+ iMeds.pl

Vertisan 16 16 mgUlotka Vertisan 16

HENNIG ARZNEIMITTEL    Vertisan 16, 16 mg tabletki

Moduł 1.3.1.7    Ulotka dla pacj enta

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vertisan 16, 16 mg, tabletki

Betahistini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vertisan 16 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Vertisan 16

3.    Jak zażywać lek Vertisan 16

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vertisan 16

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vertisan 16 i w jakim celu się go stosuje

Betahistyna, substancja czynna leku Vertisan 16, jest podobna do histaminy - substancji naturalnie występującej w organizmie człowieka..

Betahistyna jest wskazana w leczeniu choroby Meniera, charakteryzującej się następującymi objawami: zawroty głowy (często związane z nudnościami i (lub) wymiotami), szumy uszne (dzwonienie w uszach) i utrata słuchu.

2. Informacje ważne przed zażyciem leku Vertisan 16

Kiedy nie zażywać leku Vertisan 16

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dichlorowodorek betahistyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vertisan 16 (patrz punkt 6 „Zawartość opakowania i inne informacje”),

-    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma),

-    podczas ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vertisan 16

-    jeśli u pacjenta występuje wrzód żołądka lub jelit,

-    jeśli u pacjenta występuje przewlekła choroba dróg oddechowych (astma oskrzelowa),

-    jeśli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna lub nieżyt nosa na tle alergicznym -objawy mogą się zaostrzyć podczas stosowania leku Vertisan 16,

-    jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie krwi,

-    jeśli pacjent równocześnie stosuje inne leki stosowane w leczeniu uczuleń lub przeziębień - tak zwane leki przeciwhistaminowe - (patrz również punkt „Stosowanie leku Vertisan 16 z innymi lekami”).

Dzieci

Lek Vertisan 16 nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na niewystarczającą ilość informacji i doświadczeń.

Inne leki i lek Vertisan 16

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jeśli lek Vertisan 16 jest stosowany równocześnie z określonymi lekami stosowanymi w leczeniu uczuleń lub przeziębień (leki przeciwhistaminowe), działanie obu leków może być zmniejszone. Jeśli pacjent obecnie stosuje lek przeciwhistaminowy, dawka leku powinna być stopniowo zmniejszana w ciągu 6 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Vertisan 16.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku Vertisan 16 w ciąży lub okresie karmienia piersią, ponieważ brak dostępnych danych z badań na zwierzętach i u ludzi dotyczących stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak doświadczeń dotyczących wpływu leku Vertisan 16 na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vertisan 16

Niniejszy lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Vertisan 16.

3. Jak zażywać lek Vertisan 16

Lek Vertisan 16 należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka wynosi:

1/2 lub 1 tabletka leku Vertisan 16, 3 razy na dobę (czyli 24 do48 mg dichlorowodorku betahistyny). Tabletkę można podzielić na połowy.

Tabletkę połykać bez żucia z dostateczną ilością płynu podczas lub po posiłku.

Lekarz poinformuje pacjenta, przez jaki okres stosować lek Vertisan 16. Zwykle lek jest stosowany długo i leczenie trwa kilka miesięcy.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Vertisan 16

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Vertisan 16 mogą wystąpić następujące objawy związane z przedawkowaniem:

Ból głowy, zaczerwienienie twarzy, zmniejszenie ciśnienia krwi, przyspieszone bicie serca, trudności w oddychaniu w związku ze zwężeniem oskrzeli (astma oskrzelowa) i obrzęk błony śluzowej górnych dróg oddechowych w związku z zatrzymaniem wody (obrzęk Quinckego).

Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz zleci odpowiednie postępowanie.

Pominięcie zastosowania leku Vertisan 16

Jeśli pacjent zapomniał zażyć tabletkę leku Vertisan 16, należy zastosować następną tabletkę leku o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Vertisan 16

Nie wolno przerywać stosowania leku Vertisan 16 bez zalecenia lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Vertisan 16 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane podano poniżej według częstości.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 osób)

-    uczucie ucisku w głowie

-    odczuwanie bicia serca, uczucie ucisku w klatce piersiowej

-    możliwe nasilenie istniejącej astmy oskrzelowej

-    odruchy wymiotne, zgaga, ból i uczucie dyskomfortu w żołądku, wzdęcia

-    uczucie ciepła

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób )

-    przemijające wysypki skórne i świąd

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    bóle głowy, i czasami senność, nudności, wymioty oraz reakcje alergiczne

Specjalna uwaga:

Należy poprosić lekarza o zastosowanie odpowiednich środków, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów.

