+ iMeds.pl

Verhist 24 mgUlotka Verhist

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Verhist; 24 mg, tabletki

Belahistini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek len został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objaw}' niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Verhist i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Verhist

3.    Jak zażywać lek Verhist

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Verhist

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK VERHIST I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Verhist jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów choroby Meniere'a takich jak zawroty głowy, szumy uszne, utrata słuchu i nudności.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU VERHIST Kiedy nie zażywać leku Verhist:

o jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników tabletki (patrz także rozdział 6 "Inne informacje-"); o jeżeli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma), rzadko występujący guz nadnerczy;

® u pacjentów w' w ieku poniżej 18 lat;

© u kobiet karmiących piersią (patrz także punkt "Ciąża i karmienie piersią").

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Verhist:

© jeżeli u pacjenta obecnie lub w przeszłości stwierdzono owrzodzenie żołądka (wrzód trawienny);

© jeżeli u pacjenta występuje astma oskrzelowa;

© jeżeli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna lub nieżyt nosa wywołany alergią, ponieważ te dolegliwości mogą się nasilić;

© jeżeli u pacjenta stwierdzono niskie ciśnienie tętnicze.

Jeżeli u pacjenta występuje którykolwiek z powyższych stanów, należy zapytać lekarza, czy można stosować lek Verhist.

Tacy pacjenci powinni pozostawać pod kontrolą lekarza podczas leczenia.

Stosowanie Icku Verhist z innymi lekami

Interakcja oznacza, żc leki lub substancje mogą wpływać wzajemnie na swoje działanie lub działania niepożądane gdy są stosowane jednocześnie.

Dotychczas nie obserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.

Jest możliwe, że betahistyna wpływa na działanie leków przeciwhistaminowych. Leki przeciwhistaminowe stosowane są głównie w leczeniu alergii takich jak katar sienny oraz w chorobie lokomocyjnej. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki przeciwhistaminowe (leki stosowane w leczeniu alergii).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych. które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo, czy stosowanie betahistyny w ciąży jest bezpieczne, dlatego nie zaleca się stosowania w ciąży. Betahistyna przenika do mleka matki, dlatego należy unikać jej stosowania w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem betahistyny i każdego innego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów' i obsługa maszyn

Betahistyna może wywołać senność. W razie wystąpienia tego działania niepożądanego, pacjent musi unikać czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych. W przypadku wątpliwości, czy betahistyna ma negatywny wpływ na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów należy poradzić się lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Verhist

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK VERHIST

Lek Yerhist należy zawsze zażywać zuodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceuta.

Zazwyczaj stosowana dawka Icku Verhist to:

Dorośli

Pół tabletki lub jedna tabletkę dwa razy na dobę.

Pacjent może zaobserwować poprawę dopiero po kilku tygodniach.

Jak stosować

Najlepiej zażyć tabletki podczas posiłku.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Verhist

W razie zażycia dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Objawami przedawkowania betahistyny są nudności, wymioty, problemy z trawieniem, problemy z koordynacją oraz - przy większych dawkach - drgawki.

Pominięcie zażycia leku Verhist

Należy poczekać do momentu planowego zażycia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek. lek Vcrhist może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Skóra

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 osób): wysypki skórne, świąd skóry.

Przewód pokarmowy

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 ale ponad 1 na 10000 osób): łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, problemy z trawieniem.

Układ nerwowy

Ból głowy, senność (nie wiadomo z jaką częstością występują te działania niepożądane).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystania jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceuto.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VERHIST

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Verhist po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym po napisie ’’Termin ważności”.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nic potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Verhist

Substancją czynną leku jest betahistyny dichlorowodorek.

Jedna tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku.

Inne składniki leku to: powidon. celuloza mikrokrystaliczna, jednow-odna laktoza, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowddon (typ A) i kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Verhist i co zawiera opakowanie

Biała lub biaława, okrągła, dwustronnie wypukła tabletka z rowkiem dzielącym najednej stronie.

Tabletkę można podzielić na dwie połowy.

