Imeds.pl

Vagifem 10 Mcg

Document: dokument 0 change

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Vagifem, 10 mikrogramów, tabletki dopochwowe Estradiol


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka dopochwowa zawiera:

Estradiol 10 mikrogramów (w postaci estradiolu półwodnego)


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


hypromeloza, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian i makrogol 6000


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


18 tabletek dopochwowych z aplikatorami 24 tabletki dopochwowe z aplikatorami


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie dopochwowe

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIE SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8.    TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w lodówce.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Novo Nordisk A/S Novo Alle DK-2880 Bagsv$rd Dania


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17259


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot):


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany z przepisu lekarza.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Vagifem 10 mikrogramów


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Vagifem, 10 mikrogramów, tabletki dopochwowe Estradiol

Podanie dopochwowe


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Novo Nordisk A/S


3.    TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Vagifem, 10 mikrogramów, tabletki dopochwowe

Estradiol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek V agifem i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vagifem

3.    Jak stosować lek Vagifem

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vagifem

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vagifem i w jakim celu się go stosuje

Vagifem zawiera estradiol

•    Estradiol jest żeńskim hormonem płciowym.

•    Należy do grupy hormonów zwanych estrogenami.

•    Jest identyczny z estradiolem wytwarzanym przez jajniki kobiety.

Vagifem należy do grupy leków określanej jako hormonalna terapia zastępcza (HTZ) do stosowania miejscowego.

Jest stosowany w celu łagodzenia objawów menopauzy występujących w pochwie, takich jak suchość lub podrażnienie. W terminologii medycznej zjawisko to nazywa się „zanikowym zapaleniem pochwy”. Jest ono spowodowane zmniejszeniem stężenia estrogenów w organizmie i naturalnie występuje po menopauzie.

Vagifem działa poprzez zastępowanie estrogenu, który jest wytwarzany przez jajniki kobiety. Lek podawany jest dopochwowo, a więc hormon uwalniany jest tam, gdzie jest potrzebny. Może to łagodzić odczucie dyskomfortu w pochwie.

Doświadczenie w leczeniu kobiet w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vagifem Wywiad lekarski i regularne kontrole

Stosowanie HTZ niesie ze sobą ryzyko, które powinno być rozważone, kiedy pacjentka decyduje się czy zastosować hormonalną terapię zastępczą lub kontynuować jej stosowanie.

Przed rozpoczęciem stosowania (lub wznowieniem) HTZ lekarz powinien przeprowadzić wywiad lekarski, w tym rodzinny. Lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu badania np. badania piersi i (lub) badania ginekologicznego, jeżeli będą konieczne.

Pacjentki powinny regularnie wykonywać badania przesiewowe piersi zgodnie z zaleceniem lekarza.

Kiedy nie stosować leku Vagifem

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej schorzeń lub wynikających z nich wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Vagifem.

Nie stosować leku Vagifem, jeśli u pacjentki:

•    stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na estradiol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vagifem (wymienionych w punkcie 6. „Zawartość opakowania i inne informacje”);

•    rozpoznano, występował w przeszłości lub podejrzewa się raka piersi;

•    rozpoznano, występował w przeszłości lub podejrzewa się nowotwór zależny od estrogenów,    np. rak

endometrium (rak błony śluzowej macicy);

•    stwierdzono występowanie niewyjaśnionego krwawienia z pochwy;

•    stwierdzono nadmierne pogrubienie błony śluzowej macicy (przerost endometrium), które nie było leczone;

•    rozpoznano lub występowały w przeszłości zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica) np. w kończynach dolnych (zakrzepica żył głębokich) lub płucach (zatorowość płucna);

•    występuje zaburzenie krzepnięcia krwi (jak niedobór białka C, białka S lub antytrombiny);

•    występuje lub wystąpiła ostatnio choroba wywołana zakrzepami krwi w tętnicach np. zawał mięśnia sercowego, udar lub dławica piersiowa;

•    rozpoznano lub występowała w przeszłości choroba wątroby i wyniki testów wątrobowych nie wróciły do normy;

•    rozpoznano rzadkie zaburzenie krwi - porfirię, która jest przekazywana rodzinnie (dziedziczona).

Jeśli którekolwiek z wyżej wymienionych schorzeń wystąpi po raz pierwszy w trakcie stosowania leku Vagifem należy natychmiast przerwać jego stosowanie i skontaktować się jak najszybciej z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza o występowaniu obecnie lub w przeszłości niżej wymienionych chorób.

