Imeds.pl

Valtap Hct 320 Mg + 12,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

VALTAP HCT, 320 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane VALTAP HCT, 320 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Valsartanum + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Valtap HCT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Valtap HCT

3.    Jak stosować Valtap HCT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Valtap HCT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Valtap HCT i w jakim celu się go stosuje

Tabletki powlekane Valtap HCT zawierają dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Obie substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie).

Walsartan należy do klasy leków tzw. “antagonistów receptora angiotensyny II”, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi. Angiotensyna II jest substancją powstającą w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, tym samym podwyższając ciśnienie krwi. Walsartan działa poprzez blokowanie aktywności angiotensyny II. W efekcie naczynia krwionośne rozszerzają się i ciśnienie krwi zmniejsza się.

Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi. Hydrochlorotiazyd zwiększa ilość moczu, co również obniża ciśnienie krwi.

Valtap HCT jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, które nie jest wystarczająco kontrolowane przez stosowanie każdego za składników oddzielnie.

Wysokie ciśnienie krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic. Nieleczone może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu, sercu i nerkach, co może skutkować udarem mózgu, niewydolnością serca lub niewydolnością nerek. Wysokie ciśnienie krwi powoduje zwiększenie ryzyka zawałów serca. Obniżenie ciśnienia krwi do prawidłowego poziomu pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Valtap HCT Kiedy nie stosować Valtap HCT

- jeśli pacjent ma uczulenie na walsartan, hydrochlorotiazyd, pochodne sulfonamidu (substancje chemicznie zbliżone do hydrochlorotiazydu), soję, orzechy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3. miesiąca (lepiej jest również unikać stosowania Valtap HCT we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt dotyczący ciąży).

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby, uszkodzenie drobnych przewodów żółciowych w wątrobie (marskość żółciowa wątroby), co prowadzi do zatrzymania żółci w wątrobie (tzw. cholestaza).

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek.

-    jeśli pacjent nie może wytwarzać moczu (tzw. bezmocz).

-    jeśli pacjent jest leczony (dializowany) za pomocą tzw. sztucznej nerki.

-    jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie potasu lub sodu we krwi lub zwiększone stężenie wapnia we krwi, pomimo leczenia.

-    u pacjentów z dną moczanową.

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, nie należy stosować tego leku

i skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Valtap HCT należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    jeśli pacjent stosuje leki oszczędzające potas, suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas lub inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak heparyna. Konieczna może być regularna kontrola stężenia potasu we krwi przez lekarza.

-    jeśli u pacjenta występuje niskie stężenie potasu we krwi.

-    jeśli u pacjenta występują biegunka lub nasilone wymioty.

-    jeśli pacjent stosuje duże dawki leków moczopędnych (diuretyków).

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca.

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca lub pacjent przebył zawał serca. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawki początkowej. Lekarz może również monitorować czynność nerek.

-    jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnicy nerkowej.

-    jeśli pacjentowi w ostatnim czasie przeszczepiono nerkę.

-    jeśli u pacjenta występuje hiperaldosteronizm; jest to choroba, w której nadnercza wytwarzają zbyt duże ilości hormonu o nazwie aldosteron. Jeśli ta choroba występuje u pacjenta, stosowanie Valtap HCT nie jest zalecane.

-    jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby.

-    jeśli kiedykolwiek podczas przyjmowania innych leków (w tym inhibitorów ACE) wystąpiły u pacjenta: obrzęk języka i twarzy spowodowany reakcją alergiczną zwaną obrzękiem naczynioruchowym, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Jeśli te objawy pojawią się podczas przyjmowania Valtap HCT należy natychmiast przerwać przyjmowanie Valtap HCT i nigdy nie stosować ponownie. Patrz także punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”.

-    jeśli u pacjenta występuje gorączka, wysypka i bóle stawów, które mogą być objawami tocznia rumieniowatego układowego (SLE, tak zwanej choroby autoimmunologicznej).

