Imeds.pl

Valcyte 50 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika VALCYTE, 50 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Valganciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Valcyte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valcyte

3.    Jak stosować lek Valcyte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Valcyte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Valcyte i w jakim celu się go stosuje

Valcyte należy do grupy leków, których działanie polega na bezpośrednim zapobieganiu namnażaniu się wirusów. Proszek zawiera substancję czynną - walgancyklowir, który w organizmie ulega przemianie do gancyklowiru. Gancyklowir zapobiega namnażaniu się wirusa, zwanego cytomegalowirusem (CMV), i zakażaniu zdrowych komórek organizmu. U pacjentów, u których czynność układu odpornościowego jest osłabiona, wirus CMV może powodować zakażenia różnych narządów. Może to być groźne dla życia.

Lek Valcyte stosuje się:

•    w leczeniu zapalenia siatkówki, wywołanym przez CMV u pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS); zakażenie siatkówki wirusem CMV może spowodować zaburzenia widzenia, a nawet ślepotę;

•    w zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez CMV u pacjentów niezakażonych CMV, którzy otrzymali przeszczepiony narząd miąższowy od dawcy zakażonego CMV.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valcyte Kiedy nie stosować leku Valcyte:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na walgancyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na gancyklowir, acyklowir lub walacyklowir, które są lekami stosowanymi w leczeniu innych zakażeń wirusowych;

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Valcyte należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Valcyte:

-    jeśli u pacjenta występuje zmniejszona liczba krwinek białych, czerwonych lub płytek krwi (małych komórek biorących udział w procesie krzepnięcia krwi); lekarz prowadzący skieruje pacjenta na badania krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Valcyte oraz na dodatkowe badania krwi w czasie trwania leczenia;

-    jeśli pacjent jest w trakcie radioterapii;

-    jeśli pacjent ma problemy z nerkami; lekarz prowadzący może przepisać pacjentowi zmniejszoną dawkę i może zlecać regularne badania krwi podczas leczenia

Dzieci i młodzież

Obecnie badania nie pokazują wystarczająco jak lek działa u dzieci.

Lek Valcyte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne przyjmowanie leku Valcyte razem z innymi lekami może mieć wpływ na stężenie leku we krwi i może spowodować szkodliwe działania. Jeśli pacjent aktualnie przyjmuje jakikolwiek lek zawierający którąkolwiek z niżej wymienionych substancji, należy powiedzieć lekarzowi:

-    imipenem z cylastatyną (antybiotyki); przyjmowanie ich razem z lekiem Valcyte może spowodować drgawki;

-    zydowudyna, dydanozyna, lamiwudyna, tenofowir, abakawir, emtrycytabina lub inne podobne rodzaje leków stosowane w leczeniu AIDS;

-    rybawiryna, pegylowane interferony, adefowir i entekawir, stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu B lub C;

-    probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny); podczas jednoczesnego stosowania probenecydu i leku Valcyte może zwiększać się stężenie gancyklowiru we krwi;

-    mykofenolan mofetylu (stosowany po przeszczepieniach narządów);

-    winkrystyna, winblastyna, adriamycyna, hydroksymocznik lub podobne leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych;

-    cydofowir lub foskarnet, stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych;

-    trimetoprim, połączenia trimetoprimu z sulfonamidami i dapson (leki przeciwbakteryjne);

-    pentamidyna (lek stosowany w leczeniu chorób pasożytniczych lub zakażeń płuc)

-    flucytozyna lub amfoterycyna B (leki przeciwgrzybicze).

Lek Valcyte z jedzeniem i piciem

Valcyte należy przyjmować w czasie posiłków. Jeśli pacjent nie może jeść z jakiegoś powodu, powinien nadal przyjmować zaleconą dawkę leku Valcyte.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży, nie powinna stosować leku Valcyte, chyba że lekarz zaleci inaczej. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje mieć dziecko, przed przyjęciem leku Valcyte powinna koniecznie powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu. Przyjmowanie leku Valcyte w ciąży może uszkodzić nienarodzone dziecko.

Jeśli pacjentka karmi piersią, stosowanie leku Valcyte jest przeciwwskazane. Jeśli lekarz chce rozpocząć leczenie lekiem Valcyte, pacjentka powinna przestać karmić piersią przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

Koniecznym jest, aby pacjentka w wieku rozrodczym w okresie przyjmowania leku Valcyte stosowała skuteczną antykoncepcję.

Jeśli mężczyzna stosuje lek Valcyte, powinien w okresie leczenia i przez 90 dni po jego zakończeniu używać prezerwatywy podczas stosunku płciowego z partnerką, która mogłaby zajść w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń czy maszyn, jeśli wystąpią zawroty głowy, zmęczenie, drżenia lub uczucie splątania w czasie stosowania leku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Valcyte zawiera sód

1 ml sporządzonego roztworu zawiera 0,188 mg/ml sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących spożycie sodu.

