+ iMeds.pl

Vancomycin cnp pharma 500 mgUlotka Vancomycin cnp pharma

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vancomycin CNP Pharma, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji Vancomycin CNP Pharma, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Wankomycyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vancomycin CNP Pharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vancomycin CNP Pharma

3.    Jak stosować lek Vancomycin CNP Pharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vancomycin CNP Pharma

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VANCOMYCIN CNP PHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek zawiera substancję czynną wankomycynę, która jest antybiotykiem. Vancomycin CNP Pharma jest stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych spowodowanych przez bakterie oporne na działanie innych antybiotyków i u pacjentów uczulonych na antybiotyki beta-laktamowe, np. penicylinę:

-    zapalenie wsierdzia

-    zakażenia kości i stawów

-    zapalenie płuc

-    posocznica

-    zapalenie tkanek miękkich.

Wankomycynę można również stosować przed niektórymi operacjami, aby zapobiegać możliwym zakażeniom.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VANCOMYCIN CNP PHARMA

Kiedy nie stosować leku Vancomycin CNP Pharma

-    Jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na wankomycynę.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vancomycin CNP Pharma

Należy poinformować lekarza, jeśli:

-    pacjent ma lub miał ostrą niewydolność lub zaburzenia czynności nerek;

-    pacjent ma zaburzenia słuchu lub w przeszłości wystąpiła u niego utrata słuchu;

-    pacjent równocześnie stosuje leki, które mogą uszkodzić słuch (np. antybiotyki aminoglikozydowe);

-    u pacjenta w przeszłości wystąpiły objawy uczulenia na substancję leczniczą zwaną teikoplaniną, ponieważ od tego czasu jest u niego zwiększone ryzyko uczulenia na Vancomycin CNP Pharma;

-    u pacjenta podczas przyjmowania leku Vancomycin CNP Pharma lub po zakończeniu leczenia wystąpiła ciężka, utrzymująca się biegunka. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie należy przyjmować żadnych leków przeciwbiegunkowych bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

-    Leki mogące działać szkodliwie na nerki i słuch. Podczas jednoczesnego przyjmowania wankomycyny i innych leków o możliwym szkodliwym działaniu na nerki i słuch (np. antybiotyki aminoglikozydowe) może nasilić się szkodliwe działanie. Konieczne jest wówczas staranne i regularne kontrolowanie czynności nerek i słuchu.

-    Leki znieczulające. Podczas stosowania leków znieczulających zwiększa się ryzyko niektórych działań niepożądanych wankomycyny, np. spadku ciśnienia krwi, zaczerwienienia skóry, pokrzywki i świądu.

-    Leki zwiotczające mięśnie. Jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje leki zwiotczające mięśnie, ich działanie może się nasilić lub przedłużyć.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Wankomycyna przenika przez łożysko, dlatego może działać szkodliwie na słuch i nerki płodu. Z tego względu lekarz może zlecić stosowanie wankomycyny w okresie ciąży, jeśli jest to bezwzględnie konieczne i po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka.

Wankomycyna przenika do mleka matki. Lek może oddziaływać również na dziecko, więc wankomycynę można u kobiet karmiących piersią stosować wyłącznie wtedy, gdy zawiedzie leczenie innymi antybiotykami. Należy omówić z lekarzem możliwość przerwania karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Vancomycin CNP Pharma nie wpływa lub ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VANCOMYCIN CNP PHARMA Sposób podawania

Lek Vancomycin CNP Pharma podaje wyłącznie personel medyczny. Lek podaje się w infuzji (bezpośrednio do żyły). Lekarz poinformuje pacjenta o koniecznym czasie trwania leczenia i częstotliwość podawania leku Vancomycin CNP Pharma.

Dawkowanie

• Pacjenci z prawidłową czynnością nerek, dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zazwyczaj stosuje się dawkę 500 mg co 6 godzin lub 1 g co 12 godzin.

•    Dzieci (w wieku poniżej 12 lat)

Zwykle stosuje się dawkę 40 mg/kg masy ciała na dobę, zazwyczaj podawaną w 4 dawkach podzielonych, czyli po 10 mg/kg masy ciała co 6 godzin.

•    Dzieci karmione piersią i noworodki

U małych dzieci karmionych piersią i noworodków dawki można odpowiednio zmniejszyć.

Dzieci w wieku 0-7 dni: dawka początkowa wynosi 15 mg/kg masy ciała, a dawka podtrzymująca 10 mg/kg masy ciała podawane co 12 godzin.

Dzieci w wieku 7-30 dni: dawka początkowa wynosi 15 mg/kg masy ciała, a dawka podtrzymująca 10 mg/kg masy ciała podawane co 8 godzin.

