+ iMeds.pl

Vaxigrip junior 7,5 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 7,5 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 7,5 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,25 mlUlotka Vaxigrip junior

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika VAXIGRIP JUNIOR, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać innym.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest VAXIGRIP JUNIOR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki VAXIGRIP JUNIOR

3.    Jak stosować VAXIGRIP JUNIOR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę VAXIGRIP JUNIOR

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest VAXIGRIP JUNIOR i w jakim celu się go stosuje

VAXIGRIP JUNIOR jest szczepionką.

Ta szczepionka pomaga chronić dzieci od 6. do 35. miesiąca życia przed zachorowaniem na grypę, co jest szczególnie istotne u osób narażonych na powikłania pogrypowe. Zastosowanie szczepionki VAXIGRIP JUNIOR powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.

Po podaniu szczepionki VAXIGRIP JUNIOR, układ odpornościowy (naturalny system obronny organizmu) wytwarza własną ochronę przed chorobą (przeciwciała). Żaden ze składników szczepionki nie może wywołać grypy.

Grypa jest chorobą, która może się szybko rozprzestrzeniać i jest wywoływana przez wiele różnych szczepów wirusa, które mogą zmieniać się każdego roku. Dlatego szczepienie może być konieczne każdego roku. Największe ryzyko zachorowania na grypę występuje podczas zimnych miesięcy między październikiem a marcem. W przypadku dzieci, które nie zostały zaszczepione jesienią, jest nadal uzasadnione aby zaszczepić się w okresie do wiosny, ponieważ do tego czasu istnieje ryzyko zachorowania na grypę. Lekarz będzie w stanie zalecić najlepszy czas do zaszczepienia się. Szczepionka VAXIGRIP JUNIOR chroni dzieci przed trzema szczepami wirusa zawartymi w szczepionce po około 2-3 tygodniach po szczepieniu.

Okres wylęgania dla grypy wynosi kilka dni, dlatego w przypadku ekspozycji na grypę bezpośrednio przed lub po szczepieniu nadal możliwe jest zachorowanie.

Szczepionka nie chroni przed przeziębieniem, mimo że niektóre jego objawy są podobne do grypy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki VAXIGRIP JUNIOR

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli którekolwiek z poniższych stwierdzeń dotyczy dziecka, któremu ma zostać podana szczepionka. Jeśli cokolwiek jest niezrozumiałe, należy poprosić lekarza lub farmaceutę o wyjaśnienie.

Kiedy nie stosować szczepionki VAXIGRIP JUNIOR

• jeśli u dziecka stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na:

-    substancje czynne, lub

-    którykolwiek z pozostałych składników szczepionki VAXIGRIP JUNIOR, patrz punkt 6 „Zawartość opakowania i inne informacje”, lub - którykolwiek składnik, który może być obecny w bardzo małych ilościach taki jak pozostałość jaja (albumina jaja kurzego lub białka kurze), neomycyna, formaldehyd lub octoxynol-9

•    jeśli u dziecka stwierdzono chorobę przebiegającą z wysoką gorączką lub ostrą infekcję szczepienie powinno być odroczone do czasu wyzdrowienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed szczepieniem należy poinformować lekarza jeśli u dziecka występuje osłabienie odpowiedzi immunologicznej (spowodowane niedoborem odporności lub przyjmowaniem leków wpływających na układ odpornościowy).

Lekarz zadecyduje czy dziecko powinno przyjąć szczepionkę.

Należy poinformować lekarza jeżeli u dziecka w ciągu kilku dni po szczepieniu przeciw grypie planowane jest badanie krwi, ze względu na zaobserwowane fałszywie dodatnie wyniki badania krwi u niektórych pacjentów wcześniej poddanych szczepieniu.

Tak jak w przypadku każdej szczepionki, VAXIGRIP JUNIOR może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim zaszczepionym osobom.

VAXIGRIP JUNIOR a inne leki

•    Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio przez dziecko szczepionkach lub lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

•    Szczepionka VAXIGRIP JUNIOR może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami, lecz w różne kończyny. Należy zaznaczyć, że działania niepożądane mogą być bardziej nasilone.

•    W przypadku stosowania leków obniżających odporność takich jak kortykosteroidy, leki cytotoksyczne lub radioterapii, odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być osłabiona.

