+ iMeds.pl

Vancomycinum nrim 1000 mgUlotka Vancomycinum nrim

Ulotka dla pacjenta

Vancomycinum NRIM 500 mg

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Vancomycinum NRIM 1000 mg

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Wankomycyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Poniższe informacje, zaznaczone cieniowaniem, których treść została uzgodniona przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP; na potrzebny niedawnej procedury harmonizacji Komitetu ds. Programu Statystycznego (SPC) dotyczącej antybiotyków) mogą zostać dodane zależnie od decyzji poszczególnych Państw Członkowskich:

Porada/informacje natury medycznej

Antybiotyki służą do leczenia zakażeń bakteryjnych. Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem.

Antybiotyki zapisane przez lekarza są przeznaczone wyłącznie do leczenia aktualnie występującej choroby. Mimo leczenia antybiotykami niektóre bakterie mogą przeżyć lub kontynuować wzrost. Zjawisko to nazywane jest opornością: niektóre terapie antybiotykowe stają się nieskuteczne.

Niewłaściwe stosowanie antybiotyków powoduje wzrost oporności. Można ułatwić nabycie przez bakterie oporności i w konsekwencji opóźnić wyleczenie lub zmniejszyć skuteczność antybiotyku, jeśli nie przestrzega się odpowiednio:

-    dawkowania,

-    terminów podawania leku,

-    czasu trwania leczenia.

W związku z tym w celu zachowania skuteczności leku:

1    - Należy przyjmować antybiotyki wyłącznie po przepisaniu ich przez lekarza.

2    - Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

3    - Nie należy używać antybiotyków ponownie, jeśli nie przepisał ich lekarz, nawet w przypadku chęci

leczenia podobnej choroby.

4    - Nigdy nie należy dawać swojego antybiotyku innej osobie; lek ten może nie być odpowiedni do jej

choroby.

5    - Po zakończeniu leczenia należy zwrócić cały niewykorzystany lek do apteki w celu upewnienia się,

że zostanie poddany właściwej utylizacji.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Vancomycinum NRIM i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Vancomycinum NRIM

3.    Jak stosować Vancomycinum NRIM

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Vancomycinum NRIM

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST VANCOMYCINUM NRIM I W JAKIM CELU SIĘ JĄ STOSUJE W jaki sposób działa lek?

Vancomycinum NRIM zawiera składnik aktywny wankomycynę w postaci chlorowodorku wankomycyny, który jest antybiotykiem. Antybiotyki pomagają organizmowi zwalczać infekcje. Vancomycinum NRIMdziała, eliminując określone bakterie wywołujące infekcje.

Do czego stosuje się lek?

Vancomycinum NRIM służy do leczenia ciężkich infekcji wywoływanych przez określone bakterie, takie jak infekcje kości, infekcje tkanki płucnej, infekcje skóry i mięśni (tkanki miękkiej), infekcje serca.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM VANCOMYCINUM NRIM

Kiedy nie stosować Vancomycinum NRIM

Jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na wankomycynę.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono reakcje alergiczne, takie jak wysypka, swędzenie, obrzęk lub trudności w oddychaniu po zastosowaniu tego leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Vancomycinum NRIM:

•    Jeśli występują problemy z nerkami,

•    Jeśli występują trudności ze słuchem,

•    Gdy pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę,

•    Gdy pacjentka karmi piersią,

•    Gdy pacjent jest osobą starszą powyżej 60 roku życia.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Vancomycinum NRIM może wchodzić w interakcje z następującymi lekami:

•    Środki znieczulające

•    Leki rozluźniające mięśnie

•    Leki zwalczające infekcje bakteryjne (np. polimiksyna B, kolistyna, bacytracyna, aminoglikozydy)

•    Leki zwalczające infekcje grzybicze (amfoterycyna B)

•    Leki zwalczające gruźlicę (wiomycyna)

•    Leki zwalczające raka (cisplatyna)

Ciąża i karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli jest się w ciąży, planuje się zajść w ciążę lub jeśli karmi się piersią. Wankomycyna powinna być stosowana w trakcie ciąży i karmienia piersią jedynie wówczas, gdy jest wyraźnie niezbędna. Lekarz może zdecydować o przerwaniu karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wankomycyna nie ma lub ma bardzo niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ VANCOMYCINUM NRIM

Ten lek zawsze podaje lekarz lub pracownik służby zdrowia.

Lekarz decyduje o tym, jak szybko i jak długo będzie podawany lek.

Zazwyczaj stężenie leku we krwi będzie mierzone w regularnych odstępach. Lekarz może także przeprowadzić badania krwi w celu sprawdzenia stanu nerek oraz zbadać uszy, zwłaszcza jeżeli pacjent jest osobą starszą.

• Lek podaje się dożylnie, zwykle w ramię, powoli - przez przynajmniej jedną godzinę.

Dawkowanie w formie infuzji u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat:

Typowe dawkowanie to 2000 mg na dobę w dwóch lub czterech dawkach bądź obliczone na podstawie masy ciała.

Dawkowanie w formie infuzji u dzieci poniżej 12 lat i noworodków:

Dawkowanie zostanie obliczone na podstawie ich masy ciała.

Dawkowanie w formie infuzji u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek oraz osób starszych: Dawkowanie może zostać zmniejszone w zależności od czynności nerek.

