+ iMeds.pl

Vancomycin kabi 500 mgUlotka Vancomycin kabi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Vancomycin Kabi, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Vancomycin Kabi, 1000 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Wankomycyna (Vancomycinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Porady i edukacja medyczna

Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Nie są one skuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Jeśli lekarz przepisał pacjentowi antybiotyki, ich stosowanie jest konieczne w związku z konkretną chorobą, występującą aktualnie u pacjenta.

Mimo zastosowania antybiotyków, niektóre bakterie mogą przeżyć lub namnażać się. Zjawisko to nosi nazwę oporności: leczenie niektórymi antybiotykami staje się nieskuteczne.

Niewłaściwe zastosowanie antybiotyków powoduje zwiększenie oporności. Pacjent może nawet przyczynić się do rozwoju oporności bakterii i przez to opóźnić swój powrót do zdrowia lub zmniejszyć skuteczność antybiotyku, jeśli nie przestrzega odpowiedniego:

-    dawkowania,

-    schematu stosowania leku,

-    czasu trwania leczenia.

Dlatego, aby nie dopuścić do zmniejszenia skuteczności tego leku, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1.    Stosować antybiotyki wyłącznie wtedy, gdy zostały przepisane.

2.    Przestrzegać ściśle zaleceń lekarza.

3.    Nie stosować antybiotyków powtórnie bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli objawy choroby są podobne.

4.    Nigdy nie dawać swojego antybiotyku innej osobie; może on nie być odpowiedni w leczeniu jej choroby.

5.    Po zakończeniu leczenia należy cały niewykorzystany lek zwrócić do apteki, dzięki czemu zostanie on zniszczony we właściwy sposób.

Spis treści ulotki:

1.    Co to j est Vancomycin Kabi i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vancomycin Kabi

3.    Jak stosować Vancomycin Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Vancomycin Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Jak działa lek

Vancomycin Kabi zawiera substancję czynną - wankomycynę w postaci chlorowodorku wankomycyny, która jest antybiotykiem. Antybiotyki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Działanie leku Vancomycin Kabi polega na zwalczaniu niektórych bakterii powodujących zakażenia.

W jakim celu stosuje się lek

Vancomycin Kabi stosuje się w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez niektóre bakterie, takich jak zakażenia kości, płuc, skóry i mięśni (tkanek miękkich) oraz serca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vancomycin Kabi

Kiedy nie stosować leku Vancomycin Kabi

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na wankomycynę.

•    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek po podaniu tego leku wystąpiła reakcja alergiczna, na przykład wysypka, świąd, obrzęk lub trudności z oddychaniem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Vancomycin Kabi

•    Jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia czynności nerek.

•    Jeśli u pacjenta występuje osłabienie słuchu.

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę.

•    Jeśli pacjentka karmi piersią.

•    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (ma powyżej 60 lat).

Inne leki i Vancomycin Kabi

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także

0    lekach, które pacjent planuje stosować.

Następujące leki mogą oddziaływać z lekiem Vancomycin Kabi:

•    leki znieczulające,

•    leki zmniejszające napięcie mięśni,

•    leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych (np. polimiksyna B, kolistyna, bacytracyna, aminoglikozydy),

•    lek stosowany w zakażeniach grzybiczych (amfoterycyna B),

•    lek przeciwgruźliczy (wiomycyna),

•    lek przeciwnowotworowy (cisplatyna).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Wankomycynę można stosować w okresie cięży i karmienia piersią jedynie wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Lekarz może zalecić przerwanie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wankomycyna nie wpływa lub ma bardzo niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

1    obsługiwania maszyn.

Lek będzie zawsze podawany przez wykwalifikowany personel medyczny.

Lekarz zdecyduje jak szybko i jak długo będzie podawany lek.

Zwykle będzie regularnie mierzona ilość leku we krwi pacjenta. Lekarz może także zlecić badania krwi w celu sprawdzenia czynności nerek oraz zbadać słuch, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku.

• Lek jest podawany dożylnie, zwykle do żyły w ramieniu, powoli w ciągu co najmniej jednej godziny.

Dawkowanie w infuzji u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Dawka wynosi zwykle 2000 mg na dobę, podawana w dwóch lub czterech dawkach podzielonych lub jest ona obliczana w zależności od masy ciała pacjenta.

Dawkowanie w infuzji u dzieci w wieku poniżej 12 lat i noworodków Dawka będzie obliczona w zależności od masy ciała pacjenta.

Dawkowanie w infuzji u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i pacjentów w podeszłym wieku Dawka może zostać zmniejszona w zależności od czynności nerek.

Nie należy manipulować przy worku lub butelce. Należy przestrzegać wskazówek lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vancomycin Kabi

Lekarz kontroluje ile leku Vancomycin Kabi pacjent otrzymał. Jeżeli wyniki badań krwi i innych badań wykażą, że w organizmie pacjenta jest zbyt dużo leku, dawka leku Vancomycin Kabi zostanie zmniejszona lub infuzja będzie przerwana. Stężenie leku pozostającego w organizmie zmniejszy się.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub innej osoby z personelu medycznego.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wankomycyna może powodować reakcje alergiczne, chociaż ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny) są rzadkie. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu, zaczerwienienie górnych partii ciała, wysypka lub świąd.

bardzo często: często:

niezbyt często: rzadko: bardzo rzadko: nieznana:


występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów

występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Często występujące działania niepożądane:

•    obniżenie ciśnienia krwi,

•    duszność, głośne oddychanie (świst krtaniowy),

•    ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wkłucia igły do żyły,

•    wysypka i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, świąd, swędząca wysypka, pokrzywka,

•    problemy z nerkami, które można wykryć za pomocą badań krwi,

•    zaczerwienienie górnych partii ciała i twarzy, zapalenie ścian żył.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

•    chwilowa lub trwała utrata słuchu.

