+ iMeds.pl

Vendal retard 60 mgUlotka Vendal retard

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

VENDAL retard

Morphini hydrochloridum

60 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie . Patrz punkt 4

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek V endal retard i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vendal retard

3.    Jak stosować lek Vendal retard

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vendal retard

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Vendal retard i w jakim celu się go stosuje

Lek Vendal retard jest bardzo silnie działaj ącym i skutecznym lekiem przeciwbólowym.

Stosowany jest w długotrwałym łagodzeniu silnych i bardzo silnych bólów (takich jak bóle towarzyszące chorobie nowotworowej), opornych na słabiej działające środki przeciwbólowe. Tabletki leku Vendal retard zawierają specjalny system dla uwalniania morfiny w sposób kontrolowany tak, aby działały one skutecznie przy dawkowaniu w odstępach 12-godzinnych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vendal retard Kiedy nie stosować leku Vendal retard:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynną - morfinę lub leku którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli u pacjenta występuje choroba dróg oddechowych lub zaburzenia oddychania z innych przyczyn

•    w przypadku zastoju wydzielania śluzu w drogach oddechowych

•    jeśli występują stany drgawkowe lub urazy głowy

•    jeśli występuje porażenna niedrożność jelit

•    w przypadku nagłego bólu brzucha (zespół „ostrego brzucha”) lub niestrawności(opóźnione

opróżnianie żołądka)

•    w przypadku choroby wątroby

•    jeśli jednocześnie podawane są inhibitory oksydazy monoaminowej (leki stosowane w leczeniu depresji) lub w ciągu dwu tygodni od przerwania ich stosowania

•    po spożyciu alkoholu lub leków nasennych

Leku Vendal retard nie należy podawać dzieciom poniżej 1 roku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność w następujących przypadkach:

•    u pacjentów uzależnionych od opioidów

•    w przypadku wysokiego ciśnienia śródczaszkowego lub niskiego ciśnienia krwi

•    w przypadku zaburzeń świadomości

•    choroba dróg żółciowych,

•    kolka moczowodowa,

•    zapalenie trzustki lub jelit, zaparcia,

•    przerost prostaty,

•    niewydolność kory nadnerczy (np. choroba Addisona).

W przypadku podejrzenia porażennej niedrożności jelit lub wystąpienia tego stanu lek należy bezzwłocznie odstawić.

Nie zaleca się stosowania leku Vendal retard w okresie ciąży, w trakcie porodu, u kobiet karmiących piersią (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”) oraz w okresie poprzedzającym operację oraz w trakcie pierwszych 24 godzin po operacji chirurgicznej.

Spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Vendal może powodować zwiększoną senność lub zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych jak spłycenie oddechu z ryzykiem zatrzymania oddychania oraz utratę świadomości. Zaleca się nie spożywać alkoholu podczas przyjmowania leku Vendal retard.

Długotrwałe stosowanie Vendal retard może prowadzić do rozwoju tolerancji na lek powoduj ąc konieczność zastosowania stopniowo coraz większych dawek morfiny do utrzymania kontroli nad bólem. Długotrwałe stosowanie Vendal retard może prowadzić do uzależnienia fizycznego, a przy nagłym przerwaniu leczenia może wystąpić zespół odstawienia (patrz punkt 3 niniejszej ulotki). Odpowiednie podawanie leku pacjentom cierpiącym z powodu przewlekłego bólu zmniejsza ryzyko uzależnienia fizycznego i psychicznego i nie jest zasadniczym problemem w leczeniu pacjentów cierpiących na silne bóle. Występuje tolerancja krzyżowa z innymi opioidami (lekami podobnymi do morfiny). Odpowiednie podawanie leku pacjentom cierpiącym z powodu przewlekłego bólu zmniejsza ryzyko uzależnienia fizycznego i psychicznego.

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat, u pacjentów z niedoczynnością tarczycy oraz u pacjentów ze znacznym upośledzeniem czynności nerek lub wątroby może być wskazane zmniejszenie dawek.

U pacjentów w wieku rozrodczym podczas stosowania leku Vendal retard należy stosować odpowiednią antykoncepcję (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Lek Vendal retard może powodować pozytywne wyniki testów antydopingowych.

Tabletki powlekane nie są przeznaczone do rozpuszczania i wstrzykiwania. Może to powodować obumieranie tkanek w miejscu podania oraz ziarniniakowe zapalenie płuc. Przedawkowanie może również powodować ciężkie działania niepożądane z możliwym zgonem.

Lek Vendal retard a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.

