+ iMeds.pl

Verhist 16 mgUlotka Verhist

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Verhist 16 mg, tabletki

Betahistini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Verhist i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Verhist

3.    Jak zażywać lek Verhist

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Verhist

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK VERHIST I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Verhist jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów choroby Meniere'a takich jak zawroty głowy, szumy uszne, utrata słuchu i nudności.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU VERHIST Kiedy nie zażywać leku Verhist:

® jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników tabletki (patrz także rozdział 6 "Inne informacje”);

® jeżeli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoina), rzadko występujący guz nadnerczy;

•    u pacjentów w w ieku poniżej 18 lat;

o u kobiet karmiących piersią (patrz także punkt “Ciąża i karmienie piersią").

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Verhist:

® jeżeli u pacjenta obecnie lub w przeszłości stwierdzono owrzodzenie żołądka (wrzód trawienny);

® jeżeli u pacjenta występuje astma oskrzelowa;

•    jeżeli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna lub nieżyt nosa wywołany alergią, ponieważ te dolegliwości mogą się nasilić;

® jeżeli u pacjenta stwierdzono niskie ciśnienie tętnicze.

Jeżeli u pacjenta występuje którykolwiek z powyższych stanów, należy zapytać lekarza, czy można stosować lek Verhist.

Tacy pacjenci pow inni pozostawać pod kontrolą lekarza podczas leczenia.

Stosowanie leku Verhist z innymi lekami

Interakcja oznacza, że leki lub substancje mogą wpływać wzajemnie na swoje działanie lub działania niepożądane gdy są stosowane jednocześnie.

Dotychczas nie obserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.

Jest możliwe, że betahistyna wpływa na działanie leków przeciwhistaminowych. I.eki przeciwhistaminowe stosowane są głównie w leczeniu alergii takich jak katar sienny oraz w chorobie lokomocyjnej. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki przeciwhistaminowe (leki stosowane w leczeniu alergii).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych. które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo, czy stosowanie betahistyny w ciąży jest bezpieczne dlatego nie zaleca się stosowania w ciąży. Betahistyna przenika do mleka matki, dlatego należy unikać jej stosowania w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem betahistyny i każdego innego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Betahistyna może wywołać senność. W razie wystąpienia tego działania niepożądanego, pacjent musi unikać czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych. W przypadku wątpliwości, czy betahistyna ma negatywny wpływ na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów należy poradzić się lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Verhist

Jeżeli stw ierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów', pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK VERHIST

Lek Yerhist należy zawsze zażywać zaodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować sic z lekarzem lub farmaceuta.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Verhisl to:

Dorośli

Pól tabletki lub jedna tabletkę 16 nm trzy razy na dobę.

Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj 24-48 m» dziennie.

Pacjent może zaobserwować poprawę dopiero po kilku tygodniach.

Jak stosować

Najlepiej zażyć tabletki podczas posiłku.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Verhist

W razie zażycia dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z. lekarzem.

Objawami przedawkowania betahistyny są nudności, wymioty, problemy z trawieniem, problemy z koordynacją oraz - przy większych dawkach - drgawki.

Pominięcie zaży cia leku Yerhist

Należy poczekać do momentu planowego zażycia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    ¡MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek. lek Verhist może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Skóra

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 osób): wysypki skórne, świąd skóry.

Przewód pokarmowy

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 ale ponad 1 na 10000 osób): łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, problemy z trawieniem.

Układ nerwowy

Ból głowy, senność (nie wiadomo z jaką częstością występują te działania niepożądane).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystania jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w; ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VERHIST

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Verhist po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po napisie "‘Termin ważności”.

Przechowywać w' temperaturze poniżej 25°C w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

Leków' nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Verhist

Substancją czynną leku jest betahistyny dichlorowodorek.

Jedna tabletka zawiera 16 mg betahistyny dichlorowodorku.

Inne składniki leku to: powidon, celuloza mikrokrystaliczna, jednowodna laktoza, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A) i kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Verhist i co zawiera opakow anie

Biała lub biaława, okrągła, dwustronnie wypukła tabletka z rowkiem dzielącym na jednej stronie.

