+ iMeds.pl

Venter 1 gUlotka Venter

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Venter, 1 g, tabletki

Sucralfatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Venter i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venter

3.    Jak stosować V enter

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Venter

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Venter i w jakim celu się go stosuje

Venter zawiera substancję czynną sukralfat, który chroni błonę śluzową żołądka. Lek działa miejscowo w obrębie owrzodzenia, wiążąc się z białkami martwej tkanki i tworząc warstwę chroniącą przed działaniem trawiennym pepsyny, kwasu solnego i soli żółciowych. Lek przyspiesza gojenie wrzodów dwunastnicy i żołądka. Venter hamuje wchłanianie fosforanów z przewodu pokarmowego.

Lek Venter zalecany jest w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venter Kiedy nie stosować leku Venter:

- jeśli pacjent ma uczulenie na sukralfat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci z chorobą nerek, zwłaszcza leczeni dializą, powinni poinformować o tym lekarza przed przepisaniem leku Venter. Sukralfat zawiera glin, który w przypadku ciężkiej niewydolności nerek może gromadzić się w organizmie i powodować szkodliwe działania. Ryzyko wzrasta w przypadku osób równocześnie stosujących inne leki zawierające glin (np. niektóre środki zobojętniające kwas solny).

U pacjentów z zaburzeniami opróżniania żołądka z powodu zabiegów chirurgicznych, przyjmowania leków lub chorób, które zmniejszają ruchliwość żołądka zgłaszano powstawanie bezoarów po podaniu sukralfatu (bezoary to guzowate twory powstające w żołądku z niestrawionych resztek pokarmu itp.).

Dzieci i młodzieży poniżej 14 lat

Nie zaleca się stosowania leku Venter u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Venter a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W razie stosowania leków zobojętniających kwas solny, należy je przyjmować co najmniej pół godziny przed lub godzinę po zażyciu leku Venter.

W przypadku niewydolności nerek, równoczesne stosowanie leku Venter oraz innych preparatów zawierających glin (np. niektóre leki zobojętniające kwas solny) może powodować kumulację glinu w organizmie (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Następujące leki należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed zażyciem leku Venter: niektóre antybiotyki (tetracykliny, fluorochinolony), cymetydyna, ranitydyna, digoksyna, teofilina o przedłużonym uwalnianiu, warfaryna, ketokonazol, L-tyroksyna, chinidyna oraz fenytoina.

Pacjenci karmieni przez zgłębnik nosowo-żołądkowy powinni otrzymywać lek Venter oddzielnie w stosunku do innych leków.

Stosowanie leku Venter z jedzeniem i piciem

Pokarm może zmniejszać skuteczność działania sukralfatu. Venter należy przyjmować na pusty żołądek, pół godziny do godziny przed posiłkiem. U pacjentów karmionych przez zgłębnik nosowo-żołądkowy lek należy podawać poza posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak doniesień o szkodliwym działaniu leku na ciążę, jednak z powodu braku dostatecznej ilości danych na temat bezpieczeństwa, nie należy stosować leku Venter u kobiet w ciąży, jeśli nie ma ku temu wyraźnych wskazań.

Nie wiadomo, czy sukralfat przenika do mleka kobiecego, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u matek karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak doniesień o wpływie leku na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

3. Jak stosować lek Venter

Venter należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, należy ponownie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy zmieniać dawki ani zaprzestawać przyjmowania leku bez porozumienia z lekarzem.

Venter należy przyjmować na pusty żołądek, pół godziny do godziny przed posiłkiem. Tabletkę należy popić wodą lub rozpuścić w połowie szklanki wody i wypić.

