+ iMeds.pl

Vercef 125 mg/5 mlUlotka Vercef

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Vercef, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Vercef, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Cefaclorum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie._


Spis treści ulotki

1.    Co to jest Vercef i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vercef

3.    Jak stosować V ercef

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać V ercef

6.    Zawartość opakowania i inne    informacje

1.    Co to jest Vercef i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Vercef jest cefaklor, który jest półsyntetycznym antybiotykiem z grupy cefalosporyn II generacji do podawania doustnego. Cefaklor, tak jak inne cefalosporyny, hamuje tworzenie ścian komórkowych bakterii i w ten sposób zatrzymuje ich namnażanie.

Vercef jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez wrażliwe drobnoustroje:

•    zakażenia dolnych dróg oddechowych (w tym zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli);

•    zapalenie gardła i migdałków;

•    zapalenie ucha środkowego i zatok;

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich;

•    zakażenia układu moczowego (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vercef Kiedy nie stosować leku Vercef

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub inne antybiotyki cefalosporynowe, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Jeśli u pacjenta występują znaczne zaburzenia czynności nerek, Vercef należy stosować ostrożnie. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lekarz może zmodyfikować dawkowanie, prowadzić uważną obserwacj ę i zalecić wykonywanie badań laboratoryjnych.

-    Jeśli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu u pacjenta wystąpi biegunka (zwłaszcza ciężka lub uporczywa), należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż biegunka może być spowodowana rzekomobłoniastym zapaleniem jelit (mogącym stanowić zagrożenie życia). Nie stosować żadnych leków przeciwbiegunkowych bez porozumienia z lekarzem.

-    Jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiły reakcje alergiczne, zwłaszcza po podaniu cefalosporyn, penicylin lub innych leków, należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Vercef, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji alergicznej.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią objawy alergii, należy odstawić lek i niezwłocznie zgłosić się do lekarza, ponieważ może być konieczne zastosowanie odpowiedniego leczenia (np. podanie adrenaliny lub zastosowanie innych środków).

-    Jeśli u pacjenta, w wyniku długotrwałego leczenia antybiotykami cefalosporynowymi, dojdzie do rozwoju kandydozy (grzybicy) jamy ustnej lub błon śluzowych albo do nadkażenia drobnoustrojami niewrażliwymi na stosowany antybiotyk, należy zgłosić się do lekarza.

-    Jeśli pacjent w przeszłości przebył chorobę przewodu pokarmowego (zwłaszcza zapalenie jelita grubego), należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku.

-    Jeśli pacjent ma mieć wykonywane badania krwi, powinien powiedzieć, że przyjmuje Vercef, gdyż podawanie cefakloru może zaburzać wyniki niektórych badań laboratoryjnych (test Coombsa, oznaczanie glukozy we krwi).

Inne leki i Vercef

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie oraz ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

-    Warfaryna (lek zmniejszający krzepliwość krwi). Podczas stosowania z cefaklorem lekarz może zlecić regularną kontrolę czasu protrombinowego i (o ile to konieczne) dostosuje dawkę leków przeciwzakrzepowych.

-    Doustne środki antykoncepcyjne. Podczas jednoczesnego stosowania konieczna może być modyfikacja dawki cefakloru przez lekarza.

-    Leki zobojętniające kwas żołądkowy. Wchłanianie cefakloru może się zmniejszyć pod wpływem leków zobojętniających kwas.

-    Probenecyd. Hamuje wydalanie cefakloru przez nerki.

-    Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych. Cefaklor może powodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu w niektórych testach. Może też powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa (również u noworodków, których matkom podawano cefalosporyny przed porodem).

Vercef z jedzeniem i piciem

Cefaklor dobrze się wchłania po podaniu doustnym. Pokarm może opóźnić wchłanianie cefakloru, ale całkowita ilość wchłoniętego leku nie ulega zmianie bez względu na to, czy lek jest podawany z pokarmem czy bez.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Cefaklor przenika do mleka matki. Ponieważ nie jest znany wpływ cefakloru na karmione niemowlę, kobiety karmiące piersią powinny zachować ostrożność podczas stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cefaklor na ogół nie ma wpływu na zdolność koncentracji i reagowania. Jednak takie objawy niepożądane, jak spadek ciśnienia krwi lub zawroty głowy, mogą prowadzić do wystąpienia ryzyka podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania leku w tej grupie pacjentów.

