+ iMeds.pl

Vagifem 25 mcgUlotka Vagifem

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc jąponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Vagifem

25 pg, tabletki dopochwowe (Estradiolum)

Substancją czynną jest estradiol.

Tabletka dopochwowa zawiera 25 mikrogramów estradiolu w postaci estradiolu półwodnego. Substancje pomocnicze

hypromeloza, laktoza jedno wodna, skrobia kukurydziana i magnezu stearynian .

W skład otoczki tabletki wchodzą: hypromeloza i makrogol 6000.

Opakowanie zawiera 15 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca    Miejsca wytwarzania

Novo Nordisk A/S, Novo Allé,    Novo Nordisk A/S, Novo Allé,

2880 Bagsværd, Dania    2880 Bagsværd, Dania lub

Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Park, 2760 Maalov, Dania

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Vagifem i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Vagifem

3.    Jak stosować lek Vagifem

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Vagifem

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VAGIFEM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Vagifem zawiera żeński hormon płciowy - estradiol, który jest identyczny z estradiolem wytwarzanym przez jajniki u kobiet i jest klasyfikowany jako naturalny estrogen.

Lek Vagifem jest stosowany w celu łagodzenia lub eliminowania objawów takich jak suchość lub podrażnienie pochwy. Jest to zanikowe zapalenie pochwy i jest ono spowodowane niedoborem estrogenów (żeńskich hormonów płciowych), pojawia się w okresie menopauzy.

Doświadczenie w leczeniu kobiet powyżej 65 roku życia jest ograniczone.

Lek Vagifem ma postać tabletek dopochwowych, z których każda znajduje się w indywidualnym aplikatorze. W każdym opakowaniu znajduje się 15 aplikatorów z tabletkami dopochwowymi. Tabletki mają z wytłoczony napis NOVO 279.

ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK VAGIFEM

2.


Nie stosować leku Vagifem, jeśli;

•    stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na estradiol lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku Vagifem;

•    rozpoznano, podejrzewa się lub występował w przeszłości rak piersi;

•    rozpoznano lub podejrzewa się nowotwór estrogenozależny, np. rak błony śluzowej trzonu macicy;

•    występują niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych;

•    występuje hiperplazja endometrium (rozrost błony śluzowej trzonu macicy) i nie jest ona leczona;

•    występowała w przeszłości samoistna lub występuje zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna (formowanie się zakrzepów w żyłach w nogach lub w płucach);

•    rozpoznano porfirię (choroba metaboliczna z zaburzonym wytwarzaniem barwnika krwi).

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vagifem:

Badanie lekarskie/badania kontrolne

Przed rozpoczęciem HTZ lub zmianą HTZ, a także regularnie w trakcie leczenia, lekarz powinien kontrolować, czy lek jest odpowiedni dla pacjentki. Kontrola obejmuje wywiad lekarski (dotyczący przebytych chorób), w tym rodzinny (dotyczący chorób występujących w rodzinie), jak również odpowiednie badanie przedmiotowe (fizykalne). Pacjentka powinna regularnie badać piersi, a o wystąpieniu jakichkolwiek zmian powiadomić lekarza lub pielęgniarkę. Badania diagnostyczne, w tym także mammografię, należy przeprowadzać według ogólnie przyjętego schematu, dostosowując go do indywidualnych potrzeb pacjentki.

Choroby wymagające szczególnej uwagi

Należy poinformować lekarza o występowaniu obecnie lub w przeszłości niżej wymienionych chorób. W tych przypadkach lekarz może stwierdzić potrzebę szczególnie wnikliwej obserwacji pacjentki. Wymienione choroby, w rzadkich przypadkach, mogą wystąpić ponownie lub nasilić się w czasie stosowania ogólnoustrojowego (dotyczącego całego organizmu) stosowania estrogenów:

•    mięśniaki macicy (łagodne nowotwory macicy) lub endometrioza (osadzanie fragmentów błony śluzowej macicy poza jej jamą),

•    przebyte zaburzenia zatorowo-zakrzepowe lub obecność czynników zwiększających ryzyko ich wystąpienia (patrz poniżej),

•    nadciśnienie tętnicze,

•    choroby wątroby, np. gruczoł ak wątroby (łagodny nowotwór wątroby),

•    cukrzyca,

•    kamica żółciowa,

•    migrena lub nasilone bóle głowy,

■    toczeń rumieniowaty układowy (choroba autoimmunologiczna),

•    hiperplazja endometrium (rozrost błony śluzowej macicy) (patrz poniżej),

•    padaczka,

•    astma oskrzelowa,

•    otoskleroza (choroba ucha prowadząca do    stopniowej    utraty słuchu).

