Imeds.pl

Vanguard Plus Cpv Eu, Zawiesina Do Wstrzykiwań Dla Psów 10^7 Ccid50

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Yanguard Plus CPV


EU, zawiesina do wstrzykiwać dla psów

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

nie mniej niż 1 (P CCID5


jedna dawka (1 ml) szczepionki zawiera: Atenuowany parwowirus psów

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwali.

J

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Pies.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków7 zwierząt

Uodpornianie zdrowych psów przeciw chorobom wywoływanym przez parwowirus psów (ryp 2a, typ 2b, typ 2c).

4.3.    Przeciwwskazania

Należy unikać szczepienia suk ciężarnych.

Nie szczepić zwierząt chorych.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunkówzwierząt

brak.

4.5.


Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w7 tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

materiałów

inaktywować

*


Stosować sterylne strzykawki i igły. chemicznie, ponieważ pozostałości


Nie należy sterylizować używanych

0    J    J    J

środków dezyn fekcyjnych mogą4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Tak jak w przypadku każdej szczepionki, bardzo rzadko może wystąpić reakcja anafilaktyczna. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej należy podać adrenalinę a następnie zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

4,7t Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Należy unikać szczepienia suk ciężarnych.

4.8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nie stosować surowic odpornościowych i leków immunosupresyjnych w okresie 1 miesiąca przed i po szczepieniu.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Przed użyciem szczepionkę należy silnie wstrząsnąć i następnie podać 1 ml preparatu podskórnie.

Szczepienie podstawowe

Jedna dawka szczepionki jest wystarczająca do uodpornienia w pełni wrażliwych na zachorowanie zwierząt, tzn. w wieku 12 tygodni i starszych.

U szczeniąt, najpełniejszą ochronne zapewnia szczepienie wczesne, w wieku od 5 tygodnia życia oraz ponowne szczepienia w odstępach 3 tygodniowych, do osiągnięcia przez psy wieku 12 tygodni.

Szczepienie przypominające

Zalecane jest coroczne powtarzanie szczepienia.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Nic stwierdzono objawów niepożądanych po przedawkowaniu.

4.11.    Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

»    r

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeu tyczna: Preparaty immunologiczne. Preparaty immunologiczne dla psowatych. Psy. Szczepionki zawierające żywe wirusy. Parwowirus psów.

Kod ATCvet: 0107 A DOI

Szczepionka Yanguard Plus CPY HU służy do uodporniania psów przeciw chorobom wywoływanym przez parwowirus psów (typ 2a, typ 2b, typ 2c).

Wirus namnażany jest w hodowli komórek nerki psa i pasażowany 35 razy (tzw. niski pasaż). To warunkuje indukowanie szybkiej i silnej odpowiedzi immunologicznej u szczepionego zwierzęcia. Tę właściwość wykorzystuje się przy wczesnym uodpornianiu szczeniąt już od 5 tygodnia życia, a więc jeszcze przy obecności przeciwciał matczynych. Odporność poszczcpicnna utrzymuje się przez minimum 12 miesięcy.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Skład jakościowy substancji pomocniczych

Modyfikowane podłoże Eagle’a

6.2. Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

4 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w lodówce (2 - 8°C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

6.5. Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Fiolka szklana zawierająca 1 dawkę. Szczepionka pakowana jest w opakowania 25 - dawkowe.

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 34 02 — 697 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1462/04

9.    DATA WDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 30 kwietnia 2004

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAW I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.