Można uniknąć zaburzeń żołądkowych przyjmując lek Vertisan 16 wraz z posiłkiem lub po posiłku lub zmniejszając dawkę leku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

5. Jak przechowywać lek Vertisan 16

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tabletek po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po nadruku EXP.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vertisan 16

Substancją czynną leku jest dichlorowodorek betahistyny.

Jedna tabletka zawiera 16 mg dichlorowodorku betahistyny.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), kwas cytrynowy bezwodny, powidon K 25, krospowidon (typ A), uwodorniony olej roślinny.

Jak wygląda lek Vertisan 16 i co zawiera opakowanie

Białe, płaskie, okrągłe tabletki o ściętych krawędziach z nacięciami zewnętrznymi i linią podziału po obu stronach.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Lek Vertisan 16 jest pakowany w blistry zawierające 20, 24, 30, 48, 50, 60, 96 lub 100 tabletek. W Polsce dostępne są następujące wielkości opakowań: 24, 48 i 96 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG

Liebigstraße 1 - 2

65439 Flörsheim am Main

Niemcy

tel.: +49 6145 508 0 faks: +49 6145 508 140 info@hennig-am.de

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Bułgaria

Republika Czeska

Niemcy

Węgry

Polska

Rumunia

Republika Słowacka


Vertimen 16 mg Tabletten BepTH3aH 16 mg Ta6neTKa Vertisan 16 mg Tableta Betavert N 16 mg Tabletten Vertisan 16 mg Tabletta Vertisan 16

Vertisan 16 mg Comprimate Vertisan 16 mg Tablety

Data zatwierdzenia ulotki: 01/2012.

P o u f n e str. 1.3.1.7 - 4

Vertisan 16

Charakterystyka Vertisan 16

HENNIG ARZENEIMITTEL    Vertisan 16, 16 mg tabletki

Moduł 1.3.1.1    Charakterystyka Produktu Leczniczego

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vertisan 16, 16 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 16 mg dichlorowodorku betahistyny.

Substancja pomocnicza: laktoza 95,0 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe, płaskie, okrągłe tabletki o ściętych krawędziach z nacięciami zewnętrznymi i linią podziału po obu stronach.

Tabletkę Vertisan 16 można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Betahistyna jest wskazana w leczeniu choroby Meniera, charakteryzującej się następującymi objawami: zawroty głowy (często związane z nudnościami i (lub) wymiotami), szumy uszne i utrata słuchu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka dobowa wynosi 24 do 48 mg dichlorowodorku betahistyny, podzielonych na trzy równe części.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać bez żucia popijając odpowiednią ilością płynu. Stosować w trakcie lub po posiłku.

Czas trwania leczenia zależy od postaci choroby i jej przebiegu. Zwykle jest to długotrwałe leczenie.

Preparat Vertisan 16 nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

Preparat Vertisan 16 jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

•    guz chromochłonny nadnerczy,

•    w czasie ciąży i laktacji.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaleca się ścisłą obserwację pacjenta z wrzodem żołądka w wywiadzie, pomimo że badania u zdrowych ochotników nie wykazały zwiększonego wydzielania kwasu solnego w żołądku spowodowanego przez dichlorowodorek betahistyny, który jest substancją czynną preparatu Vertisan 16.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z astmą oskrzelową.

Zaleca się ostrożność podczas przepisywania betahistyny pacjentom z pokrzywką, wysypką lub nieżytem nosa na tle uczuleniowym w związku z możliwością nasilenia tych objawów.

Zaleca się ostrożność podczas leczenia pacjentów ze znacznym niedociśnieniem tętniczym.

Preparatu Vertisan 16 nie należy stosować równocześnie u pacjentów leczonych lekami przeciwhistaminowymi (patrz punkt 4.5).

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Preparat Vertisan 16 nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z następującymi lekami również stosowanymi w leczeniu zaburzeń wymienionych w punkcie 4.1.: leki rozszerzające naczynia krwionośne, leki psychotropowe w szczególności leki uspokajające, trankwilizery i neuroleptyki, leki parasympatykolityczne, witaminy.

Preparat Vertisan 16 nie powinien być stosowany równocześnie z lekami przeciwhistaminowymi, ponieważ w badaniach na zwierzętach wykazano, że działanie obu leków może ulegać zmniejszeniu.

Uwaga:

Jeśli betahistyna ma być stosowana po leczeniu lekiem przeciwhistaminowym i takie leczenie zostanie nagle przerwane, wówczas mogą pojawić się objawy zespołu odstawiennego, takie jak zaburzenia snu i pobudzenie w związku z uspokajającym działaniem leków przeciwhistaminowych. W związku z tym leczenie lekiem przeciwhistaminowym należy zmniejszać przez okres około 6 dni.