Ponowne wystąpienie lub nasilenie się wyżej wymienionych chorób jest mniej prawdopodobne po zastosowaniu miejscowym małej dawki estradiolu (produkt Vagifem) niż podczas ogól noustroj owego stosowania estrogenów.

Wskazania do natychmiastowego odstawienia leku

Zaleca się natychmiastowe odstawienie leku, jeśli wystąpi którekolwiek ze schorzeń opisanych w punkcie „Nie stosować leku Vagifem, jeśli” lub, jeśli rozwinie się którekolwiek z następujących schorzeń:

•    żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i oczu) oraz zaburzenia czynności wątroby,

•    istotny wzrost ciśnienia tętniczego krwi,

•    napady bólów głowy typu migrenowego,

•    ciąża.

Hiperplazia endometrium (rozrost błony śluzowej trzonu macicy1!

O każdym niewyjaśnionym krwawieniu z dróg rodnych należy poinformować lekarza. Krwawienia przedłużające się lub nawracające wymagają przeprowadzenia odpowiednich badań.

U pacjentek, które nie mają usuniętej macicy, a które stosowały wcześniej wyłącznie estrogeny, przed rozpoczęciem stosowania leku Vagifem lekarz powinien wykluczyć rozrost lub złośliwy rozrost błony śluzowej macicy.

Badania wykazują, że u kobiet stosujących same estrogeny ogólnoustrojowo, występuje większe ryzyko rozwoju raka błony śluzowej macicy. Aby temu zapobiec, do doustnego leczenia estrogenami dodawany jest zwykle drugi hormon - progestagen.

Lek Vagifem zawiera małą dawkę estrogenów i jest przeznaczony do stosowania miejscowego, dlatego też wystąpienie niżej wymienionych schorzeń jest mniej prawdopodobne po niż podczas ogólnoustrojowego leczenia estrogenami.

Rak piersi

Badania wykazały zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet stosujących ogólnoustrojowo estrogeny lub złożone leki estrogenowo-progestagenowe w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ).

Żvlna choroba zakrzepowo-zatorowa

Zakrzepica żylna (zwana również zakrzepicą żył głębokich lub ZŻG) jest bardzo rzadką chorobą, która polega na powstawaniu zakrzepów w żyłach, zwykle w obrębie łydki, przez co staje się ona zaczerwieniona, opuchnięta i często bolesna. Czasem dochodzi do przemieszczania się zakrzepów z prądem krwi, zjawisko takie zwane jest żylną chorobą zakrzepowo-zatorową żył (ŻChZZ). Jeżeli taki zakrzep zaklinuje się w naczyniach płuc, może spowodować ich zablokowanie. Stan ten to zatorowość płucna, która objawia się dusznością, ostrym bólem w klatce piersiowej i(lub) omdleniem lub utratą świadomości. W większości przypadków zakrzepy takie mogą być skutecznie leczone, ale w bardzo rzadkich przypadkach mogą powodować poważne następstwa, a nawet śmierć.

Ryzyko powstawania zakrzepów w żyłach kończyn dolnych, płuc lub innych części ciała istnieje u wszystkich kobiet, niezależnie od stosowania HTZ. Jednak wśród kobiet między 50 a 59 rokiem życia, które stosują HTZ przez 5 lat, stwierdza się 4 dodatkowe przypadki ŻChZZ na 1000 w ciągu pięciu lat w porównaniu do 3 przypadków w grupie niestosującej HTZ. Ryzyko ŻChZZ rośnie z wiekiem: wśród kobiet między 60 a 69 rokiem życia, które stosowały HTZ przez pięć lat, stwierdza się 9 dodatkowych przypadków ŻChZZ na 1000 w ciągu pięciu lat, a tylko 8 przypadków w grupie niestosującej HTZ. W ciągu pierwszego roku leczenia, w porównaniu z późniejszym okresem, zwiększone jest ryzyko wystąpienia zakrzepów.

U niektórych pacjentek z powodu innych czynników zwiększone jest ryzyko wystąpienia ŻChZZ. Zastosowanie HTZ może to ryzyko jeszcze dodatkowo zwiększyć. Do czynników, które w połączeniu z HTZ mogą przyczynić się do zwiększenia ryzyka wystąpienia ŻChZZ należą: ŻChZZ u członków rodziny, znaczna otyłość, toczeń rumieniowaty układowy (SLE - choroba uszkadzającą skórę całego ciała), samoistne poronienia, choroby, które były leczone lekami przeciwzakrzepowymi (np.: warfaryną). O występowaniu powyższych problemów zdrowotnych należy koniecznie poinformować lekarza.

