Imeds.pl

Valprolek 300 300 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ValproLEK 300, 300 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Natrii valproas


Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4

OSTRZEŻENIE

Walproinian przyjmowany podczas ciąży może powodować wady wrodzone i problemy z wczesnym rozwojem dziecka. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować podczas leczenia skuteczną metodę antykoncepcji.

Lekarz prowadzący omówi to z pacjentką, ale należy również postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 2 niniejszej ulotki. Pacjentka powinna niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli zaszła w ciążę lub sądzi, że jest w ciąży.


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest ValproLEK 300 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ValproLEK 300

3.    Jak stosować ValproLEK 300

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać ValproLEK 300

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest ValproLEK 300 i w jakim celu się go stosuje

ValproLEK 300 jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii.

ValproLEK 300 jest stosowany w niektórych postaciach padaczki, takich jak:

■    pewne postacie krótkotrwałej utraty świadomości na skutek zaburzeń czynności mózgu (petit mal),

■    nagłe skurcze mięśni (mioklonie),

■    rytmiczne napady drgawkowe połączone z napięciem mięśni (grand mal),

■    mieszane postacie wyżej wymienionych zaburzeń,

■    napady bez towarzyszącego napięcia mięśni (atoniczne).

ValproLEK 300 może być również stosowany w przypadku padaczki, w której inne leki przeciwdrgawkowe nie działały wystarczająco skutecznie, takiej jak:

■    padaczka, która przebiega bez drgawek lub napięcia mięśniowego,

■    padaczka z objawami, które wpływają na percepcję oraz z objawami dotyczącymi ruchów zamierzonych.

ValproLEK 300 może być stosowany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

ValproLEK 300 jest stosowany w leczeniu manii - stanu, w którym pacjent czuje się bardzo podekscytowany, rozradowany, pobudzony, entuzjastyczny lub nadaktywny. Mania występuje w przebiegu choroby określanej jako zaburzenie afektywne dwubiegunowe. ValproLEK 300 może być stosowany wtedy, gdy nie można zastosować litu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku YalproLEK 300

Kiedy nie stosować leku YalproLEK 300

■    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na walproinian sodu i (lub) kwas walproinowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;

■    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub trzustki;

■    jeśli u pacjenta lub u któregoś z jego krewnych występowało w przeszłości ciężkie uszkodzenie wątroby, zwłaszcza związane ze stosowaniem leków;

■    jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę spowodowaną zaburzeniem tworzenia czerwonego barwnika krwi (porfiria);

■    jeśli pacjent ma skłonność do krwawień;

■    jeśli pacjent ma wadę genetyczną powodującą zaburzenia mitochondrialne (np. zespół Alpersa-Huttenlochera).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

■    Jeśli pacjent ma się poddać operacji lub zabiegowi stomatologicznemu, a także w przypadku spontanicznie występujących siniaków lub krwawień (patrz „Możliwe działania niepożądane”), lekarz będzie kontrolował liczbę krwinek.

■    Jeśli ValproLEK 300 jest stosowany u niemowląt lub dzieci w wieku poniżej 3 lat z ciężką postacią padaczki (zwłaszcza u dzieci z uszkodzeniem mózgu, upośledzeniem umysłowym, pewnymi chorobami o podłożu genetycznym i (lub) rozpoznanymi zaburzeniami metabolicznymi), istnieje zwiększone ryzyko toksycznego działania na wątrobę podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia, zwłaszcza u bardzo małych dzieci. Zagrożenie jest większe podczas leczenia skojarzonego z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

■    Jeśli podczas stosowania leku ValproLEK 300 wystąpią takie objawy, jak uczucie osłabienia (fizycznego lub umysłowego), utrata apetytu (jadłowstręt), apatia, senność, nawracające wymioty, ból brzucha, nawrót lub nasilenie napadów drgawkowych i (lub) wydłużenie czasu krwawienia, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Przyczyną tych objawów może być zapalenie wątroby lub trzustki albo zwiększone stężenie amoniaku we krwi. U pacjentów z podejrzeniem zaburzeń metabolicznych, zwłaszcza dotyczących enzymów cyklu mocznikowego, lekarz zleci wykonanie odpowiednich badań przed rozpoczęciem leczenia.