Nie manipulować przy worku lub butelce. Stosować się do poleceń lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Vancomycinum NRIM

Lekarz monitoruje otrzymywaną przez pacjenta ilość Vancomycinum NRIM Jeżeli badania krwi i inne testy wykażą, że w organizmie jest zbyt dużo leku, dawka Vancomycinum NRIM zostanie zmniejszona bądź leczenie zostanie przerwane lub zakończone. Stężenie pozostałe we krwi ulegnie zmniejszeniu.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących niniejszego produktu należy zapytać lekarza lub innych pracowników służby zdrowia.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vancomycinum NRIMmoże powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wankomycyna może wywoływać reakcje alergiczne, chociaż ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny) występują rzadko. Należy bezzwłocznie powiadomić lekarza w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nagłych przypadków świszczącego oddechu, trudności w oddychaniu, zaczerwienienia w górnej części ciała, wysypki bądź swędzenia.

bardzo często:

występuje u więcej niż 1 zażywającego lek na 10

często:

występuje u 1-10 zażywających lek na100

niezbyt często:

występuje u 1-10 zażywających lek na 1000

rzadko:

występuje u 1-10 zażywających lek na 10 000

bardzo rzadko:

występuje u mniej niż 1 zażywającego lek na 10 000

częstość nieznana:

częstość nie może zostać oszacowana na podstawie dostępnych danych

Częste działania niepożądane:

•    Spadek ciśnienia krwi,

•    Brak tchu, świszczący oddech (wysoki dźwięk powstający wskutek zaburzeń przepływu powietrza w górnych drogach oddechowych),

•    Ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wkłucia igły w naczynie krwionośne,

•    Wysypka i zapalenie nabłonka jamy ustnej, swędzenie, swędząca wysypka, pokrzywka,

•    Problemy z nerkami, które można stwierdzić głównie badaniami krwi,

•    Zaczerwienienie górnej części ciała i twarzy, zapalenie żył.

Niezbyt częste działania niepożądane:

Czasowa lub trwała utrata słuchu.

Rzadkie działania niepożądane:

•    Reakcje anafilaktyczne, reakcje alergiczne,

•    Zwiększenie lub zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, zmniejszenie liczby płytek (krwinek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi),

•    Dzwonienie w uszach, zawroty głowy,

•    Zapalenie naczyń krwionośnych,

•    Nudności (uczucie mdłości),

•    Zapalenie nerek i niewydolność nerek,

•    Ból w klatce piersiowej oraz ból mięśni pleców,

•    Gorączka, dreszcze.

Bardzo rzadkie działania niepożądane:

•    Nagłe wystąpienie ciężkiej skórnej reakcji alergicznej objawiającej się łuszczeniem się skóry, odpadaniem jej płatków lub powstawaniem pęcherzy. Może się to wiązać z wysoką gorączką i bólami stawów.

•    Problemy ze słuchem,

•    Zatrzymanie akcji serca,

•    Zapalenie jelit, które powoduje ból brzucha i biegunkę, także krwawą.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub innym pracownikom służby zdrowia.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ VANCOMYCINUM NRIM

Za przechowywanie leku będzie odpowiedzialny lekarz.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować Vancomycinum NRIM po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku zewnętrznym oraz na fiolce (jako EXP).

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Proszek zapakowany do sprzedaży:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Stabilność rozpuszczonego koncentratu i dodatkowo rozcieńczonego produktu określono poniżej w dodatkowych informacjach dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera Vancomycinum NRIM:

Vancomycinum NRIM 500 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji:

Każda fiolka zawiera 500 mg wankomycyny (chlorowodorku wankomycyny), ilość równoważną 500 000 jm.

Vancomycinum NRIM 1000 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji:

Każda fiolka zawiera 1000 mg wankomycyny (chlorowodorku wankomycyny), ilość równoważną 1 000 000 jm.

Jak wygląda Vancomycinum NRIM i co zawiera opakowanie:

Vancomycinum NRIM 500 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji:

- Biały do kremowego proszek w przezroczystej szklanej fiolce z szarym kapslem typu flip-off Wielkość opakowania: 1 fiolka .

Vancomycinum NRIM 1000 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji:

- Biały do kremowego proszek w przezroczystej szklanej fiolce z zielonym kapslem typu flip-off Wielkość opakowania: 1 fiolka .

Lek ma postać proszku, który przed podaniem należy rozpuścić.

Podmiot odpowiedzialny

NRIM Ltd Unit 15 Moorcroft Harlington Road Hillingdon UB8 3HD Wielka Brytania

[Do uzupełnienia na szczeblu krajowym]

Wytwórca

Xellia Pharmaceuticals ApS Dalslandsgade 11 2300 Copenhagen S Dania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w Państwach Członkowskich pod następującymi nazwami:

Austria: Vancomycin NRIM Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung.

Belgia: Norimko poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie.

Dania: Vancomycin Xellia pulver til koncentrat til infusionsv^ske, opl0sning.

Finlandia: Norimko kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos Francja: Vancomycine Xellia poudre pour solution à diluer pour solution pour perfusion.

Niemcy: Vancomycin Xellia Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung.

