Imeds.pl

Vaciclor 500 Mg 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vaciclor 500 mg, 500 mg, tabletki powlekane Vaciclor 1000 mg, 1000 mg, tabletki powlekane

Valaciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Vaciclor i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vaciclor

3.    Jak stosować lek Vaciclor

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vaciclor

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vaciclor i w jakim celu się go stosuje

Vaciclor należy do grupy leków zwanych przeciwwirusowymi. Działa poprzez zabijanie lub hamowanie wzrostu wirusów opryszczki zwykłej (HSV), wirusów ospy wietrznej i półpaśca (VZV) oraz wirusów cytomegalii (CMV).

Lek Vaciclor można stosować w:

-    leczeniu półpaśca (u dorosłych)

-    leczeniu zakażeń skóry i narządów płciowych wywołanych wirusem opryszczki zwykłej

(u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat), a także w celu zapobiegania nawrotom tych zakażeń

-    leczeniu opryszczki wargowej (u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat)

-    zapobieganiu zakażeniom wirusem cytomegalii (CMV) po przeszczepie narządów (u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat)

-    leczeniu i zapobieganiu zakażeniom oka wirusem opryszczki zwykłej (HSV).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vaciclor

Kiedy nie stosować leku Vaciclor

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na walacyklowir, acyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Nie stosować leku Vaciclor, jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Vaciclor.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vaciclor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

-    u pacj enta występuj e choroba nerek

-    u pacj enta występuj e choroba wątroby

-    pacjent ma więcej niż 65 lat

-    pacj ent ma słaby układ odpornościowy

Jeśli pacjent ma wątpliwości, czy dotyczą go powyższe okoliczności, powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Vaciclor.

Zapobieganie przeniesieniu na innych opryszczki narządów płciowych Jeśli pacjent przyjmuje lek Vaciclor w celu zapobieżenia przeniesieniu opryszczki narządów płciowych lub w przeszłości przebył takie zakażenie, powinien kontynuować stosowanie bezpiecznych praktyk seksualnych, między innymi stosować prezerwatywy. Jest to ważne, aby zapobiec przeniesieniu zakażenia na innych. Pacjent nie powinien odbywać stosunków płciowych, jeśli na narządach płciowych występują u niego nadżerki lub pęcherze.

Lek Vaciclor a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to także leków wydawanych bez recepty, w tym leków ziołowych.

Jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki działające na nerki, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dotyczy to takich leków, jak: aminoglikozydy, organiczne związki platyny, środki kontrastujące zawierające jod, metotreksat, pentamidyna, foskarnet, cyklosporyna, takrolimus, cymetydyna i probenecyd.

Jeśli pacjent przyjmuje Vaciclor w leczeniu półpaśca lub po przeszczepie narządu, zawsze powinien powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie.

Ciąża i karmienie piersią

Walacyklowir nie jest zwykle zalecany do stosowania podczas ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, nie powinna stosować leku Vaciclor bez zasięgnięcia porady lekarza prowadzącego. Lekarz prowadzący rozważy korzyści dla pacjentki w stosunku do ryzyka dla dziecka, wynikającego ze stosowania przez matkę leku Vaciclor podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Vaciclor może powodować działania niepożądane, które zaburzają zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent jest pewien, że czuje się dobrze.

3. Jak stosować lek Vaciclor

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka leku, jaką pacjent powinien stosować, zależy od przyczyny przepisania leku Vaciclor przez lekarza prowadzącego. Lekarz omówi to z pacjentem.

Leczenie zakażeń wirusem półpaśca

-    Zwykle stosowana dawka to 1000 mg (jedna tabletka 1000 mg lub dwie tabletki 500 mg) trzy razy na dobę.

-    Lek Vaciclor należy przyjmować przez 7 dni.

Leczenie opryszczki wargowej

-    Zwykle stosowana dawka to 2000 mg (dwie tabletki 1000 mg lub cztery tabletki 500 mg) dwa razy na dobę.

-    Drugą dawkę należy przyjąć 12 godzin (nie wcześniej niż 6 godzin) po pierwszej dawce.

-    Lek Vaciclor należy przyjmować tylko przez jeden dzień (dwie dawki).

Leczenie zakażenia skóry i narządów płciowych wirusem opryszczki zwykłej

-    Zwykle stosowana dawka to 500 mg (jedna tabletka 500 mg lub dwie tabletki 250 mg) dwa razy na dobę.

-    W pierwszym zakażeniu należy stosować lek Vaciclor przez 5 dni lub do 10 dni, jeśli tak zaleci lekarz prowadzący. Jeśli nastąpi nawrót zakażenia, czas leczenia wynosi zwykle 3-5 dni.

Zapobieganie nawrotom zakażenia wirusem opryszczki zwykłej

-    Zwykle stosowana dawka to 250 mg dwa razy na dobę (całkowita dawka dobowa to 500 mg).

-    Niektórzy pacjenci z bardzo częstymi nawrotami mogą uzyskać dodatkową korzyść, przyjmując jedną tabletkę 250 mg dwa razy na dobę (zamiast jednej tabletki 500 mg raz na dobę lub dwóch tabletek 250 mg jeden raz na dobę).

-    Lek Vaciclor należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz prowadzący.

Zapobieganie rozwojowi zakażenia wirusem cytomegalii

-    Zwykle stosowana dawka to 2000 mg (dwie tabletki 1000 mg lub cztery tabletki 500 mg) cztery razy na dobę.

-    Należy przyjmować dawkę co 6 godzin.

-    Zwykle rozpoczyna się przyjmowanie leku Vaciclor jak najszybciej po zabiegu.