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca, dna moczanowa, wysokie stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi.

-    jeśli u pacjenta w przeszłości występowały reakcje alergiczne po zastosowaniu innych leków obniżających ciśnienie krwi z tej grupy leków (antagonistów receptora angiotensyny II) lub jeśli u pacjenta występuje uczulenie lub astma.

-    jeśli u pacjenta występowało pogorszenie wzroku lub ból oczu. Mogą to być objawy zwiększenia ciśnienia w oku, co może się zdarzyć w ciągu kilku godzin do tygodnia od przyjęcia leku Valtap HCT. Bez podjęcia leczenia stan taki może prowadzić do trwałej utraty wzroku. Jeśli pacjent wcześniej miał alergię na penicylinę lub sulfonoamidy wówczas jest

w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju tego stanu.

-    lek może powodować zwiększoną wrażliwość skóry na słońce.

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    inhibitor ACE (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Valtap HCT”.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Lek Valtap HCT nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany na tym etapie ciąży (patrz punkt dotyczący ciąży).

Jeśli którakolwiek z opisanych sytuacji dotyczy pacjenta należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania Valtap HCT u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Valtap HCT a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne stosowanie leku Valtap HCT z niektórymi lekami może mieć wpływ na leczenie.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności

lub, w niektórych przypadkach, przerwać leczenie jednym z leków. Odnosi się to szczególnie do

następujących leków:

-    lit, lek stosowany w leczeniu pewnych rodzajów chorób psychicznych.

-    leki lub substancje, które mogą podwyższać stężenie potasu we krwi. Należą do nich suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyna.

-    leki, które mogą obniżać stężenie potasu we krwi takie jak leki moczopędne, kortykosteroidy, leki przeczyszczające, karbeksolon, amfoterycyna lub penicylina G.

-    niektóre antybiotyki (grupa ryfampicyny), leki stosowane w celu ochrony przed odrzuceniem przeszczepu (cyklosporyna) lub leki przeciwwirusowe stosowane do leczenia zakażenia HIV/AIDS (rytonawir). Leki te mogą nasilać działanie leku Valtap HCT.

-    leki, które mogą wywołać “torsades de pointes” (nieregularne bicie serca), jak np. leki przeciwarytmiczne (leki stosowane w leczeniu problemów z sercem) i niektóre leki przeciwpsychotyczne.

-    leki, które mogą obniżać stężenie sodu we krwi, jak np. leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, przeciwdrgawkowe.

-    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej, takie jak allopurinol, probenecyd, sulfinpyrazon.

-    dawki terapeutyczne witaminy D i suplementy wapnia.

-    leki stosowane w leczeniu cukrzycy (leki doustne jak metformina lub insuliny).

-    inne leki obniżające ciśnienie krwi, w tym metyldopa.

-    leki podwyższające ciśnienie krwi, takie jak noradrenalina lub adrenalina.

-    digoksyna lub inne glikozydy naparstnicy (leki stosowane w leczeniu chorób serca).

-    leki które mogą podwyższyć stężenie cukru we krwi, takich jak diazoksyd lub beta-adrenolityki.

-    leki cytotoksyczne (stosowane w leczeniu raka), np. metotreksat lub cyklofosfamid.

-    leki przeciwbólowe, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy - 2 (inhibitory COX-2) i kwas acetylosalicylowy >3 g.

-    leki zwiotczające mięśnie, takie jak tubokuraryna.

-    leki przeciwcholinergiczne (leki stosowane w leczeniu różnych zaburzeń, takich jak skurcze przewodu pokarmowego, skurcze pęcherza moczowego, astma, choroba lokomocyjna, skurcze mięśni, choroba Parkinsona oraz jako pomoc w znieczuleniu).

-    amantadyna (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona lub w zapobieganiu niektórym chorobom wywołanym przez wirusy).