■    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, lekarz może uznać za konieczne zmniejszenie dawki leku w celu zmniejszenia stężenia kwasu walproinowego we krwi.

■    Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia tzw. cyklu mocznikowego i w jego organizmie powstaje za dużo amoniaku.

■    Jeśli u pacjenta stwierdzono podobne do zapalnych choroby skóry i (lub) narządów wewnętrznych (układowy toczeń rumieniowaty), gdyż ValproLEK 300 może wywołać chorobę lub zaostrzyć jej przebieg.

■    Jeśli pacjent zauważy zwiększenie masy ciała, zwłaszcza na początku leczenia. Przyczyną może być zwiększony apetyt (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”). Należy kontrolować masę ciała i starać się ograniczyć jej przyrost do minimum.

■    Jeśli u pacjenta w przeszłości występowało uszkodzenie szpiku kostnego.

■    Jeśli w rodzinie pacjenta występuje wada genetyczna powodująca zaburzenia mitochondrialne.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy obecnie

pacjenta lub dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

U niewielkiej liczby osób przyjmujących leki przeciwpadaczkowe, takie jak ValproLEK 300, występowały myśli o wyrządzeniu sobie krzywdy lub samobójstwie. Jeśli kiedykolwiek u pacjenta pojawią się takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Uwaga

Szkielet tabletek ValproLEK 300 może być wydalany z kałem.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat:

Leku ValproLEK 300 nie należy stosować w leczeniu manii u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

ValproLEK 300 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

ValproLEK 300 oraz inne leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie oraz na występowanie działań niepożądanych, dlatego niekiedy konieczne może być dostosowanie dawki leku. Dotyczy to, między innymi:

•    leków przeciwpsychotycznych, inhibitorów monoaminooksydazy (MAO), leków przeciwdepresyjnych i benzodiazepin (leków stosowanych w zaburzeniach psychicznych). ValproLEK 300 może nasilać działanie tych leków;

•    fenobarbitalu (leku przeciwpadaczkowego). Stężenie fenobarbitalu we krwi może się zwiększać (zwłaszcza u dzieci);

•    prymidonu (leku przeciwpadaczkowego). Możliwe jest zwiększenie zarówno stężenia prymidonu, jak i jego działań niepożądanych (takich jak otępienie). Działanie to przemija podczas długotrwałego leczenia;

•    fenytoiny (leku przeciwpadaczkowego). Możliwe jest zwiększenie stężenia fenytoiny (w postaci niezwiązanej) we krwi i wystąpienie objawów przedawkowania. Dotyczyć to może zwłaszcza jednoczesnego stosowania klonazepamu (leku przeciwpadaczkowego) i kwasu walproinowego u dzieci;

•    karbamazepiny (leku stosowanego w leczeniu padaczki i chorób psychicznych). Jednoczesne stosowanie leku ValproLEK 300 może nasilić toksyczne działanie karbamazepiny;

•    lamotryginy (leku przeciwpadaczkowego). Leczenie skojarzone zwiększa ryzyko reakcji skórnych (o ciężkim przebiegu), zwłaszcza u dzieci. Kwas walproinowy może osłabić metabolizm lamotryginy w organizmie;

•    topiramatu (leku przeciwpadaczkowego);

•    zydowudyny (leku stosowanego w zakażeniach wirusem HIV). Kwas walproinowy może zwiększać stężenie zydowudyny we krwi;

•    innych leków stosowanych w napadach drgawkowych (leków przeciwpadaczkowych, takich jak fenytoina, fenobarbital i karbamazepina). Mogą one zmniejszać stężenie kwasu walproinowego we krwi;

•    ryfamycyny (leku stosowanego w leczeniu zakażeń bakteryjnych). Może on zmniejszać stężenie kwasu walproinowego we krwi;

