+ iMeds.pl

Vasokinox 450 ppm mol/molUlotka Vasokinox

ZAŁĄCZNIK III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

VasoKINOX, 450 ppm mol/mol, gaz medyczny, sprężony

Tlenek azotu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla użytkownika.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek VasoKINOX, 450 ppm mol/mol - gaz medyczny, sprężony i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku VasoKINOX, 450 ppm mol/mol, gazu medycznego, sprężonego

3.    Jak stosować lek VasoKINOX, 450 ppm mol/mol, gaz medyczny, sprężony

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek VasoKINOX, 450 ppm mol/mol, gaz medyczny, sprężony

6.    Zawartość opakowania oraz inne informacje

1. Co to jest lek VasoKINOX i w jakim celu się go stosuje

VasoKINOX to mieszanina gazowa składająca się z tlenku azotu i azotu, stosowana w leczeniu ostrego nadciśnienia płucnego (wzrost ciśnienia krwi w krążeniu płucnym), które może wystąpić podczas operacji serca u dorosłych i noworodków, niemowląt i małych dzieci, dzieci i młodzieży w wieku od 0-17 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku VasoKINOX Nie należy stosować leku VasoKINOX:

•    w przypadku występowania nadwrażliwości na tlenek azotu,

•    w przypadku występowania pewnego rodzaju zaburzeń serca, takich jak dysfunkcja lewej komory,

•    u noworodków z niektórymi wadami serca,

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Nie należy przerywać leczenia VasoKINOX w nagły sposób.

•    Próbki krwi pobierane będą przed rozpoczęciem leczenia, a następnie regularnie w trakcie podawania leku w celu monitorowania pewnych parametrów.

Inne leki a VasoKINOX

• Należy zachować ostrożność przy podawaniu VasoKINOX w przypadku jednoczesnego stosowania poniżej wymienionych leków:

-    “donory tlenku azotu” (takie jak leki zawierające nitroprusydek sodu oraz nitroglicerynę).

Ich działanie może być addytywne do działania produktu VasoKINOX.

- Leki zwiększające stężenie methemoglobiny (takie jak leki zawierające azotany alkilowe i sulfonamidy, prylokaina). Mogą one zwiększyć stężenie methemoglobiny we krwi.

- Paracetamol lub witamina K1. Mogą one zwiększyć stężenie methemoglobiny we krwi.

-    Prostacyklina i jej analogii

•    Należy powiadomić lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach.

•    Do lekarza należeć będzie decyzja o ewentualnej konieczności leczenia VasoKINOX i innym lekiem w tym samym czasie.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Ciąża:

Nieznany jest wpływ stosowania produktu VasoKINOX u kobiet w ciąży.

Jako środek zapobiegawczy, zaleca się unikać stosowania produktu VasoKINOX w ciąży.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo czy tlenek azotu/metabolity przenikają do mleka ludzkiego.

Należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub przerwaniu leczenia produktem VasoKINOX po rozważeniu korzyści płynących z karmienia piersią dla dziecka i korzyści leczenia produktem dla kobiety.

Wpływ na płodność:

Nie przeprowadzono żadnych badań nad wpływem na płodność.

W przypadku ciąży lub karmienia piersią, prawdopodobieństwa bycia w ciąży czy też planowania zaj ścia w ciążę, należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek VasoKINOX

•    VasoKINOX to gaz medyczny podawany wyłącznie w szpitalach przez personel medyczny.

Lekarz ustali odpowiednią dawkę leku VasoKINOX, jak również czas trwania leczenia, zależnie od stanu klinicznego pacjenta i jego wieku.

•    VasoKINOX jest podawany wziewnie za pomocą mechanicznej wentylacji po rozcieńczeniu mieszanki powietrze/tlen pacjentom na oddziałach intensywnej opieki medycznej w ramach wspomaganego oddychania, a także na sali operacyjnej.

•    Po zetknięciu się z tlenem, tlenek azotu może być przekształcony w dwutlenek azotu, który ma działanie drażniące dla oskrzeli. Dlatego też w trakcie terapii stale mierzone są stężenia wdychanych tlenku azotu oraz dwutlenku azotu.

•    W niektórych sytuacjach klinicznych podawanie tlenku azotu za pomocą maski jest możliwe przez bardzo krótki okres (5 do 10 minut).

W przypadku otrzymania większej ilości leku VasoKINOX niż zalecono:

Lekarz podejmie odpowiednie środki zaradcze.

Przerwanie stosowania leku VasoKINOX:

Pod koniec leczenia na oddziale intensywnej terapii lekarz stopniowo zmniejszy dawkę podawanego leku VasoKINOX (etap wycofywania) kontrolując zmiany stanu pacjenta.

W rzeczywistości nagłe przerwanie terapii po kilku godzinach podawania może wpłynąć na pogorszenie stanu klinicznego pacjenta, co nazywane jest „efektem odbicia”.

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie stosowania tego leku należy zapytać lekarza celem uzyskania dodatkowych informacji.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, VasoKINOX może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do działań niepożądanych występujących bardzo często (dotyczą więcej niż 1 pacjenta na 10) w związku z terapią lekiem VasoKINOX należy:

•    Niski poziom płytek krwi .

