+ iMeds.pl

Vancomycin mylan 500 mgUlotka Vancomycin mylan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vancomycin Mylan, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji Vancomycin Mylan, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Wankomycyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vancomycin Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vancomycin Mylan

3.    Jak stosować lek Vancomycin Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vancomycin Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vancomycin Mylan i w jakim celu się go stosuje

Wankomycyna należy do grupy leków zwanych antybiotykami glikopeptydowymi, stosowanych do niszczenia bakterii, powodujących wiele rodzajów zakażeń, w tym zapalenie płuc, zakażenia skóry, kości oraz zastawek serca.

Wankomycyna stosowana jest w leczeniu:

-    ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na wankomycynę, a oporne na wiele innych antybiotyków,

-    zakażeń u pacjentów uczulonych na penicyliny i cefalosporyny.

Może być również podawana pacjentowi przed niektórymi zabiegami chirurgicznymi w celu zapobiegania zakażeniom.

Wankomycyna może być stosowana doustnie w leczeniu zaburzeń żołądkowych występuj ących w ciężkich zakażeniach bakteriami wrażliwymi na wankomycynę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vancomycin Mylan

Kiedy nie stosować leku Vancomycin Mylan

- jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na wankomycynę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem podawania wankomycyny, należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjenta dotyczą następujące sytuacje:

-    zaburzenia czynności nerek,

-    zaburzenia słuchu, np. głuchota,

-    niedokrwistość,

-    ciąża lub planowaniu ciąży,

-    karmienie piersią,

-    wiek powyżej 60 lat,

-    wcześniactwo,

-    planowane zabiegi chirurgiczne,

-    uczulenie na inny antybiotyk - teikoplaninę (jest wtedy większa możliwość wystąpienia reakcji alergicznej na wankomycynę).

Jeśli po zastosowaniu leku wystąpi ciężka reakcja alergiczna, lekarz przerwie podawanie wankomycyny i zastosuje inne odpowiednie leczenie.

Jeśli infuzja będzie podawana zbyt szybko, u pacjenta mogą wystąpić takie objawy niepożądane, jak niskie ciśnienie tętnicze lub wysypka. Przerwanie infuzji powoduje zwykle szybkie ustąpienie tych reakcji.

U pacjentów z niewydolnością nerek oraz u pacjentów, którzy jednocześnie otrzymuj ą inne leki nefrotoksyczne, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wankomycyny, ponieważ ryzyko działania toksycznego u tych pacjentów jest znacznie wyższe. Należy regularnie przeprowadzać badania czynności nerek oraz przestrzegać właściwego schematu dawkowania w celu zmniejszenia ryzyka działania toksycznego.

U pacjentów z występującym wcześniej uszkodzeniem słuchu, którzy otrzymali zbyt duże dawki wankomycyny lub którzy otrzymywali jednocześnie inne leki uszkadzające słuch, może wystąpić głuchota (przemijająca lub trwała), która może być poprzedzona wystąpieniem szumów usznych. Aby zmniejszyć to ryzyko, należy okresowo kontrolować stężenie leku we krwi; zalecane jest również okresowe przeprowadzanie badania słuchu.

Jeśli pacjent będzie otrzymywał wankomycyny przez dłuższy czas, lekarz zaleci regularne badanie krwi. Będzie również kontrolować stan pacjenta ze względu na możliwość wystąpienia nadkażeń (nowych zakażeń pojawiających się oprócz istniejących) lub ciężkiej, niekiedy krwawej, biegunki.

Inne leki i Vancomycin Mylan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki wymienione poniżej mogą wchodzić w interakcje z wankomycyną, jeśli są stosowane jednocześnie w leczeniu:

-    zakażeń wywołanych przez bakterie (streptomycyna, neomycyna, gentamycyna, kanamycyna, amikacyna, bacytracyna, tobramycyna, kolimyksyna B, kolistyna),

-    gruźlicy (wiomycyna),

-    zakażeń grzybiczych (amfoterycyna B),

-    nowotworów (cisplatyna), oraz

-    leki zwiotczające stosowane w czasie znieczulenia,

-    leki znieczulające (jeśli planowane jest znieczulenie ogólne).

Lekarz może zlecić kontrolowanie stężenia wankomycyny we krwi i zmodyfikować jej dawkę podczas podawania jednocześnie z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, powinna powiedzieć o tym lekarzowi. U kobiet ciężarnych wankomycynę można stosować jedynie w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ wankomycyna przenika do mleka matki. Lekarz zdecyduje czy stosowanie wankomycyny jest zdecydowanie konieczne, czy należy przerwać karmienie piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wankomycyna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub wpływa w niewielkim stopniu.

3. Jak stosować lek Vancomycin Mylan

Personel medyczny będzie podawał lek Vancomycin Mylan pacjentowi w czasie pobytu w szpitalu. Lekarz zdecyduje jaką dawkę leku będzie otrzymywał pacjent oraz jak długo będzie trwało leczenie.

Dawkowanie Dawka leku zależy od:

-    wieku pacjenta,

-    rodzaju zakażenia,

-    czynności nerek,

-    czynności narządu słuchu,

-    innych j ednocze śnie stosowanych leków.

Dorośli: zazwyczaj stosowana dawka wynosi 2000 mg na dobę (lub 30 mg na kilogram masy ciała na dobę) podawane w dwóch do czterech dawkach, albo 500 mg co 6 godzin lub 1 g co 12 godzin.

Dzieci: otrzymaj ą mniejsze dawki, zależne od masy ciała.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek lub zaburzoną czynnością wątroby, osoby starsze oraz wcześniaki: lekarz zmniejszy dawkę lub zwiększy przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami.

W czasie leczenia u pacjenta mogą być przeprowadzane badania laboratoryjne krwi i moczu, a także badania słuchu, w celu wykrycia objawów możliwych działań niepożądanych leku.

Sposób podawania

Infuzja dożylna oznacza podawanie leku pacjentowi bezpośrednio do krwi z butelki lub torby infuzyjnej poprzez cewnik umieszczony w jednym z naczyń krwionośnych. Wankomycyna jest podawana do krwi pacjenta, nie do mięśnia.

Przed podaniem wankomycyna zostanie rozpuszczona, a następnie podawana w powolnej infuzji dożylnej przez co najmniej 60 minut.

W przypadku leczenia zaburzeń żołądkowych (tak zwanego rzekomobłoniastego zapalenia jelit) lek podaje się w postaci roztworu doustnego (będzie przyjmowany przez pacjenta doustnie).

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju zakażenia i może trwać kilka tygodni.

Zastosowania większej niż zalecana dawki leku Vancomycin Mylan

Ponieważ lek jest podawany pacjentowi w czasie jego pobytu w szpitalu, mało prawdopodobne jest podanie zbyt dużej dawki wankomycyny. Jednakże należy niezwłocznie poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pacjent ma jakiekolwiek obawy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przyjmowania tego leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Vancomycin Mylan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy:

-    reakcje alergiczne: pokrzywka; obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła; trudności w oddychaniu lub połykaniu albo zawroty głowy.

