+ iMeds.pl

Ventilastin novolizer 100 mcg/dawkę inh.Ulotka Ventilastin novolizer

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ventilastin Novolizer

100 mikrogramów/dawkę, proszek do inhalacji

Salbutamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ventilastin Novolizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ventilastin Novolizer

3.    Jak stosować lek Ventilastin Novolizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek V entilastin Novolizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK VENTILASTIN NOVOLIZER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ventilastin Novolizer jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Substancją czynną leku Ventilastin Novolizer jest lek przeciwastmatyczny powodujący rozszerzenie oskrzeli (lek beta-sympatykomimetyczny).

Ventilastin Novolizer jest stosowany w:

-    objawowym leczeniu schorzeń przebiegających z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych, np. astmy lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) z wyraźną odwracalnością.

-    zapobieganiu napadom astmy wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub alergeny.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VENTILASTIN NOVOLIZER

Kiedy nie stosować leku Ventilastin Novolizer

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na salbutamol lub na laktozę i (lub) na białko mleka w niej zawarte.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ventilastin Novolizer należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ventilastin Novolizer

Jeśli u pacjenta występuje jedno z poniższych schorzeń:

- ciężka choroba serca, a w szczególności przebyty niedawno zawał mięśnia sercowego.

-    choroba naczyń wieńcowych (choroba niedokrwienna serca), choroba mięśnia sercowego (przerostowa kardiomiopatia ze zwężeniem drogi odpływu) oraz zaburzenia rytmu serca ze zwiększoną częstością akcji serca (tachyarytmia).

-    wysokie ciśnienie tętnicze krwi (ciężkie i nieleczone nadciśnienie tętnicze).

-    nieprawidłowe poszerzenie ściany naczynia (tętniak).

-    nadczynność tarczycy (hipertyreoza).

-    cukrzyca trudna do wyrównania.

-    choroba rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny).

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy powiedzieć lekarzowi o chorobie serca lub dławicy piersiowej w wywiadzie. Należy poszukać pomocy medycznej, jeśli wystąpi ból w klatce piersiowej lub inne objawy zaostrzenia choroby serca.

Podczas leczenia ostrych napadów astmy lub zaostrzenia ciężkiej astmy należy zachować ostrożność, ponieważ odnotowano zwiększone stężania mleczanów w surowicy oraz rzadziej kwasicę mleczanową po zastosowaniu dużych dawek salbutamolu. Działanie to przemija po zmniejszeniu dawki salbutamolu.

Przed użyciem inhalatora proszkowego Novolizer po raz pierwszy należy upewnić się, że lekarz poinstruował pacjenta, jak prawidłowo obsługiwać to urządzenie.

Leczenie astmy należy dostosować do stopnia nasilenia choroby.

W przewlekłej astmie nie należy stosować salbutamolu jako jedynego leku.

Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela, takich jak lek Ventilastin Novolizer, jest objawem zaostrzenia choroby. Należy skontaktować się z lekarzem w celu dostosowania planu leczenia.

Wszelkie nagłe i postępujące nasilenie objawów astmy może zagrażać życiu, dlatego należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Każde zastosowanie dawki znacząco większej niż zalecana (w szczególności pojedynczej dawki zalecanej w przypadku ostrych napadów, jak również dawki dobowej ) może być niebezpieczne z powodu działań leku na serce i dlatego należy go unikać. Inne działania niepożądane mogą również nasilić się.

Codzienna samokontrola zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego jest istotnym czynnikiem mającym na celu ocenę postępu choroby, jak również skuteczności leku Ventilastin Novolizer oraz innych leków koniecznych w leczeniu choroby. Na przykład, kontrola ta polega na regularnym wykonywaniu pomiarów natężonej objętości wydechowej za pomocą miernika szczytowego przepływu wydechowego.

Pacjenci chorujący na cukrzycę

Przyjęcie wziewne dużych dawek salbutamolu może spowodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Dlatego u pacjentów z cukrzycą należy dokładnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.

Inne leki i Ventilastin Novolizer

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

-    Leczenie salbutamolem może powodować hipokaliemię (zmniejszone stężenie potasu we krwi), która może być nasilona przez inne leki. Do tych leków należą: inne leki stosowane w astmie, takie jak pochodne ksantyny (np. teofilina) lub steroidy (np. prednizolon) oraz leki stosowane w innych schorzeniach, tj. leki moczopędne (np. furosemid) lub digoksyna. Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu któregokolwiek z wyżej wymienionych leków, ponieważ może on zalecić pobranie próbki krwi w celu kontrolowania stężenia potasu.

-    Należy także powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leków beta-adrenolitycznych (np. atenololu) w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej albo leków

przeciwdepresyjnych (np. moklobemidu, fenelzyny, amitryptyliny, klomipraminy lub imipraminy).

- Niektóre środki do znieczulenia ogólnego mogą wchodzić w interakcję z salbutamolem, powodując trudności w oddychaniu. Dlatego jeśli planowana jest operacja, należy poinformować personel medyczny o przyjmowaniu leku Ventilastin Novolizer.

Należy pamiętać, że powyższe informacje dotyczą także leków stosowanych niedawno.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W czasie ciąży, a szczególnie w czasie pierwszych trzech miesięcy, jak również pod koniec ciąży, lek Ventilastin Novolizer można stosować jedynie na wyraźne zalecenie lekarza prowadzącego i jedynie wtedy, gdy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

Wziewne przyjmowanie produktów zawierających salbutamol nie jest odpowiednim postępowaniem w przypadku przedwczesnego porodu i nie powinno być również stosowane w przypadku zagrażającego poronienia.

Salbutamol, substancja czynna leku Ventilastin Novolizer , może przenikać do mleka kobiecego, dlatego lek Ventilastin Novolizer można stosować w okresie karmienia piersią jedynie na wyraźne zalecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Ventilastin Novolizer zawiera cukier mleczny (laktozę), 11,42 mg laktozy jednowodnej/dawkę dostarczoną.

Zazwyczaj zawartość laktozy w jednej dawce nie powoduje żadnych problemów u osób, u których występuje nietolerancja laktozy. Jeśli istnieje podejrzenie nietolerancji, należy skontaktować się z lekarzem.