Rzadko występujące działania niepożądane:

•    reakcje anafilaktyczne, reakcje alergiczne,

•    zwiększenie lub zmniejszenie liczby różnych rodzajów białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek krwi warunkujących krzepnięcie krwi),

•    dzwonienie w uszach, zawroty głowy,

•    zapalenie naczyń krwionośnych,

•    nudności,

•    zapalenie nerek i niewydolność nerek,

•    bóle w klatce piersiowej i bóle mięśni pleców,

•    gorączka, dreszcze.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:

•    nagłe wystąpienie ciężkiej , skórnej reakcji alergicznej , takiej jak łuskowata lub pokryta pęcherzami skóra; może to być związane z wysoką gorączką i bólami stawów,

•    problemy ze słuchem,

•    zatrzymanie akcji serca,

•    zapalenie jelit powoduj ące ból brzucha lub biegunkę, z możliwą zawartością krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub innemu pracownikowi służby zdrowia.

5. Jak przechowywać Vancomycin Kabi

Lekarz będzie odpowiedzialny za przechowywanie leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i fiolce po „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Proszek w opakowaniu do sprzedaży:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

Trwałość sporządzonego koncentratu i otrzymanego z niego leku rozcieńczonego podano poniżej w dodatkowych informacjach dla personelu medycznego i pracowników służby zdrowia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usuną leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Vancomycin Kabi

Vancomycin Kabi, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Każda fiolka zawiera 500 mg (co odpowiada 500 000 j .m.) wankomycyny w postaci chlorowodorku

wankomycyny.

Vancomycin Kabi, 1000 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Każda fiolka zawiera 1000 mg (co odpowiada 1 000 000 j .m.) wankomycyny w postaci chlorowodorku wankomycyny.

Jak wygląda Vancomycin Kabi i co zawiera opakowanie

Vancomycin Kabi, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

-    Proszek w postaci bryłki barwy białej lub kremowej, w fiolce z bezbarwnego szkła typu I,

z korkiem z gumy chlorobutylowej typu I pokrytym silikonem oraz wieczkiem typu flip-off z Aluminium/PP.

-    Wielkości opakowań: 1 x 1 fiolka, 10 x 1 fiolka.

Vancomycin Kabi, 1000 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

-    Proszek w postaci bryłki barwy białej lub kremowej w fiolce z bezbarwnego szkła typu I,

z korkiem z gumy chlorobutylowej typu I pokrytym silikonem oraz wieczkiem typu flip-off z Aluminium/PP.

-    Wielkości opakowań: 1 x 1 fiolka, 10 x 1 fiolka.

Lek ma postać proszku, który należy rozpuścić przed podaniem pacjentowi.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca

Xellia Pharmaceuticals ApS Dalslandsgade 11 2300 Copenhagen S Dania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:    Vancomycine Fresenius Kabi 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor

infusie; Vancomycine Fresenius Kabi 1000 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Bułgaria:    Vancomycin Kabi 500 mg powder for concentrate for solution for infusion;

Vancomycin Kabi 1000 mg powder for concentrate for solution for infusion Czechy:    Vancomycin Kabi 500 mg;

Vancomycin Kabi 1000 mg Dania:    Vancomycin Fresenius Kabi

Estonia:    Vancomycin Kabi 500 mg;

Vancomycin Kabi 1000 mg

Finlandia:    Vancomycin Fresenius Kabi 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä

varten, liuos;

Francja:

Vancomycin Fresenius Kabi 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

Vancomycine Kabi 500 mg, poudre pour solution pour perfusion;

Vancomycine Kabi 1000 mg, poudre pour solution pour perfusion

Grecja:

Vancomycin/Kabi 500 mg, kôviç yra nuKvó Sràkupa yra napaoKeup Srakùparoç npoç éyxuop;

Vancomycin/Kabi 1000 mg, kôviç yra nuKvó Sràkupa yra napaoKeup Srakùparoç npoç

Hiszpania:

éyxuop

Vancomicina Kabi 500 mg polvo para concentrado para solución para perfusión EFG; Vancomicina Kabi 1 g polvo para concentrado para solución para perfusión EFG

Holandia:

Vancomycine Fresenius Kabi 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie;

Vancomycine Fresenius Kabi 1000 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Irlandia:

Vancomycin 500 mg powder for concentrate for solution for infusion; Vancomycin 1000 mg powder for concentrate for solution for infusion

Islandia:

Vancomycin 500 mg stofn fyrir innrennslis^ykkni, lausn; Vancomycin 1000 mg stofn fyrir innrennslis^ykkm, lausn

Litwa:

Vancomycin Kabi 500 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui;

Vancomycin Kabi 1000 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui Luksemburg: Vancomycin Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung eines Konzentrats für eine Infusionslösung;

Łotwa:

Vancomycin Kabi 1 g Pulver zur Herstellung eines Konzentrats für eine Infusionslösung Vancomycin Kabi 500 mg pulveris infüziju skrduma koncenträta pagatavosanai; Vancomycin Kabi 1000 mg pulveris infüziju skrduma koncenträta pagatavosanai