Do działań niepożądanych występujących często (dotyczą więcej niż 1 pacjenta na 100) w związku z terapią lekiem VasoKINOX należy:

•    niskie ciśnienie krwi, zmniejszenie ilości powietrza w płucu lub zapadnięcie płuca .

Do działań niepożądanych występujących niezbyt często (dotyczą pomiędzy 1 pacjent na 100 i 1 pacjenta na 1000) należą:

•    zwiększona ilość methemoglobiny (forma hemoglobiny niezdolna do przenoszenia tlenu), która zmniejsza uwalnianie tlenu do tkanek organizmu.

Do działań niepożądanych, które mogą wystąpić, ale częstość ich występowania nie jest znana (częstości występowania nie można określić na podstawie dostępnych danych) należą:

•    bradykardia (zwolniony rytm serca) lub za mała ilość tlenu we krwi (niedotlenienie/ hipoksemia) w wyniku nagłego przerwania leczenia,

•    ból głowy, zawroty głowy, suchość w gardle i duszność w następstwie przypadkowej ekspozycji na działanie tlenku azotu (np. po wycieku z urządzeń lub butli).

Jeżeli podczas przebywania w pobliżu dziecka otrzymującego produkt leczniczy VasoKINOX wystąpi ból głowy, należy niezwłocznie poinformować personel.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek VasoKINOX

•    Przechowywanie butli z lekiem VasoKINOX jest zapewnione przez szpital.

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Chronić butlę przed uszkodzeniem lub upadkiem i trzymać z dala od substancji łatwopalnych i materiałów palnych oraz wilgoci, a także przechowywać w temperaturze od -10°C do + 50°C.

•    Solidnie przymocować butle celem utrzymywania ich w pozycji pionowej i przechowywać je w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu.

•    Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie serii.

6. Zawartość opakowania oraz inne informacje Zawartość leku VasoKINOX

-    Substancją czynną jest tlenek azotu, dawka wynosi 450 ppm mol/mol

-    Pozostałym składnikiem jest azot

Jak wygląda lek VasoKINOX i co zawiera opakowanie

3

5-litrowa butla napełniona do 200 barów dostarcza 0,94 m gazu przy ciśnieniu 1 bara w temperaturze 15°C.

3

20-litrowa butla napełniona do 200 barów dostarcza 3,8 m gazu przy ciśnieniu 1 bara w temperaturze 15°C.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL 75 Quai d’Orsay 75007 PARIS

Wytwórca

AIR LIQUIDE Santé FRANCE “Les Petits Carreaux”

2, avenue du Lys

94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

-    Austria: VasoKINOX, 450 ppm mol/mol Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet

-    Belgia: VasoKINOX

-    Dania: VasoKINOX

-    Włochy: VasoKINOX

-    Niemcy: VasoKINOX, 450 ppm (mol/mol), Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet

-    Luksemburg: VasoKINOX

-    Polska: VasoKINOX

-    Portugalia: VasoKINOX

-    Hiszpania: VasoKINOX

-    Wielka Brytania: Vasokinox, 450 ppm mol/mol medicinal gas, compressed

Warunki wystawienia recepty i wydania:

Rpz - produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania. Data ostatniej aktualizacji ulotki:

VasoKINOX

Charakterystyka Vasokinox

ZAŁĄCZNIK I

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VasoKINOX, 450 ppm mol/mol, gaz medyczny, sprężony

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Tlenek azotu..........450 ppm mol/mol.

Tlenek azotu (NO) 0.450 ml w Azocie (N2) 999.55 ml

3

5-litrowa butla napełniona do 200 barów dostarcza 0,94 m gazu przy ciśnieniu 1 bara w temperaturze 15°C.

3

20-litrowa butla napełniona do 200 barów dostarcza 3,8 m gazu przy ciśnieniu 1 bara w temperaturze 15°C. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punk 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Gaz medyczny, sprężony. Gaz bezbarwny i bezwonny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy VasoKINOX, razem ze wspomaganiem oddychania i innymi odpowiednimi substancjami czynnymi, jest wskazany jako część terapii okołooperacyjnego nadciśnienia płucnego u dorosłych i noworodków, niemowląt i małych dzieci, dzieci oraz młodzieży w wieku od 0 -17 lat, poddanych operacji serca celem selektywnego zmniejszenia ciśnienia płucnego i poprawienia czynności prawej komory serca, a także dotlenienia poprzez zwiększenie przepływu płucnego.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Stosowanie tlenku azotu powinno być nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w zakresie anestezji stosowanej w kardiotorakochirurgii oraz intensywnej terapii. Stosowanie powinno być ograniczone do oddziałów torakochirurgii, które otrzymały odpowiednie szkolenie w zakresie stosowania systemu dostarczającego tlenek azotu. Produkt leczniczy VasoKINOX powinien być podawany zgodnie z zaleceniem anestezjologa lub lekarza oddziału intensywnej terapii.