Laktoza zawiera niewielką ilość białka mleka.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VENTILASTIN NOVOLIZER

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W celu uniknięcia nieprawidłowego użycia, lekarz powinien dokładnie poinstruować pacjenta odnośnie prawidłowego stosowania leku Ventilastin Novolizer. Dzieci mogą stosować ten lek jedynie pod nadzorem osoby dorosłej i zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dawkę należy określić na podstawie rodzaju, ciężkości i postępu choroby.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ventilastin Novolizer jest zbyt mocne lub za słabe, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, u osób dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku i młodzieży)

zaleca się następujące dawkowanie:

W leczeniu nagłego skurczu oskrzeli lub napadów zaburzeń oddychania należy przyjąć wziewnie jedną dawkę (100 mikrogramów).

W celu zapobiegania astmie wywoływanej przez wysiłek fizyczny lub możliwy do przewidzenia kontakt z alergenem, należy zastosować dwie inhalacje (200 mikrogramów) około 10-15 minut przed narażeniem.

Maksymalna dawka podana w ciągu 24 godzin nie powinna być większa niż 8 inhalacji (co odpowiada 800 mikrogramom).

Dzieci (w wieku od 6 do 12 lat)

W leczeniu nagłego skurczu oskrzeli lub napadów zaburzeń oddychania należy przyjąć wziewnie jedną dawkę (100 mikrogramów).

W celu zapobiegania astmie wywoływanej przez wysiłek fizyczny lub możliwy do przewidzenia kontakt z alergenem należy zastosować jedną dawkę (100 mikrogramów) około 10-15 minut przed narażeniem oraz kolejną pojedynczą dawkę, jeżeli jest ona konieczna (dawka całkowita:

200 mikrogramów).

Maksymalna dawka podana w ciągu 24 godzin nie powinna być większa niż 4 inhalacje (co odpowiada 400 mikrogramom).

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Ventilastin Novolizer nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Wszyscy pacjenci

W przypadku napadu zaburzeń oddychania, jedna inhalacja zwykle przynosi szybkie złagodzenie objawów. Jeśli po 5-10 minutach od inhalacji pojedynczej dawki nie występuje zauważalne zmniejszenie nasilenia objawów, można przyjąć drugą pojedynczą dawkę. Pomiędzy dawkami powinny upłynąć co najmniej cztery godziny (gdzie jedna dawka może mieć postać jednej lub dwóch inhalacji).

Jeżeli salbutamol stosowany jest codziennie „na żądanie” w celu złagodzenia objawów, należy rozważyć dołączenie stałego leczenia przeciwzapalnego.

W przypadku zastąpienia innych inhalatorów z salbutamolem przez inhalator proszkowy Ventilastin Novolizer, ilość salbutamolu dostarczonego do płuc może się różnić pomiędzy różnymi inhalatorami. W takich przypadkach może być konieczna modyfikacja planu leczenia przez lekarza.

Nie należy przyjmować większej liczby inhalacji niż zalecił lekarz. Jeśli objawy astmy nasilą się, należy omówić to z lekarzem, ponieważ może być konieczne zastosowanie dodatkowego leku. Poniższe stany mogą wskazywać na nasilenie objawów astmy:

•    Pacjent potrzebuje więcej inhalacji niż zazwyczaj

•    Złagodzenie uczucia ucisku w klatce piersiowej nie jest wystarczające

•    Złagodzenie objawów nie utrzymuje się wystarczająco długo

NALEŻY NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM, JEŚLI:

•    NAGLE WYSTĄPIĄ TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU LUB

•    W RAZIE NAPADU OSTRYCH ZABURZEŃ ODDECHOWYCH ZASTOSOWANIE DRUGIEJ DAWKI NIE PRZYNOSI ULGI LUB

•    PACJENT NIE UMIE OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIA NOVOLIZER.

Lekarz powinien poinstruować pacjentów z astmą, jak korzystać z miernika szczytowego przepływu. Ważne jest kontrolowanie przebiegu astmy i skuteczności leczenia.

Sposób podawania

Do stosowania wziewnego.

Należy wykonać inhalację, jak pokazano w Instrukcji użycia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Ventilastin Novolizer

Objawy przedawkowania są podobne do wymienionych poniżeń działań niepożądanych. W razie przedawkowania wystąpią one szybciej i prawdopodobnie będą miały większe nasilenie.

Typowymi objawami przedawkowania są:

kołatanie serca, nieregularne i (lub) przyspieszone bicie serca, silne drżenie, zwłaszcza rąk, niepokój, zaburzenia snu i ból w klatce piersiowej .

W razie wystąpienia takich objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Wizyta u innego lekarza lub pobyt w szpitalu

W przypadku wizyty u innego lekarza lub pobytu w szpitalu bez względu na przyczynę, należy zabrać ze sobą wszystkie inhalatory i inne leki, które pacjent przyjmuje, w tym leki wydawane bez recepty.

Przerwanie stosowania leku Ventilastin Novolizer

Nie należy przerywać leczenia lekiem Ventilastin Novolizer bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, ponieważ może to prowadzić do zaostrzenia choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli zaburzenia oddychania nasilą się bezpośrednio po inhalacji, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W pewnych okolicznościach niektóre z niżej wymienionych działań niepożądanych mogą stanowić poważne zagrożenie życia (tak jak na przykład zagrażająca życiu tachykardia). Dlatego należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli takie działanie wystąpi nagle i (lub) będzie ono miało niespodziewane nasilenie.

Częste (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób) działania niepożądane to: zaburzenia smaku (nieprzyjemny, nietypowy smak) oraz podrażnienie jamy ustnej i gardła, jak również uczucie pieczenia języka, drżenie palców lub rąk (drżenie), zawroty głowy, nudności, pocenie się, niepokój oraz ból głowy. Te działania niepożądane mogą ustąpić w okresie jednego do dwóch tygodni, w przypadku kontynuowania leczenia.