Lek Vercef zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Vercef, 125 mg/5 ml: 5 ml gotowej zawiesiny zawiera ok. 2,3 g sacharozy.

Vercef, 250 mg/5 ml: 5 ml gotowej zawiesiny zawiera ok. 2,1 g sacharozy.

3. Jak stosować Vercef

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek Vercef przyjmuje się doustnie.

Dawkowanie u dorosłych

•    Zwykle stosuje się 250 mg co 8 godzin; w ciężkich zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do 500 mg co 8 godzin.

•    Maksymalna dobowa dawka leku wynosi 4 g.

Dawkowanie u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca

•    Zwykle stosuje się dawkę 20 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych, co 8 godzin.

•    W zapaleniu płuc i oskrzeli dawkę 20 mg/kg mc. na dobę podaje się w 3 dawkach podzielonych, co 8 godzin.

•    W zakażeniu ucha środkowego i gardła dawka całkowita może być podana w dwóch dawkach co 12 godzin.

Zawiesina w dawce 125 mg/5 ml jest przeznaczona dla dzieci młodszych (o masie ciała do 18 kg), zawiesina 250 mg/5 ml przeznaczona jest dla dzieci w wieku powyżej 5 lat (o masie ciała od 18 kg), wg schematu zamieszczonego poniżej.

Wiek (masa ciała) dziecka

Zawiesina 125 mg/5 ml

Zawiesina 250 mg/5 ml

Pierwszy rok życia (do 9 kg)

2,5 ml trzy razy na dobę

-

1-5 lat (9-18 kg)

5,0 ml trzy razy na dobę

-

>5 lat

10 ml trzy razy na dobę

5 ml trzy razy na dobę

W cięższych zakażeniach takich jak zapalenie ucha środkowego i zapalenie zatok, wywołanych przez mniej wrażliwe bakterie, stosuje się dawkę 40 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1 g.

Dawkowanie u dzieci w wieku poniżej 1 miesiąca

Skuteczność i bezpieczeństwo podawania cefakloru nie zostało ustalone dla dzieci poniżej 1 miesiąca życia.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U osób z zaburzeniami czynności nerek lekarz może zmodyfikować dawkowanie.

U pacjentów poddawanych hemodializie podaje się dawkę od 250 mg do 1 g przed dializą, a następnie dawkę 250 mg do 500 mg co 6-8 godzin w okresach między dializami.

Czas trwania leczenia

Zależy od nasilenia zakażenia. Zwykle leczenie trwa od 7 do 14 dni. Leczenie zakażeń paciorkowcami beta-hemolizującymi należy kontynuować przez co najmniej 10 dni.

Sposób przygotowania zawiesiny

Do butelki z suchym granulatem dodać w dwóch porcjach przegotowanej, ostudzonej wody do poziomu oznaczonego na butelce. Wstrząsnąć po dodaniu każdej porcji wody, aby uzyskać jednorodną zawiesinę. Zawiesinę wstrząsnąć przed każdorazowym użyciem. Przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C nie dłużej niż 14 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vercef

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy zwrócić się do lekarza.

Objawy przedawkowania, to nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu i biegunka. Jeśli przyjęta dawka cefakloru nie przekracza 5-krotnie dawki dobowej, płukanie żołądka nie jest konieczne. Stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące.

Pominięcie zastosowania leku Vercef

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Vercef

Bardzo ważne jest zażywanie leku tak długo, jak zalecił to lekarz. Nie należy wcześniej przerywać leczenia, nawet jeśli nastąpi poprawa samopoczucia. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią niżej wymienione objawy niepożądane.

•    Ciężka lub uporczywa biegunka, czasami z domieszką krwi. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, gdyż może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej. Nie wolno samemu stosować leków przeciwbiegunkowych.

•    Reakcje alergiczne (nadwrażliwości), takie jak pokrzywka, wysypka, świąd, rumień. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości z utrudnionym oddychaniem i przełykaniem, obrzękiem twarzy, języka i warg. W razie wystąpienia takich objawów należy natychmiast odstawić lek, powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

•    Ciemne zabarwienie moczu lub odbarwienie kału, zażółcenie skóry lub białkówki oczu.