•    felbamatu (leku przeciwpadaczkowego). Jednoczesne stosowanie może spowodować zwiększenie stężenia kwasu walproinowego i felbamatu;

•    meflochiny (leku stosowanego w zapobieganiu i leczeniu malarii). Podczas jednoczesnego stosowania z lekiem ValproLEK 300 mogą wystąpić napady drgawkowe;

•    leków hamujących aktywność niektórych enzymów wątrobowych (takich jak cymetydyna, erytromycyna lub fluoksetyna). Leki te mogą zwiększać stężenie kwasu walproinowego we krwi;

•    antybiotyków karbapenemowych (stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych). Leki te mogą zmniejszać stężenie kwasu walproinowego we krwi;

•    kwasu acetylosalicylowego (leku stosowanego w celu rozrzedzenia krwi lub złagodzenia bólu). Kwas walproinowy może nasilić jego działanie. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania obu leków u dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby;

•    walproinianu stosowanego z takimi lekami, jak kwas acetylosalicylowy, ze względu na możliwość zwiększenia stężenia walproinianu we krwi;

•    kolestyraminy (leku zmniejszającego stężenie cholesterolu), gdyż zmniejsza ona wchłanianie walproinianu;

•    klonazepamu (leku przeciwpadaczkowego). Podczas jednoczesnego stosowania leków zawierających kwas walproinowy i klonazepam obserwowano „stan nieobecności” (zaburzenia świadomości), występujący u pacjentów z napadami nieświadomości w wywiadzie;

•    alkoholu. Walproinian może nasilać działanie alkoholu.

Należy poinformować lekarza, jeśli konieczne jest podanie pacjentowi kodeiny.

ValproLEK 300 z jedzeniem i piciem

Jedzenie

Tabletki można przyjmować na 1 godzinę przed posiłkiem lub podczas posiłku (ale zawsze w ten sam sposób), popijając zwykłą wodą (nie należy stosować napojów gazowanych). Pokarm nie zmienia znacząco wchłaniania leku.

Alkohol

Nie zaleca się picia alkoholu podczas stosowania leku ValproLEK 300 ze względu na możliwość wywołania napadów drgawkowych i nasilenie działania alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Ważna wskazówka dla kobiet

•    Stosowanie walproinianu podczas ciąży może być szkodliwe dla nienarodzonego dziecka.

•    Stosowanie walproinianu w czasie ciąży niesie ze sobą ryzyko. Im większa dawka, tym większe ryzyko, ale żadna dawka nie jest od niego wolna.

•    Stosowanie walproinianu może spowodować poważne wady wrodzone i wpływać na sposób,

w jaki rozwija się rosnące dziecko. Do zgłaszanych wad wrodzonych należą: rozszczep kręgosłupa (gdy kości kręgosłupa nie są prawidłowo rozwinięte); wady rozwojowe twarzy i czaszki; wady rozwojowe serca, nerek, dróg moczowych i narządów płciowych; wady kończyn.

•    U pacjentki przyjmującej walproinian podczas ciąży zwiększone jest ryzyko urodzenia dziecka z wadami wrodzonymi wymagającymi leczenia. Walproinian stosowany jest już przez wiele lat, stąd wiadomo, że w grupie dzieci matek przyjmujących walproinian około 10 dzieci na 100 będzie miało wady wrodzone. Dla porównania, wady takie stwierdza się u 2-3 dzieci na każde

100 urodzonych przez kobiety niechorujące na padaczkę.

•    Szacuje się, że do 30-40% dzieci w wieku przedszkolnym, których matki przyjmowały walproinian w czasie ciąży, może wykazywać problemy wczesnorozwojowe. Dzieci dotknięte chorobą mogą później zaczynać chodzić i mówić, być mniej sprawne intelektualnie niż inne dzieci, mogą mieć problemy językowe i kłopoty z pamięcią.

•    U dzieci narażonych na walproinian częściej rozpoznaje się różne zaburzenia autystyczne.