3. Jak stosować VAXIGRIP JUNIOR Dawkowanie

Dzieci w wieku od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia mogą otrzymać albo 1 dawkę 0,25 ml albo 1 dawkę 0,5 ml zgodnie z istniejącymi krajowymi zaleceniami.

Dzieciom, które uprzednio nie były szczepione przeciw grypie, należy podać drugą dawkę po upływie co najmniej 4 tygodni.

Sposób i droga podania

Lekarz poda zalecaną dawkę szczepionki jako wstrzyknięcie domięśniowe lub głęboko podskórne.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebne są dodatkowe informacje odnośnie stosowania tego produktu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek szczepionka VAXIGRIP JUNIOR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W czasie badań klinicznych zaobserwowano następujące działania niepożądane. Ich częstotliwość została oceniona jako:

Często: dotyczy od 1 do 10 przypadków na 100.

•    ból głowy

•    potliwość

•    ból mięśni, ból stawów

•    gorączka, ogólne złe samopoczucie, dreszcze, uczucie zmęczenia

•    reakcje miejscowe: zaczerwienienie, obrzęk, ból, siniak, stwardnienie wokół miejsca podania szczepionki.

Objawy te zazwyczaj ustępują samoistnie po 1 lub 2 dniach.

Poza powyższymi częstymi działaniami niepożądanymi, po wprowadzeniu szczepionki na rynek zgłaszano następujące działania niepożądane:

•    reakcje alergiczne:

-    w rzadkich przypadkach prowadzące do stanów wymagających nagłej pomocy lekarskiej w związku z niewydolnością układu krążenia, prowadzącą do spadku dopływu krwi do różnych narządów (wstrząs),

-    w bardzo rzadkich przypadkach obrzęk najbardziej widoczny w obrębie głowy i szyi, obejmujący twarz, wargi, język, gardło lub każdą inną część ciała (obrzęk naczynioruchowy)

•    reakcje skórne, które mogą wystąpić na całym ciele, włączając swędzenie skóry (świąd, pokrzywka) i wysypkę.

•    zapalenie naczyń krwionośnych, które może prowadzić do wysypki na skórze i w bardzo rzadkich przypadkach do przejściowych zaburzeń czynności nerek.

•    ból usytuowany na przebiegu nerwów (nerwoból), nieprawidłowe odbieranie wrażeń dotyku, bólu, ciepła i zimna (parestezja), drgawki związane z gorączką, zaburzenia neurologiczne, które mogą prowadzić do sztywności karku, dezorientacji, zdrętwienia, bólu i uczucia słabości w kończynach, utraty równowagi, utraty refleksu, niedowładu części lub całego ciała (zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie nerwu, zespół Guillain-Barre).

•    przejściowe zmniejszenie liczby określonego rodzaju cząsteczek krwi zwanych płytkami krwi; ich niska liczba może prowadzić do zwiększonej skłonności do siniaków lub krwawień (przejściowa małopłytkowość), przejściowe powiększenie węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub pachwinowych (przejściowa limfadenopatia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania szczepionki.

5. Jak przechowywać szczepionkę VAXIGRIP JUNIOR

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować szczepionki VAXIGRIP JUNIOR po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać ampułko-strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera VAXIGRIP JUNIOR

Substancjami czynnymi są: Wirus grypy (inaktywowany, rozszczepiony) następujących szczepów*:

-    A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-pochodny, zastosowany szczep (NYMC X-179A)

......................................7,5    mikrogramów    HA**

-A/Texas/50/2012 (H3N2)-pochodny, zastosowany szczep (NYMC X-223A) ......................................7,5    mikrogramów    HA**

-    B/Massachusetts/2/2012

.......................................7,5    mikrogramów    HA**

w dawce 0,25 ml

* namnożony w zarodkach kurzych pochodzących ze zdrowych stad ** hemaglutynina

Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) dla Półkuli Północnej oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2014/2015.

Pozostałe składniki szczepionki to: roztwór buforowy zawierający sodu chlorek, potasu chlorek, disodu fosforan dwuwodny, potasu diwodorofosforan, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda VAXIGRIP JUNIOR i co zawiera opakowanie

VAXIGRIP JUNIOR jest zawiesiną do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce po 0,25 ml.

