+ iMeds.pl

Venoruton 500 500 mgUlotka Venoruton 500

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Venoruton 500

500 mg, tabletka musująca do sporządzania roztworu doustnego

O-(beta-hydroxyethyl)-rutosidea (Oxerutins)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją przeczytać ponownie.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Venoruton 500 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venoruton 500

3.    Jak stosować lek Venoruton 500

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Venoruton 500

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Venoruton 500 i w jakim celu się go stosuje

Venoruton 500 zawiera o-(beta -hydroksyetylo)-rutozydy należące do grupy leków chroniących naczynia żylne (zwanych systemowymi protektorami żylnymi).

Venoruton 500 stabilizuje ścianę żylną, co prowadzi do zmniejszenia przepuszczalności naczyń i w konsekwencji do zmniejszenia obrzęku.

U pacjentów z żylakami i innymi schorzeniami naczyń kończyn dolnych, naczynia włosowate charakteryzują się nadmiernym wysiękiem, który powoduje obrzęk nóg.

Venoruton 500 zmniejsza przepuszczalność najmniejszych naczyń krwionośnych (kapilar), poprzez zmniejszenie przepuszczalności ściany kapilar dla płynów i morfotycznych elementów krwi.

Stosowany jest w leczeniu objawowym przewlekłej niewydolności żylnej (żylaków podudzi oraz mikroangiopatii w przebiegu cukrzycy). Lek powoduje zmniejszenie obrzęków oraz złagodzenie objawów takich jak: zaburzenia czucia (uczucie pieczenia i mrowienia), bóle i skurcze mięśni, uczucie ciężkich, spuchniętych i bolących nóg.

Lek jest stosowany również pomocniczo w leczeniu objawowym żylaków odbytu (hemoroidów).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venoruton 500 Kiedy nie stosować leku Venoruton 500

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Venoruton 500 należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku:

• występowania obrzęków w okolicach kostek spowodowanych chorobami serca, wątroby lub nerek, ponieważ w tych przypadkach lek Venoruton 500 nie jest skuteczny.

Dzieci i młodzież

Leku Venoruton 500 nie zaleca się stosować u dzieci.

Venoruton 500 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem tego leku.

Nie zaleca się stosowania o-(beta -hydroksyetylo)-rutozydów w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Venoruton 500 nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących ten lek obserwowano zmęczenie i zawroty głowy. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Venoruton 500 zawiera

Sód: Lek zawiera 3,56 mmol (82 mg) sodu na dawkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Potas: Lek zawiera 10,15 mmol (396 mg) potasu na dawkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie.

3. Jak stosować lek Venoruton 500

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

1 tabletkę należy rozpuścić w szklance wody i wypić w trakcie lub bezpośrednio po posiłku.

W dawkowaniu początkowym: 1 tabletka 500 mg dwa razy na dobę w trakcie lub bezpośrednio po posiłku, aż do całkowitego ustąpienia objawów, zwykle przez około 2 do 4 tygodni.

Zaleca się jednak kontynuowanie leczenia, jako terapii podtrzymującej, jeszcze przez kilka tygodni celem wzmocnienia efektu leczniczego, przy utrzymaniu takiego samego dawkowania lub stosowaniu dawkowania podtrzymującego 1 tabletka 1 raz na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Venoruton 300 nie zaleca się stosować u dzieci.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma szczegółowych danych dotyczących dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Venoruton 500

W razie przypadkowego zażycia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Venoruton 500

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Venoruton 500

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i występować bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek).

Należy zaprzestać stosowania leku Venoruton 500 i zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli wystąpią którekolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych, które mogą być oznaką reakcji alergicznej:

-    trudności w oddychaniu lub przełykaniu;

-    opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła;

-    silne swędzenie skóry z czerwoną wysypką, pokrzywką lub guzkami.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów należy zaprzestać stosowania tego leku i niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną.

Inne działania niepożądane są zazwyczaj łagodne.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 do 10 na 1 000 osób stosujących lek):

-    zaburzenia przewodu pokarmowego (w tym: wzdęcia, biegunki, bóle brzucha, dyskomfort w żołądku, zaburzenia żołądkowe, niestrawność);

-    świąd.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują nie częściej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek)

- zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie, nagłe zaczerwienienie twarzy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel. (22) 49 21 301, Faks (22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Venoruton 500

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Venoruton 500

Substancją czynną leku Venoruton 500 są o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy

1 tabletka musująca do sporządzania roztworu doustnego zawiera 500 mg o-(ß-hydroksyetylo)-rutozyd0w.

Pozostałe składniki leku to: stearynian magnezu, kwas cytrynowy bezwodny, potasu węglan, potasu wodorowęglan, sodu wodorowęglan, povidon K 29-32, makrogol 6000, acesulfam K, aromat pomarańczowy PHS-140561.

Jak wygląda lek Venoruton 500 i co zawiera opakowanie

W tekturowym pudełku pojemnik do tabletek polipropylenowy z wieczkiem polietylenowym zawierającym środek suszący. Pudełko może zawierać jeden lub trzy pojemniki poliuretanowe, po 20 tabletek w każdym. Dostępne opakowania: 20 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Novartis Poland Sp. z o.o.