Ryzyko wystąpienia ŻChZZ może być okresowo zwiększone przez długotrwałe unieruchomienie, rozległe urazy lub duże zabiegi chirurgiczne. Jeżeli planowana jest operacja wiążąca się z długotrwałym unieruchomieniem, szczególnie zabiegi w obrębie brzucha i kończyn dolnych, należy powiadomić o tym lekarza. Konieczne może być odstawienie HTZ na cztery do sześciu tygodni przed zabiegiem w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia ŻChZZ. Po powrocie do pełnej sprawności fizycznej możliwe będzie dalsze leczenie.

W przypadku pojawienia się bolesnego obrzęku nogi lub nagłego bólu w klatce piersiowej i duszności należy przerwać stosowanie HTZ i natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą to być wczesne objawy ŻChZZ.

Udar

Ryzyko wystąpienia udaru mózgu zwiększa się z wiekiem u wszystkich kobiet. Prawdopodobieństwo udaru zwiększa się dodatkowo w przypadku równoczesnego występowania nadciśnienia, palenia tytoniu, nadmiernego picia alkoholu lub nieregularnej czynności serca (migotania przedsionków).

Ostatnie badania sugerują, że stosowanie ogólnoustrojowej HTZ w niewielkim stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

U kobiet w wieku lat 50, liczba przypadków wystąpienia udaru w ciągu 5 lat wyniesie 3 przypadki na 1000 kobiet. Natomiast u kobiet stosujących HTZ częstość występowania udaru będzie wynosiła 4 przypadki na 1000. U kobiet w wieku lat 60 udar wystąpi u 11 kobiet na 1000, a u stosujących HTZ liczba ta wyniesie 15 przypadków na 1000.

Rak jajnika

Ostatnie dane sugerują, że u kobiet z usuniętą macicą stosujących przez 5 do 10 lat same estrogeny w HTZ ryzyko wystąpienia raka jajnika jest większe w porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały HTZ. Nie ma pewności, czy długotrwałe stosowanie ogólnoustrojowej złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ wiąże się z podobnym ryzykiem wystąpienia raka jajnika.

Inne choroby i stany

Może się okazać konieczna ścisła kontrola lekarza w przypadku, choroby nerek, krańcowej niewydolności nerek lub niewydolności serca.

Nie ma dowodów, aby HTZ poprawiała procesy pamięci, myślenia, uczenia się i oceniania (funkcje kognitywne). Istnieją pewne doniesienia, że u kobiet po 65 roku życia produkty zawierające skoniugowane estrogeny końskie (CEE) i octan medroksyprogesteronu (MPA) zwiększająryzyko osłabienia funkcji umysłowych (otępienie). Nie wiadomo, czy prawidłowość ta dotyczy kobiet młodszych stosujących inne produkty w HTZ.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek Vagifem nie jest wskazany w ciąży

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek Vagifem nie jest wskazany w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie wiadomo o wpływie leku Vagifem na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich stosowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ponieważ lek Vagifem jest lekiem stosowanym miejscowo i w małej dawce, nie powinny wystąpić interakcje z innymi lekami.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VAGIFEM

Lek Vagifem należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Vagifem można rozpocząć w dowolnym dniu. Tabletkę dopochwową należy umieścić w pochwie za pomocą aplikatora.

W ciągu pierwszych dwóch tygodni należy stosować jedną tabletkę dopochwową na dobę. Następnie należy stosować jedną tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu.

Lek należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce - przynoszącej ulgę w dolegliwościach menopauzy - przez jak najkrótszy czas. Należy poinformować lekarza, jeżeli po trzech miesiącach leczenia nie wystąpi zadowalające zmniejszenie objawów. Leczenie powinno trwać tylko do czasu, dopóki korzyści z nim związane przewyższająryzyko.

W przypadku zażycia większej dawki leku Vagifem niż zalecana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Vagifem jest przeznaczony do miejscowego stosowania dopochwowego. Dawka estradiolu jest tak mała, że - aby osiągnąć ilość leku normalnie stosowaną w leczeniu doustnym - należałoby połknąć znaczną ilość tabletek.

W przypadku pominięcia dawki leku Vagifem

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć jedną tabletkę danego dnia, powinna ją zastosować jak najszybciej, gdy tylko sobie o tym przypomni.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Vagifem może powodować działania niepożądane.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Vagifem:

Bardzo częste (>1% i <10% - mniej niż, 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100):

•    grzybica (kandydoza) narządów rodnych lub zapalenie pochwy,

•    ból głowy,

•    nudności,

•    ból brzucha, wzdęcia lub dyskomfort,

•    niestrawność,

•    wymioty,

•    wzdęcia z oddawaniem wiatrów,

•    krwawienia z dróg rodnych, upławy, odczuwalny dyskomfort,

•    obrzęk, powiększenie piersi, ból i tkliwość    piersi,

•    obrzęki obwodowe kończyn (opuchlizna rąk lub nóg).