Dawkowanie

Produkt leczniczy VasoKINOX powinien być stosowany jedynie po zoptymalizowaniu wspomagaj ących działań zachowawczych, w każdym momencie postępowania okołooperacyjnego w celu obniżenia ciśnienia płucnego. Wziewne podawanie NO ma zazwyczaj miejsce w uzupełnieniu do innych standardowych procedur leczenia w postępowaniu okołooperacyjnym, takich jak, między innymi, stosowanie inotropowych i wazoaktywnych produktów leczniczych. VasoKINOX powinien być podawany wyłącznie pod ścisłą kontrolą hemodynamiki i utlenowania.

Dawkowanie zależeć powinno od klinicznego stanu pacjenta (zaawansowania nadciśnienia płucnego) oraz jego wieku (noworodek, dziecko, dorosły).

Zasada najmniejszej skutecznej dawki powinna stanowić regułę, celem ograniczenia działania toksycznego związanego z podaniem tlenku azotu. Leczenie produktem VasoKINOX nie powinno być przerwane w nagły sposób celem uniknięcia ryzyka nawrotu.

Zalecany zakres użycia wynosi od 2 do 20 ppm. Zalecana maksymalna dawka wynosi 20 ppm.

U dorosłych dawka może być zwiększona do 40 ppm, jeżeli niższa dawka nie przyniosła wystarczających efektów klinicznych. W tym przypadku należy regularnie monitorować stan pacjenta, a ekspozycja na taką wyższą dawkę powinna być jak najkrótsza.

Czas trwania leczenia w takiej sytuacji będzie różny, w zależności od choroby, leczonego pacjenta oraz od stanu krążenia płucnego.

Wdychany tlenek azotu działa szybko, zmniejszenie ciśnienia w tętnicy płucnej i poprawa oksygenacji są widoczne w ciągu 5-20 minut. Jeśli efekty są niewystarczające, dawkę można zwiększyć najwcześniej po 10 minutach.

Należy rozważyć przerwanie leczenia, jeśli po 30-minutowej terapii próbnej nie zostaną zaobserwowane korzystne efekty fizjologiczne.

Podawanie tlenku azotu można rozpocząć w dowolnym momencie w okresie okołooperacyjnym w celu obniżenia ciśnienia płucnego. W badaniach klinicznych leczenie było zwykle rozpoczynane przed odłączeniem krążenia pozaustrojowego. Wdychany NO podawano przez okres 7 dni w warunkach okołooperacyjnych, ale zazwyczaj czas podawania wynosi 24-48 godzin.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego VasoKINOX u wcześniaków urodzonych po okresie nie przekraczającym 34 tygodni ciąży nie zostało jeszcze ustalone w proponowanych wskazaniach, tak więc nie można formułować zaleceń dotyczących dawkowania.

Odstawianie leku:

Nie należy przerywać podawania produktu leczniczego VasoKINOX w nagły sposób z powodu ryzyka nawrotu (Patrz punkt 4.4: Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Można zaproponować następującą metodę odstawienia. Dawkę należy stopniowo zmniejszyć do 1 ppm w ciągu od 30 minut do 1 godziny, przy jednoczesnym nadzorowaniu ciśnienia płucnego. Metoda ta pozostaje taka sama niezależnie od wieku pacjenta. Jeżeli po zaprzestaniu stosowania leku nastąpi wzrost ciśnienia płucnego, należy ponownie podać tlenek azotu w dawce 5 ppm. Kolejne próby odstawienia należy rozważyć w późniejszym czasie.

Sposób podawania

Tlenek azotu jest podawany za pomocą wentylowania po rozcieńczeniu w mieszance powietrze/tlen. Należy unikać bezpośredniego podawania dotchawicznego ze względu na ryzyko lokalnych uszkodzeń w wyniku kontaktu z błoną śluzową.

Przed rozpoczęciem leczenia, w momencie podłączania, należy upewnić się czy ustawienia urządzenia odpowiadają stężeniu gazu w butli.

Układ stosowany do podawania produktu leczniczego VasoKINOX powinien umożliwiać wdychanie stałego stężenia tlenku azotu, niezależnie od stosowanej wentylacji. Ponadto, czas kontaktu między tlenkiem azotu a tlenem w układzie okrężnym zapewniaj ącym wdychanie powinien być ograniczony do minimum, aby zmniejszyć ryzyko jednoczesnego powstawania toksycznego utleniania we wdychanym gazie (patrz sekcja 4.4: Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). W przypadku wentylacji w trybie „ciągłego przepływu” (wentylacja konwencjonalna lub wentylacja oscylacyjna wysokiej częstotliwości), która jest zalecana w neonatologii, możliwe jest podawanie produktu leczniczego VasoKINOX w ciągłym przepływie do ramienia wdechowego układu okrężnego jak najbliżej pacjenta.

Przy wentylacji w trybie nieciągłego przepływu sekwencyjnego, układ zapewniaj ący podawanie tlenku azotu musi być zdolny poradzić sobie z maksymalnym stężeniem gazu. Podawanie sekwencyjne, synchronizowane z fazą wdechową zalecane jest w celu uniknięcia wahań szczytowego stężenia tlenku azotu oraz efektu szybkiego podania (bolus effect) wywołanego stałym podawaniem gazu.