•    Wcześniaki i osoby w wieku podeszłym

U wcześniaków dawkę należy odpowiednio dostosować, gdyż czynność nerek nie jest jeszcze w pełni rozwinięta

U pacjentów w podeszłym wieku dawkowanie wankomycyny należy dostosować ze względu na obniżającą się wraz z wiekiem wydolność nerek. Konieczne może być kontrolowanie stężenia wankomycyny we krwi pacjenta.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia oraz przebiegu klinicznego i bakteriologicznego choroby. Pominięcie zastosowania leku Vancomycin CNP Pharma

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pominiętą dawkę należy podać przed podaniem kolejnej dawki tylko wtedy, jeśli czas pomiędzy ich podaniem jest wystarczająco długi.

Przerwanie stosowania leku Vancomycin CNP Pharma

Podawanie mniejszych dawek, nieregularne podawanie lub przedwczesne przerwanie stosowania może ujemnie wpłynąć na skuteczność leczenia lub może prowadzić do nawrotów choroby, które będą trudniejsze do wyleczenia. Należy stosować się do zaleceń lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vancomycin CNP Pharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do najczęstszych działań niepożądanych należą ból, obrzęk i zapalenie żył w miejscu podawania infuzji oraz reakcje pseudoalergiczne wskutek zbyt szybkiego podawania dożylnego leku Vancomycin CNP Pharma.

Częste działania niepożądane, występujące u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów

Spadek ciśnienia krwi, brak tchu (duszność), świszczący oddech (świst krtaniowy), ostra wysypka, zapalenie błon śluzowych, uczucie swędzenia (świąd), pokrzywka, zaburzenia czynności nerek, objawiające się głównie podwyższonym stężeniem kreatyniny lub mocznika we krwi, zapalenie żył, zaczerwienienie górnej części ciała („zespół czerwonej szyi” lub „zespół czerwonego człowieka”), ból i skurcze mięśni klatki piersiowej lu grzbietu.

Niezbyt częste działania niepożądane, występujące u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów

Przemijające lub trwały zaburzenia słuchu.

Rzadkie działania niepożądane, występujące u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów

Zatrzymanie akcji serca, spadek lub wzrost liczby niektórych komórek krwi, dzwonienie w uszach (szumy uszne), zawroty głowy lub uczucie wirowania (zaburzenia równowagi), nudności, pęcherzowe zapalenie skóry, zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek) i (lub) ostra niewydolność nerek, reakcje nadwrażliwości (rzekomoanafilaktyczne) przebiegające z gorączką i dreszczami.

Bardzo rzadkie działania niepożądane, występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Ciężkie reakcje skórne z objawami zagrażającymi życiu (złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona lub zespół Lyella), zapalenie naczyń krwionośnych, często przebiegające z wysypką, bakteryjne zapalenie jelit (rzekomobłoniaste zapalenie jelit).

Podczas infuzji dożylnej lub wkrótce po podaniu leku mogą wystąpić ciężkie reakcje rzekomoanafilaktyczne. Reakcje ustępowały po przerwaniu infuzji.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU VANCOMYCIN CNP PHARMA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Vancomycin CNP Pharma po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Vancomycin CNP Pharma

•    Substancją czynną leku jest wankomycyna. Każda fiolka zawiera odpowiednio 500 mg lub 1000 mg wankomycyny w postaci chlorowodorku wankomycyny.

•    Nie zawiera innych składników.

Jak wygląda lek Vancomycin CNP Pharma i co zawiera opakowanie

Drobny biały proszek barwy białej z odcieniem lekko różowym do jasnobrązowego.

Lek Vancomycin CNP Pharma jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 lub 5 szklanych fiolek z gumowym korkiem i aluminiowym wieczkiem typu flip-off

Wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

CNP Pharma GmbH Marienplatz 10-12 D-94081 Fürstenzell Niemcy

Tel: +49 (0) 8502 9184 0 Fax +49 (0) 8502 9184 491


Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH Mühlstrasse 50 D-66386 St. Ingbert Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Sposób podawania i czas trwania leczenia

Pozajelitowo wankomycynę należy podawać w powolnej infuzji dożylnej (nie szybciej niż 10 mg/min, a pojedynczą dawkę do 600 mg przez co najmniej przez 60 min) oraz w odpowiednim rozcieńczeniu (co najmniej 100 ml na 500 mg lub co najmniej 200 ml na 1000 mg). Pacjentom z ograniczoną podażą płynów można również podawać roztwór 500 mg/50 ml lub 1000 mg/100 ml.