W rzadkich przypadkach (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 osób) mogą wystąpić:

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe:

Przyspieszona akcja serca (tachykardia), zaburzenia rytmu serca (arytmia - w tym migotanie przedsionków), dodatkowe skurcze mięśnia sercowego (skurcze dodatkowe), kołatanie serca, wpływ na ciśnienie krwi (obniżenie lub podwyższenie) oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych (rozszerzenie naczyń obwodowych).

Przemiana materii, elektrolity:

Zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia), zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), zwiększenie stężenia insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu i ciał ketonowych.

Zaburzenia układu nerwowego oraz zaburzenia psychiczne:

Nieprawidłowo zwiększona aktywność (nadmierna aktywność), szczególnie u dzieci w wieku do 12 lat.

Układ mieśniowo-szkieletowy:

Ból mięśni i skurcze mięśni.

Układ oddechowy:

Kaszel i napady duszności podczas lub po inhalacji (paradoksalny skurcz oskrzeli).

W bardzo rzadkich przypadkach (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób) mogą wystąpić:

-    reakcje nadwrażliwości (w tym świąd, pokrzywka, wysypka skórna, zaczerwienienie skóry, obniżenie ciśnienia krwi, obrzęk twarzy i gardła). W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    zmniej szenie liczby płytek krwi (trombocytopenia)

-    zapalenie nerek

-    zapaść

-    nadpobudliwość, zaburzenia snu, omamy (w szczególności u dzieci w wieku do 12 lat).

Bardzo rzadko u niektórych osób mogą wystąpić bóle w klatce piersiowej (z powodu problemów związanych z sercem, takich jak dławica piersiowa). Należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi, ale nie przerywać przyjmowania leku, chyba że tak zaleci lekarz.

Laktoza jednowodna zawiera niewielkie ilości białek mleka i w związku z tym może powodować reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel+ 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VENTILASTIN NOVOLIZER

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku oraz opakowaniu wkładu po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Podczas użytkowania Ventilastin Novolizer należy chronić przed wilgocią.

Należy wymienić wkład po sześciu miesiącach od pierwszego otwarcia.

Nie należy używać inhalatora proszkowego dłużej niż jeden rok.

Uwaga: Wykazano, że urządzenie Novolizer działa przy podawaniu przynajmniej 2000 pojedynczych dawek. Dlatego za pomocą tego urządzenia można podawać lek z maksymalnie 10 wkładów zawierających po 200 pojedynczych dawek (w ciągu jednego roku) przed wymianą na nowe.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ventilastin Novolizer

-    Substancją czynną leku jest salbutamol.

Każda dawka (inhalacja) zawiera 100 mikrogramów salbutamolu (w postaci siarczanu).

- Inny składnik leku to laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Ventilastin Novolizer i co zawiera opakowanie

Proszek do inhalacji Ventilastin Novolizer zawiera biały proszek we wkładzie i jest dostępny w następujących opakowaniach:

1 wkład zawierający 200 dawek, wypełniony nie mniej niż 2,308 g proszku do inhalacji, umieszczony w polipropylenowym pojemniku szczelnie zamkniętym folią aluminiową oraz 1 inhalator typu Novolizer, całość w tekturowym pudełku.

Opakowania uzupełniające:

1    wkład zawierający 200 dawek, wypełniony nie mniej niż 2,308 g proszku do inhalacji, umieszczony w polipropylenowym pojemniku szczelnie zamkniętym folią aluminiową, całość w tekturowym pudełku.

2    wkłady zawierające po 200 dawek, każdy wypełniony nie mniej niż 2,308 g proszku do inhalacji, umieszczony w polipropylenowym pojemniku szczelnie zamkniętym folią aluminiową, całość w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

MEDA Pharma GmbH&Co.KG.

Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

Tel. +49 6172 888-01 Faks:    +49 6172 888-2740

Wytwórca

Meda Manufacturing GmbH Neurather Ring 1 51063 Kolonia Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria:

Estonia:

Niemcy:

Grecja:

Łotwa:

Litwa:


BewranacTHH HoBoaaÜ3ep 100 MHKporpaMa/3a go3a npax 3a HHxaaa^Ha Ventilastin Novolizer

Salbutamol 100 Novolizer 100 Mikrogramm/Dosis Pulver zur Inhalation Ventilastin Novolizer Ventilastin Novolizer

Ventilastin Novolizer 100 mikrogram^/dozèje inhaliaciniai milteliai

Ventilastin Novolizer Ventilastin Novolizer Ventilastin Novolizer

Polska:

Rumunia:

Słowacja:

Słowenia:


Ventilastin Novolizer 100 mikrogramov/odmerek prasek za inhaliranje

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

INSTRUKCJA UŻYCIA INHALATORA PROSZKOWEGO NOVOLIZER

Wkład


Pokrywka Licznik dawek

_Przycisk

Okienko kontrolne Nasadka ochronna

Opakowanie

wkładu

1. PRZYGOTOWANIE:

Inhalacja za pomocą inhalatora proszkowego NOVOLIZER jest prosta i niezawodna. Obsługa inhalatora jest łatwa. Szybka wymiana wkładu oraz proste czyszczenie nie powinny stwarzać trudności i można je szybko wykonać.Przytrzymać inhalator proszkowy NOVOLIZER przed sobą. Delikatnie nacisnąć prążkowane powierzchnie po obu stronach pokrywki oraz przesunąć pokrywkę do przodu (^) i do góry (t).

Usunąć ochronną folię aluminiową z opakowania wkładu i wyjąć nowy wkład. Należy zrobić to bezpośrednio przed użyciem wkładu. Kolorowy kod na wkładzie musi być zgodny z kolorem na przycisku dawkowania.

Pierwsze napełnianie:


Włożyć wkład do inhalatora proszkowego NOVOLIZER , w taki sposób, aby licznik dawek był skierowany w stronę ustnika (^). Nie należy wciskać przycisku dawkowania w czasie umieszczania wkładu w inhalatorze.

Ponownie napełnianie:

Uwaga: Inhalator proszkowy NOVOLIZER należy czyścić przy każdej wymianie wkładu, po usunięciu pustego wkładu.