Niemcy:

Vancomycin Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung eines Konzentrats für eine Infusionslösung;

Vancomycin Kabi 1 g Pulver zur Herstellung eines Konzentrats für eine Infusionslösung

Norwegia:

Vancomycin Fresenius Kabi 500 mg pulver til konsentrat til infusjonsv^ske, oppl0sning; Vancomycin Fresenius Kabi 1 g pulver til konsentrat til infusjonsv^ske, oppl0sning

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Vancomycin Kabi Vancomicina Kabi

Vancomicina Kabi 500 mg pulbere pentru concentrat pentru solufie perfuzabilä; Vancomicina Kabi 1000 mg pulbere pentru concentrat pentru solufie perfuzabilä

Słowenia:

Vankomicin Kabi 500 mg prasek za koncentrat za raztopino za infundiranje; Vankomicin Kabi 1 g prasek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Słowacja:

Vancomycin Kabi 500 mg; Vancomycin Kabi 1000 mg

Szwecja:

Vancomycin Fresenius Kabi 500 mg, pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning; Vancomycin Fresenius Kabi 1 g, pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Węgry:

Vancomycin Kabi 500 mg por oldatos infuziohoz valo koncentratumhoz;

Vancomycin Kabi 1000 mg por oldatos infuzióhoz való koncentràtumhoz Wielka Brytania: Vancomycin 500 mg powder for concentrate for solution for infusion;

Vancomycin 1000 mg powder for concentrate for solution for infusion Włochy:    Vancomicina Kabi 500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione;

Vancomicina Kabi 1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Przygotowanie

500 mg

Rozpuścić zawartość fiolki w 10 ml jałowej wody do wstrzykiwań. Rozcieńczyć sporządzony roztwór w co najmniej 100 ml roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań, roztworu glukozy 50 mg/ml (5%) do wstrzykiwań, roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) i glukozy 50 mg/ml (5%) do wstrzykiwań lub płynu Ringera z octanem do wstrzykiwań.

1000 mg

Rozpuścić zawartość fiolki w 20 ml jałowej wody do wstrzykiwań. Rozcieńczyć sporządzony roztwór w co najmniej 200 ml roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań, roztworu glukozy 50 mg/ml (5%) do wstrzykiwań, roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) i glukozy 50 mg/ml (5%) do wstrzykiwań lub płynu Ringera z octanem do wstrzykiwań.

Stężenie wankomycyny w roztworze do infuzji nie powinno przekraczać 0,5% w/v (5 mg/ml).

Jeśli u pacjenta konieczne jest ograniczenie podaży płynów, można zastosować roztwór o stężeniu do 10 mg/ml; podawanie leku w takim większym stężeniu może zwiększać ryzyko działań niepożądanych związanych z infuzją.

Roztwory uzyskane po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawierają widocznych cząstek stałych i przebarwień. Należy użyć jedynie klarowny, bezbarwny roztwór, niezawierający widocznych stałych cząsteczek.

Roztworu do infuzji nie należy mieszać z innymi lekami.

Infuzja

Odpowiednią dawkę należy podawać w infuzji dożylnej powoli, z szybkością nie większą niż 10 mg/min, przez co najmniej 60 minut lub nawet dłużej, co odpowiada 2 ml/min w przypadku infuzji roztworu o stężeniu 5 mg/ml.

Dawkowanie Podanie dożylne

Dawkę dostosowuje się indywidualnie oraz w zależności od czynności nerek. Zwykle stosowana dawka:

u dorosłych: 500 mg co 6 godzin lub 1000 mg co 12 godzin w postaci powolnej infuzji dożylnej lub 30 do 40 mg/kg mc./dobę w 2 do 4 dawkach na dobę; u dzieci:    10 mg/kg mc. co 6 godzin w postaci powolnej infuzji dożylnej.

Przechowywanie

Vancomycin Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Vancomycin Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku .

Sporządzony koncentrat

Sporządzony koncentrat należy rozcieńczyć natychmiast po przygotowaniu.

Produkt rozcieńczony

Z mikrobiologicznego i fizykochemicznego punktu widzenia, sporządzony roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu.

UK/H/3638/001-002/IB/002 7

Vancomycin Kabi

Charakterystyka Vancomycin kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vancomycin Kabi, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Vancomycin Kabi, 1000 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Vancomycin Kabi, 500 mg:

każda fiolka zawiera 500 mg (co odpowiada 500 000 j.m.) wankomycyny (Vancomycinum), w postaci wankomycyny chlorowodorku.

Vancomycin Kabi, 1000 mg:

każda fiolka zawiera 1000 mg (co odpowiada 1 000 000 j.m.) wankomycyny (Vancomycinum), w postaci wankomycyny chlorowodorku.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.

Biały lub kremowy porowaty proszek w postaci bryłki.

Po rozpuszczeniu otrzymuje się roztwór o pH wynoszącym około 3.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Wankomycyna do stosowania dożylnego wskazana jest w leczeniu następujących, wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie wrażliwe na wankomycynę, ciężkich zakażeń, których nie można leczyć innymi antybiotykami lub których leczenie nie powiodło się, lub wywołujące je bakterie są oporne na inne antybiotyki, takie jak penicyliny i cefalosporyny (patrz punkt 5.1):

-    zapalenie wsierdzia,

-    zakażenia kości (zapalenie kości i szpiku),

-    zapalenie płuc,

-    zakażenia tkanek miękkich.