Sporządzanie roztworu

Vancomycin CNP Pharma, 500 mg. Zawartość jednej fiolki rozpuścić w 10 ml wody do wstrzykiwań i rozcieńczyć odpowiednim roztworem do infuzji do objętości 100-200 ml.

Vancomycin CNP Pharma, 1000 mg. Zawartość jednej fiolki rozpuścić w 20 ml wody do wstrzykiwań i rozcieńczyć odpowiednim roztworem do infuzji do objętości 200-400 ml.

Stężenie wankomycyny nie powinno przekroczyć 2,5-5 mg/ml.

Zgodność z roztworami do infuzji dożylnych

Wankomycyna jest zgodna z wodą do wstrzykiwań, 5% roztworem glukozy i 0,9% (fizjologicznym) roztworem chlorku sodu. Roztwory wankomycyny należy zasadniczo podawać oddzielnie, jeśli nie potwierdzono ich chemicznej i fizycznej zgodności z innym roztworem do infuzji.

Ważne informacje o niezgodnościach

Roztwór wankomycyny ma małą wartość pH, co może prowadzić do niestabilności chemicznej lub fizycznej po zmieszaniu z innymi substancjami. Z tego względu każdy roztwór do podania pozajelitowego należy bezpośrednio przed podaniem obejrzeć, aby skontrolować, czy nie zawiera osadów lub zmian w zabarwieniu.

Leczenie skojarzone

Jeśli wankomycynę stosuje się w skojarzeniu innymi antybiotykami lub chemioterapeutykami poszczególne preparaty należy podawać oddzielnie.

Przechowywanie roztworu

Okres ważności sporządzonego roztworu do infuzji

Stabilność chemiczną i fizyczną sporządzonego roztworu do infuzji wykazano przez 96 h w temperaturze 2 8°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia sporządzony roztwór należy użyć natychmiast. Jeśli roztworu nie wykorzysta się natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik i okres ten nie może być dłuższy niż 24 h w temperaturze 2 8°C, chyba że rozpuszczanie i rozcieńczanie odbywało się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Vancomycin CNP Pharma

Charakterystyka Vancomycin cnp pharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU MEDYCZNEGO

Vancomycin CNP Pharma, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji Vancomycin CNP Pharma, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 fiolka zawiera odpowiednio 500 mg lub 1000 mg wankomycyny w postaci chlorowodorku wankomycyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

Drobny proszek barwy białej z odcieniem lekko różowym do jasnobrązowego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie następujących, wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie wrażliwe na wankomycynę, ciężkich zakażeń, których nie można leczyć innymi antybiotykami lub których leczenie nie powiodło się, lub wywołujące je bakterie są oporne na inne antybiotyki, takie jak penicyliny i cefalosporyny:

-    zapalenie wsierdzia;

-    zakażenia kości i stawów (zapalenie kości, zapalenie szpiku kostnego);

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych (bakteryjne zapalenie płuc, w tym szpitalne zapalenie płuc);

-    zapalenie tkanek miękkich.

•    Leczenie pacjentów z bakteriemią, jeśli stwierdzono lub podejrzewa się, że wystąpiła w związku z którymkolwiek z powyższych zakażeń.

Zapalenie wsierdzia wywołane przez enterokoki, Streptococcus viridans lub S. bovis należy leczyć wankomycyną w skojarzeniu z aminoglikozydami.

Wankomycynę można stosować w celu zapobiegania okołooperacyjnemu bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia u pacjentów, z wysokim ryzykiem rozwoju zapalenia wsierdzia bakteryjnego, poddawanym dużym operacjom chirurgicznym (np. operacje serca lub operacje naczyń itp.) i nie mogącym przyjmować odpowiedniego antybiotyku beta-laktamowego.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące stosowania odpowiednich antybiotyków.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta, z uwzględnieniem masy ciała, wieku i czynności nerek.

Pacjenci z prawidłową czynnością nerek, dorośli i dzieci w wieku od 12 lat

Dawka podawana dożylnie wynosi zwykle 500 mg co 6 h lub 1 g co 12 h. W szczególnych okolicznościach oraz w ciężkich i zagrażających życiu zakażeniach można rozważyć podawanie 15 do 20 mg/kg masy ciała co 8-12 godzin, w celu osiągnięcie optymalnego stężenia (patrz ‘Monitorowanie stężenia wankomycyny w surowicy krwi’ oraz punkt 5.1).

Pacjenci w podeszłym wieku

Wraz z wiekiem występuje naturalne zmniejszenie współczynnika przesączania kłębuszkowego, co może spowodować zwiększenie stężenia wankomycyny w surowicy, jeśli dawka nie jest odpowiednio dobrana (patrz tabela dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek).

