Imeds.pl

Veletri 1,5 Mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I DLA PACJENTA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VELETRI 0,5 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji YELETRI 1,5 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 0,531 mg soli sodowej epoprostenolu, co odpowiada 0,5 mg epoprostenolu.

Jeden mililitr roztworu po rekonstytucji zawiera 0,1 mg epoprostenolu (w postaci soli sodowej epoprostenolu).

Każda fiolka zawiera 1,593 mg soli sodowej epoprostenolu, co odpowiada 1,5 mg epoprostenolu.

Jeden mililitr roztworu po rekonstytucji zawiera 0,3 mg epoprostenolu (w postaci soli sodowej epoprostenolu).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sód (0,03 mg na fiolkę 0,5 mg i 0,09 mg na fiolkę 1,5 mg) Każda butelka rozpuszczalnika zawiera 100 ml wody do wstrzykiwań.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji Proszek w kolorze białym do praktycznie białego.

Rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych Przezroczysty bezbarwny roztwór. pH rozcieńczonego roztworu, patrz punkt 4.4.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Wskazania do stosowania produktu VELETRI:

Tętnicze nadciśnienie płucne

Produkt VELETRI jest wskazany do stosowania w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (samoistnego lub wrodzonego, a także związanego z chorobami tkanki łącznej) u pacjentów w klasie czynnościowej III-IV według WHO, w celu poprawy wydolności wysiłkowej (patrz punkt 5.1).

Hemodializa

Produkt VELETRI jest wskazany do stosowania podczas hemodializy w sytuacjach nagłych, w których zastosowanie heparyny obarczone jest wysokim ryzykiem wywołania lub nasilenia krwawienia lub jeśli stosowanie heparyny jest przeciwwskazane z innych przyczyn (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Produkt VELETRI jest przeznaczony do podawania wyłącznie w ciągłej infuzji dożylnej.

Tętnicze nadciśnienie płucne

Leczenie musi być rozpoczynane i monitorowane wyłącznie przez lekarza doświadczonego w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego.

Poniższą procedurę należy przeprowadzić w szpitalu wyposażonym we właściwy sprzęt do resuscytacji.

W celu określenia szybkości długotrwałej infuzji należy dokonać oceny zakresu dawek w trakcie krótkotrwałego podawania leku przez obwodowe lub centralne dojście żylne. Infuzję należy rozpocząć od dawki 2 ng/kg mc./min i zwiększać o 2 ng/kg mc./min co 15 minut lub więcej, aż do uzyskania maksymalnego korzystnego efektu hemodynamicznego lub wystąpienia działania farmakologicznego ograniczającego dalsze zwiększanie dawki.

Jeśli stosowana początkowo dawka 2 ng/kg mc./min nie jest tolerowana przez pacjenta, należy określić mniejszą tolerowaną przez pacjenta dawkę.

Długotrwała ciągła infuzja

Długotrwała ciągła infuzja produktu leczniczego VELETRI powinna być podawana przez centralny dostęp dożylny. Dopuszczalne jest czasowe podawanie poprzez obwodowe wkłucie żylne, przez czas niezbędny do założenia dostępu centralnego. Długotrwała infuzja powinna być rozpoczęta od dawki mniejszej o 4 ng/kg mc./min od maksymalnej tolerowanej dawki, która została ustalona wcześniej, podczas określania zakresu dawek w trakcie krótkotrwałego podawania. Jeżeli maksymalna tolerowana dawka jest mniejsza niż 5 ng/kg mc./min, długotrwałą infuzję należy rozpocząć od połowy wartości maksymalnej tolerowanej dawki.

Dostosowanie dawkowania

Zmiany szybkości długotrwałej infuzji powinny być dokonywane w oparciu o utrzymywanie się, nasilenie bądź ponowne wystąpienie objawów tętniczego nadciśnienia płucnego, lub w oparciu o wystąpienie działań niepożądanych spowodowanych stosowaniem nadmiernych dawek produktu leczniczego VELETRI.

Generalnie należy oczekiwać, że zaistnieje konieczność zwiększenia dawki w porównaniu z dawką, którą podawano na początku długotrwałej infuzji. Należy rozważyć zwiększenie dawki, jeżeli objawy tętniczego nadciśnienia płucnego utrzymują się lub wystąpiły ponownie po początkowej poprawie. Szybkość infuzji należy zwiększać jednorazowo o 1 do 2 ng/kg mc./min w odstępach czasu wystarczających dla oceny reakcji klinicznej pacjenta; odstępy takie powinny wynosić co najmniej 15 minut. Po ustaleniu nowej szybkości infuzji należy obserwować pacjenta i monitorować jego ciśnienie krwi w pozycji stojącej i leżącej oraz częstość akcji serca przez kilka godzin, aby upewnić się, że nowa dawka jest tolerowana.

W trakcie długotrwałej infuzji wystąpienie zależnych od dawki objawów farmakologicznych (podobnych do objawów obserwowanych w czasie krótkotrwałego podawania w celu określenia zakresu dawek) może wymagać zmniejszenia szybkości infuzji. Jednakże objawy niepożądane mogą czasami ustąpić bez zmiany dawkowania. Dawkowanie powinno być zmniejszane stopniowo, o 2 ng/kg mc./min, w odstępach 15-minutowych lub dłuższych, aż do ustąpienia objawów ograniczających dawkę. Należy unikać nagłego odstawienia produktu VELETRI lub gwałtownego, znacznego zmniejszenia szybkości infuzji z uwagi na ryzyko ostrego nawrotu objawów (efektu odbicia), który może prowadzić do zgonu pacjenta (patrz punkt 4.4). Z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia pacjenta (np. utrata świadomości, zapaść itp.) szybkość infuzji powinna być zmieniana wyłącznie na polecenie lekarza.

Hemodializa

Produkt VELETRI przeznaczony jest do podawania wyłącznie w ciągłej infuzji dożylnej albo bezpośrednio do przewodów doprowadzających krew do dializatora.

U dorosłych za skuteczny uznano następujący schemat infuzji:

Przed dializą: 4 ng/kg mc./min dożylnie przez 15 min.

Podczas dializy: 4 ng/kg mc./min do wejścia tętniczego dializatora.

Infuzję należy przerwać jednocześnie z zakończeniem dializy.

Zalecane dawkowanie podczas hemodializy może być zwiększone wyłącznie, jeśli jednocześnie uważnie monitorowane jest ciśnienie tętnicze krwi pacjenta.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak informacji na temat stosowania produktu leczniczego VELETRI u pacjentów w wieku powyżej 65 lat podczas hemodializy lub w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. Generalnie, w przypadku pacjentów w podeszłym wieku dawkę należy dobierać bardzo ostrożnie z uwagi na większą częstość występowania zaburzeń czynności wątroby, nerek (w przypadku tętniczego nadciśnienia płucnego) lub serca oraz ze względu na schorzenia towarzyszące lub stosowanie innych leków.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu VELETRI u dzieci.

Sposób podawania

Długotrwałe podawanie produktu VELETRI prowadzone jest drogą dożylną przez centralny cewnik żylny przy użyciu przenośnej pompy infuzyjnej. Pacjent musi być odpowiednio przeszkolony w zakresie wszystkich aspektów pielęgnacji centralnego cewnika żylnego, aseptycznego przygotowywania roztworu produktu VELETRI do infuzji dożylnej, jak również przygotowywania i wymiany zbiornika z lekiem w pompie infuzyjnej oraz zestawu do infuzji.

Odpowiednie pompy ambulatoryjne nadające się do podawania produktu VELETRI wymienione są w punkcie 6.6.

Zmniejszenie ryzyka zakażenia krwi związanego z cewnikiem

Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia podane poniżej oraz w punkcie 4.4, bowiem ich przestrzeganie może zmniejszyć ryzyko zakażeń krwi związanych z cewnikiem.

Pielęgnacja centralnego cewnika żylnego i miejsca wyjścia cewnika powinna być zgodna z przyjętymi zasadami medycznymi.

Wolno stosować wyłącznie zestawy infuzyjne z przepływowym filtrem 0,22 mikrona umieszczonym pomiędzy pompą infuzyjna a centralnym cewnikiem żylnym. Zaleca się stosowanie filtrów z hydrofilową membraną z polieterosulfonu. Zestaw do infuzji i filtr przepływowy muszą wymieniane co 48 godzin lub częściej (patrz punkt 6.6).

Przygotowanie roztworu produktu leczniczego VELETR1 do podania dożylnego

Roztwór po rekonstytucji należy skontrolować przed dalszym rozcieńczeniem. Nie wolno podawać produktu w razie stwierdzenia zmiany zabarwienia roztworu lub obecności cząstek stałych. Po rekonstytucji roztwór należy natychmiast rozcieńczyć do ostatecznego stężenia.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji i rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6. Produktu VELETRI nie wolno podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus).

4.3    Przeciwwskazania

Produkt VELETRI jest przeciwwskazany u pacjentów:

•    ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    z zastoinową niewydolnością serca spowodowaną ciężką dysfunkcją lewej komory.

•    Produktu leczniczego VELETRI nie wolno stosować długotrwale u pacjentów, u których w czasie określania zakresu dawek wystąpił obrzęk płuc.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wartość pH rozcieńczonego, gotowego do podania roztworu maleje wraz z rozcieńczeniem, i wynosi od 12,0 dla stężenia 90.000 ng/ml przez 11,7 dla stężenia 45.000 ng/ml do 11,0 dla stężenia 3.000 ng/ml. W związku z tym podawanie do żył obwodowych powinno być ograniczone do krótkiego okresu, z zastosowaniem małego stężenia.

Z powodu wysokiego pH końcowego roztworu do infuzji podczas podawania leku należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć podania leku poza światło naczynia, co grozi uszkodzeniem otaczających tkanek.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, tzn. praktycznie nie zawiera sodu.

Produkt VELETRI jest lekiem silnie rozszerzającym naczynia krwionośne, zarówno krążenia płucnego jak i systemowego. Działanie leku na układ krążenia zanika w ciągu 30 minut od zakończenia infuzji.