Niektóre dowody wskazują, że dzieci te mogą być bardziej narażone na rozwój objawów deficytu uwagi/zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

•    W wyjątkowych przypadkach dzieci matek leczonych walproinianiem sodu podczas ciąży mają zaburzenia krzepnięcia krwi.

•    Kobiecie zdolnej do zaj ścia w ciążę lekarz może przepisać walproinian tylko wówczas, gdy nic innego jej nie pomaga.

•    Przed przepisaniem tego leku, lekarz prowadzący wyjaśni pacjentce, co może zagrażać dziecku, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania walproinianu. Jeśli pacjentka stosująca ten lek zdecyduje później, że chce mieć dziecko, nie powinna samodzielnie przerywać stosowania leku. Powinna omówić to z lekarzem i, jeśli jest to możliwe, uzgodnić zamianę leku na inny.

•    Należy zapytać lekarza o przyjmowanie kwasu foliowego w okresie starań o dziecko. Kwas

foliowy może obniżyć ogólne ryzyko rozszczepu kręgosłupa oraz wczesnego poronienia, które dotyczy wszystkich ciąż. Jest jednak mało prawdopodobne, że stosowanie kwasu foliowego zmniejszy ryzyko wad wrodzonych związanych z leczeniem walproinianem.

PIERWSZA RECEPTA

Jeśli pacjentka pierwszy raz ma przepisywany walproinian, lekarz prowadzący wyjaśni zagrożenia dla nienarodzonego dziecka, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia tym lekiem. Pacjentka w wieku rozrodczym powinna upewnić się, że stosuje skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia. Należy skonsultować się z lekarzem lub kliniką planowania rodziny, jeśli pacjentka potrzebuje porady na temat antykoncepcji.

Podstawowe wiadomości

•    Pacjentka powinna upewnić się, że stosuje skuteczną metodę antykoncepcji.

•    Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży.

KONTYNUACJA LECZENIA BEZ STARAŃ O DZIECKO

Jeśli pacjentka kontynuuje leczenie walproinianem i nie planuje posiadania dziecka, musi mieć pewność, że stosuje skuteczną metodę antykoncepcji. Należy skonsultować się z lekarzem lub kliniką planowania rodziny, jeśli pacjentka potrzebuje porady na temat antykoncepcji.

Podstawowe wiadomości

•    Pacjentka powinna upewnić się, że stosuje skuteczną metodę antykoncepcji.

•    Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży.

KONTYNUACJA LECZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM STARANIA SIĘ O DZIECKO

Jeśli pacjentka leczona walproinianem rozważa podjęcie prób zajścia w ciążę, nie wolno jej przerywać leczenia walproinianem ani stosowania antykoncepcji, dopóki nie omówi tego z lekarzem prowadzącym. Należy porozmawiać z lekarzem zanim pacjentka będzie w ciąży, co pozwoli podjąć działania umożliwiające jak najlepszy przebieg ciąży i maksymalnie ograniczy ryzyko dla matki i nienarodzonego dziecka.

Lekarz prowadzący może zdecydować o zmianie dawki walproinianu lub zamienieniu go na inny lek przed rozpoczęciem starań o dziecko.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę, będzie wówczas bardzo dokładnie monitorowana zarówno pod kątem leczenia choroby podstawowej, jak i rozwoju dziecka.

Należy zapytać lekarza o przyjmowanie kwasu foliowego w okresie starań o dziecko. Kwas foliowy może obniżyć ogólne ryzyko rozszczepu kręgosłupa oraz wczesnego poronienia, które dotyczy wszystkich ciąż. Jest jednak mało prawdopodobne, by stosowanie kwasu foliowego zmniejszyło ryzyko wad wrodzonych związanych z leczeniem walproinianem

Podstawowe wiadomości

•    Nie należy przerywać stosowania antykoncepcji przed rozmową z lekarzem oraz wspólnym wypracowaniem planu postępowania, które zapewni kontrolę padaczki/choroby afektywnej dwubiegunowej oraz zmniejszy zagrożenia dla dziecka.

