+ iMeds.pl

Venoruton gel 20 mg/gUlotka Venoruton gel

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Venoruton Gel

20 mg/g żel

O-(ß-hydroxyethyl)-rutosidea (Oxerutins)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Venoruton Gel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venoruton Gel

3.    Jak stosować lek Venoruton Gel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Venoruton Gel

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Venoruton Gel i w jakim celu się go stosuje

Venoruton Gel należy do grupy leków chroniących naczynia żylne.

Venoruton Gel działa na najmniejsze naczynia krwionośne (kapilary) poprzez zmniejszenie przepuszczalności uszkodzonych ścian kapilar dla płynów i morfotycznych elementów krwi.

Lek jest wskazany do miejscowego stosowania na skórę w bólach i obrzękach nóg wywołanych przewlekłą niewydolnością żylną oraz jej objawami, takimi jak: uczucie „ciężkich nóg” i bóle kończyn dolnych, obrzęki kończyn dolnych, kurcze mięśni i zaburzenia czucia.

Jest stosowany w stanach bólowych po leczeniu obliteracyjnym żylaków.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venoruton Gel Kiedy nie stosować leku Venoruton Gel

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Venoruton Gel

Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego produkt leczniczy może powodować podrażnienia skóry.

Venoruton Gel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak wpływu na prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Venoruton Gel

Lek Venoruton Gel należy stosować rano i wieczorem na powierzchnię zmienioną chorobowo, delikatnie wcierając, do momentu aż skóra będzie sucha.

Lek Venoruton Gel może być stosowany pod bandaż elastyczny lub opatrunek okluzyjny.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane są rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów).

Obserwowano rzadkie przypadki uczulenia z wystąpieniem reakcji skórnych.

Wszystkie objawy przemijają po zaprzestaniu stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Venoruton Gel

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Substancja czynna leku Venoruton Gel to o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy 1 g żelu zawiera 20 mg o-^-hydroksyetylo)-rutozydów

Inne składniki leku to: karbomer 980, sodu wodorotlenku roztwór 30%, disodu etylenodiaminoczterooctan (dwuwodny), chlorek benzalkoniowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Venoruton Gel i co zawiera opakowanie

Lek jest dostępny w tubie aluminiowej zawierającej 40 g lub 100 g żelu, umieszczonej w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Novartis Poland Sp. z o.o.

Consumer Health ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. 22 375 75 75

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Venoruton Gel

Charakterystyka Venoruton gel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Venoruton Gel, 20 mg/g żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1g żelu zawiera 20 mg o-(B-hydroksyetylo)-rutozydów (O-(beta-hydroxyethyl)-rutosidea (Oxerutins))

Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek 0,05 mg/g.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy jest wskazany do miejscowego stosowania na skórę w bólach i obrzękach nóg wywołanych przewlekłą niewydolnością żylną oraz jej objawami takimi jak: uczucie „ciężkich nóg” i bóle kończyn dolnych, obrzęki kończyn dolnych, kurcze mięśni i zaburzenia czucia.

Jest stosowany w stanach bólowych po leczeniu obliteracyjnym żylaków.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosować 2 razy na dobę rano i wieczorem, delikatnie wmasowując żel, aż do pełnej penetracji produktu leczniczego, tzn. aż skóra będzie sucha.

Jeśli jest to konieczne Venoruton Gel może być stosowany pod opatrunek okluzyjny lub bandaż elastyczny.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie

6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Informacje dotyczące substancji pomocniczych

Ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku produkt leczniczy może powodować podrażnienia skóry.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie odnotowano interakcji z innymi lekami.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Badania nad rozmnażaniem zwierząt nie wykazały ryzyka uszkodzenia płodu, jednak nie przeprowadzono kontrolowanych badań u kobiet w ciąży.

Dlatego też, w celu uniknięcia ryzyka, nie należy stosować produktu leczniczego w pierwszym trymestrze ciąży, chyba, że korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko związane ze stosowaniem produktu leczniczego.

Karmienie piersią

W badaniach na zwierzętach (przeprowadzonych z zastosowaniem form doustnych) śladowe ilości o-(ß-hydroksyetylo)-rutozydów zostały znalezione u płodów i w mleku karmiących samic. Te nieznaczne ilości o-^-hydroksyetylo)-rutozydów nie mają istotnego znaczenia klinicznego.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na płodność. Nie ma żadnych danych dotyczących wpływu na płodność człowieka.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu produktu Venoruton Gel na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Venoruton Gel jest dobrze tolerowany. Rzadko obserwowano nadwrażliwość z wystąpieniem reakcji skórnych. Objawy przemijają po odstawieniu produktu leczniczego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C; 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9.    Przedawkowanie

Nie zanotowano żadnych przypadków przedawkowania z wystąpieniem objawów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC - C05CA51- rutozyd w połączeniach

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki chroniące naczynia żylne, stabilizujące ścianę naczyń

O-(ß-hydroksyetylo)-rutozydy zmniejszają przepuszczalność kapilar i zwiększają ich odporność. Wykazują także działanie przeciwzapalne. Venoruton Gel redukuje obrzęk i objawy towarzyszące przewlekłej niewydolności żylnej i urazom kończyn dolnych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Zastosowanie miejscowe produktu Venoruton Gel powoduje penetrację składników czynnych produktu leczniczego przez skórę. Są one wykrywane w skórze właściwej po 30 minutach, a w podskórnej tkance tłuszczowej po 2 do 5 godzinach od zastosowania.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Niekliniczne dane oparte na toksyczności po podaniu dawek jedorazowych, toksyczności po podaniu dawek wielokrotnych, genotoksyczności, toksycznego wpływu na reprodukcję, jak również tolerancji miejscowej, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Karbomer 980

Sodu wodorotlenku roztwór 30% w/w Disodu etylenodiaminoczterooctan (dwuwodny)

Chlorek benzalkoniowy Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres ważności

5 lat.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa zawierająca 40 g lub 100 g żelu, w tekturowym pudełku.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/2082

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28.12.1990 ; 29.07.2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

Venoruton Gel