•    Wysoka gorączka, tępy ból w okolicy lędźwiowej, czerwone zabarwienie moczu (krwiomocz) mogące świadczyć o zapaleniu nerek.

Niektóre z wymienionych wyżej reakcji mogą wystąpić po kilku tygodniach od zakończenia leczenia.

W trakcie leczenia cefaklorem obserwowano niżej wymienione działania niepożądane.

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    reakcje alergiczne takie jak, wysypka na skórze, świąd i pokrzywka; objawy te zwykle ustępują po zaprzestaniu podawania leku;

-    biegunka; rzadko jest na tyle ciężka, aby przerywać podawanie leku; mogą wystąpić również: nudności, wymioty, brak łaknienia, wzdęcia, wodniste stolce; objawy te często zanikają w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu;

-    zapalenie jelita grubego, w tym rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (ciężka lub uporczywa biegunka, czasami z domieszką krwi); należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem; objawy mogą wystąpić w trakcie lub po zakończeniu stosowania antybiotyku;

-    świąd w okolicy narządów płciowych, zapalenie pochwy, drożdżakowe zakażenie pochwy.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    zmniejszenie, czasami znaczne, liczby białych krwinek (neutropenia, agranulocytoza), co może powodować zwiększenie podatności na zakażenia;

-    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość);

-    reakcje rzekomoanafilaktyczne, jak obrzęk naczynioruchowy, osłabienie, obrzęki (w tym w twarzy i kończyn), duszność, zaburzenia czucia (parestezje), omdlenia, niedociśnienie lub rozszerzenie naczyń krwionośnych;

-    objawy zespołu choroby posurowiczej (rumień wielopostaciowy o lekkim nasileniu, wysypka skórna lub inne objawy skórne wraz z zapaleniem lub bólem stawów, z gorączką lub bez); objawy te zazwyczaj występowały podczas drugiego (lub kolejnego) kursu leczenia cefaklorem, lub po nim, częściej u dzieci niż u dorosłych; zwykle pojawiają się w kilka dni po rozpoczęciu leczenia i zanikają po kilku dniach od zaprzestania terapii;

-    przemijająca nadmierna ruchliwość;

-    nerwowość;

-    bezsenność;

-    uczucie splątania;

-    wzmożone napięcie mięśni;

-    zawroty głowy;

-    omamy;

-    senność;

-    zaburzenie czynności wątroby (zmiany w wynikach badań laboratoryjnych - niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych AspAT, AlAT oraz fosfatazy alkalicznej);

-    przemijającego śródmiąższowe zapalenie nerek.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    ciężka postać rumienia wielopostaciowego (zespół Stevensa-Johnsona);

-    toksyczno-rozpływna martwica naskórka (znaczne łuszczenie się skóry i powstawanie pęcherzy na skórze);

-    anafilaksja (nagła i ciężka reakcja nadwrażliwości); rzadko objawy nadwrażliwości mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy;

-    powiększenie węzłów chłonnych (limfadenopatia);

-    nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych - wystąpienie białka w moczu (proteinuria).

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), co może powodować zasinienia skóry lub zwiększoną skłonność do krwawień;

-    eozynofilia (podwyższona liczba jednego z rodzajów białych krwinek - granulocytów kwasochłonnych we krwi);

-    zwiększenie we krwi liczby komórek układu odpornościowego - limfocytów (limfocytoza);

-    zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia);

-    przemijające objawy zapalenia wątroby (m.in. osłabienie, ból mięśni, gorączka, utrata apetytu);

-    żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu);

-    niewielkie podwyższenie stężenia mocznika lub kreatyniny w surowicy lub nieprawidłowe wyniki badania ogólnego moczu.

Z nieznaną częstością (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    nefropatia toksyczna (uszkodzenie nerek);

-    drgawki.

5. Jak przechowywać Vercef

Granulat przechowywać w temperaturze do 25 oC. Chronić od światła i wilgoci.

Przygotowaną zawiesinę należy przechowywać w temperaturze od 2oC do 8oC, nie dłużej niż 14 dni.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Vercef po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Vercef

Substancją czynną leku jest cefaklor w postaci bezwodnego cefakloru.

