Imeds.pl

Venolyte -

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Yenolyte, roztwór do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Venolyte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venolyte

3.    Jak stosować Venolyte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać V enolyte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Venolyte i w jakim celu się go stosuje

Venolyte jest roztworem do infuzji.

Venolyte jest stosowany w leczeniu:

-    odwodnienia pozakomórkowego    (utrata wody);

-    hipowolemii (nagłe zmniejszenie    objętości krwi krążącej);

-    łagodnej kwasicy metabolicznej (zwiększenie kwasowości krwi spowodowane chorobami metabolicznymi).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venolyte

Kiedy nie stosować leku Yenolyte

-    jeśli pacjent ma uczulenie na octan sodu trójwodny, chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek magnezu sześciowodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Leku Venolyte nie należy stosować jeśli pacjent:

-    jest przewodniony (zbyt duża ilość płynu w organizmie), szczególnie w przypadku obrzęku płuc (gromadzenie się płynu w płucach) oraz w zastoinowej niewydolności serca (serce nie może pompować wystarczającej ilości krwi przez ciało);

-    ma ciężkie zaburzenia czynności nerek;

-    ma zasadowicę metaboliczną (obniżona kwasowość krwi spowodowana chorobami metabolicznymi);

-    ma hiperkaliemię (zbyt duże stężenie potasu we krwi).

Lekarz sprawdzi czy powyższe sytuacje dotyczą pacjenta.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Yenolyte:

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia rytmu serca;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia elektrolitowe (np. zbyt wysokie stężenie potasu, sodu, magnezu czy chlorków);

-    jeśli u pacjenta występuje podwyższone ciśnienie krwi;

-    jeśli u pacjentki występuje rzucawka (powikłanie w okresie ciąży, głównie objawiające się podwyższonym ciśnieniem krwi i znaczną ilością białka w moczu);

-    jeśli u pacjenta występuje aldosteronizm (objawiający się podwyższonym ciśnieniem krwi i zmniejszonym stężeniem potasu, spowodowany przez nadmiar hormonu - aldosteronu);

-    jeśli u pacjenta stosowane jest inne leczenie lub występują objawy związane z zatrzymaniem sodu w organizmie (np. kortykosteroidy/steroidy);

-    jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne oszczędzające potas (stosowane do zwiększenia objętości moczu);

-    jeśli u pacjenta występuje znaczny niedobór potasu;

-    jeśli pacjent przyjął duże dawki naparstnicy (lek stosowany w leczeniu chorób serca);

-    jeśli u pacjenta występuje miastenia (choroba polegająca na znacznym osłabieniu mięśni);

-    jeśli pacjent był ostatnio operowany i podano mu lek zwiotczający mięśnie (lek blokujący przewodzenie nerwowo-mięśniowe);

-    w przypadku stosowania dużych objętości tego roztworu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Venolyte należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Dzieci i młodzież

Brak specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności.

Venolyte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Venolyte nie jest zalecany, jeśli pacjent przyjmuje:

-    kortykosteroidy/steroidy lub karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu wrzodów przewodu pokarmowego) ponieważ ich stosowanie jest związane z zatrzymaniem sodu i wody w organizmie (gromadzenie płynu w tkankach i zwiększenie ciśnienia krwi);

-    leki moczopędne oszczędzające potas (stosowane do zwiększania objętości moczu, takie jak amiloryd, spironolakton, triamteren, stosowane w monoterapii (jako pojedyncze leki) lub w skojarzeniu z innymi lekami);

-    inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) i antagoniści receptorów angiotensyny II (leki stosowane głównie do kontrolowania ciśnienia krwi i leczenia niewydolności serca);

-    takrolimus i cyklosporyna (leki    zapobiegające    odrzuceniu    przeszczepów);

-    leki zwiotczające mięśnie;

-    salicylany (leki stosowane w celu łagodzenia bólu i zmniejszenia gorączki);

-    lit (lek przeciwdepresyjny);

-    leki o odczynie alkalicznym, np.    sympatomimetyki    (takie jak amfetamina).

Venolyte z jedzeniem i piciem

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu podczas jednoczesnego stosowania z jedzeniem i piciem. Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Venolyte można bezpiecznie stosować w okresie ciąży i podczas karmienia piersią tak długo, jak jest kontrolowana równowaga wodno-elektrolitowa.

Jeśli do leku Venolyte dodano inny lek, należy oddzielnie rozważyć jego właściwości i stosowanie w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią. Lekarz omówi to z pacjentką.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Venolyte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Venolyte jest podawany w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę.

Pacjent otrzyma ten lek w postaci infuzji dożylnej (infuzja do żyły).

Ilość leku i szybkość podawania zależą od stanu pacjenta. Lekarz zdecyduje o dawce odpowiedniej dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venolyte

Jest mało prawdopodobne, że pacjent otrzyma większą dawkę niż powinien, ponieważ lek ten jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, którzy kontrolują stan pacjenta podczas leczenia. Jednakże należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o jakichkolwiek wątpliwościach.