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Należy przyjmować 1 tabletkę przed każdym głównym posiłkiem (śniadanie, obiad, kolacja) oraz

1    tabletkę bezpośrednio przed pójściem spać. W zależności od decyzji lekarza, można stosować

2    tabletki dwa razy na dobę. Wygojenie wrzodu następuje zazwyczaj w okresie 4 do 6 tygodni. Lekarz może zadecydować o przedłużeniu czasu trwania terapii. Nawet przy braku odczuwanych dolegliwości, lek należy przyjmować co najmniej 4 do 8 tygodni lub do potwierdzenia w badaniach, że wrzód uległ wyleczeniu. Nie należy stosować leku Venter przez okres dłuższy niż 12 tygodni.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Venter u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat, z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Jeśli działanie leku wydaje się być zbyt silne lub za słabe, należy porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venter

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Sukralfat niemal nie ulega wchłanianiu. Pojedyncza, nawet większa dawka sukralfatu nie powinna spowodować zatrucia. U większości pacjentów, po zażyciu zbyt dużych dawek nie wystąpiły żadne dolegliwości. W rzadkich przypadkach zgłaszano wystąpienie nudności, wymiotów i bólu brzucha. Po zażyciu większej niż przepisana ilości leku Venter, należy skontaktować się z lekarzem.

Dłuższe stosowanie większych dawek leku, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, może powodować nadmierną kumulację glinu w organizmie.

Pominięcie zastosowania dawki leku Venter

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

W razie pominięcia dawki leku, należy zażyć ją jak najszybciej. Jeśli zbliża się pora kolejnej dawki, należy ją zażyć, z pominięciem dawki opuszczonej, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

często: (występują u 1 do 10 osób na 100);

-    zaparcia

niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

-    biegunka, wymioty, nudności, wzdęcia, suchość w ustach

-    bóle głowy, zawroty głowy, senność

rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000);

-    bezoary

-    ból w dolnej części pleców

bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);

-    wysypka, pokrzywka i świąd

U pacjentów z niewydolnością nerek może zwiększyć się stężenie glinu w tkankach. Istnieje możliwość toksycznego działania glinu (encefalopatia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Venter

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Venter

-    Substancją czynną leku jest sukralfat. 1 tabletka zawiera 1 g sukralfatu.

-    Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda Venter i co zawiera opakowanie

Tabletki są białe, owalne, z linią podziału po obu stronach.

Opakowania: 50 tabletek (5 blistrów po 10 szt.) lub 100 tabletek (10 blistrów po 10 szt.) w blistrach w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto,

Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Venter

Charakterystyka Venter

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Venter, 1 g, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 1 g sukralfatu (Sucralfatum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe, owalne tabletki z linią podziału po obu stronach. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Venter przeznaczony jest do stosowania w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Venter należy przyjmować na pusty żołądek, pół godziny do godziny przed posiłkiem. Tabletki można popijać płynem lub rozpuścić w połowie szklanki wody i wypić.

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Należy przyjmować 1 g sukralfatu cztery razy na dobę: 1 tabletka przed każdym głównym posiłkiem (śniadanie, obiad, kolacja) oraz 1 tabletka bezpośrednio przed pójściem spać.

Venter można również przyjmować w dawce 2 g (2 tabletki) dwa razy na dobę.

Wygojenie wrzodu zazwyczaj następuje w okresie 4 do 6 tygodni leczenia. W razie konieczności, można przedłużyć podawanie leku, jednak leczenie nie powinno trwać dłużej niż 12 tygodni. Venter należy stosować przez okres co najmniej 4 do 8 tygodni, lub do momentu potwierdzenia wyleczenia wrzodu w badaniach.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek modyfikacja dawki sukralfatu nie jest wymagana. Istnieje ryzyko kumulacji glinu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek lub u chorych leczonych dializą (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Venter u dzieci w wieku do 14 lat.

Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sukralfat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niewielka ilość glinu znajdującego się w sukralfacie wchłania się z przewodu pokarmowego. U zdrowych osób glin wydala się z moczem, jednak u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek może nastąpić jego gromadzenie w organizmie. Ryzyko takiej kumulacji wzrasta podczas równoczesnego podawania innych leków zawierających glin (niektóre leki zobojętniające kwas solny). Nagromadzony w organizmie glin może mieć działanie toksyczne.