Dzieci (w wieku do 12 lat)

Dawka podawana dożylnie wynosi zwykle 40 mg/kg masy ciała, podawana najczęściej w 4 dawkach podzielonych, czyli 10 mg/kg masy ciała co 6 h. Dawkę można zwiększyć do 60 mg/kg masy ciała na dobę (patrz punkt 5.1)

Dzieci karmione piersią i noworodki

U dzieci karmionych piersią i noworodków dawkę można zmniejszyć. Zaleca się podawanie w pierwszym tygodniu życia dawki początkowej wynoszącej 15 mg/kg masy ciała i dawek podtrzymujących wynoszących 10 mg/kg masy ciała co 12 h, a następnie co 8 h do osiągnięcia jednego miesiąca życia. Może być konieczne kontrolowania stężenia leku w surowicy.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkę należy dostosować do współczynnika wydalania. W ustalaniu dawki pomocne może być określenie stężenia wankomycyny w surowicy, zwłaszcza u ciężko chorych pacjentów ze zmieniającą się czynnością nerek.

Poniższa tabela dawkowania może służyć jako wskazówka podczas doboru dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Dawka początkowa powinna wynosić co najmniej 15 mg/kg masy ciała.

Klirens kreatyniny [ml/min]

Dawka wankomycyny [mg/24 h]

> 100

2000 do 1500

100-70

1500 do 1000

70-30

1000 do 500

20

300

10

150

Pacjenci z bezmoczem:

Dawka początkowa 15 mg/kg mc. umożliwia uzyskanie stężenia terapeutycznego. Dawka podtrzymująca wynosi około 1,9 mg/kg mc. na dobę. W celu ułatwienia procedury pacjenci ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek mogą zamiast dawki dobowej otrzymywać dawkę podtrzymującą 250 do 1000 mg podawaną co kilka dni.

Dawkowanie u pacjentów hemodializowanych

U pacjentów z bezmoczem oraz poddawanych regularnie hemodializie można zastosować następujące dawkowanie: dawka nasycająca 1000 mg, dawka podtrzymująca 1000 mg co 7-10 dni.

Jeżeli do hemodializy używa się membran polisulfonowych („dializa wysokoprzepływowa“), okres półtrwania wankomycyny jest krótszy. U pacjentów regularnie hemodializowanych może być konieczne stosowanie wyższych dawek.

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby

Brak dowodów na to, że u pacjentów z niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dawkę.

Monitorowanie stężenia wankomycyny w surowicy

Stężenie wankomycyny w surowicy należy skontrolować w 2. dniu leczenia, bezpośrednio przed podaniem następnej dawki. Najniższe stężenie terapeutyczne wankomycyny we krwi (występujące przed podaniem kolejnej dawki) wynosi >10 mg/l. W celu uzyskania skuteczności może być konieczne, aby stężenie to osiągnęło wartość 15 do 20 mg/l, w zależności od miejsca zakażenia i wrażliwości patogenu (patrz punkt 4.4 i 5.1).

Stężenia należy kontrolować 2 lub 3 razy w tygodniu.

Sposób podawania

Pozajelitowo wankomycynę należy podawać wyłącznie w powolnej infuzji dożylnej (nie szybciej niż 10 mg/min, a pojedynczą dawkę do 600 mg co najmniej przez 60 min) oraz w odpowiednim rozcieńczeniu (co najmniej 100 ml na 500 mg lub co najmniej 200 ml na 1000 mg).

Pacjentom z ograniczoną podażą płynów można również podawać roztwór 500 mg/50 ml lub 1000 mg/100 ml. Po podaniu w tych wyższych stężeniach może zwiększyć się ryzyko objawów niepożądanych związanych z infuzją.

Informacje dotyczące sporządzania roztworu, patrz punkt 6.6.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia oraz przebiegu klinicznego i bakteriologicznego choroby.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na wankomycynę.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Jeśli wystąpią ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości (np. anafilaksja), leczenie wankomycyną należy natychmiast przerwać oraz wdrożyć zwykle stosowane postępowanie ratunkowe.

U pacjentów z ostrym bezmoczem lub uszkodzeniem ślimaka wankomycynę należy stosować wyłącznie ze wskazań życiowych.

Podanie w szybkim wstrzyknięciu (np. w ciągu kilku minut) może spowodować znaczne niedociśnienie (w tym wstrząs i, rzadko, zatrzymanie akcji serca), odpowiedź histaminopodobną oraz grudkowo-plamkową lub rumieniową wysypkę („zespół czerwonego człowieka” lub „zespół czerwonej szyi”).

Należy ostrożnie stosować wankomycynę u pacjentów z alergią na teikoplaninę, ponieważ zgłaszano alergiczne reakcje krzyżowe pomiędzy wankomycyną i teikoplaniną.