Jeśli wskazane, wankomycynę należy stosować w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi przeciwbakteryjnymi. Szczególnie odnosi się to do zapalenia wsierdzia.

Wankomycynę można stosować w okołooperacyjnym zapobieganiu bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia u pacjentów z dużym ryzykiem bakteryjnego zapalenia wsierdzia, gdy poddawani są oni rozległym operacjom (np. operacjom kardiologicznym i naczyniowym) i nie mogą otrzymywać odpowiednich przeciwbakteryjnych leków beta-laktamowych.

Podejmując decyzję o leczeniu należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące stosowania leków przeciwbakteryj nych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania

Wankomycynę należy podawać wyłącznie drogą pozajelitową, w powolnej infuzji dożylnej (nie szybciej niż 10 mg/min - przez co najmniej 60 min) o odpowiednim rozcieńczeniu (500 mg co najmniej w 100 ml lub 1000 mg co najmniej w 200 ml).

U pacjentów, u których konieczne jest ograniczenie podaży płynów, można zastosować roztwór

0    stężeniu 500 mg/50 ml lub 1000 mg/100 ml. Stosowanie tak dużych stężeń może powodować zwiększenie ryzyka działań niepożądanych związanych z podawaniem produktu leczniczego w infuzji. Jednak działania niepożądane związane z podawaniem produktu leczniczego w infuzji mogą wystąpić niezależnie od szybkości podawania i stężenia.

Dawkę należy dobierać indywidualnie dla każdego pacjenta, uwzględniając masę ciała, wiek

1    czynność nerek. W celu ułatwienia dostosowania dawkowania można dokonać pomiaru stężenia wankomycyny.

Informacje dotyczące sporządzania roztworu, patrz punkt 6.6.

Podanie dożylne (infuzja) u pacjentów z prawidłową czynnością nerek

Pacjenci dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Zalecana dobowa dawka podawana dożylnie wynosi 2000 mg, podzielona na dawki po 500 mg podawane co 6 godzin lub po 1000 mg co 12 godzin; alternatywnie można podawać dawkę 30 do 40 mg/kg mc./dobę, podzieloną na 2 do 4 dawek.

W leczeniu bakteryjnego zapalenia wsierdzia na ogół akceptowany schemat dawkowania to 1000 mg wankomycyny podawanej dożylnie co 12 godzin przez 4 tygodnie w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi antybiotykami: gentamycyna z ryfampicyną, gentamycyna, streptomycyna. Enterokokowe zapalenie wsierdzia leczy się przez 6 tygodni wankomycyną w skojarzeniu z antybiotykiem aminoglikozydowym. Należy uwzględnić narodowe wytyczne.

Dzieci w wieku od jednego miesiąca do 12 lat

Zazwyczaj stosowana dawka dożylna to 10 mg/kg mc. podawana co sześć godzin (całkowita dawka dobowa 40 mg/kg masy ciała). Każdą dawkę należy podawać przez co najmniej 60 minut.

Noworodki (donoszone)

W wieku 0-7 dni: początkowa dawka wynosi 15 mg/kg mc., następnie należy podawać 10 mg/kg mc. co 12 godzin.

W wieku 7-30 dni: początkowa dawka wynosi 15 mg/kg mc., następnie należy podawać 10 mg/kg mc. co 8 godzin.

Każdą dawkę należy podawać przez 60 minut.

U tych pacjentów konieczne może być staranne monitorowanie stężenia wankomycyny w surowicy.

Ciąża

Opisywano, że w celu osiągnięcia stężenia terapeutycznego w surowicy u pacjentek w ciąży konieczne może być zastosowanie znacząco zwiększonych dawek (patrz punkt 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację).

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na słabszą czynność nerek konieczne może być większe niż przewidywane zmniejszenie dawki produktu leczniczego (patrz poniżej).

Pacjenci otyli

Konieczna może być modyfikacja zazwyczaj stosowanej dawki dobowej.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie wykazano konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Należy zmodyfikować dawkę w celu uniknięcia toksycznych stężeń w surowicy. U wcześniaków i pacjentów w podeszłym wieku może być konieczne większe niż przewidywano zmniejszenie dawki produktu leczniczego z powodu słabszej czynności nerek. U tych pacjentów zaleca się regularne kontrolowanie stężenia wankomycyny w surowicy, ponieważ stwierdzono przypadki kumulacji produktu leczniczego, szczególnie po długotrwałym podawaniu.

Stężenie wankomycyny w surowicy można określić za pomocą testu mikrobiologicznego, testu radioimmunologicznego, testu immunologicznego polaryzacji fluorescencji, testu immunologicznego fluorescencji lub wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej. W celu ustalenia odpowiedniej dawki, w zależności od wartości klirensu kreatyniny, można wykorzystać poniższy nomogram:

Klirens wankomycyny [ml/min/kg]

Nomogram dawkowania wankomycyny u pacjentów z zaburzoną

czynnością nerek

Nomogram nie dotyczy pacjentów dializowanych, z nieczynnymi nerkami. Takim pacjentom należy podać dawkę nasycającą 15 mg/kg masy ciała w celu uzyskania terapeutycznego stężenia produktu leczniczego w surowicy, zaś dawka w podtrzymująca wynosi 1,9 mg/kg mc./dobę. Ponieważ wygodne jest podawanie indywidualnych dawek podtrzymujących wynoszących 250 mg do 1 g, u pacjentów ze znacznym zaburzeniem czynności nerek, dawkę można podawać raczej co kilka dni niż codziennie. U pacjentów z anurią zaleca się stosowanie dawki 1 g co 7-10 dni.

