+ iMeds.pl

Valsartan pfizer 80 mgUlotka Valsartan pfizer

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA Valsartan Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane Valsartan Pfizer, 160 mg, tabletki powlekane

Valsartanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

• Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Valsartan Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valsartan Pfizer

3.    Jak stosować lek Valsartan Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Valsartan Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK VALSARTAN PFIZER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Valsartan Pfizer należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II, stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Angiotensyna II to wytwarzana przez organizm substancja, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, tym samym zwiększając ciśnienie tętnicze. Mechanizm działania leku Valsartan Pfizer polega na blokowaniu aktywności angiotensyny II, w wyniku czego naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu, a ciśnienie tętnicze — zmniejszeniu.

Lek Valsartan Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane można stosować w leczeniu trzech różnych schorzeń:

W leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18

lat. Nadciśnienie tętnicze obciąża serce i tętnice. Nieleczone prowadzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych mózgu, serca i nerek, co może doprowadzić do udaru mózgu, niewydolności serca lub niewydolności nerek. Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko zachorowania na zawał serca. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego do prawidłowych wartości zmniejsza ryzyko wystąpienia wymienionych powyżej schorzeń.

   W leczeniu dorosłych pacjentów po niedawno przebytym zawale serca. Pod pojęciem niedawno przebytego zawału serca rozumie się zawał przebyty w okresie od 12 godzin do 10 dni.

   W leczeniu objawowej niewydolności serca u dorosłych pacjentów. Valsartan Pfizer stosowany jest w przypadkach, w których nie mogą być przyjmowane leki zaliczane do tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny, czyli inhibitorów ACE (leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca). Valsartan Pfizer może też być stosowany jako lek dodany do inhibitorów ACE

w przypadkach, w których nie mogą być stosowane beta-adrenolityki (inny rodzaj leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca).

Objawy niewydolności serca to: duszność, obrzęk stóp i nóg spowodowany nagromadzeniem płynów. Niewydolność serca spowodowana jest niezdolnością serca do pompowania wystarczającej ilości krwi, tak aby zaopatrzyć w krew cały organizm.

Lek Valsartan Pfizer, 160 mg, tabletki powlekane można stosować w leczeniu trzech różnych schorzeń:

W leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18

lat. Nadciśnienie tętnicze obciąża serce i tętnice. Nieleczone prowadzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych mózgu, serca i nerek, co może doprowadzić do udaru mózgu, niewydolności serca lub niewydolności nerek. Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko zachorowania na zawał serca. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego do prawidłowych wartości zmniejsza ryzyko wystąpienia wymienionych powyżej schorzeń.

   W leczeniu dorosłych pacjentów po niedawno przebytym zawale serca. Pod pojęciem niedawno przebytego zawału serca rozumie się zawał przebyty w okresie od 12 godzin do 10 dni.

W leczeniu objawowej niewydolności serca u dorosłych pacjentów. Valsartan Pfizer stosowany jest w przypadkach, w których nie mogą być przyjmowane leki zaliczane do tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny, czyli inhibitorów ACE (leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca). Valsartan Pfizer może też być stosowany jako lek dodany do inhibitorów ACE

w przypadkach, w których nie mogą być stosowane beta-adrenolityki (inny rodzaj leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca).

Objawy niewydolności serca obejmują: duszność, obrzęk stóp i nóg spowodowany nagromadzeniem płynów. Niewydolność serca spowodowana jest niezdolnością serca do pompowania wystarczającej ilości krwi, tak aby zaopatrzyć w krew cały organizm.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VALSARTAN PFIZER

Kiedy nie stosować leku Valsartan Pfizer

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na walsartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

• Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

• Jeśli pacjentka jest w ciąży od ponad 3 miesięcy (również we wczesnej ciąży lepiej unikać stosowania leku Valsartan Pfizer — patrz punkt „Ciąża”).

Jeśli pacjent spełnia którykolwiek z wymienionych warunków, nie powinien stosować leku

Valsartan Pfizer.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Valsartan Pfizer

•    Jeśli pacjent ma chorobę wątroby.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub jest poddawany dializoterapii.

•    Jeśli pacjent ma zwężoną tętnicę nerkową.

•    U pacjentów po niedawno przebytym przeszczepie nerki.

•    Jeśli pacjent jest leczony po zawale serca albo z powodu niewydolności serca, lekarz może sprawdzić wydolność nerek.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca inną niż niewydolność serca lub zawał serca.

• Jeśli pacjent przyjmuje leki zwiększające stężenie potasu we krwi. Leki te obejmują suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas oraz heparynę. W tym wypadku może być konieczne regularne kontrolowanie stężenia potasu we krwi.

• Jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat i przyjmuje lekValsartan Pfizer jednocześnie z innymi lekami hamuj ącymi układ renina-angiotensyna-aldosteron (lekami zmniejszaj ącymi ciśnienie tętnicze), lekarz może u takiego pacjenta regularnie sprawdzać wydolność nerek i stężenie potasu we krwi.

•    Jeśli pacjent ma aldosteronizm. Aldosteronizm to choroba, w przebiegu której nadnercza wytwarzają nadmierne ilości hormonu o nazwie aldosteron. W tym przypadku nie zaleca się stosowania leku Valsartan Pfizer.

• Jeśli pacjent stracił dużą ilość płynów (odwodnienie) wskutek biegunki, wymiotów lub przyjmowania dużych dawek leków moczopędnych.

•    Należy poinformować lekarza jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje ciążę. Nie zaleca się stosowania leku Valsartan Pfizer we wczesnej ciąży i należy nie stosować go po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może znacząco zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

Jeśli pacjent spełnia którykolwiek z wymienionych warunków, powinien skonsultować się

z lekarzem zanim zacznie przyjmować lek Valsartan Pfizer.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Na skuteczność leczenia może mieć wpływ jednoczesne przyjmowanie leku Valsartan Pfizer z innymi lekami. Może być konieczna zmiana dawki, podjęcie innych środków ostrożności lub w niektórych przypadkach zaprzestanie przyjmowania jednego z leków. Dotyczy to zarówno leków wydawanych na receptę, jak i dostępnych bez recepty, szczególnie zaś:

• innych leków zmniejszających ciśnienie tętnicze, zwłaszcza leków moczopędnych;

• leków zwiększających stężenie potasu we krwi — leki takie jak: suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas oraz heparyna;

•    niektórych rodzajów leków przeciwbólowych określanych nazwą niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);

•    soli litu, czyli leków stosowanych w leczeniu niektórych chorób psychicznych.

Ponadto:

• Jeśli pacjent jest leczony po zawale serca, nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Valsartan Pfizer z inhibitorami ACE (rodzajem leków stosowanych w leczeniu zawału serca).

•    Jeśli pacjent jest leczony z powodu niewydolności serca, nie zaleca się stosowania potrójnej terapii złożonej z leku Valsartan Pfizer, inhibitora ACE i beta-adrenolityka (rodzaje leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca).

Lek Valsartan Pfizer z jedzeniem i piciem

Lek Valsartan Pfizer można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

• Należy koniecznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży (lub planuje ciążę). Zwykle w tych przypadkach lekarz zaleci odstawienie leku zanim pacjentka będzie w ciąży lub tak szybko jak tylko się dowie, że jest w ciąży i zaleci, przyjmowanie innego leku zamiast leku Valsartan Pfizer. Nie zaleca się stosowania leku Valsartan Pfizer we wczesnej ciąży. Leku nie stosować powyżej 3. miesiąca ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może znacząco zaszkodzić dziecku.

• Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje rozpoczęcie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Valsartan Pfizer podczas karmienia piersią. W przypadku kobiet, które chcą karmić piersią lekarz może zalecić inną terapię, zwłaszcza, gdy dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przed zdecydowaniem się na prowadzenie pojazdów, korzystaniem z narzędzi, obsługiwaniem maszyn lub wykonywaniem innych czynności wymagających skupienia pacjent powinien upewnić się, że wie, jak lek Valsartan Pfizer wpływa na jego organizm. Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, lek Valsartan Pfizer może w rzadko występuj ących przypadkach powodować zawroty głowy i negatywnie wpływać na zdolność skupienia się.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Valsartan Pfizer

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK STOSOWAĆ LEK VALSARTAN PFIZER

3.


Lek Valsartan Pfizer należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, aby uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Osoby chore na nadciśnienie tętnicze często nie zauważają u siebie żadnych objawów tej choroby. Wielu chorych czuje się całkiem dobrze. Dlatego też tym bardziej istotne jest zgłaszanie się na wszystkie umówione wizyty u swojego lekarza, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

Dorośli pacjenci z nadciśnieniem tętniczym:

Zazwyczaj stosowana dawka to 80 mg na dobę. W niektórych przypadkach lekarze zapisują większe dawki (np. 160 mg lub 320 mg). Mogą też zalecić stosowanie leku Valsartan Pfizer jednocześnie z innym lekiem (np. lekiem moczopędnym).

Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 18 lat) z nadciśnieniem tętniczym:

U pacjentów ważących poniżej 35 kg zazwyczaj stosowana dawka walsartanu to 40 mg raz na dobę.

U pacjentów ważących 35 kg lub więcej zazwyczaj stosowana dawka początkowa walsartanu to 80 mg raz na dobę.

W niektórych przypadkach lekarz może zapisać większe dawki (dawkę można zwiększać do 160 mg, a następnie maksymalnie do 320 mg).

Dorośli pacjenci po niedawno przebytym zawale serca:

Po przebytym zawale serca leczenie walsartanem zazwyczaj rozpoczyna się już po 12 godzinach, zwykle w małej dawce wynoszącej 20 mg dwa razy na dobę. Dawkę 20 mg uzyskuje się poprzez podzielenie na pół tabletki o mocy 40 mg. Lekarz będzie zwiększał tę dawkę stopniowo w okresie kilku tygodni, maksymalnie do dawki wynoszącej 160 mg dwa razy na dobę. Ostateczna dawka będzie zależała od indywidualnej tolerancji leku przez pacjenta.

Valsartan Pfizer może być podawany jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w zawale serca, przy czym decyzj ę o tym, które leki będą dla danego pacjenta właściwe, podejmuje lekarz.

Dorośli pacjenci z niewydolnością serca:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 40 mg dwa razy na dobę. Lekarz będzie zwiększał tę dawkę stopniowo w okresie kilku tygodni, maksymalnie do dawki wynoszącej 160 mg dwa razy na dobę. Ostateczna dawka będzie zależała od indywidualnej tolerancji leku przez pacjenta.

Lek Valsartan Pfizer może być podawany jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w niewydolności serca, przy czym decyzję o tym, które leki będą dla danego pacjenta właściwe, podejmuje lekarz.

Lek Valsartan Pfizer można stosować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć, popijaj ąc wodą. Lek Valsartan Pfizer należy przyjmować mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valsartan Pfizer

W przypadku wystąpienia nasilonych zawrotów głowy i (lub) omdlenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i położyć się. W razie przypadkowego połknięcia zbyt dużej liczby tabletek, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Valsartan Pfizer

W przypadku pominięcia dawki leku Valsartan Pfizer należy ją przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, wówczas należy pominąć zapomnianą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Valsartan Pfizer

Przerwanie stosowania leku Valsartan Pfizer może spowodować pogorszenie się choroby. Nie należy przerywać stosowania leku, o ile lekarz tego nie zaleci.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Valsartan Pfizer może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować z określoną częstością zdefiniowaną poniżej:

• bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów,

•    często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów,

•    niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów,

•    rzadko: występuj ą u 1 do 10 na 10 000 pacjentów,

•    bardzo rzadko: występuj ą rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów,

•    nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Niektóre objawy wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej:

Mogą wystąpić objawy obrzęku naczynioruchowego (swoista reakcja alergiczna), np.:

•    obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła,

•    trudności w oddychaniu lub połykaniu,

•    pokrzywka, świąd.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast udać się do lekarza.

Działania niepożądane są następujące:

Często występujące działania niepożądane:

•    zawroty głowy,

•    zmniejszenie ciśnienia tętniczego z lub bez objawów obejmujących zaburzenia równowagi i omdlenie po przyj ęciu pozycji pionowej,

• pogorszenie czynności nerek (objawy niewydolności nerek).

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

•    obrzęk naczynioruchowy (patrz: „Niektóre objawy wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej”),

•    nagła utrata przytomności (omdlenie),

•    uczucie wirowania (zawroty głowy),

•    znaczne pogorszenie czynności nerek (objawy ostrej niewydolności nerek),

•    bolesne kurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca (objawy hiperkaliemii - zbyt dużego stężenia potasu),

• duszność, utrudnione oddychanie w pozycji leżącej, obrzęki stóp lub całych kończyn dolnych (objawy niewydolności serca),

•    ból głowy,

•    kaszel,

•    ból brzucha,

•    nudności,

•    biegunka,

•    zmęczenie,

•    osłabienie.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

•    reakcje uczuleniowe z wysypką, swędzeniem i pokrzywką; może też pojawić się gorączka, obrzęk stawów i ból stawów, ból mięśni, powiększenie węzłów chłonnych i (lub) objawy grypopodobne (objawy choroby posurowiczej),

•    purpurowo-czerwone plamki, gorączka, swędzenie (objawy zapalenia naczyń krwionośnych),

•    nietypowe krwawienia lub siniaczenie się (objawy małopłytkowości),

•    ból mięśni,

•    gorączka, ból gardła lub owrzodzenia w jamie ustnej wywołane zakażeniami (objawy zmniejszonej liczby krwinek białych zwanej też neutropenią),

•    zmniejszone stężenie hemoglobiny i zmniejszony odsetek krwinek czerwonych we krwi (mogący w nasilonych przypadkach prowadzić do niedokrwistości, czyli anemii),

•    zwiększone stężenie potasu we krwi (mogące w nasilonych przypadkach powodować bolesne kurcze mięśni i zaburzenia rytmu serca),

•    zwiększona wartość parametrów czynności wątroby (mogąca wskazywać na uszkodzenie wątroby), w tym zwiększone stężenie bilirubiny we krwi (mogące w nasilonych przypadkach powodować żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu),

• zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi i stężenie kreatyniny w surowicy (mogące wskazywać na zaburzenia czynności nerek),

• małe stężenie sodu we krwi (mogące w niektórych przypadkach powodować zmęczenie, dezorientację, drganie mięśni i (lub) drgawki w najcięższych przypadkach).

Częstość występowania niektórych działań niepożądanych może się różnić w zależności od choroby. Takie działania niepożądane, jak zawroty głowy i pogorszenie czynności nerek, stwierdzane są rzadziej u dorosłych pacjentów leczonych z powodu nadciśnienienia tętniczego niż u dorosłych pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca lub niedawno przebytego zawału serca.

Działania niepożądane u dzieci i młodzieży są podobne do działań niepożądanych stwierdzanych u dorosłych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VALSARTAN PFIZER

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Valsartan Pfizer, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Valsartan Pfizer

-    Substancją czynną leku jest walsartan. Jedna tabletka powlekana zawiera 80 mg lub 160 mg walsartanu.

-    Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (Typ B), hypromeloza, sodu laurylosiarczan, talk, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 8000, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Valsartan Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane

Bladoczerwone, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, oznaczone literą „I” z jednej strony i liczbą „74” z drugiej, z linią podziału rozdzielającą cyfrę 7 i cyfrę 4.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Valsartan Pfizer, 160 mg, tabletki powlekane

Szaro-pomarańczowe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, oznaczone literą „I” z jednej strony i liczbą „75” z drugiej, z linią podziału rozdzielającą cyfrę 7 i cyfrę 5. Tabletkę można podzielić równe dawki.

Przezroczysty blister wykonany z PVC/Aclar/aluminium:

14, 28, 30, 56, 90 lub 98 tabletek powlekanych.

Pojemnik wykonany z HDPE z zamknięciem wykonanym z PP:

90 lub 1000 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Przezroczysty blister wykonany z PVC/Aclar/aluminium:

14, 28, 30, 56, 90 lub 98 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino Del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), Włochy

Wytwórca/Importer:

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgia

Pfizer PGM

Zone Industrielle 29, route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Valsartan Pfizer 40 mg Filmtabletten

Valsartan Pfizer 80 mg Filmtabletten

Valsartan Pfizer 160 mg Filmtabletten

Valsartan Pfizer 320 mg Filmtabletten

Belgia

Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg comprimés pelliculés Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg filmomhulde tabletten Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg Filmtabletten

Czechy

Valsartan Pfizer

Dania

Valsartan Pfizer

Estonia

Valsartan Pfizer

Finlandia

Valsartan Pfizer

Francja

VALSARTAN PFIZER 40 mg, comprimé péliculé sécable VALSARTAN PFIZER 80 mg, comprimé péliculé sécable VALSARTAN PFIZER 160 mg, comprimé péliculé sécable

Niemcy

Valsartan Pfizer 40 mg/80 mg/160 mg/320 mg Filmtabletten

Grecja

Valsartan Pfizer

Węgry

Valsartan Pfizer 40 mg/80 mg/160 mg/320 mg filmtabletta

Irlandia

Valsartan 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg film-coated tablets

Włochy

Valsartan Pfizer

Łotwa

Valsartan Pfizer

Litwa

Valsartan Pfizer 80mg plevele dengtos tabletas Valsartan Pfizer 160mg plevele dengtos tabletas Valsartan Pfizer 320mg plevele dengtos tabletes

Luksemburg

Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg comprimés pelliculés

Holandia

Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg filmomhulde tabletten

Norwegia

Valsartan Pfizer

Polska

Valsartan Pfizer

Portugalia

Valsartan Parke-Davis

Rumunia

Valsartan Pfizer

Słowacja

Valsartan Pfizer

Słowenia

Valsartan Pfizer 80 mg, 160 mg, 320 mg filmsko obložene tablete

Hiszpania

Valsartan Pharmacia 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Szwecja

Valsartan Pfizer

Wielka

Brytania

Valsartan 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg film-coated tablets

Data zatwierdzenia ulotki:

Valsartan Pfizer

Charakterystyka Valsartan pfizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Valsartan Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane Yalsartan Pfizer, 160 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Valsartan Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg walsartanu.