Produkt VELETRI jest silnym inhibitorem agregacji płytek, dlatego należy brać pod uwagę zwiększone ryzyko powikłań krwotocznych, w szczególności u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka krwawienia (patrz punkt 4.5).

W przypadku nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi podczas podawania produktu leczniczego VELETRI, należy zmniejszyć dawkę lub przerwać infuzję. W razie przedawkowania produktu, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi może być znaczne i może prowadzić do utraty świadomości (patrz punkt 4.9).

Podczas podawania produktu leczniczego VELETRI należy monitorować ciśnienie tętnicze krwi i częstość akcji serca.

Produkt VELETRI może spowodować zarówno spowolnienie jak i przyspieszenie rytmu serca. Uważa się, że zmiany te zależą zarówno od początkowej częstości akcji serca, jak i od szybkości infuzji produktu leczniczego VELETRI.

Wpływ produktu leczniczego VELETRI na częstość akcji serca może być maskowany przez równoczesne stosowanie leków wpływających na odruchy sercowo-naczyniowe.

Należy zachować wyjątkową ostrożność u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Zgłaszano przypadki zwiększenia stężenia glukozy w surowicy (patrz punkt 4.8).

Tętnicze nadciśnienie płucne

U niektórych pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym, w czasie krótkotrwałego podawania produktu w celu określenia zakresu dawek, dochodzi do wystąpienia obrzęku płuc, który może być związany z naczyniową chorobą płuc. Produktu VELETRI nie wolno stosować długotrwale u pacjentów, u których w czasie określania zakresu dawek wystąpił obrzęk płuc (patrz punkt 4.3).

Należy unikać nagłego odstawienia leku lub przerwania infuzji, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia pacjenta. Nagłe przerwanie leczenia może wywołać ostry nawrót tętniczego nadciśnienia płucnego (z efektu odbicia), prowadzący do zawrotów głowy, osłabienia, nasilenia duszności i mogący prowadzić do zgonu pacjenta (patrz punkt 4.2).

Produkt VELETRI podawany jest w ciągłej infuzji przez założony na stałe centralny dostęp żylny, za pomocą małej przenośnej pompy infuzyjnej. Tym samym leczenie produktem VELETRI wymaga zaangażowania samego pacjenta w sterylne przygotowywanie leku, jego podawanie i dbałość o założony na stałe centralny dostęp żylny, jak również wymaga zapewnienia pacjentowi dostępu do intensywnej i nieustannej edukacji.

Podczas przygotowywania leku i pielęgnacji dostępu żylnego należy stosować zasady aseptyki. Nawet krótka przerwa w podawaniu produktu VELETRI może spowodować gwałtowne, objawowe pogorszenie stanu pacjenta. Decyzję o podawaniu produktu VELETRI w tętniczym nadciśnieniu płucnym należy podejmować w oparciu o świadomość pacjenta, że istnieje duże prawdopodobieństwo konieczności leczenia produktem VELETRI przez długi czas, prawdopodobnie przez lata. Należy również wziąć pod uwagę zdolność pacjenta do zaakceptowania oraz do odpowiedniej pielęgnacji i obsługi założonego na stałe dostępu żylnego i pompy infuzyjnej.

Hemodializa

Działanie produktu VELETRI obniżające ciśnienie tętnicze krwi może być nasilone przez zastosowanie buforu octanowego w płynie dializacyjnym podczas hemodializy.

Podczas hemodializy z zastosowaniem produktu VELETRI należy upewnić się, że pojemność minutowa serca utrzymywana jest na poziomie zapewniającym niezmniejszony transport tlenu do tkanek obwodowych.

Produkt VELETRI nie jest typowym lekiem przeciwkrzepliwym. Epoprostenol był z powodzeniem stosowany zamiast heparyny podczas hemodializy, jednakże w niewielkim odsetku dializ nastąpiło krzepnięcie krwi w obiegu dializatora, wymagające przerwania dializy. Podczas stosowania samego epoprostenolu, pomiary takich parametrów jak aktywowany czas krzepnięcia krwi, mogą być mało wiarygodne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Zaleca się standardowe monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi u pacjentów, którzy podczas podawania produktu VELETRI otrzymują równocześnie leki przeciwkrzepliwe.

Rozszerzające naczynia działanie produktu VELETRI może nasilać lub ulegać nasileniu przez równoczesne stosowanie innych produktów rozszerzających naczynia.

Podobnie jak odnotowano w przypadku innych analogów prostaglandyn, produkt VELETRI może zmniejszać skuteczność trombolityczną tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA) poprzez zwiększenie jego klirensu wątrobowego.

W razie równoczesnego stosowania produktu VELETRI i NLPZ lub innych leków wpływających na agregację płytek, może dojść do zwiększenia ryzyka krwawienia.

U pacjentów otrzymujących digoksynę po rozpoczęciu stosowania produktu VELETRI może dojść do zwiększenie stężenia digoksyny, które - chociaż przemijające - może mieć znaczenie kliniczne u pacjentów podatnych na toksyczne działanie digoksyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Dostępne są tylko ograniczone dane dotyczące stosowania epoprostenolu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Wobec braku alternatywnych leków epoprostenol może być stosowany u kobiet, które zdecydują się na kontynuację ciąży, pomimo znanego zagrożenia związanego z tętniczym nadciśnieniem płucnym w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy epoprostenol lub jego metabolity przenikają do mleka matki. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Podczas leczenia produktem VELETRI należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Brak jest danych dotyczących wpływu epoprostenolu na płodność u ludzi. Badania wpływu na reprodukcję na zwierzętach nie wykazały wpływu na płodność (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tętnicze nadciśnienie płucne i leczenie tej choroby może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Brak danych dotyczących wpływu produktu VELETRI stosowanego podczas hemodializy na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Zdarzenia niepożądane zostały przedstawione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania zdefiniowana jest następująco: bardzo często > 1/10 (> 10%); często > 1/100 i < 1/10 (> 1% i < 10%); niezbyt często > 1/1.000 i < 1/100 (> 0,1% i < 1%); rzadko > 1/10.000 i < 1/1.000 (> 0,01% i < 0,1%); bardzo rzadko < 1/10.000 (< 0,01%) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Posocznica (przeważnie związana z systemem do podawania produktu VELETRI)1

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

Zmniejszenie liczby płytek, krwawienie o różnej lokalizacji (np. płucne, z przewodu pokarmowego, z nosa, wewnątrzczaszkowe, pozabiegowe, zaotrzewnowe)

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadkie

Nadczynność tarczycy

Zaburzenia psychiczne

Często

Lęk, nerwowość

Bardzo rzadkie

Pobudzenie

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo częste

Bóle głowy

Zaburzenia serca

Często

Częstoskurcz2, rzadkoskurcz3

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo częste

Uderzenia gorąca na twarzy (widoczne nawet u znieczulonych pacjentów)

Często

Niedociśnienie

Bardzo rzadkie

Bladość

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana

Obrzęk płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo częste

Nudności, wymioty, biegunka

Często

Kolka brzuszna, niekiedy zgłaszana jako uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej

Niezbyt częste

Suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka

Niezbyt częste

Nadmierna potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo częste

Ból szczęki

Często

Bóle stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo częste

Ból (nieokreślony)

Często

Ból w miejscu wstrzyknięcia*, ból w klatce piersiowej

Rzadkie

Miejscowe zakażenie*

Bardzo rzadkie

Rumień w okolicy wkłucia*, zatkanie długiego cewnika dożylnego*, męczliwość, ucisk w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana

Zwiększenie stężenia glukozy we krwi

* Związane z systemem do podawania epoprostenolu

1 Odnotowano zakażenia związane z cewnikiem, wywołane przez mikroorganizmy nie zawsze uważane

za patogeny (w tym mikrokoki)._

2    Odnotowano częstoskurcz w reakcji na podanie epoprostenolu w dawkach 5 ng/kg mc./min i

mniejszych._

3    Rzadkoskurcz, niekiedy z towarzyszeniem niedociśnienia ortostatycznego, występował u zdrowych ochotników przy podawaniu epoprostenolu w dawkach przekraczających 5 ng/kg mc./min.

Rzadkoskurcz związany ze znacznym zmniejszeniem skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi wystąpił po podaniu dożylnym epoprostenolu w dawce odpowiadających dawce 30 ng/kg mc./min u zdrowych świadomych ochotników._


Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania (szczegóły poniżej).

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Głównym objawem przedawkowania będzie najprawdopodobniej niedociśnienie.

Zasadniczo objawy obserwowane po przedawkowaniu produktu VELETRI odpowiadają nasilonym objawom działania farmakologicznego leku (tj. niedociśnieniu i jego powikłaniom).

W razie przedawkowania należy zmniejszyć dawkę lub przerwać infuzję i wdrożyć odpowiednie leczenie podtrzymujące, np. zwiększenie objętości osocza i/lub modyfikację szybkości podawania leku przez pompę infuzyjną.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzakrzepowe, leki hamujące agregację płytek z wyłączeniem heparyny, kod ATC: B01AC09.

Wartość pH produktu VELETRI jest większa niż pH innych produktów zawierających epoprostenol.

W porównaniu z innymi rozcieńczonymi roztworami epoprostenolu, które buforowane są przy użyciu glicyny, produkt VELETRI zawiera argininę o mniejszej pojemności buforowej. W związku z tym wartość pH rozcieńczonego roztworu ma większy zakres. Wartość pH roztworu maleje wraz z rozcieńczeniem od 12,0 dla stężenia 90.000 ng/ml przez 11,7 dla stężenia 45.000 ng/ml do 11,0 dla stężenia 3.000 ng/ml. Badania opisane poniżej w podpunkcie „Rezultat działania farmakodynamicznego” dotyczą badań przeprowadzonych z użyciem roztworu epoprostenolu buforowanego glicyną i o wartości pH od 10,3 do 10,8 (Flolan).