Grecja: BavKo^uKÍvn Xellia KÓvrę yra nuKvó oKeúao^a yra napaoKsuń Sra^ć^aroę npoę śy%uon Irlandia: Vancomycin Powder for concentrate for solution for infusion Włochy: Vancomycina Xellia polvere per concentrato per soluzione per infusione Luksemburg: Vancomycine Xellia poudre pour solution à diluer pour solution pour perfusion Holandia: Norimko poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie.

Norwegia: Vancomycin NATLIP pulver til konsentrat til infusjonsv^ske, oppl0sning Polska: Vancomycinum NRIM

Portugalia: Vancomicina Nrim Pó para concentrado para soluęao para perfusao Rumunia: Vancomicina NATLIP pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabilä Hiszpania: Vancomicina Xellia polvo para concentrado para solución para perfusión Szwecja: Vankomycin Xellia pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Wielka Brytania: Vancomycin Powder for concentrate for solution for infusion

Data zatwierdzenia ulotki: 2012-09-07

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Przygotowanie

500 mg:

Rozpuścić zawartość fiolki w 10 ml sterylnej wody do iniekcji. Roztwór po rozpuszczeniu rozcieńczyć co najmniej 100 ml roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do iniekcji, roztworu glukozy 50 mg/ml (5%) do iniekcji, roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) i glukozy 50 mg/ml (5%) do iniekcji lub roztworu Ringera z dodatkiem octanu.

1000 mg:

Rozpuścić zawartość fiolki w 20 ml sterylnej wody do iniekcji. Roztwór po rozpuszczeniu rozcieńczyć co najmniej 200 ml roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do iniekcji, roztworu glukozy 50 mg/ml (5%) do iniekcji, roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) i glukozy 50 mg/ml (5%) do iniekcji lub roztworu Ringera z dodatkiem octanu.

Stężenie wankomycyny w przygotowanym płynie infuzyjnym nie może przekraczać 0,5% w/v (5 mg/ml).

U wybranych pacjentów wymagających ograniczenia płynów można zastosować stężenia do 10 mg/ml; użycie tak zwiększonych stężeń może spowodować wzrost ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z infuzją.

Przed podaniem rozpuszczony i rozcieńczony roztwór powinien być sprawdzony wizualnie pod kątem występowania drobin i odbarwienia. Stosowany powinien być wyłącznie przezroczysty i bezbarwny roztwór wolny od drobin.

Płynu infuzyjnego nie należy mieszać z innymi lekami.

Infuzja

Lek należy podać w powolnej infuzji dożylnej trwającej co najmniej 60 minut, przy maksymalnej szybkości 10 mg/min, co jest równe 2 ml/min w przypadku infuzji roztworem o stężeniu 5 mg/ml.

Dawkowanie

Stosowanie dożylne:

Dawkę dostosowuje się indywidualnie w zależności od czynności nerek. Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Dorośli:    500 mg co 6 godzin lub 1 g co 12 godzin podawane w powolnej infuzji dożylnej lub 30 do 40

mg/kg m.c./dobę podawane 2 lub 4 razy na dobę.

Dzieci:    10 mg/kg masy ciała co 6 godzin podawane w powolnej infuzji dożylnej.

Przechowywanie

Vancomycinum NRIM proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować Vancomycinum NRIM proszku do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Rozpuszczony koncentrat

Rozpuszczony koncentrat powinien być rozcieńczony niezwłocznie po rozpuszczeniu.

Produkt rozcieńczony

Ze względów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, produkt należy podać natychmiast.

Proponowana ulotka Vancomycinum NRIM i.v. (DCP) 6

Vancomycinum NRIM

Charakterystyka Vancomycinum nrim

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vancomycinum NRIM 1000 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 1000 mg wankomycyny (jako chlorowodorek wankomycyny), ilość równoważną 1 000 000 j.m.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.

„Biały do kremowego porowaty krążek”

Po rozpuszczeniu uzyskuje się roztwór o wartości pH wynoszącej w przybliżeniu 3.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Wankomycyna dożylna jest wskazana w leczeniu następujących ciężkich zakażeń wywoływanych przez bakterie gram-dodatnie wrażliwe na wankomycynę, których nie można leczyć, które nie reagowały bądź są oporne na inne antybiotyki, takie jak penicyliny i cefalosporyny (patrz punkt 5.1).

-    zapalenie wsierdzia

-    zakażenia kości (zapalenie szpiku)

-    zapalenia płuc

-    zakażenia tkanek miękkich

Tam gdzie jest to właściwe, wankomycyna powinna być podawana jednocześnie z innymi środkami przeciwbakteryjnymi. W szczególności dotyczy to zapalenia wsierdzia.

Wankomycynę można stosować w profilaktyce okołooperacyjnej przeciwko bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia, u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia bakteryjnego zapalenia wsierdzia podczas poważnych zabiegów chirurgicznych (np. zabiegi kardiologiczne, naczyniowe itp.) i którzy nie mogą otrzymywać odpowiednich przeciwbakteryjnych preparatów beta-laktamowych.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące odpowiedniego stosowania środków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania:

Wankomycyna pozajelitowo powinna być podawana wyłącznie jako powolna infuzja dożylna (nie więcej niż 10 mg/min — przez przynajmniej 60 min), która jest odpowiednio rozcieńczona (przynajmniej 100 ml na 500 mg lub 200 ml na 1000 mg).