Jednoczesne stosowanie leku Vendal retard i innych leków może powodować wzajemne zwiększanie lub zmniejszanie ich skuteczności.

Lek Vendal retard wzmacnia działanie hamujące układ nerwowy np. uspokojenie i hamowanie czynności oddechowej (zaburzenia oddychania) w przypadku następuj ących leków i substancji:

•    leki przeciwbólowe (w chirurgii szczękowej i ogólnej)

•    leki nasenne i uspokajaj ące

•    neuroleptyki - leki stosowane w zaburzeniach psychicznych (np. depresji i psychozach)

•    niektóre leki przeciw nudnościom i wymiotom

•    niektóre leki przeciwalergiczne

•    inne mocne leki przeciwbólowe (opioidy)

•    alkohol

Lek Vendal retard wzmacnia działanie:

•    leków przeciwbólowych

•    leków uspokajających, znieczulających i nasennych

•    alkoholu

•    leków powodujących zwiotczenie mięśni

•    leków przeciwnadciśnieniowych

Przyjmowanie leku Vendal retard jednocześnie z innymi lekami działaj ącymi na ośrodkowy układ nerwowy (np. lekami nasennymi, uspokajającymi, niektórymi lekami stosowanymi w zaburzeniach psychicznych, benzodiazepinami) może powodować zaburzenia oddechowe z możliwym zgonem. Dlatego należy koniecznie skonsultować się z lekarzem przed jednoczesnym przyjmowaniem leku Vendal i innego leku z tej grupy.

Następujące leki mogą wpływać na działanie leku Vendal retard:

•    leki stosowane w celu zneutralizowania kwasu żołądkowego (antacydy). Należy zachować co najmniej dwugodzinny odstęp między przyjmowaniem obu leków.

•    cymetydyna (lek hamujący wydzielanie kwasów żołądkowych)

•    inhibitory oksydazy monoaminowej (niektóre leki stosowane w leczeniu depresji) - patrz „Kiedy nie należy stosować leku Vendal retard”.

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)

•    klomipramina i amitryptylina (niektóre leki stosowane w leczeniu depresji)

Nie należy stosować leku Vendal retard z innymi lekami przeciwbólowymi o działaniu podobnym do morfiny, ale częściowo przeciwstawnym np. buprenorfina, nalbufina, pentazocyna, ze względu na zmniej szenie działania przeciwbólowego morfiny.

Stosowanie leku Vendal z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas przyjmowania leku Vendal retard należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może nasilać to ich działanie. Duże dawki leku Vendal retard połączone z alkoholem mogą prowadzić do poważnych działań niepożądanych ze zgonem włącznie.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Vendal retard nie należy stosować w okresie ciąży. Z powodu właściwości mutagennych morfiny może doj ść do uszkodzenia płodu. Dlatego pacjenci w wieku rozrodczym, którzy przyjmuj ą Vendal, powinni stosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży.

Nie zaleca się podawania morfiny w trakcie porodu

Ze względu na ryzyko zahamowania oddychania u noworodków. Jeśli w okresie ciąży stosowany był lek Vendal retard, u noworodka może wystąpić zespół odstawienny.

Nie zaleca się podawania morfiny kobietom karmiącym piersią, gdyż przenika ona do mleka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Vendal retard upośledza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Należy tego oczekiwać zwłaszcza w początkowej fazie leczenia, przy każdej zmianie dawkowania oraz w połączeniu z alkoholem lub lekami uspokajającymi.

Należy skonsultować się z lekarzem, czy pacjent zdolny jest do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku VENDAL retard

Lek zawiera laktozę; jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera żółcień pomarańczową - barwnik, który może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Vendal retard

Lek Vendal retard należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Tabletki Vendal retard należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijając wystarczającą ilością płynu. Przełamanie lub rozpuszczenie tabletki spowoduje zniszczenie systemu przedłużonego uwalniania i nagłe uwolnienie dużych ilości leku, co może być przyczyną wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

Dawkowanie

Dawka leku Vendal retard zależy od ciężkości schorzenia, wieku i powinna być dobierana indywidualnie dla każdego pacjenta. Odpowiednia dawka leku będzie kontrolowała ból przez 12 godzin nie powodując wcale lub powodując niewielkie działania niepożądane.

Lekarz zadecyduje o długości okresu leczenia.

W celu dobrania odpowiedniej dawki leku Vendal retard dostępne są następujące moce: 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg i 200 mg.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Zazwyczaj początkowa dawka powinna wynosić 1-3 tabletki 10 mg VENDAL retard ( co odpowiada 10 - 30 mg chlorowodorku morfiny) dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Należy ściśle przestrzegać zasady zachowania 12-godzinnych odstępów między kolejnymi dawkami.