W takich przypadkach lekarz może stwierdzić potrzebę częstszych kontroli. Lek Vagifem w przeciwieństwie do estrogenów stosowanych ogólnoustrojowo, jest stosowany w miejscowym leczeniu pochwy i jego wchłanienie do krwi jest bardzo małe. Dlatego też prawdopodobieństwo, że wymienione poniżej schorzenia nasilą się lub wystąpią ponownie pod wpływem stosowania leku Vagifem jest niewielkie:

•    astma;

•    padaczka;

•    cukrzyca;

•    kamica żółciowa;

•    zwiększone ciśnienie krwi;

•    migrena lub silne bóle głowy;

•    choroba wątroby np. łagodny guz wątroby;

•    występowanie błony śluzowej poza macicą (endometrioza) lub nadmierny rozrost błony śluzowej (hiperplazja endometrium) w przeszłości;

•    choroba wpływająca na błonę bębenkową i słuch - otoskleroza;

•    choroba układu immunologicznego wpływająca na wiele narządów - toczeń rumieniowaty układowy;

•    zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów zależnych od estrogenów (rak piersi u matki, siostry lub babki);

•    zwiększone ryzyko powstawania zakrzepów krwi (patrz „Zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica żył)”);

•    mięśniaki macicy;

•    bardzo duże stężenie tłuszczów (trójglicerydów) we krwi;

•    zatrzymanie płynów spowodowane zaburzoną czynnością serca lub nerek.

Należy przerwać stosowanie leku Vagifem i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniżej wymienionych chorób w trakcie stosowania HTZ:

•    migrenowy ból głowy, który pojawił się po raz pierwszy;

•    żółte zabarwienie skóry i oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy choroby wątroby;

•    znaczny wzrost ciśnienia krwi (objawy to np. ból głowy, uczucie zmęczenia i zawroty głowy);

•    wystąpienie którejkolwiek z chorób wymienionych w punkcie „Kiedy nie stosować leku Vagifem”;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży;

•    jeśli u pacjentki wystąpią objawy zakrzepów krwi, takie jak:

-    bolesny obrzęk i zaczerwienienie kończyn dolnych,

-    nagły ból w klatce piersiowej ,

-    trudności w oddychaniu.

Więcej informacji, patrz w punkcie „Zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica żył) ”.

Następujące ryzyko dotyczy leków stosowanych w HTZ, krążących w krwioobiegu. Nie wiadomo jak to ryzyko odnosi się do leczenia miejscowego np. lekiem Vagifem.

HTZ i rak

Nadmierne pogrubienie błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium) i rak błony śluzowej macicy (rak endometrium)

Stosowanie przez długi czas w HTZ tabletek zawierających wyłącznie estrogen, może zwiększyć ryzyko rozwoju raka błony śluzowej macicy (endometrium). Nie wiadomo czy długoterminowe (dłużej niż jeden rok) lub ponowne stosowanie miejscowo dopochwowych leków zawierających estrogen niesie podobne ryzyko.

Lek Vagifem wykazał bardzo małe wchłanianie ogólnoustrojowe na początku leczenia i dlatego dodawanie progestagenu nie jest konieczne.

Krwawienie bądź plamienie nie jest zwykle powodem do niepokoju, ale należy skonsultować się z lekarzem. Może być to objaw pogrubienia endometrium.

Porównanie

U kobiet, które mają zachowaną macicę i nie stosują HTZ, średnio u 5 na 1000 zostanie zdiagnozowany rak endometrium w wieku od 50 do 65 lat.

W zależności od czasu trwania leczenia i dawki przyjmowanych estrogenów, u kobiet w wieku od 50 do 65 lat, które mają zachowaną macicę i stosują wyłącznie estrogeny w HTZ, u 10 do 60 kobiet na 1000 zostanie zdiagnozowany rak endometrium (tj. liczba dodatkowych przypadków wyniesie od 5 do 55).

Rak piersi

Dane sugerują, iż stosowanie złożonej estrogenowo-progestagenowej i możliwe, że także wyłącznie estrogenowej HTZ zwiększa ryzyko raka piersi. Zwiększone ryzyko zależy od tego jak długo stosowana była HTZ. Widoczne jest po kilku latach, jednakże wraca do wartości wyjściowych w ciągu kilku lat (najczęściej po 5 latach) od zaprzestania leczenia.

U kobiet z usuniętą macicą i stosujących wyłącznie estrogenową HTZ przez 5 lat, zwiększenie ryzyka raka piersi jest małe lub nie występuje.

Porównanie

U kobiet w wieku od 50 do 79 lat niestosujących HTZ, średnio u 9 do 17 na 1000 pacjentek zostanie zdiagnozowany rak piersi w ciągu 5 lat. U kobiet w wieku od 50 do 79 lat stosujących estrogenowo-progestagenową HTZ przez 5 lat, liczba przypadków raka piersi wyniesie od 13 do 23 na 1000 kobiet (tzn. od 4 do 6 dodatkowych przypadków).