Jeśli znana jest wartość stężenia kreatyniny w surowicy, wartość klirensu kreatyniny można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Mężczyźni:    masa ciała fkgl x (140 - wiek [lataj)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy [mg/100 ml]

Kobiety:    0,85 x wartość obliczona na podstawie powyższego wzoru

Instrukcje dotyczące sporządzania roztworów, patrz punkt 6.6.

Kontrolowanie stężenia wankomycyny w surowicy

Stężenie wankomycyny w surowicy należy skontrolować drugiego dnia leczenia, bezpośrednio przed podaniem kolejnej dawki oraz godzinę po zakończeniu infuzji. Terapeutyczne stężenie wankomycyny we krwi powinno wynosić od 30 do 40 mg/l (maksymalnie 50 mg/l) godzinę po zakończeniu infuzji, zaś stężenie minimalne (krótko przed kolejnym podaniem) powinno wynosić od 5 do 10 mg/l.

Stężenie należy zwykle kontrolować dwa lub trzy razy w tygodniu.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia, a także od poprawy wskaźników klinicznych i bakteriologicznych.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na wankomycynę.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podanie produktu leczniczego w szybkim wstrzyknięciu (np. w ciągu kilku minut) może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia krwi, w tym wstrząs oraz rzadko zatrzymanie akcji serca, reakcje przypominające reakcje histaminowe oraz wysypkę grudkowo-krostkową lub rumieniowatą (tzw. zespół czerwonego człowieka lub zespół czerwonej szyi). Wankomycynę należy wstrzykiwać w postaci rozcieńczonego roztworu przez okres nie krótszy niż 60 minut w celu uniknięcia reakcji związanych z szybką infuzją. Po zakończeniu infuzji objawy te zazwyczaj szybko ustępują (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania oraz 4.8 Działania niepożądane).

Wankomycynę należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia działania ototoksycznego i nefrotoksycznego, a dawkę należy zmniej szyć w zależności od stopnia zaburzenia czynności nerek. Ryzyko działania toksycznego znacząco się zwiększa, jeśli stężenie we krwi jest duże lub podawanie długotrwałe. Należy regularnie kontrolować stężenie wankomycyny we krwi oraz czynność nerek.

Należy unikać stosowania wankomycyny u pacjentów z wcześniejszą utratą słuchu. Jeżeli wankomycynę stosuje się u tych pacjentów, należy dostosować dawkę na podstawie okresowych badań stężenia leku we krwi. Wystąpienie głuchoty mogą poprzedzać szumy uszne.

Pacjenci w podeszłym wieku są bardziej podatni na uszkodzenie słuchu. Z doświadczenia z innymi antybiotykami wynika, że głuchota może postępować pomimo zakończenia leczenia.

Stosowanie u dzieci

U wcześniaków i niemowląt wskazane może być potwierdzenie spodziewanego stężenia wankomycyny w surowicy. Jednoczesne stosowanie wankomycyny i leków znieczulających wiązało się z występowaniem u dzieci rumienia i zaczerwienienia, podobnie jak po podaniu histaminy.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Postępujące wraz z wiekiem naturalne osłabienie przesączania kłębuszkowego może prowadzić do zwiększenia stężenia wankomycyny w surowicy, jeśli dawka nie jest właściwie dostosowana (patrz „Dawkowanie i sposób podawania”).

Środki ostrożności

Podczas długotrwałego stosowania wskazane jest regularne kontrolowanie stężenia wankomycyny we krwi, szczególnie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub z osłabieniem słuchu, a także stosujących jednocześnie substancje działające, odpowiednio, nefrotoksycznie lub ototoksycznie.

Dawkę należy dobierać na podstawie stężenia produktu leczniczego w surowicy. Należy regularnie kontrolować stężenie we krwi i przeprowadzać badania czynności nerek.

U pacjentów z krańcową niewydolnością nerek oraz pacjentów w wieku powyżej 60 lat należy okresowo badać słuch i oznaczać stężenie wankomycyny we krwi. U wszystkich pacjentów otrzymujących produkt leczniczy należy okresowo wykonywać badania hematologiczne, moczu oraz czynności nerek.

Wankomycyna silnie podrażnia tkanki i po zastosowaniu domięśniowym wywołuje martwicę w miejscu podania; należy ją podawać w infuzji dożylnej. U wielu pacjentów otrzymujących wankomycynę występuje ból w miejscu podania oraz zakrzepowe zapalenie żył, czasami o ciężkim przebiegu.

Częstość występowania i nasilenie zakrzepowego zapalenia żył można zmniejszyć, podając produkt leczniczy powoli, w postaci rozcieńczonego roztworu (2,5 do 5,0 g/l) oraz zmieniając miejsce podania infuzji.

Długotrwałe stosowanie wankomycyny może prowadzić do nadmiernego rozrostu niewrażliwych na lek drobnoustrojów. Niezbędna jest staranna obserwacja pacjenta. Jeżeli nadkażenie występuje w trakcie leczenia, należy zastosować odpowiednie środki. U pacjentów otrzymujących dożylnie wankomycynę rzadko występowało rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy wywołane przez C. difficile.