Mechanizm działania

Jednosodowa sól epoprostenolu, naturalnie występującej prostaglandyny produkowanej przez błonę wewnętrzną naczyń krwionośnych. Epoprostenol jest najsilniejszym ze znanych inhibitorów agregacji płytek krwi. Jest także silnym środkiem rozszerzającym naczynia.

Większość swych działań epoprostenol wywiera przez stymulację cyklazy adenylowej, co prowadzi do zwiększenia wewnątrzkomórkowego stężenia cyklicznego 3’5’ adenozynomonofosforanu (cAMP). Podczas badania ludzkich płytek krwi została opisana sekwencja stymulacji cyklazy adenylowej i następującej po niej aktywacji fosfodiesterazy. Zwiększone stężenie cAMP reguluje wewnątrzkomórkowe stężenie wapnia poprzez stymulację jego usuwania, co ostatecznie prowadzi do zahamowania agregacji płytek krwi przez zmniejszenie stężenia wapnia w cytoplazmie, od którego zależą zmiany kształtu płytek, agregacja i reakcje uwalniania.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Wykazano, że infuzja z szybkością 4 ng/kg mc./min przez 30 minut nie ma istotnego wpływu na częstość akcji serca ani ciśnienie tętnicze krwi, chociaż po tej dawce może wystąpić zaczerwienienie twarzy.

Tętnicze nadciśnienie płucne

Stwierdzono, że dożylna infuzja epoprostenolu w czasie do 15 minut wywołuje zależne od dawki zwiększenie wskaźnika sercowego (ang. cardiac index - CI) i pojemności wyrzutowej (ang. stroke volume -SV) oraz zależne od dawki zmniejszenie naczyniowego oporu płucnego (ang. pulmonary vascular resistance - PVR), całkowitego oporu płucnego (ang. total pulmonary resistance - TPR) i średniego układowego ciśnienia tętniczego (ang. mean systemic arterial pressure - SAPm). Wpływ epoprostenolu na średnie ciśnienie w tętnicy płucnej (ang. mean pulmonary artery pressure - PAPm) u pacjentów z samoistnym lub wrodzonym nadciśnieniem płucnym był zmienny i niewielki.

Długotrwałe stosowanie epoprostenolu w ciągłej infuzji u pacjentów z samoistnym lub wrodzonym tętniczym nadciśnieniem płucnym oceniano w 2 prospektywnych badaniach prowadzonych metodą otwartą z randomizacją, trwających 8 i 12 tygodni (odpowiednio, N=25 i N=81), w których porównywano stosowanie epoprostenolu w połączeniu z leczeniem konwencjonalnym z samym leczeniem konwencjonalnym. Leczenie konwencjonalne było różne u różnych pacjentów i obejmowało niektóre lub wszystkie z następujących leków: leki przeciwzakrzepowe - zasadniczo u wszystkich pacjentów; doustne leki rozszerzające naczynia krwionośne, leki moczopędne i digoksynę - u połowy do dwóch trzecich pacjentów; podawanie tlenu - u około połowy pacjentów. Wszyscy pacjenci byli sklasyfikowani do klasy czynnościowej III lub IV wg NYHA, za wyjątkiem 2 pacjentów sklasyfikowanych do klasy II. Ponieważ wyniki tych dwóch badań były podobne, przedstawione zostały wyniki zbiorcze. Mediana wartości początkowych dla testu marszu 6-minutowego w obu badaniach wynosiła 301 metrów w grupie pacjentów otrzymujących epoprostenol w połączeniu z leczeniem konwencjonalnym i 266 metrów w grupie pacjentów otrzymujących wyłącznie leczenie konwencjonalne.

Wskaźniki poprawy w zakresie wskaźnika sercowego (0,33 wobec -0,12 l/min/m2), pojemności wyrzutowej (6,01 wobec -1,32 ml/skurcz), saturacji krwi tętniczej tlenem (1,62 wobec -0,85%), średniego ciśnienia w tętnicy płucnej (-5,39 wobec 1,45 mmHg), średniego ciśnienia w prawym przedsionku (-2,26 wobec 0,59 mmHg), całkowitego oporu płucnego (-4,52 wobec 1,41 jedn. Wooda), płucnego oporu naczyniowego (-3,60 wobec 1,27 jedn. Wooda) i układowego oporu naczyniowego (-4,31 wobec 0,18 jedn. Wooda) różniły się statystycznie pomiędzy pacjentami, którzy otrzymywali długookresowo epoprostenol, a pacjentami, którzy nie otrzymywali. Średnie układowe ciśnienie tętnicze nie różniło się statystycznie znamiennie pomiędzy tymi dwoma grupami (-4,33 vs. -3,05 mmHg). Poprawa parametrów hemodynamicznych utrzymywała się podczas podawania epoprostenolu przez co najmniej 36 miesięcy badaniu prowadzonym metodą otwartą bez randomizacji.

Statystycznie znamienną poprawę wydolności wysiłkowej (p=0,001), mierzonej w teście marszu 6-minutowego stwierdzono u pacjentów otrzymujących epoprostenol dożylnie w trybie ciągłym w połączeniu z leczeniem konwencjonalnym (N=52) przez 8 lub 12 tygodni w porównaniu do pacjentów otrzymujących jedynie leczenie konwencjonalne (N=54) (zbiorcze wyniki w zakresie zmiany w stosunku do stanu początkowego po 8 i 12 tygodniach wyniosły - mediana: 49 wobec -4 metry; średnia: 55 wobec -4 metry). Poprawa występowała już w pierwszym tygodniu leczenia. Na końcu okresu leczenia w 12-tygodniowym badaniu stwierdzono poprawę przeżycia u pacjentów sklasyfikowanych do III i IV klasy wg NYHA. W grupie pacjentów otrzymujących wyłącznie leczenie konwencjonalne zmarło ośmiu z 40 pacjentów (20%), natomiast w grupie 41 pacjentów otrzymujących epoprostenol nie nastąpił żaden zgon (p=0,003).

Długotrwała ciągła infuzja epoprostenolu u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym w przebiegu twardziny układowej (PAH/SSD) badano w prospektywnym badaniu prowadzonym metodą otwartą z randomizacją trwającym 12 tygodni, w którym porównywano stosowanie epoprostenolu w połączeniu z leczeniem konwencjonalnym (N=56) ze stosowaniem samego leczenia konwencjonalnego (N=55). Wszyscy pacjenci byli sklasyfikowani do klasy czynnościowej III lub IV wg NYHA, za wyjątkiem 5 pacjentów sklasyfikowanych do klasy II. Leczenie konwencjonalne było różne u różnych pacjentów i obejmowało niektóre lub wszystkie z następujących leków: leki przeciwzakrzepowe - zasadniczo u wszystkich pacjentów; podawanie tlenu i leki moczopędne - u dwóch trzecich pacjentów; doustne leki rozszerzające naczynia krwionośne - u 40% pacjentów i digoksynę - u jednej trzeciej pacjentów. Głównym kryterium końcowej oceny skuteczności była w tym badaniu poprawa wydolności w teście marszu 6-minutowego. Mediana wartości początkowych wynosiła 270 metrów w grupie pacjentów otrzymujących epoprostenol w połączeniu z leczeniem konwencjonalnym i 240 metrów w grupie pacjentów otrzymujących wyłącznie leczenie konwencjonalne. Stwierdzono statystycznie znamienne zwiększenie wskaźnika sercowego (CI) oraz statystycznie znamienne zmniejszenie średniego ciśnienie w tętnicy płucnej (PAPm), średniego ciśnienia w prawym przedsionku (RAPm), płucnego oporu naczyniowego (PVR) i średniego układowego ciśnienia tętniczego (SAPm) po 12 tygodniach leczenia u pacjentów otrzymujących długookresowo epoprostenol w porównaniu z pacjentami nieprzyjmującymi tego leku.

Po upływie 12 tygodni stosowania statystycznie znamienną poprawę w stosunku do wartości początkowych wydolności wysiłkowej (p<0,001), mierzonej w teście marszu 6-minutowego, stwierdzono u pacjentów otrzymujących epoprostenol w połączeniu z leczeniem konwencjonalnym w porównaniu do pacjentów otrzymujących jedynie leczenie konwencjonalne (mediana: 63,5 wobec -36,0 metrów; średnia: 42,9 wobec -40,7 metry).

U niektórych pacjentów poprawa występowała już pod koniec pierwszego tygodnia leczenia. Zwiększenie wydolności wysiłkowej było związane ze statystycznie znamiennym zmniejszeniem nasilenia duszności, mierzonej z użyciem skali Borga (ang. Borg Dyspnea Index). W 12 tygodniu leczenia nastąpiła poprawa w zakresie klasy czynnościowej wg NYHA u 21 spośród 51 (41%) pacjentów otrzymujących epoprostenol, natomiast taka poprawa nie nastąpiła u żadnego z 48 pacjentów leczonych jedynie leczeniem konwencjonalnym. Jednakże u większej liczby pacjentów w obydwu grupach (28/51 [55%] w grupie z epoprostenolem i 35/48 [73%] w grupie z samym leczeniem konwencjonalnym) nie stwierdzono zmiany w zakresie klasy czynnościowej, a u 2/51 (4%) pacjentów w grupie z epoprostenolem i 13/48 (27%) w grupie z samym leczeniem konwencjonalnym nastąpiło pogorszenie.

Nie stwierdzono statystycznie znamiennej różnicy w zakresie przeżycia po 12 tygodniach u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym w przebiegu twardziny układowej (PAH/SSD) leczonych epoprostenolem w porównaniu z pacjentami otrzymującymi jedynie leczenie konwencjonalne. Do zakończenia okresu leczenia zmarło 4 z 56 (7%) pacjentów otrzymujących epoprostenol oraz 5 z 55 (9%) pacjentów otrzymujących jedynie leczenie konwencjonalne.

Hemodializa

Wpływ epoprostenolu na agregację płytek jest zależny od dawki po dożylnym podawaniu leku w dawkach od 2 do 16 ng/kg mc./min. Przy podawaniu epoprostenolu w dawkach równych bądź większych niż 4 ng/kg mc./min obserwuje się znaczące zahamowanie agregacji płytek krwi indukowanej przez adenozynodifosforan.

