+ iMeds.pl

Variderm (10 mg + 10 mg + 300 mg)/gUlotka Variderm

pc


Ulotka dla pacienta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta

-    Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek VARIDERM ostrożnie

i zgodnie z informacją na ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. -Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

VARIDERM

( Benzocainum + Mentholum + Zinci Oxydum ) ( 1 Omg + 1 Omg + 300mg )/g pasta na skórę

Wykaz substancji czynnych:

Benzokaina    10mg/g

Mentol    1 Omg/g

Tlenek cynku    300mg/g

Wykaz substancji pomocniczych:

Talk

5 Omg/g


Etanol 96%

Gliceryna 86%

Zawartość leku w opakowaniu:

60g

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

PPFK „Profarm” sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84 - 300 Lębork, tel. (59)8633303, fax. (59)8627240.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest VARIDERM i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się VARIDERM

3.    Jak stosować VARIDERM

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku VARIDERM

6.    Inne informacje

1.    Co to jest VARIDERM i w jakim celu się go stosuje:

VARIDERM jest preparatem o konsystencji gęstej pasty zawierającym benzokainę i mentol składniki o działaniu miejscowo znieczulającym, tlenek cynku o działaniu przeciwzapalnym i ściągającym oraz talk środek wysuszający.

Preparat stosuje się wspomagająco w leczeniu wysypki pęcherzykowej w ospie wietrznej, w leczeniu objawów skórnych półpaśca, w chorobach skóry charakteryzujących się wypryskami, łagodzi skutki oparzeń słonecznych, znosi objawy bolesności i swędzenia skóry.

2.    Zanim zastosuje się VARIDERM:

Przeciwwskazaniem do stosowania są skłonności do uczuleń na składniki, nie należy stosować na skórę zranioną, unikać kontaktu pasty z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa.

Ml,Ni,

De¡m¿¡


W razie potrzeby zmyć preparat ciepłą wodą.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, zaleca się ostrożne stosowanie preparatu w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem (każdego) leku należy poradzić się lekarza.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, zaleca się ostrożne stosowanie preparatu w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn

3.    Jak stosować VARIDERM:

Niewielką ilość pasty nanosić punktowo kilka razy na dobę na wypryski lub smarować skórę w miejscu wysypki. Oparzenia słoneczne smarować cienką warstwą preparatu.

W razie potrzeby zmieszać przed użyciem, w przypadku wyodrębnienia się na powierzchni pasty fazy płynnej.

Po zastosowaniu należy umyć ręce, aby uniknąć kontaktu pasty z błoną śluzowąjamy ustnej, nosa, spojówkami oczu.

4.    Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, VARIDERM może powodować działania niepożądane.

U osób skłonnych do uczuleń mogą wystąpić podrażnienia skóry i reakcje uczuleniowe.

U niektórych osób w czasie stosowania leku VARIDERM mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku VARIDERM:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku VARIDERM po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Po pierwszym otwarciu, lek przechowywać 1 rok, nie dłużej niż do końca okresu ważności.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.    Inne informacje:

Podmiot odpowiedzialny:

PPFK „Profarm” sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84 - 300 Lębork, tel. (59)8633303, fax. (59)8627240.

Data opracowania ulotki:

MINISTERSTWO

Departament f’olit


ZDROWIA

Lekowej i Farmacji

10-952 Warszawa ul. Miodowa 16


2008


■In. 2 9


Variderm

Charakterystyka Variderm

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZGO VARIDERM ( lOmg + lOmg + 300mg)/g, pasta na skórę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Benzocainum ( benzokaina)    10mg/g

Mentholum ( mentol)    10mg/g

Zinci oxidům (tlenek cynku)    300mg/g

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pasta na skórę

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Preparat przeznaczony jest do stosowania jako środek wspomagający w leczeniu chorób objawiających się bolesnymi, swędzącymi wykwitami skórnymi np. w leczeniu wysypki pęcherzykowej w ospie wietrznej, w półpaścu, w oparzeniach słonecznych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Niewielką ilość preparatu nanosić kilka razy na dobę na skórę w miejscu wysypki bądź wyprysków. Na oparzenia słoneczne nanieść cienką warstwę pasty.

Po zastosowaniu należy umyć ręce, aby uniknąć kontaktu pasty z błoną śluzową jamy ustnej, nosa, spojówkami oczu.

4.3.    Przeciwwskazania

Preparatu nie należy stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników leku i na otwarte rany.

4.4.    Zalecane środki ostrożności

Należy unikać kontaktu preparatu z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa, w razie potrzeby zmyć wodą.

4.5.    Interakcje z innymi Ickami i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono

4.6.    Ciąża i laktacja

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, zaleca się ostrożne stosowanie preparatu w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie wpływa

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament f 'iJtyki Lekowej i Farmatii 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

4.8.    Działania niepożądane

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić reakcje uczuleniowe skóry. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zaprzestać stosowania preparatu.

4.9.    Przedawkowanie

Brak danych na temat przedawkowania leku stosowanego miejscowo. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek niepokojących objawów należy zaprzestać stosowania preparatu i zasięgnąć porady lekarza.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynainiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty zawierające środki miejscowo znieczulające.

Kod: D 04 AX

Preparat stosowany zewnętrznie na skórę, działa miejscowo znieczulająco. Zmniejszając wrażliwość zakończeń nerwów czuciowych, łagodzi dolegliwości objawiające się bolesnością i świądem skóry. Ponadto wykazuje działanie ściągające, przeciwzapalne i osuszające.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych

5.3.    Przedkłiniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Talk

Etanol 96%    50mg/g

Gliceryna 86%

6.2.    Niezgodności

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

Trwałość preparatu w opakowaniu - 1 rok

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać po pierwszym otwarciu 1 rok, nie dłużej niż do końca okresu ważności.

departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

OBROTU

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie:

Pudełko farmaceutyczne z polipropylenu, z pokrywką i pierścieniem gwarancyjnym.

Opakowanie zawierające 60g produktu leczniczego umieszczone jest w tekturowym pudełku wraz z ulotką dla pacjenta.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Bez szczególnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO


PPFK „Profanm” sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84 - 300 Lębork

8.    NUMER POZWOLENIA. NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MZiOS nr R/2611

9.    DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ( DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENLA.)

07.04.1992 / 16.06.1999 / 25.08.2004 / 16.06.2005

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


rtenl iolriyki Lekowej 00-952 Warszaw ui. Miodowa 1 s

2008 -w- 2 9

Variderm