-    cholestyramina i kolestypol (leki stosowane głównie w leczeniu podwyższonego stężenia lipidów we krwi).

-    cyklosporyna, lek stosowany przy transplantacji narządów w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu.

-    alkohol, leki nasenne i leki znieczulające (leki działające nasennie lub przeciwbólowo, stosowane na przykład podczas operacji).

-    środki kontrastujące, zawierające jod (leki stosowane do badań obrazowych).

-    inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkami „Kiedy nie stosować leku Valtap HCT” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Valtap HCT z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy unikać spożywania alkoholu do czasu skonsultowania się z lekarzem. Alkohol może spowodować dodatkowe obniżenie ciśnienia krwi i (lub) zwiększać ryzyko zawrotów głowy lub omdleń.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

■    Ciąża

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę).

Lekarz zwykle poradzi, aby przerwać stosowanie Valtap HCT przed zajściem w ciążę lub gdy tylko zostanie stwierdzone, że pacjentka jest w ciąży. Lekarz doradzi stosowanie innego leku zamiast Valtap HCT. Valtap HCT nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po

3. miesiącu w ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany po trzecim miesiącu ciąży.

■    Karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuję rozpocząć karmienie piersią. Valtap HCT nie jest zalecany u matek karmiących piersią. Lekarz może w takim przypadku wybrać inną metodę leczenia dla pacjentki, która zamierza karmić piersią, szczególnie noworodka lub wcześniaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu, używania narzędzi lub obsługiwania maszyn, bądź wykonywania innych czynności wymagających koncentracji, każdy pacjent powinien upewnić się, jak wpływa na niego Valtap HCT. Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi, Valtap HCT może w rzadkich przypadkach powodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji.

Valtap HCT zawiera laktozę i olej sojowy

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

3. Jak stosować Valtap HCT

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. To pomoże uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Osoby z nadciśnieniem często nie dostrzegają żadnych oznak tego problemu. Wiele z nich czuje się dość dobrze. Z tego względu tym ważniejsze jest zgłaszanie się na wizyty u lekarza prowadzącego, nawet przy dobrym samopoczuciu.

Lekarz poda dokładną liczbę tabletek Valtap HCT, jaką należy przyjmować. Lekarz może zasugerować zwiększenie lub zmniejszenie dawki leku, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

-    Zazwyczaj stosowana dawka Valtap HCT to jedna tabletka na dobę.

-    Nie należy zmieniać dawki ani przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

-    Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia, zwykle w godzinach porannych.

-    Valtap HCT można przyjmować z posiłkiem lub bez.

-    Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valtap HCT

W przypadku wystąpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia, należy się położyć i bezzwłocznie skontaktować z lekarzem.

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek, należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Valtap HCT

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Jednak jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, pacjent powinien pominąć dawkę, o której zapomniał. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Valtap HCT

Przerwanie leczenia lekiem Valtap HCT może spowodować nasilenie się nadciśnienia. Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że tak zaleci lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie i mogą wymagać natychmiastowej interwencji lekarskiej

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego (reakcji alergicznej), takie jak:

•    obrzęk twarzy, j ęzyka lub gardła,

•    trudności z przełykaniem,

•    pokrzywka i trudności z oddychaniem.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy przerwać stosowanie Valtap HCT i natychmiast skontaktować się z lekarzem (patrz także punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Pozostałe działania niepożądane:

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 100):

-    kaszel,

-    niskie ciśnienie krwi,

-    uczucie pustki w głowie,

-    odwodnienie (z uczuciem pragnienia, suchością jamy ustnej i języka, rzadkim oddawaniem moczu, ciemnym zabarwieniem moczu, suchą skórą),

-    ból mięśni,

-    uczucie zmęczenia,

-    mrowienie lub drętwienie,

-    niewyraźne widzenie,

-    szumy (np. syczenie, brzęczenie) w uszach.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    zawroty głowy,