Rzadkie (do 0,01% - mniej niż 1 na 10 000 przypadków):

•    rak piersi,

•    rak endometrium (rak błony śluzowej macicy),

•    nadwrażliwość (reakcje uczuleniowe),

•    zatrzymanie płynów,

•    bezsenność,

•    depresja,

•    nasilenie migreny,

•    zakrzepica żył głębokich (zakrzepy krwi),

•    biegunka,

•    pokrzywka,

•    wysypka,

•    świąd narządów płciowych,

•    hiperplazja endometrium (rozrost błony śluzowej macicy)

•    podrażnienie, ból pochwy, pochwica (bolesny skurcz pochwy), owrzodzenie pochwy,

•    nieskuteczność leku,

•    zwiększenie masy ciała,

•    zwiększenie stężenia estrogenów we krwi.

Poniższe działania niepożądane obserwowano w związku ze stosowaniem leczenia estrogenowego:

•    nieregularne krwawienia z dróg rodnych*,

•    nasilenie migreny,

Vagifem

Charakterystyka Vagifem

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vagifem, 25 pg, tabletki dopochwowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Tabletka dopochwowa zawiera 25 mikrogramów estradiolu (Estradiolum) w postaci estradiolu półwodnego.

Substancje pomocnicze, patrz 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki dopochwowe.

Biała, powlekana, dwuwypukła tabletka z wytłoczonym napisem NOVO 279. Średnica: 6 mm.

Tabletka produktu Vagifem jest hydrofilowa z celulozopochodną macierzą, która pod wpływem wilgoci ulega hydrolizie, uwalniając 17p-estradiol.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Vagifem jest wskazany w leczeniu zanikowego zapalenia pochwy spowodowanego niedoborem estrogenów.

Doświadczenie w leczeniu kobiet powyżej 65 roku życia jest ograniczone.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Vagifem jest podawany dopochwowo za pomocą aplikatora.

Dawka początkowa: jedna tabletka dopochwowa raz na dobę przez dwa tygodnie.

Dawka podtrzymująca: jedna tabletka dopochwowa dwa razy w tygodniu.

Leczenie może być rozpoczęte w dowolnym dniu.

Jeśli dawka została pominięta należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Należy unikać stosowania podwójnej dawki leku.

Rozpoczęcie oraz kontynuacja leczenia objawów menopauzy powinny przebiegać z wykorzystaniem najmniejszej skutecznej dawki hormonów w możliwie najkrótszym czasie (patrz także punkt 4.4).

Produkt Vagifem może być stosowany zarówno u kobiet z zachowaną macicą, jak i u kobiet po histerektomii.

Podczas leczenia, szczególnie w ciągu pierwszych dwóch tygodni, może wystąpić minimalne wchłanianie leku, ale ponieważ stężenie estradiolu w osoczu po pierwszych dwóch tygodniach leczenia zwykle nie przekracza wartości charakterystycznych dla okresu menopauzy, nie zaleca się włączenia progestagenu.

Stosowanie produktu:

1.    Otworzyć opakowanie od strony tłoka,

2.    Wprowadzić aplikator do pochwy do momentu, aż będzie wyczuwalny opór (8-10 cm).

3.    Uwolnić tabletkę przez naciśnięcie tłoka.

4.    Usunąć aplikator i wyrzucić go.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Rak piersi - rozpoznany, podejrzewany lub w wywiadzie.

•    Nowotwory estrogenozależne - rozpoznane lub podejrzewane, np. rak endometrium.

•    Niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych.

•    Nieleczona hiperplazja endometrium.

•    Przebyta idiopatyczna lub czynna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna.

•    Porfiria.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hormonalną terapię zastępczą (HTZ) należy rozpocząć, gdy u pacjentki obecne są objawy menopauzy niekorzystnie wpływające na jakość jej życia. We wszystkich przypadkach należy przeprowadzać ocenę stosunku korzyści do ryzyka przynajmniej raz w roku i kontynuować HTZ tak długo, jak korzyści z leczenia przewyższają ryzyko związane z jej stosowaniem.