Działania niepożądane leku Vancomycin Mylan

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów)

- obniżenie ciśnienia tętniczego, obrzęk, zaczerwienienie i ból wzdłuż żyły;

- duszność, świszczący oddech będący wynikiem burzliwego przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe;

-    uogólniona wysypka i obrzęk błon śluzowych, świąd, swędząca wysypka;

- zaczerwienienie górnej części ciała i twarzy, ból i skurcz mięśni klatki piersiowej i pleców;

- zaburzenie czynności nerek, objawiające się przede wszystkim zwiększonym stężeniem kreatyniny lub mocznika we krwi.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

-    przemij aj ąca lub trwała utrata słuchu.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

-    reakcje anafilaktyczne i alergiczne;

-    gorączka polekowa, dreszcze;

-    zwiększone lub zmniejszone (czasami znacznie zmniejszone) wytwarzanie moczu lub występowanie śladowej ilości krwi w moczu;

-    zwiększenie lub zmniejszenie liczby niektórych komórek krwi;

-    szumy uszne (np. syczenie);

-    omdlenie;

-    zaczerwienienie skóry (możliwy objaw zapalenia naczyń krwionośnych);

-    nudności.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

-    uszkodzenia skóry związane z reakcją alergiczną (mnogie zmiany skórne i stawowe);

-    zatrzymanie akcji serca;

-    stan zapalny jelit powoduj ący ból brzucha i krwawą biegunkę.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

5. Jak przechowywać lek Vancomycin Mylan

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki lub pudełku po skrócie (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Proszek: brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Trwałość roztworu po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu została opisana w punkcie przeznaczonym dla personelu medycznego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Vancomycin Mylan

Substancją czynną leku jest chlorowodorek wankomycyny.

Vancomycin Mylan, 500 mg, proszek o sporządzania roztworu

Każda fiolka zawiera 500 mg wankomycyny (w postaci chlorowodorku), co odpowiada 500 000 j.m. Vancomycin Mylan, 1 g, proszek do sporządzania roztworu

Każda fiolka zawiera 1 g wankomycyny (w postaci chlorowodorku), co odpowiada 1 000 000 j.m. Ponadto lek zawiera kwas solny do ustalenia pH.

Jak wygląda lek Vancomycin Mylan i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białego lub białawego liofilizowanego proszku do sporządzania roztworu do infuzji. Fiolki zawierające 500 mg proszku: opakowanie zawiera 1, 5, 10 lub 20 fiolek.

Fiolki zawierające 1 g proszku; opakowanie zawiera 1, 5, 10 lub 20 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint Priest Francja

Wytwórca

BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L Via Filippo Serpero, 20060 Masate (MI)

Włochy

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs, 69800 Saint-Priest

Francja

VIANEX SA. PLANT C

16th km Marathonos Ave., Pallini Attiki, 15351

Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Vancomycin Arcana 500 mg and 1 g - Pulver zur Herstellung einer Infusionslosung Belgia: Vancomucine Mylan 500 mg & 1 g poeder voor oplossing voor infusie Cypr: Vancomycin Mylan 500 mg and 1 g

Czechy: Vancomycin Mylan 500 mg, & 1 g, prášek pro přípravu infuzního roztoku Grecja: Vancomycin/Generics 500 mg & 1 g powder for solution for infusion Irlandia: Vancomycin Mylan 500 mg, 1 g, powder for solution for infusion Włochy: Vancomicina Mylan Polska i Słowacja: Vancomycin Mylan

Słowenia: Vankomycin Mylan 1 g prašek za raztopino za infundiranje

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Poniższe informacje pochodzą z Charakterystyki Produktu Leczniczego leku Vancomycin Mylan. Aby właściwie zastosować lek u konkretnego pacjenta, osoba zlecająca podanie powinna zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

SPOSÓB PODAWANIA

Wyłącznie do podawania w infuzji dożylnej, nie należy podawać domięśniowo.

Wankomycynę należy parenteralnie podawać wyłącznie w powolnej infuzji dożylnej (nie szybciej niż 10 mg/min - przez co najmniej 60 minut), w postaci roztworu o odpowiednim rozcieńczeniu (co najmniej 500 mg/100 ml lub co najmniej 1000 mg/200 ml).

Po rozpuszczeniu pH roztworu wynosi pomiędzy 2,8 a 4,5.

Sporządzony roztwór można wykorzystać również do podania doustnego.

Wskazania do stosowania są inne w przypadku podawania dożylnego i podawania doustnego. Obu tych dróg podawania leku nie można stosować zamiennie.

DAWKOWANIE

Podawanie dożylne

Infuzja powinna trwać co najmniej 60 minut. U dorosłych, jeśli stosowane są dawki powyżej 500 mg, zaleca się, aby szybkość podawania infuzji nie przekraczała 10 mg/min. Zdarzenia związane z infuzją zależą zarówno od stężenia, jak i od szybkości podawania wankomycyny.

Długość leczenia zależy od ciężkości zakażenia oraz jego przebiegu klinicznego i bakteriologicznego.

Pacjenci z prawidłową czynnością nerek i wątroby

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zalecana dobowa dawka dożylna wynosi 2000 mg (2 g) w dawkach podzielonych po 500 mg, podawanych co 6 godzin, lub po 1200 mg, podawanych co 12 godzin.

W bakteryjnym zapaleniu wsierdzia ogólnie przyjęty schemat dawkowania to: albo infuzja dożylna 1000 mg wankomycyny, podawana co 12 godzin przez 4 tygodnie, stosowana w monoterapii, albo w skojarzeniu z innymi antybiotykami (gentamycyna z ryfampicyną, gentamycyna, streptomycyna).

Zapalenie wsierdzia wywołane przez paciorkowce jelitowe leczy się przez 6 tygodni wankomycyną w skojarzeniu z aminoglikozydem - zgodnie z krajowymi wytycznymi.

Profilaktyka okołooperacyjna: dorośli otrzymują dożylnie 1000 mg wankomycyny (przed rozpoczęciem znieczulenia), a następnie - w zależności od rodzaju i czasu trwania zabiegu chirurgicznego - 12 godzin po zabiegu można podać dawkę 1000 mg wankomycyny.

Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 12 lat

Zalecana dawka dożylna wynosi 10 mg/kg mc., co 6 godzin lub 20 mg/kg mc., co 12 godzin.

Noworodki i niemowlęta

Zalecana dawka początkowa wynosi 15 mg/kg mc., a następnie 10 mg/kg mc. co 12 godzin przez pierwszy tydzień życia i co 8 godzin od drugiego tygodnia życia do końca 1. miesiąca życia. Należy regularnie kontrolować stężenia wankomycyny w surowicy krwi (patrz poniżej).

Osoby w podeszłym wieku

Z powodu osłabionej z wiekiem sprawności nerek, może być konieczne zastosowanie mniejszych dawek podtrzymuj ących.

