+ iMeds.pl

Valdamin 450 mgUlotka Valdamin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Valdamin, 450 mg, tabletki powlekane

Valganciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Valdamin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valdamin

3.    Jak stosować lek Valdamin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek V aldamin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Valdamin i w jakim celu się go stosuje

Valdamin należy do grupy leków, których działanie polega na bezpośrednim zapobieganiu namnażaniu się wirusów. Walgancyklowir, który jest substancj ą czynną tabletek, ulega w organizmie przemianie do gancyklowiru. Gancyklowir zapobiega rozmnażaniu się wirusa, zwanego cytomegalowirusem (CMV), i zakażaniu zdrowych komórek organizmu. U pacjentów, u których czynność układu odpornościowego jest osłabiona, wirus CMV może powodować zakażenia różnych narządów. Może to być groźne dla życia.

Valdamin stosuje się:

-    W leczeniu zapalenia siatkówki, wywołanym przez CMV u pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS) - zakażenie siatkówki wirusem CMV może spowodować zaburzenia widzenia a nawet ślepotę.

-    W zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez CMV u dzieci i dorosłych niezakażonych CMV, którzy otrzymali przeszczepiony narząd miąższowy od dawcy zakażonego CMV.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valdamin

Kiedy nie stosować leku Valdamin

•    jeśli pacjent ma uczulenie na walgancyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma uczulenie na gancyklowir, acyklowir lub walacyklowir, które są lekami stosowanymi w leczeniu innych zakażeń wirusowych;

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Valdamin należy omówić to z lekarzem:

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Valdamin

-    jeśli u pacjenta występuje zmniejszona liczba krwinek białych, czerwonych lub płytek krwi (małych komórek biorących udział w procesie krzepnięcia krwi); lekarz prowadzący skieruje pacjenta na badania krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Valdamin oraz na dodatkowe badania krwi w czasie trwania leczenia;

-    jeśli pacjent jest w trakcie radioterapii lub hemodializy

-    jeśli pacjent ma problemy z nerkami. Lekarz prowadzący może przepisać pacjentowi zmniejszoną dawkę i może zlecać regularne badania krwi podczas leczenia

-    jeśli pacjent aktualnie przyjmuje gancyklowir w postaci kapsułek i lekarz zdecydował o zmianie leku na Valdamin w postaci tabletek. Jest niezwykle ważne, aby nie przyjmować większej

liczby tabletek, niż zalecił lekarz, w celu uniknięcia ryzyka przedawkowania leku.

Valdamin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków wydawanych bez recepty.

Jednoczesne przyjmowanie leku Valdamin razem z innymi lekami może mieć wpływ na stężenie leku we krwi i może spowodować wystąpienie szkodliwych działań. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje jakikolwiek lek zawieraj ący:

-    imipenem z cylastatyną (lek przeciwbakteryjny); przyjmowanie ich razem z lekiem Valdamin może spowodować drgawki;

-    zydowudynę, dydanozynę, lamiwudynę, tenofowir, abakawir, emtrycytabinę lub inne podobne rodzaje leków stosowane w leczeniu AIDS;

-    probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny); podczas jednoczesnego stosowania probenecydu i leku Valdamin może zwiększać się stężenie gancyklowiru we krwi.

-    mykofenolan mofetylu (stosowany po przeszczepieniach narządów);

-    winkrystynę, winblastynę, adriamycynę, hydroksymocznik lub podobne leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych;

-    cydofowir lub foskarnet, stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych;

-    trimetoprim, połączenia trimetoprimu z sulfonamidami i dapson (leki przeciwbakteryjne);

-    pentamidynę (lek stosowany w leczeniu chorób pasożytniczych lub zakażeń płuc);

-    flucytozynę lub amfoterycynę-B (leki przeciwgrzybiczne).

Stosowanie leku Valdamin z jedzeniem i piciem

Valdamin należy przyjmować w czasie posiłków. Jeśli pacjent nie może przyjmować posiłków z jakiejkolwiek przyczyny, powinien mimo to przyjmować zwykłą dawkę leku Valdamin.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży, nie powinna stosować leku Valdamin, chyba że lekarz zaleci inaczej. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, powinna powiadomić o tym lekarza prowadzącego. Przyjmowanie leku Valdamin w ciąży może uszkodzić nienarodzone dziecko.

Nie przyjmować leku Valdamin, jeśli pacjentka karmi piersią. Jeśli lekarz chce rozpocząć leczenie lekiem Valdamin, pacjentka powinna przestać karmić piersią przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

Kobiety w wieku rozrodczym

Konieczne jest, aby kobiety w wieku rozrodczym w okresie przyjmowania leku Valdamin stosowały skuteczną antykoncepcję.

Mężczyźni

Mężczyźni w czasie trwania leczenia lekiem Valdamin i przez 90 dni po jego zakończeniu powinni używać prezerwatyw podczas stosunku płciowego z partnerką, która mogłaby zajść w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń czy maszyn, jeśli wystąpią zawroty głowy, zmęczenie, drżenia lub uczucie splątania w czasie stosowania leku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

3.    Jak stosować lek Valdamin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Z tabletkami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy ich przełamywać ani kruszyć. Tabletki należy połykać w całości, jeśli to możliwe, w trakcie jedzenia. W razie przypadkowego dotknięcia uszkodzonej tabletki, należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem. Jeśli proszek z tabletki dostanie się do oczu, należy dokładnie przemyć oczy wodą jałową lub, jeśli jej nie ma, zwykłą.

Należy przestrzegać ilości tabletek zaleconej przez lekarza, aby uniknąć przedawkowania.

Jeśli to możliwe, tabletki leku Valdamin powinny być przyjmowane w trakcie posiłków - patrz punkt 2.

Dorośli

Zapobieganie chorobie CMV u biorców przeszczepów

Przyjmowanie leku należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu. Zwykle zalecana dawka to 2 tabletki raz na dobę. Należy kontynuować taką dawkę leku do100 dni po transplantacji. U pacjentów po przeszczepieniu nerki lekarz może zalecić przyjmowanie tabletek przez 200 dni.

Leczenie czynnego zapalenia siatkówki wywołanego przez CMV u pacjentów z AIDS (nazywane leczeniem początkowym)

Zwykle zalecana dawka leku Valdamin to 2 tabletki dwa razy na dobę, przyjmowane przez 21 dni (trzy tygodnie). Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, nie należy przyjmować takiej dawki dłużej niż 21 dni, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Dłuższe leczenie zapobiegaj ące nawrotowi czynnego zapalenia u pacjentów z AIDS z cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki (nazywane leczeniem podtrzymującym)

Zwykle zalecana dawka leku to 2 tabletki raz na dobę. Należy starać się przyjmować tabletki o tej samej porze każdego dnia. Lekarz zadecyduje jak długo należy przyjmować lek Valdamin. Jeśli nastąpi pogorszenie zapalenia siatkówki w trakcie przyjmowania takiej dawki leku, lekarz może zalecić powtórzenie leczenia początkowego (jak wyżej) lub zdecydować o podaniu innego leku w celu leczenia zakażenia CMV.

Pacjenci w podeszłym wieku

Valdamin nie był badany u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z nieprawidłową czynnością nerek

U pacjentów, u których nerki nie działaj ą prawidłowo, lekarz może zalecić przyjmowanie mniejszej liczby tabletek na dobę lub może zalecić przyjmowanie leku Valdamin tylko w określone dni tygodnia. Jest to bardzo ważne, aby przyjmować dokładnie tyle tabletek, ile przepisał lekarz.

Pacjenci z nieprawidłową czynnością wątroby

Lek Valdamin nie był badany u pacjentów z nieprawidłową czynnością wątroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zapobieganie chorobie CMV u pacjentów po przeszczepieniu

Podawanie leku u dzieci należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu. Stosowana dawka może być różna w zależności od wielkości dziecka i powinna być podawana jeden raz na dobę. Lekarz ustali najbardziej odpowiednią dawkę na podstawie wzrostu i masy ciała oraz czynności nerek dziecka. Dawkowanie to należy kontynuować do 100. dnia. Jeśli dziecko otrzymało przeszczep nerki, lekarz może zalecić stosowanie dawki leku przez 200 dni.

U dzieci, które nie są w stanie połykać leku Valdamin, można stosować walgancyklowir w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valdamin

Jeśli pacjent przyj ął lub podejrzewa, że przyj ął większą niż zalecona liczbę tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala. Przyjęcie dawki większej niż zalecana może spowodować wystąpienie ciężkich działań niepożądanych, szczególnie dotyczących krwi lub nerek. Może być konieczne podjęcie leczenia szpitalnego.

Pominięcie zastosowania dawki leku Valdamin

Jeśli pacjent zapomni o przyj ęciu tabletki, powinien przyj ąć pominiętą dawkę jak najszybciej, a następną przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Valdamin

Nie przerywać stosowania leku dopóki lekarz nie zaleci zakończenia leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne

Nagłe i ciężkie reakcje alergiczne na walgancyklowir (wstrząs anafilaktyczny) występują nie częściej

niż u 1 na 100 pacjentów. Jeśli pojawi się którykolwiek z objawów wymienionych poniżej, należy

przerwać p rzyjmowanie leku Valdamin i natychmiast zgłosić się do szpitala:

-    wypukła, swędząca wysypka skórna (pokrzywka);

-    nagłe opuchnięcie gardła, twarzy, ust lub jamy ustnej, które może spowodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu;

-    nagłe opuchnięcie dłoni, stóp lub kostek.

Poniżej podane są działania niepożądane, które wystąpiły w trakcie leczenia walgancyklowirem lub

gancyklowirem.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10pacjentów):

-    Zaburzenia krwi: zmniejszenie we krwi liczby białych krwinek (neutropenia), co może powodować zwiększoną skłonność do zakażeń, zmniejszenie we krwi ilości barwnika transportującego tlen (niedokrwistość), co może powodować zmęczenie i zadyszkę podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych.