Tabletkę można podzielić na dwie połowy.

Dostępne w tekturowych pudełkach zawierających 30. 42. 50, 60 lub 84 tabletki zapakowane w blistry.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Bankowa 4 44-100 Gliw'ice

Wytwórca:

Catalent Germany Schorndorf GmbH* Steinbeisstrasse 2 D-73614 Schorndorf Niemcy

Losan Pharma GmbH Otto Hahnstrasse 13 D-79395 Neuenburg Niemcy

Niniejszy produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiej Wspólnot Gospodarczej pod następującymi nazw ami:

Holandia:    Bctakole 16 mg. lablettcn

Polska:    Yerhist; 16 mg, tabletki

Data zatwierdzenia ulotki

Verhist

Charakterystyka Verhist

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Verhist 16 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 16 mg dichlorowodorku betahistyny.

Jedna tabletka zawiera 140 mg jednowodnej laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Biała lub biaława okrągła, obustronnie wypukła tabletka z napisem 16 na jednej stronie z rowkiem dzielącym. Tabletkę można podzielić na dwie połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Betahistyna zalecana jest w leczeniu zespołu Meniere"a, który może objawiać sic zawrotami głowy, dzwonieniem w uszach, niedosłuchem i nudnościami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku):

8-16 mg trzy razy na dobę razem z posiłkiem.

Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj 24-48 mg dziennie.

Dawkowanie można dostosować do potrzeb indywidualnego pacjenta. Poprawę można niekiedy zaobserwować dopiero po kilku tygodniach leczenia.

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania tabletek betahistyny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

4.3 Przeciwwskazania

Betahistyna przeciwwskazana jest u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy (phaeochromocytoma). Ponieważ betahistyna jest syntetycznym analogiem histaminy, może prowadzić do uwolnienia amin katecholowyeh z guza wywołując ciężkie nadciśnienie.

Inne przeciwwskazania obejmują:

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaleca się zachowanie ostrożności w trakcie leczenia pacjentów z wrzodem trawiennym aktualnie lub w wywiadzie, ponieważ u pacjentów leczonych betahistyną obserwowano niekiedy dyspepsję.

Należy zachować ostrożność u chorych na astmę oskrzelową.

Zaleca się ostrożność przy zlecaniu betahistyny pacjentom z pokrzywką, wysypkami skórnymi lub alergicznym nieżytem nosa, ponieważ może dojść do zaostrzenia tych objawów.

Zaleca się zachowanie ostrożności u chorych na ciężkie nadciśnienie tętnicze.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy- galaktozy nic powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie udowodniono występowania niebezpiecznych interakcji.

Opisano przypadek interakcji z etanolem i związkiem zawierającym pirymetaminę z dapsonem oraz nasilenie działania betahistyny przez salbutamol.

Ponieważ betahistyna jest analogiem histaminy teoretycznie możliwe są interakcje z lekami przeciwhistaminowymi, choć nigdy ich nie opisano.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie ma wystarczających danych z badaniach na zwierzętach dotyczących wpływu na ciążę, rozwój zarodka i płodu, poród i rozwój po porodzie (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla człowieka nie jest znane.

Nie zaleca się stosowania betahistyny u kobiet w ciąży.

Betahistyna przenika do mleka matki w stężeniu podobnym do osoczowego. Nie jest znany toksyczny wpływ betahistyny w takich stężeniach na noworodki.

Z tego powodu należy unikać stosowania betahistyny u kobiet karmiących piersią. Patrz punkt 5.3.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Rzadko opisywano senność związaną ze stosowaniem betahistyny. Pacjentów należy zatem pouczyć, że w razie jej wystąpienia powinni unikać czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie samochodu lub obsługa maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia układu odpornościowego:

Zaburzenia układu nerwowego:

Nieznane: ból głowy, niekiedy senność.

Zaburzenia przewodu pokarmowego:

Rzadkie (>1/10 000. <1/1 000): podrażnienie przewodu pokarmowego, nudności i dyspepsja.