3. Jak stosować lek Valcyte

Lek Valcyte należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Z roztworem leku Valcyte należy obchodzić się ostrożnie. Należy unikać kontaktu roztworu ze skórą i oczami. Jeśli przypadkowo nastąpi kontakt roztworu ze skórą, należy dokładnie umyć skórę wodą i mydłem. Jeśli przypadkowo roztwór dostanie się do oczu, należy dokładnie przemyć oczy wodą.

Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dobowej dawki roztworu doustnego, aby uniknąć przedawkowania.

Jeśli to możliwe, roztwór doustny Valcyte należy przyjmować w trakcie posiłków - patrz punkt 2.

Ważne jest, aby w celu odmierzenia dawki roztworu Valcyte, pacjent używał dozownika dołączonego do zestawu. Dwa dozowniki są dołączone na wypadek, gdyby jeden z nich został zgubiony lub uszkodzony. Każdy dozownik jest przeznaczony do pomiaru do 500 mg roztworu, z podziałką co 25 mg.

Zawsze po odmierzeniu dawki dozownik należy dokładnie umyć i pozostawić do wyschnięcia.

Jeśli obydwa dozowniki zostaną zgubione lub uszkodzone, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, którzy doradzą, w jaki sposób kontynuować przyjmowanie leku.

Dorośli

Zapobieganie chorobie CMV u biorców przeszczepów

Przyjmowanie leku należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu. Zwykle zalecana dawka to 900 mg roztworu leku Valcyte, przyjmowana RAZ na dobę. Za pomocą dołączonego dozownika należy pobrać dwa razy po 450 mg (tj. 2 dozowniki napełnione roztworem do poziomu oznaczonego 450 mg). Kontynuować przyjmowanie takiej dawki leku do 100 dni. U pacjentów po przeszczepieniu nerki lekarz może zalecić przyjmowanie dawki przez 200 dni.

Leczenie czynnego zapalenia siatkówki wywołanego przez CMV u pacjentów z AIDS (tak zwane leczenie początkowe)

Zwykle zalecana dawka to 900 mg roztworu leku Valcyte, przyjmowana DWA RAZY na dobę przez 21 dni (trzy tygodnie). Za pomocą dołączonego dozownika należy pobrać dwa razy 450 mg (tj. 2 dozowniki napełnione roztworem do poziomu oznaczonego 450 mg) rano i dwa razy 450 mg (tj. 2 dozowniki napełnione roztworem do poziomu oznaczonego 450 mg) wieczorem.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, nie należy przyjmować takiej dawki dłużej niż 21 dni, ponieważ może to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Długotrwałe leczenie zapobiegające nawrotowi aktywnego zapalenia u pacjentów z AIDS z cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki (tak zwane leczenie podtrzymujące)

Zwykle zalecana dawka leku to 900 mg roztworu leku Valcyte, przyjmowana RAZ na dobę. Za pomocą dołączonego dozownika pobrać dwa razy po 450 mg (tj. 2 dozowniki napełnione roztworem do poziomu oznaczonego 450 mg). Należy starać się przyjmować roztwór o tej samej porze każdego dnia. Lekarz zadecyduje jak długo należy przyjmować lek Valcyte. Jeśli u pacjenta nasili się zapalenie siatkówki w trakcie przyjmowania takiej dawki leku, lekarz może zalecić powtórzenie leczenia początkowego (jak wyżej) lub zdecydować o podaniu innego leku w celu leczenia zakażenia CMV.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie badano stosowania leku Valcyte u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z nieprawidłową czynnością nerek

U pacjentów, u których nerki nie działają prawidłowo, lekarz może zalecić przyjmowanie każdego dnia mniejszej dawki roztworu leku Valcyte. Jest bardzo ważne, aby przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania.

Pacjenci z nieprawidłową czynnością wątroby

Nie badano stosowania leku Valcyte u pacjentów z nieprawidłową czynnością wątroby.

W celu odmierzenia dawki roztworu Valcyte, należy użyć dozownika dołączonego do opakowania. Sposób i droga podania

Zaleca się, aby farmaceuta sporządził roztwór leku Valcyte przed wydaniem pacjentowi.

Po przygotowaniu roztworu, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją by pobrać i przyjąć lek.

DOZOWNIK

Nakrętka

zabezpie

czająca

przed

otwarciem

przez

dzieciłączniktłoczek


końcówka1.    Przed każdym użyciem potrząsać zamkniętą butelką przez około 5 sekund.