Jeśli inhalator proszkowy NOVOLIZER był już używany, należy najpierw usunąć pusty wkład, a następnie włożyć nowy (^). Nie należy wciskać przycisku dawkowania w czasie umieszczania wkładu w inhalatorze.2. UŻYCIE:Ponownie umieścić pokrywkę od góry (^) w prowadnicach bocznych i wcisnąć w kierunku kolorowego przycisku dawkowania do momentu, gdy wskoczy we właściwe miejsce (^).

Inhalator NOVOLIZER jest już napełniony i gotowy do użycia. Można pozostawić wkład w inhalatorze proszkowym NOVOLIZER do momentu całkowitego wykorzystania lub przez okres do 6 miesięcy od włożenia. Wkłady mogą być używane jedynie w oryginalnym inhalatorze proszkowym.

Jeśli jest to możliwe, w czasie inhalacji pacjent powinien siedzieć lub stać. W czasie używania NOVOLIZER należy zawsze trzymać w pozycji poziomej. Najpierw należy zdjąć nasadkę ochronną (^).

Wcisnąć całkowicie kolorowy przycisk dawkowania. Słychać będzie głośne podwójne kliknięcie, a kolor okienka kontrolnego zmieni się z czerwonego na zielony. Następnie zwolnić kolorowy przycisk. Zielony kolor w okienku kontrolnym wskazuje na to, że inhalator NOVOLIZER jest gotowy do użycia.

Wykonać wydech (ale nie do inhalatora proszkowego NOVOLIZER). Objąć szczelnie ustnik wargami, zainhalować proszek w czasie głębokiego wdechu, a następnie wstrzymać oddech na kilka sekund. W czasie wdechu powinno być słychać głośne kliknięcie, wskazujące, że inhalacja została wykonana prawidłowo. Następnie powrócić do normalnego oddychania.


Sprawdzić, czy kolor w okienku kontrolnym zmienił się z powrotem na czerwony, co wskazuje, że inhalacja została wykonana prawidłowo. Nałożyć nasadkę ochronną z powrotem na ustnik -inhalacja jest zakończona.

Liczba w górnym okienku pokazuje liczbę inhalacji pozostałych w inhalatorze. Licznik dawek od wartości 200 do wartości 60 jest skalowany co 20 dawek, a od wartości 60 do 0 - co 10 dawek. Jeśli nie słychać kliknięcia i kolor w okienku kontrolnym nie zmieni się, należy powtórzyć opisaną powyżej procedurę.

UWAGA: Kolorowy przycisk dawkowania należy nacisnąć jedynie bezpośrednio przed inhalacją. Nie ma możliwości przypadkowego przedawkowania leku podawanego za pomocą inhalatora NOVOLIZER. Kliknięcie oraz zmiana koloru w okienku kontrolnym wskazują na to, że inhalacja została wykonana prawidłowo. Jeśli kolor w okienku kontrolnym nie zmieni się z powrotem na czerwony, inhalację należy powtórzyć. Jeśli inhalacja nie zostanie wykonana prawidłowo po kilku próbach, należy skonsultować się z lekarzem.

3. CZYSZCZENIE:

Inhalator proszkowy NOVOLIZER należy czyścić w regularnych odstępach czasu, przynajmniej przy każdej wymianie wkładu.
Uwagi


Zdejmowanie nasadki ochronnej oraz ustnika

Najpierw zdjąć nasadkę ochronną. Następnie chwycić ustnik i obrócić go lekko w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (t) do momentu poluzowania. Następnie go zdjąć (^).

Czyszczenie

Odwrócić inhalator NOVOLIZER do góry nogami. Uchwycić poluzowaną zasuwę uwalniającą i przesunąć ją do przodu (^) i w górę (t). Wszelkie pozostałości proszku można usunąć poprzez delikatne pukanie.

Wyczyścić ustnik, zasuwę uwalniającą oraz inhalator proszkowy za pomocą miękkiego i suchego kawałka materiału niepozostawiającego nitek.

NIE używać wody ani detergentu.

Złożenie - Wkładanie zasuwy dawkowania

Po wyczyszczeniu, włożyć zasuwę dawkowania poprzez przesunięcie jej w dół pod kątem (^) oraz wcisnąć we właściwe miejsce (^). Obrócić inhalator do normalnej pozycji.

Złożenie - Zamocowywanie ustnika i nasadki ochronnej Włożyć ustnik bolcem do rowka po lewej stronie i obrócić w prawą stronę do momentu, gdy wskoczy na właściwe miejsce. Następnie nałożyć z powrotem nasadkę ochronną. 1

•    Inhalator NOVOLIZER stosowany do podawania różnych substancji czynnych nie działa z wykorzystaniem gazów nośnych i jest przeznaczony do ponownego napełniania. Powoduje to, że NOVOLIZER jest produktem przyjaznym dla środowiska.

•    Nie jest możliwe przedawkowanie leku podawanego za pomocą urządzenia NOVOLIZER. Nawet w przypadku kilkakrotnego wciśnięcia przycisku, nie jest dostępna większa ilość proszku do inhalacji. Należy wcisnąć przycisk jedynie podczas wykonywania inhalacji. Jeśli po kilku próbach nie można wykonać prawidłowej inhalacji, należy skonsultować się z lekarzem.

•    Inhalator NOVOLIZER można ponownie napełnić za pomocą nowych wkładów1 zawierających substancję czynną i dzięki temu nadaje się idealnie do długotrwałego używania (do jednego roku).

•    Nie potrząsać napełnionego inhalatora NOV OLIZER .

•    Należy pomóc dziecku w prawidłowej obsłudze inhalatora.

•    Należy upewnić się, że inhalator NOVOLIZER jest chroniony przed wilgocią i wysoką temperaturą i jest przez cały czas utrzymywany w czystości.

•    Należy zapytać się lekarza odnośnie odpowiednich leków.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015 r.

CE

11

1

Ulotka dla pacjenta opisuje działanie leku. Należy uważnie przeczytać ulotkę przed użyciem inhalatora po raz pierwszy.