4.9 Przedawkowanie

Do objawów przedawkowania betahistyny należą nudności, wymioty, dyspepsja. ataksja i drgawki w czasie stosowania większych dawek. Brak swoistej odtrutki. Zaleca się płukanie żołądka i leczenie objawowe.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparat stosowany w zawrotach głowy, kod ATC: N07C A01.

Wykazano, że betahistyna działa agonistycznie na receptor histaminowy H| w obrębie obwodowych naczyń krwionośnych u człowieka, ponieważ antagonista histaminy difenhydramina znosi rozszerzenie naczyń wywołane betahistyna. Betahistyna w minimalnym stopniu wpływa na wydzielanie kw’asu solnego w' żołądku (reakcja wywołana za pośrednictw-em receptora I B).

Nie wyjaśniono mechanizmu działania betahistyny w zespole Meniere’a. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głow y może wynikać z jej zdolności do modyfikowania krążenia w obrębie ucha wewnętrznego lub z bezpośredniego działania na neurony jądra przedsionkowego.

Jednorazowe doustne podanie betahistyny w daw'ce do 32 mg u zdrowych osób wiązało się z maksymalnym zahamowaniem indukowanego oczopląsu pochodzenia przedsionkowego w ciągu 3-4 godzin od podania produktu leczniczego, przy czym większe daw;ki skuteczniej skracały czas utrzymywania się oczopląsu.

Betahistyna zwiększa przepuszczalność nabłonka płucnego u człowieka. Wniosek ten wyciągnięto, gdyż zaobserwowano szybsze przechodzenie radioaktywnego znacznika z płuc do krwi. Takiemu działaniu zapobiega podanie terfenadyny, znanego leku blokującego receptor Hi.

Mimo, że histamina wykazuje działanie inotropowo dodatnie na serce, nic zaobserwowano by betahistyna zwiększała pojemność minutową serca, a jej działanie rozszerzające naczynia może wywołać u niektórych pacjentów nieznaczny spadek ciśnienia tętniczego.

U człowieka betahistyna w bardzo małym stopniu wpływa na gruczoły zewnątrz wydzielnicze.

5.2    Właściwości farm a ko kin etyczne

Betahistyna całkowicie wchłania się po podaniu doustnym, a maksymalne stężenie betahistyny znakowanej izotopem l4C w osoczu uzyskuje się około godzinę po jej podaniu doustnym na czczo.

Eliminacja betahistyny zachodzi głównie na drodze przemian metabolicznych, a metabolity są następnie wydalane głównie przez nerki. Po podaniu 8 mg. 85 - 90% radioaktywnego izotopu wykrywa się w' moczu po 56 godzinach, natomiast maksymalne wydalanie obserwuje się w ciągu 2 godzin od podania preparatu. Po doustnym podaniu betahistyny, jej stężenie w osoczu jest bardzo małe. Dlatego ocena właściwości farmakokinetycznych betahistyny opiera się na danych dotyczących stężenia w osoczu jej jedynego metabolitu - kw asu 2-pirydylooctowego.

Nie ma dowodów na metabolizm przedukładowy i nie uważa się, aby wydalanie z żółcią było istotną drogą eliminacji preparatu lub jego metabolitów. Betahistyna wiąże się z białkami osocza człowieka w niewielkim stopniu lub nic w iąże się w cale, choć jest metabolizowana w wątrobie. Około 80 - 90% podanej dawki wydalane jest z moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania dotyczące toksyczności po podaniu wielokrotnych dawek trwające sześć miesięcy u psów' i 18 miesięcy u szczurów albinosów nie wykazały klinicznie istotnego szkodliwego działania w' zakresie daw'ek od 2,5 to 120 mg-kg-1 . Betahistyna nic ma właściwości mutagennych; nie wykazano również jej działania rakotwórczego u szczurów. Badania przeprowadzone u ciężarnych samic królików nie wykazały działania teratogennego.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Powidon K90,

Celuloza mikrokrystaliczna,

Jednowodna laktoza.

Bezwodna krzemionka koloidalna.

Krospowddon typ A,

Kwas stearynowy.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/A1.

Dostępne w opakowaniach po 30, 42, 50, 60 i 84 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODOWIEDZ1ALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Bankowa 4 44-100 Gliwice

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14306

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.01.2008 r

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Verhist