Badanie lekarskie/badanie kontrolne

Przed rozpoczęciem lub zmianą HTZ należy zebrać pełen wywiad lekarski, w tym rodzinny oraz przeprowadzić badanie przedmiotowe (łącznie z badaniem ginekologicznym i badaniem piersi) w celu wykluczenia przeciwwskazań do stosowania i występowania zagrożenia związanego z leczeniem,

W czasie leczenia należy przeprowadzać okresowe badania lekarskie, dostosowując ich częstość i rodzaj do konkretnego przypadku.

Kobiety powinny zostać poinformowane o konieczności powiadomienia lekarza lub pielęgniarki o wystąpieniu jakichkolwiek zmian w piersiach. Badania diagnostyczne, w tym mammografię, należy przeprowadzać według ogólnie przyjętego schematu badań przesiewowych, dostosowując go do indywidualnych potrzeb.

Choroby wymagające szczególnej uwagi

Jeśli którakolwiek z niżej wymienionych chorób występuje u pacjentki obecnie, pojawiła się niedawno i(lub) nasiliła się w czasie ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego, pacjentka wymaga wnikliwej obserwacji. Należy wziąć pod uwagę, że wymienione choroby mogą wystąpić ponownie lub nasilić się w czasie ogólnoustrojowego leczenia estrogenami:

•    mięśniaki macicy (włókniaki) lub endometrioza,

•    przebyte zaburzenia zatorowo-zakrzepowe lub obecność czynników zwiększających ryzyko ich wystąpienia (patrz poniżej),

•    nadciśnienie tętnicze,

•    choroby wątroby, np. gruczolak wątroby,

•    cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi lub bez powikłań naczyniowych,

•    kamica żółciowa,

•    migrena lub nasilone bóle głowy,

•    toczeń rumieniowaty układowy,

•    hiperplazja endometrium (patrz poniżej),

•    padaczka,

•    astma oskrzelowa,

•    otoskleroza.

Ponowne wystąpienie lub nasilenie się wyżej wymienionych chorób jest mniej prawdopodobne po zastosowaniu miejscowym małej dawki estradiolu (produkt Vagifem) niż podczas ogólnoustrojowego stosowania estrogenów.

Wskazania do natychmiastowego odstawienia produktu

Zaleca się natychmiastowe odstawienie leku w następujących przypadkach:

•    żółtaczka i zaburzenia czynności wątroby,

•    istotny wzrost ciśnienia tętniczego krwi,

•    napady bólów głowy typu migrenowego,

•    ciąża.

Hiperplazia endometrium

Kobiety z zachowaną macicą z krwawieniem o nieznanej etiologii i kobiety z zachowaną macicą stosujące wcześniej estrogeny powinny być dokładnie zbadane przed rozpoczęciem stosowania produktu Vagifem w celu wykluczenia hiperplazji lub złośliwego rozrostu endometrium.

Ryzyko wystąpienia raka endometrium po zastosowaniu doustnego niezrównoważonego progestagenami leczenia estrogenami zależy zarówno od czasu jej trwania, jak i dawki zastosowanego estrogenu. Produkt Vagifem zawiera małą dawkę estradiolu i jest przeznaczony do stosowania miejscowego. U niewielu pacjentek może wystąpić w niewielkim stopniu wchłanianie ogólnoustroj owe. Stosowanie produktu Vagifem nie wiąże się jednak ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia hiperplazji endometrium ani raka macicy. Z uwagi na brak działania ogólnoustroj owego podczas stosowania miejscowego produktu Vagifem, nie zaleca się włączenia do leczenia progestagenów.

Jako generalną zasadę dotyczącą estrogenowej HTZ należy przyjąć, że produkty estrogenowe nie powinny być przepisywane na dłużej niż jeden rok bez przeprowadzenia kolejnego badania lekarskiego, łącznie z badaniem ginekologicznym.

Produkt Vagifem zawiera małą dawkę estrogenów, dlatego też wystąpienie niżej wymienionych chorób jest mniej prawdopodobne po niż podczas ogólnoustrojowego leczenia estrogenami.

Rak piersi

Stosowanie ogólnoustroj owe estrogenów lub złożonych produktów estrogenowo-progestagenowych może zwiększyć ryzyko wystąpienia raka piersi. Względne ryzyko wystąpienia raka piersi podczas stosowania skoniugowanych estrogenów lub estradiolu było większe po włączeniu do leczenia progestagenu podawanego w sposób sekwencyjny lub ciągły, niezależnie od rodzaju zastosowanego progestagenu.