Substancje pomocnicze: Każda tabletka powlekana zawiera 48 mg laktozy jednowodnej.

Valsartan Pfizer, 160 mg, tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 160 mg walsartanu.

Substancje pomocnicze: Każda tabletka powlekana zawiera 96 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Valsartan Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane

Bladoczerwone, okrągłe (o średnicy 9,3 mm), dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, oznaczone literą „I” z jednej strony i liczbą „74” z drugiej, z linią podziału rozdzielającą cyfrę 7 i cyfrę 4.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Valsartan Pfizer,160 mg, tabletki powlekane

Szaro-pomarańczowe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami o wymiarach 17, 6 mm x 7,6 mm, oznaczone literą „I” z jednej strony i liczbą „75” z drugiej, z linią podziału rozdzielającą cyfrę 7 i cyfrę 5.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych i nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.

Niedawno przebyty zawał serca

Leczenie pacjentów w stabilnym stanie klinicznym z objawową niewydolnością serca lub bezobjawową niewydolnością skurczową lewej komory po niedawno przebytym (od 12 godzin do 10 dni) zawale serca (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Niewydolność serca

Leczenie objawowej niewydolności serca u dorosłych pacjentów, jeśli nie można zastosować inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitorów ACE), bądź jako terapia dodana do inhibitorów ACE, jeśli nie można zastosować beta-adrenolityków (patrz punkty 4.4. i 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze

Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Valsartan Pfizer to 80 mg raz na dobę. Działanie hipotensyjne staje się wyraźnie widoczne w ciągu 2 tygodni, osiągając maksimum w ciągu 4 tygodni. W przypadku pacjentów, u których nie uzyska się odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego, dawkę można zwiększyć do 160 mg, maksymalnie zaś do 320 mg na dobę.

Valsartan Pfizer można również podawać z innymi lekami hipotensyjnymi. U tych pacjentów dodanie leku moczopędnego, np. hydrochlorotiazydu, spowoduje dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Niedawno przebyty zawał serca

U klinicznie stabilnych pacjentów stosowanie produktu leczniczego Valsartan Pfizer można rozpocząć już po 12 godzinach od wystąpienia zawału serca. Po zastosowaniu dawki początkowej walsartanu wynoszącej 20 mg dwa razy na dobę, dawkę leku można w okresie kolejnych tygodni stopniowo zwiększać do 40 mg, 80 mg i 160 mg dwa razy na dobę. Dawkę początkową można uzyskać poprzez przełamanie tabletki o mocy 40 mg.

Docelowa dawka maksymalna wynosi 160 mg dwa razy na dobę. Zasadniczo zaleca się, aby pacjenci otrzymywali dawkę wynoszącą 80 mg dwa razy na dobę w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia leczenia i żeby docelowa dawka maksymalna wynosząca 160 mg dwa razy na dobę osiągana była w ciągu trzech miesięcy - zależnie od tolerancji leku przez pacjenta. W przypadku wystąpienia objawowego niedociśnienia lub zaburzeń czynności nerek, należy rozważyć zmniejszenie dawki.

Walsartan może być stosowany u pacjentów przyjmuj ących inne leki stosowane w leczeniu zawału serca, np. leki trombolityczne, kwas acetylosalicylowy, beta-adrenolityki, statyny czy leki moczopędne. Nie zaleca się kojarzenia walsartanu z inhibitorami ACE (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Ocena stanu zdrowia pacjentów po przebytym zawale serca powinna zawsze zawierać ocenę czynności nerek.

Niewydolność serca

Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Valsartan Pfizer wynosi 40 mg dwa razy na dobę. Zwiększanie dawkowania do 80 mg i 160 mg dwa razy na dobę powinno być przeprowadzane w odstępach co najmniej dwutygodniowych do uzyskania największej dawki tolerowanej przez pacjenta. Należy rozważyć zmniejszenie dawki jednocześnie stosowanych leków moczopędnych. Maksymalna dawka dobowa stosowana w badaniach klinicznych wynosiła 320 mg w dawkach podzielonych.

Walsartan można stosować w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w niewydolności serca. Nie zaleca się jednak stosowania potrójnej terapii złożonej z inhibitora ACE, leku beta-adrenolitycznego i walsartanu (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Ocena stanu zdrowia pacjentów z niewydolnością serca powinna zawsze zawierać ocenę czynności nerek.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji pacjentów Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania.

Zaburzenie czynności nerek

Nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania u dorosłych pacjentów z klirensem kreatyniny >10 ml/min (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Zaburzenie czynności wątroby

Stosowanie produktu leczniczego Valsartan Pfizer jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, żółciową marskością wątroby oraz u pacjentów z cholestazą (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2). U pacjentów z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby bez cholestazy dawka walsartanu nie powinna być większa niż 80 mg na dobę.

Dzieci i młodzież

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat

Dawka początkowa wynosi 40 mg raz na dobę u dzieci z masą ciała poniżej 35 kg oraz 80 mg raz na dobę u dzieci z masą ciała od 35 kg. Dawkowanie należy dostosować do odpowiedzi presyjnej pacjenta. Maksymalne dawki stosowane w badaniach klinicznych podano w poniższej tabeli.

Dawki większe od wymienionych nie były badane, w związku z czym ich stosowanie nie jest zalecane.

Masa ciała

Maksymalna dawka oceniana w badaniach klinicznych

>18 kg do <35 kg

80 mg

>35 kg do <80 kg

160 mg

>80 kg do <160 kg

320 mg

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Dostępne dane podano w punktach 4.8, 5.1 i 5.2. Nie ustalono jednak bezpieczeństwa i skuteczności stosowania walsartanu u dzieci w wieku od 1 do 6 lat.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z zaburzeniem czynności nerek Stosowanie walsartanu u pacjentów pediatrycznych z klirensem kreatyniny <30 ml/min i pacjentów pediatrycznych poddawanych dializoterapii nie było badane, w związku z czym nie zaleca się stosowania walsartanu u tych pacjentów. Nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania u pacjentów pediatrycznych z klirensem kreatyniny >30 ml/min. Czynność nerek i stężenie potasu w surowicy powinny być ściśle monitorowane (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z zaburzeniem czynności wątroby Podobnie jak u dorosłych, stosowanie produktu leczniczego Valsartan Pfizer jest przeciwwskazane u pacjentów pediatrycznych z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, żółciową marskością wątroby oraz u pacjentów pediatrycznych z cholestazą (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2). Doświadczenie kliniczne ze stosowaniem walsartanu u pacjentów pediatrycznych z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby jest ograniczone. U tych pacjentów dawka walsartanu nie powinna być większa niż 80 mg na dobę.

Niewydolność serca i niedawno przebyty zawał serca u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania produktu Valsartan Pfizer w leczeniu niewydolności serca lub po niedawno przebytym zawale serca u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania walsartanu.

Sposób _ podawania

Valsartan Pfizer można stosować niezależnie od posiłków, popijając wodą.

4.3 Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Ciężkie zaburzenie czynności wątroby, żółciowa marskość wątroby i cholestaza.

-    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hiperkaliemia

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie produktu Valsartan Pfizer z suplementami potasu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, substytutami soli zawierającymi potas lub z innymi substancjami mogącymi zwiększać stężenie potasu (np. z heparyną). W uzasadnionych przypadkach należy monitorować stężenie potasu.