Pacjenci otyli

Może być konieczna modyfikacja dawki dobowej.

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby

Brak danych świadczących o konieczności zmniejszenia dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby. Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkę wankomycyny należy zmodyfikować, a poniższy nomogram można zastosować w celu ustalenia odpowiedniej dawki. Zaleca się uważne kontrolowanie stężenia wankomycyny w surowicy (patrz niżej).

U pacjentów z lekką i umiarkowaną niewydolnością nerek, dawka początkowa wynosi co najmniej 15 mg/kg mc. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek zalecane jest raczej podawanie dawki podtrzymującej pomiędzy 250 mg a 1000 mg co kilka dni, niż podawanie codzienne mniejszych dawek.

U pacjentów z bezmoczem (praktycznie brak czynności nerek) należy podać dawkę 15 mg/kg masy ciała aż do osiągnięcia stężenia terapeutycznego w surowicy krwi. Dawka podtrzymująca wynosi 1,9 mg/kg masy ciała na dobę.

W celu ułatwienia procedury dorośli pacjenci z silnie ograniczoną czynnością nerek mogą zamiast dawki dobowej otrzymywać co kilka dni dawkę podtrzymującą 250 mg do 1000 mg.

Pacjenci poddawani hemodializie

U pacjentów bez żadnej czynności nerek, poddawanych regularnej hemodializie, można także stosować następujący schemat dawkowania: dawka nasycająca 1000 mg, dawka podtrzymująca 1000 mg co 7-10 dni.

Jeśli do hemodializy stosuje się błony polisulfonowe (dializa wysokoprzepływowa), skraca się okres półtrwania wankomycyny. U pacjentów regularnie hemodializowanych konieczne może być podanie dodatkowej dawki podtrzymującej.

Kontrola stężeń wankomycyny w surowicy krwi:

Stężenie wankomycyny w surowicy należy skontrolować drugiego dnia leczenia bezpośrednio przed podaniem następnej dawki i godzinę po infuzji dożylnej. Stężenie terapeutyczne wankomycyny w surowicy powinno wynosić od 30 do 40 mg/l (maksymalnie 50 mg/l) godzinę po zakończeniu infuzji, natomiast minimalne stężenie (bezpośrednio przed podaniem następnej dawki) - pomiędzy 5 a 10 mg/l. Zwykle stężenie należy kontrolować dwa do trzech razy w tygodniu.

Podawanie doustne

Leczenie zapalenia jelita grubego spowodowanego przez C. difficile

Dorośli

Zwykle stosowana dawka dobowa wynosi 0,5 g do 2 g i podaje się ją w 4 dawkach podzielonych (125 mg do 500 mg na dawkę) przez 7 do 10 dni.

Dzieci

Zwykle stosowana dawka dobowa wynosi 40 mg/kg mc./dobę i podaje się ją w 4 dawkach podzielonych, maksymalnie 250 mg na dawkę, przez 7 do 10 dni.

PRZYGOTOWANIe LEKU DO STOSOWANIA

Przygotowanie roztworu do infuzji

Vancomycin Mylan, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji: rozpuścić zawartość 1 fiolki w 10 ml wody do wstrzykiwań.

Vancomycin Mylan, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji: rozpuścić zawartość 1 fiolki w 20 ml wody do wstrzykiwań.

1 ml roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu proszku zawiera 50 mg wankomycyny.

48

roztwór


Roztwór sporządzony metodą aseptyczną w powyższy sposób można przechowywać przez okres godzin w temperaturze 25°C lub nie dłużej niż 96 godzin w temperaturze między 2 a 8°C.

Roztwór otrzymany po rozpuszczeniu proszku należy następnie rozcieńczyć. Rozpuszczalnikami odpowiednie do dalszego rozcieńczania są: woda do wstrzykiwań, 5% roztwór glukozy lub 0,9% chlorku sodu.

W zależności od sposobu podawania potrzebne są różne rozcieńczenia.

- Infuzja przerywana Roztwór zawierający 500 mg wankomycyny należy rozcieńczyć w co najmniej 100 ml rozpuszczalnika. Pożądaną dawkę należy podać w infuzji dożylnej z szybkością nieprzekraczającą 10 mg/min, w czasie co najmniej 60 minut.

Roztwór zawierający 1 g wankomycyny należy rozcieńczyć w co najmniej 200 ml rozpuszczalnika. Pożądaną dawkę należy podać w infuzji dożylnej z szybkością nieprzekraczającą 10 mg/min, przez co najmniej 60 minut.

-    Infuzja ciągła

1 g lub 2 g wankomycyny, czyli 2 lub 4 fiolki sporządzonego roztworu, można dodać do rozpuszczalnika o takiej objętości, aby umożliwić podanie pożądanej dawki dobowej w 24-godzinnej infuzji.

Okres ważności rozcieńczonego roztworu

Chemiczną i fizyczną stabilność gotowego do podania roztworu (z wyżej wymienionymi rozpuszczalnikami) wykazano przez okres 48 godzin w temperaturze 25°C lub przez okres 96 godzin w temperaturze między 2 a 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia sporządzony roztwór do infuzji należy wykorzystać natychmiast. Jeśli lek nie zostanie wykorzystany od razu, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik. Zwykle 24-godzinny okres przechowywania w temperaturze 2-8°C można wydłużyć, jeśli roztwór do infuzji przygotowano w kontrolowanych i walidowanych aseptycznych warunkach.

Przed podaniem rozpuszczony i rozcieńczony roztwór należy obejrzeć, czy nie zawiera cząstek stałych lub zmian zabarwienia. Do użycia nadaje się jedynie klarowny, bezbarwny lub bladożółty roztwór, bez cząstek stałych.

Sporządzanie roztworu doustnego

Po wstępnym rozpuszczeniu proszku w fiolce, wybraną dawkę można rozcieńczyć w 30 ml wody i podać pacjentowi do wypicia lub podać przez cewnik nosowo-żołądkowy.

Usuwanie

Fiolki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia. Niewykorzystany lek należy wyrzucić. Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego pozostałości należy zutylizować zgodnie z lokalnymi wymogami.

Vancomycin Mylan

Charakterystyka Vancomycin mylan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vancomycin Mylan, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji Vancomycin Mylan, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Vancomycin Mylan, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Każda fiolka zawiera 500 mg wankomycyny (Vancomycinum) w postaci wankomycyny chlorowodorku, co odpowiada 500 000 j.m.

Roztwór powstały po rozpuszczeniu proszku w 10 ml wody do wstrzykiwań, zawiera 50 mg/ml wankomycyny

Vancomycin Mylan, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Każda fiolka zawiera 1 g wankomycyny (Vancomycinum) w postaci wankomycyny chlorowodorku, co odpowiada 1 000 000 j.m.