W pewnych przypadkach klinicznych możliwe jest podawanie produktu leczniczego VasoKINOX za pomocą wentylacji CPAP (stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych). Ilość wdychanego tlenku azotu pozwala osiągnąć takie same efekty jak wentylacja mechaniczna.

Szkolenie w podawaniu produktu

Personel szpitala musi zostać dokładnie przeszkolony w zakresie stosowania produktu leczniczego VasoKINOX, korzystania z zestawu inhalacyjnego oraz monitoringu leczenia.

Monitorowanie leczenia

Tlenek azotu (NO ) może szybko tworzyć mieszanki gazowe zawieraj ące tlenek azotu i tlen (O ), który może powodować reakcję zapalną oraz uszkodzenie dróg oddechowych. Należy stale mierzyć stężenie wdychanego tlenku azotu oraz dwutlenku azotu w układzie okrężnym blisko pacjenta korzystając z odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu (wyrób medyczny oznakowany CE).

Stężenie NO we wdychanym powietrzu powinno pozostać na jak najniższym poziomie.

Monitorowanie tworzenia się dwutlenku azotu (NO?):

Bezpośrednio przed rozpoczęciem stosowania u każdego pacjenta wymagane jest zastosowanie odpowiedniej procedury opróżniającej instalację z NO2.

Stężenie NO2 należy utrzymywać na możliwie najniższym poziomie i zawsze poniżej 0,5 ppm. Jeżeli stężenie NO2 jest większe niż 0,5 ppm, należy sprawdzić, czy instalacja działa prawidłowo, ponownie wykalibrować analizator NO2, oraz w miarę możliwości zmniejszyć dawkę produktu leczniczego VasoKINOX i/lub FiO2. Jeżeli stężenie produktu leczniczego VasoKINOX ulegnie niespodziewanej zmianie, należy sprawdzić, czy instalacja działa prawidłowo oraz ponownie wykalibrować analizator.

Monitorowanie tworzenia się methemoglobiny:

W porównaniu z dorosłymi, noworodki i niemowlęta mają mniejszą aktywność reduktazy methemoglobiny. Pomiar stężenia methemoglobiny należy wykonać w ciągu godziny od rozpoczęcia terapii produktem leczniczym VasoKINOX, stosuj ąc w tym celu analizator, który potrafi skutecznie odróżnić methemoglobinę od hemoglobiny płodowej. Jeżeli stężenie methemoglobiny jest większe niż 2,5%, dawkę produktu leczniczego VasoKINOX należy zmniejszyć, oraz rozważyć zastosowanie redukuj ących produktów leczniczych, takich jak błękit metylenowy. Chociaż rzadko się zdarza, aby stężenie methemoglobiny znacznie zwiększyło się, jeżeli początkowo jest małe, to jednak dla pewności zaleca się przeprowadzać pomiar stężenia methemoglobiny raz na dobę lub co dwa dni.

U osób dorosłych przechodzących operacj ę serca, stężenie methemoglobiny należy zmierzyć w ciągu jednej godziny po rozpoczęciu podawania produktu leczniczego VasoKINOX. Jeżeli stężenie frakcji methemoglobiny wzrośnie do poziomu, który potencjalnie wywiera niekorzystny wpływ na dostarczanie tlenu, dawkę produktu leczniczego VasoKINOX należy zmniejszyć oraz rozważyć podawanie redukuj ących produktów leczniczych, takich jak błękit metylenowy.

Podczas leczenia:

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, należy ustawić następujące progi alarmowe: tlenek azotu ± 2 ppm zaleconej dawki, NO : 1 ppm. Jeżeli kiedykolwiek stężenie NO przekracza 1 ppm, należy natychmiast

zmniejszyć dawkę tlenku azotu.

W przypadku respiratorów objętościowych, o nieciągłym przepływie, kontrola spirometryczna może wykryć zwiększenie przepływu produktu leczniczego VasoKINOX, jeżeli stwierdzona zostanie różnica między wdychaną a wydychaną ilością.

Ciśnienie w butli produktu leczniczego VasoKINOX musi być wskazywane, aby umożliwić szybkie zastąpienie pustej butli, tak aby nie przerwać leczenia w nagły sposób. Butle zapasowe powinny znajdować się w pobliżu.

Wartość graniczna narażenia personelu medycznego:

Amerykańskie (NIOSH) i europejskie urzędy zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy, zalecaj ą następujące wartości graniczne narażenia:

-    NO: 25 ppm w ciągu 8 godzin

-    NO : 2 ppm

Aby spełnione zostały powyższe zalecenia, konieczne jest przeprowadzenie analizy zawartości tlenku azotu oraz dwutlenku azotu w atmosferze.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na tlenek azotu

•    Niewydolność lewej komory

•    Noworodki uzależnione od przecieku prawo-lewego lub z „przetrwałym” przewodem tętniczym.