Dostępne w tekturowych pudelkach zawierających 20. 30. 40. 50, 60 lub 100 tabletek zapakowanych w' blistry.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny TACTIC A Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Bankowa 4 44-100 Gliwice

Logo podmiotu odpowiedzialnego Wytwórca:

Catalent Germany Schorndorf GmbH Steinbeisstrasse 2 D-73614 Schorndorf Niemcy

Niniejszy produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiej Wspólnot Gospodarczej pod następującymi nazwami:

Holandia:    Betakole 24 mg, tabletten

Polska:    Verhist; 24 mg, tabletki

Data zatwierdzenia ulotki

Verhist

Charakterystyka Verhist

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Verhist 24 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 24 mg dichlorowodorku betahistyny.

Jedna tabletka zawiera 210 mg jednowodnej laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Biała lub biaława okrągła, obustronnie wypukła tabletka, z rowkiem dzielącym na jednej stronie. Tabletkę można podzielić na dwie połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Betahistyna zalecana jest w leczeniu zespołu Méniěre'a. który może objawiać się zawrotami głowy, dzwonieniem w uszach, niedosłuchem i nudnościami.

4.2    Dawkow anie i sposób podaw ania

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku):

12-24 mg dwa razy na dobę razem z posiłkiem.

Dawkowanie można dostosować do potrzeb indywidualnego pacjenta. Poprawę można niekiedy zaobserwować dopiero po kilku tygodniach leczenia.

Dzieci i młodzież:

Nic zaleca się stosowania tabletek betahistyny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat życia z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

4.3 Przeciwwskazania

Betahistyna przeciwwskazana jest u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy (phaeochromocytoma). Ponieważ betahistyna jest syntetycznym analogiem histaminy, może prowadzić do uwolnienia amin katecholowych z guza wywołując ciężkie nadciśnienie.

Inne przeciwwskazania obejmują:

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaleca się zachowanie ostrożności w trakcie leczenia pacjentów z wrzodem trawiennym aktualnie lub w wywiadzie, ponieważ u pacjentów leczonych betahistyną obserwowano niekiedy dyspcpsję.

Należy zachować ostrożność u chorych na astmę oskrzelową.

Zaleca się ostrożność przy zlecaniu betahistyny pacjentom z pokrzywką, wysypkami skórnymi lub alergicznym nieżytem nosa. ponieważ może dojść do zaostrzenia tych objawów.

Zaleca się zachowanie ostrożności u chorych na ciężkie nadciśnienie tętnicze.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie udowodniono występowania niebezpiecznych interakcji.

Opisano przypadek interakcji z etanolem i związkiem zawierającym pirymetaminę z dapsonem oraz nasilenie działania betahistyny przez salbutamol.

Ponieważ betahistyna jest analogiem histaminy teoretycznie możliwe są interakcje z lekami przeciwhistaminowymi, choć nigdy ich nie opisano.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie ma wystarczających danych z badaniach na zwierzętach dotyczących wpływu na ciążę, rozwój zarodka i płodu, poród i rozwój po porodzie (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla człowieka nie jest znane.

Nie zaleca się stosowania betahistiny u kobiet w ciąży.

Betahistyna przenika do mleka matki w stężeniu podobnym do osoczowego. Nie jest znany toksyczny wpływ betahistyny w takich stężeniach na noworodki.

Z tego powodu należy unikać stosowania betahistyny u kobiet karmiących piersią. Patrz punkt 5.3.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Rzadko opisywano senność związaną ze stosowaniem betahistyny. Pacjentów należy zatem pouczyć, że w razie jej wystąpienia powinni unikać czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie samochodu lub obsługa maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia układu odpornościowego:

Bardzo rzadkie (<1/10 000): wysypki skórne i świąd.

Zaburzenia układu nerwowego:

Nieznane: ból głowy, niekiedy senność.

Zaburzenia przewodu pokarmowego:

Rzadkie (>1/10 000, <1/1 000): podrażnienie przewodu pokarmowego, nudności i dyspepsja.

