Imeds.pl

Vaxigrip Junior 7,5 Mcg Hemaglutyniny Pochodzącej Ze Szczepu Wirusa Grypy A (H1n1), 7,5 Mcg Hemaglutyniny Pochodzącej Ze Szczepu Wirusa Grypy A (H3n2), 7,5 Mcg Hemaglutyniny Pochodzącej Ze Szczepu Wirusa Grypy B/0,25 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika VAXIGRIP JUNIOR, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać innym.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest VAXIGRIP JUNIOR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki VAXIGRIP JUNIOR

3.    Jak stosować VAXIGRIP JUNIOR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę VAXIGRIP JUNIOR

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest VAXIGRIP JUNIOR i w jakim celu się go stosuje

VAXIGRIP JUNIOR jest szczepionką.

Ta szczepionka pomaga chronić dzieci od 6. do 35. miesiąca życia przed zachorowaniem na grypę, co jest szczególnie istotne u osób narażonych na powikłania pogrypowe. Zastosowanie szczepionki VAXIGRIP JUNIOR powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.

Po podaniu szczepionki VAXIGRIP JUNIOR, układ odpornościowy (naturalny system obronny organizmu) wytwarza własną ochronę przed chorobą (przeciwciała). Żaden ze składników szczepionki nie może wywołać grypy.

Grypa jest chorobą, która może się szybko rozprzestrzeniać i jest wywoływana przez wiele różnych szczepów wirusa, które mogą zmieniać się każdego roku. Dlatego szczepienie może być konieczne każdego roku. Największe ryzyko zachorowania na grypę występuje podczas zimnych miesięcy między październikiem a marcem. W przypadku dzieci, które nie zostały zaszczepione jesienią, jest nadal uzasadnione aby zaszczepić się w okresie do wiosny, ponieważ do tego czasu istnieje ryzyko zachorowania na grypę. Lekarz będzie w stanie zalecić najlepszy czas do zaszczepienia się. Szczepionka VAXIGRIP JUNIOR chroni dzieci przed trzema szczepami wirusa zawartymi w szczepionce po około 2-3 tygodniach po szczepieniu.

Okres wylęgania dla grypy wynosi kilka dni, dlatego w przypadku ekspozycji na grypę bezpośrednio przed lub po szczepieniu nadal możliwe jest zachorowanie.

Szczepionka nie chroni przed przeziębieniem, mimo że niektóre jego objawy są podobne do grypy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki VAXIGRIP JUNIOR

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli którekolwiek z poniższych stwierdzeń dotyczy dziecka, któremu ma zostać podana szczepionka. Jeśli cokolwiek jest niezrozumiałe, należy poprosić lekarza lub farmaceutę o wyjaśnienie.

Kiedy nie stosować szczepionki VAXIGRIP JUNIOR

• jeśli u dziecka stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na:

-    substancje czynne, lub

-    którykolwiek z pozostałych składników szczepionki VAXIGRIP JUNIOR, patrz punkt 6 „Zawartość opakowania i inne informacje”, lub - którykolwiek składnik, który może być obecny w bardzo małych ilościach taki jak pozostałość jaja (albumina jaja kurzego lub białka kurze), neomycyna, formaldehyd lub octoxynol-9

•    jeśli u dziecka stwierdzono chorobę przebiegającą z wysoką gorączką lub ostrą infekcję szczepienie powinno być odroczone do czasu wyzdrowienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed szczepieniem należy poinformować lekarza jeśli u dziecka występuje osłabienie odpowiedzi immunologicznej (spowodowane niedoborem odporności lub przyjmowaniem leków wpływających na układ odpornościowy).

Lekarz zadecyduje czy dziecko powinno przyjąć szczepionkę.

Należy poinformować lekarza jeżeli u dziecka w ciągu kilku dni po szczepieniu przeciw grypie planowane jest badanie krwi, ze względu na zaobserwowane fałszywie dodatnie wyniki badania krwi u niektórych pacjentów wcześniej poddanych szczepieniu.

Tak jak w przypadku każdej szczepionki, VAXIGRIP JUNIOR może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim zaszczepionym osobom.

VAXIGRIP JUNIOR a inne leki

•    Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio przez dziecko szczepionkach lub lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

•    Szczepionka VAXIGRIP JUNIOR może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami, lecz w różne kończyny. Należy zaznaczyć, że działania niepożądane mogą być bardziej nasilone.

•    W przypadku stosowania leków obniżających odporność takich jak kortykosteroidy, leki cytotoksyczne lub radioterapii, odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być osłabiona.

3. Jak stosować VAXIGRIP JUNIOR Dawkowanie

Dzieci w wieku od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia mogą otrzymać albo 1 dawkę 0,25 ml albo 1 dawkę 0,5 ml zgodnie z istniejącymi krajowymi zaleceniami.

Dzieciom, które uprzednio nie były szczepione przeciw grypie, należy podać drugą dawkę po upływie co najmniej 4 tygodni.