Ventilastin Novolizer

Charakterystyka Ventilastin novolizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ventilastin Novolizer, 100 mikrogramów/dawkę, proszek do inhalacji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna dawka dostarczona zawiera 100 mikrogramów salbutamolu, co odpowiada 120 mikrogramom salbutamolu siarczanu.

Dawka dostarczona to dawka, którą pacjent przyjął przez ustnik inhalatora.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

11,42 mikrogramów laktozy jednowodnej/dawkę dostarczoną.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do inhalacji Biały proszek

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ventilastin Novolizer 100 mikrogramów jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Objawowe leczenie schorzeń przebiegających z odwracalną obturacją dróg oddechowych, np. astmy lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z wyraźną odwracalnością.

Zapobieganie napadom astmy wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub alergeny.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka zależy jest od rodzaju, ciężkości i przebiegu choroby.

Astma

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku oraz młodzież)

U osób dorosłych, w celu złagodzenia ostrych objawów astmy, w tym skurczu oskrzeli, zalecaną dawką początkową jest jedna inhalacja (100 mikrogramów).

W celu zapobiegania objawom wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub alergeny, należy wykonać dwie inhalacje (200 mikrogramów) na 10-15 minut przed narażeniem.

Maksymalna dawka stosowana w razie potrzeby w ciągu 24 godzin nie powinna być większa niż 8 inhalacji (co odpowiada 800 mikrogramom).

Dzieci (w wieku od 6 do 12 lat)

U dzieci w wieku 6 lat i starszych, w celu złagodzenia ostrych objawów astmy, w tym skurczu oskrzeli, zalecaną dawką początkową jest jedna inhalacja (100 mikrogramów).

W celu zapobiegania objawom wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub alergeny, należy wykonać jedną inhalację (100 mikrogramów) na 10-15 minut przed narażeniem oraz następną inhalację (do łącznej dawki 200 mikrogramów), jeśli to konieczne.

Maksymalna dawka stosowana w razie potrzeby w ciągu 24 godzin nie powinna być większa niż 4 inhalacje (co odpowiada 400 mikrogramom).

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Ventilastin Novolizer nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku i młodzież)

W celu złagodzenia ostrych objawów, w tym skurczu oskrzeli, zalecaną dawką początkową dla dorosłych jest jedna inhalacja (100 mikrogramów).

Maksymalna dawka stosowana w razie potrzeby w ciągu 24 godzin nie powinna przekraczać 8 inhalacji (co odpowiada 800 mikrogramom).

Wszyscy pacjenci

W przypadku zastąpienia innych inhalatorów z salbutamolem przez Ventilastin Novolizer 100 mikrogramów, proszek do inhalacji, ilość salbutamolu dostarczonego do płuc może się różnić pomiędzy różnymi inhalatorami i dlatego może być konieczna modyfikacja dawkowania.

Sposób podawania

Pomiędzy 2 inhalacjami należy zachować co najmniej 1 minutę przerwy.

Podanie wziewne.

Używanie i obsługa inhalatora proszkowego (=Novolizer)

Wkład


Pokrywka Licznik dawek

_Przycisk

Okienko kontrolne Nasadka ochronna

Opakowanie

wkładu

Ponowne napełnianie

1.    Lekko nacisnąć prążkowane powierzchnie po obu stronach pokrywki, przesunąć pokrywę do przodu i unieść.

2.    Usunąć aluminiową folię ochronną z opakowania wkładu i wyjąć nowy wkład.

3.    Umieścić wkład w inhalatorze proszkowym (=Novolizer) w taki sposób, aby licznik dawek był skierowany w stronę ustnika.

4.    Ponownie umieścić pokrywkę z góry w prowadnicach bocznych i wcisnąć w kierunku przycisku do momentu, gdy wskoczy ona we właściwe miejsce. Wkład można pozostawić w inhalatorze proszkowym (=Novolizer) do momentu całkowitego wykorzystania lub przez 6 miesięcy od włożenia.

Uwaga: Wkłady Ventilastin Novolizer 100 mikrogramów mogą być stosowane wyłącznie w inhalatorze proszkowym Novolizer.

Sposób użycia

1.    W czasie używania inhalatora proszkowego (=Novolizer) należy zawsze trzymać go w pozycji poziomej. Najpierw należy usunąć nasadkę ochronną.

2.    Wcisnąć do oporu kolorowy przycisk dawkowania. Słychać będzie głośne podwójne kliknięcie, a kolor okienka kontrolnego (dolnego) zmieni się z czerwonego na zielony. Następnie zwolnić kolorowy przycisk dawkowania. Zielony kolor w okienku kontrolnym wskazuje na to, że inhalator proszkowy (=Novolizer) jest gotowy do użycia.

3.    Wykonać wydech (ale nie do inhalatora proszkowego (=Novolizer)).

4.    Objąć wargami ustnik. Zainhalować proszek w czasie głębokiego wdechu. W czasie wdechu powinno być słychać głośne kliknięcie, wskazujące na to, że inhalacja została wykonana prawidłowo. Wstrzymać oddech na kilka sekund, a następnie powrócić do normalnego oddychania.

Uwaga: Jeśli konieczne jest wykonanie więcej niż 1 inhalacji za jednym razem, należy powtórzyć czynności 2-4.

5.    Nałożyć nasadkę ochronną z powrotem na ustnik - proces podawania leku jest zakończony.

6.    Liczba w górnym okienku oznacza liczbę pozostałych inhalacji.

Uwaga: Kolorowy przycisk dawkowania należy nacisnąć jedynie bezpośrednio przed inhalacją.

W przypadku inhalatora proszkowego (=Novolizer) nie jest możliwe omyłkowe wykonanie podwójnej inhalacji. Kliknięcie oraz zmiana koloru w okienku kontrolnym wskazują na to, że inhalacja została wykonana prawidłowo. Jeśli kolor w okienku kontrolnym nie zmieni się, inhalację należy powtórzyć. Jeśli inhalacja nie zostanie wykonana prawidłowo po kilku próbach, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Czyszczenie

Inhalator proszkowy (=Novolizer) należy czyścić w regularnych odstępach czasu, co najmniej za każdym razem, gdy wymieniany jest wkład. Instrukcje dotyczące sposobu czyszczenia inhalatora proszkowego (=Novolizer) znajdują się w „Instrukcji użycia”, która jest częścią ulotki dołączonej do opakowania.