-    Zaburzenia oddychania: krótki oddech lub trudności w oddychaniu (duszność).

-    Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100):

-    Zaburzenia krwi: zmniejszenie liczby leukocytów (białe krwinki, które walczą z zakażeniami) we krwi (leukopenia); zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), co może powodować

4

wzmożone powstawanie siniaków lub krwawienia; jednoczesne zmniejszenie liczby krwinek kilku rodzajów (pancytopenia).

-    Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, trudność w zasypianiu (bezsenność), zaburzenia odczuwania smaku, osłabienie czucia, uczucie mrowienia lub kłucia na skórze (parestezje), utrata czucia w dłoniach lub stopach (neuropatia obwodowa), zawroty głowy, drgawki.

-    Zaburzenia oka: ból oczu, obrzęk wewnątrz oka, odklejenie siatkówki, widzenie pływających muszek.

-    Zaburzenia ucha: ból ucha.

-    Zaburzenia oddychania: kaszel.

-    Zaburzenia żołądka i jelit: nudności i wymioty, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia i nadmierne oddawanie gazów, niestrawność, utrudnione połykanie.

-    Zaburzenia skóry: zapalenie skóry, świąd, nocne poty.

-    Zaburzenia dotyczące mięśni i kości i stawów: bóle pleców, bóle mięśni lub stawów, sztywność mięśni, skurcze mięśni.

-    Zakażenia: grzybica jamy ustnej (kandydoza), zakażenia wywołane przez bakterie lub wirusy znajdujące się we krwi, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie lub zakażenie nerek lub pęcherza moczowego.

- Zaburzenia wątroby: zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych, co można stwierdzić dopiero po przeprowadzeniu badania krwi.

-    Zaburzenia nerek: zmiany w prawidłowej czynności nerek.

-    Zaburzenia odżywiania: utrata apetytu (jadłowstręt), zmniejszenie masy ciała.

-    Ogólne objawy: zmęczenie, gorączka, ból, ból w klatce piersiowej, uczucie osłabienia, złe samopoczucie.

-    Zaburzenia nastroju lub zachowania: depresja, niepokój, splątanie lub zaburzenia logicznego myślenia.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 1000):

-    Zaburzenia serca: zmiany rytmu serca (arytmia).

-    Zaburzenia krążenia: obniżone ciśnienie krwi, które może prowadzić do zawrotów głowy lub omdleń.

-    Zaburzenia krwi: zmniejszenie wytwarzania krwinek w szpiku kostnym.

-    Zaburzenia układu nerwowego: drżenie.

-    Zaburzenia oka: zaczerwienienie, obrzęk oczu (zapalenie spojówek), zaburzenia widzenia

-    Zaburzenia ucha: głuchota.

- Zaburzenia żołądka i jelit: rozdęcie brzucha, owrzodzenia jamy ustnej, zapalenie trzustki, mogące objawiać się silnym bólem brzucha i pleców.

-    Zaburzenia skóry: wypadanie włosów (łysienie), swędząca wysypka lub obrzęki (pokrzywka) oraz suchość skóry.

-    Zaburzenia nerek: występowanie krwi w moczu (krwiomocz), niewydolność nerek.

-    Zaburzenia wątroby: zwiększenie aktywności enzymu nazywanego aminotransferazą alaninową (co można stwierdzić dopiero po przeprowadzeniu badania krwi).

-    Zaburzenia płodności: bezpłodność u mężczyzn.

-    Zaburzenia nastroju lub zachowania: niezwykłe zmiany nastroju lub zachowania, omamy (zaburzenia psychotyczne), uczucie pobudzenia.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

-    Zaburzenia krwi: zaburzenia wytwarzania wszystkich typów komórek krwi (czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi) w szpiku kostnym.

Odklejenie siatkówki występowało wyłącznie u pacjentów z AIDS leczonych walgancyklowirem z

powodu zakażenia CMV.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Działania niepożądane notowane u dzieci i młodzieży są podobne do występujących u dorosłych. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Valdamin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Valdamin

Substancją czynną leku jest walgancyklowir w postaci chlorowodorku walgancyklowiru. Każda tabletka zawiera 496,3 mg walgancyklowiru chlorowodorku, co odpowiada 450 mg walgancyklowiru Pozostałe składniki to:

Rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna (PH101), krospowidon (typ A), powidon (K-30) i kwas stearynowy.

Otoczka: hypromeloza (3cP), hypromeloza (6cP) , tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, żelaza tlenek czerwony (E172) i polisorbat 80.

Jak wygląda lek Valdamin i co zawiera opakowanie

Valdamin występuje w postaci tabletek powlekanych. Tabletki są opisane poniżej:

Około 16,7 x 7,8 mm, różowe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym „J” po jednej stronie i „156” po drugiej.

Valdamin jest dostępny w blistrach OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapeszt, Keresztúri út 30-38.

WĘGRY

Wytwórca

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA 3000;

Malta

EGIS Pharmaceuticals PLC Bokényfoldi út 118-120,

H-1165 Budapeszt,

Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Ekonomicznego pod następującymi nazwami:

Holandia:    Valdamin 450 mg    filmomhulde    tabletten

Czechy:    Valdamin 450    mg

Węgry:    Valdamin 450 mg    filmtabletta

Polska:    Valdamin

Ruminia:    Valdamin 450 mg    comprimate filmate

Słowacja:    Valdamin 450    mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej: www.urpl.gov.pl

7

Valdamin

Charakterystyka Valdamin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Valdamin, 450 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 496,3 mg chlorowodorku walgancyklowiru, co odpowiada 450 mg walgancyklowiru (w postaci wolnej zasady).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Około 16,7 x 7,8 mm, różowe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym „J” po jednej stronie i „156” po drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Valdamin wskazany jest do początkowego i podtrzymującego leczenia cytomegalowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności (AIDS).

Valdamin wskazany jest w zapobieganiu chorobie CMV u pacjentów niezakażonych wirusem cytomegalii, którzy otrzymali przeszczepiany narząd miąższowy od dawcy zakażonego CMV.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Uwaga. Ścisłe stosowanie się do zaleceń dotyczących dawkowania jest konieczne, aby uniknąć przedawkowania leku (patrz punkty 4.4 i 4.9).

Walgancyklowir po podaniu doustnym jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do gancyklowiru. Dawka doustna walgancyklowiru 900 mg dwa razy na dobę jest równoważna dawce dożylnej 5 mg/kg mc. gancyklowiru dwa razy na dobę.

Leczenie cytomegalowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki

Dorośli

Leczenie początkowe cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki

U pacjentów z czynnym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki zalecana jest dawka walgancyklowiru 900 mg (2 tabletki leku Valdamin 450 mg) podawana dwa razy na dobę przez okres 21 dni, w miarę możliwości podczas posiłków. Dłuższe leczenie początkowe może zwiększać ryzyko toksycznego działania na szpik kostny (patrz punkt 4.4).

Leczenie podtrzymujące cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki

Po leczeniu początkowym lub u pacjentów z nieczynnym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki zalecana jest dawka walgancyklowiru 900 mg (2 tabletki leku Valdamin 450 mg) podawana raz na dobę, w miarę możliwości podczas posiłków. Pacjenci, u których zapalenie siatkówki nasili się, mogą powtórzyć leczenie początkowe; należy jednak brać pod uwagę możliwość oporności wirusa na lek.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność działania walgancyklowiru w leczeniu cytomegalowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki nie zostały określone w odpowiednich i dobrze kontrolowanych badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży.

Zapobieganie chorobie CMV po przeszczepieniu narządu miąższowego

Dorośli

Zalecaną dawką dla biorców przeszczepu nerki jest 900 mg (2 tabletki leku Valdamin 450 mg ) raz na dobę. Dawkowanie należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować 100 dni po transplantacji. Leczenie zapobiegawcze może być kontynuowane do 200 dni po przeszczepieniu (patrz punkty 4.4, 4.8 i 5.1).

Dla pacjentów, którzy otrzymali przeszczep narządu miąższowego innego niż nerki, zalecaną dawką jest 900 mg (2 tabletki leku Valdamin 450 mg) raz na dobę. Dawkowanie należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować do 100 dnia po przeszczepieniu.

Kiedy to tylko możliwe, tabletki należy przyjmować w czasie posiłku.

Dzieci i młodzież

U pacjentów pediatrycznych po przeszczepieniach narządów miąższowych, w wieku od urodzenia, którzy są zagrożeni rozwojem choroby CMV, zalecana dawka walgancyklowiru podawana jeden raz na dobę jest wyliczana na podstawie pola powierzchni ciała (BSA) oraz klirensiu kreatyniny (CrCl) według wzoru Schwartza (CrCLS) i obliczana za pomocą poniższego równania:

Dawka pediatryczna (mg) = 7 x BSA x CrCLS (patrz wzór Mostellera na BSA i wzór Schwartza na klirens kreatyniny poniżej).

Jeśli klirens kreatyniny obliczony na podstawie wzoru Schwartza jest większy niż 150 ml/min/1,73m2, wówczas w równaniu należy zastosować wartość maksymalną 150 ml/min/1,73m2:

powierzchnia ciała wg wzoru Mostellera: BSA (m2) = V wzrost (cm) x masa (kg)

3600

klirens kreatyniny wg wzoru Schwartza (ml/min/1,73 m2) =    k x wzrost (cm)

stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

gdzie k = 0,45* dla pacjentów < 2 lat, 0,55 dla chłopców w wieku od 2 do < 13 lat i dziewczynek w wieku od 2 do 16 lat i 0,7 dla chłopców w wieku od 13 do 16 lat. Pacjenci starsi niż 16 lat: patrz dawkowanie u dorosłych.