Sposób i droga podania

Lekarz poda zalecaną dawkę szczepionki jako wstrzyknięcie domięśniowe lub głęboko podskórne.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebne są dodatkowe informacje odnośnie stosowania tego produktu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek szczepionka VAXIGRIP JUNIOR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W czasie badań klinicznych zaobserwowano następujące działania niepożądane. Ich częstotliwość została oceniona jako:

Często: dotyczy od 1 do 10 przypadków na 100.

•    ból głowy

•    potliwość

•    ból mięśni, ból stawów

•    gorączka, ogólne złe samopoczucie, dreszcze, uczucie zmęczenia

•    reakcje miejscowe: zaczerwienienie, obrzęk, ból, siniak, stwardnienie wokół miejsca podania szczepionki.

Objawy te zazwyczaj ustępują samoistnie po 1 lub 2 dniach.

Poza powyższymi częstymi działaniami niepożądanymi, po wprowadzeniu szczepionki na rynek zgłaszano następujące działania niepożądane:

•    reakcje alergiczne:

-    w rzadkich przypadkach prowadzące do stanów wymagających nagłej pomocy lekarskiej w związku z niewydolnością układu krążenia, prowadzącą do spadku dopływu krwi do różnych narządów (wstrząs),

-    w bardzo rzadkich przypadkach obrzęk najbardziej widoczny w obrębie głowy i szyi, obejmujący twarz, wargi, język, gardło lub każdą inną część ciała (obrzęk naczynioruchowy)

•    reakcje skórne, które mogą wystąpić na całym ciele, włączając swędzenie skóry (świąd, pokrzywka) i wysypkę.

•    zapalenie naczyń krwionośnych, które może prowadzić do wysypki na skórze i w bardzo rzadkich przypadkach do przejściowych zaburzeń czynności nerek.

•    ból usytuowany na przebiegu nerwów (nerwoból), nieprawidłowe odbieranie wrażeń dotyku, bólu, ciepła i zimna (parestezja), drgawki związane z gorączką, zaburzenia neurologiczne, które mogą prowadzić do sztywności karku, dezorientacji, zdrętwienia, bólu i uczucia słabości w kończynach, utraty równowagi, utraty refleksu, niedowładu części lub całego ciała (zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie nerwu, zespół Guillain-Barre).

•    przejściowe zmniejszenie liczby określonego rodzaju cząsteczek krwi zwanych płytkami krwi; ich niska liczba może prowadzić do zwiększonej skłonności do siniaków lub krwawień (przejściowa małopłytkowość), przejściowe powiększenie węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub pachwinowych (przejściowa limfadenopatia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania szczepionki.

5. Jak przechowywać szczepionkę VAXIGRIP JUNIOR

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować szczepionki VAXIGRIP JUNIOR po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać ampułko-strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera VAXIGRIP JUNIOR

Substancjami czynnymi są: Wirus grypy (inaktywowany, rozszczepiony) następujących szczepów*:

-    A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-pochodny, zastosowany szczep (NYMC X-179A)

......................................7,5    mikrogramów    HA**

-A/Texas/50/2012 (H3N2)-pochodny, zastosowany szczep (NYMC X-223A) ......................................7,5    mikrogramów    HA**

-    B/Massachusetts/2/2012

.......................................7,5    mikrogramów    HA**

w dawce 0,25 ml

* namnożony w zarodkach kurzych pochodzących ze zdrowych stad ** hemaglutynina

Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) dla Półkuli Północnej oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2014/2015.

Pozostałe składniki szczepionki to: roztwór buforowy zawierający sodu chlorek, potasu chlorek, disodu fosforan dwuwodny, potasu diwodorofosforan, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda VAXIGRIP JUNIOR i co zawiera opakowanie

VAXIGRIP JUNIOR jest zawiesiną do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce po 0,25 ml.

W opakowaniu jest 1 ampułko-strzykawka.

Po delikatnym wstrząśnięciu szczepionka jest białawą i opalizującą cieczą.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Sanofi Pasteur S.A.

2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:_

Kraj członkowski

Nazwa

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Węgry, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Słowacja.

Vaxigrip Junior

Holandia

Vaxigrip Junior 2014/2015

Bułgaria

Vaxigrip Pediatric Use

Francja

Vaxigrip Enfants

Niemcy

Mutagrip Kinder

Grecja

Vaxigrip yia naiSia

Irlandia, Wielka Brytania

Inactivated Influenza Vaccine (Split Virion) For Paediatric Use

Włochy

Vaxigrip Bambini

Łotwa

Vaxigrip For Pediatric Use

Litwa

Vaxigrip Vaikams

Portugalia

Istivac Infantil

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, musi być zapewnione właściwe leczenie i nadzór medyczny na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

Przed podaniem szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Szczepionki nie należy stosować w przypadku obecności w zawiesinie zanieczyszczeń.

Szczepionki nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi w tej samej strzykawce.

Szczepionki nie wolno wstrzykiwać bezpośrednio do naczyń krwionośnych.

Patrz również punkt.3. JAK STOSOWAĆ VAXIGRIP JUNIOR

5