Uwaga: W celu zapewnienia prawidłowego użycia inhalatora proszkowego (=Novolizer), pacjenci powinni uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu używania inhalatora proszkowego (=Novolizer). Dzieci powinny stosować ten produkt jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną salbutamol lub na substancję pomocniczą laktozę jednowodną (która zawiera niewielkie ilości białek mleka).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie należy prowadzić stopniowo, zależnie od ciężkości choroby.

Leki rozszerzające oskrzela nie powinny stanowić jedynego ani podstawowego leczenia u pacjentów z astmą przewlekłą. Ciężka astma wymaga regularnej oceny lekarskiej, ponieważ u pacjentów istnieje ryzyko ciężkich napadów, a nawet śmierci.

U pacjentów z astmą, stosowanie produktu Ventilastin Novolizer 100 mikrogramów, proszek do inhalacji, nie powinno opóźnić włączenia i regularnego stosowania wziewnych kortykosteroidów.

W następujących przypadkach salbutamol należy stosować ostrożnie i jedynie w przypadku bezwzględnych wskazań:

-    ciężkie zaburzenia serca, a w szczególności niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego

-    choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu oraz tachyarytmia

-    ciężkie i nieleczone nadciśnienie tętnicze

-    tętniak

-    nadczynność tarczycy

-    cukrzyca trudna do wyrównania

-    guz chromochłonny

Istnieją doniesienia z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu i dane literaturowe świadczące o rzadkich przypadkach występowania niedokrwienia mięśnia sercowego, związanego ze stosowaniem salbutamolu. Pacjentom z ciężkimi chorobami serca (np. chorobą niedokrwienną serca, tachyarytmią lub ciężką niewydolnością serca), którzy przyjmują salbutamol z powodu choroby układu oddechowego, należy zalecić zwrócenie się o poradę lekarską w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów świadczących o zaostrzeniu choroby serca.

Podczas leczenia ostrych napadów astmy lub zaostrzenia ciężkiej astmy należy zachować ostrożność, ponieważ odnotowano zwiększone stężania mleczanów w surowicy oraz rzadziej kwasicę mleczanową po zastosowaniu dużych dawek salbutamolu. Działanie to jest przemijające po zmniejszeniu dawki salbutamolu.

Codzienna samodzielna ocena astmy prowadzona zgodnie z zaleceniami jest istotna w leczeniu astmy, zarówno w przypadku stosowania produktu Ventilastin Novolizer 100 mikrogramów, jak również wszelkich innych wymaganych leków, ponieważ umożliwia śledzenie przebiegu choroby oraz kontrolowanie powodzenia leczenia rozszerzającego oskrzela i przeciwzapalnego. Pacjenta należy poinstruować, aby regularnie wykonywał pomiary szczytowego przepływu wydechowego (PEFR) za pomocą przenośnego miernika szczytowego przepływu wydechowego.

Jeśli stopień kontroli choroby nie ulegnie zadowalającej poprawie lub ulegnie pogorszeniu, lub jeśli leczenie krótko działającym lekiem rozszerzającym oskrzela stanie się mniej skuteczne, lub jeśli konieczna będzie większa liczba inhalacji niż zwykle, pacjent musi zwrócić się po pomoc lekarską w celu ponownej oceny stanu klinicznego oraz odpowiedniej zmiany leczenia.

W takiej sytuacji u pacjentów z astmą konieczne może być leczenie przeciwzapalne, zwiększenie dawki leków przeciwzapalnych lub krótkotrwałe leczenie doustnymi glikokortykosteroidami.

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc może być konieczne leczenie jednym lub większą liczbą długo działających leków rozszerzających oskrzela, rehabilitacja, stosowanie wziewnych kortykosteroidów lub długotrwałe podawanie tlenu.

Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela, a w szczególności krótko działających, wziewnych agonistów receptorów ß2-adrenergicznych w celu złagodzenia objawów, wskazuje na pogorszenie kontroli choroby.

Nagłe i postępujące nasilenie objawów może stanowić zagrożenie dla życia. Dlatego niezwłocznie należy zwrócić się o pomoc lekarską.

Dawkę i częstość inhalacji krótko działających agonistów receptorów ß2 należy zwiększać jedynie na po konsultacji z lekarzem, a gdy uprzednio skuteczna dawka nie powoduje spodziewanego złagodzenia objawów, należy zalecić pacjentowi, aby zwrócił się po poradę lekarską. Zastosowanie dawki większej niż zalecana może być niebezpieczne (patrz punkt 4.9). Jeśli objawy astmy nie ulegają złagodzeniu, a nawet nasilają się po drugiej inhalacji lub jeśli pacjent nie jest w stanie zastosować inhalatora proszkowego (=Novolizer) w czasie ostrego napadu astmy, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Leczenie agonistami P2, głównie podawanymi parenteralnie lub w postaci nebulizacji, może powodować potencjalnie ciężką hipokaliemię. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w ostrej ciężkiej astmie, ponieważ działanie to może być nasilone przez niedotlenienie.

Wziewne stosowanie produktów zawierających salbutamol nie jest odpowiednim postępowaniem w przypadku porodu przedwczesnego i nie powinno być stosowane w przypadku zagrażającego poronienia.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Ilość laktozy zawarta w produkcie Ventilastin Novolizer zwykle nie powoduje problemów u osób z nietolerancją laktozy.

Jednak u pacjentów z dużym niedoborem enzymu, opisywane były bardzo rzadkie przypadki nietolerancji laktozy po inhalacji proszku zawierającego laktozę.

Pacjentów należy poinstruować, jak prawidłowo używać inhalator Novolizer. Technikę obsługi inhalatora przez pacjenta należy sprawdzać, w celu upewnienia się, czy pacjent potrafi prawidłowo używać inhalatora proszkowego (=Novolizer).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

•    Salbutamol i nieselektywne leki blokujące receptory ß zazwyczaj nie powinny być przepisywane równocześnie. U pacjentów chorujących na astmę podawanie leków blokujących receptory ß wiąże się z ryzykiem ciężkiego skurczu oskrzeli.