Pacjenci wymagający ograniczenia płynów mogą otrzymać roztwór 500 mg/50 ml lub 1000 mg/100 ml. Wraz ze zwiększeniem stężeń rośnie ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z infuzją. Zdarzenia niepożądane związane z infuzją mogą jednak wystąpić przy dowolnym tempie lub stężeniu.

Dawkę należy dostosować indywidualnie w zależności od masy ciała, wieku i czynności nerek. W celu lepszego dostosowania dawki można oznaczyć stężenia wankomycyny.

Informacje na temat przygotowania roztworu, patrz punkt 6.6

Stosowanie dożylne (infuzja) u pacjentów z prawidłową czynnością nerek: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

Zalecana dobowa dawka dożylna to 2000 mg podzielona na cztery dawki po 500 mg co sześć godzin lub dwie dawki po 1000 mg co 12 godzin. Lub 30 do 40 mg/kg m.c./dobę w 2 lub 4 dawkach w ciągu doby.

W przypadku bakteryjnego zapalenia wsierdzia ogólnie stosowanym trybem leczenia jest 1000 mg wankomycyny dożylnie co 12 godzin przez 4 tygodnie pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi antybiotykami (gentamycyna plus ryfampicyna, gentamycyna, streptomycyna). Zapalenie wsierdzia wywoływane przez enterokoki jest leczone przez 6 tygodni za pomocą wankomycyny skojarzonej z aminoglikozydem. Należy skonsultować się z oficjalnymi wytycznymi.

Dzieci od jednego miesiąca do 12 lat:

Zwykłe dawkowanie dożylne to 10 mg/kg m.c. podawane co 6 godzin (całkowita dawka dobowa wynosi 40 mg/kg m.c.). Każdą dawkę powinno się podawać w czasie przynajmniej 60 minut.

Noworodki (donoszone):

0-7 dnia życia: Dawka początkowa 15 mg/kg m.c., następnie 10 mg/kg m.c. co 12 godzin.

7-30 dnia życia: Dawka początkowa 15 mg/kg m.c., następnie 10 mg/kg m.c. co 8 godzin.

Każdą dawkę powinno się podawać w czasie 60 minut. U tych pacjentów może być uzasadnione ścisłe monitorowanie stężenia wankomycyny w surowicy.

Ciąża:

Odnotowano, że w celu osiągnięcia terapeutycznego stężenia leku w surowicy u pacjentek w ciąży mogą być wymagane znacząco podwyższone dawki — patrz punkt 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację.

Osoby starsze:

Może być wymagane większe niż spodziewane obniżenie dawki z powodu pogarszającej się czynności nerek (patrz poniżej).

Pacjenci otyli:

Może być wymagana modyfikacja zwykłego dawkowania dobowego.

Pacjenci z niewydolnością wątroby:

Brak dowodów na konieczność obniżenia dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Pacjenci z upośledzoną czynnością nerek:

Należy dostosować dawkę w celu uniknięcia wystąpienia toksycznych stężeń leku w surowicy. U wcześniaków i osób starszych może być wymagane większe niż spodziewane obniżenie dawki z powodu zmniejszonej czynności nerek. U tych pacjentów zaleca się regularne monitorowanie stężeń leku w surowicy, jako że odnotowano przypadki akumulacji, zwłaszcza po wydłużonym leczeniu.

Stężenia wankomycyny można określić przy użyciu oznaczeń mikrobiologicznych, radioimmunologicznych, oznaczeń metodą immunofluorescencji w świetle spolaryzowanym, oznaczeń immunofluorescencyjnych lub wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Poniżej znajduje się nomogram oparty na wartościach klirensu kreatyniny stanowiący wytyczne dostosowania dawki:

(ml/min/kg) Klirens wankomycyny

Q


a

O


^r

cs


00

S

Klirens kreatyniny (ml/min/kg)

Nomogram dawkowania wankomycyny u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek

Nomogram nie jest odpowiedni dla funkcjonalnie beznerkowych pacjentów dializowanych. Tym pacjentom powinno się podać dawkę początkową wynoszącą 15 mg/kg masy ciała, aby w krótkim czasie uzyskać terapeutyczne stężenie leku w surowicy; dawka wymagana do utrzymania stabilnego stężenia wynosi 1,9 mg/kg m.c./24 h. Z powodu wygody pojedynczych dawek podtrzymujących wynoszących od 250 mg do 1 g, u pacjentów z wyraźnie upośledzoną czynnością nerek, zamiast codziennie, dawkę można podawać co kilka dni. W przypadku bezmoczu zalecano dawkę 1 g co siedem do dziesięciu dni.

Jeśli znane jest tylko stężenie kreatyniny w surowicy, do obliczenia klirensu kreatyniny można użyć poniższego wzoru:

Mężczyźni:    Masa ciała (kg) x (140 - wiek (w latach))

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/100 ml)

Kobiety: 0,85 x wartość otrzymana przy użyciu powyższego wzoru

Instrukcje przygotowania roztworów, patrz punkt 6.6.