Podane wartości k są wyliczane metodą Jaffe’go pomiaru stężenia kreatyniny w surowicy krwi i mogą wymagać poprawki przy stosowaniu metod enzymatycznych.

*Dla odpowiednich subpopulacji może również konieczne być zmniejszenie wartości k (np. u dzieci z małą masą urodzeniową).

U dzieci po przeszczepieniu nerki, podawanie zalecanej dawki walgancyklowiru jeden raz na dobę w mg (7 x BSA x CrCLS) należy rozpoczynać w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować do 200 dni po przeszczepieniu.

U dzieci po przeszczepieniu narządów miąższowych innych niż nerka, podawanie zalecanej dawki walgancyklowiru jeden raz na dobę w mg (7 x BSA x CrCLS) należy rozpoczynać w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować do 100 dni po przeszczepieniu.

Wszystkie obliczane dawki powinny być zaokrąglane do najbliższego przyrostu o 25 mg dla faktycznej możliwej do podania dawki. Jeżeli obliczona dawka jest większa niż 900 mg, należy podawać maksymalną dawkę 900 mg. Roztwór doustny jest preferowaną postacią leku, ponieważ zapewnia możliwość podawania dawki obliczonej według powyższego wzoru; jednak można stosować walgancyklowir tabletki powlekane, jeśli obliczone dawki są w zakresie 10% dostępnych dawek w tabletkach, a pacjent jest w stanie połykać tabletki. Na przykład, jeżeli obliczona dawka wynosi od 405 mg do 495 mg, można podać jedną tabletkę 450 mg.

Zalecane jest regularne monitorowanie stężenia kreatyniny w surowicy i uwzględnianie zmian wzrostu i masy ciała oraz odpowiednie dostosowanie dawki w okresie zapobiegania.

Szczególne zalecenia dotyczące dawkowania

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Należy dokładnie kontrolować stężenie kreatyniny w surowicy lub klirens kreatyniny. Konieczne jest dostosowanie dawki w zależności od klirensu kreatyniny, jak pokazano w tabeli poniżej (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Klirens kreatyniny (ml/min) można wyliczyć szacunkowo na podstawie jej stężenia w surowicy, za pomocą następuj ących wzorów:

U mężczyzn:    (140 - wiek [lata]) x (masa ciała [kg])

Cl kr =.......................................................

(72) x (0,011 x stężenie kreatyniny w surowicy [mikromol/l])

U kobiet: Cl kr = 0,85 x wartość Cl kr u mężczyzn

Clkr (ml/min)

Dawka początkowa walgancyklowiru

Dawka podtrzymująca lub

zapobiegawcza

walgancyklowiru

> 60

900 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę

900 mg (2 tabletki) raz na dobę

40-59

450 mg (1 tabletka) 2 razy na

450 mg (1 tabletka) raz na

dobę

dobę

25-39

450 mg (1 tabletka) 1 raz na dobę

450 mg (1 tabletka) co 2 doby

10-24

450 mg (1 tabletka) co 2 doby

450 mg (1 tabletka) 2 razy w tygodniu

< 10

niezalecana

niezalecana

Pacjenci poddawani hemodializie

Dla pacjentów dializowanych (Cl kr < 10 ml/min) nie można podać zaleceń dotyczących właściwego dawkowania. Dlatego tym pacjentom nie należy podawać walgancyklowiru (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności walgancyklowiru u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Dawkowanie u pacjentów pediatrycznych po przeszczepieniu narządów miąższowych (SOT) jest ustalane indywidualnie na podstawie czynności nerek pacjenta, oraz wzrostu i masy ciała.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z ciężką leukopenią, neutropenią, niedokrwistością, trombocytopenią i pancytopenią Przed rozpoczęciem leczenia - patrz punkt 4.4.

Jeśli podczas leczenia walgancyklowirem nastąpi znaczne zmniej szenie liczby krwinek, należy rozważyć podawanie czynników krwiotwórczych i (lub) przerwanie podawania leku (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Valdamin podaje się doustnie i w miarę możliwości należy go przyjmować podczas posiłków (patrz punkt 5.2).

Dzieciom, które nie są w stanie połykać leku Valdamin, można podawać walgancyklowir roztwór doustny.

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego Tabletek nie należy przełamywać lub kruszyć. Valgancyklowir uważany jest za lek potencjalnie teratogenny i rakotwórczy dla ludzi, dlatego należy szczególnie ostrożnie obchodzić się z uszkodzonymi tabletkami (patrz punkt 4.4). Należy unikać bezpośredniego kontaktu skóry i błon śluzowych z uszkodzonymi lub pokruszonymi tabletkami. Jeśli taki kontakt nastąpi, należy umyć dokładnie miejsce kontaktu wodą i mydłem, przemyć dokładnie oczy jałową wodą lub w razie jej braku, zwykłą wodą.

4.3 Przeciwwskazania

Valdamin jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na walgancyklowir, gancyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ponieważ budowa chemiczna walgancyklowiru (substancji czynnej leku Valdamin) jest podobna do acyklowiru i walacyklowiru, istnieje możliwość nadwrażliwości krzyżowej na te substancje. Dlatego też Valdamin jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na acyklowir i walacyklowir.

Valdamin jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.6).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia walgancyklowirem konieczne jest poinformowanie pacjenta o możliwym działaniu szkodliwym na płód. W badaniach na zwierzętach gancyklowir wykazywał działanie mutagenne, teratogenne, aspermatogenne, rakotwórcze oraz zmniejszał płodność samic. Należy zatem wziąć pod uwagę, że walgancyklowir może być teratogenny i karcinogenny dla człowieka i może powodować wady wrodzone i nowotwory (patrz punkt 5.3). Uważa się także, że walgancyklowir może powodować przemijaj ące lub trwałe zahamowanie spermatogenezy. Kobietom w wieku rozrodczym należy doradzić stosowanie w okresie leczenia skutecznych metod antykoncepcji. Mężczyznom należy doradzić, aby w okresie leczenia i przez co najmniej 90 dni po jego zakończeniu, stosowali mechaniczne środki antykoncepcyjne, chyba że jest pewne, że partnerka nie zajdzie w ciążę (patrz punkty 4.6, 4.8 i 5.3).

Walgancyklowir może wykazywać odległe działania rakotwórcze i toksyczne na rozrodczość.

U pacjentów stosuj ących walgancyklowir (i gancyklowir) obserwowano ciężką leukopenię, neutropenię, niedokrwistość, trombocytopenię, pancytopenię, zahamowanie czynności szpiku i niedokrwistość aplastyczną. Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli bezwzględna liczba neutrofili jest mniejsza niż 500 komórek/pl lub liczba płytek krwi jest mniejsza niż 25 000/pl, lub stężenie hemoglobiny jest mniejsze niż 8 g/dl (patrz punkty 4.2 i 4.8).

Jeśli stosowanie zapobiegawcze przedłuża się powyżej 100 dni, należy wziąć pod uwagę ryzyko rozwoju leukopenii i neutropenii (patrz punkty 4.2, 4.8 i 5.1).

Valdamin należy stosować ostrożnie u pacjentów z uprzednio występuj ącym niedoborem krwinek lub przebytym w przeszłości polekowym niedoborem krwinek oraz u pacjentów poddawanych radioterapii.

W czasie leczenia zaleca się ścisłą kontrolę wzoru odsetkowego krwinek i liczby płytek. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek wskazana może być dokładniejsza kontrola parametrów hematologicznych. Jeśli rozwinie się ciężka leukopenia, neutropenia, niedokrwistość i (lub) małopłytkowość, zaleca się zastosowanie krwiotwórczych czynników i (lub) przerwanie podawania leku (patrz punkt 4.2).

Biodostępność gancyklowiru po podaniu pojedynczej dawki 900 mg walgancyklowiru wynosi około 60%, a około 6% po podaniu doustnym 1000 mg gancyklowiru (w postaci kapsułek). Nadmierny całkowity wpływ gancyklowiru na organizm może wiązać się z zagrażającymi życiu działanimi niepożądanymi. Dlatego też zaleca się ścisłe przestrzeganie ustalonego dawkowania w czasie rozpoczynania kuracji, w czasie zmiany leczenia początkowego na podtrzymuj ące oraz w czasie ewentualnej zmiany leczenia doustnego gancyklowirem na walgancyklowir, ponieważ gancyklowiru w kapsułkach nie można zastępować lekiem Valdamin w stosunku 1:1. Należy ostrzec pacjentów, którzy poprzednio leczeni byli gancyklowirem, przed niebezpieczeństwem przedawkowania, jeśli przyjmą więcej niż zalecono tabletek leku Valdamin (patrz punkty 4.2 i 4.9).

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkowanie należy zmodyfikować w zależności od klirensu kreatyniny (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Leku Valdamin nie należy stosować u pacjentów poddawanych hemodializie (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Notowano występowanie drgawek u pacjentów, którym podawano równocześnie imipenem z cylastatyną i gancyklowir. Nie należy stosować walgancyklowiru jednocześnie z imipenem i cylastatyną, chyba że potencjalne korzyści przewyższają ryzyko (patrz punkt 4.5).

Pacjentów, u których walgancyklowir stosowany jest równocześnie z (a) dydanozyną, (b) lekami o znanym działaniu mielosupresyjnym (np. zydowudyną) lub (c) substancjami zaburzającymi czynność nerek, należy uważnie kontrolować, czy nie maj ą objawów dodatkowego działania toksycznego (patrz punkt 4.5).

Kontrolowane badanie kliniczne z walgancyklowirem stosowanym w zapobieganiu chorobie wywołanej wirusem CMV u pacjentów po przeszczepach, szczegółowo opisane w punkcie 5.1, nie zawiera danych o pacjentach po przeszczepieniu płuc lub jelit. Dlatego doświadczenie u pacjentów z tego typu przeszczepem jest ograniczone.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje leków z walgancyklowirem

Nie przeprowadzono badań in vivo dotyczących interakcji leków z walgancyklowirem. Ponieważ walgancyklowir jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do gancyklowiru, oczekuje się, że interakcje walgancyklowiru z innymi lekami będą podobne do obserwowanych w przypadku gancyklowiru.