•    Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub sądzi, że może być w ciąży.

NIEPLANOWANA CIĄŻA PODCZAS KONTYNUACJI LECZENIA

Dzieci urodzone przez matki, które przyjmowały walproinian, są poważnie zagrożone wadami wrodzonymi oraz problemami dotyczącymi rozwoju, które mogą znacząco upośledzać dziecko. Jeśli pacjentka przyjmuje walproinian i jest w ciąży lub sądzi, że może być w ciąży, musi natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Nie należy przerywać leczenia, dopóki nie zaleci tego lekarz.

Należy zapytać lekarza o przyjmowanie kwasu foliowego w okresie starań o dziecko. Kwas foliowy może obniżyć ogólne ryzyko rozszczepu kręgosłupa oraz wczesnego poronienia, które dotyczy wszystkich ciąż. Jest jednak mało prawdopodobne, by stosowanie kwasu foliowego zmniejszyło ryzyko wad wrodzonych związanych z leczeniem walproinianem

Podstawowe wiadomości

•    Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub sądzi, że może być w ciąży.

•    Nie przerywać leczenia walproinianem, dopóki nie zdecyduje tak lekarz.

Pacjentka powinna zapoznać się z broszurą informacyjną dla pacjenta oraz podpisać formularz zgody na podjęcie ryzyka. Dokumenty te powinna otrzymać i omówić z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Karmienie piersią

Walproinian sodu częściowo przenika do mleka kobiecego. Jeśli pacjentka chce karmić piersią, lekarz rozważy korzyść z karmienia wobec ryzyka działań niepożądanych u dziecka. Można karmić piersią, jeśli dziecko będzie poddane uważnej obserwacji, czy nie występują u niego działania niepożądane (takie jak senność, trudności w jedzeniu, wymioty, wybroczyny na skórze).

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

ValproLEK 300 może powodować działania niepożądane (takie jak zawroty głowy, ospałość i senność), które zaburzają reaktywność. Należy to brać pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Sama padaczka również wymaga zachowania ostrożności podczas wykonywania tych czynności, zwłaszcza u pacjentów, u których od dłuższego czasu nie występowały okresy wolne od napadów drgawkowych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku ValproLEK 300

Każda tabletka ValproLEK 300 zawiera 28 mg sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów stosujacych dietę z kontrolowaną ilością sodu.

3. Jak stosować ValproLEK 300

Terapię lekiem ValproLEK 300 powinien rozpoczynać i nadzorować lekarz specjalizujący się w leczeniu padaczki lub choroby afektywnej dwubiegunowej.

ValproLEK 300 należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki (lub ich połówki) należy połykać bez rozgryzania, popijając wodą (nie napojem gazowanym, takim jak napoje orzeźwiające). Jeśli na początku lub w trakcie leczenia wystąpi podrażnienie przewodu pokarmowego, tabletki należy przyjmować podczas lub po posiłku.

Tabletki ValproLEK 300 można podzielić na połowy.

Lekarz ustala dawkę leku dla każdego pacjenta.

Leczenie rozpoczyna się zwykle od małej dawki leku ValproLEK 300 i powoli zwiększa ją aż do uzyskania dawki odpowiedniej dla pacjenta. Zazwyczaj stosuje się:

Dorośli i dzieci

Dawka początkowa walproinianu sodu: 10 do 15 mg/kg mc./dobę. Lek przyjmuje się w dwóch lub więcej dawkach podzielonych.

(Przykładowo: pacjentowi, który waży 75 kg, przepisano lek w dawce 10 mg/kg mc. (miligramów na kilogram masy ciała) na dobę, tzn. 2% tabletki o przedłużonym uwalnianiu ValproLEK 300 na dobę). W razie konieczności lekarz może zwiększać dawkę co tydzień o 5 do 10 mg/kg mc./dobę, aż do uzyskania pożądanego działania leku.

