwiek z aparatów podczas zabiegu fotoferezy wynosi około 30%. Po pobraniu leku UVADEX do plastikowej

strzykawki należy go natychmiast wstrzyknąć do worka fotoaktywacji. Lek UVADEX, mający kontakt z plastikową strzykawką przez ponad godzinę należy usunąć.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 ml roztworu w fiolkach ze szkła bursztynowego (Typ 1) z laminowanymi korkami (laminowany kauczuk butylowy z warstwą polimeru fluorowęglanowego) zamkniętymi aluminiowymi kapslami. Wielkość opakowania: 12 x 10 ml.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produktu Uvadex nie należy rozcieńczać. Zawartość fiolki, natychmiast po pobraniu do strzykawki, należy wstrzyknąć do aparatury do fotoferezy THERAKOS CELLEX lub UVAR XTS. Nie wstrzykiwać pacjentom bezpośrednio.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić „Instrukcję obsługi aparatu THERAKOS CELLEX lub UVAR XTS”.

Jeśli Uvadex znajdował się w plastikowej strzykawce przez dłużej niż godzinę, należy go wyrzucić.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY, POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Johnson & Johnson Medical Ltd, działający jako Therakos Europe, Pinewood Campus, Nine Mile Ride, Wokingham, Berkshire, RG40 3EW, Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15861

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Marzec 2011 r.

11/11

1

Edelson RL, Berger C, Gasparro F, et al. Treatment of cutaneous T-cell lymphoma by extracorporeal photochemotherapy.

N Eng J Med 1987;316(6):297-303.

Uvadex 20 mikrogramów/ml roztwór do frakcjonowania krwi