+ iMeds.pl

Venolyte -Ulotka Venolyte

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Yenolyte, roztwór do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Venolyte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venolyte

3.    Jak stosować Venolyte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać V enolyte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Venolyte i w jakim celu się go stosuje

Venolyte jest roztworem do infuzji.

Venolyte jest stosowany w leczeniu:

-    odwodnienia pozakomórkowego    (utrata wody);

-    hipowolemii (nagłe zmniejszenie    objętości    krwi krążącej);

-    łagodnej kwasicy metabolicznej (zwiększenie kwasowości krwi spowodowane chorobami metabolicznymi).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venolyte

Kiedy nie stosować leku Yenolyte

-    jeśli pacjent ma uczulenie na octan sodu trójwodny, chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek magnezu sześciowodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Leku Venolyte nie należy stosować jeśli pacjent:

-    jest przewodniony (zbyt duża ilość płynu w organizmie), szczególnie w przypadku obrzęku płuc (gromadzenie się płynu w płucach) oraz w zastoinowej niewydolności serca (serce nie może pompować wystarczającej ilości krwi przez ciało);

-    ma ciężkie zaburzenia czynności nerek;

-    ma zasadowicę metaboliczną (obniżona kwasowość krwi spowodowana chorobami metabolicznymi);

-    ma hiperkaliemię (zbyt duże stężenie potasu we krwi).

Lekarz sprawdzi czy powyższe sytuacje dotyczą pacjenta.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Yenolyte:

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia rytmu serca;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia elektrolitowe (np. zbyt wysokie stężenie potasu, sodu, magnezu czy chlorków);

-    jeśli u pacjenta występuje podwyższone ciśnienie krwi;

-    jeśli u pacjentki występuje rzucawka (powikłanie w okresie ciąży, głównie objawiające się podwyższonym ciśnieniem krwi i znaczną ilością białka w moczu);

-    jeśli u pacjenta występuje aldosteronizm (objawiający się podwyższonym ciśnieniem krwi i zmniejszonym stężeniem potasu, spowodowany przez nadmiar hormonu - aldosteronu);

-    jeśli u pacjenta stosowane jest inne leczenie lub występują objawy związane z zatrzymaniem sodu w organizmie (np. kortykosteroidy/steroidy);

-    jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne oszczędzające potas (stosowane do zwiększenia objętości moczu);

-    jeśli u pacjenta występuje znaczny niedobór potasu;

-    jeśli pacjent przyjął duże dawki naparstnicy (lek stosowany w leczeniu chorób serca);

-    jeśli u pacjenta występuje miastenia (choroba polegająca na znacznym osłabieniu mięśni);

-    jeśli pacjent był ostatnio operowany i podano mu lek zwiotczający mięśnie (lek blokujący przewodzenie nerwowo-mięśniowe);

-    w przypadku stosowania dużych objętości tego roztworu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Venolyte należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Dzieci i młodzież

Brak specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności.

Venolyte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Venolyte nie jest zalecany, jeśli pacjent przyjmuje:

-    kortykosteroidy/steroidy lub karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu wrzodów przewodu pokarmowego) ponieważ ich stosowanie jest związane z zatrzymaniem sodu i wody w organizmie (gromadzenie płynu w tkankach i zwiększenie ciśnienia krwi);

-    leki moczopędne oszczędzające potas (stosowane do zwiększania objętości moczu, takie jak amiloryd, spironolakton, triamteren, stosowane w monoterapii (jako pojedyncze leki) lub w skojarzeniu z innymi lekami);

-    inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) i antagoniści receptorów angiotensyny II (leki stosowane głównie do kontrolowania ciśnienia krwi i leczenia niewydolności serca);

-    takrolimus i cyklosporyna (leki    zapobiegające    odrzuceniu    przeszczepów);

-    leki zwiotczające mięśnie;

-    salicylany (leki stosowane w celu łagodzenia bólu i zmniejszenia gorączki);

-    lit (lek przeciwdepresyjny);

-    leki o odczynie alkalicznym, np.    sympatomimetyki    (takie jak amfetamina).

Venolyte z jedzeniem i piciem

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu podczas jednoczesnego stosowania z jedzeniem i piciem. Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Venolyte można bezpiecznie stosować w okresie ciąży i podczas karmienia piersią tak długo, jak jest kontrolowana równowaga wodno-elektrolitowa.

Jeśli do leku Venolyte dodano inny lek, należy oddzielnie rozważyć jego właściwości i stosowanie w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią. Lekarz omówi to z pacjentką.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Venolyte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Venolyte jest podawany w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę.