U pacjentów z niewydolnością nerek należy ostrożnie stosować wankomycynę, ponieważ możliwość rozwoju toksycznego działania jest znacznie większa, jeśli wydłuża się czas występowania we krwi wysokich stężeń. Dawkę należy zmniejszyć w zależności od stopnia zaburzenia czynności nerek. Ryzyko toksyczności znacznie wzrasta podczas stosowania dużych dawek lub przedłużonego leczenia. Należy kontrolować stężenie wankomycyny we krwi i regularnie przeprowadzać badania czynności nerek.

Trwałą lub przemijającą ototoksyczność odnotowano u pacjentów z występująca uprzednią głuchotą, otrzymujących dożylnie nadmierne dawki lub leczonych jednocześnie inną ototoksyczną substancją czynną, na przykład aminoglikozyd (patrz punkt 4.8). Głuchotę mogą poprzedzać szumy uszne. Z doświadczeń z innymi antybiotykami wynika, że głuchota może postępować pomimo zaprzestania leczenia. W celu zmniejszenia ryzyka ototoksyczności należy okresowo oznaczać stężenie wankomycyny we krwi, zaleca się też okresowe badanie słuchu.

Należy unikać stosowania wankomycyny u pacjentów, u których wcześniej występowała utrata słuchu.

Jeżeli u takiego pacjenta stosuje się wankomycynę, należy modyfikować dawkę poprzez okresowe określenie poziomu leku we krwi. Pacjenci w podeszłym wieku są bardziej wrażliwi na uszkodzenie słuchu.

Środki ostrożności

Regularne monitorowanie poziomu wankomycyny we krwi jest wskazane podczas leczenia dużymi dawkami oraz podczas długotrwałego stosowania wankomycyny, szczególnie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wadą słuchu, a także podczas jednoczesnego stosowania substancji, odpowiednio, nefrotoksycznych lub ototoksycznych (patrz punkt 4.2).

Należy regularnie kontrolować wyniki badań morfologicznych krwi pacjentów, którzy przyjmują wankomycynę przez dłuższy czas lub jednocześnie przyjmują produkty lecznicze, które mogą wywołać neutropenię.

Stosowanie u dzieci. U wcześniaków i dzieci należy stosować wankomycynę ze szczególną ostrożnością ze względu na niedojrzałość ich nerek i możliwość zwiększenia się stężenia wankomycyny w surowicy. Z tego względu należy dokładnie kontrolować stężenie wankomycyny we krwi. Jednoczesne podanie wankomycyny i leków znieczulających u dzieci powodowało rumień oraz uderzenie gorąca podobne jak po histaminie (patrz punkt 4.5).

Częstotliwość wystąpienia reakcji wywołanych infuzją (niedociśnienie, uderzenie gorąca, rumień, pokrzywka i świąd) zwiększa się, jeśli jednocześnie podaje się leki znieczulające (patrz punkt 4.5).

Jeśli wystąpi ciężka i uporczywa biegunka, należy wziąć pod uwagę rozpoznanie rzekomobłoniastego zapalenia jelit, mogącego zagrażać życiu (patrz punkt 4.8. Działania niepożądane). Nie należy podawać leków przeciwbiegunkowych.

Na skutek przedłużonego stosowania wankomycyny może nastąpić nadmierny wzrostem niewrażliwych drobnoustrojów. Konieczna jest dokładna obserwacja pacjenta. Jeśli w trakcie leczenia wystąpi nadkażenie, należy wdrożyć odpowiednie postępowanie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Inne produkty lecznicze mogące działać nefrotoksycznie lub ototoksycznie.

Podczas jednoczesnego lub sekwencyjnego podawania wankomycyny i produktów leczniczych mogących działać ototoksycznie lub nefrotoksycznie może nasilać się działanie ototoksyczne lub nefrotoksyczne. Konieczna jest dokładna obserwacja pacjenta, zwłaszcza podczas jednoczesnego podawania aminoglikozydu. Maksymalną dawkę wankomycyny należy wówczas ograniczyć do 500 mg co 8 h.

Leki znieczulające

Stwierdzono, że częstość występowania działań niepożądanych (takich jak niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie skóry, rumień, pokrzywka i świąd) wzrasta podczas jednoczesnego stosowania wankomycyny i leków znieczulających. W celu uniknięcia działań niepożądanych wankomycynę należy podać co najmniej 60 minut przed wprowadzeniem do znieczulenia.