Jeśli ból się nasili lub rozwinie się tolerancja na morfinę, lekarz zwiększy dawkę leku.

Nie zaleca się stosowania w początkowym okresie leczenia tabletek o przedłużonym uwalnianiu Vendal retard o mocach 60, 100, i 200 mg .

Dzieci

Nie stosować leku Vendal retard u dzieci poniżej 1 roku.

Z uwagi na brak wystarczaj ącego doświadczenia nie zaleca się stosowania leku Vendal retard u dzieci poniżej 12 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Lekarz zaleci niższa dawkę początkową.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vendal retard

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku przyj ęcia zbyt dużej ilości tabletek. Największe ryzyko przy przedawkowaniu leku Vendal retard stanowi zaburzenie oddychania.

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: zwężenie źrenic, zaburzenia oddychania (trudności z oddychaniem), spadek ciśnienia krwi. W cięższych przypadkach występuje niewydolność krążenia i pogłębiająca się śpiączka. U dzieci obserwowano uogólnione drgawki.

W razie przypuszczenia, że dziecko przypadkowo przyjęło lek Vendal retard, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nie należy czekać do wystąpienia działań niepożądanych.

Pominięcie zastosowania dawki leku Vendal retard

Jeśli pominięto dawkę leku, należy ją przyjąć możliwie najszybciej. Jeżeli do przyjęcia następnej dawki pozostało niewiele czasu, nie należy przyjmować opuszczonej dawki, tylko następną o zwykłej porze. Następną dawkę należy przyjąć po 12 godzinach.

Nie wolno samodzielnie zwiększać dawki leku.

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Vendal retard

W przypadku nagłego przerwania stosowania leku Vendal retard mogą wystąpić objawy odstawienne jak nudności, wymioty, drżenie, zawroty głowy, biegunka, potliwość, dreszcze, skurcze, przyspieszony puls i wysokie ciśnienie krwi.

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku Vendal retard, należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku pytań i wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Vendal retard może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane pogrupowano według częstości występowania.

Często (występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    senność

•    zwężenie źrenic

•    nudności, wymioty, zaparcia

Jeśli wystąpią nudności, wymioty i (lub) zaparcia, należy skontaktować się z lekarzem, który przepisze odpowiednie leki.

Niezbyt często (występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

•    kołatanie serca

• potliwość, zawroty głowy, ból głowy, stan splątania, zmiany nastroju. Przedawkowanie może prowadzić do zaburzeń oddechowych.

•    skurcz oskrzeli, zaburzenia oddychania

•    bóle kolkowe, suchość w jamie ustnej

•    problemy z oddawaniem moczu, skurcz dróg moczowych

•    rumień

•    skurcz dróg żółciowych

•    omamy

Rzadko (występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    przyspieszenie lub spowolnienie rytmu serca

•    niewyraźne lub podwójne widzenie, mimowolne ruchy gałki ocznej

•    ataki astmy u podatnych pacjentów

•    wysypka, świąd

•    zwiększenie lub zmniej szenie ciśnienia krwi

•    nagromadzenie płynu w tkankach (obrzęki), reakcje nadwrażliwości, ogólne osłabienie aż do omdlenia, dreszcze

•    bezsenność

Bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    nagromadzenie płynu w płucach u pacjentów obj ętych intensywna opieka medyczną

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

• zaburzenia poznawcze, krótkotrwałe skurcze pojedynczego mięśnia lub grup mięśni

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Vendal retard

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Vendal retard po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vendal retard

Substancj ą czynną jest morfiny chlorowodorek

Jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera: 60 mg morfiny chlorowodorku, co odpowiada 45,6 mg morfiny oraz Substancje pomocnicze:

w skład rdzenia tabletki wchodzą: laktoza jednowodna, poliakrylanu dyspersja 30%, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B), hypromeloza, magnezu stearynian;

w skład otoczki tabletki wchodzą: makrogol 6000, talk, dwutlenek tytanu (E 171), hypromeloza, poliakrylanu dyspersja 30%, żółcień chinolinowa (E 104)/żółcień pomarańczowa (E 110).