•    W przypadku stosowania halogenowych środków znieczulających, np. halotanu, metoksyfluranu czy enfluranu u pacjentów leczonych salbutamolem, należy spodziewać się zwiększonego ryzyka ciężkich zaburzeń rytmu serca oraz niedociśnienia tętniczego. Jeśli planowane jest znieczulenie z zastosowaniem halogenowych środków znieczulających, należy upewnić się, że salbutamol nie był stosowany przez co najmniej 6 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia.

•    Leczenie salbutamolem może prowadzić do hipokaliemii (patrz punkt 4.4 oraz punkt 4.8). Działanie to może nasilać się podczas równoczesnego podawania innych leków, w szczególności pochodnych ksantyny, glikokortykosteroidów, leków moczopędnych i glikozydów nasercowych (digoksyny). W takich sytuacjach należy kontrolować stężenie potasu w surowicy.

•    Inhibitory monoaminooksydazy oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą zwiększać ryzyko sercowo-naczyniowych działań niepożądanych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Nie określono bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych salbutamolu u ciężarnych kobiet. W wyniku wewnątrzmacicznego narażenia na salbutamol zgłaszano rzadkie przypadki różnych wrodzonych nieprawidłowości (w tym rozszczepu podniebienia, ubytku kończyn i zaburzeń serca). Niektóre z matek przyjmowały wiele leków w trakcie ciąży. Produktu Ventilastin Novolizer nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Salbutamol prawdopodobnie przenika do mleka matki, dlatego jego stosowanie u kobiet karmiących piersią wymaga dokładnego rozważenia. Nie wiadomo, czy salbutamol ma szkodliwy wpływ na noworodki, dlatego jego stosowanie należy ograniczyć do sytuacji, w których spodziewana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla noworodka.

Płodność

Brak danych na temat wpływu salbutamolu na płodność u ludzi. Nie odnotowano niepożądanego wpływu na płodność u zwierząt (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Można oczekiwać, że działania niepożądane wystąpią u około 10% pacjentów. Zależą one od dawki i wrażliwości osobniczej. Najczęściej zgłaszane są: zaburzenia smaku (nieprzyjemny i nietypowy smak) oraz reakcje w miejscu podania (podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, uczucie pieczenia języka), drżenie (zazwyczaj dłoni), nudności, pocenie się, niepokój, ból i zawroty głowy. Te działania niepożądane mogą ustąpić w ciągu 1-2 tygodni kontynuowania leczenia.

Tak jak w przypadku innych leków wziewnych, w rzadkich przypadkach może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli, objawiający się nasileniem świszczącego oddechu bezpośrednio po podaniu dawki. Paradoksalny skurcz oskrzeli należy niezwłocznie leczyć za pomocą leku w innej postaci lub innego, szybko działającego wziewnego leku rozszerzającego oskrzela. Podawanie produktu Ventilastin Novolizer 100 mikrogramów należy natychmiast przerwać, ocenić stan pacjenta i w razie konieczności rozpocząć alternatywne leczenie.

Istnieją doniesienia na temat pobudzającego działania na ośrodkowy układ nerwowy po inhalacji salbutamolu, które objawia się nadpobudliwością, nadmierną aktywnością, zaburzeniami snu i omamami. Obserwacji tych dokonano głównie u dzieci w wieku do 12 lat.

Działania niepożądane wymienione są poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstości występowania są określone następująco:

bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Układ i narządy

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Reakcja nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko

Hipokaliemia, hiperglikemia, zwiększenie stężenia insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu i ciał ketonowych

Zaburzenia psychiczne

Często

Niepokój

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Drżenie, zawroty głowy

Rzadko

Nadmierna aktywność

Bardzo rzadko

Nadpobudliwość, zaburzenia snu, omamy

Układ i narządy

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia serca

Rzadko

Tachykardia, zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe), kołatanie serca, dławica piersiowa, wpływ na ciśnienie tętnicze krwi (obniżenie lub podwyższenie)

Bardzo rzadko

Niedokrwienie mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

Rozszerzenie naczyń obwodowych

Bardzo rzadko

Zapaść

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

Kaszel

Paradoksalny skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, zaburzenia smaku

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Nadmierne pocenie się

Bardzo rzadko

Świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

Skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko

Zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Ból głowy, reakcje w miejscu podania (podrażnienie jamy ustnej i gardła, uczucie pieczenia języka)

Laktoza jednowodna zawiera niewielką ilość białka mleka i dlatego może powodować reakcje alergiczne.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

W przypadku przedawkowania, wyżej wymienione działania niepożądane (patrz punkt 4.8) występują bardzo szybko i ze zwiększonym nasileniem. Typowymi objawami są: tachykardia, kołatanie serca, arytmia, niepokój, zaburzenia snu, ból w klatce piersiowej oraz silne drżenie, zwłaszcza rąk, ale również całego ciała.

Po przyjęciu zbyt dużych dawek salbutamolu czasami obserwowano reakcje psychotyczne.

W przypadku przedawkowania salbutamolu może wystąpić nasilone przemieszczenie potasu do wnętrza komórek, prowadzące do hipokaliemii, jak również hiperglikemia, hiperlipidemia i hiperketonemia.

Postępowanie w przypadku przedawkowania

Leczenie przedawkowania P-sympatykomimetyków jest głównie objawowe. Można rozważyć następujące postępowanie, w zależności od indywidualnych okoliczności:

-    W przypadku połknięcia dużych ilości leku, należy rozważyć płukanie żołądka. Węgiel aktywny i leki przeczyszczające mogą mieć korzystny wpływ na ograniczenie wchłaniania P-sympatykomimetyku.

-    Jeśli po przedawkowaniu salbutamolu wystąpią objawy dotyczące serca, można rozważyć podanie kardioselektywnego leku beta-adrenolitycznego, ale leki beta-adrenolityczne należy stosować ostrożnie i należy ich unikać w miarę możliwości u pacjentów ze skurczem oskrzeli w wywiadzie. U takich pacjentów wskazane jest monitorowanie EKG.