Leki zwiotczające mięśnie

Podanie wankomycyny w postaci chlorowodorku podczas lub niezwłocznie po operacji może nasilić lub przedłużyć działanie stosowanych jednocześnie leków zwiotczających mięśnie (np. sukcynylocholina).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie są dostępne wystarczające dane dotyczące stosowania wankomycyny w okresie ciąży. Toksykologiczne badania na zwierzętach, dotyczące reprodukcji, nie świadczą o jakimkolwiek wpływie na przebieg ciąży lub rozwój zarodka i płodu (patrz punkt 5.3).

Jednakże wankomycyna przenika przez łożysko i dlatego nie można wykluczyć ryzyka ototoksyczności i nefrotoksyczności dla zarodka i noworodka. Z tego względu należy stosować wankomycynę w okresie ciąży, jeśli to niezbędnie konieczne i po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Laktacja

Wankomycyna przenika do mleka matki i z tego względu wankomycynę należy stosować w okresie laktacji wyłącznie wtedy, gdy inne antybiotyki okażą się nieskuteczne. Należy zachować ostrożność podczas stosowania wankomycyny u matek karmiących z powodu działań niepożądanych mogących wystąpić u niemowlęcia (zaburzenie flory jelitowej przebiegające z biegunką, kolonizacja grzybami drożdżpodobnymi oraz ewentualnie uczulenie). Rozpatrując znaczenie produktu leczniczego dla matki karmiącej, należy rozważyć możliwość zaprzestania karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Vancomycin CNP Pharma, 500 mg i 1000 mg, nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane podzielono zgodnie z częstością występowania, przedstawioną w poniższej tabeli:

Bardzo często (>1/10)_

Często (>1/100 do <1/10)_

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)_

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)_

Bardzo rzadko (<1/10 000)_

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)_

Do najczęstszych działań niepożądanych należą zapalenie żyły oraz reakcje pseudoalergiczne wskutek zbyt szybkiej dożylnej infuzji wankomycyny.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: agranulocytoza, neutropenia, trombocytopenia, eozynofilia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje rzekomoanafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: przemijające lub trwałe zaburzenia słuchu.

Rzadko: szumy uszne, zawroty głowy.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: zatrzymanie akcji serca.

Zaburzenia naczyniowe

Często: niedociśnienie tętnicze, zakrzepowe zapalenie żył.

Bardzo rzadko: zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: duszność, świst krtaniowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: nudności.

Bardzo rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelit.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypka i zapalenie błony śluzowej, świąd, pokrzywka.

Rzadko: linijna IgA dermatoza pęcherzowa.

Bardzo rzadko: ostre reakcje skórne z objawami ogólnoustrojowymi zagrażającymi życiu (np. złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: niewydolność nerek objawiająca się głównie podwyższonym stężeniem kreatyniny lub mocznika w surowicy.

Rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek i (lub) ostra niewydolność nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: zapalenie żyły, zaczerwienienie górnej części ciała (zespół czerwonej szyi lub zespół czerwonego człowieka), ból i skurcze mięśni klatki piersiowej lub grzbietu.

Rzadko: gorączka polekowa i dreszcze.

4.9 Przedawkowanie

Odnotowano przypadki toksyczności spowodowanej przedawkowaniem. Podanie dożylne 500 mg dziecku w wieku 2 lat, spowodowało śmiertelne zatrucie. Podanie całkowitej ilości 56 g w ciągu 10 dni osobie dorosłej spowodowało niewydolność nerek. W szczególnych warunkach wysokiego ryzyka (np. ciężkie zaburzenia czynności nerek), wysokie stężenia w surowicy mogą powodować ototoksyczność i nefrotoksyczność.

Postępowanie po przedawkowaniu

-    Nie jest znane swoiste antidotum.

-    Leczenie objawowe, w tym niezbędne jest podtrzymywanie czynności nerek.

-    Wankomycyna jest słabo usuwana z krwi podczas hemodializy i dializy otrzewnowej. W celu

zmniejszenia stężenia wankomycyny w surowicy stosuje się hemofiltrację lub hemoperfuzję z zastosowaniem żywic polisulfonowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki glikopeptydowe, kod ATC: J01XA01 Mechanizm działania

Wankomycyna jest trójpierścieniowym antybiotykiem glikopeptydowym, który hamuje syntezę ściany komórkowej wrażliwych bakterii w wyniku wiązania z silnym powinowactwem do końcowych grup D-alanylo-D-alaniny jednostek prekursorowych ściany komórkowej. Lek działa bakteriobójczo na drobnoustroje w fazie podziału.

