Imeds.pl

Vertisan 24 24 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Yertisan 24, tabletki, 24 mg

Substancja czynna: betahistyny dichlorowodorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, lub pielęgniarki .

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek

może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vertisan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Vertisan

3.    Jak przyjmować lek Vertisan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vertisan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vertisan i w jakim celu się go stosuje

Betahistyna, substancja czynna leku Vertisan, jest podobna do histaminy - substancji naturalnie występującej w organizmie człowieka.

Lek Vertisan jest wskazany w leczeniu choroby Meniera, charakteryzującej się następującymi objawami: zawrotami głowy (często związanymi z nudnościami i (lub) wymiotami), szumem w uszach i utratą słuchu.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Vertisan Kiedy nie przyjmować leku Vertisan

-    jeśli pacjent ma uczulenie na dichlorowodorek betahistyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vertisan (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje guz nadnerczy (guz chromochłonny nadnerczy),

-    podczas ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vertisan należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vertisan

-    jeśli u pacj enta występuj e wrzód żołądka lub j elit,

-    jeśli u pacjenta występuje przewlekła choroba dróg oddechowych (astma oskrzelowa),

-    jeśli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna lub nieżyt nosa na tle alergicznym

-    objawy mogą się zaostrzyć podczas stosowania leku Vertisan,

-    jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie krwi,

-    jeśli pacjent równocześnie stosuje inne leki stosowane w leczeniu uczuleń lub przeziębień

-    tak zwane leki przeciwhistaminowe - (patrz również punkt „Lek Vertisan a inne leki”).

Dzieci i młodzież

Lek Vertisan nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na niewystarczającą ilość informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Lek Vertisan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli lek Vertisan jest przyjmowany równocześnie z określonymi lekami stosowanymi w leczeniu uczuleń lub przeziębień (leki przeciwhistaminowe), działanie obu leków może być zmniejszone. Jeśli pacjent obecnie stosuje lek przeciwhistaminowy, dawka leku powinna być stopniowo zmniejszana w ciągu 6 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Vertisan.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Vertisan w ciąży lub okresie karmienia piersią, ponieważ brak jest dostępnych danych z badań na zwierzętach i u ludzi dotyczących stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono długoterminowych badań nad wpływem betahistyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Vertisan zawiera laktozę

Ten lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Vertisan

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka wynosi:

1/2-1 tabletka leku Vertisan 24 mg 2 razy na dobę (odpowiada 24-48 mg di chlorowodorku betahistyny).

Tabletkę przełykać bez żucia popijając wodą podczas lub po posiłku.

Lekarz poinformuje pacjenta, przez jaki okres stosować lek Vertisan. Zwykle lek jest stosowany długo i leczenie trwa kilka miesięcy.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Vertisan

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Vertisan mogą wystąpić następujące objawy związane z przedawkowaniem:

Ból głowy, zaczerwienienie twarzy, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone bicie serca, trudności w oddychaniu w związku ze zwężeniem kanalików oskrzelowych (astma oskrzelowa) i obrzęk błony śluzowej górnych dróg oddechowych w związku z zatrzymaniem wody (obrzęk Quinckego).

Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz zleci odpowiednie postępowanie.

Pominięcie zastosowania leku Vertisan

Jeśli pacjent zapomniał zażyć tabletkę leku Vertisan, należy zastosować następną tabletkę leku o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Vertisan

Nie wolno przerywać stosowania leku Vertisan bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Vertisan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane podano poniżej według częstości.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 osób )

-    uczucie ucisku w głowie

-    odczuwanie bicia serca, uczucie ucisku w klatce piersiowej

-    możliwe nasilenie istniejącej astmy oskrzelowej

-    odruchy wymiotne, zgaga, ból i uczucie dyskomfortu w żołądku, wzdęcia

-    uczucie ciepła

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób )

przemijające wysypki skórne i świąd

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

- bóle głowy, czasami senność, nudności, wymioty oraz reakcje alergiczne

Specjalna uwaga:

Należy poprosić lekarza o zastosowanie odpowiednich środków, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów.

Można uniknąć zaburzeń żołądkowych przyjmując lek Vertisan wraz z posiłkiem lub po posiłku lub zmniejszając dawkę leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowim, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, http://www.urpl.gov.pl, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vertisan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: “Termin ważności” lub “EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vertisan

Substancj ą czynną leku j est betahistyny dichlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku.

Inne składniki leku to laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), kwas cytrynowy bezwodny, powidon K 25, krospowidon (typ A), olej roślinny uwodorniony.

Jak wygląda lek Vertisan i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe tabletki z linią podziału. Tabletkę można podzielić na połowy.

Lek Vertisan jest pakowany w blistry zawierające 20, 24, 30, 48, 50, 60, 96 lub 100 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG

LiebigstraBe 1 - 2

65439 Florsheim am Main

Niemcy

Tel.: +49 61 45 - 508 0 Faks: +49 61 45 - 508 140 info@hennig-am.de

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Bułgaria

Republika Czeska

Niemcy

Polska

Rumunia

Węgry

Włochy


Vertimen 24 mg Tabletten Vertisan N 24 mg TaG^eTKH Vertisan 24 mg tablety Betavert N 24 mg Tabletten Vertisan 24 Vertisan 24 mg Vertisan 24 mg tabletta Betigo 24 mg compresse

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

01/2014

5