-    Lek Vaciclor należy stosować przez około 90 dni po zabiegu, do czasu aż lekarz prowadzący zaleci zaprzestanie przyjmowania.

Lekarz prowadzący może zmodyfikować dawkę leku Vaciclor. jeśli:

-    pacjent jest w wieku powyżej 65 lat

-    pacj ent ma słaby układ odpornościowy

-    pacjent ma chore nerki.

Jeśli którakolwiek z powyższych okoliczności dotyczy pacjenta, należy porozmawiać o tym z lekarzem prowadzącym.

Przyjmowanie leku

-    Lek należy przyj mować doustnie.

-    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

-    Lek Vaciclor należy stosować każdego dnia o tej samej porze.

-    Lek Vaciclor należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego lub farmaceuty. Pacjenci w wieku powyżej 65 lat lub mający chore nerki

Bardzo ważne jest, aby podczas stosowania leku Vaciclor pacjent pił wodę regularnie w ciągu dnia. To pomoże ograniczyć występowanie niepożądanych działań ze strony nerek lub układu nerwowego. Lekarz prowadzący będzie uważnie kontrolował, czy u pacjenta występują takie objawy. Działania niepożądane ze strony układu nerwowego mogą obejmować dezorientację lub pobudzenie, lub niezwykłą senność, lub ospałość.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Vaciclor nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vaciclor

Vaciclor zwykle nie jest szkodliwy, chyba że pacjent przyjmie przez kilka dni zbyt dużą dawkę. U pacjentów przyjmujących za dużo tabletek mogą wystąpić nudności, wymioty lub dezorientacja, pobudzenie lub niezwykła senność. Jeśli pacjent przyjął za dużo tabletek leku Vaciclor, powinien zwrócić się do lekarza prowadzącego lub farmaceuty. Należy mieć ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Vaciclor

-    Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć ją, gdy tylko sobie o tym przypomni. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki.

-    Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które mogą wystąpić po zastosowaniu tego leku.

Objawy, na które należy zwrócić uwagę

-    Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja). Występują one rzadko u osób stosujących Vaciclor. Gwałtownie pojawiające się objawy obejmują:

-    zaczerwienienie, swędzącą wysypkę skórną

-    obrzęk warg, twarzy, szyi i gardła, powodujący trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)

-    obniżenie ciśnienia krwi prowadzące do zapaści.

Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie leku Vaciclor i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    ból głowy

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    nudności

-    zawroty głowy

-    wymioty

-    biegunka

-    reakcja skórna po kontakcie ze światłem słonecznym (uczulenie na światło)

-    wysypka

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

-    dezorientacja

-    widzenie lub słyszenie obrazów i dźwięków nieistniejących w rzeczywistości (omamy)

-    uczucie silnej senności

-    drżenia

-    uczucie pobudzenia

Powyższe działania niepożądane ze strony układu nerwowego zwykle występują u osób z chorobą nerek, w podeszłym wieku lub u pacjentów po przeszczepie narządów przyjmujących duże dawki leku Vaciclor, 8 g lub więcej na dobę. Ustępują zwykle po zaprzestaniu stosowania leku Vaciclor lub po zmniejszeniu dawki.

Inne niezbyt często występujące działania niepożądane:

-    skrócenie oddechu (duszność)

-    uczucie dyskomfortu w żołądku

-    wysypka, czasami swędząca, pokrzywkopodobna (pokrzywka)

-    ból w dole pleców (ból nerek)

-    krew w moczu (krwiomocz)

Niezbyt często występujące działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

-    zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia)

-    zmniej szenie liczby płytek krwi, biorących udział w procesie krzepnięcia krwi (małopłytkowość)

-    zwiększenie aktywności niektórych substancji wytwarzanych w wątrobie.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    chwiejność przy poruszaniu się i brak koordynacji (ataksja)

-    powolna, niewyraźna mowa (dyzartria)

-    drgawki

-    zaburzenia czynności mózgu (encefalopatia)

-    utrata przytomności (śpiączka)

-    zaburzenia orientacji (splątanie) lub zaburzenia kojarzenia

-    dezorientacja i splątanie, często z jednoczesnymi omamami (delirium)

Powyższe działania niepożądane ze strony układu nerwowego zwykle występują u osób z chorobą nerek, w podeszłym wieku lub u pacjentów po przeszczepie narządów, przyjmujących duże dawki leku Vaciclor, 8 g lub więcej na dobę. Ustępują zwykle po zaprzestaniu stosowania leku Vaciclor lub po zmniejszeniu dawki.

Inne rzadkie działania niepożądane:

-    dolegliwości ze strony nerek, gdy pacjent nie oddaje moczu lub oddaje go za mało.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vaciclor

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku lub pojemniku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vaciclor

-    Substancją czynną jest walacyklowir. Każda tabletka zawiera 500 mg lub 1000 mg walacyklowiru (w postaci walacyklowiru chlorowodorku jednowodnego).

-    Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, magnezu stearynian; otoczka tabletki (Opadry White Y-5-7068): hypromeloza 3 cP, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, hypromeloza 50 cP.

Jak wygląda lek Vaciclor i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Vaciclor są owalne, białe, obustronnie wypukłe i powlekane, o następujących wymiarach i oznaczeniach:

tabletki 500 mg: 17,6 * 8,8 mm z oznakowaniem „VC2” po jednej stronie

tabletki 1000 mg: 22 * 11 mm z oznakowaniem „VC3” po jednej stronie Blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

tabletki powlekane 500 mg: opakowania po 10 sztuk lub 42 sztuki tabletki powlekane 1000 mg: opakowania po 21 lub 28 sztuk

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6