Zaburzenie czynności nerek

Nie zgromadzono dotychczas żadnych danych na temat bezpiecznego stosowania produktu Valsartan Pfizer u pacjentów z klirensem kreatyniny <10 ml/min i pacjentów dializowanych, dlatego walsartan należy stosować w tej grupie pacjentów z zachowaniem ostrożności. Nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania u dorosłych pacjentów z klirensem kreatyniny >10 ml/min (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby bez cholestazy Valsartan Pfizer należy stosować z zachowaniem ostrożności (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Pacjenci z niedoborem sodu i (lub) hipowolemią

U pacjentów z ciężkim niedoborem sodu i (lub) hipowolemią, np. u pacjentów otrzymujących duże dawki leków moczopędnych, w rzadko występujacych przypadkach, po rozpoczęciu podawania produktu Valsartan Pfizer, może dochodzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Przed rozpoczęciem stosowania produktu Valsartan Pfizer należy wyrównać niedobór sodu i (lub) hipowolemię, np. zmniejszając dawkę leku moczopędnego.

Zwężenie tętnicy nerkowej

Nie ustalono, czy stosowanie produktu Valsartan Pfizer jest bezpieczne u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy nerkowej zaopatrującej jedyną nerkę.

Krótkotrwałe stosowanie produktu Valsartan Pfizer u 12 pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym spowodowanym jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej nie powodowało istotnych zmian w zakresie hemodynamiki krążenia nerkowego, stężenia kreatyniny w surowicy ani stężenia azotu mocznikowego we krwi (ang. blood urea nitrogen, BUN). Inne produkty lecznicze wpływające na układ renina-angiotensyna mogą jednak powodować zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy u pacjentów z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej, w związku z czym podczas stosowania walsartanu zaleca się monitorowanie czynności nerek.

Przeszczep nerki

Nie zgromadzono dotychczas żadnych danych na temat bezpiecznego stosowania produktu Valsartan Pfizer u pacjentów po niedawnym przeszczepie nerki.

Hiperaldosteronizm pierwotny

Produktu Valsartan Pfizer nie powinno się stosować u pacjentów z pierwotnym hiperaldosteronizmem, gdyż u tych pacjentów układ renina-angiotensyna nie jest aktywowany.

Zwężenie aorty i zastawki dwudzielnej, zawężająca kardiomiopatia przerostowa Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych rozszerzających naczynia, wskazana jest szczególna ostrożność u pacjentów ze zwężeniem aorty lub zastawki dwudzielnej, lub kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać podawania antagonistów receptora angiotensyny II podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia antagonistami receptora angiotensyny II u pacjentek planujących zajście w ciążę, należy przejść na stosowanie innych leków hipotensyjnych o dobrze poznanym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Z chwilą stwierdzenia ciąży należy natychmiast zaprzestać stosowania antagonistów receptora angiotensyny II i rozpocząć - o ile jest to uzasadnione - stosowanie innych leków hipotensyjnych (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Niedawno przebyty zawał serca

Jednoczesne stosowanie kaptoprylu z walsartanem nie przyniosło żadnych dodatkowych korzyści klinicznych, natomiast stwierdzono zwiększoną częstość występowania działań niepożądanych w porównaniu ze stosowaniem obu tych produktów leczniczych osobno (patrz punkty 4.2 i 5.1). Nie zaleca się w związku z tym stosowania walsartanu w skojarzeniu z inhibitorami ACE.

Powinno się zachować ostrożność rozpoczynając stosowanie walsartanu u pacjentów po przebytym zawale serca. Ocena stanu zdrowia pacjentów po zawale serca powinna zawsze zawierać ocenę czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Stosowanie produktu Valsartan Pfizer u pacjentów po przebytym zawale serca często prowadzi do zmniejszenia ciśnienia tętniczego, jednak odstawienie tego produktu z powodu utrzymującego się objawowego niedociśnienia zwykle nie jest konieczne, o ile przestrzega się zaleceń dotyczących dawkowania (patrz punkt 4.2).

Niewydolność serca

U pacjentów z niewydolnością serca potrójna terapia złożona z inhibitora ACE, beta-adrenolityka i produktu Valsartan Pfizer nie przynosi żadnych korzyści klinicznych (patrz punkt 5.1). Połączenie to wydaje się zwiększać ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych i w związku z tym nie jest zalecane.

Powinno się zachować ostrożność rozpoczynaj ąc stosowanie walsartanu u pacjentów z niewydolnością serca. Ocena stanu zdrowia pacjentów z niewydolnością serca powinna zawsze zawierać ocenę czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Stosowanie produktu Valsartan Pfizer u pacjentów z niewydolnością serca często prowadzi do zmniejszenia ciśnienia tętniczego, jednak odstawienie produktu z powodu utrzymującego się objawowego niedociśnienia zwykle nie jest konieczne, o ile przestrzega się zaleceń dotyczących dawkowania (patrz punkt 4.2).

U pacjentów, u których czynność nerek może być uzależniona od aktywności układu renina-angiotensyna (np. u pacjentów z ciężką zastoinową niewydolnością serca), stosowanie inhibitorów ACE wiązało się z występowaniem skąpomoczu i (lub) postępuj ącej azotemii, a w rzadko występuj ących przypadkach z rozwojem ostrej niewydolności nerek i (lub) zgonem. Ponieważ walsartan należy do antagonistów receptora angiotensyny II nie można wykluczyć, iż stosowanie produktu Valsartan Pfizer może prowadzić do zaburzenia czynności nerek.

Dzieci i młodzież

Zaburzenie czynności nerek

Stosowanie walsartanu u pacjentów pediatrycznych z klirensem kreatyniny <30 ml/min i pacjentów pediatrycznych poddawanych dializoterapii nie było badane, w związku z czym nie zaleca się stosowania produktu Valsartan Pfizer u tych pacjentów. Nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania u dzieci i młodzieży z klirensem kreatyniny >30 ml/min (patrz punkty 4.2 i 5.2). Podczas stosowania walsartanu należy ściśle monitorować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy. Zalecenia tego należy szczególnie przestrzegać w przypadku stosowania walsartanu przy współistnieniu innych czynników (gorączki, odwodnienia) mogących z dużym prawdopodobieństwem zaburzać czynność nerek.

Zaburzenie czynności wątroby

Podobnie jak u dorosłych, stosowanie produktu leczniczego Valsartan Pfizer jest przeciwwskazane u pacjentów pediatrycznych z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, żółciową marskością wątroby oraz u pacjentów z cholestazą (patrz punkty 4.3 i 5.2). Doświadczenie kliniczne ze stosowaniem walsartanu u dzieci i młodzieży z niewielkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby jest ograniczone. U tych pacjentów dawka walsartanu nie powinna być większa niż 80 mg na dobę.

Ten produkt leczniczy zawiera w swym składzie laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoboru laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie nie _ jest zalecane Lit

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE stwierdzano przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy oraz działania toksyczne. Ze względu na brak doświadczenia z jednoczesnym stosowaniem walsartanu i litu, nie zaleca się tego połączenia. Jeśli jednoczesne stosowanie obu leków będzie konieczne, zaleca się ścisłe monitorowanie stężenia litu w osoczu.

Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas oraz inne substancje mogące zwiększać stężenie potasu w surowicy

Jeśli jednoczesne stosowanie walsartanu i produktu leczniczego wpływającego na stężenie potasu w surowicy zostanie uznane za konieczne, zaleca się monitorowanie stężenia potasu w osoczu.

Wymagane zachowanie ostrożności przy _ jednoczesnym stosowaniu

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym wybiórcze inhibitory COX-2, kwas acetylosalicylowy w dawkach >3 g/dobę oraz niewybiórcze NLPZ

W przypadku jednoczesnego stosowania antagonistów receptora angiotensyny II i NLPZ może dochodzić do nasilenia działania hipotensyjnego. Co więcej, jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II i NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia się czynności nerek i stężenie potasu w surowicy. Zaleca się zatem monitorowanie czynności nerek na początku leczenia oraz odpowiednie nawadnianie pacjenta.

Inne

W badaniach nad interakcjami walsartanu nie stwierdzono występowania klinicznie istotnych interakcji tego produktu leczniczego z następującymi lekami: cymetydyną, warfaryną, furosemidem, digoksyną, atenololem, indometacyną, hydrochlorotiazydem, amlodypiną i glibenklamidem.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym, u których często współwystępują schorzenia nerek, zaleca się zachowanie ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu walsartanu i innych substancji hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron i mogących zwiększać stężenie potasu w surowicy. Czynność nerek i stężenie potasu w surowicy powinny być ściśle monitorowane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża_

Stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II nie jest zalecane w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane z badań epidemiologicznych dotyczące ryzyka działania teratogennego po ekspozycji na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży są niejednoznaczne, nie da się jednak wykluczyć istnienia niewielkiego zagrożenia. Choć nie przeprowadzono dotychczas żadnych kontrolowanych badań epidemiologicznych dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem antagonistów receptora angiotensyny II, dla całej grupy tych leków zagrożenia mogą być podobne. O ile kontynuowanie stosowania antagonistów receptora angiotensyny II nie jest uważane za konieczne, u pacjentek planujących zajście w ciążę należy rozważyć stosowanie innych leków hipotensyjnych o dobrze poznanym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Z chwilą stwierdzenia ciąży należy natychmiast zaprzestać stosowania antagonistów receptora angiotensyny II i rozpocząć - o ile jest to uzasadnione - stosowanie innych leków hipotensyjnych.