Monitorowanie stężenia wankomycyny w surowicy:

Stężenie wankomycyny w surowicy powinno być monitorowane przynajmniej drugiego dnia leczenia tuż przed podaniem kolejnej dawki i jedną godzinę po infuzji. Terapeutyczne stężenia wankomycyny we krwi powinny wynosić między 30 i 40 mg/l (maksymalnie 50 mg/l) jedną godzinę po zakończeniu infuzji, a poziom minimalny (tuż przed kolejnym podaniem) między 5 i 10 mg/l.

Stężenia powinny być w warunkach prawidłowych monitorowane dwa lub trzy razy w tygodniu.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia oraz postępu klinicznego i bakteriologicznego.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na wankomycynę

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szybkie podanie bolusowe (np. w ciągu kilku minut) może się wiązać z nasileniem niedociśnienia obejmującym wstrząs i rzadko zatrzymaniem akcji serca, reakcjami histaminopodobnymi oraz wysypką grudkowo-plamistą lub rumieniowatą („zespół czerwonego człowieka” lub „zespół czerwonej szyi”). Wankomycynę należy podawać jako infuzję w postaci rozcieńczonego roztworu w czasie nie krótszym niż 60 minut, aby uniknąć wystąpienia reakcji niepożądanych związanych z szybką infuzją. Zaprzestanie infuzji zwykle skutkuje natychmiastowym ustaniem tych reakcji (patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania oraz punkt 4.8 Działania niepożądane).

W związku z potencjalną oto- i nefrotoksycznością wankomycyny należy ją ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek, a dawkę powinno się zmniejszać w zależności od stopnia upośledzenia czynności nerek. Ryzyko toksyczności znacząco zwiększa wysokie stężenie leku we krwi lub przedłużające się leczenie. Należy monitorować stężenie leku we krwi i regularnie przeprowadzać badania czynności nerek.

Stosowania wankomycyny powinno się unikać również u pacjentów z wcześniejszą utratą słuchu. W przypadku stosowania leku u tych pacjentów należy, jeśli to możliwe, regulować dawkę poprzez okresowe badanie stężenia leku we krwi. Głuchotę może poprzedzać dzwonienie w uszach.

Osoby starsze są bardziej podatne na uszkodzenie słuchu. Doświadczenie z innymi antybiotykami sugeruje, że głuchota może postępować mimo zaprzestania leczenia.

Użycie w pediatrii: U wcześniaków i niemowląt może być odpowiednie potwierdzenie występowania pożądanego stężenia wankomycyny w surowicy. Jednoczesne podanie wankomycyny i środków znieczulających wiązano z rumieniem oraz histaminopodobnym zaczerwienieniem skóry u dzieci.

Stosowanie u osób starszych: Naturalny spadek przesączania kłębuszkowego wraz z postępującym wiekiem może doprowadzić do podwyższonego stężenia wankomycyny we krwi, jeśli nie dokonuje się dostosowania dawki (patrz punkt „Dawkowanie i sposób podawania”).

Środki ostrożności

Regularne monitorowanie stężenia wankomycyny we krwi jest wskazane w przypadku długotrwałego stosowania, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek lub upośledzeniem słuchu oraz równoczesnym podawaniem substancji odpowiednio nefrotoksycznych lub ototoksycznych.

Dawki należy dopasować na podstawie stężeń w surowicy. Należy monitorować stężenie leku we krwi i regularnie przeprowadzać badania czynności nerek.

U pacjentów z graniczną wydolnością nerek oraz osób w wieku powyżej 60 lat powinno się wykonać kilka badań czynności słuchowej i stężenia wankomycyny we krwi. Wszyscy pacjenci otrzymujący lek powinni być poddawani okresowym badaniom hematologicznym, badaniom moczu oraz czynności nerek.

Wankomycyna w przypadku wstrzyknięcia domięśniowego działa bardzo drażniąco na tkanki i powoduje nekrozę w miejscu iniekcji; należy ją podawać poprzez infuzję dożylną. U wielu pacjentów przyjmujących wankomycynę może wystąpić ból w miejscu iniekcji, a także zakrzepowe zapalenie żył; objawy te mają niekiedy ciężki przebieg.

Częstość występowania zakrzepowego zapalenia żył oraz jego ciężkość można zminimalizować przez powolne podawanie leku w postaci rozcieńczonego roztworu (2,5 do 5,0 g/l) oraz przez zmianę miejsc infuzji.

Zbyt długie stosowanie wankomycyny może poskutkować nadmiernym wzrostem mikroorganizmów

niewrażliwych na lek. Niezbędna jest dokładna obserwacja pacjenta. Jeżeli w czasie trwania leczenia wystąpi nadkażenie, należy powziąć odpowiednie środki. W rzadkich wypadkach zgłaszano wystąpienie rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego wywołanego rozwojem C. difficile u pacjentów otrzymujących wankomycynę dożylnie.

Jako że zgłaszano przypadki nadwrażliwości, wankomycynę należy z ostrożnością podawać pacjentom ze znaną nadwrażliwością na teikoplaninę.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne podanie wankomycyny i środków znieczulających powiązano z rumieniem, histaminopodobnym zaczerwienieniem skóry u dzieci oraz reakcjami anafilaktoidalnymi.

Zgłaszano, że częstość zdarzeń niepożądanych związanych z infuzją wzrastała w przypadku jednoczesnego podawania środków znieczulających. Zdarzenia niepożądane związane z infuzją można zminimalizować przez podanie wankomycyny drogą trwającej 60 minut infuzji przed indukcją znieczulenia.