Pacjent otrzyma ten lek w postaci infuzji dożylnej (infuzja do żyły).

Ilość leku i szybkość podawania zależą od stanu pacjenta. Lekarz zdecyduje o dawce odpowiedniej dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venolyte

Jest mało prawdopodobne, że pacjent otrzyma większą dawkę niż powinien, ponieważ lek ten jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, którzy kontrolują stan pacjenta podczas leczenia. Jednakże należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o jakichkolwiek wątpliwościach.

W razie przypadkowego przedawkowania podawanie leku będzie przerwane i pacjent będzie obserwowany pod kątem wystąpienia objawów związanych z lekiem. Konieczne może być zastosowanie leczenia w celu usunięcia nadmiaru płynu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    przewodnienie (za dużo płynu w organizmie) i niewydolność serca u pacjentów z chorobami serca lub obrzękiem płuc (gromadzenie się płynu w płucach).

Często (występujące częściej niż u 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    rozcieńczenie składników krwi i zmniejszenie hematokrytu (część objętości krwi, zajmowana przez krwinki czerwone), szczególnie po podaniu dużej objętości tego roztworu.

Inne działania niepożądane:

-    gromadzenie płynu w tkankach (obrzęk);

-    gorączka;

-    zakażenie w miejscu wkłucia, miejscowy ból lub reakcja;

-    podrażnienie żyły, zakrzepica żylna (powstawanie skrzepu) lub zapalenie żył rozciągające się od miejsca podania;

-    wynaczynienie (wyciek płynu z żyły).

Lekarz lub pielęgniarka będą obserwowali pacjenta podczas stosowania tego leku. Jeśli wystąpi którekolwiek z tych działań niepożądanych, leczenie zostanie przerwane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie obj awy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek należy zużyć bezpośrednio po otwarciu butelki lub worka.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Venolyte

Substancjami czynnymi leku są:

500 ml

1000 ml

Sodu octan trójwodny 2,32 g

4,63 g

Sodu chlorek

3,01 g

6,02 g

Potasu chlorek

0,15 g

0,30 g

Magnezu chlorek sześciowodny

0,15 g

0,30 g

Elektrolity:

Na+

137,0 mmol/l

K+

4,0 mmol/l

Mg++

1,5 mmol/l

Cl-

110,0 mmol/l

CHbCOO"

34,0 mmol/l

Teoretyczna osmolarność: 286,5 mOsm/l

Kwasowość miareczkowa:    <2,5 mmol NaOH/l

pH:    6,9 - 7,9

- Pozostałe składniki leku to: woda do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH).

Jak wygląda Venolyte i co zawiera opakowanie

Venolyte jest przezroczystym i bezbarwnym roztworem pakowanym w elastyczny, zgrzewany, plastikowy worek typu freeflex lub w plastikową butelkę KabiPac.

Roztwór dostępny jest w opakowaniach po 500 ml lub po 1000 ml.

Poliolefinowe worki (freeflex) w ochronnym opakowaniu z folii: 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml Butelki LDPE (KabiPac): 10 x 500 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca

Fresenius Kabi Deutschland GmbH Freseniusstrasse 1 61169 Friedberg Niemcy

Fresenius Kabi France 6 rue du Rempart 27400 Louviers Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Ionolyte, oplossing voor infusie

Francja

Ionoven, solution pour perfusion

Hiszpania

IONOLYTE solución para perfusión

Holandia

Ionolyte, oplossing voor infusie

Norwegia

Ionolyte infusjonsvæske, oppl0sning

Polska

Venolyte

Portugalia

Ionoven, soluçâo para perfusâo

Czechy

Isolyte, Infuzní roztok

Słowacja

Isolyte, infúzny roztok

Węgry

Isolyte, oldatos infúzió

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego: Dawkowanie

Pacjenci dorośli, dzieci i młodzież

Dawka i szybkość infuzji zależą od wieku, masy ciała, stanu klinicznego i parametrów biologicznych pacjenta (włączając równowagę kwasowo-zasadową) oraz od terapii skojarzonej.

Zalecane dawki

Maksymalna dawka dobowa odpowiada zapotrzebowaniu pacjenta na płyny i elektrolity. W celu tymczasowego uzupełnienia krwi konieczne jest podanie objętości 3- do 5-krotnie większej niż utracona ilość krwi.