Jak wygląda lek Vendal retard i co zawiera opakowanie

Tabletki są barwy żółtej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Dostępne są opakowania po 10 i 30 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1 A-8502 Lannach, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

G.L. Pharma GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Al. Jana Pawła II 61 01-031 Warszawa Polska

Tel: 022/ 636 52 23; 636 53 02 Fax: 022/ 636 50 76

Ten produkt medyczny jest zarejestrowany w krajach członkowskich Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

AT/H/-103/001-005:

Austria: Vendal retard 60 mg-Filmtabletten Denmark: Depolan depottabletter 60mg Finland: Depolan depottablette 60 mg Germany: M-Stada 60 mg Retardtabletten Netherlands: Morfine HCl retard CF 60 mg Sweden: Depolan depottabletter 60 mg

AT/H/0106/001-005:

Austria: Morphinhydrochloridtrihydrat “Lannacher” retard 60 mg-Filmtabletten Belgium: Morphine Retard Mylan 60 mg tabletten met verlengde afgifte Germany: Morphin-HCl Krewel 60 mg Retardtabletten

Data zatwierdzenia ulotki:

7/7

Vendal retard

Charakterystyka Vendal retard

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vendal retard

10 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 30 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 60 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 100 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 200 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu


2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Vendal retard, 10 mg: jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg substancji czynnej Morphini hydrochloridum (morfiny chlorowodorku), co odpowiada 7,6 mg morfiny.

Vendal retard, 30 mg: jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 30 mg substancji czynnej Morphini hydrochloridum (morfiny chlorowodorku), co odpowiada 22,8 mg morfiny.

Vendal retard, 60 mg: jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera

60 mg substancji czynnej Morphini hydrochloridum (morfiny chlorowodorku), co odpowiada

45,6 mg morfiny.

Vendal retard, 100 mg: jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera

100 mg substancji czynnej Morphini hydrochloridum (morfiny chlorowodorku), co odpowiada 76 mg

morfiny.

Vendal retard, 200 mg: jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 200 mg substancji czynnej Morphini hydrochloridum (morfiny chlorowodorku), co odpowiada 152 mg morfiny.

Substancje pomocnicze:

Vendal retard 10 mg:

Laktoza j ednowodna

Vendal retard 30 mg:

Laktoza jednowodna

Vendal retard 60 mg:

Laktoza jednowodna Barwnik żółcień pomarańczowa (E110)

Vendal retard 100 mg:

Laktoza jednowodna Barwnik żółcień pomarańczowa (E110)

Vendal retard 200 mg:

Laktoza jednowodna Barwnik żółcień koszenilowa (E124)

Barwnik żółcień pomarańczowa (E110)


8 mg na tabletkę


24,74 mg na tabletkę


49,48 mg na tabletkę 0,00128 mg na tabletkę


82,20 mg na tabletkę 0,0332 mg na tabletkę


164,40 mg na tabletkę 0,0225 mg na tabletkę 0,01375 mg na tabletkę


Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu.

10 mg: Tabletki barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

30 mg: Tabletki barwy niebiesko-zielonej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

60 mg: Tabletki barwy żółtej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

100 mg: Tabletki barwy żółto-pomarańczowej, okrągłe, obustronnie wypukłe. 200 mg: Tabletki barwy czerwonej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

W długotrwałym łagodzeniu silnych i bardzo silnych bólów (takich jak bóle towarzyszące chorobie nowotworowej), opornych na słabiej działające środki przeciwbólowe.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie rozpoczyna się od stopniowego zwiększania dawki preparatu morfiny o natychmiastowym uwalnianiu, w celu określenia dawki morfiny pozwalającej na odpowiednią kontrolę bólu. Następnie pacjent jest przestawiany na tę samą dzienną dawkę tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Bóle przebijające należy łagodzić preparatami morfiny o natychmiastowym uwalnianiu.

Produkt leczniczy Vendal retard należy zażywać w odstępach 12-godzinnych.

Dawkowanie zależy od natężenia bólu, wieku pacjenta i reakcji na uprzednio stosowane leki przeciwbólowe.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa: 10-30 mg chlorowodorku morfiny w odstępach 12-godzinnych. Pacjenci o małej masie ciała (ważący mniej niż 70 kg) wymagają małej dawki początkowej.

Należy zachować ostrożność oraz zmniejszyć dawkę początkową u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby lub czynności nerek.

Wzrastająca intensywność bólu wymaga zwiększania dawek morfiny. Prawidłowym dawkowaniem dla danego pacjenta jest takie, które pozwala kontrolować ból przez pełne 12 godzin i nie występuj ą lub są umiarkowane działania niepożądane.

Zasadniczo tabletki 200 mg są przeznaczone do łagodzenia bólu towarzyszącego chorobie nowotworowej u pacjentów, którzy toleruj ą morfinę i wymagaj ą dziennej dawki morfiny większej niż 200 mg.