Stosowanie jednocześnie lub po sobie (ogólnoustrojowe bądź miejscowe) wankomycyny i innych leków potencjalnie oto-, neuro- bądź nefrotoksycznych, takich jak amfoterycyna B, aminoglikozydy, bacytracyna, polimiksyna B, kolistyna, wiomycyna lub cisplatyna, jeśli jest wskazane, wymaga dokładnego monitorowania.

W przypadku jednoczesnego podawania wankomycyny i środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe występuje zwiększone ryzyko wystąpienia bloku nerwowo-mięśniowego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Brak jest wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania wankomycyny w trakcie ciąży u człowieka. Badania toksykologicznego wpływu na reprodukcję u zwierząt nie sugerują żadnego wpływu na rozwój embrionu, płodu lub okres ciąży (patrz punkt 5.3).

Jednak wankomycyna przechodzi przez łożysko i nie można wykluczyć potencjalnej ototoksyczności i nefrotoksyczność wobec embrionu lub noworodka. Dlatego wankomycynę powinno się stosować w okresie ciąży wyłącznie, jeśli jest to naprawdę konieczne i po dokładnej ocenie ryzyka/korzyści.

Karmienie piersią:

Wankomycyna jest wydzielana z mlekiem matki i dlatego powinna być stosowana w trakcie karmienia piersią jedynie wówczas, gdy inne antybiotyki zawiodły. Wankomycynę należy stosować u matek karmiących piersią z zachowaniem ostrożności z uwagi na potencjalne działania niepożądane u niemowląt (zaburzenia mikroflory jelitowej połączone z biegunką, kolonizacją grzybami drożdżopodobnymi oraz możliwym uczuleniem).

Biorąc pod uwagę znaczenie tego leku dla matki karmiącej piersią należy rozważyć decyzję o przerwaniu karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wankomycyna ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W każdej grupie częstość działań niepożądanych przedstawiono w kolejności malejącej ciężkości.

Wymienione poniżej działania niepożądane definiowano zgodnie z MedDRA:

Bardzo często (>1/10); Często (>1/100 do <1/10); Niezbyt często (>1/1000 do <1/100); Rzadko (>1/10 000 do <1/1000); Bardzo rzadko (<1/10 000); nie jest znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych))

Infuzja dożylna:

Do najczęstszych działań niepożądanych należą zapalenie żył i reakcje pseudoalergiczne powiązane ze zbyt szybkim podaniem wankomycyny w infuzji dożylnej.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): Małopłytkowość, neutropenia, agranulocytoza, eozynofilia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko (>10 000 do <1/1000): Reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): Przejściowa lub trwała utrata słuchu. Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): Dzwonienie w uszach, zawroty głowy.

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko (<1/10 000): Zatrzymanie akcji serca.

Zaburzenia naczyniowe:

Często (>1/100 do <1/10): Spadek ciśnienia krwi.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): Zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często (>1/100 do <1/10): Duszność, świst oddechowy.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): Nudności.

Bardzo rzadko (<1/10 000): Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często (>1/100 do <1/10): Wysypka i zapalenie błon śluzowych, świąd, pokrzywka.

Bardzo rzadko (<1/10 000): Zapalenie skóry złuszczające, zespół Stevensa-Johnsona, Zespół Lyella, linijna IgA dermatoza pęcherzowa.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Często (>1/100 do <1/10): Niewydolność nerek objawiająca się głównie podwyższonym stężeniem kreatyniny w surowicy.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): Śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często (>1/100 do <1/10): Zapalenie żył, zaczerwienienie górnej części ciała i twarzy.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): Gorączka po podaniu leku, dreszcze. Ból w klatce piersiowej oraz ból mięśni pleców.

Zdarzenia związane z infuzją:

W trakcie lub krótko po zakończeniu szybkiej infuzji mogą wystąpić reakcje anafilaktoidalne, w tym niedociśnienie, duszności, pokrzywka lub świąd. Może wystąpić zaczerwienienie skóry górnej części ciała (zespół czerwonego człowieka), ból i kurcze mięśni klatki piersiowej oraz pleców.

Reakcje te ustępują po zatrzymaniu podawania, zwykle w czasie od 20 minut do 2 godzin. Infuzję wankomycyny należy przeprowadzać powoli (przez czas dłuższy niż 60 minut — patrz punkt 4.4).

Ototoksyczność może być odwracalna lub trwała i zgłaszano ją głównie u pacjentów, którym podano dawkę wyższą niż zalecaną, u pacjentów, którzy w przeszłości doświadczyli pogorszenia słuchu oraz w przypadku jednoczesnej terapii innymi lekami ototoksycznymi, takimi jak aminoglikozydy.

4.9 Przedawkowanie

Zaleca się leczenie wspomagające z utrzymaniem przesączania kłębuszkowego. Wankomycyna jest słabo usuwana z krwi drogą hemodializy lub dializy otrzewnowej. Według doniesień korzyść płynąca z hemoperfuzji z zastosowaniem żywicy Amberlite XAD-4 jest ograniczona.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: „antybiotyki do stosowania ogólnoustrojowego, antybiotyki glikopeptydowe”, „kod ATC: JO1X A01”.