4.4    Szczególne ostrzeżenia i ostrożności dotyczące stosowania

Odstawianie

Nie należy przerywać leczenia produktem VasoKINOX w nagły sposób, aby uniknąć ryzyka zwiększenia ciśnienia tętniczego w płucach (PAP) i/lub nawrotu niedotlenienia (zmniejszenie ilości PaO2). Odstawianie

stosowanego wziewnie tlenku azotu powinno być stopniowe i przeprowadzane z dużą ostrożnością (patrz sekcja punkt 4.2: Dawkowanie i sposób podawania). W przypadku, gdy pacjent, u którego stosowany jest wziewnie tlenek azotu, musi być przewieziony do innego ośrodka leczenia, należy zapewnić ciągłe wziewne podawanie tlenku azotu podczas podróży.

Szczególne grupy pacjentów

Wziewne leczenie tlenkiem azotu może nasilić niewydolność serca w przypadku przecieku lewo-prawego. Wywołane jest to niepożądanym rozszerzeniem naczyń w płucach, spowodowanym inhalacją tlenku azotu, czego konsekwencj ą jest dalszy wzrost istniej ącej hiperperfuzji płucnej, co potencjalnie wywołuje niewydolność wsteczną i niewydolność rzutu. Zaleca się zatem, aby przed podaniem tlenku azotu przeprowadzić cewnikowanie tętnicy płucnej lub badanie echokardiograficzne hemodynamiki krążenia dużego.

Powstawanie methemoglobiny:

Po inhalacji, końcowe związki tlenku azotu znalezione w krążeniu ogólnoustrojowym, to głównie methemoglobina i azotan. Należy kontrolować stężenie methemoglobiny we krwi u wszystkich pacjentów. Chociaż znaczny wzrost methemoglobiny stanowi rzadkość, jeżeli jego początkowy poziom był niski, należy sprawdzić go przed rozpoczęciem terapii, a następnie w regularny sposób podczas jej trwania. Jeżeli poziom methemoglobiny przekracza 2,5%, należy zmniejszyć dawkę tlenku azotu. Jeżeli przekracza on 5%, konieczne jest przerwanie podawania. Należy wówczas rozważyć podanie reduktora, takiego jak błękit metylenowy.

Powstawanie NO2

NO2 szybko powstaje w mieszaninach gazowych zawieraj ących tlenek azotu i O2, w związku z czym tlenek azotu może spowodować zapalenie i uszkodzenie dróg oddechowych. Należy zmniejszyć dawkę tlenku azotu jeżeli stężenie dwutlenku azotu jest większe niż 0,5 ppm.

Kontrola hemostazy:

Regularne monitorowanie homeostazy i pomiar czasu krwawienia są zalecane podczas podawania produktu leczniczego VasoKINOX przez dłużej niż 24 godziny u pacjentów z zaburzeniami czynności lub liczebności płytek krwi, niskim stężeniem czynnika krzepnięcia oraz u pacjentów otrzymujących leki przeciwzakrzepowe. Badania na zwierzętach wykazały, że stosowany wziewnie tlenek azotu może zakłócać hemostazę i powodować wydłużenie czasu krwawienia. Dane dostępne dla osób dorosłych są sprzeczne i nie pozwalaj ą na formalne wysnucie wniosków.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

W obecności tlenu, tlenek azotu ulega szybkiemu utlenieniu, tworząc wyższe pochodne nitrowe, które są toksyczne dla nabłonka oskrzeli oraz bariery pęcherzykowo-włośniczkowej. Głównym utworzonym związkiem jest dwutlenek azotu (NO ). Szybkość utleniania jest proporcjonalna do początkowego stężenia tlenku azotu

oraz tlenu we wdychanym powietrzu, a także do czasu trwania kontaktu pomiędzy NO and O . Jego stężenie

utrzymuje się poniżej 0,5 ppm, kiedy tlenek azotu jest podawany doustnie i wziewnie w dawkach mniejszych niż 20 ppm i jeżeli właściwie zastosowano środki zaradcze maj ące na celu ograniczyć czas kontaktu pomiędzy tlenem a tlenkiem azotu. Jeżeli stężenie NO przekracza 1 ppm, dawka tlenku azotu i/lub FiO2 musi być

zmniejszona. Patrz sekcja 4.2 odnośnie zaleceń dotyczących monitorowania stężenia NO .

Istnieje możliwość, że donorowe związki tlenku azotu, takie jak nitroprusydek sodu i nitrogliceryna, nasilą ryzyko methemoglobinemii.

Tlenek azotu stosowano bezpiecznie wraz z tolazoliną, dopaminą, dobutaminą, steroidami, surfaktantem oraz wentylacj ą wysokiej częstotliwości.

Wyniki doświadczeń sugeruj ą, że tlenek azotu, a także dwutlenek azotu mogą wchodzić w reakcje chemiczne z surfaktantem i/lub białkami surfaktantu, nie powoduj ąc żadnych określonych skutków klinicznych.

Ryzyko tworzenia methemoglobiny zwiększa się przy jednoczesnym stosowaniu tlenku azotu z lekami zwiększającymi stężenie methemoglobiny (Np. azotany alkilowe i sulfonamidy, prylokaina).