Interakcje leków z gancyklowirem

Imipenem z cylastatyną

Zgłaszano występowanie drgawek u pacjentów, u których równocześnie z gancyklowirem podawano imipenem z cylastatyną. Leków tych nie należy stosować równocześnie, chyba że potencjalne korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem (patrz punkt 4.4).

Probenecyd

Równoczesne podawanie probenecydu i doustnie stosowanego gancyklowiru prowadziło do istotnego statystycznie zmniejszenia wartości klirensu nerkowego gancyklowiru (o 20%), a tym samym - do istotnego statystycznie zwiększenia całkowitego wpływu leku na organizm (o 40%). Zmiany te wynikaj ą z interakcji, w której dwie substancje współzawodniczą w procesie wydzielania kanalikowego w nerkach. Dlatego należy uważnie obserwować, czy u pacjentów otrzymuj ących równocześnie probenecyd i Valdamin nie występuj ą objawy toksyczności gancyklowiru.

Trimetoprym

Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych po równoczesnym podaniu trimetoprymu i doustnej postaci gancyklowiru. Pomimo to istnieje możliwość nasilenia toksyczności, ponieważ obie substancje hamuj ą czynność szpiku kostnego. Dlatego równocześnie stosować te substancje można tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższaj ą istniej ące ryzyko.

Mykofenolan mofetylu

Zarówno Mykofenolan mofetylu (MMF) jak i gancyklowir mogą spowodować wystąpienie neutropenii i leukopenii, dlatego należy kontrolować, czy u pacjentów nie występują nasilone objawy toksyczności.

Stawudyna

Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji po równoczesnym podaniu stawudyny i doustnej postaci gancyklowiru.

Zydowudyna

Zastosowanie zydowudyny razem z doustnie podawanym gancyklowirem prowadziło do niewielkiego (17%), lecz istotnego statystycznie zwiększenia AUC zydowudyny. Równoczesne podawanie zydowudyny przyczyniało się również do statystycznie nieistotnej tendencji do zmniejszania się stężeń gancyklowiru. Jednak, ponieważ zarówno zydowydyna, jak i gancyklowir, mogą powodować neutropenię i niedokrwistość, skojarzone leczenie pełnymi dawkami może nie być tolerowane przez niektórych pacjentów (patrz punkt 4.4).

Dydanozyna

Równoczesne stosowanie gancyklowiru (zarówno dożylnie, jak i doustnie) oraz dydanozyny powodowało zwiększenie stężeń dydanozyny w osoczu. Po doustnym zastosowaniu gancyklowiru w dawkach 3 i 6 g/dobę obserwowano zwiększenie wartości AUC dydanozyny o 84 do 124%. Podobnie, po dożylnym podaniu dawek 5 i 10 mg/kg mc./dobę obserwowano zwiększenie wartości AUC dydanozyny o 38 do 67%. Nie odnotowano klinicznie istotnych zmian stężenia gancyklowiru. Należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występuj ą objawy toksycznego działania dydanozyny (patrz punkt 4.4).

Inne leki przeciwretrowirusowe (w tym leczenie zakażeń HIV, HBV/HCV)

Przy stężeniach gancyklowiru i innych leków przeciwwirusowych w osoczu krwi maj ących znaczenie kliniczne dla hamowania wirusa ludzkiego zespołu niedoboru odporności (HV) oraz wirusów HBV/HCV mało prawdopodobne jest występowanie synergicznego lub antagonistycznego wpływu na aktywność gancyklowiru lub innych leków przeciwwirusowych.

Możliwość metabolicznych interakcji walgancyklowiru oraz gancyklowiru jest mała, ponieważ cytochrom P450 nie bierze udziału w metabolizmie walgancyklowiru i gancyklowiru. Ponadto gancyklowir nie jest substratem dla glikoproteiny P, oraz nie ma wpływu na UDP-glukuronylotransferazę (enzym UGT). Dlatego interakcje metabolizmu i transportu leków walgancyklowiru oraz gancyklowiru z następuj ącymi klasami leków przeciwwirusowych są uważane za mało prawdopodobne:

•    Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI), np rylpiwiryna, etrawiryna, efawirenz

•    Inhibitory proteaz (PI), na przykład darunawir, boceprewir i telaprewir

•    Inhibitory wejścia (inhibitor fuzji i antagonista współreceptora CCR5), np enfuwirtyd i marawirok

• Inhibitor przeniesienia łańcucha integrazy HIV (INSTI), np raltegrawir

Ponieważ gancyklowir jest wydalany przez nerki drogą przesączania kłębuszkowego i czynnego wydzielania kanalikowego (punkt 5.2), jednoczesne stosowanie walgancyklowiru z lekami przeciwwirusowymi o takim samym szlaku wydzielania kanalikowego może zmieniać stężenie w osoczu walgancyklowiru i (lub) jednocześnie podawanych leków. Niektóre z przykładów obejmuj ą nukleozydowe (nukleotydowe) inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTI) (w tym te stosowane w leczeniu zakażenia HBV), takie jak lamiwudyna, emtrycytabina, tenofowir, adefowir i entekawir. Klirens nerkowy gancyklowiru może być także zmniejszony z powodu działania toksycznego na nerki takich leków jak cydofowir, foskarnet, NRTI (np. tenofowir, adefowir).

Jednoczesne stosowanie walgancyklowiru z którymkolwiek z tych leków należy rozważać tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne zagrożenia (patrz punkt 4.4).

Inne potencjalne interakcje z lekami

Działanie toksyczne może być nasilone, jeśli walgancyklowir jest podawany równocześnie lub bezpośrednio przed, lub po podaniu innych leków hamujących replikację szybko dzielących się populacji komórkowych, takich jakie występują w szpiku kostnym, jądrach oraz warstwie rozrodczej skóry i błony śluzowej przewodu pokarmowego. Przykładami takich leków są dapson, pentamidyna, flucytozyna, winkrystyna, winblastyna, adriamycyna, amfoterycyna B, połączenia trimetoprym i sulfonamidy, analogi nukleozydów i hydroksymocznik oraz pegylowane interferony i rybawiryna (z, lub bez boceprewiru lub telaprewiru).

Jednoczesne stosowanie walgancyklowiru ze wszystkimi tymi lekami należy rozważać tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne zagrożenia (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania walgancyklowiru u kobiet w ciąży. Jego aktywny metabolit, gancyklowir, szybko przenika przez łożysko ludzkie. Biorąc pod uwagę farmakologiczny mechanizm działania i toksyczny wpływ gancyklowiru na reprodukcj ę obserwowany w doświadczeniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3), można spodziewać się działania teratogennego u ludzi.

Leku Valdamin nie należy podawać kobietom w ciąży, chyba że korzyść terapeutyczna dla matki przewyższa potencjalne ryzyko uszkodzenia płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy gancyklowir przenika do mleka, jednak nie można wykluczyć możliwości wydzielania leku z mlekiem i wywoływania ciężkich reakcji niepożądanych u karmionego niemowlęcia. Dlatego konieczne jest przerwanie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować o konieczności stosowania w okresie leczenia skutecznych metod antykoncepcji. Mężczyzn należy poinformować, aby w okresie leczenia i przez co najmniej 90 dni później, stosowali mechaniczne metody antykoncepcji, chyba że jest pewne, że partnerka nie zajdzie w ciążę (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W czasie leczenia walgancyklowirem i (lub) gancyklowirem mogą wystąpić drgawki, nadmierne uspokojenie, zawroty głowy, bezład i (lub) stany splątania. Jeśli wystąpią takie objawy, mogą one zaburzać zdolność wykonywania zadań wymagaj ących uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

a) Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Walgancyklowir jest prolekiem gancyklowiru, który po podaniu doustnym jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do gancyklowiru. Można się spodziewać, że wszelkie działania niepożądane związane z przyjmowaniem gancyklowiru będą również występować w przypadku walgancyklowiru. Wszystkie działania niepożądane zaobserwowane w związku z podawaniem walgancyklowiru w badaniach klinicznych obserwowano uprzednio podczas podawania gancyklowiru.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi podczas stosowania walgancyklowiru u dorosłych były neutropenia, niedokrwistość oraz biegunka.

Podawanie walgancyklowiru związane jest z większym ryzykiem występowania biegunki niż podanie dożylne gancyklowiru. Dodatkowo stosowanie walgancyklowiru jest związane z większym ryzykiem wystąpienia neutropenii i leukopenii niż podanie doustne gancyklowiru.

Ciężka neutropenia (<500 komórek/ąl) jest obserwowana częściej u pacjentów z zapaleniem siatkówki wywołanym przez wirus CMV, leczonych walgancyklowirem, niż u pacjentów po przeszczepach narządów miąższowych, otrzymujących walgancyklowir (patrz punkt 4.4).

Częstość występowania działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych dotyczących walgancyklowiru i gancyklowiru w postaci doustnej lub gancyklowiru w postaci dożylnej przedstawiono w poniższej tabeli. Wymienione działania niepożądane obserwowano w badaniach klinicznych u pacjentów zakażonych AIDS w leczeniu początkowym lub podtrzymuj ącym zapalenia siatkówki wywołanego wirusem CMV lub u pacjentów z przeszczepami wątroby, nerek lub serca w zapobieganiu chorobie wywołanej przez wirus CMV. Określenie (ciężki) umieszczane w nawiasach w tabeli oznacza, że dane działanie niepożądane obserwowano ze wskazaną częstością zarówno w nasileniu lekkim (umiarkowanym), jak i ciężkim (zagrażaj ącym życiu).