Żvlna choroba zakrzepowo-zatorowa

Stosowanie ogólnoustroj owej HTZ jest związane ze zwiększonym względnym ryzykiem rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), np. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Badanie randomizowane z grupą kontrolną oraz badania epidemiologiczne wykazały 2-3-krotne zwiększenie ryzyka wystąpienia ŻChZZ u pacjentek stosujących HTZ w porównaniu z pacjentkami nieleczonymi. U kobiet niestosujących HTZ liczba przypadków ŻChZZ, które wystąpią w ciągu 5 lat, wynosi 3 przypadki na 1000 kobiet w wieku od 50 do 59 lat i 8 przypadków na 1000 kobiet w wieku od 60 do 69 lat. Przewiduje się, że u zdrowych kobiet stosujących HTZ przez 5 lat liczba dodatkowych przypadków ŻChZZ w 5-letnim okresie leczenia będzie wynosiła od 2 do 6 przypadków (najprawdopodobniej 4) na 1000 kobiet w wieku od 50 do 59 lat i od 5 do 15 przypadków (najprawdopodobniej 9) na 1000 kobiet w wieku od 60 do 69 lat. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zdarzeń jest większe w pierwszym roku stosowania HTZ niż w późniejszym okresie.

Uznane czynniki ryzyka ŻChZZ to: ŻChZZ w wywiadzie lub wywiadzie rodzinnym, otyłość znacznego stopnia (wskaźnik masy ciała - WMC >30 kg/m2 pc.) i toczeń rumieniowaty układowy. Nie ma zgodnego poglądu na wpływ żylaków na przebieg ŻChZZ.

U pacjentek z nawracającymi epizodami zatorowo-zakrzepowymi lub ŻChZZ w wywiadzie istnieje większe ryzyko wystąpienia ŻChZZ. HTZ może to ryzyko zwiększyć. Przebyte w przeszłości nawracające epizody ŻChZZ u pacjentki lub jej bliskich krewnych lub samoistne poronienia powinny być brane pod uwagę w celu wykluczenia predyspozycji do wystąpienia ŻChZZ. Dopóki czynniki te nie zostaną w pełni zbadane lub nie zostanie rozpoczęte stosowanie leków przeciwzakrzepowych, HTZ powinna być przeciwwskazana. U kobiet, które są leczone lekami przeciwzakrzepowymi, należy dokładnie rozważyć korzyści stosowania HTZ oraz związane z nią ryzyko.

Ryzyko wystąpienia ŻChZZ może być okresowo zwiększone przez długotrwałe unieruchomienie, rozległe urazy lub zabiegi chirurgiczne. Tak jak u wszystkich pacjentek w okresie pooperacyjnym należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę ŻChZZ. Jeżeli długotrwałe unieruchomienie jest związane z planowaną operacją, szczególnie w obrębie jamy brzusznej, lub operacją ortopedyczną kończyn dolnych, należy rozważyć okresowe odstawienie HTZ na cztery do sześciu tygodni przed zabiegiem. Ponowne włączenie HTZ powinno nastąpić po odzyskaniu przez pacjentkę zdolności ruchowej.

Jeżeli ŻChZZ rozwija się po rozpoczęciu leczenia, lek należy odstawić. Należy poinformować pacjentki o konieczności niezwłocznego kontaktu z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o rozwoju ŻChZZ (tzn. bolesny obrzęk kończyny dolnej, nagły ból w klatce piersiowej, duszność).

Udar

Jedno duże randomizowane badanie kliniczne (badanie WHI) wykazało, jako drugorzędowy punkt końcowy, zwiększone ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego u zdrowych kobiet stosujących skoniugowane estrogeny i MPA w terapii ciągłej złożonej. Przewiduje się, że u kobiet niestosujących HTZ liczba przypadków wystąpienia udaru na przestrzeni 5 lat wyniesie 3 przypadki na 1000 kobiet w wieku od 50 do 59 lat i 11 przypadków na 1000 kobiet w wieku od 60 do 69 lat. Przewiduje się, że u zdrowych kobiet stosujących skoniugowane estrogeny i MPA przez 5 lat, liczba dodatkowych przypadków wystąpienia udaru będzie wynosiła od 0 do 3 przypadków (najprawdopodobniej 1) na 1000 kobiet w wieku od 50 do 59 lat i od 1 do 9 przypadków (najprawdopodobniej 4) na 1000 kobiet w wieku od 60 do 69 lat. Nie ma pewności, czy ryzyko to dotyczy innych produktów stosowanych w HTZ.

Rak jajnika

Niektóre badania epidemiologiczne wykazały, że długotrwale (od 5 do 10 lat) stosowanie samych estrogenów w HRT przez kobiety po histerektomii związane było ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka jajnika. Nie wiadomo, czy długotrwałe stosowanie złożonej HTZ związane jest z innym ryzykiem raka jajnika niż w przypadku stosowania jedynie estrogenów.