Należy regularnie badać piersi. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia którejkolwiek ze zmian:

•    zapadanie się skóry,

•    zmiany brodawki sutkowej,

•    obecność guzków, które są widoczne lub wyczuwalne.

Rak jajnika

Rak jajnika występuje rzadko. Niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia raka jajnika zaobserwowano u kobiet stosujących HTZ przez co najmniej 5 do 10 lat.

Porównanie

U kobiet w wieku od 50 do 69 lat niestosujących HTZ, średnio u 2 na 1000 zostanie zdiagnozowany rak jajnika w ciągu 5 lat. U kobiet, które stosowały HTZ przez 5 lat, liczba przypadków wyniesie od 2 do 3 na 1000 kobiet (tzn. nie więcej niż 1 dodatkowy przypadek).

Wpływ HTZ na serce i krążenie

Zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica żył)

Ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach jest od 1,3- do 3-krotnie większe u kobiet stosujących HTZ w porównaniu do niestosujących, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania.

Powstanie zakrzepów krwi może mieć poważne konsekwencje, a jeśli przeniosą się do płuc, mogą spowodować ból w klatce piersiowej, duszność, utratę przytomności, a nawet śmierć.

Ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach jest większe, jeżeli pacjentka jest w starszym wieku lub którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjentki. Należy poinformować lekarza jeżeli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjentki:

•    pacjentka nie może chodzić przez dłuższy czas z powodu poważnej operacji, urazu lub choroby;

•    występuje znaczna nadwaga (WMC > 30 kg/m2);

•    występują zaburzenia zatorowo-zakrzepowe, które wymagają długotrwałego przyjmowania leków zapobiegających powstawaniu zakrzepów krwi;

•    u pacjentki lub kogokolwiek z bliskiej rodziny dochodziło w przeszłości do powstawania zakrzepów krwi w kończynach dolnych, płucach lub innych narządach;

•    występuje toczeń rumieniowaty układowy;

•    zdiagnozowano raka.

Jeśli wystąpią objawy zakrzepów krwi, patrz „Należy przerwać stosowanie leku Vagifem i natychmiast skontaktować się z lekarzem”.

Porównanie

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat niestosujących HTZ, liczbę przypadków zakrzepów krwi w żyłach w ciągu 5 lat szacuje się na 4 do 7 na 1000 kobiet.

Natomiast u kobiet w wieku od 50 do 59 lat stosujących estrogenowo-progestagenową HTZ, liczba przypadków w ciągu 5 lat wyniesie od 9 do 12 na 1000 (tzn. 5 dodatkowych przypadków).

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat z usuniętą macicą i stosujących wyłącznie estrogenową HTZ przez ponad 5 lat liczba przypadków wyniesie od 5 do 8 przypadków na 1000 (tzn. 1 dodatkowy przypadek).

Choroba serca (zawał serca)

Nie ma dowodów, że HTZ pomaga zapobiegać zawałowi serca.

U kobiet w wieku powyżej 60 lat stosujących estrogenowo-progestagenową HTZ występuje nieznacznie większa skłonność do rozwoju choroby serca niż u kobiet niestosujących HTZ.

U kobiet z usuniętą macicą i stosujących wyłącznie estrogenową HTZ nie występuje zwiększenie ryzyka rozwoju choroby serca.

Udar

Ryzyko wystąpienia udaru jest około 1,5-krotnie większe u kobiet stosujących HTZ w porównaniu do niestosujących. Liczba dodatkowych przypadków udaru spowodowanych stosowaniem HTZ będzie się zwiększać wraz z wiekiem.

Porównanie

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat niestosujących HTZ, liczbę przypadków wystąpienia udaru w ciągu 5 lat szacuje się średnio na 8 na 1000 kobiet. Natomiast u kobiet w wieku od 50 do 59 lat stosujących HTZ, liczba przypadków w ciągu 5 lat wyniesie 11 na 1000 kobiet (tzn. 3 dodatkowe przypadki).

Inne stany

HTZ nie zapobiega utracie pamięci. Ryzyko prawdopodobnej utraty pamięci może być w pewnym stopniu większe u kobiet, które rozpoczęły stosowanie HTZ w wieku powyżej 65 lat. Należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Vagifem a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji z innymi lekami jest niewielkie, ponieważ Vagifem stosowany jest miejscowo w obrębie pochwy i zawiera bardzo małą dawkę estradiolu.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Vagifem jest przeznaczony do stosowania tylko przez kobiety w wieku pomenopauzalnym. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wiadomo o wpływie leku Vagifem na prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Vagifem

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku

•    Stosowanie leku Vagifem można rozpocząć w dowolnym dniu.