Ogólny profil bezpieczeństwa walgancyklowiru nie zmieniał się przy wydłużeniu leczenia zapobiegawczego do 200 dni u dorosłych pacjentów po przeszczepieniu nerki z wysokim ryzykiem choroby CMV (D +/R-). Stwierdzono nieco większą częstość występowania leukopenii w grupie pacjentów leczonych do 200 dni, podczas gdy częstość występowania neutropenii, niedokrwistości i małopłytkowości była podobna w obu grupach.

b) Tabelaryczne zestawienie działań niepożądancyh

Działania niepożądane w każdej grupie częstości są przedstawione w kolejności malejącej ciężkości.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Kandydoza jamy

ustnej,

posocznica

(bakteriemia lub

wiremia),

zapalenie tkanki

łącznej,

zakażenie układu moczowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

(Ciężka)

neutropenia,

niedokrwistość

Ciężka

niedokrwistość,

(ciężka)

trombocytopenia,

(ciężka)

leukopenia,

(ciężka)

pancytopenia

Uszkodzenie czynności szpiku kostnego

Anemia

aplastyczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zmniejszenie

łaknienia,

jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Depresja,

niepokój,

splątanie,

zaburzenia

logicznego

myślenia

Pobudzenie,

zaburzenia

psychotyczne,

omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy,

bezsenność,

zaburzenia

odczuwania

smaku,

osłabienie

czucia,

Drżenie

parestezje,

neuropatia

obwodowa,

zawroty głowy,

drgawki

Zaburzenia oka

Obrzęk plamki żółtej, odklejenie siatkówki, zmętnienia w ciele szklistym, ból oka

Zaburzenia

widzenia,

zapalenie

spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Ból ucha

Głuchota

Zaburzenia serca

Arytmia

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie

tętnicze

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Nudności,

wymioty, ból

brzucha, ból

nadbrzusza,

niestrawność,

zaparcia,

wzdęcia z

oddawaniem

wiatrów,

utrudnione

połykanie

Rozdęcie brzucha, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

(Ciężkie)

zaburzenia

czynności

wątroby,

zwiększenie we

krwi aktywności

fosfatazy

alkalicznej i (lub)

aminotransferazy

asparaginianowej

Zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

alaninowej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zapalenie skóry, nocne poty, świąd

Łysienie, pokrzywka, sucha skóra

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle pleców, bóle mięśni, bóle stawów, skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zmniejszenie klirensu kreatyniny, zaburzenie czynności nerek

Krwiomocz,

niewydolność

nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bezpłodność u mężczyzn

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Zmęczenie, gorączka, dreszcze, ból, ból w klatce

piersiowej, złe samopoczucie, osłabienie

Badania

diagnostyczne

Zmniejszenie masy ciała, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Ciężka trombocytopenia może być związana z krwawieniem zagrażającym życiu.

Odklejenie siatkówki zgłaszano wyłącznie u pacjentów z AIDS leczonych walgancyklowirem z powodu zakażenia CMV.

c) Dzieci i młodzież

Walgancyklowir był badany u 179 pacjentów pediatrycznych po przeszczepieniach narządów miąższowych zagrożonych rozwojem choroby CMV (w wieku od 3 tygodni do 16 lat) oraz u 133 noworodków z objawową wrodzoną chorobą CMV (w wieku 2 do 31 dni), z czasem stosowania gancyklowiru od 2 do 200 dni.

Najczęściej zgłaszanymi reakcjami niepożądanymi na leczenie w pediatrycznych badaniach klinicznych u dzieci były biegunka, nudności, neutropenia, leukopenia i niedokrwistość.

U pacjentów po przeszczepieniach narządów miąższowych, ogólny profil bezpieczeństwa u pacjentów pediatrycznych był podobny w porównaniu z dorosłymi. Jednak częstość występowania niektórych zdarzeń niepożądanych, takich jak zakażenia górnych dróg oddechowych, gorączka, bóle brzucha i trudności w oddawaniu moczu, które mogą być charakterystyczne dla populacji pediatrycznej, była większa u dzieci, niż u osób dorosłych. Neutropenia występowała również z nieco większą częstotliwością w dwóch badaniach przeprowadzonych wśród pacjentów pediatrycznych po przeszczepieniach narządów litych w porównaniu z osobami dorosłymi, natomiast nie było korelacji między neutropenią i zakaźnymi zdarzeniami niepożądanymi w populacji pediatrycznej.

U pacjentów pediatrycznych po przeszczepieniu nerki, wydłużenie czasu stosowania walgancyklowiru do 200 dni, nie wiązało się z ogólnym zwiększeniem częstości występowania zdarzeń niepożądanych. Częstość występowania ciężkiej neutropenii (ANC <500/Dl) była większa u pediatrycznych biorców nerek leczonych do 200. dnia w porównaniu z pacjentami pediatrycznymi leczonymi do 100. dnia, oraz w porównaniu z dorosłymi pacjentami po przeszczepieniu nerki leczonymi do 100. lub 200. dnia. (patrz punkt 4.4).

Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące noworodków i niemowląt z objawowym wrodzonym zakażeniem CMV, leczonych walgancyklowirem, jednak bezpieczeństwo stosowania wydaje się być zgodne ze znanym profilem bezpieczeństwa walgancyklowiru i gancyklowiru.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie związane z przedawkowaniem walgancyklowiru

U jednego dorosłego pacjenta wystąpiło, zakończone zgonem, zahamowanie czynności szpiku kostnego (aplazja szpiku) po kilku dniach podawania dawek co najmniej dziesięciokrotnie wyższych niż zalecane u tego pacjenta stosownie do stopnia zaburzenia czynności nerek (zmniejszony klirens kreatyniny).

Przewiduje się, że przedawkowanie walgancyklowiru może także spowodować zwiększenie jego toksycznego działania na nerki (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Hemodializa i nawadnianie mogą wpływać korzystnie na zmniejszenie stężenia leku w osoczu u pacjentów, którym podano zbyt wysoką dawkę walgancyklowiru (patrz punkt 5.2).

Doświadczenie związane z przedawkowaniem dożylnej postaci gancyklowiru Notowano przedawkowanie gancyklowiru podawanego dożylnie podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu. W niektórych przypadkach nie odnotowano wystąpienia zdarzeń niepożądanych. U większości pacjentów wystąpiły jeden lub kilka z poniższych zdarzeń niepożądanych:

toksyczny wpływ na układ krwiotwórczy: pancytopenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, leukopenia, neutropenia, granulocytopenia;

toksyczny wpływ na wątrobę: zapalenie wątroby, zaburzenie czynności wątroby; toksyczny wpływ na nerki: nasilenie krwiomoczu u pacjentów z występującymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek, ostra niewydolność nerek, podwyższenie stężenia kreatyniny; toksyczny wpływ na układ pokarmowy: ból brzucha, biegunka, wymioty; toksyczny wpływ na układ nerwowy: uogólnione drżenia, drgawki.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwwirusowe do stosowania ogólnego nukleozydy i nukleotydy (bez inhibitorów odwrotnej transkryptazy), kod ATC: J05AB14

Mechanizm działania

Walgancyklowir jest L-walilowym estrem gancyklowiru (prolekiem). Po podaniu doustnym, walgancyklowir jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do gancyklowiru przez jelitowe i wątrobowe esterazy. Gancyklowir jest syntetycznym analogiem 2’-deoksyguanozyny i hamuje replikację herpeswirusów in vitro i in vivo. Wrażliwe na walgancyklowir wirusy wywołujące zakażenia u ludzi, to wirus cytomegalii (HCMV), wirus opryszczki pospolitej typu 1 i 2 (HSV-1 i HSV-2), ludzki wirus opryszczki typu 6, 7 i 8 (HHV-6, HHV-7 i HHV-8), wirus Epsteina-Barr (EBV), wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV) i wirus zapalenia wątroby typu B (HBV).

W komórkach zakażonych wirusem CMV gancyklowir jest początkowo fosforylowany przez wirusową kinazę białkową pUL97 do monofosforanu gancyklowiru. Dalsza fosforylacja, zachodząca z udziałem kilku komórkowych kinaz, prowadzi do wytworzenia trifosforanu gancyklowiru, który jest następnie powoli metabolizowany wewnątrzkomórkowo. Wykazano, że dochodzi do tego w komórkach zakażonych wirusami HSV i HCMV, w których okres półtrwania leku, po usunięciu zewnątrzkomórkowego gancyklowiru, wynosi odpowiednio 18 oraz od 6 do 24 godzin. Ponieważ fosforylacja zależy w znacznym stopniu od kinazy wirusowej, fosforylacja gancyklowiru następuje przede wszystkim w komórkach zakażonych wirusem.

Działanie wirusostatyczne gancyklowiru wynika z hamowania syntezy DNA wirusa w dwóch mechanizmach: (a) kompetycyjnego zahamowania wbudowywania trifosforanu deoksyguanozyny do łańcucha DNA wirusa z udziałem polimerazy DNA oraz (b) wbudowywania trifosforanu gancyklowiru do DNA wirusa, powoduj ące zahamowanie lub znaczne ograniczenie wydłużania łańcucha wirusowego DNA.

Działanie przeciwwirusowe

Działanie przeciwwirusowe in vitro, mierzone jako IC50 gancyklowiru w odniesieniu do CMV, mieści się w zakresie od 0,08 pM (0,02 pg/ml) do 14 pM (3,5 pg/ml).