Stwierdzono, że wpływ epoprostenolu na płytki krwi zanika po 2 godzinach od zakończenia infuzji. Parametry hemodynamiczne powracają do wartości sprzed podania leku w czasie 10 minut od zakończenia 60-minutowej infuzji epoprostenolu w dawkach od 1 do 16 ng/kg mc./min.

Epoprostenol w większych dawkach (20 ng/kg mc./min) rozprasza krążące agregaty płytek krwi i dwukrotnie wydłuża czas krwawienia.

Epoprostenol zwiększa o około 50% aktywność przeciwkrzepliwą heparyny, prawdopodobnie poprzez zmniejszenie uwalniania czynnika neutralizującego heparynę.

Przeprowadzono sześć badań kontrolowanych heparyną oraz pięć badań w stanach nagłych, w których oceniano przydatność epoprostenolu podczas prowadzenia hemodializy z zastosowaniem różnych technik. Główne kryteria oceny skuteczności obejmowały: usuwanie azotu mocznikowego i kreatyniny podczas hemodializy, usuwanie płynu podczas hemodializy (ultrafiltracja) oraz krzepnięcie krwi w krążeniu pozaustroj owym.

Istotne krzepnięcie krwi (wymagające przerwania hemodializy lub wymiany sztucznej nerki) wystąpiło w około 9% (N=56) wszystkich dializ, w których stosowano epoprostenol i w <1% (N=1) dializ, w których stosowano heparynę w dużych badaniach kontrolowanych i w badaniach w stanach nagłych. Większość dializ z zastosowaniem epoprostenolu (67%), które wymagały wymiany sztucznej nerki zostało następnie zakończonych z zastosowaniem epoprostenolu, bez kolejnego epizodu krzepnięcia. Jednakże 9 z 27 dializ z zastosowaniem epoprostenolu zakończyło się niepowodzeniem, pomimo wielu prób.

Niezależnie od trudności technicznych, które występowały rzadko podczas stosowania obydwu metod, istotne krzepnięcie krwi ograniczające możliwość przeprowadzenia dializy nie wystąpiło w 93% wszystkich dializ z użyciem epoprostenolu i 99% wszystkich dializ z użyciem heparyny.

Niewielkie krzepnięcie (wymagające interwencji, ale niewymagające przerwania dializy ani wymiany sztucznej nerki) zgłaszano częściej podczas dializy z zastosowaniem epoprostenolu niż podczas stosowania heparyny. Niewielkie krzepnięcie nie wystąpiło w żadnym przypadku dializy z zastosowaniem heparyny, natomiast wystąpiło w 5% (N=32) dializ z zastosowaniem epoprostenolu.

Widoczne krzepnięcie (niewymagające interwencji) odnotowano w kolejnych 31% przypadków dializ z zastosowaniem epoprostenolu i 5% dializ z zastosowaniem heparyny.

Aby wykazać, że u pacjentów poddawanych hemodializie, u których istnieje zwiększone ryzyko krwotoku, krwawienia występują rzadziej w przypadku stosowania epoprostenolu niż w przypadku stosowania heparyny, przeprowadzono 2 duże prospektywne badania z grupą kontrolną. Każdy z pacjentów miał losowo przydzieloną sekwencję dializ z zastosowaniem heparyny lub epoprostenolu i otrzymał do 6 dializ w jednym badaniu i do 3 dializ w drugim badaniu.

Ryzyko krwawienia określono w następujący sposób:

•    Bardzo duże ryzyko - obecność czynnego krwawienia w momencie rozpoczęcia dializy

•    Duże ryzyko - występowanie w ciągu 3 dni poprzedzających dializę czynnego krwawienia, które zakończyło się przed rozpoczęciem dializy; rany chirurgiczne lub pourazowe powstałe w ciągu 3 dni poprzedzających dializę

W dużych badaniach z grupą kontrolną u 12 pacjentów z bardzo dużym ryzykiem krwotoku przeprowadzono 35 zabiegów hemodializy z zastosowaniem epoprostenolu, natomiast u 11 takich pacjentów przeprowadzono 28 zabiegów hemodializy z zastosowaniem heparyny. W badaniach w stanach nagłych u 16 pacjentów przeprowadzono 24 zabiegi hemodializy z zastosowaniem epoprostenolu.

W dużych badaniach z grupą kontrolną, po podsumowaniu wszystkich zabiegów hemodializy dla każdego ze stosowanych leków (heparyna lub epoprostenol), u pacjentów otrzymujących heparynę stwierdzono więcej krwawień w dniu poprzedzającym dializę (N=13/17 wobec 8/23), w dniu przeprowadzenia dializy (N=25/28 wobec 16/35) i w pierwszym dniu po przeprowadzeniu dializy (N=16/24 wobec 5/24), niż w tym samym czasie u pacjentów otrzymujących epoprostenol.

U pacjentów, u których trwało krwawienie, oceniano zmiany ciężkości krwawienia. Ciężkość krwawienia u tych pacjentów ulegała poprawie częściej przy stosowaniu epoprostenolu w dniu poprzedzającym dializę i w dniu dializy (przed dializą: N=4/8; w dniu dializy: N=6/16) niż przy stosowaniu heparyny (przed dializą: N=4/13; w dniu dializy: N=4/25). Jednakże odwrotny efekt obserwowano w dniach następujących po przeprowadzeniu dializy: epoprostenol (N=1/5) w porównaniu do heparyny (N=8/16). Ciężkość krwawienia zwiększyła się jedynie w 1 przypadku w dniu dializy z zastosowaniem epoprostenolu (N=1/16), natomiast podczas stosowania heparyny zwiększyła się w 5 przypadkach w dniu dializy (N=5/25) i w 2 przypadkach (N=2/13) w dniu poprzedzającym dializę.

U pacjentów, u których nie stwierdzono ewidentnych cech krwawienia tuż przed wykonaniem pierwszej dializy w trakcie badania, ale u których krwawienie wystąpiło w ciągu 3 poprzednich dni, ryzyko krwotoku określono jako duże. W dużych badaniach z grupą kontrolną u dziewiętnastu pacjentów przeprowadzono 51 zabiegów hemodializy z zastosowaniem heparyny, a u 19 pacjentów przeprowadzono 44 zabiegi hemodializy z zastosowaniem epoprostenolu.

Po podsumowaniu danych dotyczących wszystkich zabiegów hemodializy stwierdzono, że u niewiele większej liczby pacjentów otrzymujących epoprostenol wystąpiło krwawienie w dniu poprzedzającym dializę (N=12/25 wobec 8/32), w dniu przeprowadzenia dializy (23/44 wobec 14/51) i w pierwszym dniu po przeprowadzeniu dializy (8/34 wobec 5/44), niż w tym samym czasie u pacjentów otrzymujących heparynę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Z powodu niestabilności chemicznej, znacznej siły działania i krótkiego okresu półtrwania, nie opracowano precyzyjnej i właściwej metody oznaczania stężenia epoprostenolu w płynach biologicznych.

Epoprostenol podany dożylnie ulega szybkiej dystrybucji z krwi do tkanek.

W warunkach fizjologicznego pH i temperatury epoprostenol rozkłada się samoistnie do 6-okso-prostaglandyny F1 alfa chociaż zachodzi również niewielki enzymatyczny rozkład do innych produktów.

Po podaniu ludziom znakowanego radioaktywnie epoprostenolu wykryto co najmniej 16 metabolitów, z których 10 zostało zidentyfikowanych pod względem budowy chemicznej.

W odróżnieniu od wielu innych prostaglandyn, epoprostenol nie jest metabolizowany w czasie przejścia przez krążenie płucne.

Szacuje się, że okres półtrwania u ludzi (samoistny rozkład do 6-okso-prostaglandyny F1 alfa) jest nie dłuższy niż 6 minut, a wyniki badań degradacji epoprostenolu w warunkach in vitro w pełnej ludzkiej krwi wskazują, że może osiągać wartości zaledwie 2-3 minut.

Po podaniu ludziom znakowanego epoprostenolu wykrywano w moczu i kale dawkę promieniowania stanowiącą odpowiednio 82% i 4% podanej dawki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzono długookresowych badań na zwierzętach, oceniających potencjalne działanie rakotwórcze epoprostenolu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji:

Sacharoza

Arginina

Sodu wodorotlenek (do korekty pH)

Rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych:

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji: 3 lata.

Okres ważności roztworu po rekonstytucji/rozcieńczonego roztworu do infuzji Po rekonstytucji roztwór należy natychmiast rozcieńczyć do ostatecznego stężenia.

Rozcieńczony roztwór powinien być przechowywany w pojemniku do podawania leku w celu ochrony przed światłem; może być przechowywany w takich warunkach przez okres do 8 dni w temperaturze 2°C - 8°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Ten produkt leczniczy (proszek do sporządzania roztworu do infuzji/proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji) nie wymaga specjalnych warunków temperatury podczas przechowywania. Nie zamrażać.

Rozpuszczalnik nie zawiera substancji konserwujących, dlatego fiolkę można używać jedynie raz i następnie należy ją wyrzucić.

Po rekonstytucji roztwór należy natychmiast rozcieńczyć do ostatecznego stężenia (patrz punkt 4.2, punkt

6.3 i punkt 6.6).

VELETRI rozcieńczony do ostatecznego stężenia w pojemniku systemu do podawania leku zgodnie z instrukcją może być podawany w temperaturze pokojowej (25°C) natychmiast po rozcieńczeniu lub po przechowywaniu przez okres do 8 dni w temperaturze 2 - 8°C, zgodnie z warunkami określonymi w Tabeli 2 w punkcie 6.6. Nie wystawiać całkowicie rozcieńczonego roztworu na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji:

Bezbarwna fiolka ze szkła typu I o pojemności 10 ml zamknięta korkiem gumowym i odrywanym aluminiowym kapslem.

Rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych:

Plastikowe pojemniki z polietylenu o małej gęstości. Butelka jest zamknięta krążkiem z gumy niezawierającej lateksu typu I zabezpieczonym kapslem.