-    biegunka,

-    bóle stawów.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    trudności z oddychaniem,

-    znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu,

-    niskie stężenie sodu we krwi (które mogą wywołać uczucie zmęczenia, splątanie, drżenia mięśni i (lub) w ciężkich przypadkach drgawki),

-    niskie stężenie potasu we krwi (któremu czasem towarzyszy osłabienie mięśni, skurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca),

-    mała ilość białych krwinek (z takimi objawami jak gorączka, zakażenia skórne, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakażeniami, osłabienie),

-    zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (które może, w rzadkich przypadkach, wywoływać zażółcenie skóry i oczu),

-    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny we krwi (co może wskazywać na nieprawidłową czynność nerek),

-    zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (co może, w ciężkich przypadkach, wywołać dnę),

-    utrata przytomności (omdlenie).

Następujące działania niepożądane zgłaszano w okresie stosowania produktów zawierających

wyłącznie walsartan lub hydrochlorotiazyd:

Walsartan

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 100):

-    uczucie wirowania,

-    ból brzucha.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    pęcherze na skórze (objaw pęcherzowego zapalenia skóry

-    wysypka skórna ze swędzeniem lub bez, przebiegająca z niektórymi z następujących objawów przedmiotowych lub podmiotowych: gorączka, bóle stawów, bóle mięśni, obrzęk węzłów chłonnych i (lub) objawy grypopodobne,

-    wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka, swędzenie (objawy zapalenia naczyń krwionośnych),

-    mała ilość płytek krwi (czasami z krwawieniem o nieznanej przyczynie lub powstawaniem sińców),

-    duże stężenie potasu we krwi (czasami ze skurczem mięśni, zaburzeniami rytmu serca),

-    reakcje alergiczne (z takimi objawami jak wysypka, swędzenie, pokrzywka, trudności w oddychaniu lub połykaniu, zawroty głowy),

6

-    obrzęk, głównie twarzy i gardła; wysypka; swędzenie,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

-    zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie procentowej zawartości czerwonych krwinek we krwi (oba te czynniki w ciężkich przypadkach mogą wywołać niedokrwistość)

-    niewydolność nerek,

-    niskie stężenie sodu we krwi (które mogą wywołać uczucie zmęczenia, splątania, drżenia mięśni i (lub) drgawki w ciężkich przypadkach).

Hydrochlorotiazyd

Bardzo często (występują częściej niż u 1 pacjenta na 10):

-    niskie stężenie potasu we krwi,

-    podwyższone stężenie lipidów we krwi.

Często (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10):

-    niskie stężenie sodu we krwi,

-    niskie stężenie magnezu we krwi,

-    wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi,

-    swędząca wysypka i inne rodzaje wysypki,

-    zmniejszony apetyt,

-    łagodne nudności i wymioty,

-    zawroty głowy, omdlenia przy wstawaniu,

-    niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania wzwodu.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

-    obrzęk i powstawanie pęcherzy na skórze (wynikające z nadwrażliwości na słońce),

-    wysokie stężenie wapnia we krwi,

-    wysokie stężenie glukozy (cukru) we krwi,

-    cukier w moczu,

-    nasilenie stanu metabolicznego cukrzycy,

-    zaparcia, biegunka, uczucie dyskomfortu w żołądku lub jelitach, zaburzenia wątroby, które mogą wystąpić wraz z zażółceniem skóry i oczu),

-    nieregularne bicie serca,

-    ból głowy,

-    zaburzenia snu,

-    obniżenie nastroju (depresja),

-    mała ilość płytek krwi (czasami występuje krwawienie lub zasinienie podskórne),

-    zawroty głowy,

-    mrowienie lub drętwienie,

-    zaburzenia widzenia.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    zapalenie naczyń krwionośnych z objawami takimi jak wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka,

-    wysypka, swędzenie, pokrzywka, trudności w oddychaniu lub połykaniu, zawroty głowy (reakcje nadwrażliwości),