Zależności farmakokinetvczno-farmakodvnamiczne (PK/PD)

Wankomycyna wykazuje działanie w sposób niezależny od stężenia, stosunek wartości pola pod krzywą stężeń (AUC) do minimalnego stężenia hamującego (MIC) badanego drobnoustroju jest pierwszorzędowym parametrem skuteczności. Na podstawie wyników badań in vitro, danych dotyczących zwierząt i ograniczonych danych dotyczących ludzi określono stosunek AUC/MIC, wynoszący 400, jako cel PK/PD konieczny do osiągnięcia klinicznej skuteczności wankomycyny. Aby osiągnąć ten cel, gdy wartości MIC > 0,5 mg/l, konieczne jest stosowanie dawek z górnego zakresu przedziału dawkowania i uzyskanie wysokiego stężenia w surowicy (15-20 mg/l) (patrz punkt 4.2).

Mechanizmy oporności

Oporność nabyta na glikopeptydy opiera się na nabyciu różnorodnych genów oporności van i zmianie celu z D-alanylo-D-alaniny w D-alanylo-D-mleczan lub D-alanylo-D-serynę, które słabiej wiążą się z wankomycyną z powodu braku decydującego miejsca dla wiązania wodorowego. Ten rodzaj oporności jest najczęściej spotykana u Enterococcus faecium.

Nie jest dobrze wyjaśniona zmniejszona wrażliwość lub oporność Staphylococcus na wankomycynę. Konieczne są różne elementy genetyczne i wielokrotne mutacje.

Notowano występowanie oporności krzyżowej z teikoplaniną.

Wrażliwość

Wankomycyna działa na bakterie Gram-dodatnie. Bakterie Gram-ujemne są oporne.

Wartości graniczne MIC wrażliwości i oporności organizmów przedstawia poniższa tabela.

1    Wartość graniczną stężenia wankomycyny, oddzielającą szczepy wrażliwe od średnio wrażliwych, zwiększono do 4 mg/l, aby w obrębie poszczególnych gatunków uniknąć rozdzielenia wartości MIC szczepów dzikich.

Zalecenia Europejskiego Komitetu Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST)

Wrażliwe

Oporne

Staphylococcus spp.

< 2 mg/l

> 2 mg/l

Enterococcus spp.1

< 4 mg/l

> 4 mg/l

Streptococcus spp.

< 2 mg/l

> 2 mg/l

Streptococcus pneumoniae

< 2 mg/l

> 2 mg/l

Gram-dodatnie bakterie beztlenowe

< 2 mg/l

> 2 mg/l

Niezwiązane z gatunkiem 2

< 2 mg/l

> 4 mg/l


2    Wartości graniczne nie związane z gatunkiem zostały określone głównie na podstawie danych PK/PD i są niezależne od rozkładu MIC poszczególnych gatunków. Podane wartości MIC odnoszą się tylko do gatunków, dla których nie wyznaczono określonych wartości granicznych oraz dla gatunków, dla których nie zaleca się badania wrażliwości.

Występowanie oporności nabytej wybranych gatunków może być różne w różnych regionach geograficznych oraz w różnych okresach czasu i wskazane jest uzyskanie informacji o oporności na danym terenie, w szczególności podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zwrócić się do eksperta, jeśli lokalne występowanie oporności w danym regionie jest tak duże, że użyteczność produktu leczniczego jest wątpliwa co najmniej w niektórych rodzajach zakażeń.

Gatunki zwykle wrażliwe Bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus Staphylococcus koagulazo-ujemny Streptococcus pneumoniae

Clostridium spp._

Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej

Enterococcus ^ faecium_

Gatunki o oporności wrodzonej Bakterie Gram-ujemne Chlamydia spp.

Mycobacterium Mycoplasma spp.

Rickettsia spp._


5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Średnie stężenie w osoczu po infuzji dożylnej 1 g wankomycyny, trwającej ponad 60 minut, wyniosło około 63 mg/l na zakończenie infuzji, około 23 mg/l po 2 h i około 8 mg/l po 11 h.

Po dootrzewnowym podaniu wankomycyny podczas dializy otrzewnowej, około 60% leku dociera do krążenia ogólnoustrojowego w ciągu pierwszych 6 h. Po podaniu dootrzewnowym 30 mg/kg, stężenie w surowicy wynosi około 10 mg/l.

Po podaniu dożylnym wankomycyna dociera do niemal wszystkich tkanek. Stężenia wankomycyny w płynie opłucnej, płynie osierdziowym, wysięku otrzewnowym i płynie maziówkowym, a także w mięśniu sercowym i zastawkach, są podobne do stężeń w osoczu krwi. Pozorna objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi 0,43 l/kg (aż do 0,9 l/kg). Przez nie zmienione zapalnie opony mózgowo-rdzeniowe do płynu mózgowo-rdzeniowego przedostają się tylko niewielkie ilości wankomycyny.