Wankomycynę należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów, u których wystąpiły reakcje nadwrażliwości na teikoplaninę, ponieważ odnotowano przypadki krzyżowych reakcji nadwrażliwości pomiędzy wankomycyną i teikoplaniną.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne podawanie wankomycyny i leków znieczulających wiązało się z występowaniem rumienia, uderzeń gorąca jak po podaniu histaminy oraz reakcji rzekomoanafilaktycznych.

Obserwowano, że częstość występowania zdarzeń niepożądanych związanych z infuzją zwiększa się podczas jednoczesnego podawania środków znieczulających. Występowanie reakcji związanych z infuzją można zminimalizować, podając wankomycynę w infuzji trwającej 60 minut, przed wprowadzeniem do znieczulenia.

Należy uważnie kontrolować pacjenta, jeśli konieczne jest u niego jednoczesne lub następujące bezpośrednio po podaniu wankomycyny zastosowanie innych leków, działających ogólnoustrojowo lub miejscowo, mogących działać ototoksycznie, neurotoksycznie lub nefrotoksycznie, takich jak amfoterycyna B, aminoglikozydy, bacytracyna, polimiksyna B, kolistyna, wiomycyna lub cisplatyna.

Podczas jednoczesnego stosowania wankomycyny i leków hamujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe zwiększa się ryzyko blokady przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczającego doświadczenia dotyczącego stosowania wankomycyny w okresie ciąży u ludzi. Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję zwierząt nie wykazały żadnego wpływu na rozwój embrionu, płodu ani na przebieg ciąży (patrz punkt 5.3).

Wankomycyna przenika jednak przez łożysko i nie można wykluczyć możliwości jej ototoksycznego i nefrotoksycznego wpływu na rozwój zarodka i noworodka. Dlatego wankomycynę należy podawać w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności oraz po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Wankomycyna jest wydzielana z mlekiem ludzkim i dlatego podczas karmienia piersią można ją stosować jedynie wtedy, gdy inne antybiotyki okazały się nieskuteczne. Należy zachować ostrożność podając wankomycynę matkom karmiącym, z uwagi na możliwość wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt (zaburzenia flory jelitowej z biegunką, rozwój grzybów drożdżopodobnych i możliwość uczulenia).

Biorąc pod uwagę znaczenie zastosowania tego produktu leczniczego u karmiącej matki, należy rozważyć decyzję o możliwości przerwania karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wpływ wankomycyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały sklasyfikowane na podstawie następującej

konwencji MedDRA:

bardzo często (>1/10);

często (>1/100 do <1/10);

niezbyt często (>1/1 000 do <1/100);

rzadko (>1/10 000 do <1/1 000);

bardzo rzadko (<1/10 000);

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Infuzja dożylna

Najczęstsze działania niepożądane to zapalenie żył i reakcje pseudoalergiczne związane ze zbyt szybką infuzją dożylną wankomycyny.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000):    trombocytopenia, neutropenia, agranulocytoza, eozynofilia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko (>10 000 do <1/1 000):    reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): przemijająca lub trwała utrata słuchu. Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000):    szumy uszne, zawroty głowy.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadkie (<1/10 000):    zatrzymanie akcji serca.

Zaburzenia naczyniowe

Często (>1/100 do <1/10):    obniżenie ciśnienia krwi.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000):    zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często (>1/100 do <1/10):    duszność, świst krtaniowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000):    nudności.

Bardzo rzadko (<1/10 000):    rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy i jelit.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często (>1/100 do <1/10):    wysypka i podrażnienie błon śluzowych, świąd, pokrzywka.

Bardzo rzadko (<1/10 000):    złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, zespół

Lyella, linijna IgA dermatoza pęcherzowa.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często (>1/100 do <1/10):    niewydolność nerek objawiająca się głównie zwiększonym

stężeniem kreatyniny w surowicy krwi.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000):    śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często (>1/100 do <1/10):    zapalenie żył, zaczerwienienie górnych części ciała i twarzy.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000):    gorączka polekowa, dreszcze. Bóle w klatce piersiowej i bóle

mięśni pleców.

Działania niepożądane związane z infuzją

W trakcie szybkiej infuzji lub bezpośrednio po niej mogą wystąpić reakcje rzekomoanafilaktyczne, w tym niedociśnienie, duszność, pokrzywka lub świąd. Może wystąpić zaczerwienienie skóry w obrębie górnych partii ciała (zespół czerwonego człowieka), ból i skurcze mięśni klatki piersiowej lub pleców.

Reakcje słabną po zakończeniu podawania produktu leczniczego, na ogół w ciągu 20 minut do 2 godzin. Wankomycynę należy podawać powoli (przez ponad 60 minut - patrz punkt 4.4).

Ototoksyczność może być przemijająca lub trwała, a odnotowano ją głównie u pacjentów po przedawkowaniu produktu leczniczego, u pacjentów, u których wcześniej występowało osłabienie słuchu i u pacjentów jednocześnie leczonych innymi produktami leczniczymi o działaniu ototoksycznym, takimi jak aminoglikozydy.

4.9 Przedawkowanie

Zalecane jest leczenie wspomagające, podtrzymujące przesączanie kłębuszkowe. Wankomycyna jest w małym stopniu usuwana z krwi podczas hemodializy lub dializy otrzewnowej. Obserwowano ograniczone korzyści wynikające z hemoperfuzji z użyciem żywicy Amberlite XAD-4.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, glikopeptydy przeciwbakteryjne, kod ATC: JO1X A01.