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml

-    5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 125 mg cefakloru.

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml

-    5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 250 mg cefakloru.

-    Pozostałe składniki leku: guma ksantanowa, benzoesan sodu, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, Allura Red, aromat truskawkowy, cytrynian sodu, kwas cytrynowy bezwodny, emulsja simetikonu (30% w/w).

Jak wygląda Vercef i co zawiera opakowanie

Vercef ma postać granulatu barwy białej lub prawie białej; po rozpuszczeniu w wodzie powstaje czerwona zawiesina o zapachu truskawkowym.

Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej jest dostępny w następujących opakowaniach:

butelki 75 ml zawierające 37,5 g suchego granulatu do sporządzenia 75 ml zawiesiny; butelki 100 ml zawierające 50 g suchego granulatu do sporządzenia 100 ml zawiesiny.

Do każdego opakowania jest dołączona miarka z podziałką, ułatwiająca dawkowanie zawiesiny.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa

Wytwórca:

Ranbaxy Ireland Limited Spafield, Cork Road,

Cashel, Co. Tipperary Irlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Vercef

Charakterystyka Vercef

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VERCEF, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej VERCEF, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml

5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 125 mg cefakloru (Cefaclorum) w postaci bezwodnego cefakloru.

Substancja pomocnicza: sacharoza, ok. 2,3 g/5 ml zawiesiny.

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml

5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 250 mg cefakloru (Cefaclorum) w postaci bezwodnego cefakloru.

Substancja pomocnicza: sacharoza ok. 2,1g/5 ml zawiesiny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej.

Granulat barwy białej lub prawie białej; po zmieszaniu z wodą powstaje czerwona zawiesina o zapachu truskawkowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

VERCEF jest wskazany do leczenia następujących zakażeń wywołanych przez wrażliwe drobnoustroje:

■    zakażenia dolnych dróg oddechowych (w tym zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli) wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes;

■    zapalenie gardła i migdałków wywołane przez Streptococcus pyogenes **;

■    zapalenie ucha środkowego i zatok wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae *, gronkowce;

■    zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez Staphylococcus aureus,

Streptococcus pyogenes ;

■    zakażenia układu moczowego (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego) wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp. i gronkowce koagulazo-ujemne.

*Szczepy Haemophilus influenzae wytwarzające beta-laktamazy, oporne na penicylinę należy uznać za oporne na cefaklor, mimo że niektóre z tych szczepów wykazują in vitro wrażliwość na cefaklor.

**Cefaklor jest skuteczny w eliminacji paciorkowców z nosa i gardła. Jednakże brak danych klinicznych potwierdzających jego skuteczność w zapobieganiu gorączce reumatycznej lub bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia.

Należy przestrzegać oficjalnych wytycznych dotyczących właściwego stosowania środków przeciwbakteryj nych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Cefaklor podaje się doustnie.

Dorośli

Dawka dla dorosłych wynosi zazwyczaj 250 mg co 8 godzin. W cięższych zakażeniach (np. zapalenie płuc) lub wywołanych przez mniej wrażliwe drobnoustroje dawkę można zwiększyć do 500 mg co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 g.

Dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca

Zazwyczaj stosuje się dawkę 20 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych co 8 godzin.

W zapaleniu płuc i oskrzeli dawkę 20 mg/kg mc. na dobę podaje się w 3 dawkach podzielonych, co 8 godzin.

W zakażeniu ucha środkowego i gardła dawka całkowita może być podana w dwóch dawkach co 12 godzin.

Zawiesinę o mocy 125 mg/5 ml stosuje się u dzieci młodszych (o masie ciała do 18 kg), a zawiesinę 250 mg/5 ml u dzieci w wieku powyżej 5 lat (o masie ciała od 18 kg), wg schematu zamieszczonego poniżej

Wiek (masa ciała) dziecka

Zawiesina 125 mg/5 ml

Zawiesina 250 mg/5 ml

Pierwszy rok życia (do 9 kg)

2,5 ml trzy razy na dobę

-

1-5 lat (9-18 kg)

5,0 ml trzy razy na dobę

-

>5 lat

10 ml trzy razy na dobę

5 ml trzy razy na dobę

W cięższych zakażeniach, takich jak zapalenie ucha środkowego i zapalenie zatok, wywołanych przez mniej wrażliwe bakterie, stosuje się dawkę 40 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1 g.

