+ iMeds.pl

Venotrex 300 mgUlotka Venotrex

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

-    Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek VENOTREX ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

_informacja._


VENOTREX 200 mg, kapsułki twarde VENOTREX 300 mg, kapsułki twarde (Troxerutinum)

Skład

1 kapsułka twarda leku VENOTREX 200 mg kapsułki twarde zawiera jako substancję czynną 200 mg trokserutyny (O-b-hydroksyetylorutozydy) oraz substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, skrobię ziemniaczaną, sodu laurylosiarczan, krzemionkę koloidalną bezwodną.

Skład kapsułki twardej: erytrozyna (E127), żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

1 kapsułka twarda leku VENOTREX 300 mg kapsułki twarde zawiera jako substancję czynną 300 mg trokserutyny (O-^-hydroksyetylorutozydy) oraz substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, skrobię ziemniaczaną, sodu laurylosiarczan, krzemionkę koloidalną bezwodną.

Skład kapsułki twardej: żółcień chinolinowa (E104), żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

Dostępne opakowania

VENOTREX 200 mg kapsułki twarde: 64 kapsułki twarde w opakowaniu.

VENOTREX 300 mg kapsułki twarde: 50 kapsułek twardych w opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek VENOTREX i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek VENOTREX

3.    Jak stosować lek VENOTREX

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku VENOTREX

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku VENOTREX

1. Co to jest lek VENOTREX i w jakim celu się go stosuje

VENOTREX jest mieszaniną czterech różnych o-b-hydroksyetylorutozydów (trokserutyna). Działają one ochronnie na naczynia krwionośne i limfatyczne.

Wskazania

VENOTREX stosuje się w leczeniu objawowym:

-    niewydolności krążenia żylnego i limfatycznego, szczególnie w obrębie kończyn dolnych (uczucie ciężkości nóg, ból, kurcze nocne, żylaki);

-    w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

2.    Zanim zastosuje się lek VENOTREX

Nie należy stosować leku VENOTREX, jeżeli występuje:

-    nadwrażliwość na hydroksyetylorutozydy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,

-    nietolerancja niektórych cukrów.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek VENOTREX:

W przypadku występowania obrzęków w okolicach kostek spowodowanych chorobami serca, wątroby lub nerek nie należy stosować leku VENOTREX.

Stosowanie leku VENOTREX z jedzeniem i piciem:

Zaleca się zażywać lek w trakcie posiłku.

Stosowanie leku VENOTREX u dzieci:

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest danych o ewentualnym niekorzystnym działaniu leku na płód.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest danych o ewentualnym niekorzystnym działaniu leku na noworodka karmionego piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

VENOTREX nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku VENOTREX:

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków:

Nie są znane oddziaływania trokserutyny z innymi lekami. VENOTREX nie zmienia działania innych leków, nie wpływa też (w sposób istotny) na wyniki podstawowych badań laboratoryjnych.

3. Jak stosować lek VENOTREX

Jeśli lekarz nie zaleci innego dawkowania, lek zwykle stosuje się następująco:

-    2 kapsułki twarde 200 mg 3 razy na dobę lub 1 kapsułka twarda 300 mg 4 razy na dobę, przez 2 do 4 tygodni.

W leczeniu podtrzymującym lub w przypadku nawrotów zaleca się dawkowanie:

-    2 kapsułki twarde 200 mg 2 razy na dobę lub 1 kapsułka twarda 300 mg 3 razy na dobę. Leczenie podtrzymujące powinno trwać 3 do 4 tygodni.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku VENOTREX niż zalecana:

Nie opisano przypadku przedawkowania trokserutyny.

W przypadku przedawkowania leku należy zgłosić się do lekarza, który zaleci opróżnienie żołądka i zastosuje leczenie objawowe.

W przypadku pominięcia dawki leku VENOTREX:

Nie należy zażywać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek VENOTREX może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane podano poniżej z następującą częstotliwością występowania przypadków:

Bardzo często: więcej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów.

Często: mniej niż u 1 na 10, ale więcej niż u 1 na 100 pacjentów.