Roztwór powstały po rozpuszczeniu w 20 ml wody do wstrzykiwań, zawiera 50 mg/ml wankomycyny Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

Biały lub białawy proszek.

pH sporządzonego roztworu wynosi pomiędzy 2,8 a 4,5.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania

Podawanie dożylne

Stosowanie lecznicze

Roztwór wankomycyna do stosowania dożylnego wskazany jest w leczeniu następujących, wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie wrażliwe na wankomycynę ciężkich, mogących zagrażać życiu, zakażeń, których nie można leczyć innymi antybiotykami, lub których leczenie, innymi, mniej toksycznymi antybiotykami, takimi jak penicyliny i cefalosporyny, nie powiodło się.

Aby zminimalizować ryzyko rozwoju lekooporności, stosowanie wankomycyny należy ograniczyć do tych przypadków, w których istniej ą ścisłe wskazania do jej zastosowania.

Wankomycynę stosuje się w leczeniu następujących ciężkich zakażeń wywołanych przez wrażliwe szczepy drobnoustrojów (patrz punkt 5.1):

-    zapalenie wsierdzia,

-    zakażenia kości (zapalenie kości i szpiku),

-    zapalenie płuc,

-    zakażenia tkanek miękkich.

-    bakteriemia wywołana przez gronkowce oporne na metycylinę, występująca w przebiegu zapalenia wsierdzia, zapalenia płuc lub zakażeń tkanek miękkich.

Zapalenie wsierdzia wywołane przez paciorkowce jelitowe, Streptococcus viridans lub S. bovis należy leczyć wankomycyną w skojarzeniu z aminoglikozydem.

Stosowanie zapobiegawcze

Wankomcynę można stosować w zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym wywołanym przez drobnoustroje Gram-dodatnie, szczególnie w czasie zabiegów, w przebiegu których jest zwiększone ryzyko takich zakażeń, np. podczas operacji serca i naczyń, operacji w obrębie klatki piersiowej lub operacji wszczepieniem protez lub urządzeń.

Wankomycynę należy stosować u pacjentów z dużym ryzykiem infekcyjnego zapalenia wsierdzia (np. z predysponującymi chorobami serca), nietolerujących beta-laktamów lub gdy potwierdzono, że zakażenie jest spowodowane przez oporny na metycylinę szczep S. aureus (MRSA).

Podawanie doustne

Wankomycynę można stosować doustnie w leczeniu rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego wywołanego przez Clostridium difficile, w przypadku ciężkiego zakażenia, nawrotu choroby lub niepowodzenia innego leczenia.

UWAGA: w leczeniu rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego nie jest skuteczna wankomycyna podawana dożylnie.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. 4.2. Dawkowanie i sposób podawania Podawanie dożylne

Zaleca się, aby stężenie roztworu nie przekraczało 5 mg/ml. Niektórym pacjentom, u których konieczne jest ograniczenie podaży płynów, można podawać roztwory o stężeniach do 10 mg/ml; stosowanie takich większych stężeń może zwiększać ryzyko zdarzeń związanych z infuzją (patrz punkt 6.6.).

Infuzja powinna trwać co najmniej 60 minut. U dorosłych, jeśli stosowane są dawki powyżej 500 mg, zaleca się, aby szybkość podawania infuzji nie przekraczała 10 mg/min. Zdarzenia związane z infuzją zależą zarówno od stężenia, jak i od szybkości podawania wankomycyny.

Długość leczenia zależy od ciężkości zakażenia oraz jego przebiegu klinicznego i bakteriologicznego.

Pacjenci z prawidłową czynnością nerek i wątroby

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zalecana dobowa dawka dożylna wynosi 2000 mg (2 g) w dawkach podzielonych po 500 mg, podawanych co 6 godzin, lub po 1000 mg, podawanych co 12 godzin.

W bakteryjnym zapaleniu wsierdzia ogólnie przyjęty schemat dawkowania to: albo infuzja dożylna 1000 mg wankomycyny, podawana co 12 godzin przez 4 tygodnie, stosowana albo w monoterapii, albo w skojarzeniu z innymi antybiotykami (gentamycyna z ryfampicyną, gentamycyna, streptomycyna).

Zapalenie wsierdzia wywołane przez paciorkowce jelitowe leczy się przez 6 tygodni wankomycyną w skojarzeniu z aminoglikozydem - zgodnie z krajowymi wytycznymi.

Profilaktyka okołooperacyjna: dorośli otrzymują dożylnie 1000 mg wankomycyny (przed rozpoczęciem znieczulenia), a następnie - w zależności od rodzaju i czasu trwania zabiegu chirurgicznego - 12 godzin po zabiegu można podać dożylnie dawkę 1000 mg wankomycyny.

Zapobiegawcze stosowanie antybiotyku powinno trwać krótko i być ograniczone do okresu okołooperacyjnego 24 godzin i trwać nie dłużej niż 48 godzin.

Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 12 lat

Zalecana dawka dożylna wynosi 10 mg/kg mc., co 6 godzin lub 20 mg/kg mc., co 12 godzin.

Noworodki i niemowlęta

Zalecana dawka początkowa wynosi 15 mg/kg mc., a następnie 10 mg/kg mc. co 12 godzin przez pierwszy tydzień życia i co 8 godzin od drugiego tygodnia do końca 1. miesiąca życia. Należy regularnie kontrolować stężenia wankomycyny w surowicy krwi (patrz poniżej).

Osoby w podeszłym wieku

Z powodu osłabionej z wiekiem sprawności nerek, może być konieczne zastosowanie mniejszych dawek podtrzymuj ących.

Pacjenci otyli

Może być konieczna modyfikacja dawki dobowej.

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby

Brak danych świadczących o konieczności zmniejszenia dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby. Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkę wankomycyny należy zmodyfikować, a poniższy nomogram można zastosować w celu ustalenia odpowiedniej dawki. Zaleca się uważne kontrolowanie stężenia wankomycyny w surowicy (patrz niżej).

Jeśli wartość klirensu kreatyniny nie jest znana, można ją obliczyć na podstawie wieku pacjenta, płci oraz stężenia kreatyniny w surowicy za pomocą następującego wzoru:

Mężczyźni:    _masa ciała fkgl x 140 - wiek [latal_

72 x stężenie kreatyniny w surowicy [mg/100 ml]

Kobiety:    0,85 x wartość obliczona na podstawie powyższego wzoru.

Wartość klirensu kreatyniny należy ustalać zawsze, gdy jest to możliwe.

U pacjentów z lekką i umiarkowaną niewydolnością nerek dawka początkowa wynosi co najmniej 15 mg/kg mc. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek zalecane jest raczej podawanie dawki podtrzymującej pomiędzy 250 mg a 1000 mg co kilka dni, niż podawanie codzienne mniejszych dawek.

U pacjentów z bezmoczem (praktycznie brak czynności nerek) należy podać dawkę 15 mg/kg masy ciała aż do osiągnięcia stężenia terapeutycznego w surowicy krwi. Dawka podtrzymująca wynosi 1,9 mg/kg masy ciała na dobę.

W celu ułatwienia procedury dorośli pacjenci z silnie ograniczoną czynnością nerek mogą zamiast dawki dobowej otrzymywać co kilka dni dawkę podtrzymującą 250 mg do 1000 mg.