Dzieci w pierwszym miesiącu życia

Skuteczność i bezpieczeństwo podawania nie zostało ustalone dla dzieci w 1. miesiącu życia. Pacjenci z niewydolnością nerek

Cefaklor można podawać pacjentom z niewydolnością nerek. Może być konieczna modyfikacja dawki (patrz punkt 4.4).

Pacjenci dializowani

Hemodializa skraca okres półtrwania cefakloru w osoczu o 25-30%. Przed dializą podaje się dawkę od 250 mg do 1 g, a następnie dawkę podtrzymującą od 250 mg do 500 mg co 6-8 godzin w okresach między dializami.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie jak u dorosłych.

Czas trwania leczenia

Zwykle leczenie trwa 7 lub 14 dni. W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce P-hemolizujące lek należy podawać co najmniej 10 dni.

Przygotowanie leku do stosowania

Patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na antybiotyki cefalosporynowe lub którykolwiek ze składników produktu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Cefaklor należy ostrożnie stosować u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek. Okres półtrwania cefakloru u chorych z bezmoczem wynosi 2,3 do 2,8 godziny (w porównaniu do 0,6-0,9 godziny u osób zdrowych). U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek może być konieczna modyfikacja dawki. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem cefakloru w takich przypadkach jest ograniczone, dlatego też należy prowadzić uważną obserwację pacjenta i wykonywać badania laboratoryjne.

Antybiotyki o szerokim spektrum działania należy ostrożnie stosować u pacjentów z wywiadem wskazującym na przebyte choroby przewodu pokarmowego, szczególnie zapalenie okrężnicy.

Długotrwałe stosowanie cefakloru może spowodować wzrost flory bakteryjnej opornej na działanie leku. Jeśli w czasie leczenia wystąpi nadkażenie, należy podjąć właściwe działanie lecznicze.

U pacjentów otrzymujących antybiotyki cefalosporynowe mogą wystąpić fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. W badaniach hematologicznych lub w trakcie przeprowadzania próby krzyżowej krwi podczas transfuzji, gdy mniejsze znaczenie mają przeprowadzane testy antyglobulinowe lub podczas przeprowadzania testu Coombsa u noworodków, których matki przed porodem otrzymywały cefaklor, należy wziąć pod uwagę fakt, iż dodatnie wyniki testu Coombsa mogą być spowodowane stosowaniem leku.

Cefaklor może powodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu w testach z roztworem Benedicta lub Fehlinga lub w testach z zastosowaniem tabletek z siarczanem miedzi.

Przed wprowadzeniem leczenia cefaklorem należy bardzo starannie ustalić, czy u pacjenta w wywiadzie występowały reakcje nadwrażliwości na cefaklor, cefalosporyny, penicyliny lub inne leki. Cefaklor należy ostrożnie podawać pacjentom uczulonym na penicyliny, ponieważ w grupie antybiotyków beta-laktamowych notowano przypadki wystąpienia nadwrażliwości krzyżowej, w tym anafilaksji.

Jeśli wystąpi reakcja alergiczna na cefaklor należy przerwać podawanie leku i zastosować odpowiednie środki lecznicze.

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy może wystąpić po zastosowaniu niemal każdego z antybiotyków o szerokim spektrum działania, w tym makrolidów, penicylin półsyntetycznych i cefalosporyn. Dlatego też należy wziąć pod uwagę tę diagnozę u pacjentów zgłaszających się z biegunką, która wystąpiła w następstwie podawania antybiotyków. Zapalenie okrężnicy może mieć przebieg od lekkiego do zagrażającego życiu. Postać lekka zwykle ustępuje po zaprzestaniu podawania antybiotyku. W przypadkach umiarkowanych do ciężkich należy podjąć odpowiednie leczenie. W takich przypadkach przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę.

Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Warfaryna

U pacjentów otrzymujących równocześnie cefaklor i warfarynę notowano wydłużenie się czasu protrombinowego z klinicznie stwierdzanym krwawieniem lub bez. Zaleca się, aby w okresie dostosowywania dawki u tych pacjentów rozważyć regularne sprawdzanie czasu protrombinowego, o ile to konieczne.