Zalecana dawka w typowych przypadkach

Pacjenci dorośli, w podeszłym wieku i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej): 500 ml do 3 litrów/24 godziny. Niemowlęta, małe dzieci i dzieci (w wieku od 28 dni do 11 lat): 20 ml/kg mc. do 100 ml/kg mc./24 godziny.

Szybkość podawania

W długotrwałym leczeniu pacjentów dorosłych, poza ciężką utratą płynów, szybkość infuzji zwykle wynosi 40 ml/kg mc./24 godziny.

U dzieci i młodzieży szybkość infuzji zwykle wynosi 5 ml/kg mc./godz., ale szybkość różni się w zależności od wieku: niemowlęta 6 do 8 ml/kg mc./godz., małe dzieci 4 do 6 ml/kg mc./godz., dzieci w wieku szkolnym 2 do 4 ml/kg mc./godz.

Sposób podawania Do podawania dożylnego.

6

Venolyte

Charakterystyka Venolyte

CHARAKTERYSTKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Venolyte, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Elektrolity:

Na+

K+

Mg++

Cl-

CH3COO-


137.0    mmol/l

4,0 mmol/l

1,5 mmol/l

110.0    mmol/l

34,0 mmol/l


Roztwór do infuzji zawiera:

500 ml

1000 ml

Sodu octan trójwodny

2,32 g

4,63 g

Sodu chlorek

3,01 g

6,02 g

Potasu chlorek

0,15 g

0,30 g

Magnezu chlorek sześciowodny

0,15 g

0,30 g

286,5 mOsm/l <2,5 mmol NaOH/l

6,9 - 7,9


Teoretyczna osmolarność: Kwasowość miareczkowa: pH:

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji Przezroczysty, bezbarwny roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Venolyte jest wskazany:

-    głównie w odwodnieniu pozakomórkowym, bez względu na przyczynę (wymioty, biegunka, przetoka itp.);

-    w hipowolemii, niezależnie od jej przyczyny (wstrząs krwotoczny, oparzenia, okołooperacyjna utrata wody i elektrolitów);

-    w łagodnej kwasicy metabolicznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Pacjenci dorośli, dzieci i młodzież

Dawka i szybkość infuzji zależą od wieku, masy ciała, stanu klinicznego i parametrów biologicznych pacjenta (włączając równowagę kwasowo-zasadową) oraz od terapii skojarzonej.

Zalecane dawki

Maksymalna dawka dobowa odpowiada zapotrzebowaniu pacjenta na płyny i elektrolity. W celu tymczasowego uzupełnienia krwi konieczne jest podanie objętości 3- do 5-krotnie większej niż utracona ilość krwi.

Zalecana dawka w typowych przypadkach

Pacjenci dorośli, w podeszłym wieku i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej): 500 ml do 3 litrów/24 godziny. Niemowlęta, małe dzieci i dzieci (w wieku od 28 dni do 11 lat): 20 ml/kg mc. do 100 ml/kg mc./24 godziny.

Szybkość podawania

W długotrwałym leczeniu pacjentów dorosłych, poza ciężką utratą płynów, szybkość infuzji zwykle wynosi 40 ml/kg mc./24 godziny.

U dzieci i młodzieży szybkość infuzji zwykle wynosi 5 ml/kg mc./godz., ale szybkość różni się w zależności od wieku: niemowlęta 6 do 8 ml/kg mc./godz., małe dzieci 4 do 6 ml/kg mc./godz., dzieci w wieku szkolnym 2 do 4 ml/kg mc./godz.

Sposób podawania Do podawania dożylnego.

4.3    Przeciwwskazania

Ten produkt leczniczy jest przeciwwskazany w następujących sytuacjach:

-    nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    przeciążenie płynami (przewodnienie), zwłaszcza w przypadku obrzęku płuc i zastoinowej niewydolności serca;

-    ciężka niewydolność nerek;

-    zasadowica metaboliczna;

-    hiperkaliemia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy kontrolować stan kliniczny pacjenta i parametry laboratoryjne (równowagę płynową, elektrolity we krwi i w moczu oraz równowagę kwasowo-zasadową), szczególnie podczas stosowania większych objętości roztworu.

Należy unikać przeciążenia płynami spowodowanego przedawkowaniem. Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia przewodnienia szczególnie u pacjentów z niewydolnością serca lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Należy odpowiednio dostosować dawkowanie.