Pacjenci poddawani hemodializie

U pacjentów bez żadnej czynności nerek, poddawanych regularnej hemodializie, można także stosować następujący schemat dawkowania: dawka nasycająca 1000 mg, dawka podtrzymująca 1000 mg co 7-10 dni.

Jeśli do hemodializy stosuje się błony polisulfonowe (dializa wysokoprzepływowa), skraca się okres półtrwania wankomycyny. U pacjentów regularnie hemodializowanych konieczne może być podanie dodatkowej dawki podtrzymującej.

Kontrola stężeń wankomycyny w surowicy

Stężenie wankomycyny w surowicy należy skontrolować drugiego dnia leczenia bezpośrednio przed podaniem następnej dawki i godzinę po infuzji dożylnej. Stężenie terapeutyczne wankomycyny w surowicy powinno wynosić od 30 do 40 mg/l (maksymalnie 50 mg/l) godzinę po zakończeniu infuzji, natomiast minimalne stężenie (bezpośrednio przed podaniem następnej dawki) - pomiędzy 5 a 10 mg/l.

Podawanie doustne

Leczenie zapalenia jelita grubego wywołanego przez C. difficile

Dorośli

Zwykle stosowana dawka dobowa wynosi 0,5 g do 2 g i podaje się ją w 4 dawkach podzielonych (125 mg do 500 mg na dawkę) przez 7 do 10 dni.

Dzieci

Zwykle stosowana dawka dobowa wynosi 40 mg/kg mc./dobę i podaje się ją w 4 dawkach podzielonych, maksymalnie 250 mg na dawkę, przez 7 do 10 dni.

Sposób podawania

Wyłącznie do podawania w infuzji dożylnej, nie należy podawać domięśniowo.

Wankomycynę należy parenteralnie podawać wyłącznie w powolnej infuzji dożylnej (nie szybciej niż 10 mg/min - przez co najmniej 60 minut), w postaci roztworu o odpowiednim rozcieńczeniu (co najmniej 500 mg/100 ml lub co najmniej 1000 mg/200 ml).

U niektórych pacjentów, u których konieczne jest ograniczenie objętości podawanych płynów, można podawać roztwór 500 mg w 50 ml lub 1000 mg w 100 ml. Jednak stosowanie bardziej stężonych roztworów może zwiększać ryzyko działań niepożądanych związanych z podawaniem leku w postaci infuzji.

Sporządzony roztwór można wykorzystać również do podania doustnego.

Wskazania do stosowania są inne w przypadku podawania dożylnego i podawania doustnego. Obu tych dróg podawania leku nie można stosować zamiennie.

Informacje na temat sporządzania roztworu znajdują się w punkcie 6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na wankomycynę.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia

Jeśli wystąpią ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości (np. anafilaksja), leczenie wankomycyną należy natychmiast przerwać i zastosować odpowiednie działania ratunkowe (np. leki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy i - jeżeli to konieczne - sztuczne oddychanie).

Szybkie wstrzyknięcie leku (np. w ciągu kilku minut) może wiązać się z ciężką hipotonią (w tym ze wstrząsem i, rzadko, z zatrzymaniem krążenia), reakcjami histaminopodobnymi, wysypką grudkowo-plamistą lub wysypką rumieniowatą (zespół „czerwonego człowieka” lub zespół „czerwonej szyi”). Wankomycynę należy podawać w infuzji w postaci rozcieńczonego roztworu (2,5 do 5,0 g/l) z szybkością nie większą niż 10 mg/min i przez czas nie krótszy niż 60 minut, aby uniknąć reakcji związanych z szybką infuzją. Przerwanie infuzji zwykle powoduje szybkie ustąpienie tych reakcji.

Nefrotoksyczność. Podczas stosowania wankomycyny u pacjentów z niewydolnością nerek należy zachować ostrożność, ponieważ jeśli duże stężenie wankomycyny w surowicy występuje długotrwale, znacznie większa jest możliwość działania toksycznego. W trakcie leczenia pacjentów z niewydolnością nerek oraz pacjentów otrzymujących jednocześnie z wankomycyną inne nefrotoksyczne substancje czynne (np. aminoglikozydy), należy regularnie kontrolować czynność nerek oraz dostosować odpowiednio dawkowanie w celu minimalizacji ryzyka nefrotoksyczności (patrz punkt 4.2).

Ototoksyczność. U pacjentów z wcześniejszą utratą słuchu, którzy otrzymywali wysokie dożylne dawki wankomycyny, lub u których stosowano jednocześnie terapię z inną ototoksyczną substancją czynną taką jak aminoglikozydy, odnotowywano przemijającą lub trwałą ototoksyczność. Szumy uszne mogą poprzedzać utratę słuchu. Doświadczenie z innymi antybiotykami wskazuje, że utrata słuchu może postępować pomimo zaprzestania terapii. W celu zmniejszenia ryzyka ototoksyczności, zalecana jest okresowa kontrola poziomu wankomycyny w surowicy krwi oraz okresowe badania słuchu.

U niektórych pacjentów leczonych wielokrotnymi doustnymi dawkami wankomycyny z powodu czynnego rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego wywołanego przez C. dificile, notowano klinicznie istotne stężenia wankomycyny w surowicy. Dlatego u tych pacjentów właściwym postępowaniem może być kontrola stężeń w surowicy.

Środki ostrożności

Wankomycyna silnie podrażnia tkanki i po wstrzyknięciu domięśniowym wywołuje martwicę w miejscu podania. U pacjentów otrzymujących wankomycynę może wystąpić ból oraz zakrzepowe zapalenie żył, rzadko o ciężkim przebiegu. Częstość występowania i nasilenie zakrzepowego zapalenia żył można zminimalizować, podając produkt leczniczy powoli, w postaci rozcieńczonego roztworu (patrz punkt 6.6) oraz regularnie zmieniając miejsce podania infuzji.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania wankomycyny u pacjentów z nadwrażliwością na teikoplaninę, ponieważ u pacjentów uczulonych na teikoplaninę notowano reakcje nadwrażliwości na wankomycynę (nadwrażliwość krzyżowa).

Wankomycyna może nasilać indukowane znieczuleniem osłabienie czynności mięśnia sercowego. Podczas znieczulenia dawkę należy dokładnie rozcieńczyć i podawać powoli, ściśle monitorując czynność serca. Zmianę pozycji ciała należy opóźnić do czasu zakończenia infuzji i doprowadzenia do wyrównania ciśnienia ortostatycznego.

U każdego pacjenta, który otrzymuje wankomycynę dożylnie, należy okresowo kontrolować parametry hematologiczne i parametry czynności nerek oraz czynność słuchu.

Podczas dłuższego stosowania leku wskazana jest okresowa kontrola stężeń wankomycyny we krwi w czasie terapii, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub słuchu lub w razie jednoczesnego podawania substancji ototoksycznych lub nefrotoksycznych, takich jak aminoglikozydy. W takich przypadkach należy regularnie kontrolować czynność nerek i dostosować dawkowanie do stopnia osłabienia czynności nerek.