Wielkość opakowania:

Tętnicze nadciśnienie płucne

Dostępne są następujące cztery rodzaje opakowań do stosowania w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego, zawierające:

•    jedną fiolkę z proszkiem 0,5 mg i jedną fiolkę    rozpuszczalnika.

•    jedną fiolkę z proszkiem 1,5 mg i jedną fiolkę    rozpuszczalnika.

•    jedną fiolkę z proszkiem 0,5 mg.

•    jedną fiolkę z proszkiem 1,5 mg.

Hemodializa

Dostępne są następujące dwa rodzaje opakowań do stosowania w hemodializie, zawierające:

•    jedną fiolkę z proszkiem 0,5 mg i jedną fiolkę rozpuszczalnika.

•    jedną fiolkę z proszkiem 0,5 mg.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Odpowiednie pompy ambulatoryjne nadające się do podawania produktu VELETRI obejmują:

•    CADD-Legacy 1

•    CADD-Legacy PLUS

Produkowane przez grupę firm Smiths Medical.

Stwierdzono, że następujące elementy wyposażenia pomp nadają się do podawania produktu VELETRI:

•    Jednorazowe kasety CADD (kasetowy pojemnik na lek z zaciskiem, żeńskim złączem luer i korkiem bez odpowietrzenia - nr katalogowy 21-7001-24 dla pojemności 50 ml; 21-7002-24 dla 100 ml) firmy Smiths Medical International Ltd.

•    Zestaw do infuzji CADD z przepływowym filtrem 0,2 mikrona (zestaw do infuzji CADD z męskim złączem luer, filtrem pęcherzyków powietrza 0,2 mikrona, zaciskiem i wbudowanym zaworem antylewarowym z męskim złączem luer - nr katalogowy 21-7106) firmy Smiths Medical International Ltd.

Zaleca się, aby pompa infuzyjna nie była przenoszona w ciągłym kontakcie ze skórą, aby uniknąć zmian temperatury kasety.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Rozpuszczalnik nie zawiera substancji konserwujących, dlatego fiolkę można używać jedynie raz i następnie należy ją wyrzucić.

Stabilność roztworów produktu VELETRI jest uzależniona od wartości pH.

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji musi być rekonstytuowany przy użyciu dostarczonego rozpuszczalnika.

Do dalszego rozcieńczenia należy użyć tego samego rozcieńczalnika, który został użyty do rekonstytucji jałowego liofilizowanego proszku.

Rekonstytucja, rozcieńczanie i obliczanie szybkości infuzji:

Należy zachować szczególną ostrożność podczas sporządzania roztworu do infuzji i obliczania szybkości infuzji. Należy ściśle przestrzegać opisanej poniżej procedury.

Rekonstytuuję i rozcieńczanie należy przeprowadzić w warunkach aseptycznych.

Hemodializa

Dostępne są następujące dwa rodzaje opakowań do stosowania w hemodializie, zawierające:

•    jedną fiolkę zawierającą jałowy, liofilizowany produkt VELETRI w ilości równoważnej 0,5 mg produktu VELETRI oraz jedną butelkę ze 100 ml rozpuszczalnika.

•    tylko jedną fiolkę zawierającą jałowy, liofilizowany produkt VELETRI w ilości równoważnej 0,5 mg produktu VELETRI.

Rekonstytucja:

Do jałowej strzykawki nabrać 5 ml rozpuszczalnika, wstrzyknąć go do fiolki zawierającej produkt VELETRI i delikatnie wstrząsać, aż do całkowitego rozpuszczenia. Roztwór po rekonstytucji należy skontrolować przed dalszym rozcieńczeniem. Nie wolno podawać produktu w razie stwierdzenia zmiany zabarwienia roztworu lub obecności cząstek stałych. Wszelkie resztki niewykorzystanego przygotowanego roztworu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Rozcieńczanie:

Po rekonstytucji roztwór należy natychmiast rozcieńczyć do ostatecznego stężenia. Do dalszego rozcieńczenia należy użyć tego samego rozcieńczalnika, który został użyty do rekonstytucji jałowego liofilizowanego proszku.

Obliczanie szybkości infuzji:

Szybkość infuzji można wyliczyć korzystając z następującego wzoru:

Szybkość infuzji (ml/min) = Dawkowanie (ng/kg mc./min) * masa ciała (kg)

Stężenie roztworu (ng/ml)

Szybkość infuzji (ml/godz.) = szybkość infuzji (ml/min) * 60 Typowo stosowane rozcieńczenie produktu VELETRI to 2.000 ng/ml:

Dawkowanie (ng/ kg mc./ min)

Masa ciała (kg)

30

40

50

60

70

80

90

100

1

0,90

1,20

1,50

1,80

2,10

2,40

2,70

3,00

2

1,80

2,40

3,00

3,60

4,20

4,80

5,40

6,00

3

2,70

3,60

4,50

5,40

6,30

7,20

8,10

9,00

4

3,60

4,80

6,00

7,20

8,40

9,60

10,80

12,00

5

4,50

6,00

7,50

9,00

10,50

12,00

13,50

15,00

Szyb

cość przepływu ml/godz.

Tętnicze nadciśnienie płucne

Dostępne są następujące cztery rodzaje opakowań do stosowania w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego, zawierające:

•    jedną fiolkę zawierającą jałowy, liofilizowany produkt VELETRI w ilości równoważnej 0,5 mg produktu VELETRI oraz jedną butelkę ze 100 ml rozpuszczalnika.

•    jedną fiolkę zawierającą jałowy, liofilizowany produkt VELETRI w ilości równoważnej 1,5 mg produktu VELETRI oraz jedną butelkę ze 100 ml rozpuszczalnika.

•    tylko jedną fiolkę zawierającą jałowy, liofilizowany produkt VELETRI w ilości równoważnej 0,5 mg produktu VELETRI.

•    tylko jedną fiolkę zawierającą jałowy, liofilizowany produkt VELETRI w ilości równoważnej 1,5 mg produktu VELETRI.

Rozpoczynając leczenie należy zastosować opakowanie zawierające rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych. Podczas długotrwałego podawania produktu VELETRI ostateczne stężenie roztworu może być zwiększone poprzez dodanie zawartości kolejnej fiolki zawierającej 0,5 mg lub 1,5 mg produktu VELETRI w postaci liofilizowanego proszku.

Rekonstytucja:

Do jałowej strzykawki nabrać 5 ml rozpuszczalnika, wstrzyknąć go do fiolki zawierającej produkt VELETRI i delikatnie wstrząsać, aż do całkowitego rozpuszczenia. Roztwór po rekonstytucji należy skontrolować przed dalszym rozcieńczeniem. Nie wolno podawać produktu w razie stwierdzenia zmiany zabarwienia roztworu lub obecności cząstek stałych. Wszelkie resztki niewykorzystanego przygotowanego roztworu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Rozcieńczanie:

Po rekonstytucji roztwór należy natychmiast rozcieńczyć do ostatecznego stężenia. Do dalszego rozcieńczenia należy użyć tego samego rozcieńczalnika, który został użyty do rekonstytucji jałowego liofilizowanego proszku.

Roztwór produktu VELETRI przeznaczony do długotrwałego podawania powinien być przygotowany w pojemniku do podawania leku zgodnym ze stosowaną pompą infuzyjną. Wolno stosować wyłącznie zestawy infuzyjne z przepływowym filtrem 0,22 mikrona umieszczonym pomiędzy pompą infuzyjna a cewnikiem. Zaleca się stosowanie filtrów z hydrofilową membraną z polieterosulfonu. Zestaw do infuzji i filtr przepływowy muszą wymieniane co 48 godzin lub częściej (patrz punkt 4.4).

Fiolka zawierająca 0,5 mg epoprostenolu musi być stosowana do przygotowywania roztworów o stężeniu ostatecznym poniżej 15.000 ng/ml.

W Tabeli 1 przedstawione są przykłady przygotowania często stosowanych stężeń roztworów produktu VELETRI. Każda fiolka przeznaczona jest wyłącznie do jednorazowego użytku.

Tabela 1: Często stosowane stężenia - przykładowe sposoby rekonstytucji i rozcieńczania

Stężenie ostateczne (ng/ml)

Wskazówki:

3.000 ng/ml

Rozpuścić zawartość jednej fiolki 0,5 mg w 5 ml

rozpuszczalnika.

Pobrać 3 ml zawartość fiolki i uzupełnić identycznym rozcieńczalnikiem do objętości 100 ml.

5.000 ng/ml

Rozpuścić zawartość jednej fiolki 0,5 mg w 5 ml rozpuszczalnika.

Pobrać całą zawartość z fiolki i uzupełnić identycznym rozcieńczalnikiem do objętości 100 ml.

10.000 ng/ml

Rozpuścić zawartość dwóch fiolek 0,5 mg w 5 ml rozpuszczalnika na jedną fiolkę.

Pobrać całą zawartość z fiolek i uzupełnić identycznym rozcieńczalnikiem do objętości 100 ml.

15.000 ng/ml*

Rozpuścić zawartość jednej fiolki 1,5 mg w 5 ml rozpuszczalnika.

Pobrać całą zawartość z fiolki i uzupełnić identycznym

rozcieńczalnikiem do objętości 100 ml.

30.000 ng/ml*

Rozpuścić zawartość dwóch fiolek 1,5 mg w 5 ml rozpuszczalnika na jedną fiolkę.

Pobrać całą zawartość z fiolek i uzupełnić identycznym

rozcieńczalnikiem do objętości 100 ml.

30.000 ng/ml*

Rozpuścić zawartość jednej fiolki 1,5 mg w 5 ml rozpuszczalnika.

Pobrać całą zawartość fiolki i uzupełnić identycznym

rozcieńczalnikiem do objętości 50 ml.

* Roztwory o większych stężeniach mogą być konieczne dla pacjentów otrzymujących produkt VELETRI długookresowo.