Nie należy stosować zbyt wysokiej dawki dziennej u pacjentów leczonych tabletkami o przedłużonym działaniu zamiast morfiny podawanej pozajelitowo.

Dzieci:

Stosowanie morfiny jest przeciwwskazane u dzieci poniżej 1 roku.

Nie ma dostatecznie udokumentowanego doświadczenia dotyczącego stosowania tabletek Vendal retard o przedłużonym uwalnianiu u dzieci w wieku poniżej 12 roku życia.

Sposób podawania

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu. Tabletek powlekanych Vendal retard o przedłużonym uwalnianiu nie wolno dzielić ani rozpuszczać przed podaniem, gdyż może to spowodować uszkodzenie systemu przedłużonego uwalniania, prowadząc do szybkiego uwolnienia morfiny i poważnych działań niepożądanych.

4.3.    Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na morfinę lub substancje pomocnicze.

-    Zahamowanie oddychania.

-    Zastój wydzielania śluzu w drogach oddechowych.

-    Obturacyjna choroba dróg oddechowych.

-    Stany drgawkowe lub urazy głowy.

- Porażenna niedrożność jelit.

-    Zespół “ostrego brzucha” lub opóźnione opróżnianie żołądka.

-    Ostra choroba wątroby.

- Równoczesne podawanie inhibitorów oksydazy monoaminowej lub w ciągu dwu tygodni od przerwania ich stosowania.

-    Stany pobudzenia u pacjentów pod wpływem alkoholu lub leków nasennych.

-    U dzieci poniżej 1 roku.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Najpoważniejszym ryzykiem związanym z przedawkowaniem opioidów jest zahamowanie czynności oddechowej.

Produkt leczniczy Vendal retard należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności w następuj ących przypadkach:

•    uzależnienie od opioidów

•    podwyższone ciśnienie śródczaszkowe

•    niedociśnienie na skutek zmniejszenia objętości krwi w ustroju

•    zaburzenia świadomości

•    choroby dróg żółciowych,

•    kolką moczowodową,

•    zapalenie trzustki

•    zaparcia j elitowe i stany zapalne jelit

•    przerost gruczołu krokowego

•    niewydolność kory nadnerczy.

Tabletek powlekanych nie należy rozpuszczać, ani podawać pozajelitowo. Może to powodować zahamowanie czynności oddechowej, obumieranie tkanek w miejscu podania oraz ziarniniakowe zapalenie narządów (zwłaszcza płuc).

Potencjał uzależniający

Długotrwałe stosowanie produktu Vendal retard może prowadzić do rozwoju tolerancji na lek powoduj ąc konieczność zastosowania stopniowo coraz większych dawek morfiny do utrzymania kontroli nad bólem. Długotrwałe stosowanie produktu Vendal retard może prowadzić do uzależnienia fizycznego, a przy nagłym przerwaniu leczenia może wystąpić zespół odstawienia. Odpowiednie podawanie leku pacjentom cierpiącym z powodu przewlekłego bólu zmniejsza ryzyko uzależnienia fizycznego i psychicznego i nie jest zasadniczym problemem w leczeniu pacjentów cierpiących na silne bóle.

Występuje tolerancja krzyżowa z innymi opioidami.

Stosowanie niezalecane

Jednoczesne spożywanie alkoholu i produktu leczniczego Vendal retard może nasilać działania niepożądane produktu Vendal retard; należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania produktu leczniczego Vendal retard.

Z powodu mutagennych właściwości morfiny, u pacjentów w wieku rozrodczym należy stosować odpowiednią antykoncepcję (patrz punkt 4.6 i 5.3).

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Vendal retard w okresie ciąży, w trakcie porodu, u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.5) oraz w okresie poprzedzającym operację oraz w trakcie pierwszych 24 godzin po operacji chirurgicznej.

W przypadku podejrzenia porażennej niedrożności jelit lub wystąpienia tego stanu lek należy bezzwłocznie odstawić.

Dostosowanie dawki

Zmniejszenie dawki może być wskazane u pacjentów w podeszłym wieku, z niedoczynnością tarczycy oraz u pacjentów ze znacznym upośledzeniem czynności nerek lub wątroby.

Pacjentów, dla których ustalono skuteczną dawkę określonego preparatu opioidowego, nie należy przestawiać na inny preparat morfiny o powolnym, przedłużonym lub kontrolowanym uwalnianiu lub na inny lek przeciwbólowy bez stopniowego zmniejszania dawki i oceny klinicznej.