Regularne kontrolowanie słuchu jest konieczne u pacjentów z zaburzeniami słuchu oraz podczas jednoczesnego stosowania leków ototoksycznych lub w przypadkach zaburzeń czynności nerek.

Stosowanie u dzieci

U wcześniaków i niemowląt właściwym postępowaniem może być potwierdzenie pożądanych stężeń wankomycyny w surowicy. Jednoczesne podawanie wankomycyny i leków znieczulających wiązało się z rumieniem i histaminopodobnym zaczerwieniem skóry u dzieci. Jeśli podawanie wankomycyny jest konieczne w ramach zapobiegania zakażeniom okołooperacyjnym, zaleca się, aby leki znieczulające podawać po zakończeniu infuzji wankomycyny.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Fizjologiczne zmniejszanie się przesączania kłębuszkowego, postępujące z wiekiem, może być przyczyną zwiększonych poziomów wankomycyny w surowicy. Osoby w podeszłym wieku, są szczególnie podatne na uszkodzenia słuchu i jeżeli pacjent ma powyżej 60 lat, należy u niego okresowo kontrolować słuch. Należy unikać jednoczesnego lub następującego kolejno po sobie podawania substancji nefrotoksycznych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Inne leki potencjalnie nefrotoksyczne lub ototoksyczne

Jednoczesne lub naprzemienne stosowanie wankomycyny i innych substancji czynnych mogących działać neurotoksycznie i (lub) nefrotoksycznie, szczególnie gentamycyny, amfoterycyny B, streptomycyny, neomycyny, kanamycyny, amikacyny, tobramycyny, wiomycyny, bacytracyny, polimyksyny B, kolistyny czy cisplatyny, może nasilać nefrotoksyczność i (lub) ototoksyczność wankomycyny i w związku z tym konieczna jest staranna obserwacja pacjenta.

Z uwagi na synergiczne działanie (np. z gentamycyną) w takich przypadkach maksymalną dawkę wankomycyny należy ograniczyć do 500 mg co 8 godzin.

Leki znieczulające

Jednoczesne podawanie wankomycyny i leków znieczulających wiązało się z rumieniem, histaminopodobnym zaczerwieniem skóry i reakcjami rzekomoanafilaktycznymi. Ryzyko takie można zmniejszyć, jeśli wankomycynę podaje się przez okres 60 minut przed indukcj ą znieczulenia.

Leki rozkurczające mięśnie

Jeśli wankomcynę podaje się podczas lub bezpośrednio po operacji, działanie (blokada nerwowo-mięśniowa) jednocześnie podawanych leków rozkurczających mięśnie (jak sukcynylocholina) może być nasilone i przedłużone.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma wystarczaj ącego doświadczenia dotyczącego bezpieczeństwa stosowania wankomycyny u kobiet w ciąży. Toksykologiczne badania reprodukcji prowadzone u zwierząt nie wskazuj ą na jakikolwiek wpływ leku na rozwój zarodka, płodu lub przebieg ciąży (patrz punkt 5.3).

Wankomycyna jednak przenika przez łożysko i nie można wykluczyć potencjalnego ryzyka ototoksyczności i nefrotoksyczności u zarodka i noworodka. W związku z tym wankomycynę w czasie ciąży można stosować tylko wtedy, jeśli istnieją wyraźne wskazania i po starannej ocenie stosunku ryzyka do korzyści.

Karmienie piersią

Wankomycyna jest wydzielana z mlekiem kobiecym i dlatego w okresie karmienia piersią można ją stosować tylko wtedy, gdy inne antybiotyki okażą się nieskuteczne. U kobiet karmiących piersią wankomycynę należy stosować ostrożnie, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych u dziecka (zaburzenia flory jelitowej z biegunką, kolonizacja drożdżakami i możliwość uczulenia).

Biorąc pod uwagę znaczenie leku dla karmiącej matki, należy rozważyć możliwość zakończenia karmienia piersią.

Płodność

Brak badań dotyczących wpływu na płodność (u kobiet i mężczyzn).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wankomycyna nie ma żadnego lub ma jedynie minimalny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Wymienione poniżej reakcje niepożądane zdefiniowano za pomocą następującej konwencji MedDRA i klasyfikacji układów i narządów: bardzo częste (>1/10), częste (>1/100 do <1/10), niezbyt częste (>1/1 000 do <1/100), rzadkie (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadkie (<1/10 000), o nieznanej częstości występowania (niemożliwej do oszacowania na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione w kolejności zmniejszającej się ciężkości.

Najczęstszymi reakcjami niepożądanymi są: zapalenie żył i reakcje rzekomo alergiczne związane ze zbyt szybkim dożylnym podawaniem wankomycyny.

Klasyfikacja układów i narządów

Grupy wg częstości występowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadkie

-    trombocytopenia

-    neutropenia,

-    agranulocytoza,

-    eozynofilia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadkie

-    reakcje anafilaktyczne,

-    reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt częste

-    przemijająca lub trwała utrata słuchu Rzadkie

-    szumy uszne,

-    zawroty głowy

Zaburzenia serca

Bardzo rzadkie

- zatrzymanie krążenia

Zaburzenia naczyniowe

Częste

-    obniżenie ciśnienia tętniczego,

-    zakrzepowe zapalenie żył Rzadkie

-    zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częste

-    duszność,

-    szorstki, wysoki świst oddechowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadkie

-    nudności Bardzo rzadkie

-    rzekomobłoniaste zapalenie jelit po podaniu dożylnym

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częste

-    wysypka i zapalenie błon śluzowych,

-    świąd skóry,

-    pokrzywka Bardzo rzadkie

-    złuszczające zapalenie skóry,

-    zespół Stevensa-Johnsona,

-    zespół Lyella,

-    pęcherzowe zapalenie skóry indukowane przez IgA

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częste

-    niewydolność nerek objawiająca się przede wszystkim zwiększonym stężeniem kreatyniny lub mocznika w surowicy

Rzadkie

-    śródmiąższowe zapalenie nerek,

-    ostra niewydolność nerek

Klasyfikacja układów i narządów

Grupy wg częstości występowania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częste

-    zaczerwienienie górnej części ciała i twarzy,

-    ból i skurcz mięśni klatki piersiowej i pleców Rzadkie

-    gorączka polekowa,

-    dreszcze

W trakcie lub tuż po zakończeniu szybkiej infuzji mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne, w tym obniżenie ciśnienia tętniczego, duszność, pokrzywka lub świąd skóry. Reakcje te ustępują, gdy podawanie leku zostanie przerwane, zwykle w czasie od 20 minut do 2 godzin od przerwania podawania leku. Ototoksyczność opisywano przede wszystkim u pacjentów otrzymuj ących duże dawki leku, u osób leczonych jednocześnie innymi lekami ototoksycznymi lub u osób z wcześniej występującym zaburzeniem czynności nerek lub słuchu.