4.6    Ciąża i laktacja

Preparat Vertisan 16 jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i laktacji, ponieważ brak jest wystarczających danych z badań na zwierzętach i brak doświadczenia ze stosowaniem leku u ludzi w okresie ciąży i laktacji (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono długoterminowych badań nad wpływem betahistyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Zgłaszano względnie mało działań niepożądanych. Działania niepożądane wymieniono niżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Częstość określono jako:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego:

Częstość nieznana: anafilaksja

Zaburzenia serca:

Rzadko: kołatanie serca, uczucie ucisku w klatce piersiowej

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko: uczucie ucisku w głowie

Częstość nie znana: bóle głowy i czasami senność

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko: Możliwe zaostrzenie istniejącej astmy oskrzelowej

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: odruchy wymiotne, zgaga, ból i uczucie dyskomfortu w żołądku, wzdęcia Częstość nieznana: nudności, wymioty

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Rzadko: uczucie ciepła

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: Przemijająca pokrzywka, wysypki skórne i świąd Uwaga:

Zwykle można uniknąć zaburzeń żołądkowych przyjmując preparat Vertisan 16 z posiłkiem lub po posiłku lub zmniejszając dawkę preparatu.

4.9    Przedawkowanie

Objawy przedawkowania:

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić poniższe objawy, analogicznie do histaminy: ból głowy, zaczerwienienie twarzy, zawroty głowy, częstoskurcz, hipotensja, skurcz oskrzeli, obrzęk, w szczególności obrzęk błon śluzowych górnych dróg oddechowych (obrzęk Quinckego).

Doniesiono o kilku przypadkach przedawkowania produktu leczniczego, przy których w

większości nie obserwowano żadnych objawów. Po przyjęciu dawki 200 mg lub większej, u niektórych pacjentów zaobserwowano łagodne lub umiarkowane objawy przedawkowania. Po przyjęciu dawki 728 mg zaobserwowano drgawki. Po wszystkich przypadkach przedawkowania nastąpił całkowity powrót do zdrowia.

Leczenie przedawkowania:

Brak swoistego antidotum. Leczenie jest objawowe oprócz ogólnych środków mających na celu usunięcie toksyn (płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty stosowane w zawrotach głowy, betahistyna Kod ATC: N07CA01

Betahistyna należy do grupy beta-2 pirydyloalkiloamin.

Pod względem budowy betahistyna jest analogiem endogennej histaminy.

Dokładny mechanizm biochemiczny działania betahistyny oraz swoistości jej receptorów i powinowactwa nie został dotychczas wyjaśniony.

Badania farmakodynamiczne betahistyny na zwierzętach wykazują głównie działanie agonistyczne substancji czynnej na receptor H1. Na podstawie badań na zwierzętach rozważane są różne hipotezy działania betahistyny na czynność neuronów przedsionkowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ogólne dane farmakokinetyczne

Dane dotyczące farmakokinetyki betahistyny u ludzi są niewystarczające.

Po podaniu doustnym betahistyna jest szybko i całkowicie wchłaniana. Jest wydalana niemal całkowicie z moczem w postaci kwasu 2-pirydylooctowego w ciągu 24 godzin. Dotychczas nie wykryto niezmienionej betahistyny.

Biodostępność

Badanie biorównoważności preparatu Vertisan 16 przeprowadzono w 1994 r. z udziałem 32 ochotników. Podstawowym parametrem oceny było całkowite wydalanie z moczem metabolitu kwasu 2-pirydylooctowego.

90% przedział ufności wydalania metabolitu kwasu 2-pirydylooctowego wynosił od 80% do 125% dla wszystkich okresów wydalania i wszystkich ochotników badania.

Przebieg w czasie całkowitego wydalania z moczem przedstawiono na rysunku.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym prowadzone przez sześć miesięcy na psach i przez 18 miesięcy na szczurach albinosach nie wykazały żadnych klinicznie istotnych działań szkodliwych w zakresie dawek od 2,5 do 120 mg/kg. Betahistyna nie ma potencjalnego działania mutagennego i nie potwierdzono jej działania rakotwórczego u szczurów. Testy prowadzone na ciężarnych samicach królików nie wykazały żadnych działań teratogennych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

laktoza j ednowodna

skrobia kukurydziana

celuloza mikrokrystaliczna (typ 102)

kwas cytrynowy bezwodny

powidon K 25

krospowidon (typ A)

uwodorniony olej roślinny

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej    25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki są pakowane do blistrów PVC/PE/PVDC/Aluminium. Opakowania zawierają 20, 24, 30, 48, 50, 60, 96 i 100 tabletek.

W Polsce dostępne są opakowania zawierające 24, 48 i 96 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG

Liebigstr. 1-2

65439 Flörsheim am Main

Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15881

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

08/2013

P o u f n e str. 1.3.1.1 - 6

Vertisan 16