W przeciwnym przypadku nie ma pewności zachowania działania przeciwbólowego.

Testy antydopingowe

Produkt leczniczy Vendal retard może dawać pozytywne wyniki testów antydopingowych.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę (patrz punkt 2).

Preparat nie należy stosować u pacjentów z rzadko występuj ącą dziedziczną nietolerancj ą galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Tabletki powlekane Vendal retard o mocy 60 mg, 100 mg i 200 mg o zawierają barwniki azowe -E 110, E 124 - patrz punkt 2, mogące wywołać reakcje uczuleniowe, w tym astmę.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Alkohol może wzmacniać działanie farmakodynamiczne produktu leczniczego Vendal retard; należy unikać równoczesnego przyjmowania.

Produkt Vendal retard wzmacnia działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy, np. uspokojenie i zahamowanie czynności oddechowej, następujących produktów:

•    leki przeciwbólowe

•    leki uspokajające i nasenne

•    neuroleptyki

•    leki przeciwdepresyjne

•    leki przeciwwymiotne

•    leki antyhistaminowe

•    inne opioidy

Produkt leczniczy Vendal retard nasila działanie:

•    leków przeciwbólowych

•    leków uspokajaj ących, znieczulaj ących, nasennych

•    leków powoduj ących zwiotczenie mięśni

•    leków przeciwnadciśnieniowych

W przypadku możliwości przedawkowania, należy poinformować pacjenta, że jednoczesne nadużywanie alkoholu, jak również niekontrolowane stosowanie z innymi produktami wpływającymi na ośrodkowy układ nerwowy, może powodować zahamowanie czynności oddechowej oraz zgon.

Na działanie produktu leczniczego Vendal retard mogą wpływać następujące substancje:

•    Antacydy. Jednoczesne podawanie środków neutralizujących kwas żołądkowy może spowodować szybsze od oczekiwanego uwolnienie morfiny. Dlatego też należy zachować odstęp co najmniej dwóch godzin przy podawaniu tych środków.

•    Cymetydyna, która hamuje metabolizm morfiny i w ten sposób może wzmacniać jej działanie.

•    Inhibitory oksydazy monoaminowej, znane z interakcji z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, co może prowadzić do pobudzenia lub depresji ośrodkowego układu nerwowego z kryzysem nad- lub niedociśnieniowym (patrz punkt 4.3)

•    Ryfampicyna przyspiesza znacząco metabolizm doustnie podanej morfiny, skutkiem tego może być konieczne zwiększenie dawki.

•    Klomipramina i amitryptylina wzmacniają działanie przeciwbólowe morfiny, co może częściowo wynikać ze zwiększonej dostępności biologicznej.

Łączenie morfiny z agonistami receptorów opiodowych o słabych właściwościach antagonistycznych (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna) jest przeciwwskazane, ze względu na zmniejszenie działania przeciwbólowego morfiny na skutek konkurencyjnego blokowania receptorów, z ryzykiem wystąpienia zespołu odstawienia.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak wystarczających danych pozwalających na ocenę ryzyka teratogennego u ludzi. Istnieją doniesienia o możliwym związku ze zwiększoną częstością występowania przepuklin. Morfina przenika barierę łożyska. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na potomstwo w okresie trwania ciąży (patrz punkt 5.3). Morfina może być stosowana w okresie ciąży, jeśli korzyści dla matki zdecydowanie przewyższaj ą ryzyko dla dziecka; należy jednak najpierw rozważyć inne możliwości terapeutyczne. Z uwagi na właściwości teratogenne morfiny, pacjenci w wieku rozrodczym, którzy przyjmuj ą morfinę, powinni stosować odpowiednią antykoncepcj ę.

Nie zaleca się podawania morfiny w trakcie porodu ze względu na ryzyko depresji oddechowej noworodków.

U nowonarodzonych dzieci matek poddawanych długotrwałemu leczeniu można zaobserwować zespół odstawienia.

Karmienie piersią

Nie zaleca się podawania morfiny kobietom karmiącym piersią, gdyż przenika ona do mleka.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Morfina może wpływać na zdolność koncentracji i reagowania na bodźce tak, że zdolność do aktywnego uczestniczenia w ruchu drogowym lub obsługi maszyn ulega upośledzeniu lub całkowicie zanika.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane sklasyfikowano według następuj ących częstości występowania:

często (>1/100 do <1/10);

niezbyt często (>1/1000, do <1/100);

rzadko (>1/10 000 do <1/1000);

bardzo rzadko (<1/10 000),

Najczęściej występujące działania niepożądane to nudności, wymioty, zaparcia, zwężenie źrenic i senność.