Po podaniu doustnym, w związku z tym, że wankomycyna może wchłanianiu się z uszkodzonego przewodu pokarmowego, nie można wykluczyć ryzyka opisanych powyżej objawów niepożądanych.

4.9 Przedawkowanie

Opisywano toksyczność spowodowaną przedawkowaniem. Dawka 500 mg podana dożylnie u dziecka w wieku 2 lat doprowadziła do śmiertelnego zatrucia.

Podanie dawki całkowitej 56 g w ciągu 10 dni u osoby dorosłej spowodowało niewydolność nerek. W niektórych stanach wysokiego ryzyka (np. w ciężkim zaburzeniu czynności nerek) może wystąpić duże stężenie leku w surowicy i działania oto- i nefrotoksycznego.

Postępowanie po przedawkowaniu

   Specyficzna odtrutka nie jest znana.

• Konieczne jest leczenie objawowe i podtrzymywanie czynności nerek.

•    Wankomycyna jest w niewielkim stopniu usuwana z krwi metodą hemodializy lub dializy otrzewnowej. W celu zmniejszenia stężeń wankomycyny w surowicy stosuje się hemofiltrację lub hemoperfuzję z użyciem żywic polisulfonowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Klasyfikacja ATC

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbakteryjne, glikopeptydowe leki przeciwbakteryjne, kod ATC: J01XA01.

Mechanizm działania

Wankomycyna jest antybiotykiem glikopeptydowym. Wankomycyna wywiera działanie bakteriobójcze na namnażaj ące się bakterie, w wyniku hamowania biosyntezy ściany komórkowej poprzez tworzenie kompleksów z prekursorami peptydoglikanów. Poza tym zaburza przepuszczalność błony komórkowej bakterii i syntezę RNA.

Mechanizm(y) oporności

Oporność na wankomycynę może wynikać z poniższych mechanizmów

•    Zmiana struktury docelowej. Ta postać oporności występowała w ostatnich kilku latach, szczególnie u gatunku Enterococcus faecium. Zmiana ta jest następstwem zastąpienia końcowej D-alanino-D-alaniny aminokwasowego łańcucha bocznego w prekursorze mureiny D-alanylo-D-mleczanem, czego skutkiem jest znaczne zmniejszenie powinowactwa do wankomycyny.

•    U gronkowców zmniejszenie wrażliwości lub oporność na wankomycynę polega na nadmiernym wytwarzaniu prekursorów mureiny, które wiążą wankomycynę.

Nie ma oporności krzyżowej między wankomycyną a innymi antybiotykami, ale występuje oporność krzyżowa z innymi antybiotykami glikopeptydowymi, takimi jak teikoplanina. Wtórny rozwój oporności w czasie terapii zdarza się rzadko.

W niektórych krajach obserwuje się rosnącą liczbę przypadków oporności, zwłaszcza wśród enterokoków; szczególnie niepokojące są wielooporne szczepy Enterococcus faecium.

Synergizm

Wankomycyna stosowana w skojarzeniu z antybiotykiem aminoglikozydowym działa synergicznie na wiele szczepów Staphylococcus aureus, nieenterokokowe paciorkowce z grupy D, enterokoki i paciorkowce zieleniące. Wankomycyna stosowana w skojarzeniu z cefalosporyną synergicznie na niektóre szczepy Staphylococcus epidermidis oporne na oksacylinę, a wankomycyna w skojarzeniu z ryfampicyną działa synergicznie na Staphylococcus epidermidis i częściowo synergicznie na niektóre szczepy Staphylococcus aureus. W związku z tym, że wankomycyna w skojarzeniu z cefalosporyną może mieć działać antagonistycznie na niektóre szczepy Staphylococcus epidermidis, a w skojarzeniu z ryfampicyną - na niektóre szczepy Staphylococcus aureus, przydatne jest wcześniejsze określenie synergizmu. Należy pobierać próbki na posiewy bakteryjne, aby wyizolować i zidentyfikować drobnoustroje wywołujące zakażenie i określić ich wrażliwość na wankomycynę.

Wartości graniczne

Wartości graniczne minimalnego stężenia hamującego (MIC, ang. minimum inhibitory concentration) ustalone przez Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST, ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) są następujące:

dla Staphylococcus spp. i Streptococcus spp.: wrażliwe <2 mg/l i oporne >2 mg/l; dla Enterococcus spp.: wrażliwe <4 mg/l i oporne >4 mg/l; a nie związane z gatunkiem: wrażliwe <2 mg/l i oporne >4 mg/l.

Wrażliwość

Częstość występowania nabytej oporności u poszczególnych gatunków może być różna w zależności od położenia geograficznego oraz zmienna w czasie. Z tego względu konieczne są lokalne informacje na temat oporności, szczególnie w czasie leczenia ciężkich zakażeń. Jeśli na podstawie lokalnych danych na temat oporności, przydatność leku w niektórych rodzajach zakażenia jest wątpliwa, należy skorzystać z porady eksperta.

Wankomycyna ma wąski zakres działania.

Gatunki zwykle wrażliwe Gram-dodatnie bakterie tlenowe

Staphylococcus aureus Staphylococcus koagulazo-ujemne Staphylococcus spp.

Streptococcus pneumoniae Streptococcus spp.

Enterococcus spp.

Bakterie beztlenowe

Clostridium difficile


Gatunki, wśród których może wystąpić problem

OPORNOŚCI NABYTEJ_

Enterococcus faecium


Drobnoustroje o oporności wrodzonej Bakterie Gram-ujemne, mykobakterie, grzyby


5.2    Właściwości farmakokinetyczne Dystrybucja

Po podaniu dożylnym wankomycyna jest rozmieszczana w prawie wszystkich tkankach i przenika do płynu opłucnowego, osierdziowego, otrzewnowego i maziowego, a także do mięśnia sercowego i zastawek. Osiągane stężenia są porównywalne ze stężeniami w osoczu. Dane na temat stężeń wankomycyny w kościach (kość gąbczasta, kość zbita) są bardzo się różnią. Pozorna objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi 0,43 (do 0,9) l/kg. W oponach mózgowych nieobjętych stanem zapalnym wankomycyna przenika przez barierę krew-mózg jedynie w niewielkim stopniu. Wankomycyna wiąże się z białkami osocza w 30 do 55% lub nawet więcej.

Po wielokrotnym podawaniu doustnym u pacjentów leczonych z powodu rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego wywołanego przez Clostridium difficile, notowano występowanie wankomycyny w osoczu.

Wydalanie

Wankomycyna jest metabolizowana jedynie w bardzo małym stopniu. Po podaniu pozajelitowym jest prawie w całości wydalana jako substancja mikrobiologicznie czynna (około 75-90% w ciągu 24 godzin), w wyniku przesączania kłębuszkowego w nerkach. Wydalanie z żółcią jest nieistotne (mniej niż 5% dawki).

