+ iMeds.pl

Vertigen 24 mgUlotka Vertigen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vertigen, 24 mg, tabletki

Betahistini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Vertigen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Vertigen

3.    Jak zażywać Vertigen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vertigen

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST VERTIGENIW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Vertigen jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów choroby Meniere’a, takich jak: zawroty głowy, dzwonienie w uszach, utrata słuchu, nudności.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU VERTIGEN Kiedy nie zażywać leku Vertigen

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na betahistynę iub którykolwiek z pozostałych składników leku Vertigen (patrz również pkt 6 „Inne informacje”)

-jeśli u pacjenta zdiagnozowano guz chromochłonny nadnerczy, rzadki nowotwór nadnerczy

-    u pacjentów w wieku poniżej 18 lat

-    u kobiet karmiących piersią (patrz pkt „Ciąża i karmienie piersią”)

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Vertigen

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka

-    u pacjentów z astmą

-jeśli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna, nieżyt nosa pochodzenia alergicznego, ponieważ betahistyna może nasilić te objawy -jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi

Jeśli występuje którykolwiek z wyżej wymienionych stanów chorobowych pacjent powinien zapytać lekarza czy może przyjmować betahistyne.

Te grupy pacjentów powinny pozostawać pod kontrolą lekarza podczas leczenia.

Zażywanie leku Vertigen z innymi lekami

Pojęcie interakcji oznacza, że leki lub substancje mogą wpływać wzajemnie na swoje działania, lub wywoływać działania niepożądane gdy są przyjmowane jednocześnie.

Dotychczas nie obserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.

Jest prawdopodobne, że betahistyna może wpływać na działanie leków przeciwhistaminowych.

Leki przeciwhistaminowe są najczęściej stosowane w leczeniu alergii, takich jak gorączka sienna oraz choroba lokomocyjna.

Należy' poradzić się lekarza lub farmaceuty jeśli pacjent stosuje w tym samym czasie leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo czy stosowanie betahistyny w ciąży jest bezpieczne.

Betahistyna przenika do mleka matki, dlatego w czasie karmienia piersią należy unikać stosowania leku Vertigen. ■    i.-    ; ■ ■ \ ! tjjj, i.•, .

Przed zastosowaniem betahistyny i każdego innego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługamaszyn .

Betahistyna może powodować senność.

Jeśli występuje takie działanie niepożądane należy unikać czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

Jeśli pacjent nie jest pewny czy betahistyna ma negatywny wpływ na jego zdolność do prowadzenia pojazdów powinien poradzić się lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vertigen

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. JAK ZAŻYWAĆ VERTIGEN

Należy zawsze zażywać lek Yertigen zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy skonsultować sie z lekarzem lub farmaceuta.

Zwykłe dawkowanie jest następujące;

Dorośli:

Zwykła dawka wynosi połowę lub I tabletkę 24 mg dwa razy na dobę.

Może upłynąć kilka tygodni zanim zaobserwuje się poprawę.

Jak przyjmować lek:

Tabletki najlepiej przyjmować w czasie posiłku.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Vertigen

W razie zażycia większej niż zalecana, dawki leku Vertigen należy skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania betahistyny to: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, zaburzenia koordynacji, przy dużych dawkach drgawki.

Pominięcie zażycia leku Vertigen

Należy poczekać aż nadejdzie pora przyjęcia kolejnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vertigen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

skóra

bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 pacjentów): wysypka skórna, świąd układ pokarmowy

rzadko (mniej niż 1 na 1000, ale częściej niż 1 na 10000 pacjentów): łagodne zaburzenia żołądkowo -jelitowe, nudności, zaburzenia trawienia

układ nerwowy

ból głowy, senność (częstość występowania nie jest znana)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VERTIGEN

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

•    Nie stosować leku Vertigen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Vertigen Vertigen, tabletki 24 mg.

Substancją czynną leku Vertigen jest betahistyny dichlorowodorek w dawce 24 mg.

Inne składniki leku to:

powidon, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A), kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Vertigen i co zawiera opakowanie:

Vertigen 24 mg: okrągła, biała, obustronnie wypukła tabletka z rowkiem dzielącym na rewersie.

Tabletkę można podzielić na połowę.

Tabletki pakowane w blistry: 20, 30,40, 50, 60, 100 tabletek w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny:

BIOGENED S.A., ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź, Polska.

Wytwórca:

Catalent Germany Schorndorf GmbH, Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schorndorf, Niemcy Data zatwierdzenia ulotki: ¿)ij. t    Hf

4

Vertigen

Charakterystyka Vertigen

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vertigen, 24 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletka produktu Vertigen zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku (Betahistini dihydrochloridum).

Jedna tabletka produktu Vertigen zawiera 210 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka z rowkiem dzielącym na rewersie umożliwiającym podział na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Betahistynajest wskazana w leczeniu choroby Meniere’a, charakteryzującej się następującymi objawami:

-    zawrotami głowy,

-    szumami usznymi,

-    utratą słuchu,

-    nudnościami

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku)

Doustnie 12 do 24 mg dwa razy na dobę, przyjmowane podczas posiłku.

Dawkę należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czasami poprawę można zaobserwować po kilku tygodniach leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania betahistyny w postaci tabletek u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

Betahistynajest przeciwwskazana u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy.

Ponieważ betahistynajest syntetycznym analogiem histaminy może indukować uwalnianie amin katecholowych z guza powodując ciężkie nadciśnienie tętnicze.

Preparat jest przeciwwskazany również w przypadku:

-    nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową w wywiadzie, ze względu na występowanie sporadycznej dyspepsji u pacjentów leczonych betahistyną. Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową.