Notowano powstawanie bezoarów po podaniu sukralfatu, głównie u ciężko chorych pacjentów w oddziałach intensywnej terapii. U większości pacjentów (w tym u noworodków, u których sukralfat nie jest zalecany) występowały choroby, które mogą predysponować do powstania bezoarów (np. opóźnione opróżnianie żołądka z powodu przyjmowania innych leków, zabiegów chirurgicznych lub chorób, które zmniejszają ruchliwość), albo pacjenci byli odżywiani za pomocą zgłębnika dojelitowego.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Venter u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jeśli podczas leczenia sukralfatem podawane są leki zobojętniające kwas solny, powinny być przyjmowane co najmniej pół godziny przed lub godzinę po zażyciu sukralfatu.

Leki zawierające glin (np. niektóre leki zobojętniające kwas) mogą prowadzić do kumulacji glinu u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością eliminacji tego pierwiastka (patrz punkt 4.4).

Sukralfat może zmniejszać wchłanianie niektórych leków, takich jak: tetracykliny, cymetydyna, ranitydyna, antybiotyki fluorochinolowe, digoksyna, teofilina o przedłużonym uwalnianiu, warfaryna, ketokonazol, L-tyroksyna, chinidyna i fenytoina. Podczas jednoczesnego stosowania z sukralfatem, powyższe leki powinny być przyjmowane co najmniej 2 godziny przed zażyciem sukralfatu.

Sukralfat może wiązać się z białkami pokarmowymi oraz niektórymi lekami. Dlatego też może powodować powstanie bezoaru u pacjentów z wolniejszym pasażem żołądkowym oraz u osób karmionych przez zgłębnik nosowo-żołądkowy. Pacjenci karmieni przez zgłębnik powinni otrzymywać sukralfat oddzielnie w stosunku do pożywienia oraz innych leków.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych klinicznych na temat stosowania sukralfatu u kobiet w ciąży. Badania prowadzone na zwierzętach nie wykazują bezpośrednich lub pośrednich szkodliwych skutków działania sukralfatu na przebieg ciąży, rozwój płodu, poród czy rozwój poporodowy (patrz punkt 5.3).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Venter u kobiet w ciąży. Sukralfat może być przyjmowany w okresie ciąży, jeśli korzystny wpływ na zdrowie matki usprawiedliwia potencjalne ryzyko dla dziecka.

Nie wiadomo czy sukralfat przenika do mleka kobiecego; dlatego też zalecana jest ostrożność podczas stosowania leku w czasie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych o wpływie sukralfatu na zdolność do kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania sukralfatu uszeregowano zgodnie z częstością występowania, określoną następująco:

-    bardzo często (> 1/10),

-    często (> 1/100 do <1/10),

-    niezbyt często (> 1/1000 do <1/100),

-    rzadko (> 1/10 000 do <1/1000),

-    bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość działań niepożądanych przedstawiono w odniesieniu do poszczególnych układów:

Zaburzenia układu nerwowego

-    niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy, senność

U pacjentów z niewydolnością nerek może nastąpić zwiększenie stężenia glinu w tkankach. Istnieje możliwość toksycznego działania glinu (encefalopatia).

Zaburzenia żołądka i jelit

-    często: zaparcia

-    niezbyt często: biegunka, wymioty, nudności, wzdęcia, suchość w jamie ustnej

-    rzadko: bezoary (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-    bardzo rzadko: wysypka, pokrzywka, świąd

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

-    rzadko: ból w dolnej części pleców

Jeśli wystąpią ciężkie działania niepożądane należy zaprzestać podawania produktu leczniczego. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby pojedyncza, nawet duża, dawka sukralfatu spowodowała zatrucie. U większości pacjentów nie wystąpiły żadne dolegliwości po zażyciu zbyt dużych dawek produktu leczniczego. W rzadkich przypadkach pacjenci zgłaszali występowanie nudności, wymiotów i bólu żołądka.

Po zażyciu większej ilości produktu leczniczego Venter zaleca się postępowanie mające na celu eliminację sukralfatu nie wchłoniętego z przewodu pokarmowego, oraz leczenie objawowe.