Niezbyt często: mniej niż u 1 na 100, ale więcej niż u 1 na 1000 pacjentów.

Rzadko: mniej niż u 1 na 1000, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów.

Bardzo rzadko: mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: wysypka skórna, świąd, pokrzywka Bardzo rzadko: nadwrażliwość na światło, łysienie

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: wzdęcia, biegunki, bóle brzucha, niestrawność, uczucie dyskomfortu w żołądku Bardzo rzadko: nudności, wymioty

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: bóle i zawroty głowy, zmęczenie.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, reakcja rzekomoanafilaktyczna, nadwrażliwość

Zaburzenia naczyniowe:

Bardzo rzadko: uderzenia gorąca

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo rzadko: zmęczenie, znużenie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe:

Bardzo rzadko: bóle stawowe

W przypadku wystąpienia opisanych działań niepożądanych zaleca się zmniejszenie dawki o połowę lub okresowe odstawienie leku.

U niektórych osób w czasie stosowania leku VENOTREX mogą wystąpić inne działania niepożądane. Wprzypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku VENOTREX

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku VENOTREXpo upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Data opracowania ulotki:

4

Venotrex

Charakterystyka Venotrex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEoey

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO VENOTREX 200 mg kapsułki twarde VENOTREX 300 mg kapsułki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 kapsułka twarda VENOTREX 200 mg kapsułki twarde zawiera 200 mg trokserutyny (o-P-hydroksyetylorutozydy).

1 kapsułka twarda VENOTREX 300 mg kapsułki twarde zawiera 300 mg trokserutyny (o-P-hydroksyetylorutozydy).

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe w przypadku:

-    niewydolności krążenia żylnego i limfatycznego, szczególnie w obrębie kończyn dolnych (uczucie ciężkości nóg, ból, kurcze nocne, żylaki)

-    nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Zwykle produkt leczniczy stosuje się następująco:

• 400 mg (2 kapsułki twarde 200 mg) 3 razy na dobę lub 300 mg (1 kapsułka twarda 300 mg)

4 razy na dobę przez 2 do 4 tygodni.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament MlłyKi Lakowej i Farmacji

Ot    1S

W leczeniu podtrzymującym lub w przypadku nawrotów zaleca się dawkowanie:

• 400 mg (2 kapsułki twarde 200 mg) 2 razy na dobę lub 300 mg (1 kapsułka twarda 300 mg) 3 razy na dobę.

Leczenie podtrzymujące trwa zwykle od 3 do 4 tygodni.

Zaleca się stosować lek w trakcie posiłku.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na hydroksyetylorutozydy lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem łaktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego nie zaleca się stosować u dzieci.

Pacjenci, u których występują obrzęki w okolicach kostek spowodowane chorobami serca, wątroby lub nerek nie powinni stosować produktu leczniczego VENOTREX, ponieważ może nie wystąpić spodziewane działanie terapeutyczne.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje trokserutyny z innymi lekami. Trokserutyna nie zmienia działania innych leków, nie wpływa też (w sposób statystycznie istotny) na wyniki podstawowych badań laboratoryjnych.

4.6. Ciąża lub laktacja

Brak danych o ewentualnym niekorzystnym działaniu leku na płód i noworodka karmionego piersią.

MINISTERSTWO ZDRÓWia

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa

2    ul Mlnclnwn '5

Jednak zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami nie zaleca się stosowania leku w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Lek nie wywiera niekorzystnego wpływu na płodność u kobiet i mężczyzn.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Trokserutyna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8. Działania niepożądane

Działania niepożądane podano poniżej z następującą częstotliwością występowania:

bardzo często (> 1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10000. <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000) w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: wysypka skórna, świąd, pokrzywka

Bardzo rzadko: nadwrażliwość na światło, łysienie

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: wzdęcia, biegunki, bóle brzucha, niestrawność, uczucie dyskomfortu w żołądku

Bardzo rzadko: nudności, wymioty

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: bóle i zawroty głowy, zmęczenie

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: wstrząs anafitaktyczny, reakcja rzekomoanafilaktyczna, nadwrażliwość Zaburzenia naczyniowe:

Bardzo rzadko: uderzenia gorąca Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo rzadko: zmęczenie, znużenie

MINISTERSTWO ZDROWIA -    Dopartamoni I 'Olityki lekowej i Farmacji

00-952 Warszawa yi (Vl(w<nwa 15

Zaburzenia miąśniowo-szkieletowe:

Bardzo rzadko: bóle stawowe

W przypadku wystąpienia opisanych działań niepożądanych zaleca się zmniejszenie dawki o połowę lub okresowe odstawienie leku.