Działanie przeciwwirusowe walgancyklowiru wykazano podczas leczenia pacjentów z AIDS ze świeżo rozpoznanym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki. Zaobserwowano zmniejszenie odsetka pacjentów wydalających CMV w moczu z 46% (32/69) na początku badania do 7% (4/55) wśród leczonych walgancyklowirem przez 4 tygodnie.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Dorośli

Leczenie cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki

W jednym z badań, pacjentów ze świeżo rozpoznanym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki przydzielano losowo do grup otrzymuj ących dawki początkowe 900 mg 2 razy na dobę walgancyklowiru lub dożylnie gancyklowir podawany 2 razy na dobę w dawkach 5 mg/kg mc. Proporcje pacjentów z udokumentowaną fotograficznie progresj ą cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki w 4. tygodniu leczenia były porównywalne w obu grupach terapeutycznych: 7/70 i 7/71 pacjentów z progresją odpowiednio w grupie leczonej gancyklowirem i walgancyklowirem.

Po zakończeniu leczenia początkowego u wszystkich pacjentów wdrożono leczenie podtrzymuj ące walgancyklowirem podawanym w dawce 900 mg raz na dobę. Średni czas (mediana) od momentu randomizacji do wystąpienia progresji cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki w grupie otrzymującej dawkę początkową i podtrzymującą walgancyklowiru wyniósł 226 (160) dni, a w grupie otrzymującej dożylnie dawkę początkową gancyklowiru i dawkę podtrzymującą walgancyklowiru - 219 (125) dni.

Zapobieganie chorobie CMV u pacjentów po przeszczepieniu narządu

W badaniu porównawczym z podwójnie ślepą próbą, uczestniczyli pacjenci po przeszczepieniu serca, wątroby i nerek (pacjenci po przeszczepieniu płuca i po przeszczepieniu żołądka lub jelita nie uczestniczyli w badaniu), z dużym ryzykiem wystąpienia choroby wywołanej przez CMV (D+/R-), którzy otrzymywali albo walgancyklowir (900 mg, raz na dobę) lub doustnie gancyklowir (1000 mg trzy razy na dobę). Badanie rozpoczęto w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuowano przez kolejne 100 dni. Częstość występowania choroby CMV (zespół CMV wraz z inwazyjnym zakażeniem tkanek) badana przez 6 pierwszych miesięcy po przeszczepieniu wyniosła odpowiednio 12,1% u pacjentów stosujących walgancyklowir (n=239) i 15,2% u pacjentów (n=125) stosujących doustnie gancyklowir. Znacząca większość przypadków wystąpiła po zaprzestaniu leczenia zapobiegawczego (po dniu 100.) i notowano je znacznie później w grupie pacjentów otrzymujących walgancyklowir niż w grupie pacjentów otrzymujących doustnie gancyklowir. Częstość wystąpienia ostrego odrzucenia przeszczepu w ciągu pierwszych 6 miesięcy wynosiła 29,7% u pacjentów z grupy otrzymującej walgancyklowir i 36% u pacjentów otrzymuj ących doustnie gancyklowir. Częstość utraty przeszczepów w obu grupach była podobna i wynosiła 0,8% pacjentów.

W celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa wydłużenia okresu stosowania zapobiegawczego walgancyklowiru ze 100 do 200 dni po przeszczepieniu, u 326 pacjentów po przeszczepieniu nerki z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia choroby CMV (D+/B-) przeprowadzono kontrolowane placebo badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą. Pacjenci byli przydzieleni losowo (w stosunku 1:1) do ramion badania i rozpoczynali przyjmowanie tabletek walgancyklowiru (900 mg raz na dobę) w ciągu 10 dni po przeszczepieniu, po czym kontynuowali stosowanie zapobiegawcze albo do 200. dnia po przeszczepieniu, albo do 100. dnia po przeszczepieniu, a przez kolejne 100 dni otrzymywali placebo.

Liczbę pacjentów, u których rozwinęła się choroba CMV w czasie pierwszych 12 miesięcy po przeszczepieniu przedstawia poniższa tabela.

Odsetek pacjentów po przeszczepieniu nerki, u których w ciągu 12 miesięcy wystąpiła choroba CMV1 (populacja ITT)A

Walgancyklowir 900 mg raz na dobę 100 dni (N=163)

Walgan cyklowir 900 mg raz na dobę 200 dni (N=155)

Różnice między badanymi grupami

Pacjenci z potwierdzoną lub podejrzewaną chorobą CMV2

71 (43,6%) [35,8%; 51,5%]

36 (23,2%) [16,8%; 30,7%]

20,3%

[9,9%; 30,8%]

Pacjenci z

potwierdzoną chorobą CMV

60 (36,8%) [29,4%; 44,7%]

25(16,1%) [10,7%; 22,9%]

20,7%

[10,9%; 30,4%]

1    Choroba CMV jest określana jako zespół CMV lub inwazyjna choroba CMV.

2    Potwierdzona choroba CMV oznacza kliniczne potwierdzony przypadek choroby CMV. Podejrzewana choroba CMV oznacza brak oceny w 52 tygodniu i brak potwierdzenia choroby CMV do tego czasu.

A Wyniki badania po 24 miesiącach są spójne z wynikami po 12 miesiącach: częstość przypadków potwierdzonej lub podejrzewanej choroby CMV wynosiła 48,5% w ramieniu 100-dniowego leczenia zapobiegawczego w porównaniu do 34,2% w ramieniu 200-dniowego leczenia zapobiegawczego ; różnica pomiędzy badanymi grupami wynosiła 14,3% [3,2 %; 25,3%].

U znacząco mniejszej liczby pacjentów po przeszczepieniu nerki z grupy wysokiego ryzyka rozwinęła się choroba CMV po zastosowaniu leczenia zapobiegawczego CMV walgancyklowirem do 200. dnia po przeszczepieniu, w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymywali leczenia zapobiegawczego walgancyklowirem do 100. dnia po przeszczepieniu.

Przeżycie przeszczepu jak również częstość ostrego odrzucania potwierdzonego biopsj ą były podobne w obydwu grupach badanych. 12-miesięczne przeżycie przeszczepu wynosiło 98,2% (160/163) w 100-dniowym schemacie dawkowania leku i 98,1% (152/155) w schemacie 200-dniowym. Do 24. miesiąca po przeszczepieniu zgłoszono 4 dodatkowe przypadki odrzucania przeszczepu, wszystkie w 100-dniowym schemacie dawkowania. Częstość ostrego odrzucania potwierdzonego biopsją w ciągu 12 miesięcy po przeszczepieniu była na poziomie 17,2% (28/163) w 100-dniowym schemacie dawkowania i 11,0% (17/155) w schemacie 200-dniowym. Do 24. miesiąca po przeszczepieniu zgłoszono 1 dodatkowy przypadek w 200-dniowym schemacie dawkowania.

Oporność wirusa na lek

W wyniku przedłużonego leczniczego lub zapobiegawczego stosowania walgancyklowiru może dojść do rozwoju oporności CMV na gancyklowir w mechanizmie selekcji wirusów ze zmutowanym genem kinazy białka wirusowego (UL97), warunkującej monofosforylację gancyklowiru i (lub) genem polimerazy wirusowej (UL54). Wirusy z mutacją UL97 są oporne wyłącznie na gancyklowir, podczas gdy wirusy z mutacją genu UL54 mogą wykazywać krzyżową oporność na inne leki przeciwwirusowe działaj ące również na polimerazę wirusa.

Leczenie cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki

Genotypowa analiza CMV w leukocytach wielojądrzastych (PMNL) wyizolowanych od 148 pacjentów z zapaleniem siatkówki wywołanym przez CMV, biorących udział w jednym z badań klinicznych wykazała, że 2,2%, 6,5%, 12,8% i 15,3% zawiera mutacje UL97 odpowiednio po 3, 6, 12 i 18 miesiącach leczenia walgancyklowirem.

Zapobieganie chorobie CMVpo przeszczepieniu narządów Badanie z lekiem, zawierającym porównawczą substancję czynną

Oporność na gancyklowir zbadano za pomocą analizy genotypu wirusa CMV w uzyskanych próbkach PMNL (1) w 100. dniu (koniec zapobiegawczego podawania leku oraz (2) w przypadkach, w których podejrzewa się chorobę CMV w okresie 6 miesięcy po przeszczepieniu. Spośród 245 pacjentów włączonych do grupy otrzymującej walgancykowir, w 100. dniu w dostępnych do badania próbkach pochodzących od 198 pacjentów nie stwierdzono mutacji wywołuj ących oporność na gancyklowir. Natomiast w grupie pacjentów otrzymuj ących doustnie gancyklowir, stwierdzono 2 przypadki oporności na gancyklowir w 103 przebadanych próbkach

(1,9%).

W grupie 245 pacjentów przyporządkowanych losowo do grupy otrzymuj ącej walgancyklowir przebadano próbki od 50 pacjentów z podejrzeniem choroby CMV i nie stwierdzono wystąpienia mutacji oporności na lek. Wśród 127 pacjentów przyporządkowanych losowo do grupy otrzymującej gancyklowir przebadano próbki od 29 pacjentów z podejrzeniem choroby CMV, wśród nich stwierdzono 2 przypadki mutacji oporności na lek, z czego wynika, że częstość występowania oporności wynosi 6,9%.

Badanie wydłużenia czasu podawania zapobiegawczego ze 100 do 200 dni po przeszczepieniu Przeprowadzono analizę genotypową genów UL54 i UL97, otrzymanych z wirusa pobranego od 72 pacjentów, którzy spełnili kryteria oporności: pacjenci z wiremią (> 600 kopii/ml) po zakończeniu leczenia zapobiegawczego i (lub) pacjenci, u których potwierdzono chorobę CMV do 12 miesiąca (52 tygodni) po przeszczepieniu. U 3 pacjentów w każdej z badanych grup stwierdzono mutacj ę skutkuj ącą opornością na gancyklowir.

Dzieci i młodzież

Leczenie cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek przeprowadzania badań walgancyklowiru we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w leczeniu zakażenia CMV u pacjentów z niedoborem odporności (informacje o stosowaniu u dzieci- patrz punkt 4.2).