4.9 Przedawkowanie

Do objawów przedawkowania betahistyny należą nudności, wymioty, dyspepsja, ataksja i drgawki w czasie stosowania dawkek. Brak swoistej odtrutki. Zaleca się płukanie żołądka i leczenie objawowe.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamicznc

Grupa farmakoterapeutyczna: preparat stosowany w zawrotach głowy, kod ATC: N07C A01.

Wykazano, że betahistyna działa agonistycznie na receptor histaminowy Hi w obrębie obwodowych naczyń krwionośnych u człowieka, ponieważ antagonista histaminy ditenhydramina znosi rozszerzenie naczyń wywołane betahistyną. Betahistyna w minimalnym stopniu wpływa na wydzielanie kwasu solnego w żołądku (reakcja wywołana za pośrednictwem receptora H2).

Nie wyjaśniono mechanizmu działania betahistyny w zespole Meniere’a. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może wynikać z jej zdolności do modyfikowania krążenia w obrębie ucha wewnętrznego lub z bezpośredniego działania na neurony jądra przedsionkowego.

Jednorazowe doustne podanie betahistyny w dawce do 32 mg u zdrowych osób wiązało się z maksymalnym zahamowaniem indukowanego oczopląsu pochodzenia przedsionkowego w ciągu 3-4 godzin od podania produktu leczniczego, przy czym większe dawki skuteczniej skracały czas utrzymywania się oczopląsu.

Betahistyna zwiększa przepuszczalność nabłonka płucnego u człowieka. Wniosek ten wyciągnięto, gdyż zaobserwowano szybsze przechodzenie radioaktywnego znacznika z płuc do krwi. Takiemu działaniu zapobiega podanie terfenadyny, znanego leku blokującego receptor H|.

Mimo. że histamina wykazuje działanie inotropowo dodatnie na serce, nie zaobserwowano by betahistyna zwiększała pojemność minutową serca, a jej działanie rozszerzające naczynia może wywołać u niektórych pacjentów nieznaczny spadek ciśnienia tętniczego.

U człowieka betahistyna w bardzo małym stopniu wpływa na gruczoły zewnątrz wydzielnicze.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Betahistyna całkowicie wchłania się po podaniu doustnym, a maksymalne stężenie betahistyny znakowanej izotopem MC w osoczu uzyskuje się około godzinę po jej podaniu doustnym na czczo.

Eliminacja betahistyny zachodzi głównie na drodze przemian metabolicznych, a metabolity są następnie wydalane głównie przez nerki. Po podaniu 8 mg, 85 - 90% radioaktywnego izotopu wykrywa się w moczu po 56 godzinach, natomiast maksymalne wydalanie obserwuje się w ciągu 2 godzin od podania preparatu. Po doustnym podaniu betahistyny. jej stężenie w osoczu jest bardzo małe. Dlatego ocena właściwości farmakokinetycznych betahistyny opiera się na danych dotyczących stężenia w osoczu jej jedynego metabolitu - kwasu 2-pirydylooctowego.

Nie ma dowodów na metabolizm przedukładowy i nie uważa się, aby wydalanie z żółcią było istotną drogą eliminacji preparatu lub jego metabolitów. Betahistyna wiąże się z białkami osocza człowieka w niewielkim stopniu lub nie wiąże się wcale, choć jest metabolizowana w wątrobie. Około 80 - 90% podanej dawki wydalane jest z moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania dotyczące toksyczności po podaniu wielokrotnych dawek trwające sześć miesięcy u psów i 18 miesięcy u szczurów albinosów nic wykazały klinicznie istotnego szkodliwego działania w zakresie dawek od 2.5 to 120 mg-kg“1 . Betahistyna nie ma właściwości mutagennych; nie wykazano również jej działania rakotwórczego u szczurów. Badania przeprowadzone u ciężarnych samic królików nie wykazały działania teratogennego.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Powidon K90,

Celuloza mikrokrystaliczna.

Jedno wodna laktoza.

Bezwodna krzemionka koloidalna.

Krospowidon typ A.

Kwas stearynowy.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zaw artość opakowania Blistry PVC/PVDC/A1.

Dostępne w opakowaniach po 20. 30. 40. 50. 60 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

TACTIC A Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Bankowa 4 44-100 Gliwice

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15151

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17.02.2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Verhist