Należy zachować ostrożność w przepisywaniu betahistyny pacjentom z pokrzywką, wysypkami, alergicznym nieżytem nosa ze względu na możliwość zaostrzenia tych objawów.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem tętniczym.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy nie powinni stosować leku Vertigen.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie ma udowodnionych przypadków niebezpiecznych interakcji.

Istnieją doniesienia dotyczące interakcji z etanolem oraz preparatem zawierającym w składzie pirymetaminę i dapson, a także nasilenia działania betahistyny przez salbutamol.

Ponieważ betahistyna jest analogiem histaminy, interakcje z lekami przećiwhistaminowymi są teoretycznie możliwe, ale dotychczas nie było takich doniesień.

4.6    Ciąża i laktacja

Badania na zwierzętach są niewystarczające do określenia wpływu na ciążę, rozwój zarodka, płodu, poród, rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

Zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Nie zaleca się stosowania preparatu Vertigen 24 mg u kobiet w ciąży.

Betahistyna przenika do mleka matki w stężeniu podobnym do występującego w osoczu.

Działanie toksyczne betahistyny na noworodki w tym stężeniu nie jest znane.

Należy unikać stosowania betahistyny u pacjentek karmiących piersią.

Patrz punkt 5.3.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Rzadko zgłaszano występowanie senności związane ze stosowaniem betahistyny.

Pacjenci, u których wystąpią takie objawy powinni zostać poinformowani o konieczności unikania czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko (< 1/10000) wysypka skórna, świąd

Zaburzenia układu nerwowego Częstość występowania nieznana bóle głowy, sporadycznie senność

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko (>1/10000, <1/1000)

zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, dyspepsja.

Objawami przedawkowania betahistyny są nudności, wymioty, niestrawność, ataksja i drgawki (w przypadku dużych dawek).

Nie jest znane swoiste antidotum.

Zaleca się płukanie żołądka i leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty stosowane w zawrotach głowy.

Kod ATC: N07C A01

Agon ¡styczną aktywność betahistyny w stosunku do receptora histaminowego H| w obwodowych naczyniach krwionośnych wykazano u ludzi podczas zniesienia indukowanego betahistyną rozszerzenia naczyń przez zastosowanie antagonisty histaminy difenhydraminy,

Betahistyna w niewielkim stopniu wpływa na wydzielanie kwasu żołądkowego (reakcja z udziałem receptora

Hi).

Mechanizm działania betahistyny w leczeniu choroby Meniere’a nie jest znany.

Skuteczność działania betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może być związana z poprawą krążenia w uchu wewnętrznym lub z bezpośrednim wpływem na neurony jądra przedsionkowego.

Pojedyncze dawki doustne betahistyny do 32 mg u osób zdrowych wywołują maksymalne hamowanie oczopląsu przedsionkowego w czasie 3 do 4 godzin od momentu przyjęcia leku, a większe dawki skuteczniej skracają czas trwania oczopląsu.

Przepuszczalność nabłonka płucnego rośnie w czasie przyjmowania betahistyny.

Udowodniono to obserwując skrócenie czasu klirensu radioaktywnego znacznika z płuc do krwi.

Reakcja ta jest hamowana przez uprzednie, doustne przyjmowanie terfenadyny, znanej substancji blokującej receptor histaminowy Ht.

Podczas gdy histamina ma dodatnie działanie inotropowe na serce, nie jest znane działanie betahistyny zwiększające pojemność minutową serca. Natomiast działanie powodujące rozszerzenie naczyń krwionośnych może powodować mały spadek ciśnienia krwi u niektórych pacjentów.

U ludzi betahistyna może nieznacznie wpływać na gruczoły zewnątrzwydzielnicze.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Betahistyna wchłaniana jest całkowicie po podaniu doustnym, maksymalne stężenie w osoczu znakowanej l4C- betahistyny osiągane jest po około 1 godzinie od doustnego przyjęcia.

Eliminacja betahistyny ma miejsce głównie przez metabolizm, zaś metabolity są wydalane następnie głównie przez nerki.

85% - 90% radioaktywnej dawki 8 mg pojawia się w moczu przez 56 godzin, z maksymalną szybkością wydalania po 2 godzinach od podania.

Po podaniu doustnym betahistyny stężenie w osoczu krwi jest bardzo małe. Dlatego też ocena farmakokinetyki betahistyny jest oparta na stężeniu w osoczu krwi jedynego metabolitu, kwasu 2- pirydylooctowego.

Nie ma dowodów na przedukładowy metabolizm, zaś wydzielanie z żółcią nie jest uważane za ważną drogę eliminacji dla leku lub jego metabolitów.

Betahistyna jest wiązana z ludzkimi białkami osoczowymi w niewielkim stopniu lub wcale, chociaż betahistyna jest metabolizowana w wątrobie.

Około 80% - 90% podanej dawki wydalane jest z moczem,

5.3 Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym z udziałem psów prowadzono przez 6 miesięcy, z udziałem szczurów 18 miesięcy, nie ujawniły one klinicznie istotnego działania uszkadzającego w zakresie dawek od 2,5 mg/kg mc. do 120 mg/kg mc.

Betahistyna nie ma działania mutagennego, nie ma także dowodów na działanie rakotwórcze.

Testy prowadzone na ciężarnych samicach królików nie wykazały działania teratogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

powidon K90 celuloza mikrokrystaliczna laktoza j ednowodna krzemionka koloidalna bezwodna krospowidon (typ A) kwas stearynowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium blister w tekturowym pudełku.

Dostępne opakowania: 20 tabletek, 30 tabletek, 40 tabletek, 50 tabletek, 60 tabletek, 100 tabletek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BIOGENED S.A. ul. Pojezierska 99 91-342 Łódź

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.01.2009*.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2)0.01.2009*.

6

Vertigen