2.    Zdjąć nakrętkę zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci.

3.    Przed włożeniem do łącznika końcówki dozownika, popchnąć tłok do końca, w kierunku końcówki dozownika. Należy umocować końcówkę w otworze łącznika.

4.    Obrócić cały zestaw (butelka i dozownik) do góry dnem.

5.    Pociągnąć tłok powoli aż pożądana ilość roztworu zostanie pobrana do dozownika (patrz rysunek).

6.    Obrócić cały zestaw dnem do dołu i powoli wyjąć dozownik z butelki.

7.    Podawać bezpośrednio do jamy ustnej i połknąć. Nie mieszać z żadnym płynem przed podaniem.

8.    Po każdym użyciu należy zamknąć butelkę zakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci.

9.    Natychmiast po podaniu:

rozłożyć dozownik, opłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia przed następnym użyciem.

Należy zachować ostrożność, aby unikać kontaktu skóry z roztworem. Jeśli dojdzie do takiego kontaktu, przemyć dokładnie wodą i mydłem.

Nie używać roztworu po upływie terminu ważności, który wynosi 49 dni od dnia sporządzenia. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valcyte

Jeśli pacjent przyjął lub podejrzewa, że przyjął większą niż zalecona ilość roztworu Valcyte, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala. Przekroczenie zaleconej dawki może spowodować wystąpienie poważnych działań niepożądanych, szczególnie dotyczących krwi lub nerek. Może być konieczne podjęcie leczenia szpitalnego.

Pominięcie zastosowania leku Valcyte

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku Valcyte, powinien przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej, a następną przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Valcyte

Nie przerywać stosowania leku dopóki lekarz nie zaleci zakończenia leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Reakcje alergiczne

Nagłe i ciężkie reakcje alergiczne na walgancyklowir (wstrząs anafilaktyczny) występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów. Jeśli u pacjenta pojawi się którykolwiek z objawów wymienionych poniżej, należy PRZERWAĆ przyjmowanie leku Valcyte i natychmiast zgłosić się do szpitala:

-    wypukła, swędząca wysypka skórna (pokrzywka);

-    nagły obrzęk gardła, twarzy, ust lub jamy ustnej, mogący spowodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu;

-    nagły obrzęk dłoni, stóp lub kostek.

Poniżej podane są działania niepożądane, które wystąpiły w trakcie leczenia walgancyklowirem lub gancyklowirem.

-    Bardzo często oznacza, że działanie może wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów.

-    Często oznacza, że działanie może wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów.

-    Niezbyt często oznacza, że działanie może wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów.

-    Rzadko oznacza, że działanie może wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    Zaburzenia krwi: zmniejszenie we krwi liczby białych krwinek (neutropenia), co może powodować zwiększoną skłonność do zakażeń, zmniejszenie we krwi stężenia barwnika przenoszącego tlen (niedokrwistość), co może powodować zmęczenie i zadyszkę podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych.

•    Zaburzenia układu oddechowego: krótki oddech lub trudności w oddychaniu (duszność).

•    Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    Zaburzenia krwi: zmniejszenie liczby leukocytów (białe krwinki, które zwalczają zakażenie) we krwi (leukopenia); zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), co może powodować wzmożone powstawanie siniaków lub krwawienia; jednoczesne zmniejszenie liczby różnych rodzajów krwinek (pancytopenia).

•    Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, trudność w zasypianiu (bezsenność), zaburzenia odczuwania smaku, osłabienie czucia, uczucie mrowienia lub kłucia na skórze (parestezje), utrata czucia w dłoniach lub stopach (neuropatia obwodowa), zawroty głowy, drgawki.

•    Zaburzenia oka: ból oczu, obrzęk wewnątrz oka, odklejenie siatkówki, widzenie pływających zmętnień.

•    Zaburzenia ucha: ból ucha.

•    Zaburzenia układu oddechowego: kaszel.

•    Zaburzenia żołądka i jelit: nudności i wymioty, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia i nadmierne oddawanie gazów, niestrawność, utrudnione połykanie.

•    Zaburzenia skóry: zapalenie skóry, świąd, nocne poty.

•    Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból pleców, ból mięśni lub stawów, sztywność mięśni, skurcze mięśni.

•    Zakażenia: grzybica jamy ustnej (kandydoza), zakażenia wywołane przez bakterie lub wirusy znajdujące się we krwi, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie lub zakażenie nerek lub pęcherza moczowego.

•    Zaburzenia wątroby: zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych, co można stwierdzić dopiero w badaniach krwi.

•    Zaburzenia nerek: zmiany w prawidłowej czynności nerek.

•    Zaburzenia odżywiania: utrata apetytu (jadłowstręt), zmniejszenie masy ciała.