Inne

Podczas pierwszych tygodni leczenia estrogeny mogą zwiększać retencję płynów w organizmie, co oznacza, że pacjentki z niewydolnością krążenia lub niewydolnością nerek wymagają szczególnej kontroli. U pacjentek z krańcową niewydolnością nerek należy spodziewać się zwiększonego stężenia substancji czynnych produktu Vagifem, co wymaga dokładnej obserwacji.

Brak jest dostatecznych dowodów na potwierdzenie poprawy funkcji poznawczych. Są dostępne dane z badania WHI odnośnie do prawdopodobnego ryzyka demencji u kobiet, które rozpoczynają stosowanie CEE i MPA w terapii ciągłej złożonej po 65 roku życia. Nie wiadomo, czy te dane odnoszą się również do młodszych kobiet po menopauzie i innych produktów do HTZ.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ze względu na drogę podania małej dawki estradiolu w preparacie Vagifem, nie są spodziewane żadne interakcje o znaczeniu klinicznym.

4.6    Ciąża lub laktacja

Stosowanie produktu Vagifem nie jest wskazane w ciąży.

Jeżeli w czasie stosowania produktu Vagifem zostanie stwierdzona ciąża, leczenie należy natychmiast przerwać.

Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań epidemiologicznych u kobiet w ciąży, które w sposób niezamierzony przyjmowały estrogeny i progestageny, wskazują na brak działania teratogennego i toksycznego na płód.

Laktacja

Stosowanie produktu Vagifem nie jest wskazane w czasie laktacji,

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie wiadomo o takim wpływie.

4.8    Działania niepożądane

Ponad 640 pacjentek stosowało produkt Vagifem w badaniach klinicznych, gdzie u ponad 200 pacjentek zastosowano leczenie trwające od 28 do 64 tygodni. Dobrze poznane działania niepożądane, które pojawiły się ze zwiększoną częstotliwością w grupie pacjentek stosujących produkt Vagifem, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo są sklasyfikowane jako „częste (>1/100, <1/10)”.

Częstotliwość zgłaszanych spontanicznie działań niepożądanych po zastosowaniu produktu Vagifem wynosi 1 przypadek na 10.000 pacjentolat. W badaniach klinicznych nie zaobserwowano zwiększonej częstotliwości występowania działań niepożądanych. Natomiast te, które zostały zgłoszone spontanicznie i które mogą być ocenione jako związane z zastosowanym leczeniem, są określone jako „bardzo rzadkie (<1/10 000)”.

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu na rynek dotyczy najczęściej zgłoszeń nieistotnych klinicznie i dobrze znanych działań niepożądanych. Przedstawiona częstość ich występowania powinna być interpretowana w ten sposób.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są: upławy i odczuwalny dyskomfort w pochwie. Wystąpienie zależnych od estrogenu działań niepożądanych takich jak: ból piersi, obrzęki obwodowe i krwawienia w okresie menopauzy jest najbardziej prawdopodobne na początku stosowania produktu Vagifem.

Układ

Bardzo częste

(>1/10)

Częste

(>1/100; <1/10)

Niezbyt częste

(>1/1000;

<1/100)

Rzadkie

(>1/10 000; <1/1000)

Zakażenia i infestacja

kandydoza narządów rodnych lub zapalenie pochwy; patrz także Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Nowotwory łagodne i złośliwe (włączając torbiele i polipy)

rak piersi rak endometrium

Zaburzenia

układu

immunologicznego

nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zatrzymanie płynów; patrz także Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zaburzenia

psychiczne

bezsenność

depresja

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

nasilenie

migreny

Zaburzenia

naczyń

zakrzepowe zapalenie żył głębokich

Zaburzenia

żołądkowo-jelitowe

nudności

ból brzucha, wzdęcia brzucha lub dyskomfort w jamie brzusznej

niestrawność

wymioty

wzdęcia z oddawaniem wiatrów

biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

pokrzywka

wysypka

rumieniowa

wysypka

wysypka

swędząca

świąd narządów płciowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

krwawienia z dróg rodnych, upławy lub odczuwalny dyskomfort

obrzęk,

powiększenie, ból lub tkliwość piersi

hiperplazja

endometrium

podrażnienie i ból pochwy, pochwica, owrzodzenie pochwy; patrz także Zakażenia i infestacja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

obrzęki obwodowe

nieskuteczność

leku

Badania

zwiększenie masy ciała

zwiększenie stężenia estrogenów we krwi

Następujące działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leczenia estrogenowego:

•    zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca,

•    choroba pęcherzyka żółciowego,

•    choroby skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzkowy, wysypka krwotoczna, plamica naczyniowa,

•    kandydoza pochwy,

•    ryzyko rozwoju rajca endometrium (patrz punkt 4.4), hiperplazja endometrium lub powiększenie mięśniaków macicy (włókniaków)*

•    bezsenność,

•    padaczka,

•    zaburzenia libido,

•    nasilenie astmy,

•    prawdopodobnie demencja (patrz punkt 4.4).