Tryb działania

Wankomycyna to trójcykliczny antybiotyk glikopeptydowy, który u wrażliwych bakterii hamuje syntezę ściany komórkowej wiążąc się z wysokim powinowactwem do końca D-alanylo-D-alaninowego podjednostek prekursorowych ściany komórkowej. Lek działa bakteriobójczo na mikroorganizmy ulegające podziałom.

Związek farmakokinetyki/farmakodynamiki

Aktywność wankomycyny jest uznawana za zależną w czasie.

Mechanizm oporności:

Oporność nabyta na glikopeptydy występuje najczęściej u enterokoków i opiera się na pozyskaniu różnych kompleksów genu van, który modyfikuje docelową sekwencję D-alanylo-D-alaniny na D-alanylo-D-mleczan lub D-alanylo-D-serynę, które słabo wiążą wankomycynę. Oporność krzyżowa z teikoplaniną była zgłaszana w przypadku niektórych genów van. Geny van rzadko występują u Staphylococcus aureus, gdzie zmiany struktury ściany komórkowej powodują „pośrednią wrażliwość”, która najczęściej jest heterogenna.

Wrażliwość:

Wankomycyna wykazuje szczególnie silną aktywność przeciwko bakteriom gram-dodatnim, takim jak gronkowce, paciorkowce, enterokoki, pneumokoki, klostridia i maczugowce. Bakterie gram-ujemne są oporne.

Występowanie oporności nabytej może być zróżnicowane geograficznie i czasowo dla wybranych gatunków. Pożądane są lokalne informacje dotyczące oporności, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady eksperta dotyczącej lokalnego występowania oporności, ponieważ skuteczność preparatu przynajmniej w kilku rodzajach zakażeń jest kwestionowana.

Stężenia graniczne

Zalecenia EUCAST (Europejskiego Komitetu do spraw Badania Wrażliwości na Środki Przeciwdrobnoustroj owe)

Wrażliwy

Oporny

Staphylococcus spp.

< 2 mg/l

> 2 mg/l

Enterococcus spp.

< 4 mg/l

> 4 mg/l

Streptococcus spp.

< 2 mg/l

> 2 mg/l

Streptococcus pneumoniae

< 2 mg/l

> 2 mg/l

Bakterie Gram-dodatnie beztlenowe

< 2 mg/l

< 2 mg/l

Niezwiązane z gatunkiem *

< 2 mg/l

> 4 mg/l

*Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem ustalono głównie na podstawie danych farmakokinetycznych i farmakodynamicznych i są one niezależne od

dystrybucji wartości MIC poszczególnych gatunków. Należy się nimi posługiwać wyłącznie w przypadku gatunków, dla których nie ustalono odpowiadających im stężeń granicznych, nie zaś w przypadku tych gatunków, dla których testy wrażliwości są niezalecane.


Klasy

Powszechne gatunki wrażliwe Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus

Staphylococcus koagulazoujemny Streptococcus spp.

Streptococcus pneumoniae Clostridium spp.

Gatunki, u których oporność nabyta może stanowić problem

Enterococcus faecium

Organizmy o oporności wrodzonej

Bakterie gram-ujemne Chlamydia spp.

Mycobacteria Mycoplasma spp.

Rickettsia spp.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wankomycyna podawana jest dożylnie w leczeniu zakażeń ogólnoustrojowych. W przypadku pacjentów z prawidłową czynnością nerek, infuzja dożylna wielokrotnych dawek 1 g wankomycyny (15 mg/kg m.c.) w ciągu 60 minut daje średnie stężenie leku w osoczu wynoszące odpowiednio 50-60 mg/l, 20-25 mg/l oraz 5-10 mg/l odpowiednio bezpośrednio po, 2 godziny i 11 godzin po zakończeniu infuzji. Infuzja dożylna wielokrotnych dawek 500 mg w ciągu 30 minut daje średnie stężenie leku w osoczu wynoszące odpowiednio 40-50 mg/l, 19-20 mg/l oraz 10-11 mg/l, bezpośrednio po, 2 godziny i 6 godzin po zakończeniu infuzji. Stężenie leku w osoczu uzyskane po podaniu wielokrotnych dawek jest podobne do stężenia uzyskanego po pojedynczej dawce.

W przypadku stosowania doustnego mająca dużą polaryzację wankomycyna praktycznie nie ulega wchłanianiu. Po podaniu doustnym występuje w formie aktywnej w kale i dlatego jest odpowiednim środkiem chemioterapeutycznym do leczenia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego i gronkowcowego zapalenia jelit.

Dystrybucja

Przy stężeniu wankomycyny w surowicy wynoszącym od 10 mg/l do 100 mg/l wiązanie leku do białek osocza wynosi w przybliżeniu 30-55%, według pomiaru przy użyciu ultrafiltracji.

Po podaniu dożylnym chlorowodorku wankomycyny stężenie hamujące wykrywa się w płynie w jamie opłucnej, płynie osierdziowym i puchlinowym, mazi stawowej, moczu, otrzewnowym płynie dializacyjnym oraz w tkance przydanek przedsionków.

Gdy nie występuje zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, wankomycyna w niewielkim stopniu przekracza barierę krew-mózg.