Produkt VELETRI rozcieńczony do ostatecznego stężenia w pojemniku do podawania leku może być podawany natychmiast w temperaturze pokojowej (25°C) lub przechowywany przez okres do 8 dni w temperaturze 2°C - 8°C, zgodnie z warunkami określonymi w Tabeli 2.

Tabela 2: Maksymalny czas podawania (w godzinach) w temperaturze pokojowej (25°C) całkowicie rozcieńczonych roztworów przechowywanych w pojemniku do podawania leku.

Zakres stężeń ostatecznych

Natychmiastowe Przy podanie* przechowywaniu do 8 dni w temp.

2°C-8°C*

^ 3.000 ng/ml i < 15.000 ng/ml

48 godzin 24 godziny

^ 15.000 ng/ml

48 godziny 48 godziny

Nie wystawiać całkowicie rozcieńczonego roztworu na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Obliczanie szybkości infuzji:

Szybkość infuzji można wyliczyć korzystając z następującego wzoru:

Szybkość infuzji (ml/min) = Dawkowanie (ng/kg mc./min) * masa ciała (kg)

Stężenie roztworu (ng/ml)

Szybkość infuzji (ml/godz.) = szybkość infuzji (ml/min) * 60

Poniżej przedstawiono przykłady dla niektórych stężeń często stosowanych w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego.

Tabela 3: Szybkości infuzji roztworu produktu YELETRI w stężeniu 5.000 ng/ml.

Przykładowe dawkowanie przy stosowaniu roztworu o stężeniu 5.000 ng/ml

Dawkowanie (ng/ kg mc./min)

Masa ciała (kg)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,4

4

1,0

1,4

1,9

2,4

2,9

3,4

3,8

4,3

4,8

6

1,4

2,2

2,9

3,6

4,3

5,0

5,8

6,5

7,2

8

1,0

1,9

2,9

3,8

4,8

5,8

6,7

7,7

8,6

9,6

10

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8

12,0

12

1,4

2,9

4,3

5,8

7,2

8,6

10,1

11,5

13,0

14,4

14

1,7

3,4

5,0

6,7

8,4

10,1

11,8

13,4

15,1

16,8

16

1,9

3,8

5,8

7,7

9,6

11,5

13,4

15,4

17,3

19,2

Szybkość przep

ywu m

/godz.

Tabela 4: Szybkości infuzji roztworu produktu YELETRI w stężeniu 15.000 ng/ml

Przykładowe c

awkowanie przy stosowaniu roztworu o stężeniu 15.000 ng/ml

Dawkowanie (ng/ kg mc./ min)

Masa ciała (kg)

30

40

50

60

70

80

90

100

4

1,0

1,1

1,3

1,4

1,6

6

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,4

8

1,0

1,3

1,6

1,9

2,2

2,6

2,9

3,2

10

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

12

1,4

1,9

2,4

2,9

3,4

3,8

4,3

4,8

14

1,7

2,2

2,8

3,4

3,9

4,5

5,0

5,6

16

1,9

2,6

3,2

3,8

4,5

5,1

5,8

6,4

Szybkość przepływu m

/godz.

Tabela 5: Szybkości infuzji roztworu produktu YELETRI w stężeniu 30.000 ng/ml

Przykładowe dawkowanie przy stosowaniu roztworu o stężeniu 30.000 ng/ml

Dawkowanie (ng/ kg mc./min)

Masa ciała (kg)

30

40

50

60

70

80

90

100

6

1,0

1,1

1,2

8

1,0

1,1

1,3

1,4

1,6

10

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

12

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,4

14

1,1

1,4

1,7

2,0

2,2

2,5

2,8

16

1,0

1,3

1,6

1,9

2,2

2,6

2,9

3,2

Szybkość przep

ywu m

/godz.

Podczas długotrwałego podawania produktu VELETRI może być konieczna większa szybkość infuzji i w konsekwencji większe stężenie roztworu.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Actelion Registration Ltd Chiswick Tower 13th Floor 389 Chiswick High Road London W4 4AL Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

VELETRI, 0,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji:22037 YELETRI, 1,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji:22038

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.08.2014

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28/01/2015 <[Do uzupełnienia na szczeblu krajowym]>

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


VELETRI 0,5 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji VELETRI 1,5 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Epoprostenol


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda fiolka zawiera 0,531 mg soli sodowej epoprostenolu, co odpowiada 0,5 mg epoprostenolu. Jeden ml roztworu po rekonstytucji zawiera 0,1 mg epoprostenolu (w postaci soli sodowej). Każda fiolka zawiera 1,593 mg soli sodowej epoprostenolu, co odpowiada 1,5 mg epoprostenolu. Jeden ml roztworu po rekonstytucji zawiera 0,3 mg epoprostenolu (w postaci soli sodowej).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Sacharoza

Arginina

Sodu wodorotlenek (do korekty pH)

Sód

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


1 fiolka zawierająca proszek do sporządzania roztworu do infuzji.


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Proszek należy poddać rekonstytucji i rozcieńczyć przed podaniem infuzji. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie dożylne.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.


Termin ważności (EXP):

Okres ważności leku po rekonstytucji/rozcieńczeniu podany jest w ulotce dla pacjenta.


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Nie zamrażać.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Actelion Registration Ltd Chiswick Tower 13th Floor 389 Chiswick High Road London W4 4AL Wielka Brytania


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


VELETRI, 0,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji:22037 YELETRI, 1,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji:22038


13. NUMER SERII


Nr serii


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp.-Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


VELETRI 0,5 mg YELETRI 1,5 mg


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


VELETRI 0,5 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji VELETRI 1,5 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Epoprostenol


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda fiolka zawiera 0,531 mg soli sodowej epoprostenolu, co odpowiada 0,5 mg epoprostenolu. Jeden ml roztworu po rekonstytucji zawiera 0,1 mg epoprostenolu (w postaci soli sodowej). Każda fiolka zawiera 1,593 mg soli sodowej epoprostenolu, co odpowiada 1,5 mg epoprostenolu. Jeden ml roztworu po rekonstytucji zawiera 0,3 mg epoprostenolu (w postaci soli sodowej).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Proszek do sporządzania roztworu do infuzji:

sacharoza

Arginina

Sodu wodorotlenek (do korekty pH)

Więcej informacji znajduje się w ulotce do leku.

Rozpuszczalnik:

Woda do wstrzykiwań


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


1 fiolka zawierająca proszek do sporządzania roztworu do infuzji. 1 butelka 100 ml z rozpuszczalnikiem.


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dożylne.

Proszek należy poddać rekonstytucji i rozcieńczyć przed podaniem infuzji. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)

Okres ważności leku po rekonstytucji/rozcieńczeniu podany jest w ulotce dla pacjenta.


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do infuzji:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Nie zamrażać.

Rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Nie zamrażać. Rozpuszczalnik nie zawiera substancji konserwujących, dlatego fiolkę można używać jedynie raz i następnie należy ją wyrzucić.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Actelion Registration Ltd Chiswick Tower 13th Floor 389 Chiswick High Road London W4 4AL Wielka Brytania


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


VELETRI, 0,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji:22037 YELETRI, 1,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji:22038


13. NUMER SERII


Nr serii


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp.-Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


VELETRI 0,5 mg YELETRI 1,5 mg

Etykieta fiolki z proszkiem_


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


VELETRI 0,5 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji VELETRI 1,5 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji Podanie dożylne (po rekonstytucji/rozcieńczeniu). Epoprostenol


2. SPOSÓB PODAWANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)

Okres ważności leku po rekonstytucji/rozcieńczeniu podany jest w ulotce dla pacjenta.


4. NUMER SERII


Nr serii


5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


Każda fiolka zawiera 0,5 mg epoprostenolu (w postaci soli sodowej epoprostenolu). Każda fiolka zawiera 1,5 mg epoprostenolu (w postaci soli sodowej epoprostenolu).


6. INNE


Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Nie zamrażać.


Etykieta butelki z rozpuszczalnikiem

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO_

Woda do wstrzykiwań

Rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych

2.    ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)_

Woda do wstrzykiwań

3.    WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH_

4.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA_

1 butelka 100 ml z rozpuszczalnikiem

5.    SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA_

Do podawania dożylnego

Należy zapoznać się z ulotką załączoną do opakowania.

Pojemnik do jednorazowego użycia.

Nie wolno stosować roztworu zawierającego widoczne cząstki stałe

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE_

Szybka infuzja może być szkodliwa.

Wyrzucić całą niezużytą zawartość.

Nie dodawać do tego roztworu żadnych innych leków ani substancji z wyjątkiem substancji o potwierdzonej zgodności.

Przerwać podawanie w razie wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego.

8.    TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków temperatury podczas przechowywania. Nie zamrażać.

Rozpuszczalnik nie zawiera substancji konserwujących, dlatego fiolkę można użyć jedynie raz i następnie wyrzucić.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Actelion Registration Ltd Chiswick Tower 13th Floor 389 Chiswick High Road London W4 4AL Wielka Brytania


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


<[Do uzupełnienia na szczeblu krajowym]>


13. NUMER SERII


Batch


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

VELETRI 0,5 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji VELETRI 1,5 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Epoprostenol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek VELETRI i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku VELETRI

3.    Jak przyjmować lek VELETRI

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek VELETRI

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek VELETRI i w jakim celu się go stosuje

Lek VELETRI zawiera substancję czynną epoprostenol, należący do grupy leków zwanych prostaglandynami, które hamują krzepnięcie krwi i rozszerzają naczynia krwionośne.

Lek VELETRI stosuje się w leczeniu choroby płuc zwanej tętniczym nadciśnieniem płucnym. To stan, w którym ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych w płucach jest za wysokie. Lek VELETRI rozszerza naczynia krwionośne zmniejszając w ten sposób ciśnienie krwi w płucach.

Lek VELETRI jest stosowany w celu zapobiegania krzepnięciu krwi podczas hemodializy w sytuacji, w której nie może być zastosowana heparyna.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku VELETRI Kiedy nie stosować leku VELETRI

   jeśli pacjent ma uczulenie na epoprostenol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma niewydolność serca;

•    jeśli po rozpoczęciu leczenia u pacjenta wystąpi gromadzenie płynu w płucach, powodujące duszność.