Wzrost poziomu methemoglobiny został również stwierdzony u nowonarodzonych prosiąt po jednoczesnym podaniu NO i paracetamolu lub witaminy K1.

Podczas wziewnego leczenia tlenkiem azotu, należy zachować ostrożność w przypadku stosowania związków mogących wpłynąć na wzrost poziomu methemoglobiny.

Dostępne dane sugerują addytywny wpływ stosowanego wziewnie tlenku azotu oraz innych leków rozszerzających naczynia, działających za pośrednictwem układów cGMP lub cAMP (Inhibitory fosfodiesterazy, prostacyklina, PGI ...) na rozszerzenie naczyń płucnych oraz pracę prawej komory serca.

Dlatego też należy zachować ostrożność podczas wziewnego leczenia tlenkiem azotu w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków.

Sugeruje się możliwość połączenia efektów hamujących agregację płytek krwi, jakie powodują tlenek azotu i prostacyklina oraz jej analogii, ale nie zostało to klinicznie wykazane ani wykryte.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Brak danych lub ich ilość jest ograniczona, jeżeli chodzi o stosowanie tlenku azotu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach dotyczące toksycznego wpływu na rozrodczość są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Produkt leczniczy VasoKINOX nie jest zalecany w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo czy tlenek azotu/metabolity przenikają do mleka ludzkiego.

Nie badano wydalania produktu leczniczego VasoKINOX wraz z mlekiem u zwierząt.

Nie można wykluczać ryzyka u noworodków/ niemowląt.

Należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub o przerwaniu leczenia produktem VasoKINOX po rozważeniu korzyści płynących z karmienia piersią dla dziecka i korzyści leczenia produktem dla kobiety.

Płodność:

Nie przeprowadzono żadnych badań nad wpływem na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Nagłe przerwanie podawania wziewnego tlenku azotu może doprowadzić do reakcji z odbicia. Reakcja z odbicia to najczęstsza reakcja niepożądana związana z klinicznym stosowaniem produktu leczniczego VasoKINOX. Reakcję z odbicia można zaobserwować zarówno na początku, jak i pod koniec terapii.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

Klasyfikacja na podstawie częstotliwości działań niepożądanych jest prawie niemożliwa ze względu na brak badań klinicznych w rzeczonym wskazaniu.

Opublikowane działania niepożądane wymienione są zgodnie z konwencj ą częstotliwości występowania według MedDRA (bardzo często (>1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1000 do <l/l00), rzadko (> 1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstotliwość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombo-

cytopeniaa

-

Methemo globinemiaa

-

-

-

Zaburzenia

układu

nerwowego

-

-

-

-

-

Ból głowyc Zawroty głowyc

Zaburzenia serca

Bradykardiab (po nagłym przerwaniu terapii)

Zaburzenia

naczyniowe

-

Niedociśnieniea,b,d

-

-

-

-

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej

i śródpiersia

Niedodmaa

Hipoksjab,d DusznośćDyskomfort w klatce piersiowejSuchość w gardlec

a: Zidentyfikowane w badaniu klinicznym b: Zidentyfikowane po wprowadzeniu do obrotu

c: Zidentyfikowane po wprowadzeniu do obrotu, zaobserwowane u pracowników służby zdrowia po przypadkowej ekspozycji

d: Dane PMSS (ang. Post Marketing Safety Surveillance), działania związane z gwałtownym odstawieniem produktu leczniczego i/lub uszkodzonym systemem podawania. Opisywano gwałtowne reakcje nawrotowe, takie jak nasilone zwężenie naczyń krwionośnych płuc i hipoksja po nagłym przerwaniu terapii wziewnym tlenkiem azotu, prowadzące do zapaści sercowo-naczyniowej.

Opis wybranych działań niepożądanych

Wziewne leczenie tlenkiem azotu może spowodować zwiększenie stężenia methemoglobiny.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu leczniczego VasoKINOX powoduje wzrost methemoglobiny oraz stężenia NO . Wysokie stężenie NO może powodować ostre zmiany w płucach i opisywano również przypadki obrzęku płuc po podaniu wysokich stężeń stosowanego wziewnie tlenku azotu.

Działania jakie należy podjąć w razie przypadkowego przedawkowania u pacjenta:

-    leczenie objawowe zaburzeń oddechowych,

-    w przypadku utrzymującej się methemoglobinemii, pomimo zmniejszenia dawek lub przerwaniu leczenia, można podać dożylnie witaminę C lub błękit metylenowy, lub wykonać transfuzję krwi, zależnie od stanu klinicznego pacjenta.

Działania jakie należy podjąć w razie inhalacji bardzo dużej ilości w wyniku przypadkowego przecieku:

-    obserwacja lekarska przez co najmniej 24 godziny - w przypadku zaburzeń oddechowych, należy zastosować leczenie objawowe

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: INNE LEKI STOSOWANE W CHOROBACH UKŁADU ODDECHOWEGO Kod ATC: R07AX01.