Doustne środki antykoncepcyjne

W przypadku jednoczesnego stosowania z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi może być konieczna modyfikacja dawki cefakloru.

Leki zobojętniające sok żołądkowy

Wchłanianie cefakloru może się zmniejszyć pod wpływem leków zobojętniających sok żołądkowy.

Probenecyd

Probenecyd hamuje wydalanie cefakloru przez nerki.

Leki przeciwbakteryjne

Leki o działaniu przeciwbakteryjnym, w tym chloramfenikol, erytromycyna, tetracykliny i sulfonamidy, mogą osłabiać działanie cefakloru, dlatego należy unikać ich jednoczesnego stosowania.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Podawanie cefakloru może prowadzić do wystąpienia fałszywie dodatniego wyniku oznaczania glukozy we krwi. Zjawisko to obserwowano u pacjentów przyjmujących antybiotyki cefalosporynowe, po przeprowadzaniu badania z zastosowaniem roztworów Benedicta i Fehlinga, jak również po zastosowaniu tabletek Clinitest.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach nie wykazały, aby cefaklor wywierał szkodliwy wpływ na płodność zwierząt lub działał teratogennie. Jednakże z uwagi na fakt, iż nie przeprowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u ciężarnych kobiet, należy zachować ostrożność przepisując lek pacjentkom w ciąży.

Niewielkie ilości cefakloru były wykrywane w mleku kobiecym po podaniu pojedynczych dawek 500 mg. Średnie stężenia wynoszące około 0,2 ^g/ml lub mniej wykrywano do pięciu godzin po podaniu leku. W godzinę później wykrywano jedynie ilości śladowe. Ponieważ nie jest znany wpływ cefakloru na karmione niemowlę, należy zachować ostrożność podając cefaklor kobietom karmiącym.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Dotychczas przeprowadzone badania wykazały, że cefaklor na ogół nie ma wpływu na zdolność koncentracji i reagowania. Jednak takie objawy niepożądane, jak spadek ciśnienia krwi lub zawroty głowy, mogą prowadzić do wystąpienia ryzyka podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz również punkt 4.8 Działania niepożądane).

4.8 Działania niepożądane

W trakcie leczenia cefaklorem obserwowano niżej wymienione działania niepożądane. Ich częstość występowania zdefiniowano w następujący sposób:

bardzo często często

niezbyt często rzadko

bardzo rzadko


(>1/10);

(>1/100 do <1/10);

(>1/1 000 do <1/100); (>1/10 000 do <1/1 000); (<1/10 000);

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: neutropenia, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna.

Bardzo rzadko: trombocytopenia, eozynofilia, limfocytoza, leukopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Często:    reakcje alergiczne, takie jak wysypka odropodobna, świąd, pokrzywka. Objawy

te zwykle ustępują po zaprzestaniu podawania leku.

Niezbyt często: mogą wystąpić poszczególne objawy reakcji rzekomoanafilaktycznej, takie jak obrzęk naczynioruchowy, astenia, obrzęki (w tym w twarzy i kończyn), duszność, parestezje, omdlenie, niedociśnienie lub rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Obserwowano także objawy choroby posurowiczej (rumień wielopostaciowy o lekkim nasileniu, wysypka lub inne objawy skórne przebiegające z zapaleniem lub bólem stawów, z gorączką lub bez). Objawy zespołu choroby posurowiczej są związane z nadwrażliwością i występowały podczas drugiego (lub kolejnego) kursu leczenia cefaklorem lub po nim. Reakcje te występują częściej u dzieci niż u dorosłych. Objawy pojawiają się zwykle w kilka dni po rozpoczęciu leczenia i zanikają po kilku dniach od zaprzestania terapii. Leki przeciwhistaminowe i kortykosteroidy powodują szybsze ustępowanie objawów. Nie obserwowano innych ciężkich powikłań.

Rzadko:    ciężka postać rumienia wielopostaciowego (zespół Stevensa-Johnsona),

toksyczno-rozpływna martwica naskórka i anafilaksja. Anafilaksja może występować częściej u chorych ze stwierdzoną w wywiadzie nadwrażliwością na penicylinę. Rzadko objawy nadwrażliwości mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy. Limfadenopatia i proteinuria, nie stwierdza się krążących kompleksów immunoglobulin ani innych powikłań.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: przemijająca nadmierna ruchliwość, nerwowość, bezsenność, splątanie,

wzmożone napięcie mięśni, zawroty głowy, omamy i senność patologiczna.