Ekspozycja na antagonistów receptora angiotensyny II w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest związana z toksycznym wpływem na płody ludzkie (zaburzenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodki (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia); patrz również punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie”.

W przypadku wystąpienia ekspozycji na antagonistów receptora angiotensyny II od drugiego trymestru ciąży, zaleca się przeprowadzenie ultrasonograficznej oceny czynności nerek i stanu kości czaszki.

Niemowlęta, których matki przyjmowały antagonistów receptora angiotensyny II, powinny być ściśle monitorowane czy nie wystąpi u nich niedociśnienie (patrz również punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Ze względu na brak informacji na temat stosowania walsartanu podczas karmienia piersią, przyjmowanie produktu Valsartan Pfizer nie jest w tym okresie zalecane - w okresie karmienia piersią zaleca się stosowanie innych produktów leczniczych posiadających lepiej poznany profil bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka.

Płodność

Walsartan nie wywierał żadnych działań niepożądanych w zakresie sprawności rozrodczej samców i samic szczura przy stosowaniu dawek do 200 mg/kg/dobę. Dawka ta stanowi sześciokrotność maksymalnej zalecanej dawki u ludzi w przeliczeniu na mg/m2 (wyliczenie dla dawki doustnej wynoszącej 320 mg/dobę stosowanej u pacjenta o masie ciała wynoszącej 60 kg).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem omawianego produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy brać pod uwagę fakt, iż sporadycznie mogą wystąpić zaburzenia równowagi lub znużenie.

4.8    Działania niepożądane

W kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ogólna częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna z grupą placebo i była powiązana z właściwościami farmakologicznymi walsartanu. Częstość występowania działań niepożądanych nie wykazywała związku z podaną dawką czy czasem trwania leczenia ani też nie wykazywała związku z płcią, wiekiem ani rasą pacjenta.

Działania niepożądane stwierdzane w badaniach klinicznych, po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu i w badaniach laboratoryjnych wymieniono poniżej, zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Działania niepożądane podzielono na następujące kategorie częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, działania niepożądane wymienione są zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Dla wszystkich działań niepożądanych stwierdzonych po wprowadzeniu leku do obrotu i w badaniach laboratoryjnych nie jest możliwe ustalenie częstości ich występowania, dlatego częstość ich występowania określona jest jako nieznana.

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu, neutropenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Nadwrażliwość, w tym choroba posurowicza

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Nieznana

Zwiększenie stężenia potasu w surowicy, zmniejszenie stężenia sodu w surowicy

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Zawroty głowy

Zaburzenia naczyniowe

Nieznana

Zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

Ból brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Zwiększenie wartości parametrów czynności wątroby, w tym zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana

Obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

i tkanki łącznej

Nieznana

Ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nieznana

Niewydolność i zaburzenie czynności nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Zmęczenie

Dzieci i młodzież

Nadciśnienie tętnicze

Działanie hipotensyjne walsartanu oceniano w dwóch randomizowanych badaniach klinicznych prowadzonych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby z udziałem 561 pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do 18 lat. Z wyjątkiem pojedynczych przypadków zaburzeń żołądkowo-jelitowych (takich jak: ból brzucha, nudności, wymioty) oraz zawrotów głowy nie stwierdzono żadnych istotnych różnic w profilu bezpieczeństwa pod względem rodzaju, częstości występowania czy nasilenia działań niepożądanych pomiędzy pacjentami pediatrycznymi w wieku od 6 do 18 lat, a uprzednio badanymi pacjentami dorosłymi.

Ocena sprawności neurokognitywnej i rozwoju u pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do 16 lat nie wykazała żadnego istotnego klinicznie niekorzystnego wpływu stosowania walsartanu przez okres do 1 roku.

W randomizowanym badaniu przeprowadzonym w ciągu roku z zastosowaniem podwójnie ślepej próby z udziałem 90 dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat, po którym nastąpiło otwarte przedłużenie badania, odnotowano dwa zgony i pojedyncze przypadki znacznego zwiększenia aktywności aminotransferaz wątrobowych. Przypadki te stwierdzono w populacji dzieci obciążonych poważnymi schorzeniami towarzyszącymi. Nie potwierdzono związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zastosowaniem walsartanu, a wystąpieniem wspomnianych działań niepożądanych. W kolejnym badaniu, w którym zrandomizowano 75 dzieci w wieku od roku do 6 lat, nie stwierdzono istotnego zwiększenia aktywności aminotransferaz wątrobowych ani zgonów wśród pacjentów leczonych walsartanem.

Hiperkaliemię stwierdzano częściej u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z przewlekłą chorobą nerek.

Profil bezpieczeństwa walsartanu stwierdzany w kontrolowanych badaniach klinicznych u pacjentów po przebytym zawale serca i (lub) z niewydolnością serca różni się od ogólnego profilu bezpieczeństwa walsartanu obserwowanego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Może to mieć związek z chorobą podstawową. Poniżej wymieniono działania niepożądane stwierdzone u pacjentów po przebytym zawale serca i (lub) z niewydolnością serca.

•    Przebyty zawał serca i (lub) niewydolność serca (badane wyłącznie u pacjentów dorosłych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana

Małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Nadwrażliwość, w tym choroba posurowicza

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Hiperkaliemia

Nieznana

Zwiększenie stężenia potasu w surowicy, zmniejszenie stężenia sodu w surowicy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, ortostatyczne zaburzenia równowagi

Niezbyt często

Omdlenie, ból głowy

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne

Nieznana

Zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

Nudności, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Zwiększenie wartości parametrów czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowy

Nieznana

Wysypka, świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

i tkanki łącznej

Nieznana

Ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Niewydolność i zaburzenie czynności nerek

Niezbyt często

Ostra niewydolność nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

Nieznana

Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Osłabienie, zmęczenie

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie produktu Valsartan Pfizer może prowadzić do znacznego niedociśnienia tętniczego, prowadzącego do zaburzeń świadomości, zapaści krążeniowej i (lub) wstrząsu.

Leczenie

Postępowanie po przedawkowaniu zależy od czasu przyjęcia produktu leczniczego oraz rodzaju i nasilenia występujących objawów. Podstawowe znaczenie ma stabilizacja krążenia.

W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego, pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach i podjąć działania zmierzające do wyrównania wolemii.

Walsartanu nie można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptora angiotensyny II, kod ATC: C09CA03.

Walsartan to podawany doustnie, silnie działający swoisty antagonista receptora angiotensyny II. Wywiera on wybiórcze działanie na podtyp receptora angiotensyny II oznaczony symbolem AT 1, który jest odpowiedzialny za powszechnie znane działania angiotensyny II. Zwiększone stężenie w osoczu angiotensyny II po zablokowaniu receptorów AT 1 za pomocą walsartanu może prowadzić do pobudzenia niezablokowanych receptorów AT2, które wydają się równoważyć wpływ receptorów AT 1. Walsartan nie wykazuje działania częściowego agonisty w stosunku do receptora AT 1 i wykazuje dużo większe (około 20 000 razy większe) powinowactwo do receptora AT1 niż receptora AT2. Nie ma danych, które wskazywałyby na to, że walsartan wiąże się lub blokuje inne receptory hormonalne lub kanały jonowe odgrywaj ące istotną rolę w regulacji funkcjonowania układu krążenia. Walsartan nie hamuje konwertazy angiotensyny (zwanej też kinazą II), która katalizuje przekształcenie angiotensyny I w angiotensynę II oraz rozkłada bradykininę. Wobec braku wpływu na konwertazę angiotensyny i niewywoływanie potencjalizacji działania bradykininy i substancji P, jest mało prawdopodobne, aby antagoniści receptora angiotensyny II mogli wywoływać kaszel. W badaniach klinicznych, w których porównywano walsartan z inhibitorem ACE, częstość występowania suchego kaszlu była znamiennie (p < 0,05) mniejsza u pacjentów leczonych walsartanem niż u pacjentów leczonych inhibitorem ACE (wynosząc odpowiednio 2,6% i 7,9%). W badaniu klinicznym z udziałem pacjentów zgłaszających w wywiadzie suchy kaszel występujący podczas leczenia inhibitorami ACE objaw ten stwierdzano u 19,5% pacjentów otrzymujących walsartan, 19,0% pacjentów otrzymujących tiazydowy lek moczopędny oraz 68,5% pacjentów otrzymujących inhibitor ACE (p < 0,05).

