Imeds.pl

Valerin Max 360 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Valerin max

(Valerianae radicis extractum hydroalcoholicum siccum)

360 mg, tabletki powlekane

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Valerin max, ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Valerin max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valerin max

3.    Jak stosować lek Valerin max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Valerin max

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VALERIN MAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Valerin max jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym.

Wskazania do stosowania leku:

- łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VALERIN MAX

Kiedy nie stosować leku Valerin max

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wyciąg z korzenia kozłka lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje).

-    U dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi, jeśli stosuje następuj ące leki:

-    barbiturany (leki nasenne oraz stosowane w leczeniu padaczki),

-    leki nasenne z grupy benzodiazepin,

-    inne syntetyczne leki uspokajające.

Nie zaleca się stosować ich jednocześnie z lekiem Valerin max ze względu na podobny mechanizm działania tych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią nie zaleca się stosowania w tych okresach.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego też nie zaleca się stosowania leku przez osoby kierujące pojazdami lub innymi maszynami.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Valerin max

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancje niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK VALERIN MAX

Lek stosować doustnie.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 tabletka do 3 razy na dobę.

Nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki na dobę.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku.

Ze względu na stopniowe działanie korzenia kozłka lekarskiego, nie jest on wskazany do interwencyjnego leczenia ostrych stanów napięcia nerwowego. Aby uzyskać najlepszy efekt zalecane jest kontynuowanie leczenia przez okres od 2 do 4 tygodni.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 tygodniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Valerin max

Brak danych dotyczących przedawkowania leku Valerin max

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie przedawkowania leku (powyżej 7 tabletek) mogą wystąpić łagodne objawy takie jak: zmęczenie, skurcze brzucha, zawroty głowy, rozszerzenie źrenic, uczucie ucisku w klatce piersiowej, drżenie rąk.

Objawy te zazwyczaj mijają w ciągu 24 godzin. Jeśli objawy nie ustępuj ą należy skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Valerin max

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Valerin max

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Valerin max, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obserwowano przypadki nietolerancji korzenia waleriany (dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. nudności, skurcze brzucha). Częstotliwość nie jest znana.

Jeśli pojawią się inne działania niepożądane niewymienione powyżej należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VALERIN MAX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Valerin max, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lot - numer serii EXP - termin ważności

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Valerin max

-    Substancją czynną leku jest wyciąg wodno-alkoholowy z korzenia kozłka, suchy (Valerianae radicis extractum hydroalcoholicum siccum, 8-11:1) w ilości 360 mg w połączeniu z nośnikami (30 %).

Nośnikami są: maltodekstryna (29%) i krzemionka koloidalna bezwodna (1%).

Ekstrahent: etanol 60% (v/v).

-    Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: mannitol, skrobia kukurydziana, wapnia wodorofosforan bezwodny, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna (DCL 11), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, brąz HT E155, Capol 1295 (wosk biały pszczeli i wosk karnauba).

Jak wygląda lek Valerin max i co zawiera opakowanie

Lek Valerin max ma postać tabletek powlekanych o brązowej barwie.

Tabletki pakowane są w blistry po 10 tabletek.

Opakowanie zawiera 10 tabletek (jeden blister) lub 20 tabletek (dwa blistry) pakowane wraz z ulotką dla pacjenta w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel./faks 042/22 53 100

Data zatwierdzenia ulotki:

3