•    Tabletkę dopochwową należy umieścić w pochwie za pomocą aplikatora.

„INSTRUKCJA UŻYCIA” na końcu niniejszej ulotki zawiera dokładne wskazówki. Przed zastosowaniem

leku Vagifem należy dokładnie przeczytać instrukcję.

Jaką dawkę leku stosować

•    Przez pierwsze 2 tygodnie należy stosować j edną tabletkę dopochwową raz na dobę.

•    Następnie należy stosować jedną tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu. Pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować odstęp 3 - 4 dni.

Informacje ogólne na temat leczenia objawów menopauzy

•    Stosując leki na jakiekolwiek objawy menopauzy, zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, przez możliwie najkrótszy okres.

•    Leczenie należy kontynuować wyłącznie wtedy, gdy korzyści z niego płynące przewyższają ryzyko. Należy porozmawiać na ten temat z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vagifem

•    W przypadku przyjęcia większej dawki leku Vagifem niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Vagifem jest przeznaczony do stosowania miejscowego, wewnątrz pochwy. Dawka estradiolu jest na tyle mała, że trzeba byłoby zastosować znaczną liczbę tabletek, aby osiągnąć dawkę zazwyczaj stosowaną przy leczeniu doustnym.

Pominięcie zastosowania dawki leku Vagifem

•    W razie pominięcia dawki, należy zastosować pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe.

• Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Vagifem

Nie należy przerywać leczenia lekiem Vagifem bez porozumienia z lekarzem. Lekarz wyjaśni pacjentce następstwa przerwania leczenia oraz omówi inne możliwe metody leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często

•    ból głowy,

•    ból brzucha,

•    krwawienie z pochwy, upławy lub odczuwalny dyskomfort.

Niezbyt często

•    zakażenia grzybicze narządów płciowych,

•    złe samopoczucie    (nudności),

•    wysypka,

•    zwiększenie masy    ciała,

•    uderzenia gorąca,

•    nadciśnienie tętnicze.

Bardzo rzadko

•    biegunka,

•    zatrzymanie płynów,

•    nasilenie migreny,

•    uogólniona nadwrażliwość    (np. reakcja anafilaktyczna/wstrząs anafilaktyczny).

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych powyżej, jest określona następująco:

bardzo często (dotyczy wiecej niż 1 na 10 kobiet),

często (dotyczy 1 do 10 kobiet na 100),

niezbyt często (dotyczy 1 do 10 kobiet na 1000),

rzadko (dotyczy 1 do 10 kobiet na 10 000),

bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 kobiet),

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić w trakcie leczenia estrogenami stosowanymi ogólnie:

•    kamica pęcherzyka żółciowego,

•    różne zaburzenia skóry:

-    odbarwienie skóry zwłaszcza twarzy lub szyi określane jako plamy ciążowe (ostuda);

-    bolesne czerwonawe guzki skórne (rumień guzowaty);

-    wysypka z charakterystycznym zaczerwienieniem lub bolesnością (rumień wielopostaciowy). Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Yagifem

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w lodówce.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. Ten lek może stwarzać zagrożenie dla środowiska wodnego.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Yagifem

•    Substancją czynną leku jest estradiol 10 mikrogramów (w postaci estradiolu półwodnego). Każda tabletka dopochwowa zawiera 10 mikrogramów estradiolu (w postaci estradiolu półwodnego).

•    Ponadto lek zawiera: hypromelozę, laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą i magnezu stearynian.

•    Składniki otoczki tabletki to: hypromeloza i makrogol 6000.

Jak wygląda lek Yagifem i co zawiera opakowanie

Każda biała tabletka dopochwowa jest umieszczona w jednorazowym aplikatorze.

Tabletka leku Vagifem ma wytłoczone oznaczenie NOVO 278 z jednej strony.

Wielkości opakowań

18 tabletek dopochwowych z aplikatorami.

24 tabletki dopochwowe z aplikatorami.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Novo Nordisk A/S Novo Alle DK-2880 Bagsv$rd Dania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2014 Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl.

INSTRUKCJA UŻYCIA


Jak stosować lek Yagifem1. Otworzyć pojedyncze opakowanie blistrowe od strony pokazanej na rysunku.2. Ostrożnie wprowadzać aplikator do pochwy, aż do momentu wyczucia oporu (8-10 cm).3. Aby uwolnić tabletkę, delikatnie naciskać tłoczek, aż do usłyszenia kliknięcia. Tabletka natychmiast przyklei się do ściany pochwy.

Tabletce nie grozi wypadnięcie w pozycji stojącej ani podczas chodzenia.


4.


Usunąć aplikator i wyrzucić go do śmieci.

15