-    ciężka choroba skóry, która powoduje wysypkę, zaczerwienienie skóry, pęcherze na ustach, w okolicy oczu lub jamy ustnej, łuszczenie się skóry, gorączka (toksyczna martwica naskórka),

-    wysypka na twarzy, bóle stawów, zaburzenia mięśniowe, gorączka (toczeń rumieniowaty),

-    silny ból w górnej części brzucha (zapalenie trzustki),

-    trudności w oddychaniu z gorączką, kaszlem, świszczącym oddechem, dusznością (niewydolność oddechowa w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc),

-    gorączka, ból gardła, częstsze zakażenia (agranulocytoza),

-    bladość skóry, uczucie zmęczenia, duszność, ciemne zabarwienie moczu (niedokrwistość hemolityczna),

-    gorączka, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakażeniami (leukopenia),

-    dezorientacja, zmęczenie, drżenia i skurcze mięśni, szybki oddech (zasadowica hipochloremiczna).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    uczucie osłabienia, siniaki i częste zakażenia (niedokrwistość aplastyczna),

-    znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu (możliwe objawy zaburzeń czynności nerek lub niewydolności nerek),

-    osłabienie zdolności widzenia lub ból oczu z powodu podwyższonego ciśnienia (możliwe objawy ostrej jaskry z zamkniętym kątem przesączania),

-    wysypka, zaczerwienienie skóry, pęcherze na ustach, w okolicy oczu lub jamy ustnej, łuszczenie się skóry, gorączka (możliwe objawy tocznia rumieniowatego),

-    skurcze mięśni,

-    gorączka (podwyższona temperatura ciała),

-    osłabienie (astenia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C 02 - 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 E-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Valtap HCT

Ten lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu lub blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Valtap HCT

- Substancjami czynnymi leku są walsartan i hydrochlorotiazyd.

Valtap HCT 320 mg + 12,5 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 320 mg walsartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Valtap HCT 320 mg + 25 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 320 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

- Pozostałe składniki to:

rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, powidon K29-K32,

talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

otoczka:

Valtap HCT, 320 mg + 12,5 mg: Opadry IIPink 85G34643: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek, makrogol 3350, żelaza tlenek żółty (E172), lecytyna (E322), żelaza tlenek czerwony (E172).

Valtap HCT, 320 mg + 25 mg: Opadry II Yellow 85G32408: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek, makrogol 3350, żelaza tlenek żółty (E172), lecytyna (E322), żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda Valtap HCT i co zawiera opakowanie

Valtap HCT, 320 mg + 12,5 mg: różowe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, 18,9 x 7,5 mm, oznaczone „V” na jednej stronie i „H” na drugiej stronie.

Valtap HCT, 320 mg + 25 mg: żółte, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, 18,9 x 7,5 mm, z linią podziału na górze i po bokach tabletki, oznaczone literą „V” na jednej stronie i literą „H” na drugiej. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Wielkość opakowania: 28 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny:

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska.

Wytwórca:

Actavis Ltd., BLB 016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta.

Balkanpharma - Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Schosse Str., Dupnitsa 2600, Bułgaria.

Winthrop Arzneimittel GmbH, BruningstraPe 50, 65926 Frankfurt am Main, Niemcy.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Grecja:

Valsartan HCT Zentiva 320/12,5 mg Valsartan HCT Zentiva 320/25 mg

Niemcy:

Valsartan Zentiva comp 320 mg/12,5 mg Filmtabletten Valsartan Zentiva comp 320 mg/25 mg Filmtabletten

Polska:

VALTAP HCT

Portugalia:

Valsartan + Hidroclorothiazida Zentiva

Republika Czeska:

VALZAP COMBI 320/12,5 mg, potahovane tablety

Włochy:

Valsartan e Idroclorotiazide Zentiva Italia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2014

9