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: kołatanie serca.

Rzadko: przyspieszenie lub spowolnienie rytmu serca

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: senność.

Niezbyt często: potliwość, zawroty głowy, ból głowy, stan splątania, zmiany nastroju. Przedawkowanie może prowadzić do zaburzeń oddechowych.

Częstość nieznana: zaburzenia poznawcze, mioklonie

Zaburzenia oka:

Często: zwężenie źrenic

Rzadko: niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, oczopląs

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: zahamowanie oddychania, skurcz oskrzeli Rzadko: ataki astmy u podatnych pacjentów

Bardzo rzadko: obrzęk płuc u pacjentów obj ętych intensywna opieka medyczną

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: nudności, wymioty, zaparcia

Niezbyt często: suchość w jamie ustnej, bóle kolkowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: zatrzymanie moczu, skurcz moczowodów

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: rumień Rzadko: pokrzywka, świąd

Zaburzenia naczyniowe:

Rzadko: zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia krwi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Rzadko: obrzęk obwodowy (ustępuj ący po przerwaniu leczenia), reakcje nadwrażliwości na światło, ogólne osłabienia aż do omdlenia, dreszcze

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często: skurcz dróg żółciowych

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: omamy Rzadko: bezsenność

Jeżeli w trakcie stosowania leku Vendal retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu wystąpią nudności lub wymioty, to, w miarę potrzeby, można połączyć podawanie tych tabletek ze środkiem przeciwwymiotnym. W przypadku zaparć można zastosować odpowiedni środek przeczyszczający.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Objawy

Objawami zatrucia morfiną i przedawkowania są szpilkowate źrenice, zahamowanie oddychania i obniżone ciśnienie. W cięższych przypadkach występuje niewydolność krążenia i pogłębiająca się śpiączka. Oprócz tego obserwowano tachykardię, zawroty głowy, spadek temperatury ciała i zwiotczenie mięśni szkieletowych. U dzieci obserwowano uogólnione drgawki.

Leczenie

Zasadniczą uwagę należy zwrócić na zapewnienie drożności dróg oddechowych i zastosować wspomagane lub kontrolowane oddychanie.

W przypadku masywnego przedawkowania zaleca się dożylne podanie naloksonu. Szybkość wlewu powinna być odpowiednia do uprzednio podanych dawek uderzeniowych i do odpowiedzi pacjenta. Jednakże, z uwagi na względnie krótki czas działania naloksonu, należy ściśle monitorować pacjenta do czasu trwałego przywrócenia samodzielnego oddychania. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu uwalniaj ą morfinę przez okres do dwunastu godzin od ich podania. Tym samym leczenie przedawkowania morfiny należy odpowiednio modyfikować.

Nie należy podawać naloksonu w przypadku braku klinicznie istotnej depresji krążeniowej lub oddechowej, wtórnych do przedawkowania morfiny. Należy zachować ostrożność przy podawaniu naloksonu osobom, o których wiadomo, lub które podejrzewa się o fizyczne uzależnienie od morfiny. W takich przypadkach, nagłe lub całkowite cofnięcie skutków działania opioidu może wywołać ostry zespół odstawienia.

Niewchłonięty lek można usunąć przez płukanie żołądka.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: naturalne alkaloidy opium.

Kod ATC: N02AA01

Morfina działa jak agonista receptorów opioidów w ośrodkowym układzie nerwowym, zwłaszcza receptorów p, a w mniejszym stopniu również receptorów k. Uważa się, że receptory p pośredniczą w znieczuleniu nadkręgowym, depresji oddechowej i euforii, zaś receptory k - w znieczuleniu kręgowym, zwężeniu źrenic i odpowiadają za uspokojenie polekowe. Morfina działa również bezpośrednio na sploty nerwów ścian jelit, powoduj ąc zaparcia.

W pacjentów w podeszłym wieku działanie przeciwbólowe morfiny ulega nasileniu.

Innymi skutkami działania morfiny na ośrodkowy układ nerwowy są nudności, wymioty i uwalnianie hormonu antydiuretycznego.

Zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego powodowane przez morfinę może prowadzić do niewydolności oddechowej u pacjentów z obniżoną zdolnością do wentylacji na skutek choroby płuc lub działania innych leków.

U osób chorych na zapalenie mózgu działanie morfiny może być nasilone.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Doustnie podana morfina jest łatwo wchłaniana i przechodzi intensywny i zmienny metabolizm w wątrobie z efektem pierwszego przejścia.