Mechanizm działania

Wankomycyna jest trójcyklicznym antybiotykiem glikopeptydowym, który hamuje syntezę ściany komórkowej wrażliwych bakterii przez wiązanie się z dużym powinowactwem z D-alanylo-D-alaniną, końcówką jednostki prekursora peptydu ściany komórkowej. Lek wykazuje działanie bakteriobójcze na drobnoustroje w fazie podziału.

Zależności farmakologiczno-farmakodynamiczne (PK/PD)

Uważa się, że działanie wankomycyny jest zależne od czasu.

Mechanizm oporności

Nabyta oporność na glikopeptydy najczęściej występuje u paciorkowców i jest oparta na różnych kompleksach genowych van i zmianie celu z D-alanylo-D-alaniny na D-alanylo-D-mleczan lub D-alanylo-D-serynę, słabo wiążącymi się z wankomycyną. U niektórych genów van notowano oporność krzyżową z teikoplaniną. Geny van rzadko stwierdzano u Staphylococcus aureus; u tego gatunku zmiany struktury ściany komórkowej powodują wrażliwość pośrednią, która ma najczęściej charakter niejednorodny.

Wrażliwość

Wankomycyna działa na bakterie Gram-dodatnie, takie jak gronkowce, paciorkowce, enterokoki, pneumokoki oraz laseczki beztlenowe i maczugowce błonicy. Bakterie Gram-ujemne są oporne.

Występowanie oporności nabytej wybranych gatunków może być różne w różnych regionach geograficznych oraz w różnych okresach czasu i wskazane jest uzyskanie informacji o oporności na danym terenie, w szczególności podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zwrócić się do eksperta, jeśli lokalne występowanie oporności w danym regionie jest tak duże, że użyteczność produktu leczniczego jest wątpliwa co najmniej w niektórych rodzajach zakażeń.

Wartości graniczne

Zalecenia EUCAST (Europejskiego Komitetu Badania Wrażliwości Drobnoustrojów)

Wrażliwe

Oporne

Staphylococcus spp.

< 2 mg/l

> 2 mg/l

Enterococcus spp.

< 4 mg/l

> 4 mg/l

Streptococcus spp.

< 2 mg/l

> 2 mg/l

Streptococcus pneumoniae

< 2 mg/l

> 2 mg/l

Gram-dodatnie bakterie beztlenowe

< 2 mg/l

< 2 mg/l

Niezwiązane z gatunkiem *

< 2 mg/l

> 4 mg/l

* Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem określono głównie na podstawie danych PK/PD i są niezależne od rozmieszczenia wartości MIC poszczególnych gatunków. Odnoszą się jedynie do gatunków, dla których nie ustalono konkretnego stężenia granicznego, a nie do gatunków, w przypadku których badanie wrażliwości nie jest zalecane.


Gatunki_

Gatunki zazwyczaj wrażliwe_

Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus Staphylococcus koagulazo-ujemne Streptococcus spp.

Streptococcus pneumoniae

Clostridium spp._

Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej

Enterococcus ^ faecium_

Gatunki o oporności wrodzonej_

Bakterie Gram-ujemne

Chlamydia spp.

Mycobacterium spp.

Mycoplasma spp.

Rickettsia spp._


5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wankomycynę podaje się dożylnie w leczeniu zakażeń ogólnoustrojowych. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek w wyniku infuzji dożylnej dawek wielokrotnych 1 g wankomycyny (15 mg/kg mc.) przez 60 minut średnie stężenie w osoczu wynosi 50-60 pg/ml, 20-25 pg/ml

1    5-10 pg/ml, odpowiednio: natychmiast po, 2 godziny po i 11 godzin po zakończeniu infuzji.

W wyniku infuzji dożylnej dawek wielokrotnych 500 mg wankomycyny przez 30 minut średnie stężenie w osoczu wynosi 40-50 mg/l, 19-20 mg/l i 10-11 mg/l, odpowiednio: natychmiast po,

2    godziny po i 6 godzin po zakończeniu infuzji. Stężenie występujące w osoczu po podawaniu dawek wielokrotnych jest podobne do uzyskiwanego po podaniu dawki pojedynczej.

Po podaniu doustnym wankomycyna, będąca substancją o dużej polarności, praktycznie nie wchłania się. Po podaniu drogą doustną występuje w postaci czynnej w kale, dlatego jest chemioterapeutykiem odpowiednim do leczenia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego i gronkowcowego zapalenia jelita grubego.

Dystrybucja

Jeśli stężenie wankomycyny w surowicy mieści się w przedziale od 10 mg/l do 100 mg/l, około 30-55% leku wiąże się z białkami osocza (pomiar metodą ultrafiltracji).

Po podaniu dożylnym chlorowodorku wankomycyny stężenie hamujące stwierdza się w płynie opłucnowym, osierdziowym, puchlinowym i maziowym, w moczu oraz w płynie z dializy otrzewnowej, a także w tkance uszka przedsionka serca.

Jeżeli nie występuje stan zapalny opon mózgowych, wankomycyna przenika przez barierę krew-mózg jedynie w niewielkim stopniu.