W zasadowicy metabolicznej i w sytuacjach klinicznych, w których należy unikać alkalizacji, należy wybierać roztwory, takie, jak 0,9% roztwór chlorku sodu, zamiast roztworów alkalizujących takich, jak Venolyte.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami elektrolitowymi, takimi jak hipernatremia, hipermagnezemia i hiperchloremia.

Roztwory zawierające chlorek sodu należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem, niewydolnością serca, obrzękiem obwodowym lub obrzękiem płucnym, zaburzeniami czynności nerek, stanem przedrzucawkowym, aldosteronizmem lub z innymi chorobami lub podczas leczenia (np. kortykosteroidami/steroidami) związanego z zatrzymaniem sodu (patrz punkt 4.5).

Ponieważ ten roztwór zawiera potas, nie zaleca się leczenia skojarzonego z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas. Stężenie potasu w osoczu należy uważnie kontrolować u pacjentów z ryzykiem wystąpienia hiperkaliemii, np. w przypadku ciężkiej, przewlekłej niewydolności nerek (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność podczas skojarzonego stosowania z inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami receptora angiotensyny II, suksametonium, takrolimusem, cyklosporyną lub w przypadku ciężkiego zatrucia naparstnicą (ryzyko wystąpienia objawów kardiologicznych).

Mimo, że stężenie potasu w produkcie leczniczym Venolyte jest podobne do stężenia w osoczu, to jest niewystarczające do skutecznego uzupełnienia potasu w przypadku ciężkiego jego niedoboru. Nie należy stosować produktu leczniczego Venolyte w tym celu.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania roztworów zawierających sole magnezu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ciężkimi zaburzeniami rytmu serca lub miastenią. Należy kontrolować pacjentów pod kątem wystąpienia klinicznych objawów spowodowanych nadmiarem magnezu, szczególnie podczas leczenia rzucawki. Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego w okresie pooperacyjnym po zastosowaniu blokady nerwowo-mięśniowej , z uwagi na możliwość rekuraryzacji po podaniu soli magnezu (patrz punkt 4.5).

Z uwagi na zawartość jonów octanowych, Venolyte może powodować zasadowicę metaboliczną. Nie należy go jednak stosować w leczeniu ciężkiej kwasicy metabolicznej lub oddechowej.

Podczas długotrwałego leczenia pozajelitowego pacjent musi otrzymywać odpowiednie składniki odżywcze.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje związane z obecnością sodu

Połączenia niezalecane (patrz punkt 4.4):

kortykosteroidy/steroidy oraz karbenoksolon ze względu na ryzyko zatrzymania sodu i wody w organizmie (z obrzękiem i nadciśnieniem).

Interakcje związane z obecnością potasu

Następujące połączenia zwiększają stężenie potasu w osoczu i mogą prowadzić do potencjalnie śmiertelnej hiperkaliemii, szczególnie w przypadku niewydolności nerek pogłębiającej skutki hiperkaliemii:

Połączenia niezalecane (patrz punkt 4.4):

-    leki moczopędne oszczędzające potas: amiloryd, spironolakton, triamteren w monoterapii lub terapii skojarzonej;

-    inhibitory konwertazy angiotensyny    (inhibitory ACE) oraz antagoniści receptora angiotensyny II;

-    takrolimus, cyklosporyna;

-    suksametonium.

Interakcje związane z obecnością magnezu

Połączenia niezalecane (patrz punkt 4.4):

blokery kompetytywne i depolaryzacyjne przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Alkalizacja moczu

Należy zachować ostrożność, gdyż alkalizacja moczu wywołana wodorowęglanami pochodzącymi z metabolizmu octanu zwiększa eliminację określonych produktów leczniczych (takich, jak salicylany, lit) i zmniejsza wydalanie leków zasadowych, np. sympatykomimetyków (takich, jak amfetamina).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Venolyte u kobiet w okresie ciąży lub podczas karmienia piersią.

Zastosowanie fizjologicznej dawki którejkolwiek z substancji czynnych produktu leczniczego Venolyte nie wpływa na reprodukcję zwierząt.

Venolyte może być bezpiecznie stosowany w okresie ciąży i podczas karmienia piersią tak długo, jak bilans płynowy jest kontrolowany.