W razie przypadkowego przedawkowania podawanie leku będzie przerwane i pacjent będzie obserwowany pod kątem wystąpienia objawów związanych z lekiem. Konieczne może być zastosowanie leczenia w celu usunięcia nadmiaru płynu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    przewodnienie (za dużo płynu w organizmie) i niewydolność serca u pacjentów z chorobami serca lub obrzękiem płuc (gromadzenie się płynu w płucach).

Często (występujące częściej niż u 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    rozcieńczenie składników krwi i zmniejszenie hematokrytu (część objętości krwi, zajmowana przez krwinki czerwone), szczególnie po podaniu dużej objętości tego roztworu.

Inne działania niepożądane:

-    gromadzenie płynu w tkankach (obrzęk);

-    gorączka;

-    zakażenie w miejscu wkłucia, miejscowy ból lub reakcja;

-    podrażnienie żyły, zakrzepica żylna (powstawanie skrzepu) lub zapalenie żył rozciągające się od miejsca podania;

-    wynaczynienie (wyciek płynu z żyły).

Lekarz lub pielęgniarka będą obserwowali pacjenta podczas stosowania tego leku. Jeśli wystąpi którekolwiek z tych działań niepożądanych, leczenie zostanie przerwane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie obj awy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek należy zużyć bezpośrednio po otwarciu butelki lub worka.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Yenolyte

Substancjami czynnymi leku są:

500 ml

1000 ml

Sodu octan trójwodny 2,32 g

4,63 g

Sodu chlorek

3,01 g

6,02 g

Potasu chlorek

0,15 g

0,30 g

Magnezu chlorek sześciowodny

0,15 g

0,30 g

Elektrolity:

Na+

137,0 mmol/l

K+

4,0 mmol/l

Mg++

1,5 mmol/l

Cl-

110,0 mmol/l

CHbCOO"

34,0 mmol/l

Teoretyczna osmolarność: 286,5 mOsm/l

Kwasowość miareczkowa:    <2,5 mmol NaOH/l

pH:    6,9 - 7,9

- Pozostałe składniki leku to: woda do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH).

Jak wygląda Yenolyte i co zawiera opakowanie

Venolyte jest przezroczystym i bezbarwnym roztworem pakowanym w elastyczny, zgrzewany, plastikowy worek typu freeflex lub w plastikową butelkę KabiPac.

Roztwór dostępny jest w opakowaniach po 500 ml lub po 1000 ml.

Poliolefinowe worki (freeflex) w ochronnym opakowaniu z folii: 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml Butelki LDPE (KabiPac): 10 x 500 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca

Fresenius Kabi Deutschland GmbH Freseniusstrasse 1 61169 Friedberg Niemcy

Fresenius Kabi France 6 rue du Rempart 27400 Louviers Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Ionolyte, oplossing voor infusie

Francja

Ionoven, solution pour perfusion

Hiszpania

IONOLYTE solución para perfUsión

Holandia

Ionolyte, oplossing voor infusie

Norwegia

Ionolyte mfusjonsv$ske, oppl0sning

Polska

Venolyte

Portugalia

Ionoven, soluęao para perfusao

Czechy

Isolyte, Infuzm roztok

Słowacja

Isolyte, infuzny roztok

Węgry

Isolyte, oldatos infuzió

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego: Dawkowanie

Pacjenci dorośli, dzieci i młodzież

Dawka i szybkość infuzji zależą od wieku, masy ciała, stanu klinicznego i parametrów biologicznych pacjenta (włączając równowagę kwasowo-zasadową) oraz od terapii skojarzonej.

Zalecane dawki

Maksymalna dawka dobowa odpowiada zapotrzebowaniu pacjenta na płyny i elektrolity. W celu tymczasowego uzupełnienia krwi konieczne jest podanie objętości 3- do 5-krotnie większej niż utracona ilość krwi.

Zalecana dawka w typowych przypadkach

Pacjenci dorośli, w podeszłym wieku i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej): 500 ml do 3 litrów/24 godziny. Niemowlęta, małe dzieci i dzieci (w wieku od 28 dni do 11 lat): 20 ml/kg mc. do 100 ml/kg mc./24 godziny.

Szybkość podawania

W długotrwałym leczeniu pacjentów dorosłych, poza ciężką utratą płynów, szybkość infuzji zwykle wynosi 40 ml/kg mc./24 godziny.

U dzieci i młodzieży szybkość infuzji zwykle wynosi 5 ml/kg mc./godz., ale szybkość różni się w zależności od wieku: niemowlęta 6 do 8 ml/kg mc./godz., małe dzieci 4 do 6 ml/kg mc./godz., dzieci w wieku szkolnym 2 do 4 ml/kg mc./godz.

Sposób podawania Do podawania dożylnego.

6