Częstość nieznana: antybiotyki beta-laktamowe mogą wywoływać drgawki.

Zaburzenia żołądka i _jelit

Często:    najczęstszym objawem niepożądanym bywa biegunka. Rzadko jest na tyle

ciężka, aby przerywać leczenie cefaklorem. Mogą wystąpić: zwiększone ciśnienie w żołądku, nudności, wymioty, brak łaknienia, wzdęcia, wodniste stolce - objawy o lżejszym nasileniu i często zanikające w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu.

Obserwowano zapalenie jelita grubego, w tym rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Objawy rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy mogą wystąpić w trakcie leczenia lub po zakończeniu terapii antybiotykowej. Należy wprowadzić odpowiednie leczenie antybiotykiem (wankomycyna 250 mg, cztery razy na dobę), jeśli jest to wskazane klinicznie.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych AspAT, AlAT oraz fosfatazy alkalicznej.

Bardzo rzadko: przemijające objawy zapalenia wątroby i żółtaczki zastoinowej.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: przemijające śródmiąższowe zapalenie nerek.

Bardzo rzadko: niewielkie podwyższenie stężenia mocznika lub kreatyniny w surowicy krwi, nieprawidłowe wyniki badania ogólnego moczu.

Częstość nieznana: obserwowano nefropatię toksyczną podczas leczenia innymi antybiotykami beta-laktamowymi.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często:    świąd w okolicy narządów płciowych, zapalenie pochwy, kandydoza pochwy.

4.9 Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków zatrucia cefaklorem. Objawy przedawkowania to nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu, biegunka. Jeśli przyjęta dawka cefakloru nie przekracza 5-krotnie dawki dobowej, płukanie żołądka nie jest konieczne.

Postępowanie może polegać na podtrzymaniu czynności życiowych.

Nie notowano objawów ciężkiego zatrucia, gdy przekroczenie dobowej dawki nie było wyższe niż 5-krotne. Nie ma specyficznego antidotum.

Nie przeprowadzono wystarczających badań dotyczących zwiększonej diurezy, dializy otrzewnowej i hemodializy czy hemoperfuzji przez węgiel aktywny, mogących uzasadniać zastosowanie tych metod w leczeniu zatrucia cefaklorem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego; inne beta-laktamy przeciwbakteryjne; cefalosporyny II generacji.

Kod ATC: J01DC04

Cefaklor jest półsyntetycznym antybiotykiem z grupy cefalosporyn II generacji do podawania doustnego.

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków P-laktamowych, mechanizm działania przeciwbakteryjnego cefakloru polega na wiązaniu i hamowaniu enzymów odpowiedzialnych za syntezę błony komórkowej - białek wiążących penicylinę. Wynikiem zahamowania jednego lub więcej ważnych białek wiążących penicylinę jest przerwanie biosyntezy błony komórkowej (peptydoglikanu), co prowadzi, w wyniku uaktywnienia autolitycznych enzymów komórki, do jej lizy i śmierci.

Cefaklor działa in vitro na następujące drobnoustroje:

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

•    Staphylococcus spp.*, w tym szczepy koagulazo-dodatnie, koagulazo-ujemne i szczepy wytwarzające penicylinazę

•    Streptococcus pneumoniae

•    Streptococcus pyogenes (paciorkowce beta-hemolizujące, grupa A)

* Uwaga. Staphylococcus aureus oporny na metycylinę jest także oporny na cefaklor.

Tlenowe bakterie Gram-ujemne:

•    Escherichia coli

•    Haemophilus influenzae (szczepy niewytwarzające beta-laktamazy)

•    Klebsiella spp.