•    Ogólne objawy: zmęczenie, gorączka, ból, ból w klatce piersiowej, uczucie osłabienia, złe samopoczucie.

•    Zaburzenia psychiczne: depresja, niepokój, uczucie splątania lub zaburzenia myślenia.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    Zaburzenia serca: zmiany rytmu serca (arytmia).

•    Zaburzenia naczyniowe: obniżone ciśnienie krwi, które może prowadzić do zawrotów głowy lub omdleń.

•    Zaburzenia krwi: zmniejszenie wytwarzania krwinek w szpiku kostnym.

•    Zaburzenia układu nerwowego: drżenie.

•    Zaburzenia oka: zaczerwienienie, obrzęk oczu (zapalenie spojówek), zaburzenia widzenia.

•    Zaburzenia ucha: głuchota.

•    Zaburzenia żołądka i jelit: rozdęcie brzucha, owrzodzenia jamy ustnej, zapalenie trzustki, mogące objawiać się silnym bólem brzucha i pleców.

•    Zaburzenia skóry: wypadanie włosów (łysienie), swędząca wysypka lub obrzęki (pokrzywka) oraz suchość skóry.

•    Zaburzenia nerek: występowanie krwi w moczu (krwiomocz), niewydolność nerek.

•    Zaburzenia wątroby: zwiększenie aktywności enzymu nazywanego aminotransferazą alaninową (co można stwierdzić tylko w badaniach krwi).

•    Zaburzenia płodności: bezpłodność u mężczyzn.

•    Zaburzenia psychiczne: niezwykłe zmiany nastroju lub zachowania, utrata kontaktu z rzeczywistością - słyszenie dźwięków lub widzenie rzeczy, których nie ma w danym miejscu (omamy), uczucie pobudzenia.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    Zaburzenia krwi: zaburzenia w szpiku kostnym wytwarzania wszystkich rodzajów komórek krwi (krwinek czerwonych, białych i płytek krwi).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Valcyte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Proszek: brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować proszku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu i etykiecie na butelce (‘Termin ważności’). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Sporządzony roztwór: przechowywać w lodówce (2°C-8°C).

Okres przechowywania roztworu doustnego wynosi 49 dni. Nie używać roztworu po upływie 49 dni po sporządzeniu lub po upływie terminu ważności zapisanego na butelce przez farmaceutę.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutą jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Valcyte

Substancją czynną leku jest chlorowodorek walgancyklowiru.

Po rozpuszczeniu proszku, 1 ml roztworu zawiera 50 mg walgancyklowiru w postaci chlorowodorku, czyli 55 mg chlorowodorku walgancyklowiru.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: powidon, kwas fumarowy, sodu benzoesan (E211), sacharyna sodowa, mannitol oraz aromat Tutti Frutti [maltodekstryny (kukurydziane), glikol propylenowy, guma arabska E414 i aromaty identyczne z naturalnymi głównie o smaku bananowym, ananasowym i brzoskwiniowym].

Jak wygląda lek Valcyte i co zawiera opakowanie

Proszek Valcyte jest granulatem o barwie białej do lekko żółtej. W szklanej butelce znajduje się 12 g proszku. Po rozpuszczeniu, objętość roztworu wynosi 100 ml, co zapewnia użytkową objętość 88 ml. Roztwór jest przezroczysty, bezbarwny do brązowego. Opakowanie zawiera również łącznik do butelki i 2 doustne dozowniki do odmierzenia dawki do 500 mg, z podziałką co 25 mg.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39B 02-672 Warszawa

Polska

Tel. +48 22 345 1888 Faks: +48 22 345 1874

Importer

Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1 D-79639 Grenzach-Wyhlen Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

VALCYTE: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania

ROVALCYTE: Francja, Portugalia Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Zaleca się, aby roztwór Valcyte był przygotowany przez farmaceutę w opisany niżej sposób.

1.    Należy odmierzyć 91 ml wody w cylindrze miarowym.

2.    Należy zdjąć nakrętkę zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, dodać wodę do butelki, a następnie zamknąć butelkę nakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci. Należy wstrząsać zamkniętą butelką, aż proszek rozpuści się.

3.    Należy zdjąć nakrętkę zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci i włożyć łącznik do szyjki butelki.

4.    Zamknąć mocno butelkę nakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci. Umożliwi to prawidłowe osadzenie łącznika w butelce i zabezpieczy nakrętkę przed otwarciem przez dzieci.

5.    Należy zapisać na etykiecie butelki datę ważności sporządzonego roztworu.

Należy unikać wdychania lub bezpośredniego kontaktu proszku i roztworu ze skórą lub błoną

śluzową. Jeśli nastąpi bezpośredni kontakt, skórę należy dokładnie umyć wodą z mydłem, a oczy

przemyć wodą.

8