Consumer Health ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (22) 375 75 75

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Venoruton 500

Charakterystyka Venoruton 500

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Venoruton 500, 500 mg, tabletka musująca do sporządzania roztworu doustnego

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 500 mg o-(B-hydroksyetylo)-rutozydów (O-(beta-hydroxyethyl)-rutosidea (Oxerutins)).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód (82 mg /tabletkę), potas (396 mg /tabletkę). Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka musująca do sporządzania roztworu doustnego

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe przewlekłej niewydolności żylnej (żylaków podudzi oraz mikroangopatii w przebiegu cukrzycy). Produkt powoduje zmniejszenie obrzęków oraz złagodzenie objawów podmiotowych takich jak: zaburzenia czucia, mrowienie, bóle i skurcze mięśni, uczucie ciężkich, spuchniętych i bolących nóg.

Produkt jest stosowany również pomocniczo w leczeniu objawowym żylaków odbytu.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Przewlekła niewydolność żylna i jej objawy

Szereg badań prowadzonych w celu określenia skutecznej dawki, gdzie testowano dawki od 500 mg do 2000 mg o-(B-hydroksyetylo)-rutozydów na dobę, przez okres od 3 tygodni do 3 miesięcy wykazało, że optymalną stosowaną dawką w dawkowaniu początkowym jest 1 tabletka 2 razy na dobę.

Dawkowanie to powinno być podtrzymane do całkowitego ustąpienia objawów przewlekłej niewydolności żylnej.

Leczenie może być kontynuowane jako terapia podtrzymująca i należy stosować takie samo dawkowanie lub dawkowanie podtrzymujące 500 mg o-(B-hydroksyetylo)-rutozydów na dobę, co odpowiada 1 tabletce na dobę.

Leczenie może zostać przerwane po całkowitym ustąpieniu objawów przewlekłej niewydolności żylnej.

W przypadku ponownego pojawienia się objawów, leczenie może zostać powtórzone po zastosowaniu takiego samego dawkowania lub dawkowania podtrzymującego 500 mg o-(B-hydroksyetylo)-rutozydów na dobę.

Pomocniczo leczenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu Okres leczenia wynosi od jednego do czterech tygodni.

Dawkowanie zastosowane w badaniach klinicznych jest zgodne z dawkowaniem rekomendowanym powyżej, w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej i powikłaniach z tym związanych.

Dawkowanie u szczególnych grup pacjentów:

Osoby w podeszłym wieku

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem wyłącznie osób w podeszłym wieku, dlatego nie można ustalić szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania produktu w przewlekłej niewydolności żylnej u osób w tej grupie wiekowej.

Dzieci i młodzież

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży. W tej grupie wiekowej przewlekła niewydolność żylna występuje rzadko.

Nie ustalono profilu bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu Venoruton 500 u dzieci i młodzieży, dlatego nie zaleca się stosowania produktu w tej grupie wiekowej.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci, u których występują obrzęki w okolicach kostek spowodowane chorobami serca, wątroby lub nerek, nie powinni stosować produktu leczniczego Venoruton 500, ponieważ może nie wystąpić spodziewane działanie terapeutyczne.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Venoruton 500 nie zaleca się stosować u dzieci.

Venoruton 500 zawiera:

Sód: Produkt zawiera 3,56 mmol (82 mg) sodu w tabletce, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Potas: Produkt zawiera 10,15 mmol (396 mg) potasu w tabletce, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie odnotowano interakcji z innymi lekami.

O-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy nie wykazują interakcji z lekami przeciwzakrzepowymi jak warfaryna. Składniki o-^-hydroksyetylo)-rutozydów są pochodnymi rutyny i kwercetyny. Kwercetyna wykazuje in vitro (ale nie in vivo) właściwości hamujące komponenty cytochromu P450 - CYP3A oraz sulfotransferazę. Rutyna nie wykazuje żadnych właściwości hamujących w stosunku do enzymów wątrobowych. W związku z tym przyjęto, że stosowane doustnie o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy nie wywołują działania hamującego ani nie będą wpływały na metabolizm innych czynnych farmakologicznie substancji.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane z badań z udziałem ograniczonej liczby kobiet w ciąży nie wykazują negatywnego wpływu o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów na zdrowie płodu/noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, poród lub rozwój noworodka (patrz punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Jednakże, zgodnie z ogólnie przyjętymi rekomendacjami, o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy nie powinny być stosowane w pierwszym trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