Jeśli pacjent uważa, że którakolwiek z opisanych sytuacji odnosi się do niego, nie należy przyjmować leku VELETRI przed skonsultowaniem się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania produktu VELETRI należy omówić to z lekarzem.

Lek VELETRI zawiera sód (mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na jedną dawkę).

Przed rozpoczęciem stosowania leku VELETRI lekarz musi wiedzieć:

•    czy u pacj enta występuj ą j akiekolwiek problemy z krwawieniem.

Uszkodzenie skóry w miejscu wstrzyknięcia

Lek VELETRI jest podawany do żyły. Jest bardzo ważne, aby lek nie wydostał się poza żyłę, do otaczających tkanek. Jeśli to nastąpi, może dojść do uszkodzenia skóry. Objawami takiego uszkodzenia są:

•    tkliwość (ból przy ucisku);

•    pieczenie;

•    kłucie;

•    obrzęk;

•    zaczerwienienie.

Następnie może dojść do powstania pęcherzy i złuszczania skóry. Podczas przyjmowania leku VELETRI należy koniecznie kontrolować miejsce wkłucia.

Należy natychmiast skontaktować się ze szpitalem w celu uzyskania porady, jeśli miejsce wkłucia stanie się bolesne lub opuchnięte, albo wystąpią pęcherze lub złuszczanie skóry.

Wpływ leku VELETRI na ciśnienie krwi i częstość akcji serca

Lek VELETRI może spowodować przyspieszenie lub spowolnienie bicia serca. Może również wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia krwi. Podczas stosowania leku VELETRI u pacjenta będzie kontrolowana częstość akcji serca i ciśnienie krwi. Objawy niskiego ciśnienia krwi obejmują zawroty głowy i omdlenie.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy. Może to wymagać zmniejszenia dawki leku lub przerwania jego podawania.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu VELETRI u dzieci.

Inne leki i VELETRI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach wydawanych bez recepty.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku VELETRI, albo mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Lek VELETRI może również wpływać na działanie innych leków stosowanych w tym samym czasie. Do leków tych należą:

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi;

•    leki stosowane w zapobieganiu powstawaniu zakrzepów we krwi;

•    leki stosowane w celu rozpuszczenia zakrzepów krwi;

•    leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (zwane też NLPZ);

•    digoksyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, ponieważ objawy choroby mogą się nasilić w czasie ciąży.

Nie wiadomo czy składniki leku VELETRI przenikają do mleka ludzkiego. Należy przerwać karmienie piersią podczas stosowania leku VELETRI.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Leczenie może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli pacjent nie czuje się dobrze.

3. Jak przyjmować lek VELETRI

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek VELETRI dostarczany jest w postaci proszku w małej szklanej fiolce. Przed zastosowaniem proszek musi zostać rozpuszczony.

Lek VELETRI nie powinien być podawany w postaci szybkiego wstrzyknięcia do żyły. Powinien być zawsze podawany w postaci infuzji dożylnej (wlewu).

Lekarz zdecyduje jaka dawka leku VELETRI jest odpowiednia dla danego pacjenta. Podawana ilość leku zależy od masy ciała pacjenta i rodzaju choroby. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie dawka może być zwiększona lub zmniejszona.

Lek VELETRI podawany jest w powolnej infuzji do żyły.

Tętnicze nadciśnienie płucne

Po raz pierwszy lek będzie zastosowany w szpitalu. Wynika to z faktu, że lekarz musi kontrolować stan pacjenta i ustalić najlepszą dawkę leku.

Leczenie rozpoczyna się od infuzji (wlewu) leku VELETRI. Dawka leku jest zwiększana do momentu, w którym objawy są złagodzone lub ustępują, a działania niepożądane są łatwe do opanowania. Po ustaleniu właściwej dawki pacjent będzie miał założony na stałe cewnik do żyły. Leczenie można kontynuować za pomocą pompy infuzyjnej.

Hemodializa

Pacjent będzie otrzymywał lek VELETRI podczas trwania zabiegu dializy.

Stosowanie leku VELETRI w domu (tylko w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego)

Jeśli pacjent stosuje lek samodzielnie w domu, zostanie poinstruowany przez lekarza lub pielęgniarkę jak przygotowywać i stosować lek VELETRI. Otrzyma także informacje na temat tego jak przerwać leczenie, jeśli będzie to konieczne. Przerywanie podawania leku VELETRI musi odbywać się stopniowo. Bardzo istotne jest staranne przestrzeganie wszystkich zaleceń.

Lek VELETRI dostarczany jest w postaci proszku w szklanej fiolce. Przed zastosowaniem proszek musi być rozpuszczony w odpowiednim płynie. Płyn ten nie zawiera substancji konserwujących. Jeśli pozostanie jakakolwiek ilość niewykorzystanego płynu, należy go wyrzucić.

Pielęgnacja cewnika do podawania leku

Jeśli pacjent na stałe podłączony cewnik do żyły, bardzo ważne jest utrzymywanie tego miejsca w czystości, w przeciwnym wypadku może dojść do zakażenia. Lekarz lub pielęgniarka poinstruuje pacjenta jak należy czyścić cewnik i miejsce wokół niego. Bardzo istotne jest staranne przestrzeganie wszystkich tych zaleceń. Także bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie wszelkich instrukcji dotyczących zmiany zbiornika z lekiem w pompie (kasety) oraz stosowanie zawsze zestawu do infuzji z filtrem, tak jak zalecił lekarz, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku VELETRI

Należy niezwłocznie zwrócić się pomoc medyczną jeśli pacjent uważa, że przyjął lub otrzymał zbyt dużą dawkę leku VELETRI. Objawy przedawkowania mogą obejmować ból głowy, mdłości, wymioty, przyspieszenie akcji serca, uczucie gorąca lub mrowienie, poczucie zbliżającego się omdlenia (osłabienie, zawroty głowy).

Pominięcie przyjęcia leku VELETRI

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku VELETRI

Przerywanie podawania leku VELETRI musi odbywać się stopniowo. Jeśli leczenie zostanie przerwane zbyt szybko, u pacjenta mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane, w tym zawroty głowy, osłabienie i trudności w oddychaniu. Jeśli wystąpią problemy z pompą infuzyjną lub z cewnikiem, prowadzące do przerwania leczenia lekiem VELETRI, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, pielęgniarką lub personelem szpitala.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów:

•    ból głowy,

•    ból szczęki,

•    ból,

•    wymioty,

•    mdłości (nudności),

•    biegunka,

•    zaczerwienienie twarzy (uderzenia gorąca).

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów:

•    zakażenie krwi (posocznica),

•    przyspieszone bicie serca,

•    wolne bicie serca,

•    niskie ciśnienie krwi,

•    łatwiejsze niż zwykle krwawienie z różnych miejsc (np. z nosa, z dziąseł) i powstawanie sińców,

•    dyskomfort w jamie brzusznej lub ból brzucha,

•    ból w klatce piersiowej,

•    bóle stawów,

•    uczucie lęku, nerwowość,

•    wysypka,

•    ból w miejscu wstrzyknięcia.

Częste działania niepożądane, które mogą być wykryte w badaniach krwi

•    zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek uczestniczących w krzepnięciu krwi).

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów:

•    pocenie się,

•    suchość w ustach.

Rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1.000 pacjentów:

•    zakażenie w miejscu wkłucia.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10.000 pacjentów:

•    uczucie ucisku w klatce piersiowej,

•    uczucie zmęczenia, osłabienia,

•    uczucie pobudzenia,

•    bladość skóry,

•    zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia,

•    nadczynność tarczycy,

•    zablokowanie cewnika do podawania leku.

Inne działania niepożądane

Nie wiadomo u ilu pacjentów może wystąpić:

•    gromadzenie płynu w płucach (obrzęk płuc),

•    zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Należy natychmiast poinformować lekarza lub pielęgniarkę, ponieważ poniższe objawy mogą świadczyć o zakażeniu krwi, obniżeniu ciśnienia krwi lub o ciężkim krwawieniu:

•    pacjent czuje szybsze bicie serca, albo ból w klatce piersiowej lub duszność;

•    pacjent ma zawroty głowy lub uczucie oszołomienia, zwłaszcza podczas wstawania;

•    pacjent ma gorączkę lub dreszcze;

•    pacjent ma częstsze lub dłuższe incydenty krwawienia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek inne objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do krajowego systemu zgłaszania (szczegóły poniżej). Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać lek VELETRI

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce z proszkiem i fioce z rozpuszczalnikiem po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten produkt leczniczy (proszek do sporządzania roztworu do infuzji/proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji) nie wymaga specjalnych warunków temperatury podczas przechowywania. Nie zamrażać.

Rozpuszczalnik nie zawiera substancji konserwujących, dlatego fiolkę można używać jedynie raz i następnie należy ją wyrzucić.

Po rekonstytucji roztwór należy natychmiast rozcieńczyć do ostatecznego stężenia (patrz punkt 7). Warunki przechowywania roztworu leku po rekonstytucji oraz po rozcieńczeniu, patrz punkt 7.

Nie używać tego leku, jeśli w roztworze po rekonstytucji widoczne są jakiekolwiek cząstki stałe.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek VELETRI

VELETRI 0,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

•    Substancją czynną jest epoprostenol (w postaci soli sodowej).

Każda fiolka zawiera 0,531 mg soli sodowej epoprostenolu, co odpowiada 0,5 mg epoprostenolu. Jeden ml roztworu po rekonstytucji zawiera 0,1 mg epoprostenolu (w postaci soli sodowej).

VELETRI 1,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

•    Substancją czynną jest epoprostenol (w postaci soli sodowej).

Każda fiolka zawiera 1,593 mg soli sodowej epoprostenolu, co odpowiada 1,5 mg epoprostenolu. Jeden ml roztworu po rekonstytucji zawiera 0,3 mg epoprostenolu (w postaci soli sodowej).