Wankomycyna w 55% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowana tylko w niewielkim stopniu. Po podaniu pozajelitowym wankomycyna jest wydalana przez nerki w procesie przesączania kłębuszkowego, niemal w całości jako substancja czynna mikrobiologicznie (około 70-80% w ciągu 24 godzin). Wydzielanie do żółci odgrywa znacznie mniejszą rolę (poniżej 5% dawki).

Okres półtrwania w surowicy u dorosłych z prawidłową czynnością nerek wynosi około 4-6 godzin, u dzieci 2,2-3 godzin. Zaburzenie czynności nerek może wydłużyć okres eliminacji (do 7,5 dnia).

Klirens wankomycyny z osocza w przybliżeniu odpowiada wskaźnikowi przesączania kłębuszkowego. Całkowity klirens ogólnoustrojowy i klirens nerkowy wankomycyny możne być zmniejszony u pacjentów w podeszłym wieku.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i toksyczności po podaniu wielokrotnym, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenie dla człowieka.

Dostępne są ograniczone dane dotyczące mutagenności, nie ujawniające żadnych zagrożeń dla człowieka. Brak badań długookresowych na zwierzętach, dotyczących możliwego działania rakotwórczego. W badaniach teratogenności, w których szczury i króliki otrzymywały dawki odpowiadające dawkom stosowanym u ludzi w przeliczeniu na powierzchnię ciała (mg/m2 pc.) nie zaobserwowano żadnych pośrednich lub bezpośrednich działań teratogennych.

Brak danych dotyczących stosowania leku w okresie okołoporodowym i poporodowym u zwierząt oraz wpływu na płodność.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Nie ma.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Wartość pH roztworów wankomycyny jest mała, co prowadzi do niestabilności chemicznej i fizycznej po zmieszaniu z innymi substancjami. Z tego względu każdy roztwór do podania pozajelitowego należy bezpośrednio przed podaniem obejrzeć, aby skontrolować, czy nie zawiera osadów lub zmian w zabarwieniu. Aby uniknąć wytrącania się osadu, przed podaniem Vancomycin CNP Pharma i innych leków strzykawki i cewniki dożylne należy przepłukać fizjologicznym roztworem chlorku sodu.

Dane dotyczące zgodności, patrz punkt 6.6.

6.3    Okres ważności 2 lata

Okres ważności sporządzonego roztworu do infuzji

Stabilność chemiczną i fizyczną sporządzonego roztworu do infuzji wykazano przez 96 h w temperaturze 2-8°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia sporządzony roztwór należy użyć natychmiast. Jeśli roztworu nie wykorzysta się natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik i okres ten nie może być dłuższy niż 24 h w temperaturze 2-8°C, chyba że rozpuszczanie i rozcieńczanie odbywało się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z gumy bromobutylowej typu I oraz aluminiowym wieczkiem typu flip-off.

Opakowanie zawiera 1 fiolkę lub 5 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Sporządzanie roztworu

Przed użyciem suchą substancję należy rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań. Następnie należy odpowiednio rozcieńczyć płynem infuzyjnym. Koncentrat powstały po rozpuszczeniu proszku należy rozcieńczać zgodnym roztworem, patrz poniżej. W trakcie przygotowywania produktu leczniczego do stosowania należy zachować warunki aseptyczne.

Zawartość jednej fiolki leku Vancomycin CNP Pharma, 500 mg lub 1000 mg, należy rozpuścić odpowiednio w 10 ml lub 20 ml wody do wstrzykiwań. 1 ml powstałego koncentratu zawiera 50 mg wankomycyny. Koncentrat należy następnie rozcieńczyć innym roztworem infuzyjnym do objętości nie mniejszej niż odpowiednio 100-200 ml lub 200-400 ml. Stężenie wankomycyny w roztworze do infuzji nie powinno przekroczyć 2,5-5 mg/ml.

Zgodność z płynami podawanymi dożylnie

Następujące roztwory są odpowiednie do sporządzenia roztworu do infuzji:

-    woda do wstrzykiwań

-    5% roztwór glukozy

-    0,9% (fizjologiczny) roztwór chlorku sodu.

Roztwory wankomycyny należy zasadniczo podawać oddzielnie, jeśli nie potwierdzono ich zgodności chemicznej i fizycznej (patrz punkt 6.2).

Leczenie skojarzone

Jeśli wankomycynę stosuje się w skojarzeniu z innymi antybiotykami lub chemioterapeutykami, poszczególne preparaty należy podawać oddzielnie.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CNP Pharma GmbH

Marienplatz 10-12 D-94081 Fürstenzell Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Vancomycin CNP Pharma