W opakowaniu jest 1 ampułko-strzykawka.

Po delikatnym wstrząśnięciu szczepionka jest białawą i opalizującą cieczą.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Sanofi Pasteur S.A.

2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:_

Kraj członkowski

Nazwa

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Węgry, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Słowacja.

Vaxigrip Junior

Holandia

Vaxigrip Junior 2014/2015

Bułgaria

Vaxigrip Pediatric Use

Francja

Vaxigrip Enfants

Niemcy

Mutagrip Kinder

Grecja

Vaxigrip yia naiSia

Irlandia, Wielka Brytania

Inactivated Influenza Vaccine (Split Virion) For Paediatric Use

Włochy

Vaxigrip Bambini

Łotwa

Vaxigrip For Pediatric Use

Litwa

Vaxigrip Vaikams

Portugalia

Istivac Infantil

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, musi być zapewnione właściwe leczenie i nadzór medyczny na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

Przed podaniem szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Szczepionki nie należy stosować w przypadku obecności w zawiesinie zanieczyszczeń.

Szczepionki nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi w tej samej strzykawce.

Szczepionki nie wolno wstrzykiwać bezpośrednio do naczyń krwionośnych.

Patrz również punkt.3. JAK STOSOWAĆ VAXIGRIP JUNIOR

5

Vaxigrip Junior

Charakterystyka Vaxigrip junior

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VAXIGRIP JUNIOR, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Wirus grypy (inaktywowany, rozszczepiony) następujących szczepów*:

-    A/Califomia/7/2009 (H1N1)pdm09-pochodny, zastosowany szczep (NYMC X-179A)

......................................7,5    mikrogramów    HA**

-A/Texas/50/2012 (H3N2)-pochodny, zastosowany szczep (NYMC X-223A) ......................................7,5    mikrogramów    HA**

-    B/Massachusetts/2/2012

........................................7,5    mikrogramów    HA**

w dawce 0,25 ml

* namnożony w zarodkach kurzych pochodzących ze zdrowych stad ** hemaglutynina

Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (dla Półkuli Północnej) oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2014/2015.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

VAXIGRIP JUNIOR może zawierać pozostałości jaj takie jak albumina jaja kurzego oraz pozostałości neomycyny, formaldehydu i octoxynolu-9, które są stosowane podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.

Po delikatnym wstrząśnięciu szczepionka jest białawą i opalizującą cieczą.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Szczepionkę stosuje się w profilaktyce grypy, szczególnie u osób narażonych na powikłania pogrypowe.

Szczepionka VAXIGRIP JUNIOR jest wskazana dla dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia.

Stosowanie szczepionki VAXIGRIP JUNIOR powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia: dane kliniczne są ograniczone. Można podawać dawki 0,25 ml lub 0,5 ml. Stosowana dawka powinna być zgodna z istniejącymi krajowymi zaleceniami.

Dzieciom, które uprzednio nie były szczepione, należy podać drugą dawkę po co najmniej 4 tygodniach.

Dzieci w wieku poniżej 6. miesięcy: bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki VAXIGRIP JUNIOR u dzieci w wieku poniżej 6. miesięcy nie zostało ustalone. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Szczepionkę podaje się domięśniowo lub głęboko podskórnie.

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego.

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na którykolwiek składnik, który może być obecny w ilościach śladowych, taki jak pozostałość jaja (albumina jaja kurzego, białka kurze), neomycyna, formaldehyd i octoxynol-9.

Szczepienie powinno być odroczone u dzieci z chorobą przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak przy wszystkich szczepionkach podawanych we wstrzyknięciach, konieczne jest zapewnienie właściwego leczenia i nadzoru medycznego na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

W żadnym przypadku nie wolno podawać szczepionki VAXIGRIP JUNIOR donaczyniowo.

U dzieci z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności odpowiedź immunologiczna może być niewystarczająca.

Wpływ na wyniki badań serologicznych Patrz punkt 4.5.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

VAXIGRIP JUNIOR może być podawany jednocześnie z innymi szczepionkami. Szczepienie powinno być wykonywane w różne kończyny. Należy zaznaczyć, że niepożądane reakcje mogą być bardziej nasilone.