Niedawno przebyty zawał serca

Badanie VALIANT (ang. VALsartan In Acute myocardial iNfarcTion) było randomizowanym, kontrolowanym, międzynarodowym badaniem z zastosowaniem podwójnie ślepej próby przeprowadzonym z udziałem 14 703 pacjentów z ostrym zawałem serca oraz objawami podmiotowymi, przedmiotowymi bądź radiologicznymi zastoinowej niewydolności serca i (lub) cechami niewydolności skurczowej lewej komory (objawiającej się frakcją wyrzutową wynoszącą <40% w wentrykulografii radioizotopowej lub <35% w echokardiografii bądź wentrykulografii z podaniem kontrastu). Pacjentów przydzielano losowo w ciągu 12 godzin do 10 dni po pojawieniu się objawów zawału serca do grupy otrzymującej walsartan, grupy otrzymującej kaptopryl lub grupy otrzymującej oba te leki. Średni czas trwania leczenia wynosił dwa lata. Głównym punktem końcowym badania była śmiertelność bez względu na przyczynę (śmiertelność ogólna).

Walsartan okazał się równie skuteczny co kaptopryl w zmniejszaniu śmiertelności ogólnej po zawale serca. Śmiertelność ogólna była podobna w grupie otrzymującej walsartan (19,9%), grupie otrzymującej kaptopryl (19,5%) oraz w grupie otrzymującej walsartan i kaptopryl (19,3%). Dołączenie walsartanu do kaptoprylu nie przyniosło żadnych dodatkowych korzyści w porównaniu ze stosowaniem samego kaptoprylu. Nie stwierdzono żadnych różnic w zakresie śmiertelności całkowitej między walsartanem a kaptoprylem bez względu na wiek, płeć, rasę, leki stosowane przed badaniem czy chorobę podstawową. Walsartan okazał się też skuteczny w wydłużaniu czasu do zgonu z przyczyn krążeniowych oraz zmniej szaniu śmiertelności z przyczyn krążeniowych, a także w zmniejszaniu częstości hospitalizacji z powodu niewydolności serca, ponownego zawału serca, zatrzymania akcji serca zakończonego udaną resuscytacją oraz udaru mózgu niezakończonego zgonem (wtórny złożony punkt końcowy badania).

Profil bezpieczeństwa walsartanu odpowiadał przebiegowi klinicznemu obserwowanemu u pacjentów leczonych po przebytym zawale serca. Jeżeli chodzi o czynność nerek, podwojenie stężenia kreatyniny w surowicy stwierdzano u 4,2% pacjentów otrzymujących walsartan, 4,8% pacjentów otrzymujących walsartan i kaptopryl oraz 3,4% pacjentów otrzymujących kaptopryl. Przerwanie udziału w badaniu z powodu różnorodnych zaburzeń czynności nerek odnotowano u 1,1% pacjentów otrzymujących walsartan, 1,3% pacjentów otrzymujących walsartan i kaptopryl oraz 0,8% pacjentów otrzymujących kaptopryl. Ocena stanu zdrowia pacjentów po zawale serca powinna zawsze zawierać ocenę czynności nerek.

Nie stwierdzono żadnych różnic w zakresie śmiertelności ogólnej, śmiertelności ani chorobowości z przyczyn sercowo-naczyniowych, kiedy beta-adrenolityki podawano w skojarzeniu z połączeniem walsartanu i kaptoprylu, samym walsartanem ani samym kaptoprylem. Bez względu na zastosowane leczenie, śmiertelność była mniejsza w grupie pacjentów leczonych beta-adrenolitykiem, co wskazywałoby na fakt, iż dobrze znane korzyści płynące ze stosowania beta-adrenolityków w tej populacji pacjentów występowały również w populacji uczestniczącej w omawianym badaniu.

Niewydolność serca

Badanie Val-HeFT było randomizowanym, kontrolowanym, międzynarodowym badaniem klinicznym porównującym wpływ walsartanu z wpływem placebo na chorobowość i śmiertelność wśród 5010 typowo leczonych pacjentów z niewydolnością serca w klasie II (62%), III (36%) i IV (2%) wg NYHA, u których stwierdzano LVEF wynoszącą <40% i średnicę wewnętrzną lewej komory w rozkurczu (LVIDD) wynoszącą >2,9 cm/m2. Leczenie wyjściowe obejmowało inhibitory ACE (93%), leki moczopędne (86%), digoksynę (67%) i beta-adrenolityki (36%). Średni okres obserwacji wynosił prawie dwa lata. Średnia dawka dobowa walsartanu w badaniu Val-HeFT wynosiła 254 mg.

W badaniu obrano dwa główne punkty końcowe: śmiertelność ogólną (czas do zgonu) oraz złożony punkt końcowy do którego zaliczano zgon i chorobowość z powodu niewydolności serca (czas do wystąpienia pierwszego zdarzenia chorobowego), a konkretnie: zgon, nagły zgon z resuscytacją, hospitalizację z powodu niewydolności serca lub podawanie dożylnych leków inotropowych lub rozszerzających naczynia przez cztery godziny lub dłużej bez hospitalizacji.

Śmiertelność ogólna w grupie otrzymującej walsartan i grupie placebo była podobna (wynosiła odpowiednio 19,7% i 19,4%). Główną korzyścią było zmniejszenie ryzyka w zakresie czasu do wystąpienia pierwszorazowej hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 27,5% (95% CI: 1737%). Wyniki wydające się świadczyć na korzyść placebo (złożony punkt końcowy do którego zaliczano śmiertelność i chorobowość, wynoszący 21,9% w grupie placebo i 25,4% w grupie otrzymującej walsartan), stwierdzano u pacjentów otrzymujących potrójną kombinację złożoną z inhibitora ACE, beta-adrenolityka i walsartanu.

W podgrupie pacjentów nieotrzymujących inhibitora ACE (n = 366) korzyści w zakresie zmniejszenia chorobowości były największe. W tej podgrupie śmiertelność ogólna uległa znamiennemu zmniejszeniu w przypadku stosowania walsartanu wobec placebo o 33% (95% CI: od -6% do 58%) (wynosząc 17,3% w przypadku walsartanu i 27,1% w przypadku placebo), a złożone ryzyko zgonu i chorobowości uległo znamiennemu zmniejszeniu o 44% (24,9% w przypadku walsartanu i 42,5% w przypadku placebo).

U pacjentów otrzymujących inhibitor ACE bez beta-adrenolityka śmiertelność ogólna w grupie otrzymującej walsartan i w grupie placebo była podobna (wynosząc odpowiednio 21,8% i 22,5%, przy czym różnica ta nie była statystycznie znamienna). Złożone ryzyko zgonu i chorobowości uległo znamiennemu zmniejszeniu o 18,3% (95% CI: 8-28%) przy porównaniu walsartanu i placebo (31,0% i 36,3%).

W ogólnej populacji badanej w badaniu Val-HeFT u pacjentów leczonych walsartanem stwierdzono znamienną poprawę w porównaniu z placebo w zakresie sprawności funkcjonalnej wg NYHA, a także w zakresie objawów podmiotowych i przedmiotowych niewydolności serca obejmujących: duszność, zmęczenie, obrzęki obwodowe i zmiany osłuchowe nad płucami. U pacjentów leczonych walsartanem stwierdzano lepszą jakość życia wykazaną na podstawie zmiany liczby punktów w porównaniu z placebo w kwestionariuszu MLHFQ (ang. The Minnesota Living with Heart Failure Quality of Life Questionnaire) w punkcie końcowym badania w porówaniniu do wartości wyjściowych. Frakcja wyrzutowa u pacjentów leczonych walsartanem uległa znamiennemu zwiększeniu, a LVIDD znamiennemu zmniejszeniu w porównaniu z placebo w punkcie końcowym w stosunku do wartości wyjściowych.

Nadciśnienie tętnicze

Podawanie walsartanu pacjentom z nadciśnieniem tętniczym prowadzi do zmniejszenia ciśnienia tętniczego bez wpływu na czynność serca (częstość tętna).