Tlenek azotu jest wytwarzany endogennie przez liczne komórki w organizmie, w tym również przez śródbłonek naczyniowy.

Wywołuje on rozluźnienie mięśni gładkich naczyń, co powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych przez połączenie z żelazem hemowym cytozolowej cyklazy guanylowej. Uaktywnia to cyklazę guanylową i zwiększa stężenia wewnątrzkomórkowe 3’,5’- cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP). Wzrost cGMP wewnątrz płytek może wpływać na hamowanie agregacji płytek krwi.

Stosowany wziewnie tlenek azotu wywiera selektywne działanie na płucne krążenie tętnicze ze względu na jego bardzo krótki okres życia. Hemoglobina krążąca w pobliżu miejsca jego dyfuzji poprzez błonę pęcherzykowo-włośniczkową powoduje jego dezaktywacj ę.

Produkt leczniczy VasoKINOX wywołuje obniżenie płucnego oporu naczyniowego i jest skuteczny jedynie w przypadku istnienia wazokonstrykcji w wentylowanym obszarze płucnym. Poprawia natlenianie krwi tętniczej, powoduj ąc przemieszczenie przepływu krwi w płucach z obszarów o niewystarczaj ącej wentylacji i o niskim współczynniku wentylacja/perfuzja (V/Q) na obszary wentylowane, zmniejszając tym samym efekt przecieku. Skuteczność tlenku azotu zależy od upowietrznienia niedodmowych obszarów płuc.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Stosowany wziewnie tlenek azotu dyfunduje poprzez cykl ogólnoustrojowy. Największa jego część przechodzi przez błonę pęcherzykowo-włośniczkową i wiąże się z hemoglobiną nasyconą tlenem w zakresie od 60% do 100%. Na tym poziomie nasycenia tlenem, tlenek azotu wiąże się głównie z oksyhemoglobiną, która przekształca się w methemoglobinę i azotany. Przy niskim nasyceniu tlenem, tlenek azotu wiąże się z deoksyhemoglobiną, tworząc nietrwałą nitrozylohemoglobinę, która wystawiona na działanie tlenu jest przetwarzana na tlenki azotu i methemoglobinę. Tlenek azotu wchodzi w reakcję chemiczną z tlenem i wodą tworząc dwutlenek azotu i azotyny, które reaguj ą z oksyhemoglobiną, tworząc odpowiednio methemoglobinę i azotany. Dlatego też główne metabolity tlenku azotu znalezione w krążeniu ogólnoustrojowym, to methemoglobina i azotany.

Azotany są wydalane głównie w moczu, natomiast methemoglobina jest metabolizowana w ciągu kilku godzin do hemoglobiny przez reduktazy endogenne. Azotany wydalane w moczu stanowią ponad 70% dawki stosowanego wziewnie tlenku azotu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania nad toksycznością pojedynczej dawki wykazały, że inhalacja 1500 ppm u szczurów w okresie 16 minut oraz 320 ppm u myszy przez 8 godzin, powoduje śmierć 50% zwierząt.

Badania nad toksycznością po wielokrotnym podaniu tlenku azotu wykazały zaburzenia czynnościowe płuc, sugerując wzrost methemoglobinemii, co jest biomarkerem toksyczności w przypadku tlenku azotu. Ponadto, wdychanie 10 ppm tlenku azotu 2 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu, w okresie 5 do 30 tygodni spowodowało rozedmę płuc u myszy.

Brak zgonów u myszy po narażeniu na 10 ppm w ciągu 6‘A miesiąca lub na 2,4 ppm w ciągu całego życia. NOAEL w przypadku narażenia szczura przez 6 godzin dziennie w okresie 27 dni (od 2-go dnia życia, aż do odstawienia) wynosi 100 ppm. W tym badaniu narażenie nowonarodzonych/młodocianych oraz dorosłych szczurów na 100 ppm NO nie wykazało żadnej toksyczności w odniesieniu do rozwoju poporodowego, w tym zdolności rozrodczych. Nie przeprowadzono żadnych badań toksyczności reprodukcyjnej. Zestaw testów genotoksyczności wykazał właściwości mutagenne tlenku azotu w niektórych testowanych układach in vitro i brak działania klastogennego w układach in vivo.

Właściwości mutagenne gazu wydaj ą się częściowo związane z peroksyazotynami oraz dezaminacj ą utleniaj ącą kwasu dezoksyrybonukleinowego, wywołaną działaniem tlenku azotu na komórkę docelową.

W badaniach nieklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie w przypadku narażenia przekraczającego maksymalną ekspozycję u człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.

Nie przeprowadzono żadnych badań oceniających działanie rakotwórcze.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Azot

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ogół urządzeń, w tym złączki, rury i instalacja obiegowa, służące do doprowadzania tlenku azotu, powinny być wykonane z materiałów kompatybilnych z gazem. Jedynie stal nierdzewna może być zalecana, jeżeli chodzi o części metalowe urządzeń. Do badanych polimerów, które można stosować w systemach podawania tlenku azotu, zaliczyć można polietylen (PE) i polipropylen (PP).