Eliminacja.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wankomycyny u pacjentów z prawidłową czynnością nerek wynosi 4 do 6 godzin. W ciągu pierwszych 24 godzin około 80% podanej dawki wankomycyny jest wydalane z moczem w wyniku przesączania kłębuszkowego. Zaburzenia czynności nerek powodują opóźnienie wydalania wankomycyny. U pacjentów z bezmoczem średni okres półtrwania wynosi 7,5 doby. Wankomycyna jest metabolizowana jedynie w niewielkim stopniu. Po podaniu dootrzewnowym wankomycyny w trakcie dializy otrzewnowej około 35-65% dawki jest wchłaniane w ciągu sześciu godzin. Po podaniu dootrzewnowym wankomycyny w dawce 30 mg/kg mc. stężenie w surowicy wynosi około 8 mg/litr. Mimo że wankomycyna nie jest eliminowana skutecznie podczas hemodializy i dializy otrzewnowej, obserwowano zwiększony klirens wankomycyny po zastosowaniu hemoperfuzji i hemofiltracji. U pacjentów w podeszłym wieku całkowity klirens układowy i nerkowy wankomycyny może być zmniejszony.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane w konwencjonalnych badaniach dotyczących bezpieczeństwa farmakologicznego i toksyczności po podaniu wielokrotnym, nie ujawniają występowania żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Ograniczone dane na temat działania mutagennego wykazują negatywne wyniki, długoterminowe badania na zwierzętach dotyczące potencjału kancerogennego wankomycyny nie są dostępne.

W badaniach teratogenności, w których szczury i króliki otrzymywały dawki w przybliżeniu odpowiadające dawkom stosowanym u ludzi w przeliczeniu na powierzchnię ciała (mg/m2 pc.), nie stwierdzono żadnych pośrednich ani bezpośrednich działań teratogennych.

Nie przeprowadzono badań na zwierzętach nad zastosowaniem produktu leczniczego w okresie około-i poporodowym ani nad jego wpływem na płodność.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Roztwór wankomycyny ma małą wartość pH, co może prowadzić do chemicznej lub fizycznej niestabilności po zmieszaniu go z innymi substancjami. Należy unikać mieszania z roztworami zasadowymi. Każdy roztwór do podawania pozajelitowego należy przed zastosowaniem obejrzeć, czy nie zawiera widocznych stałych cząstek i przebarwień.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Okres ważności proszku w opakowaniu do sprzedaży 2 lata

Okres ważności sporządzonego koncentratu

Sporządzony koncentrat należy rozcieńczyć natychmiast po przygotowaniu.

Okres ważności rozcieńczonego produktu

Z mikrobiologicznego i fizykochemicznego punktu widzenia, sporządzony roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Proszek w opakowaniu do sprzedaży Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Sporządzony koncentrat i produkt rozcieńczony

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Vancomycin Kabi, 500 mg:

fiolka o pojemności 10 ml z bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z gumy chlorobutylowej typu I pokrytym silikonem oraz szarym wieczkiem typu flip-off z Aluminium/PP.

Vancomycin Kabi, 1000 mg:

fiolka o pojemności 20 ml z bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z gumy chlorobutylowej typu I pokrytym silikonem oraz zielonym wieczkiem typu flip-off z Aluminium/PP.

Wielkości opakowań: 1 x 1 fiolka, 10 x 1 fiolka.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Proszek należy rozpuścić, a uzyskany koncentrat należy rozcieńczyć przed użyciem.

Sposób sporządzania koncentratu Vancomycin Kabi, 500 mg:

rozpuścić zawartość każdej fiolki 500 mg w 10 ml jałowej wody do wstrzykiwań.

Vancomycin Kabi, 1000 mg:

rozpuścić zawartość każdej fiolki 1000 mg w 20 ml jałowej wody do wstrzykiwań.

Wygląd sporządzonego koncentratu

Przejrzysty, bezbarwny roztwór, bez widocznych stałych cząstek.

Jeden ml sporządzonego koncentratu zawiera 50 mg wankomycyny.

Warunki przechowywania koncentratu po rozpuszczeniu, patrz punkt 6.3.

Przygotowanie końcowego rozcieńczonego roztworu do infuzji

Sporządzony koncentrat, zawierający 50 mg/ml wankomycyny, należy dalej rozcieńczyć natychmiast po sporządzeniu koncentratu.

Odpowiednie rozcieńczalniki to:

9    mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań, 50 mg/ml (5%) roztwór glukozy

do wstrzykiwań, 9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu w 50 mg/ml (5%) roztworze glukozy do wstrzykiwań lub płyn Ringera z octanem do wstrzykiwań.

Przed podaniem, roztwory uzyskane po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu należy obejrzeć, czy nie zawierają widocznych cząstek stałych i przebarwień. Należy użyć jedynie klarowny, bezbarwny roztwór, niezawierający widocznych stałych cząsteczek.

Infuzja przerywana Vancomycin Kabi, 500 mg:

sporządzony koncentrat, zawierający 500 mg wankomycyny (50 mg/ml), należy dalej rozcieńczyć w co najmniej 100 ml rozcieńczalnika natychmiast po sporządzeniu koncentratu.

Vancomycin Kabi, 1000 mg:

sporządzony koncentrat, zawierający 1000 mg wankomycyny (50 mg/ml), należy dalej rozcieńczyć w co najmniej 200 ml rozcieńczalnika natychmiast po sporządzeniu koncentratu.

Stężenie wankomycyny w roztworze do infuzji nie powinno przekraczać 5 mg/ml.

Odpowiednią dawkę należy podawać w infuzji dożylnej powoli, z szybkością nie większą niż

10    mg/min, przez co najmniej 60 minut lub nawet dłużej.

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

Usuwanie

Fiolki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia. Niezużyty produkt leczniczy należy wyrzucić.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18690 Pozwolenie nr 18691

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13.09.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

23.11.2012

UK/H/3638/001-002/IB/002 12

Vancomycin Kabi