Dłuższe stosowanie większych dawek, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, może powodować nadmierną kumulację glinu w organizmie. Glin może powodować różne działania toksyczne, wśród których najpoważniejsze to encefalopatia (dyzartria, apraksja, drgawki kloniczne mięśni, otępienie, drgawki, w ciężkich przypadkach śpiączka i zgon) oraz osteomalacja (ból, złamania patologiczne i zniekształcenie kości).

W powyższych przypadkach należy zaprzestać podawania produktu leczniczego, przeprowadzić ultrafiltrację oraz podać deferoksaminę. Deferoksamina jest środkiem chelatującym, który pobudza usuwanie glinu z tkanek oraz powoduje zwiększanie jego stężenia w surowicy. Glin może zostać usunięty z surowicy przy użyciu hemodializy, hemofiltracji lub dializy otrzewnowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwwrzodowe; kod ATC: A02BX02.

Sukralfat przyspiesza gojenie wrzodów trawiennych. Nie wykazuje działania ogólnoustrojowego -działa miejscowo, tworząc warstwę ochronną użyciu udziałem białek tkanki martwiczej w miejscu owrzodzenia. Warstwa ta zapobiega działaniu trawiennemu pepsyny, kwasu żołądkowego i soli żółciowych. Hamowanie działania pepsyny sięga około 30%.

Sukralfat zapobiega wchłanianiu fosforanów z przewodu pokarmowego.

Dzieci i młodzież

W literaturze istnieją ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowana sukralfatu u dzieci, głównie w profilaktyce wrzodów stresowych, refluksowym zapaleniu przełyku i zapaleniu błon śluzowych. Zastosowana w tych badaniach dawka to 0,5 do 1 g cztery razy na dobę, w zależności od wieku dziecka i nasilenia choroby, która była stosowana bez zagrożenia bezpieczeństwa.

Ze względu na ograniczoną ilość danych, nie zaleca się obecnie stosowania sukralfatu u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Jedynie 5% podanego sukralfatu ulega wchłonięciu z przewodu pokarmowego. Wchłania się 0,005% glinu zawartego w leku. Wchłonięty sukralfat oraz glin nie ulegają metabolizmowi; zostają wydalone z organizmu w formie niezmienionej z moczem. Nie wiadomo czy sukralfat przenika do mleka kobiet w okresie laktacji. Biorąc pod uwagę słabe wchłanianie leku z przewodu pokarmowego, przenikanie w ilościach klinicznie znaczących wydaje się mało prawdopodobne. Większość podanej dawki jest wydalana w postaci niezmienionej z kałem, bez wchłonięcia z przewodu pokarmowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po wielokrotnym podaniu, genotoksyczności czy możliwego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Dane pochodzące z badań nad ogólną toksycznością u zwierząt oraz doświadczenia z przedklinicznego i klinicznego użycia sukralfatu prowadzone od 1980 pokazują brak lub małą toksyczność sukralfatu. W badaniach nad toksycznością po wielokrotnym podawaniu (od 1 do 24 miesięcy) w dawkach 50 do 100 razy przekraczających dawki stosowane u ludzi, obserwowane działania dotyczyły żołądka, przewodu pokarmowego, układu krwiotwórczego i nerek. Sukralfat ulega wchłonięciu z przewodu pokarmowego jedynie w niewielkich ilościach, dlatego ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek jest małe. Sukralfat nie wykazuje działania teratogennego ani embriotoksycznego. Dane z badań dotyczących reprodukcji u zwierząt nie zawsze mogą mieć zastosowanie u ludzi, dlatego w okresie ciąży produkt leczniczy można stosować jedynie w razie konieczności. Nie wiadomo, czy sukralfat przenika do mleka, toteż należy zachować ostrożność podczas stosowania go u kobiet karmiących piersią. Sukralfat nie wykazuje działania rakotwórczego.

Dane uzyskane w badaniach u zwierząt wskazują, że sukralfat jest inhibitorem pepsyny i środkiem przeciwwrzodowym o niskim ryzyku działań toksycznych. Stanowi on również skuteczny lek przeciwwrzodowy u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

50 tabletek (5 blistrów po 10 szt.)

100 tabletek (10 blistrów po 10 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2428

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.05.1986 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Venter