Zapobieganie chorobie CMVpo przeszczepieniu narządu

W badaniu II fazy, dotyczącym farmakokinetyki i bezpieczeństwa stosowania u dzieci po przeszczepieniu narządu miąższowego (w wieku od 4 miesięcy do 16 lat, n=63), otrzymujących walgancyklowir raz na dobę do 100 dni, zgodnie z algorytmem dawkowania u dzieci (patrz punkt

4.2) , wykazano, że całkowity wpływ leku na organizm jest podobny do obserwowanego u dorosłych (patrz punkt 5.2). Obserwacja po leczeniu trwała 12 tygodni. Na początku status serologiczny CMV u dawców i biorców przedstawiał się następuj ąco: D+ i R- u 40%, D+ i R+ u 38%, D- i R+ u 19% i D- i R- u 3% pacjentów. Wiremię CMV stwierdzono u 7 pacjentów. Obserwowane działania niepożądane były podobne do występuj ących u dorosłych (patrz punkt 4.8).

Badanie fazy IV tolerancji u pediatrycznych biorców przeszczepu nerki (w wieku od 1 roku do 16 lat, n = 57) otrzymujących walgancyklowir raz na dobę do 200 dni zgodnie z algorytmem dawkowania (patrz punkt 4.2) wykazało małą częstość występowania CMV. Okres obserwacji po leczeniu wynosił 24 tygodnie. Początkowy status serologiczny CMV D/R przedstawiał się następująco D+/R+ w 45%, D+/R- w 39%, D-/R+ w 7%, D-/R- w 7% i ND/R+ w 2% przypadków. Wiremię CMV stwierdzono u 3 pacjentów, a przypadek zespołu CMV podejrzewano u jednego pacjenta, ale nie potwierdzono w badaniu PCR CMV w centralnym laboratorium. Obserwowane działania niepożądane leku były podobne do obserwowanych u dorosłych (patrz punkt 4.8).

Dane te potwierdzają ekstrapolację danych dotyczących skuteczności dla osób dorosłych na dzieci

1    stanowią podstawę zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów pediatrycznych. W fazie I badań farmakokinetycznych i bezpieczeństwa stosowania u pacjentów po przeszczepieniu serca (w wieku od 3 tygodni do 125 dni, n = 14), którzy otrzymywali pojedynczą dawkę dobową walgancyklowiru zgodnie z algorytmem dawkowania u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.2) przez

2    kolejne dni uzyskiwano wpływ leku podobny do występującego u osób dorosłych (patrz punkt

5.2) . Okres obserwacji po zakończeniu leczenia wynosił 7 dni. Profil bezpieczeństwa był zgodny z wynikami innych badań u dzieci i osób dorosłych, chociaż liczba pacjentów i wpływ walgancyklowiru były w tym badaniu ograniczone.

Wrodzone zakażenie CMV

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania gancyklowiru i (lub) walgancyklowiru oceniano w dwóch badaniach wśród noworodków i niemowląt z wrodzonym objawowym zakażeniem CMV. W pierwszym badaniu, właściwości farmakokinetyczne i bezpieczeństwo stosowania pojedynczej dawki walgancyklowiru (zakres dawek 14-16-20 mg/kg m.c./dawkę) oceniano u 24 noworodków (w wieku od 8 do 34 dni) z objawową wrodzoną chorobą CMV (patrz punkt 5.2 ). Noworodki były leczone przeciwwirusowo przez okres 6 tygodni, przy czym 19 z 24 pacjentów otrzymywało leczenie doustne walgancyklowirem przez okres do 4 tygodni, w ciągu pozostałych 2 tygodni otrzymywali oni gancyklowir dożylnie. Pozostałych 5 pacjentów otrzymywało gancyklowir dożylnie przez większość okresu trwania badania. W drugim badaniu, skuteczność i bezpieczeństwo leczenia walgancyklowirem w okresie 6 tygodni w porównaniu z 6 miesiącami oceniano u 109 niemowląt w wieku od 2 do 30 dni z objawową wrodzoną chorobą CMV. Wszystkie niemowlęta otrzymywały walgancyklowir doustnie w dawce 16 mg/kg dwa razy na dobę przez 6 tygodni. Po 6 tygodniach leczenia przeprowadzano rozdział losowy niemowląt w stosunku 1: 1 w celu kontynuacji leczenia walgancyklowirem w tej samej dawce lub podawania dobranego placebo do ukończenia 6 miesięcznego okresu leczenia.

W tym wskazaniu terapeutycznym nie zaleca się obecnie stosowania walgancyklowiru. Zakres badań i otrzymane wyniki są zbyt ograniczone, aby umożliwić wyciąganie właściwych wniosków dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania walgancyklowiru.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne walgancyklowiru oceniano u pacjentów z potwierdzonymi serologicznie zakażeniami HIV i CMV, u pacjentów z AIDS i cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki oraz u pacjentów po przeszczepieniu narządów miąższowych.

Wchłanianie

Walgancyklowir jest prolekiem gancyklowiru. Dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego, szybko i w znacznym stopniu jest metabolizowany do gancyklowiru w ścianie jelit i wątrobie. Całkowity wpływ walgancyklowiru na organizm jest przemijający i mały. Bezwzględna biodostępność gancyklowiru powstałego z walgancyklowiru wynosi ok. 60%, a uzyskane tą drogą działanie gancyklowiru na organizm jest podobne do działania uzyskiwanego po podaniu dożylnym (patrz tabela poniżej). Dla porównania, biodostępność gancyklowiru po doustnym podaniu 1000 mg gancyklowiru (w postaci kapsułek) wynosi 6-8%.

Walgancyklowir u pacjentów zakażonych HIV i CMV

Całkowity wpływ gancyklowiru i walgancyklowiru u pacjentów z HIV(+) i CMV(+) po podawaniu gancyklowiru i walgancyklowiru 2 razy na dobę przez jeden tydzień przedstawia się następująco:

Parametr

Gancyklowir

Walgancyklowir (900 mg, doustnie)

(5 mg/kg mc., iv.)

n = 25

n = 18

Gancyklowir

Walgancyklowir

AUC(0-12 h) (pg-h/ml)

28,6 ± 9,0

32,8 ± 10,1

0,37 ± 0,22

Cmax (Pg/ml)

10,4 ± 4,9

6,7 ± 2,1

0,18 ± 0,06

Wykazano, że skuteczność gancyklowiru, mierzona wydłużeniem czasu do progresji cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki, jest skorelowana z całkowitym wpływem na organizm (AUC).

Walgancyklowir u pacjentów po przeszczepieniu narządu miąższowego Stan stacjonarny całkowitego wpływu gancyklowiru na organizm po codziennym doustnym przyjmowaniu gancyklowiru lub walgancyklowiru przez pacjentów po przeszczepieniu narządu miąższowego, wynosi:

Parametr

Gancyklowir

Walgancyklowir (900 mg, raz na dobę)

(100 mg 3 razy na dobę)

n = 161

n = 82

Gancyklowir

AUC(0-24 h) (pg-h/ml)

28,0 ± 10,9

46,3 ± 15,2

Cmax (pg/ml)

1,4 ± 0,5

5,3 ± 1,5

Podczas stosowania schematu dawkowania uwzględniającego czynność nerek, całkowity wpływ gancyklowiru na organizm u pacjentów, którym przeszczepiono serce, nerkę lub wątrobę, był podobny, jak po doustnym podaniu walgancyklowiru.

Wpływ pokarmu

Proporcjonalną zależność wartości AUC gancyklowiru od dawki po podaniu walgancyklowiru w zakresie dawek od 450 do 2625 mg wykazano tylko podczas podawania z pożywieniem. Kiedy walgancyklowir w zalecanej dawce 900 mg podawano z pożywieniem, obserwowano wyższe zarówno średnie wartości AUC gancyklowiru (ok. 30%), jak i średnie wartości Cmax (ok. 14%) niż podczas przyjmowania leku na czczo. Zmniejszają się również różnice osobnicze w działaniu gancyklowiru na organizm, jeśli walgancyklowir przyjmowany jest z pożywieniem. W badaniach klinicznych walgancyklowir podawany był tylko w czasie posiłków. Dlatego zaleca się podawanie leku Valdamin razem z pożywieniem (patrz punkt 4.2).

Dystrybucja

Z powodu szybkiej przemiany walgancyklowiru w gancyklowir, nie ustalono danych dotyczących wiązania walgancyklowiru z białkami. Wiązanie gancyklowiru z białkami osocza wynosiło 1 do 2% w zakresie stężeń od 0,5 do 51 pg/ml. Objętość dystrybucji (Vd) gancyklowiru w stanie stacjonarnym po podaniu dożylnym wynosiła 0,680 ± 0,161 l/kg (n = 114).

Metabolizm

Walgancyklowir jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do gancyklowiru; nie wykryto żadnych innych metabolitów. Z żadnego z metabolitów znaczonego radioaktywnie gancyklowiru podanego doustnie (w pojedynczej dawce 1000 mg), nie pochodziło więcej niż 1 do 2% radioaktywności stwierdzanej w kale lub moczu.

Eliminacja

Po podaniu walgancyklowiru, główną drogą eliminacji jego metabolitu - gancyklowiru - jest wydalanie przez nerki w wyniku przesączania kłębuszkowego i aktywnego wydzielania kanalikowego. Klirens nerkowy stanowi 81,5% ± 22% (n = 70) ogólnoustrojowego klirensu gancyklowiru. Szacunkowo wyliczony post-hoc populacyjnym estymatorem bayesowskim średni pozorny klirens gancyklowiru u pacjentów z CrCl > 60 ml/min wynosi 14,05 ± 4,13 l/h. U pacjentów z niewydolnością nerek średni klirens gancyklowiru obliczony na podstawie stężeń we krwi wynosi 8,46 ± 1,67 l/h (gdy CrCl mieści się między 40 a 60 ml/min) oraz 7,00 ± 1,08 l/h(gdy CrCl mieści się między 25 a 40 ml/min). Okres półtrwania gancyklowiru powstałego z walgancyklowiru wynosi 4,1 ± 0,9 godziny u pacjentów zakażonych HIV i CMV.