•    Pozostałe składniki leku to: sacharoza, arginina i wodorotlenek sodu (do korekty pH).

Rozpuszczalnik:

Każda butelka rozpuszczalnika zawiera 100 ml wody do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek VELETRI i co zawiera opakowanie

Biały lub białawy proszek w przezroczystej szklanej fiolce z gumowym korkiem i odrywanym aluminiowym kapslem.

Każde opakowanie zawiera jedną fiolkę zawierającą 0,5 mg proszku.

Każde opakowanie zawiera jedną fiolkę zawierającą 1,5 mg proszku.

Każde opakowanie zawiera jedną butelką zawierającą 100 ml rozpuszczalnika. Rozpuszczalnik jest przezroczystym bezbarwnym roztworem.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Actelion Registration Ltd Chiswick Tower 13th Floor 389 Chiswick High Road London W4 4AL Wielka Brytania

Wytwórca:

Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH

Baslerstrasse 65

79100 Freiburg

Baden-Wurtemberg

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy    VELETRI

Francja    VELETRI

Holandia    VELETRI

Polska    VELETRI

Portugalia    VELETRI

Wielka Brytania VELETRI Włochy    CARIPUL

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 28/01/2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

7. INFORMACJE PRZEZNACZONE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO Hemodializa

Dostępne są następujące dwa rodzaje opakowań do stosowania w hemodializie, zawierające:

•    jedną fiolkę zawierającą jałowy, liofilizowany produkt VELETRI w ilości równoważnej 0,5 mg produktu VELETRI oraz jedną butelkę ze 100 ml rozpuszczalnika.

•    tylko jedną fiolkę zawierającą jałowy, liofilizowany produkt VELETRI w ilości równoważnej 0,5 mg produktu VELETRI.

Rekonstytucja:

Do jałowej strzykawki nabrać 5 ml rozpuszczalnika, wstrzyknąć go do fiolki zawierającej produkt VELETRI i delikatnie wstrząsać, aż do całkowitego rozpuszczenia. Roztwór po rekonstytucji należy skontrolować przed dalszym rozcieńczeniem. Nie wolno podawać produktu w razie stwierdzenia zmiany zabarwienia roztworu lub obecności cząstek stałych. Wszelkie resztki niewykorzystanego przygotowanego roztworu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Rozcieńczanie:

Po rekonstytucji roztwór należy natychmiast rozcieńczyć do ostatecznego stężenia. Do dalszego rozcieńczenia należy użyć tego samego rozcieńczalnika, który został użyty do rekonstytucji jałowego liofilizowanego proszku.

Obliczanie szybkości infuzji:

Szybkość infuzji można wyliczyć korzystając z następującego wzoru:

Szybkość infuzji (ml/min) = Dawkowanie (ng/kg mc./min) * masa ciała (kg)

Stężenie roztworu (ng/ml)

Szybkość infuzji (ml/godz.) = szybkość infuzji (ml/min) * 60 Tętnicze nadciśnienie płucne

Dostępne są następujące cztery rodzaje opakowań do stosowania w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego, zawierające:

•    jedną fiolkę zawierającą jałowy, liofilizowany produkt VELETRI w ilości równoważnej 0,5 mg produktu VELETRI oraz jedną butelkę ze 100 ml rozpuszczalnika.

•    jedną fiolkę zawierającą jałowy, liofilizowany produkt VELETRI w ilości równoważnej 1,5 mg produktu VELETRI oraz jedną butelkę ze 100 ml rozpuszczalnika.

•    tylko jedną fiolkę zawierającą jałowy, liofilizowany produkt VELETRI w ilości równoważnej 0,5 mg produktu VELETRI.

•    tylko jedną fiolkę zawierającą jałowy, liofilizowany produkt VELETRI w ilości równoważnej 1,5 mg produktu VELETRI.

Rozpoczynając leczenie należy zastosować opakowanie zawierające rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych. Podczas długotrwałego podawania produktu VELETRI ostateczne stężenie roztworu może być zwiększone poprzez dodanie zawartości kolejnej fiolki zawierającej 0,5 mg lub 1,5 mg produktu VELETRI w postaci liofilizowanego proszku.

Rekonstytucja:

Do jałowej strzykawki nabrać 5 ml rozpuszczalnika, wstrzyknąć go do fiolki zawierającej produkt VELETRI i delikatnie wstrząsać, aż do całkowitego rozpuszczenia. Roztwór po rekonstytucji należy skontrolować przed dalszym rozcieńczeniem. Nie wolno podawać produktu w razie stwierdzenia zmiany zabarwienia roztworu lub obecności cząstek stałych. Wszelkie resztki niewykorzystanego przygotowanego roztworu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Rozcieńczanie:

Po rekonstytucji roztwór należy natychmiast rozcieńczyć do ostatecznego stężenia. Do dalszego rozcieńczenia należy użyć tego samego rozcieńczalnika, który został użyty do rekonstytucji jałowego liofilizowanego proszku.

Roztwór produktu VELETRI przeznaczony do długotrwałego podawania powinien być przygotowany w pojemniku do podawania leku zgodnym ze stosowaną pompą infuzyjną.

Odpowiednie pompy ambulatoryjne nadające się do podawania produktu VELETRI obejmują:

•    CADD-Legacy 1

•    CADD-Legacy PLUS

Produkowane przez grupę firm Smiths Medical.

Stwierdzono, że następujące elementy wyposażenia pomp nadają się do podawania produktu VELETRI:

•    Jednorazowe kasety CADD (kasetowy pojemnik na lek z zaciskiem, żeńskim złączem luer i korkiem bez odpowietrzenia - nr katalogowy 21-7001-24 dla pojemności 50 ml; 21-7002-24 dla 100 ml) firmy Smiths Medical International Ltd.

•    Zestaw do infuzji CADD z przepływowym filtrem 0,2 mikrona (zestaw do infuzji CADD z męskim złączem luer, filtrem pęcherzyków powietrza 0,2 mikrona, zaciskiem i wbudowanym zaworem antylewarowym z męskim złączem luer - nr katalogowy 21-7106) firmy Smiths Medical International Ltd.

Wolno stosować wyłącznie zestawy infuzyjne z przepływowym filtrem 0,22 mikrona umieszczonym pomiędzy pompą infuzyjna a cewnikiem. Zaleca się stosowanie filtrów z hydrofilową membraną z polieterosulfonu. Zestaw do infuzji i filtr przepływowy muszą wymieniane co 48 godzin lub częściej.

Fiolka zawierająca 0,5 mg epoprostenolu musi być stosowana do przygotowywania roztworów o stężeniu ostatecznym poniżej 15.000 ng/ml.

W Tabeli 1 przedstawione są przykłady przygotowania często stosowanych stężeń roztworów produktu VELETRI. Każda fiolka przeznaczona jest wyłącznie do jednorazowego użytku.

Tabela 1: Często stosowane stężenia - przykładowe sposoby rekonstytucji i rozcieńczania

Stężenie ostateczne (ng/ml)

Wskazówki:

3.000 ng/ml

Rozpuścić zawartość jednej fiolki 0,5 mg w 5 ml rozpuszczalnika.

Pobrać 3 ml zawartość fiolki i uzupełnić identycznym rozcieńczalnikiem do objętości 100 ml.

5.000 ng/ml

Rozpuścić zawartość jednej fiolki 0,5 mg w 5 ml rozpuszczalnika.

Pobrać całą zawartość z fiolki i uzupełnić identycznym rozcieńczalnikiem do objętości 100 ml.

10.000 ng/ml

Rozpuścić zawartość dwóch fiolek 0,5 mg w 5 ml rozpuszczalnika na jedną fiolkę.

Pobrać całą zawartość z fiolek i uzupełnić identycznym rozcieńczalnikiem do objętości 100 ml.

15.000 ng/ml*

Rozpuścić zawartość jednej fiolki 1,5 mg w 5 ml

rozpuszczalnika. Pobrać całą zawartość z fiolki i uzupełnić

identycznym rozcieńczalnikiem do objętości 100 ml.

30.000 ng/ml*

Rozpuścić zawartość dwóch fiolek 1,5 mg w 5 ml rozpuszczalnika na jedną fiolkę.

Pobrać całą zawartość z fiolek i uzupełnić identycznym

rozcieńczalnikiem do objętości 100 ml.

30.000 ng/ml*

Rozpuścić zawartość jednej fiolki 1,5 mg w 5 ml rozpuszczalnika.

Pobrać całą zawartość fiolki i uzupełnić identycznym

rozcieńczalnikiem do objętości 50 ml.

* Roztwory o większych stężeniach mogą być konieczne dla pacjentów otrzymujących produkt VELETRI długookresowo.

Produkt VELETRI rozcieńczony do ostatecznego stężenia w pojemniku do podawania leku może być podawany natychmiast w temperaturze pokojowej (25°C) lub przechowywany przez okres do 8 dni w temperaturze 2°C - 8°C, zgodnie z warunkami określonymi w Tabeli 2.

Tabela 2: Maksymalny czas podawania (w godzinach) w temperaturze pokojowej (25°C) całkowicie rozcieńczonych roztworów przechowywanych w pojemniku do podawania leku.

Zakres stężeń ostatecznych

Natychmiastowe Przy podanie* przechowywaniu do 8 dni w temp.

2°C-8°C*

^ 3.000 ng/ml i < 15.000 ng/ml

48 godziny 24 godziny

^ 15.000 ng/ml

48 godziny 48 godziny

Nie wystawiać całkowicie rozcieńczonego roztworu na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Nie zamrażać. Po rekonstytucji roztwór należy natychmiast rozcieńczyć do ostatecznego stężenia.

Rekonstytucję i rozcieńczanie należy przeprowadzić bezpośrednio przez użyciem.

Świeżo przygotowany rozcieńczony roztwór epoprostenolu przeznaczony do leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego może być podawany natychmiast w temperaturze 25°C lub przechowywany w pojemniku systemu do podawania leku w celu ochrony przed światłem przez okres do 8 dni w temperaturze 2°C - 8°C, zgodnie z warunkami określonymi w Tabeli 2.

39