W badaniach na zwierzętach śladowe ilości o-^-hydroksyetylo)-rutozydów zostały znalezione w płodach i mleku karmiących samic. Te nieznaczne ilości o-^-hydroksyetylo)-rutozydów nie mają znaczenia klinicznego.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wskazują wpływu po przyjęciu o-^-hydroksyetylo)-rutozydów na płodność.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Venoruton 500 nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących ten produkt obserwowano zmęczenie i zawroty głowy. W razie wystąpienia takich objawów nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W rzadkich przypadkach produkt Venoruton 500 może powodować działania niepożądane ze strony żołądka i jelit oraz reakcje skórne takie jak: zaburzenia żołądka i jelit, wzdęcia, biegunka, ból brzucha, dyskomfort w żołądku, niestrawność, wysypka, świąd lub pokrzywka. Bardzo rzadko występują zawroty głowy, ból głowy, nagłe zaczerwienienie, zmęczenie lub reakcje nadwrażliwości takie jak reakcje anafilaktyczne.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Wszystkie związane ze stosowaniem produktu leczniczego działania niepożądane zestawiono w poniższej tabeli według klasyfikacji układów i narządów MedDRA oraz konwencji dotyczącej częstości MedDRA

Tabela 1. Działania niepożądane, zestawione wg klasyfikacji układów i narządów MedDRA wraz z częstością występowania tych działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo Rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

rzekomoanafilaktyczne,

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

Bóle głowy

Zaburzenia naczyniowe

Uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia

przewodu

pokarmowego

Wzdęcia

Bóle brzucha

Biegunka

Uczucie dyskomfortu w żołądku

Niestrawność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Wyprysk

Pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Znużenie

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C; 02-222 Warszawa tel. +48 22 49 21 301 fax. +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Nie odnotowano żadnych przypadków przedawkowania z wystąpieniem objawów. 1

zwiększenie przezskómego tlenowego ciśnienia.

Wszystkie te objawy są zgodne z pierwotnym działaniem o-(B-hydroksyetylo)-rutozydów na śródbłonek mikronaczyń, czego wynikiem jest zmniejszenie obrzęku.

Na poziomie komórkowym może wystąpić zdolność o-(B-hydroksyetylo)-rutozydów do ochrony ściany żylnej przed oksydacyjnym atakiem aktywnych komórek krwi oraz powinowactwo do śródbłonka kapilar i żył.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Standardyzowana mieszanina o-(B-hydroksyetylo)-rutozydów składa się z mono-, di-, tri-, i tetra- o-(B-hydroksyetylo)-rutozydów, które różnią się liczbą podstawników hydroksyetylowych.

Wchłanianie

Po podaniu doustnym 2 3 4 5 6 7 8 9 10C-o-(B-hydroksyetylo)-rutozydów, maksymalne stężenie w osoczu krwi jest wykrywane po 2-9 godzinach.

Dystrybucja

Następnie stężenie w osoczu krwi zmniejsza się stopniowo w ciągu 40 godzin. Po tym czasie następuje bardzo wolne zmniejszenie stężenia o-(B-hydroksyetylo)-rutozydów w osoczu krwi. Tego typu obserwacja i wyniki otrzymane po podaniu dożylnym wskazuje na to, że o-(B-hydroksyetylo)-rutozydy mogą być dystrybuowane do tkanek (zwłaszcza do śródbłonka naczyń), z których są sukcesywnie i powoli uwalniane z powrotem do krwioobiegu.

Wiązanie z białkami osocza wynosi 27-29%.

Metabolizm

Główną drogą przemian metabolicznych dla o-(B-hydroksyetylo)-rutozydów, po podaniu doustnym, jest wątrobowa o-glukuronizacja.

Eliminacja.

O-(B-hydroksyetylo)-rutozydy i ich metabolity są wydalane obiema drogami: z żółcią i przez nerki. Wydalanie przez nerki jest zakończone po 48 godzinach. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji głównego składnika o-(B-hydroksyetylo)-rutozydów, tri-o-(B-hydroksyetylo)-rutozydu wynosi 18,3 godziny, w granicach od 13,5 do 25,7 godzin.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących badań toksyczności ostrej, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Acesulfam K

Aromat pomarańczowy PHS-140561.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

4 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik do tabletek polipropylenowy z wieczkiem polietylenowym zawierającym środek suszący. Pudełko może zawierać jeden lub trzy pojemniki polipropylenowe, po 20 tabletek w każdym. Dostępne opakowania: 20 lub 60 tabletek.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

1 tabletkę rozpuścić w szklance wody i wypić w trakcie lub bezpośrednio po posiłku.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14964

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26 listopad 2008 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 9 maj 2014 roku

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC - C05CA51- rutozyd w połączeniach

Grupa farmakoterapeutyczna: leki wpływające na elastyczność naczyń, bioflawonoidy Mechanizm działania

Działanie farmakodynamiczne o-(B-hydroksyetylo)-rutozydów zostało wykazane w różnych badaniach in

vitro i in vivo.

W badaniach na zdrowych ochotnikach lub pacjentach z przewlekłą niewydolność żylną mogą pojawić się następujące skutki farmakodynamiczne:

•    zmniej szenie przepuszczalności kapilar;

•    zmniejszenie refluksu żylno - tętniczego;

•    przyspieszenie czasu wypełnienia żylnego;

2

DANE FARMACEUTYCZNE

3

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

4

Stearynian magnezu

5

Kwas cytrynowy bezwodny

6

Potasu węglan

7

Potasu wodorowęglan

8

Sodu wodorowęglan

9

Povidon K 29-32

10

Makrogol 6000

Venoruton 500