Dawka podtrzymująca walproinianu sodu: zwykle 20 do 30 mg/kg mc./dobę.

Dorośli: 9 do 35 mg/kg mc./dobę.

Dzieci: 15 do 60 mg/kg mc./dobę.

Optymalną podtrzymującą dawkę dobową przyjmuje się zwykle podczas posiłków, w jednej lub dwóch dawkach podzielonych.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki walproinianu sodu, wynoszącej 60 mg/kg mc./dobę. Dzieci o masie ciała, mniejszej niż 20 kg

W tej grupie pacjentów należy stosować walproinian sodu w innej postaci farmaceutycznej ze względu na konieczność dostosowywania dawki leku.

Mania

Dawkę dobową powinien ustalić i kontrolować lekarz prowadzący.

Dawka początkowa

Zalecana początkowa dawka dobowa wynosi 750 mg.

Średnia dawka dobowa

Zalecane dawki dobowe wynoszą zazwyczaj od 1000 mg do 2000 mg.

W przypadku wrażenia, że działanie leku ValproLEK 300 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Czas trwania leczenia

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo musi przyjmować ValproLEK 300. Nie wolno przedwcześnie przerywać leczenia, gdyż objawy choroby mogą nawrócić.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ValproLEK 300

W razie przyjęcia większej dawki leku ValproLEK 300 niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawami przedawkowania mogą być: śpiączka ze wzmożonym napięciem mięśniowym, osłabienie odruchów, zwężenie źrenic, splątanie, senność, kwasica metaboliczna, zwiększone stężenie sodu we krwi i osłabiona czynność oddechowa lub serca.

Ponadto u dorosłych i u dzieci duże dawki powodują zaburzenia neurologiczne, takie jak zwiększona skłonność do napadów drgawkowych i zmiany zachowania.

Pominięcie przyjęcia leku ValproLEK 300

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeżeli pacjent zapomniał przyjąć lek, powinien to zrobić jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy przyjąć lek zgodnie z ustalonym wcześniej schematem.

Przerwanie stosowania leku ValproLEK 300

Nie należy przerywać stosowania leku bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość działań niepożądanych wymienionych niżej określono następująco:

bardzo często: mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób

często: mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób

niezbyt często: mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób

rzadko: mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób

bardzo rzadko: mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

■    zmiany liczby krwinek spowodowane czasowym zahamowaniem czynności szpiku kostnego

-    Często: zmiana liczby krwinek (niedobór płytek krwi) z powstawaniem siniaków i skłonnością do krwawień (małopłytkowość). Krwawienia.

Zahamowanie czynności szpiku może niezbyt często powodować poważne zmiany liczby krwinek, takie jak:

-    Bardzo rzadko: bardzo duża zmiana liczby krwinek (niedobór białych krwinek) z nagłą wysoką gorączką, silnym bólem gardła i krostami w jamie ustnej (agranulocytoza);

-    Bardzo rzadko: niedokrwistość;

-    Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek (pancytopenia);

■    Bardzo rzadko:

zbyt duża liczba białych krwinek we krwi (limfocytoza);

■    Bardzo rzadko:

wydłużony czas krwawienia na skutek zaburzonego tworzenia skrzeplin krwi i (lub) pewnym schorzeniem dotyczącym płytek krwi (niedoborem czynnika VIn/von Willebranda);

■    Rzadko:

zmniejszenie stężenia białka (fibrynogenu) we krwi hiponatremia

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często:

■    nieregularne miesiączki Rzadko:

■    brak miesiączki, torbielowatość jajników, zwiększone stężenie testosteronu Bardzo rzadko:

■    powiększenie piersi u mężczyzn

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

■    drżenie rąk

■    ból głowy

■    ospałość

■    senność

■    apatia

■    zaburzenia koordynacji ruchowej (ataksja), np. chwiejny chód

■    uczucie mrowienia Niezbyt często:

■    nadmierna aktywność

■    drażliwość

■    zdarzenia związane z występowaniem drgawek

■    splątanie

■    zmniejszona świadomość (stupor) lub nadmierna potrzeba snu, prowadząca do przemijającej śpiączki (encefalopatia)

Rzadko:

■    drżenie oczu, mimowolne, szybkie ruchy gałek ocznych

■    zawroty głowy Bardzo rzadko:

■    przemijające osłabienie umysłowe związane z odwracalną atrofią mózgu

■    przemijająca choroba Parkinsona (drżenie mięśni, zaburzenia ruchowe, maskowata twarz itd.)