•    Proteus mirabilis

Minimalne stężenie hamujące (MIC) <8 ug/ml cefaklor wykazuje in vitro w stosunku do większości (>90%) szczepów przedstawionych niżej drobnoustrojów:

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

•    Citrobacter diversus

•    Moraxella (Branhamella) catarrhalis

•    Neisseria gonorrhoeae

Beztlenowe bakterie Gram-dodatnie:

•    Bacteroides spp. (oprócz B. fragilis)

•    Peptococcus

•    Peptostreptococcus

•    Propionibacterium acnes

Uwaga. Cefaklor nie działa na Pseudomonas spp., Acinetobacter calcoaceticus, większość enterokoków (np. Streptococcus faecalis), większość Enterobacter spp., Seratia spp.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Cefaklor dobrze się wchłania po podaniu doustnym na czczo. Całkowita ilość wchłoniętego leku nie ulega zmianie bez względu na to, czy lek jest podawany z pokarmem czy bez. Gdy cefaklor jest podawany z pokarmem, stężenie maksymalne wynosi 50% do 75% wartości osiąganych na czczo i występuje w 45 do 60 minut później. Po podaniu pojedynczej dawki 250 mg, 500 mg lub 1 g cefakloru na czczo średnie maksymalne stężenia w surowicy występują po upływie 30 do 60 minut i wynoszą odpowiednio 7 mg/l, 13 mg/l i 23 mg/l. Około 25% leku występuje w postaci związanej z białkiem. Około 60% do 85% leku jest wydalane przez nerki w postaci niezmienionej w ciągu ośmiu godzin, przy czym większa część leku pojawia się w moczu w ciągu dwóch godzin. W ciągu 8 godzin po podaniu dawek 250 mg, 500 mg i 1 g maksymalne stężenie w moczu osiągało wartości odpowiednio 600, 900 i 1900 pg/l. Okres półtrwania cefakloru w surowicy u zdrowych ochotników wynosi około 0,6 do 0,9 godziny. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek okres półtrwania w surowicy jest nieznacznie wydłużony. U chorych z całkowitą niewydolnością nerek okres półtrwania leku wynosi od 2,3 do 2,8 godzin. Hemodializa skraca okres półtrwania o 25% do 30%.

Stężenie cefakloru w surowicy dla dawek: 250 mg, 500 mg i 1000 mg zostało przedstawione w poniższej tabeli.

N=10

Czas [h]

250 mg

500 mg

1000 mg

0,5

4,38 ± 1,32

8,22 ±2,66

8,82 ± 2,85

1,0

6,31 ± 0,95

15,22 ± 2,39

25,44 ± 3,70

2,0

1,94 ± 0,47

6,99 ± 1,49

12,74 ± 4,50

4,0

0,20 ± 0,18

1,83 ± 0,90

1,94 ± 0,28

6,0

0

0

0

25% cefakloru występuje w postaci związanej z białkiem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma dodatkowych danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Guma ksantanowa, benzoesan sodu, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, Allura Red (FD i C red Nr 40, EC 129), aromat truskawkowy, cytrynian sodu, kwas cytrynowy bezwodny, emulsja simetikonu (30% w/w).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie obserwowano.

6.3    Okres ważności

Granulat - 24 miesiące Zawiesina - 14 dni

Przygotowaną zawiesinę należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 8oC.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze do 25oC. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywanie zawiesiny - patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z polipropylenowa zakrętką, w tekturowym pudełku.

Butelka o pojemności 75 ml zawiera 37,5 g granulatu do sporządzenia 75 ml zawiesiny, a butelka o pojemności 100 ml zawiera 50 g granulatu do sporządzenia 100 ml zawiesiny.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Butelka 75 ml

W celu uzyskania 75 ml zawiesiny należy do butelki z suchym granulatem dodać w dwóch porcjach 53 ml przegotowanej, ostudzonej wody (do poziomu oznaczonego na butelce). Wstrząsnąć po dodaniu każdej porcji wody. Zawiesinę wstrząsnąć przed każdym użyciem.

Butelka 100 ml

W celu uzyskania 100 ml zawiesiny należy do butelki z suchym granulatem dodać w dwóch porcjach 70 ml przegotowanej, ostudzonej wody (do poziomu oznaczonego na butelce). Wstrząsnąć po dodaniu każdej porcji wody. Zawiesinę wstrząsnąć przed użyciem.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul Kubickiego 11 02-954 Warszawa

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vercef, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej: 7321 Yercef, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej: 4536

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Vercef, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej: 08.10.1997 r. / 03.01.2013 r. Yercef, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej: 09.11.1999 r. / 03.01.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Vercef