U większości pacjentów po doustnym podaniu dawki pojedynczej działanie hipotensyjne pojawia się w ciągu 2 godzin, maksimum osiągając w ciągu od 4 do 6 godzin. Działanie hipotensyjne utrzymuje się przez 24 godziny po podaniu. Przy stosowaniu w dawkach wielokrotnych działanie hipotensyjne zwiększa się w sposób istotny w ciągu 2 tygodni, osiągaj ąc maksimum w ciągu 4 tygodni i utrzymując się przez cały okres leczenia. W wyniku dodania do walsartanu hydrochlorotiazydu uzyskuje się znaczne dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Nie stwierdzono, aby nagłe odstawienie walsartanu wiązało się z nadciśnieniem z odbicia czy występowaniem jakichkolwiek innych niepożądanych zdarzeń klinicznych.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2 i mikroalbuminurią stwierdzono, iż walsartan zmniejsza wydalanie albumin z moczem. W badaniu MARVAL (ang. Micro Albuminuria Reduction with Valsartan) porównywano zmniejszanie wydalania albumin z moczem w przypadku stosowania walsartanu (80-160 mg/dobę) i w przypadku stosowania amlodypiny (5-10 mg/dobę) u 332 pacjentów z cukrzycą typu 2 (średnia wieku: 58 lat; liczba mężczyzn: 265) i mikroalbuminurią (pacjenci otrzymujący walsartan: 58 pg/min; pacjenci otrzymujący amlodypinę: 55,4 pg/min), z prawidłowym lub zwiększonym ciśnieniem tętniczym i zachowaną czynnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy <120 pmol/l). Po 24 tygodniach wydalanie albumin z moczem było zmniejszone o 42% (-24,2 pg/min; 95% CI: od -40,4 do -19,1) w przypadku walsartanu (p < 0,001) i o około 3% (-1,7 pg/min; 95% CI: od -5,6 do 14,9) w przypadku amlodypiny pomimo podobnego w obu grupach odsetka pacjentów, u których uzyskano zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

W badaniu DROP (ang. Diovan Reduction Of Proteinuria) przeprowadzono dalszą ocenę skuteczności stosowania walsartanu w zmniejszaniu wydalania albumin z moczem u 391 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (RR 150/88 mmHg), cukrzycą typu 2, albuminurią (średnie stężenie:

102 pg/min; zakres stężenia: 20-700 pg) i zachowaną czynnością nerek (średnie stężenie kreatyniny w surowicy: 80 pmol/l).

Pacjentów zrandomizowano do jednej z 3 grup różniących się dawką otrzymywanego walsartanu (160, 320 i 640 mg/dobę) i leczono przez 30 tygodni. Celem badania było ustalenie optymalnej dawki walsartanu zapewniającej zmniejszenie wydalania albumin z moczem u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2. Po 30 tygodniach odsetkowa zmiana wydalania albumin z moczem uległa znamiennemu zmniejszeniu o 36% w stosunku do wartości wyjściowych w przypadku walsartanu stosowanego w dawce 160 mg/dobę (95% CI: 22-47%) i o 44% w przypadku walsartanu stosowanego w dawce 320 mg/dobę (95% CI: 31-54%). W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że walsartan stosowany w dawkach 160-320 mg prowadzi do istotnego klinicznie zmniejszenia wydalania albumin z moczem u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.

Dzieci i młodzież

Nadciśnienie tętnicze

Działanie hipotensyjne walsartanu oceniano w czterech randomizowanych badaniach klinicznych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby z udziałem 561 pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do 18 lat i 165 dzieci w wieku od roku do 6 lat. Najczęstszymi schorzeniami towarzyszącymi potencjalnie przyczyniającymi się do nadciśnienia u dzieci włączonych do wspomnianych badań były schorzenia nerek i układu moczowego oraz otyłość.

Doświadczenie kliniczne u dzieci w wieku od 6 lat

W badaniu klinicznym z udziałem 261 pacjentów pediatrycznych z nadciśnieniem tętniczym w wieku od 6 do 16 lat pacjenci z masą ciała <35 kg otrzymywali tabletki walsartanu o mocy 10, 40 i 80 mg na dobę (mała, średnia i duża dawka), a pacjenci z masą ciała >35 kg - tabletki walsartanu o mocy 20, 80 i 160 mg na dobę (mała, średnia i duża dawka). Na koniec drugiego tygodnia stwierdzono proporcjonalne do dawki zmniejszenie zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia tętniczego w przypadku stosowania walsartanu.

Zasadniczo stosowanie wszystkich trzech dawek walsartanu (małej, średniej i dużej) prowadziło do istotnego zmniejszenia skurczowego ciśnienia tętniczego w stosunku do wartości wyjściowych o odpowiednio 8, 10 i 12 mmHg. Następnie pacjentów ponownie zrandomizowano do grupy, u której kontynuowano podawanie tej samej dawki walsartanu albo do grupy placebo. U pacjentów kontynuujących otrzymywanie średnich i dużych dawek walsartanu skurczowe ciśnienie tętnicze przed podaniem kolejnej dawki leku było odpowiednio 4 i 7 mmHg mniejsze niż u pacjentów otrzymujących placebo. U pacjentów otrzymuj ących małą dawkę walsartanu skurczowe ciśnienie tętnicze przed podaniem kolejnej dawki badanego leku było podobne do wartości stwierdzanych u pacjentów otrzymujących placebo. Proporcjonalne do dawki działanie hipotensyjne walsartanu zazwyczaj utrzymywało się we wszystkich podgrupach demograficznych.

W innym badaniu klinicznym z udziałem 300 pacjentów pediatrycznych z nadciśnieniem tętniczym w wieku od 6 do 18 lat, pacjentów spełniających kryteria kwalifikacji randomizowano do grupy otrzymującej przez 12 tygodni walsartan w tabletkach lub grupy otrzymującej enalapryl w tabletkach. Dzieci o masie ciała od >18 do <35 kg otrzymywały walsartan w dawce 80 mg lub enalapryl w dawce 10 mg, dzieci o masie ciała od >35 kg do <80 kg otrzymywały walsartan w dawce 160 mg lub enalapryl w dawce 20 mg, a dzieci o masie ciała >80 kg otrzymywały walsartan w dawce 320 mg lub enalapryl w dawce 40 mg. Stopień zmniejszenia skurczowego ciśnienia tętniczego u pacjentów otrzymuj ących walsartan i u pacjentów otrzymuj ących enalapryl był porównywalny (15 mmHg i 14 mmHg; wartość p dla kryterium „non-inferiority” <0,0001). Podobne wyniki zaobserwowano w zakresie rozkurczowego ciśnienia tętniczego, stwierdzaj ąc zmniejszenie wartości tego parametru o

9.1    mmHg w przypadku walsartanu i 8,5 mmHg w przypadku enalaprylu.

Doświadczenie kliniczne u dzieci w wieku poniżej 6 lat

Przeprowadzono dwa badania kliniczne u pacjentów w wieku od roku do 6 lat z udziałem odpowiednio 90 i 75 pacjentów. Do badań tych nie włączano dzieci poniżej jednego roku życia.

W pierwszym badaniu skuteczność stosowania walsartanu wobec placebo została potwierdzona, jednak nie wykazano zależności efektu od podanej dawki. W drugim badaniu większe dawki walsartanu wiązały się z wyraźniejszym zmniejszeniem ciśnienia tętniczego, jednak zależność efektu od podanej dawki nie osiągnęła poziomu istotności statystycznej, a różnica pomiędzy walsartanem a placebo w zakresie wyników leczenia nie była statystycznie znamienna. Ze względu na te niespójności nie zaleca się stosowania walsartanu w tej grupie wiekowej (patrz punkt 4.8).

Europejska Agencja Leków (EMA) uchyliła obowiązek dołączania wyników badań nad walsartanem we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży we wskazaniach: niewydolność serca i niewydolność serca po przebytym niedawno zawale serca. Stosowanie u dzieci i młodzieży - patrz punkt 4.2.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym samego walsartanu maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest w ciągu 2-4 godzin. Średnia bezwzględna dostępność biologiczna wynosi 23%. Obecność pokarmu zmniejsza ekspozycję (wyrażoną za pomocą AUC) na walsartan o około 40% i maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) o około 50%, choć od około 8. godziny po podaniu leku stężenie walsartanu w osoczu jest podobne w grupie przyjmującej lek z pokarmem i grupie przyjmującej lek na czczo. Wspomnianemu zmniejszeniu wartości AUC nie towarzyszy jednak klinicznie istotne zmniejszenie działania leczniczego, w związku z czym walsartan może być stosowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji walsartanu w stanie stacjonarnym po podaniu dożylnym wynosi około 17 litrów, co wskazuje na słabą dystrybucję walsartanu w tkankach. Walsartan silnie wiąże się z białkami osocza (94-97%), głównie zaś z albuminami.