W przypadku dodania innego produktu leczniczego do produktu leczniczego Venolyte, należy oddzielnie rozważyć jego właściwości i stosowanie w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Venolyte nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Do podobnych produktów leczniczych odnotowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Podczas podawania roztworów elektrolitów odnotowano następujące działania niepożądane:

-    przewodnienie i niewydolność serca u pacjentów z zaburzeniami serca lub obrzękiem płuc (bardzo często);

-    obrzęk spowodowany przeciążeniem wodą/sodem (częstość nieznana).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Działania niepożądane mogą być związane ze sposobem podania, co obejmuje: gorączkę, zakażenie w miejscu wkłucia, miejscowy ból lub reakcję, podrażnienie żyły, zakrzepicę żył lub zapalenie żył rozprzestrzeniające się od miejsca wkłucia oraz wynaczynienie.

Badania diagnostyczne

Po podaniu dużych dawek, efekt rozcieńczenia może często prowadzić do podobnego rozcieńczenia składników krwi, np. czynników krzepnięcia i innych białek osocza oraz do zmniejszenia hematokrytu.

Działania niepożądane mogą być związane z produktem leczniczym dodanym do roztworu. Prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych zależy od właściwości dodanego produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego (działań niepożądanych) należy przerwać infuzję. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

W przypadku niezamierzonego przedawkowania należy przerwać leczenie i obserwować pacjenta pod kątem wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych związanych z podanym produktem leczniczym.

W razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe i uzupełniające, np. podanie leku moczopędnego.

W przypadku stosowania u pacjentów z oligurią lub anurią, w celu usunięcia nadmiaru płynów może być konieczne zastosowanie hemofiltracji lub dializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: elektrolity, kod ATC: B05BB01.

Venolyte jest izotonicznym roztworem elektrolitów. Składniki produktu leczniczego Venolyte i ich stężenia dostosowano tak, aby były zgodne z występującymi w osoczu. Produkt leczniczy jest stosowany do wyrównania zaburzeń równowagi elektrolitowej w surowicy oraz równowagi kwasowo-zasadowej.

Roztwory elektrolitów podaje się w celu osiągnięcia lub utrzymania normalnego ciśnienia osmotycznego w przestrzeni zewnątrz- i wewnątrzkomórkowej. Octan jest metabolizowany do wodorowęglanu w wątrobie oraz tkankach pozawątrobowych (np. w mięśniach i tkankach obwodowych) i wywołuje łagodne działanie alkalizujące. Ze względu na zawartość metabolizowanych anionów, Venolyte można stosować u pacjentów ze skłonnością do kwasicy.

Właściwości farmakologiczne roztworów do infuzji dożylnej o podobnym składzie są znane dzięki długoletniemu stosowaniu w medycynie klinicznej i ratunkowej.

Właściwości farmakodynamiczne roztworu są takie, jak jego składników (woda, sód, potas, magnez, octan i chlorki). Główny efekt działania produktu leczniczego Venolyte to zwiększenie przestrzeni zewnątrzkomórkowej łącznie z płynem śródmiąższowym i wewnątrznaczyniowym.

Jony, takie, jak jony sodowe, przenikają przez błonę komórkową poprzez różne mechanizmy transportu, w tym za pomocą pompy sodowej (Na+/K+ ATP-aza). Sód odgrywa ważną rolę w przekaźnictwie nerwowym i w procesach elektrofizjologicznych zachodzących w sercu.

Potas jest niezbędny w licznych procesach metabolicznych i fizjologicznych, w tym w przekaźnictwie nerwowym, kurczliwości mięśni i regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej . Prawidłowe stężenie potasu w osoczu wynosi około 3,5 do 5,0 mmol/l. Potas jest głównym kationem wewnątrzkomórkowym, występującym przede wszystkim w mięśniach; jedynie około 2% występuje w płynie zewnątrzkomórkowym. Przenikanie potasu do komórek i retencja wbrew gradientowi stężeń wymaga aktywnego transportu z udziałem Na+/K+ ATP-azy.

Jon chlorkowy to głównie anion zewnątrzkomórkowy, w niewielkich stężeniach występujący w kościach i w wysokich stężeniach w niektórych strukturach tkanki łącznej, takich jak kolagen. Duże wewnątrzkomórkowe stężenie jonu chlorkowego występuje w czerwonych krwinkach i błonie śluzowej żołądka. Równowaga między anionami a kationami jest regulowana przez nerki. Wchłanianie zwrotne jonu chlorkowego zwykle następuje po wchłanianiu zwrotnym sodu.

Magnez jest aktywatorem licznych układów enzymatycznych i dzięki temu odgrywa istotną rolę w procesach metabolicznych. Bierze udział w metabolizmie węglowodanów i tłuszczów, syntezie białek oraz transporcie przez błony i integralności błon komórkowych. Od magnezu zależy przewodnictwo nerwowe i kurczliwość mięśni.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne roztworu są takie, jak jego poszczególnych składników (woda, sód, potas, magnez, octan i chlorki).