•    u kobiet z zachowaną macicą

4.9    Przedawkowanie

Przypadki przedawkowania nie były przedmiotem zgłoszeń.

Produkt Vagifem jest przeznaczony do stosowania dopochwowego. Dawka estradiolu jest na tyle mała, że należałoby przyjąć dużą ilość tabletek, aby uzyskać dawkę zwykle stosowaną w ogólnoustrojowym leczeniu doustnym. W takich przypadkach stosuje się leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farma kody na miczne

Kod ATC: G03C A03

Grupa farmakoterapeutyczna: hormony płciowe i leki wpływające na czynność układu płciowego, estrogeny, estrogeny naturalne i półsyntetyczne, leki proste.

Substancja czynna - 17ß-estradiol - jest identyczny pod względem chemicznym i biologicznym z ludzkim endogennym estradiolem.

Endogenny 17 beta-estradiol wpływa na rozwój i wzrost pierwszo- i drugorzędowych żeńskich cech płciowych. Działanie biologiczne 17 ß-estradiolu odbywa się za pośrednictwem szeregu swoistych receptorów estrogenowych. Kompleks receptor-hormon steroidowy przyłącza się do komórkowego DNA i indukuje syntezę specyficznych białek.

Dojrzewanie komórek nabłonka pochwy jest zależne od estrogenów. Estrogeny powodują wzrost liczby komórek powierzchniowych i pośrednich nabłonka pochwy w porównaniu do liczby komórek warstwy podstawnej.

Estrogeny utrzymują pH w pochwie w granicach 4,5, co zapewnia obecność w pochwie prawidłowej flory bakteryjnej z przewagą Lactobacillus Döderlein.

5.2    Właściwości far mąko kinetyczne

Estrogeny dobrze wchłaniają się przez skórę, błony śluzowe i z przewodu pokarmowego. Estrogeny stosowane dopochwowo nie podlegają efektowi pierwszego przejścia.

Przedmiotem jednoośrodkowego, randomizowanego, podwójnie ślepego badania typu „cross-over” była ocena parametrów farmakokinetycznych produktu Vagifem. Po zastosowaniu pojedynczej dawki produktu Vagifem maksymalne stężenie wynosiło 175 pmol/L (48 pg/ml). Po 14 dobach można było wykryć marginalne wchłanianie 17ß-estradiolu w zakresie wartości charakterystycznych dla okresu przekwitania.

Kolejne badanie przeprowadzone z udziałem młodszych kobiet, w średnim wieku około 52 lat, stosujących produkt Vagifem przez 12 tygodni pokazały, że średnie Cm8x estradiolu wynosiło 50 pg/ml i że nie było znaczącej kumulacji estradiolu, co pokazuje pole pod krzywą AUC0-24 (patrz poniższa tabela).

Tabela I

Średnie (± odchylenie standardowe) parametry farmakokinetyczne estradiolu

parametry

fa rm a ko kinetyczne

czas

tydzień 0

tydzień 2

tydzień 12

AUCo-24 (pg.h/ml)

528 (±265)

567 (±246)

563 (±341)

Cmax (pg/ml)

51 (±34)

47 (±21)

49 (±27)

Stężenie estronu podczas stosowania produktu Vagifem przez 12 tygodni nie wskazywało na kumulację estronu, a obserwowane wartości były w zakresie charakterystycznych dla okresu przekwitania.

Metabolity estrogenu są wydalane z moczem w postaci glukuronianów i siarczanów.

5.3 Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Ponieważ 17ß-estradiol jest dobrze poznaną substancją opisaną w literaturze farmakologicznej i toksykologicznej, dodatkowe badania nie zostały przeprowadzone.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Tabletka: hypromeloza laktoza jednowodna skrobia kukurydziana magnezu stearynian

Skład otoczki tabletki: hypromeloza makrogol 6000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze do 25 °C Nie przechowywać w lodówce.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

15 sztuk w 3 blistrach po 5 sztuk,

Aplikatory HD polietylen/polipropylen w blistrach Al/PCW w tekturowym pudełku.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novo Nordisk A/S Novo Allé

2880 Bagsværd, Dania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr R/6866

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 21 października 1996 r.

Data kolejnego przedłużenia pozwolenia 31 października 2001 r.

Data następnego przedłużenia pozwolenia: 27 września 2006 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 31 października 2007 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Vagifem