-    W przypadku znaczącego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi zaleca się uzupełnienie objętości krwi (np. środki zwiększające objętość osocza).

-    W przypadku rozwinięcia się hipokaliemii należy kontrolować równowagę elektrolitową i, w razie konieczności, można podać elektrolity.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych, leki wziewne; selektywni agoniści receptorów P2-adrenergicznych.

Kod ATC: R03AC02

Salbutamol jest selektywnym agonistą receptora P2-adrenergicznego, który w dawkach leczniczych wykazuje selektywne działanie na receptory P2 w oskrzelach oraz niewielkie działanie na receptory beta1 w sercu. Po inhalacji salbutamol wywiera pobudzające działanie na receptory P2 w mięśniach gładkich oskrzeli i w ten sposób zapewnia szybkie rozszerzenie oskrzeli, które w czasie kilku minut osiąga stopień znaczący i utrzymuje się od 4 do 6 godzin. Lek powoduje również rozszerzenie naczyń prowadzące do odruchowego działania chronotropowego oraz zaburzenia metaboliczne, w tym hipokaliemię.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i metabolizm salbutamolu w płucach i przewodzie pokarmowym różni się.

Po inhalacji około 20-47% substancji czynnej, w przeliczeniu na dawkę dostarczoną, przenika do dalszych części oskrzeli, natomiast pozostała część osadza się w jamie ustnej oraz górnej części układu oddechowego i jest połykana. Frakcja, która osadza się w drogach oddechowych, jest wchłaniana do tkanek płucnych i krążenia, ale nie jest metabolizowana w płucach. Po dostaniu się do krążenia ogólnego, jest metabolizowana w wątrobie i wydalana głównie z moczem w postaci niezmienionego leku oraz w postaci siarczanu fenolu.

Połknięta część zainhalowanej dawki jest wchłaniana z przewodu pokarmowego i podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia do siarczanu fenolu. Zarówno niezmieniony, jak i sprzężony lek jest wydalany głównie z moczem. Większość dawki salbutamolu podanego dożylnie, doustnie lub w postaci inhalacji jest wydalana w ciągu 72 godzin. Salbutamol wiąże się z białkami osocza w ilości do 10%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Działania obserwowane w badaniach toksyczności były związane z beta-adrenergicznym działaniem salbutamolu.

Podobnie jak inne leki z grupy silnych, selektywnych agonistów receptorów beta-2-adrenergicznych, salbutamol działa teratogennie u myszy po podaniu podskórnym. W badaniu wpływu na reprodukcję u 9,3% płodów stwierdzono rozszczep podniebienia po podaniu dawki 2,5 mg/kg mc.

U szczurów, doustne podawanie dawek 0,5; 2,32; 10,75 i 50 mg/kg mc./dobę przez okres ciąży nie powodowało istotnych nieprawidłowości u płodu. Jedynym skutkiem działania toksycznego było zwiększenie śmiertelności noworodków po podaniu największej dawki, co wynikało z braku matczynej opieki. Badania wpływu na reprodukcję u królików po podaniu doustnym dawki 50 mg/kg mc./dobę (tzn. znacznie większej od dawki zalecanej do stosowania u ludzi) wykazały występowanie u płodów zmian związanych z leczeniem, takich jak wrodzony brak powiek, wtórny rozszczep podniebienia, zmiany w kostnieniu czołowych kości czaszki (szczelina czaszki) i zgięcie kończyn.

W doustnym badaniu wpływu na płodność oraz ogólnym badaniu wpływu na zdolność do reprodukcji u szczurów z zastosowaniem dawek 2 i 50 mg/kg mc./dobę, z wyjątkiem zmniejszenia liczby odstawionych od karmienia szczurów przeżywających do 21. dnia po porodzie po zastosowaniu dawki 50 mg/kg mc./dobę, nie odnotowano niepożądanego wpływu na płodność, rozwój zarodków i płodów, wielkość miotu, masę urodzeniową lub szybkość wzrastania.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Laktoza j ednowodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Produkt leczniczy (proszek do inhalacji Ventilastin) w pojemniku Okres ważności przed otwarciem pojemnika 3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika 6 miesięcy

Urządzenie (inhalator proszkowy (=Novolizer))

Okres ważności przed pierwszym użyciem 3 lata

Okres ważności po pierwszym użyciu 1 rok

Uwaga: Działanie inhalatora proszkowego (=Novolizer) wykazano w testach dla 2000 dawek odmierzonych. Dlatego za pomocą tego urządzenia może być podany lek z maksymalnie 10 wkładów zawierających po 200 dawek odmierzonych (w ciągu jednego roku), przed wymianą urządzenia na nowe.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Gdy produkt Ventilastin Novolizer 100 mikrogramów jest używany, należy chronić go przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 wkład zawierający 200 dawek (polistyren/polipropylen), wypełniony nie mniej niż 2,308 g proszku do inhalacji, umieszczony w polipropylenowym pojemniku szczelnie zamkniętym folią aluminiową oraz 1 inhalator proszkowy typu Novolizer, całość w tekturowym pudełku.

Opakowania uzupełniające:

1    wkład zawierający 200 dawek (polistyren/polipropylen), wypełniony nie mniej niż 2,308 g proszku do inhalacji, umieszczony w polipropylenowym pojemniku szczelnie zamkniętym folią aluminiową, całość w tekturowym pudełku.

2    wkłady zawierające po 200 dawek (polistyren/polipropylen), każdy wypełniony nie mniej niż 2,308 g proszku do inhalacji, umieszczony w polipropylenowym pojemniku szczelnie zamkniętym folią aluminiową, całość w tekturowym pudełku.

Opakowania szpitalne:

Zestaw złożony z 10 wkładów z inhalatorem typu Novolizer.

Zestaw złożony z 5 opakowań uzupełniających po 2 wkłady.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MEDA Pharma GmbH&Co.KG. Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

Tel. +49 6172 888-01 Faks: +49 6172 888-2740

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16201

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.12.2009 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.01.2015 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.06.2015 r.

11

Ventilastin Novolizer