Właściwości farmakokinetyczne roztworów do infuzji dożylnych o podobnym składzie są znane dzięki długoletniemu stosowaniu w medycynie klinicznej i ratunkowej oraz dzięki zrozumieniu podstaw regulacji równowagi wodno-elektrolitowej i procesów metabolicznych organizmu.

Kationy Na+ i aniony Cl- są głównymi elektrolitami płynu pozakomórkowego. Utrzymanie prawidłowej równowagi sodowej ma podstawowe znaczenie dla prawidłowej objętości krwi i dystrybucji wody w organizmie. Równowaga płynów jest regulowana przez różne, wzajemnie powiązane systemy. Zdrowy organizm może dostosować się do bardzo zróżnicowanego spożycia wody i chlorku sodu dzięki regulacji wydalania. Główną rolę w procesach regulacji odgrywają nerki, nadnercza, przysadka mózgowa, płuca oraz

współczulny układ nerwowy. Regulacja równowagi wodnej w organizmie związana jest z kationami Na+.

W rezultacie, zaburzenia gospodarki wodnej wywołują zmiany gospodarki sodowej, i odwrotnie. Ponadto, sód bierze udział we wszystkich procesach bioelektrycznych oraz w funkcjonowaniu licznych układów enzymatycznych.

Jony chlorkowe są niezbędne do utrzymywania odpowiedniej równowagi kwasowo-zasadowej oraz odgrywają ważną rolę w utrzymaniu równowagi płynowej. Wysokie stężenie jonów chlorkowych występuje w soku żołądkowym. Utrata tych jonów podczas biegunki, wymiotów lub innych zaburzeń może prowadzić do hipochloremii i zasadowicy metabolicznej. Zmniejszone stężenie chlorków w produkcie leczniczym Venolyte, w porównaniu do 0,9% roztworu chlorku sodu, obniża ryzyko wystąpienia hiperchloremicznej kwasicy metabolicznej.

Czynniki wpływające na transport potasu pomiędzy płynami wewnątrz- i zewnątrzkomórkowymi, takie jak zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, mogą zmieniać stosunek między stężeniami w osoczu i całkowitą zawartością w organizmie. Potas wydalany jest głównie przez nerki; wydzielany jest w kanalikach dalszych w procesie wymiany z jonami sodu lub wodoru. Zdolność nerek do oszczędzania potasu jest niewielka i jego wydalanie występuje nawet w przypadku znacznego niedoboru potasu. Pewna ilość potasu jest wydalana z kałem, a niewielkie ilości mogą być także wydalane z potem.

Octan jest prekursorem wodorowęglanów w przemianach metabolicznych. Jest szybko przekształcany do acetylo-CoA i uczestniczy w szlakach metabolicznych, ulegając rozkładowi do dwutlenku węgla. Wodorowęglan jest głównym buforem przestrzeni zewnątrzkomórkowej organizmu, pozostającym w dynamicznej równowadze z dwutlenkiem węgla i niezdysocjowanym kwasem węglowym. Pojemność buforowa tego układu głównie zapewnia utrzymanie pH krwi o prawidłowej, lekko zasadowej wartości. Octan, po przemianie do wodorowęglanu w stosunku jednomolowym, wykazuje działanie zapobiegające kwasicy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie produktu leczniczego Venolyte uzyskane w badaniach na zwierzętach są nieistotne, ponieważ roztwór zawiera fizjologiczne składniki występujące w osoczu ludzi i zwierząt.

Nie należy oczekiwać wystąpienia toksycznego działania produktu leczniczego podawanego w warunkach klinicznych zgodnie z zaleceniami.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.1    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.2    Okres ważności

a) Okres ważności produktu leczniczego w opakowaniu do sprzedaży: worek freeflex: 2 lata butelka KabiPac: 2 lata

b) Okres ważności _po _pierwszym otwarciu:

Produkt leczniczy należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Worki poliolefinowe (freeflex) w ochronnym opakowaniu z folii: 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml.

Butelki LDPE (KabiPac): 10 x 500 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Należy zużyć bezpośrednio po otwarciu butelki lub worka.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

Stosować tylko przezroczysty roztwór, bez widocznych cząstek, z nieuszkodzonych opakowań.

Przed użyciem usunąć ochronne opakowanie z folii z worka poliolefinowego (freeflex).

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17142

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.08.2010 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Venolyte