6.3 Okres ważności

36 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Zabronione jest tworzenie obiegu zapewniającego podawanie tlenku azotu, składającego się z centralnej instalacji z centralnie przechowywanymi butlami, a także z przewodami i złączkami przymocowanymi obok łóżka pacjenta.

Butle powinny być przechowywane w temperaturze od -10 do +50°C.

Przechowywanie w aptece szpitalnej

Butle powinny być przechowywane w czystym, odpowiednio wietrzonym i zamkniętym pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania gazów do medycznego użytku. Określona przestrzeń powinna być przeznaczona w tym pomieszczeniu do przechowywania butli produktu leczniczego VasoKINOX. Powinny być one zabezpieczone, aby zapobiec uszkodzeniu i upadkowi. Powinny być również przechowywane z dala od substancji utleniających i/lub palnych, a także wilgoci.

Przechowywanie w dziale stosowania

Butle przechowywane w pokoju pacjenta, na okres terapii, powinny być zwrócone do apteki szpitalnej zaraz po zakończeniu leczenia.

Butla powinna być zainstalowana w odpowiednio wyposażonym miejscu celem utrzymania jej w pozycji pionowej. Należy zabezpieczyć butlę przed uszkodzeniem i upadkiem, a także trzymać ją z dala od źródła ciepła lub zapłonu, substancji utleniających i/lub palnych oraz wilgoci.

Transport butli

Należy transportować butle korzystaj ąc z odpowiedniego sprzętu (niskie wózki jezdniowe wyposażone w łańcuchy, bariery lub pierścienie) celem chronienia ich przed uszkodzeniem lub upadkiem. Podczas wewnątrzszpitalnego lub międzyszpitalnego transportu pacjentów poddawanych leczeniu tlenkiem azotu, należy solidnie przymocować butle, aby utrzymać je w pozycji pionowej i uniknąć ryzyka upadku. Szczególną uwagę należy również zwrócić na przymocowanie reduktora/regulatora ciśnienia, aby uniknąć ryzyka przypadkowego uszkodzenia.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butle o pojemności 5l lub 20l.

Butle ze stopu aluminium posiadają korpus pomalowany na biało i kielich w kolorze akwamarynu.

Wyposażone są w zawór ciśnienia resztkowego ze stali nierdzewnej ze specyficznym złączem do gniazda typu ISO 5145 (2004)

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu do stosowania

Aby uniknąć wypadków, należy ściśle przestrzegać następujących instrukcji:

-    sprawdzić czy urządzenie jest gotowe do pracy przed użyciem.

-    solidnie przymocować butle za pomocą łańcuchów i haków na stojaku, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi

-    nigdy nie otwierać zaworu w gwałtowny sposób

-    nigdy nie obsługiwać butli, na której zawór nie jest zabezpieczony pokrywą ochronną

Należy stosować specyficzną złączkę ISO 5145 (2004): nr 29 specyficzny NO/N2 (100 ppm< NO < 1000 ppm) W30x2 15,2-20,8 DR

-    przy każdym nowym zastosowaniu należy odpowietrzyć reduktor ciśnienia/przepływomierz używaj ący mieszanki tlenek azotu/azot

-    nie próbować dokonać naprawy wadliwego zaworu

-    nie dokręcać reduktora ciśnienia/przepływomierza za pomocą obcęgów, w przeciwnym razie może to doprowadzić do zgniecenia uszczelki i uszkodzenia urządzenia zapewniaj ącego podawanie

-    odprowadzać wydychane gazy na zewnątrz (unikając obszarów, w których mogą się gromadzić). Przed użyciem należy zapewnić czy pomieszczenie posiada odpowiedni system wentylacji celem odprowadzania gazów w razie awarii lub przypadkowego przecieku.

-    ponieważ tlenek azotu jest bezbarwny i bez zapachu, zaleca się stosowanie systemu detekcji we wszystkich pomieszczeniach, w których ma być używany lub przechowywany.

-    Wartości graniczne narażenia personelu (patrz sekcja 4.2: Dawkowanie i sposób podawania).

Zabrania się zakładania stałej instalacji rurowej doprowadzającej tlenek azotu, obejmującej stanowisko z zapasowymi butlami z gazem, sieć stacjonarną i zespoły inhalacyjne.

Instrukcja dotycząca usuwania butli:

Nie należy wyrzucać butli po jej opróżnieniu. Puste butle zostaną odebrane przez dostawcę.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL 75 Quai d’Orsay 75007 PARIS FRANCJA

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

5-litrowa butla ze stopu aluminium (korpus pomalowany na biało, kielich na kolor akwamarynu, z etykietą “gaz do celów medycznych”), wyposażona w zawór ciśnienia resztkowego ze stali nierdzewnej ze specyficznym złączem do gniazda typu ISO 5145 (2004).

20-litrowa butla ze stopu aluminium (korpus pomalowany na biało, kielich na kolor akwamarynu, z etykietą “gaz do celów medycznych”), wyposażona w zawór ciśnienia resztkowego ze stali nierdzewnej ze specyficznym złączem do gniazda typu ISO 5145 (2004).

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

VasoKINOX