Odpowiedź immunologiczna może być osłabiona, jeżeli dziecko poddane jest leczeniu immunosupresyjnemu.

Po podaniu szczepionki przeciw grypie obserwowano występowanie fałszywie dodatnich wyników testów serologicznych z użyciem metody ELISA do wykrywania przeciwciał przeciw wirusowi HIV1, wirusowi zapaleniu wątroby typu C, a szczególnie przeciw wirusowi HTLV1. Fałszywie dodatnie wyniki z użyciem metody ELISA można zweryfikować stosując techniki Western Blot. Przejściowe fałszywie dodatnie reakcje mogą być wywołane obecnością przeciwciał klasy IgM, które powstały w odpowiedzi na szczepionkę.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE, KTÓRE ZAOBSERWOWANO W CZASIE BADAŃ KLINICZNYCH:

Bezpieczeństwo trójwalentnych inaktywowanych szczepionek przeciw grypie oceniane jest w otwartych niekontrolowanych badaniach klinicznych przeprowadzanych, zgodnie z wymaganiami, jako coroczne uaktualnienie. Zgodnie z wymaganiami, w badaniach powinno uczestniczyć co najmniej 50 osób dorosłych w wieku 18-60 lat oraz co najmniej 50 osób starszych w wieku 61 lat i starszych. Ocena bezpieczeństwa przeprowadzana jest w ciągu pierwszych trzech dni po szczepieniu.

W czasie badań klinicznych zaobserwowano następujące działania niepożądane według następujących częstości ich występowania:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1 000, <1/

100).

Układ narządów

Bardzo często >1/10

Często

>1/100, <1/10

Niezbyt często >1/1000, <1/100

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Potliwość*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Ból mięśni, ból stawów*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka, złe samopoczucie, dreszcze, uczucie zmęczenia. Reakcje miejscowe: zaczerwienienie, obrzęk, ból, siniak, stwardnienie*

* Objawy te zazwyczaj ustępują samoistnie po 1 lub 2 dniach.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE, KTÓRE ZGŁOSZONO PO WPROWADZENIU SZCZEPIONKI NA RYNEK:

Po wprowadzeniu szczepionki na rynek, obok działań niepożądanych, które zostały również zaobserwowane w czasie badań klinicznych, zgłaszano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Przejściowa trombocytopenia, przejściowe powiększenie węzłów chłonnych Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje alergiczne, w rzadkich przypadkach prowadzące do wstrząsu, obrzęku naczynioruchowego Zaburzenia układu nerwowego:

Nerwoból, parestezja, drgawki gorączkowe, zaburzenia neurologiczne, takie jak zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie nerwu i zespół Guillain-Barré.

Zaburzenia naczyń:

Zapalenie naczyń krwionośnych z towarzyszącymi w bardzo rzadkich przypadkach przejściowymi zaburzeniami czynności nerek Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Uogólnione reakcje skórne takie jak: świąd, pokrzywka lub niespecyficzna wysypka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 ; faks: + 48 22 49 21 309 ; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Jest mało prawdopodobne aby przedawkowanie wywołało niekorzystne działanie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionka przeciw grypie. Kod ATC: J 07 BB 02 Odporność pojawia się na ogół w ciągu 2-3 tygodni. Odporność poszczepienna wobec szczepów homologicznych do zawartych w szczepionce bądź wobec szczepów pokrewnych jest różna, ale zwykle utrzymuje się od 6 do 12 miesięcy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie dotyczy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Roztwór buforowy:

•    Sodu chlorek

•    Disodu fosforan dwuwodny

•    Potasu diwodorofosforan

•    Potasu chlorek

•    Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3    Okres ważności

1 rok.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać ampułko-strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0,25 ml zawiesiny w ampułko-strzykawce ze szkła typu I z dołączoną igłą, z zatyczką tłoka z elastomeru chlorobromobutylowego lub chlorobutylowego lub bromobutylowego - opakowanie po 1.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową.

Wstrząsnąć przed użyciem. Sprawdzić wzrokowo przed podaniem.

Szczepionki nie należy stosować w przypadku obecności w zawiesinie zanieczyszczeń.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi Pasteur S.A.

2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4956

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19 maja 2000 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12 lutego 2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Vaxigrip Junior