Farmakokinetyka w szczególnych populacjach pacjentów

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Zaburzenie czynności nerek powodowało zmniejszenie klirensu gancyklowiru powstałego z walgancyklowiru i odpowiednie wydłużenie końcowego okresu półtrwania. Dlatego u pacjentów z osłabioną czynnością nerek, konieczna jest modyfikacja dawkowania (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Pacjenci poddawani hemodializie

Nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania walgancyklowiru u pacjentów poddawanych hemodializie, ponieważ indywidualnie dobrane dawki walgancyklowiru dla tych pacjentów są mniejsze niż dawka podawana w tabletce 450 mg. Dlatego u tych pacjentów nie należy stosować leku Valdamin (patrz punkt 4.2 oraz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności walgancyklowiru u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Zaburzenia czynności wątroby nie powinny wpływać na farmakokinetykę gancyklowiru, ponieważ jest on wydalany przez nerki, i z tego względu nie sformułowano szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Pacjenci z mukowiscydozą

W badaniu fazy I farmakokinetyki u biorców przeszczepów płuc z, lub bez mukowiscydozy (CF), 31 pacjentów (16 z CF i 15 bez CF) otrzymywało po przeszczepieniu leczenie zapobiegawcze dawką 900 mg leku Valcyte. Badania wykazało, że mukowiscydoza nie miała statystycznie istotnego wpływu na średni całkowity wpływ gancyklowiru u biorców przeszczepów płuc. Wpływ gancyklowiru wśród biorców przeszczepów płuc był porównywalny do takiego, który okazał się skuteczny w zapobieganiu chorobie CMV u biorców przeszczepów innych narządów miąższowych.

Dzieci i młodzież

W badaniu II fazy oceniającym farmakokinetykę i bezpieczeństwo stosowania u dzieci po przeszczepieniu narządów miąższowych (wieku od 4 miesięcy do 16 lat, n=63) walgancyklowir podawano raz na dobę do 100 dni. Parametry farmakokinetyczne były zbliżone u dzieci w grupach różnych pod względem przeszczepionych narządów i wieku i porównywalne do parametrów u dorosłych. Populacyjny model farmakokinetyczny wskazuje, że biodostępność wynosi około 60%. Na wartość klirensu wpływa dodatnio pole powierzchni ciała i czynność nerek.

W badaniu fazy I oceniającym farmakokinetykę i bezpieczeństwo u dzieci po przeszczepieniu serca ( w wieku od 3 tygodni do 125 dni, n=14, walgancyklowir podawano raz na dobę przez 2 dni badania. Na podstawie farmakokinetycznych danych populacyjnych oszacowano, że średnia biodostępność wynosi 64%.

Porównanie wyników tych dwóch badań i danych farmakokinetycznych otrzymanych podczas stosowania u dorosłych wykazało, że zakres AUC0-24h był bardzo zbliżony we wszystkich grupach wiekowych, w tym u dorosłych. Średnia wartość AUC0-24h i Cmax była również podobna w grupach dzieci w wieku poniżej 12 lat, jednak była tendencja do zmniejszania się średniej wartości AUC0-24h i Cmax we wszystkich przedziałach wiekowych dzieci, co wydaje się korelować z rosnącym wiekiem. Ta tendencja była bardziej wyraźna dla średnich wartości klirensu i okresu półtrwania (ty2), jednak było to spodziewane, ponieważ jak wskazuje populacyjny model farmakokinetyczny, na klirens wpływaj ą zmiany masy ciała, wzrostu i czynności nerek, związane ze wzrastaniem pacjenta.

W poniższej tabeli przedstawiono szacowane na modelu zakresy AUC0-24h dla gancyklowiru z dwóch badań, jak również wartości średnie i odchylenia standardowe dla AUC0-24h, Cmax, CL i t'A dla odpowiedniego wieku dziecka w porównaniu do wyników u dorosłych:

Dorośli* Dzieci

Parametr

farm akokinetyczny

> 18 lat (n=160)

< 4 miesiące (n=14)

4 miesiące< 2 lata (n=17)

>2 lata-<12 lat

(n=21)

> 12 lat-16 lat (n=25)

AUC0-24h (pg.h/ml)

46,3 ± 15,2

68 ± 19,8

64,3 ± 29,2

59,2 ± 15,1

50,3 ± 15,0

Zakres AUC0-24h

15,4 - 116,1

34 - 124

34 - 152

36 -108

22 93

Cmax (pg/ml)

5,3 ± 1,5

19,5 ± 3,36

10,3 ± 3,3

9,4 ± 2,7

8,0 ± 2,4

Klirens (l/h)

12,7 ± 4,5

1,25 ± 0,473

2,5 ± 2,4

4,5 ± 2,9

6,4 ± 2,9

t1/2 (h)

6,5 ± 1,4

1,97 ± 0,185

3,1 ± 1,4

4,1 ± 1,3

5,5 ± 1,1

*uzyskane z raportu badania PV 16000

Dawka walgancyklowiru podawana jeden raz na dobę w obu opisanych powyżej badaniach była wyliczona z pola powierzchni ciała (BSA) oraz klirensu kreatyniny (CrCl) według zmodyfikowanego wzoru Schwartza i obliczana za pomocą algorytmu dawkowania przedstawionego w punkcie 4.2.

Farmakokinetykę gancyklowiru po podaniu walgancyklowiru oceniano również w dwóch badaniach wśród noworodków i niemowląt z objawową wrodzoną chorobą CMV. W pierwszym badaniu, 24 noworodkom w wieku od 8 do 34 dni podawano gancyklowir w dawce 6 mg/kg mc. dożylnie dwa razy na dobę. Następnie pacjentom podawano doustnie walgancyklowir, przy czym dawka walgancyklowiru w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego mieściła się w zakresie od 14 mg/kg mc. do 20 mg/kg mc. dwa razy na dobę. Dawka 16 mg/kg mc. dwa razy na dobę walgancyklowiru w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego zapewniała porównywalny wpływ leku jak po podaniu dożylnym gancyklowiru w dawce 6 mg/kg mc. dwa razy na dobę u noworodków, a także dawała podobny wpływ gancyklowiru jak u osób dorosłych po podaniu dożylnym skutecznej dawki 5 mg/kg mc.

W drugim badaniu, 109 noworodkom w wieku od 2 do 30 dni podawano walgancyklowir w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego w dawce 16 mg/kg mc. dwa razy na dobę przez 6 tygodni, a następnie 96 spośród 109 pacjentów zakwalifikowanych do udziału przydzielano losowo kontynuowanie przyjmowania walgancyklowiru lub przyjmowanie placebo przez 6 miesięcy. Jednak średnia wartość AUC0_i2 h była mniejsza w porównaniu ze średnimi wartościami AUC0_i2h z pierwszego badania. W poniższej tabeli przedstawiono średnie wartości AUC, Cmax, i t A z odchyleniami standardowymi w porównaniu z wynikami dotyczącymi osób dorosłych:

Parametr

farm akokinetyczny

Dorośli

Dzieci (noworodki i niemowlęta)

5 mg/kg mc. GAN w dawce pojedynczej (n=8)

6 mg/kg mc. GAN

dwa razy na

dobę

(n=19)

16 mg/kg mc. VAL

dwa razy na

dobę

(n=19)

16 mg/kg mc. VAL

dwa razy na

dobę

(n=100)

AUC-w (pg.h/ml)

25,4 ± 4,32

-

AUCo_i2 h (pg.h/ml)

-

38,25 ± 42,7

30,1 ± 15,1

20,85 ± 5,40

Cmax (pg/ml)

9,03 ± 1,26

12,9 ± 21,5

5,44 ± 4,04

-

Ti/2 (h)

3,32 ± 0,47

2,52 ± 0,55

2,98 ± 1,26

2,98 ± 1,12

GAN = gancyklowir, i.v.

VAL = walgancyklowir, doustnie

Dane te są zbyt ograniczone, aby można było wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności lub zaleceń co do dawkowania u dzieci z wrodzoną chorobą CMV.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Walgancyklowir jest prolekiem gancyklowiru, więc działanie obserwowane po podaniu gancyklowiru będzie takie samo jak po podaniu walgancyklowiru. Toksyczność walgancyklowiru w badaniach przedklinicznych była taka sama jak toksyczność gancyklowiru; całkowity wpływ gancyklowiru był porównywalny lub mniejszy od występującego u ludzi otrzymujących dawki początkowe.

Stwierdzono trwałe zmiany: gonadotoksyczność (ubytek komórek jąder) i nefrotoksyczność (mocznica, zwyrodnienie komórek) oraz zmiany przemijające: mielotoksyczność (niedokrwistość, neutropenia, limfocytopenia) i toksyczne działanie na przewód pokarmowy (martwica komórek błony śluzowej).

Dalsze badania wykazały, że gancyklowir jest środkiem mutagennym, rakotwórczym, teratogennym, embriotoksycznym, aspermatogennym (tj. zaburzającym płodność u mężczyzn) i ograniczaj ącym płodność u kobiet.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Celuloza mikrokrystaliczna (PH101)

Krospowidon (typ A)

Powidon (K-30)

Kwas stearynowy

Otoczka tabletki Hypromeloza (3 cP)

Hypromeloza (6 cP)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Polisorbat 80

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po pierwszym otwarciu butelki - 2 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierającym 60 tabletek. Butelka z HDPE zawieraj ąca zwitek waty wraz z zakrętką z PP z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci i uszczelnieniem, w tekturowym pudełku, zawieraj ąca 60 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu

leczniczego do stosowania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapeszt, Kereszturi ut 30-38.

WĘGRY

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

23

Valdamin