Biologiczna dostępność morfiny wynosi 30% i waha się w zakresie pomiędzy 10% a 50%.

U pacjentów z nowotworami wątroby dostępność biologiczna może być wyższa. Farmakokinetyka morfiny wykazuje liniową zależność od dawki.

Produkt Vendal retard posiada postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co pozwala podawać kolejne dawki co 12 godzin, podczas gdy formy o natychmiastowym uwalnianiu wymagają podawania co 4-6 godzin.

Wartość Tmax po podaniu tabletek Vendal retard po posiłku wzrasta z 2,4 (na czczo) do 3,4 godziny. Morfina przenika barierę łożyska i jest wydzielana do mleka ludzkiego.

Metabolizm

Duża część ulega przemianie do glukuronidu, który powraca do krążenia wątrobowo-jelitowego. Wydalanie

Wydalanie morfiny następuje głównie przez nerki, a jedynie w niewielkim stopniu z żółcią. Około 90% morfiny zostaje wydalone w postaci metabolitów (3-glukuronian morfiny i 6-glukuronian morfiny). Aktywność 6-glukuronianu morfiny jest większa niż związku wyjściowego.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania doświadczalne wykazały, że siarczan morfiny wywołuje uszkodzenia chromosomów u zwierząt w komórkach somatycznych i gametach, a u ludzi w komórkach somatycznych. Należy liczyć się z działaniem genotoksycznym dla ludzi. Nie przeprowadzono długotrwałych badań właściwości rakotwórczych morfiny u zwierząt. W kilku badaniach wykazano, że morfina może sprzyjać rozwojowi nowotworów.

W badaniach na zwierzętach wykazano potencjalne właściwości teratogenne i zaburzenia neurobehawioralne w rozwijaj ących się organizmach, aczkolwiek wyniki badań na ludziach nie wykazały wad rozwojowych ani efektów fetotoksycznych powodowanych przez morfinę.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Tabletki o mocy 10 mg:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, poliakrylanu dyspersja 30%, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B), hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: makrogol 6000, talk, dwutlenek tytanu (E 171), hypromeloza, poliakrylanu dyspersja 30%.

Tabletki o mocy 30 mg:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, poliakrylanu dyspersja 30%, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B), hypromeloza, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: makrogol 6000, talk, dwutlenek tytanu (E 171), hypromeloza, poliakrylanu dyspersja 30%, indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa (E 104)/indygotyna (E 132).

Tabletki o mocy 60 mg:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, poliakrylanu dyspersja 30%, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B), hypromeloza, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: makrogol 6000, talk, dwutlenek tytanu (E 171), hypromeloza, poliakrylanu dyspersja 30%, żółcień chinolinowa (E 104)/żółcień pomarańczowa (E 110).

Tabletki o mocy 100 mg:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, poliakrylanu dyspersja 30%, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B), hypromeloza, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: makrogol 6000, talk, dwutlenek tytanu (E 171), hypromeloza, poliakrylanu dyspersja 30%, żółcień chinolinowa (E 104)/żółcień pomarańczowa (E 110), żółcień pomarańczowa (E 110).

Tabletki o mocy 200 mg:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, poliakrylanu dyspersja 30%, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B), hypromeloza, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: makrogol 6000, talk, hypromeloza, poliakrylanu dyspersja 30%, czerwień koszenilowa (E 124), żółcień pomarańczowa (E 110).

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3.    Okres ważności

Vendal retard, 10 mg: 3 lata.

Vendal retard, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg: 5 lat.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al/PVC.

Każdy blister zawiera 10 tabletek.

1 lub 3 blistry (10 lub 30 tabletek) wraz z ulotką informacyjną, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1 A-8502 Lannach, Austria

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vendal retard, 10 mg - 7438 Vendal retard, 30 mg - 7439 Vendal retard, 60 mg - 7440 Vendal retard, 100 mg - 7441 Vendal retard, 200 mg - 7442

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Vendal retard, 10 mg - 29.12.2003 r.

03.03.2008    r.

31.05.2013    r.

Vendal retard, 30 mg - 29.12.2003 r.

03.03.2008    r.

31.05.2013    r.

Vendal retard, 60 mg - 29.12.2003 r.

03.03.2008    r.

31.05.2013    r.

Vendal retard, 100 mg - 29.12.2003 r.

03.03.2008    r.

31.05.2013    r.

Vendal retard, 200 mg - 29.12.2003

03.03.2008    r.

31.05.2013    r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/10

Vendal retard