Metabolizm

Walsartan nie ulega w znacznym stopniu biotransformacji, gdyż jedynie około 20% dawki zostaje później zidentyfikowane pod postacią metabolitów. W osoczu stwierdzono małe stężenia hydroksymetabolitu walsartanu (mniej niż 10% wartości AUC dla walsartanu). Metabolit ten jest farmakologicznie nieczynny.

Eliminacja

Walsartan wykazuje wielowykładniczą kinetykę eliminacji (t./2a <1 h i t/2p około 9 h). Walsartan jest głównie wydalany z żółcią w kale (około 83% podanej dawki) oraz przez nerki w moczu (około 13% podanej dawki), przede wszystkim w postaci niezmienionej. Po podaniu dożylnym klirens walsartanu z osocza wynosi około 2 l/h, a klirens nerkowy - 0,62 l/h (około 30% całkowitego klirensu). Okres półtrwania walsartanu wynosi 6 godzin.

U pacjentów z niewydolnością serca

Średni czas do uzyskania maksymalnego stężenia walsartanu w osoczu oraz okres półtrwania w fazie eliminacji walsartanu u pacjentów z niewydolnością serca są podobne do stwierdzanych u zdrowych ochotników. Wartości AUC i Cmax walsartanu są prawie proporcjonalne do zwiększającej się dawki w zakresie dawek stosowanych klinicznie (czyli 40-160 mg dwa razy na dobę). Średni współczynnik kumulacji wynosi około 1,7. Pozorny klirens walsartanu po podaniu doustnym wynosi około 4,5 l/h. Wiek nie ma wpływu na wartość pozornego klirensu walsartanu u pacjentów z niewydolnością serca.

Szczególne populacje pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

U części pacjentów w podeszłym wieku, w porównaniu do młodszych pacjentów, obserwowano nieco większą ekspozycję ogólnoustrojową na walsartan, nie miało to jednak jakiegokolwiek znaczenia klinicznego.

Zaburzenie czynności nerek

Tak jak należałoby się spodziewać w przypadku każdego związku, którego klirens nerkowy stanowi jedynie 30% całkowitego klirensu osoczowego, nie stwierdzono żadnych korelacji pomiędzy czynnością nerek a ekspozycją ogólnoustrojową na walsartan. Nie ma zatem potrzeby modyfikowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny >10 ml/min). Brak doświadczenia z bezpiecznym stosowaniem omawianego produktu leczniczego u pacjentów z klirensem kreatyniny <10 ml/min i pacjentów poddawanych dializoterapii, w związku z czym u tych pacjentów walsartan należy stosować z zachowaniem ostrożności (patrz punkty 4.2 i 4.4). Walsartan silnie wiąże się z białkami osocza, dlatego nie można go usunąć za pomocą dializy.

Zaburzenie czynności wątroby

Około 70% wchłoniętej dawki ulega eliminacji z żółcią, przede wszystkim w postaci niezmienionej. Walsartan nie ulega w stopniu istotnym biotransformacji. Podwojenie ekspozycji (AUC) w porównaniu ze zdrowymi osobami obserwowano u pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Nie stwierdzono jednak żadnej korelacji pomiędzy stężeniem walsartanu w osoczu a stopniem zaburzenia czynności wątroby. Produktu Valsartan Pfizer nie badano u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

Dzieci i młodzież

W badaniu z udziałem 26 pacjentów pediatrycznych z nadciśnieniem tętniczym (w wieku od roku do 16 lat), którym podawano dawkę pojedynczą walsartanu w postaci zawiesiny (w średniej dawce od 0,9 mg/kg do 2 mg/kg, przy dawce maksymalnej 80 mg) klirens walsartanu (wyrażony w l/h/kg) był porównywalny u pacjentów w wieku od 1 do 16 lat i podobny do klirensu stwierdzanego u dorosłych otrzymujących tę samą postać farmaceutyczną.

Zaburzenie czynności nerek

Stosowanie walsartanu u pacjentów pediatrycznych z klirensem kreatyniny <30 ml/min i pacjentów pediatrycznych poddawanych dializoterapii nie było badane, w związku z czym nie zaleca się stosowania walsartanu u tych pacjentów. Nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania u pacjentów pediatrycznych z klirensem kreatyniny >30 ml/min. Czynność nerek i stężenie potasu w surowicy powinny być ściśle monitorowane (patrz punkty 4.2 i 4.4).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenie dla człowieka.

U szczurów dawki toksyczne dla samic (600 mg/kg mc./dobę) stosowane w ostatnich dniach ciąży oraz podczas laktacji powodowały mniejszą przeżywalność, mniejsze przybieranie na wadze i opóźniony rozwój (oddzielenie małżowiny usznej i odsłonięcie kanału słuchowego) u potomstwa (patrz punkt 4.6). Takie dawki u szczurów (600 mg/kg mc./dobę) około 18-krotnie przekraczają maksymalną dawkę zalecaną u ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. (wyliczenie dla dawki doustnej wynoszącej 320 mg/dobę stosowanej u pacjenta o masie ciała wynoszącej 60 kg).

W nieklinicznych badaniach dotyczących bezpieczeństwa duże dawki walsartanu (od 200 do 600 mg/kg mc.) powodowały u szczurów zmniejszenie wartości parametrów układu czerwonokrwinkowego (liczby erytrocytów, stężenia hemoglobiny, hematokrytu) oraz pojawienie się zmian hemodynamicznych w obrębie krążenia nerkowego (nieznaczne zwiększenie stężenia mocznika w osoczu oraz rozplem cewek nerkowych i bazofilię u samców). Wspomniane dawki u szczurów (200 i 600 mg/kg mc./dobę) około 6-krotnie i 18-krotnie przekraczają maksymalną dawkę zalecaną u ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. (wyliczenie dla dawki doustnej wynoszącej 320 mg/dobę stosowanej u pacjenta o masie ciała wynoszącej 60 kg).

U marmozet przy podobnych dawkach obserwowane zmiany były podobne, choć bardziej nasilone, szczególnie w obrębie nerek, gdzie zmiany te ulegały progresji do nefropatii objawiaj ącej się zwiększonym stężeniem mocznika i kreatyniny.

U obu gatunków obserwowano też przerost komórek aparatu przykłębuszkowego. Wszystkie stwierdzane zmiany uznano za konsekwencj ę działania farmakologicznego walsartanu, który wywołuje przedłużające się niedociśnienie, szczególnie u marmozet. Dla dawek leczniczych walsartanu u ludzi przerost komórek aparatu przykłębuszkowego nie wydaje się mieć żadnego znaczenia.

Dzieci i młodzież

Codzienne podawanie doustne noworodkom szczura i młodym szczura (od 7. do 70. dnia po urodzeniu) walsartanu w dawkach wynoszących jedynie 1 mg/kg mc./dobę (co stanowi około 10-35% dawki maksymalnej zalecanej w populacji pediatrycznej wynoszącej 4 mg/kg mc./dobę po przeliczeniu na podstawie ekspozycji ogólnoustrojowej) prowadziło do utrzymującego się i nieprzemijającego uszkodzenia nerek. Wymienione wyżej zjawiska stanowią oczekiwane, przesadzone skutki farmakologicznego działania inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II typu 1 i są one obserwowane, jeśli szczurom podaje się te leki w pierwszych 13 dniach życia. Okres ten pokrywa się z 36 tygodniami ciąży u ludzi, który sporadycznie może przedłużyć się do 44 tygodni po poczęciu u ludzi. Młode szczury we wspomnianym badaniu otrzymywały badany produkt leczniczy do 70 dnia życia i nie można wykluczyć istnienia wpływu na dojrzewanie nerek (4-6 tygodni po urodzeniu). Dojrzewanie czynnościowe nerek to proces zachodzący u ludzi w pierwszym roku życia. Nie można zatem wykluczyć tego, że opisane fakty mogą mieć znaczenie u dzieci poniżej pierwszego roku życia, mimo iż dane przedkliniczne nie wskazują na jakiekolwiek problemy dotyczące bezpieczeństwa stosowania walsartanu u dzieci powyżej pierwszego roku życia.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Krzemionka koloidalna bezwodna Krospowidon (Typ B)

Hypromeloza

Sodu laurylosiarczan

Talk

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 8000

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczysty blister wykonany z PVC/Aclar/aluminium:

14, 28, 30, 56, 90 lub 98 tabletek powlekanych.

Pojemnik wykonany z HDPE z zamknięciem wykonanym z PP:

90 lub 1000 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Valsartan Pfizer