U pacjentów z prawidłową czynnością nerek okres półtrwania w surowicy wynosi około 4-6 (5-11) godzin, u dzieci 2,2-3 godzin. U osób z zaburzoną czynnością nerek okres półtrwania wankomycyny może się znacznie wydłużać (do 7,5 dni). Z uwagi na ototoksyczność wankomycyny, w takich przypadkach zaleca się kontrolę stężeń leku w osoczu.

Średnie stężenia w osoczu po infuzji dożylnej 1000 mg wankomycyny przez 60 minut wynosiły około 63 mg/l w momencie zakończenia infuzji, około 23 mg/l po 2 godzinach i około 8 mg/l po 11 godzinach.

Klirens wankomycyny z osocza wykazuje bliską korelacj ę ze współczynnikiem przesączania kłębuszkowego.

U osób w podeszłym wieku całkowity układowy i nerkowy klirens wankomycyny może być zmniejszony. Jak wykazują badania u pacjentów bez czynnych nerek, klirens metaboliczny wydaje się być bardzo mały. Jak dotąd nie zidentyfikowano u ludzi żadnych metabolitów wankomycyny.

Jeśli wankomycynę podaje się dootrzewnowo w czasie dializy otrzewnowej, około 60% dawki osiąga krążenie ogólne w ciągu 6 godzin. Po podaniu dootrzewnowym dawki 30 mg/kg mc. stężenie w surowicy wynosi około 10 mg/l.

Podczas stosowania doustnego wysoce spolaryzowana wankomycyna praktycznie się nie wchłania. Po podaniu doustnym lek w postaci czynnej występuje w kale. Dlatego jest to odpowiedni chemioterapeutyk do leczenia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego i gronkowcowego zapalenia jelita grubego. Wankomycyna łatwo przenika przez łożysko i do krwi pępowinowej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane z konwencjonalnych badań nieklinicznych, dotyczących bezpieczeństwa farmakologicznego i toksyczności po podaniu wielokrotnym nie wskazują na żadne szczególne ryzyko u ludzi.

Ograniczone dane na temat działania mutagennego wykazują wyniki negatywne; nie ma długoterminowych badań na zwierzętach, dotyczących działania karcinogennego. W badaniach teratogenności, w których szczury i króliki otrzymywały dawki zbliżone do dawek stosowanych u ludzki, w przeliczeniu na powierzchnię ciała (mg/m2 pc.), nie obserwowano pośredniego ani bezpośredniego działania teratogennego. Nie ma badań na zwierzętach, dotyczących stosowania leku w okresie okołoporodowym lub pourodzeniowym ani badań dotyczących wpływu leku na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kwas solny (do ustalenia pH 2,8-4,5)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Roztwór wankomycyny ma małe pH. Może to prowadzić do chemicznej lub fizycznej niestabilności w razie zmieszania z innymi substancjami. Z tego powodu każdy roztwór parenteralny należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawiera cząstek stałych lub przebarwienia. Należy unikać mieszania z roztworami zasadowymi.

Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności 3 lata

Okres ważności roztworu po rozpuszczeniu

Po rozpuszczeniu proszku w wodzie do wstrzykiwań, wykazano stabilność chemiczną i fizyczną roztworu przez okres 48 godzin w temperaturze 25°C lub do 96 godzin w temperaturze między 2 a 8°C.

Okres ważności roztworu po rozcieńczeniu

Chemiczną i fizyczną stabilność gotowego do podania roztworu (z 0,9% chlorkiem sodu lub 5% roztworem glukozy) wykazano przez okres 48 godzin w temperaturze 25°C lub przez okres 96 godzin w temperaturze między 2 a 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia sporządzony roztwór do infuzji należy wykorzystać natychmiast. Jeśli lek nie zostanie wykorzystany od razu, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik. Zwykle 24-godzinny okres przechowywania w temperaturze 2-8°C można wydłużyć, jeśli roztwór do infuzji przygotowano w kontrolowanych i walidowanych aseptycznych warunkach.

Okres ważności sporządzonego roztworu do stosowania doustnego Roztwór należy wykorzystać natychmiast po sporządzeniu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Proszek

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Roztwór po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu

Warunki przechowywania roztworu po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła typu II, z korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym wieczkiem z plastikową nakładką typu flip-off.

Wielkości opakowań 1 fiolka, 5 fiolek, 10 fiolek, 20 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania Przygotowanie roztworu do infuzji

Przez zastosowaniem produktu proszek należy rozpuścić, a następnie rozcieńczyć.

Vancomycin Mylan, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji: rozpuścić zawartość 1 fiolki w 10 ml wody do wstrzykiwań.

Vancomycin Mylan, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji: rozpuścić zawartość 1 fiolki w 20 ml wody do wstrzykiwań.

Powstały roztwór powinien być klarowny, bezbarwny lub lekko żółtawy, bez widocznych cząstek stałych.

1 ml roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu proszku zawiera 50 mg wankomycyny.

Warunki przechowywania roztworu po rozpuszczeniu, patrz punkt 6.3.

Rozcieńczalniki odpowiednie do dalszego rozcieńczania są to: woda do wstrzykiwań, 5% roztwór glukozy lub 0,9% roztwór chlorku sodu.

W zależności od sposobu podawania potrzebne są różne rozcieńczenia.

-    Infuzja przerywana

Roztwór zawierający 500 mg wankomycyny należy rozcieńczyć w co najmniej 100 ml rozpuszczalnika. Pożądaną dawkę należy podać w infuzji dożylnej z szybkością nieprzekraczającą 10 mg/min, w czasie co najmniej 60 minut.

Roztwór zawierający 1 g wankomycyny należy rozcieńczyć w co najmniej 200 ml rozpuszczalnika. Pożądaną dawkę należy podać w infuzji dożylnej z szybkością nieprzekraczającą 10 mg/min, przez co najmniej 60 minut.

- Infuzja ciągła

Należy stosować tylko wtedy, gdy infuzja przerywana nie jest możliwa.

1 g lub 2 g wankomycyny, czyli 2 lub 4 fiolki sporządzonego roztworu, można dodać do rozpuszczalnika o takiej objętości, aby umożliwić podanie pożądanej dawki dobowej w 24-godzinnej infuzji.

Warunki przechowywania roztworu po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

Przed podaniem rozpuszczony i rozcieńczony roztwór należy obejrzeć, czy nie zawiera cząstek stałych lub zmian zabarwienia. Do użycia nadaje się jedynie klarowny, bezbarwny lub bladożółty roztwór, bez cząstek stałych.

Sporządzanie roztworu doustnego

Po wstępnym rozpuszczeniu proszku w fiolce, wybraną dawkę można rozcieńczyć w 30 ml wody i podać pacjentowi do wypicia lub podać przez cewnik nosowo-żołądkowy.

Usuwanie

Fiolki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia. Niewykorzystany lek należy wyrzucić. Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego pozostałości należy zutylizować zgodnie z lokalnymi wymogami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint Priest Francja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Vancomycin Mylan