4.9. Przedawkowanie

Nie opisano przypadku przedawkowania o-P-hydrcksyetylorutozydów.

W razie przedawkowania leku należy spowodować opróżnienie żołądka i zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki ochraniające naczynia, bioflawonoidy.

Kod ATC: C05C A04.

Substancjami czynnymi trokserutyny są pochodne rutyny (o-P-hydroksyetylorutozydy).

Wykazują one działanie osłaniające na ściany naczyń włosowatych, zmniejszają przepuszczalność małych naczyń, co przyczynia się do zmniejszenia obrzęków. Zwiększają napięcie i elastyczność naczyń krwionośnych, przeciwdziałają ich pękaniu.

W dużych dawkach zwiększają plastyczność błony krwinek czerwonych i przeciwdziałają agregacji płytek krwi, poprawiając w ten sposób przepływ krwi w małych naczyniach.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Trokserutyna podana doustnie wchłania się głównie w obrębie jelita cienkiego. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 2 do 3 godzinach. Okres półtrwania leku wynosi od 10 do 18 godzin.

Odwracalnie wiąże się z białkami osocza krwi. Ulega przemianom metabolicznym do glukuronianów, aglikonów i kwasów arylooctowych. Produkty tych przemian wydalane są w moczu i w kale.

MINISTERSTWO ZDROWI*. Departament Polityki Lekowej i Farmacji 4    00962 Warszawa

Ul    15

Lek nie przenika do mleka kobiet karmiących. W śladowych ilościach przenika przez łożysko. Nie przenika przez barierę krew - płyn mózgowo-rdzeniowy.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności ostrej przeprowadzone u myszy i szczurów potwierdziły, że o-P-hydroksyetylorutozydy są związkami praktycznie nietoksycznymi. W dawkach do 5,0 g/kg mc. nie stwierdzono objawów ich toksycznego działania.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

VENOTREX 200 mg kapsułki twarde: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna

Skład kapsułki twardej: erytrozyna (El27), żółcień pomarańczowa (El 10), tytanu dwutlenek (El71), żelatyna

VENOTREX 300 mg kapsułki twarde: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna

Skład kapsułki twardej: żółcień chinolinowa (El04), żółcień pomarańczowa (El 10), tytanu dwutlenek (El71), żelatyna

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3. Okres ważności

2 lata

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

MINISTERSTWO ZDRÓW i* Departament PolityKi Lekowej i Farmacji nn-052 Warszawa ui    15

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

VENOTREX 200 mg kapsułki twarde - 64 kapsułki twarde w blistraeh PVC/PVdC/Aluminium w pudełku tekturowym.

VENOTREX 300 mg kapsułki twarde - 50 kapsułek twardych w blistraeh PVC/PVdC/Aluminium w pudełku tekturowym.

6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PLIVA Kraków. Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna

ul. Mogilska 80, 31 - 546 Kraków

8. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

VENOTREX 200 mg kapsułki twarde: R/l 160 VENOTREX 300 mg kapsułki twarde: R/7090

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

VENOTREX 200 mg kapsułki twarde: 06.07.1992 / 29.04.1999 / 24.06.2004 / 12.05.2005 VENOTREX 300 mg kapsułki twarde: 15.04.1997 / 25.07.2002 / 26.06.2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -)2- 1 0

6


MINISTERSTWO ZDROWA* Dopnrtomorll Fnlitykł lakowaj i Farmacji 0O-9S2 \A«r8j?aws u! WtlnrlrtWS tg

Venotrex