■    omamy

■    agresywne zachowanie Częstość nieznana:

■    uspokojenie, zaburzenia pozapiramidowe

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często:

■    nudności, wymioty, nadmierne wydzielanie śliny, zaburzenia przewodu pokarmowego (przemijające, występujące na początku leczenia ból żołądka, biegunka)

Rzadko:

■    zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:

mogą wystąpić (zwłaszcza podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia) zaburzenia czynności wątroby, czasami ze zbyt dużym stężeniem amoniaku we krwi (zapach amoniaku w moczu) i sennością. Zaburzenia te mogą mieć ciężki, a nawet śmiertelny przebieg, zwłaszcza u dzieci (patrz również „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

■    przemijające wypadanie włosów Rzadko:

■    rozjaśnienie włosów

■    zapalenie naczyń krwionośnych skóry

■    reakcje skórne, takie jak wysypka skórna

■    wysypka skórna z czerwonymi nieregularnymi zmianami skórnymi (z wysiękiem) (rumień wysiękowy wielopostaciowy)

Bardzo rzadko:

■    ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości z gorączką i pęcherzykami na skórze i (lub) łuszczeniem skóry (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

■    ciężkie reakcje nadwrażliwości z gorączką (wysoką), czerwonymi plamami na skórze, bólem stawów i (lub) zapaleniem spojówek oczu (zespół Stevensa-Johnsona)

■    zmiana struktury włosów Częstość nieznana

■    reakcja nadwrażliwości (tzw. zespół DRESS - polekowa reakcja ze zwiększoną liczbą granulocytów kwasochłonnych i objawami dotyczącymi całego organizmu)

Inne

Często:

■    zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała (patrz również „Jak stosować ValproLEK 300”), zwiększenie lub brak apetytu

Niezbyt często:

■    gromadzenie płynu w rękach i nogach (obrzęki obwodowe)

Rzadko:

■    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

■    choroba spowodowana zaburzeniami tworzenia czerwonego barwnika krwi (porfiria)

■    choroba skóry i (lub) narządów wewnętrznych, przypominająca stan zapalny (układowy toczeń rumieniowaty)

■    utrata słuchu (chwilowa lub stała)

■    karłowatość (zespół Fanconiego)

Bardzo rzadko:

■    moczenie nocne

■    szumy uszne

■    nadwrażliwość (reakcja alergiczna)

■    niska temperatura ciała

Zaburzenia kości

Istnieją doniesienia o zaburzeniach dotyczących kości, w tym o występowaniu osteopenii i osteoporozy (zmniejszenie gęstości mineralnej kości), a także złamań. Jeśli pacjent przyjmuje przez długi czas leki przeciwpadaczkowe, stwierdzono u niego w przeszłości osteoporozę lub jest leczony steroidami, powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać ValproLEK 300

■    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera ValproLEK 300

Substancjami czynnymi leku są walproinian sodu i kwas walproinowy.

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 200 mg walproinianu sodu i 87 mg kwasu walproinowego, co odpowiada łącznie 300 mg walproinianu sodu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna, krzemionka koloidalna uwodniona, etyloceluloza, hypromeloza, sacharyna sodowa (E954);

Otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, talk, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda ValproLEK 300 i co zawiera opakowanie

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu ValproLEK 300 są białe, w kształcie fasoli, z linią podziału. Blistry w tekturowym pudełku zawierają 30 lub 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Tabletki można podzielić na połowy.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2015 Logo Sandoz

11 NL/H/0736/001/IA/029+IB/028