Wydalanie

Okres półtrwania wydalania wankomycyny wynosi od 4 do 6 godzin u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. W ciągu pierwszych 24 godzin w przybliżeniu 80% podanej dawki wankomycyny ulega wydaleniu z moczem drogą przesączania kłębuszkowego. Upośledzenie czynności nerek wydłuża wydalanie wankomycyny. U pacjentów beznerkowych średni okres półtrwania wynosi 7,5 dnia. Preparat jest metabolizowany w bardzo niewielkim stopniu. W przybliżeniu 35-65% dawki dootrzewnowej wankomycyny podanej podczas dializy otrzewnowej ulega regularnej absorpcji w ciągu sześciu godzin. Stężenie leku w surowicy wynoszące w przybliżeniu 8 mg/l uzyskuje się po dootrzewnowym podaniu wankomycyny w ilości 30 mg/kg m.c. Mimo że wankomycyna nie ulega skutecznej eliminacji drogą hemodializy lub dializy otrzewnowej, odnotowywano wyższy poziom klirensu wankomycyny przy użyciu hemoperfuzji i hemofiltracji. Całkowity ogólnoustrojowy i nerkowy klirens wankomycyny może być niższy u osób w podeszłym wieku.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa i badań toksyczności po podaniu wielokrotnym nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Ograniczone dane dotyczące działania mutagennego wykazują wyniki negatywne, nie są dostępne długotrwałe badania na zwierzętach, które dotyczą potencjalnego działania rakotwórczego. W badaniach teratogenności, gdy szczury i króliki otrzymywały dawkę w przybliżeniu odpowiadającą dawce ludzkiej opartej na powierzchni ciała (mg/m2) nie obserwowano bezpośredniego lub pośredniego działania teratogennego.

Nie są dostępne badania na zwierzętach dotyczące stosowania w okresie okołoporodowym i pourodzeniowym i dotyczące wpływu na płodność.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Roztwór wankomycyny ma niską wartość pH, która może być powodem chemicznej lub fizycznej niestabilności po zmieszaniu z innymi składnikami. Należy unikać mieszania z roztworami zasadowymi. Każdy roztwór pozajelitowy powinien być przed użyciem sprawdzany wizualnie pod kątem występowania osadu i przebarwień.

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Proszek zapakowany do sprzedaży:

2 lata

Rozpuszczony koncentrat:

Rozpuszczony koncentrat powinien być rozcieńczony niezwłocznie po rozpuszczeniu.

Produkt rozcieńczony:

Ze względów mikrobiologicznych i fizykochemicznych produkt należy zużyć natychmiast.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Proszek zapakowany do sprzedaży:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Rozpuszczony koncentrat oraz produkt rozcieńczony:

Informacje na temat przechowywania rozpuszczonego koncentratu i produktu rozcieńczonego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Bezbarwne fiolki szklane (typ 1) o pojemności 20 ml zamykane korkiem z chlorobutylu (typ 1) pokrytym silikonem i uszczelniane zielonym aluminiowym/polipropylenowym kapslem typu flip-off.

Wielkości opakowań: 1 fiolka

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt musi zostać rozpuszczony, a powstały koncentrat należy przed użyciem rozcieńczyć.

Przygotowanie rozpuszczonego koncentratu:

Rozpuścić zawartość każdej fiolki 1000 mg w 20 ml sterylnej wody do iniekcji.

Wygląd rozpuszczonego koncentratu:

Przezroczysty i bezbarwny roztwór wolny od drobin.

Jeden ml rozpuszczonego koncentratu zawiera 50 mg wankomycyny.

Informacje na temat przechowywania rozpuszczonego koncentratu, patrz punkt 6.3.

Przygotowanie końcowego roztworu do infuzji:

Rozpuszczony koncentrat zawierający 50 mg/ml wankomycyny należy rozcieńczyć natychmiast po rozpuszczeniu.

Odpowiednie rozcieńczalniki to:

Roztwór chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do iniekcji, roztwór glukozy 50 mg/ml (5%) do iniekcji, roztwór chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) i glukozy 50 mg/ml (5%) do iniekcji lub roztwór Ringera z dodatkiem octanu do iniekcji.

Przed podaniem rozpuszczone i rozcieńczone roztwory należy sprawdzić wizualnie pod kątem nierozpuszczonych zanieczyszczeń lub przebarwień. Można stosować jedynie przezroczysty i bezbarwny roztwór wolny od drobin.

Infuzja przerywana:

Rozpuszczony koncentrat zawierający 1000 mg wankomycyny (50 mg/ml) musi zostać rozcieńczony co najmniej 200 ml rozcieńczalnika natychmiast po rozpuszczeniu.

Stężenie wankomycyny w roztworze do infuzji nie powinno przekraczać 5 mg/ ml.

Żądana dawka powinna być podawana powoli drogą infuzji dożylnej z szybkością nie przekraczającą 10 mg/minutę przez co najmniej 60 minut lub dłużej.

Informacje na temat warunków przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

Usuwanie

Fiolki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Niezużyty produkt należy wyrzucić.

Wszelkie niezużyte produkty i odpadki powinno się zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

NRIM Ltd Unit 15 Moorcroft Harlington Road Hillingdon UB8 3HD Wielka Brytania

8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18777

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-10-12

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012-09-07

Vancomycinum NRIM