+ iMeds.pl

Vertix 16 mgUlotka Vertix

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VERTIX,

8 MG TABLETKI

VERTIX,

16 MG TABLETKI

(BETAHISTINIDIHYDROCHL ORID UM)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Mogą wystąpi

jakiekolwiek inne objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vertix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vertix

3.    Jak stosować lek Vertix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Vertix

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK VERTIX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Vertix jest stosowany w leczeniu objawów choroby Mémere’a, takich jak: zawroty głowy, szumy uszne, utrata słuchu i nudności.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VERTIX

Kiedy nie stosować leku Vertix:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników tabletki (patrz także punkt 6 „Inne informacje”)

-    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny (phaeochromocytoma), rzadki nowotwór nadnerczy

-    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat

-    jeśli pacjentka karmi piersią (również patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wrzodowa (wrzód trawienny),

-    jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa,

-    jeśli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna lub katar spowodowany uczuleniem, ponieważ dolegliwości te mogą się nasilić, jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi.

Jeśli u pacjenta występuje którakolwiek z wymienionych wyżej dolegliwości, należy poradzić się lekarza, czy można stosować betahistynę.

Tacy pacjenci powinni pozostawać pod kontrolą lekarza podczas leczenia.

Inne leki i lek Vertix

Interakcja oznacza, że leki lub inne substancje mogą wpływać wzajemnie na swoje działanie lub powodować działania niepożądane, gdy przyjmuje się je w tym samym czasie.

Jak dotąd nie zaobserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.

Jest możliwe, że betahistyna wpływa na działanie leków przeciwhistaminowych. Leki przeciwhistaminowe stosowane są głównie w leczeniu alergii, takich jak katar sienny oraz w chorobie lokomocyjnej. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli w tym samym czasie pacjent przyjmuje leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Vertix w okresie ciąży, chyba że lekarz zadecydował, iż jest to absolutnie konieczne. Należy poradzić się lekarza.

Podczas stosowania leku Vertix nie należy karmić piersią, chyba że lekarz zdecydował inaczej. Nie wiadomo czy lek Vertix przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Betahistyna może powodować senność. Jeśli u pacjenta wystąpi taki objaw niepożądany należy unikać czynności, które wymagają koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdu i obsługa urządzeń mechanicznych. W przypadku wątpliwości, czy betahistyna wywiera niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, należy poradzić się lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vertix

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Vertix.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VERTIX

Betahistynę należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli

Zazwyczaj początkowa dawka wynosi jedną do dwóch tabletek 8 mg lub pół do jednej tabletki 16 mg trzy razy na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj 24 - 48 mg na dobę.

Może upłynąć kilka tygodni zanim wystąpi poprawa.

Jak stosować:

Najlepiej jest przyjmować tabletki z pokarmem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vertix

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy poradzić się lekarza.

Objawy przedawkowania betahistyny to nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, zaburzenia koordynacji ruchowej i - w przypadku zażycia większych dawek - drgawki.

Pominięcie zażycia dawki leku Vertix

Należy zaczekać do czasu przyjęcia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Vertix może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one występują. Następujące poważne działania niepożądane mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Vertix:

•    Reakcje alergiczne takie jak: obrzęk twarzy, ust, języka lub szyi. Mogą one powodować trudności w oddychaniu.

•    Nagłe zaczerwienienia skóry, swędząca skóra zmieniona zapalnie

Jeśli wystąpi którekolwiek z wyżej wymienionych działań niepożądanych, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Częste działania niepożądane ( występujące u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, niestrawność.

Inne działania niepożądane: bóle głowy, swędzenie, wysypka, pokrzywka, łagodne objawy żołądkowo-jelitowe takie jak wymioty, bóle żołądka i wzdęcia. Stosowanie leku Vertix podczas posiłku może zmniejszyć dolegliwości żołądkowe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    PRZECHOWYWANIE LEKU VERTIX

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Vertix po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚC OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Vertix

Substancją czynną jest betahistyny dichlorowodorek.

Jedna tabletka leku Vertix 8 mg zawiera 8 mg betahistyny dichlorowodorku.

Jedna tabletka leku Vertix 16 mg zawiera 16 mg betahistyny dichlorowodorku.

Pozostałe składniki to: powidon K90, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon A i kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Vertix 8 mg tabletki i Vertix 16 mg tabletki i co zawiera opakowanie

Vertix 8 mg tabletki: okrągła, biała tabletka z napisem „B8” po jednej stronie.

Blistry w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania:

30 tabletek po 10 tabletek w blistrze 50 tabletek po 10 tabletek w blistrze 100 tabletek po 10 tabletek w blistrze 120 tabletek po 10 tabletek w blistrze

Vertix 16 mg tabletki: okrągła, biała tabletka z napisem „B16” po jednej stronie z rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Blistry w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania:

20 tabletek po 10 tabletek w blistrze 30 tabletek po 10 tabletek w blistrze 42 tabletki po 10 tabletek w blistrze 50 tabletek po 10 tabletek w blistrze 60 tabletek po 10 tabletek w blistrze 84 tabletki po 14 tabletek w blistrze

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa

Wytwórca:

Catalent Germany Schorndorf GmbH Steinbeisstrasse 2 D-73614 Schorndorf Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: 07/2014

4

Vertix

Charakterystyka Vertix

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vertix, 16 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 16 mg betahistyny dichlorowodorku. Jedna tabletka zawiera 140 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Białe lub prawie białe okrągłe tabletki, z wytłoczonym oznakowaniem B16 na jednej stronie i rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

1.    Wskazania do stosowania

Betahistyna jest wskazana w leczeniu choroby Meniere’a, której objawami mogą być zawroty głowy, szumy uszne, utrata słuchu i nudności.

2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku):

Początkowo, doustnie 8 do 16 mg trzy razy na dobę podczas posiłków.

Dawki podtrzymujące wynoszą zazwyczaj 24 - 48 mg na dobę. Dawkę należy dobierać indywidualnie dla każdego pacjenta.

Czasami poprawę można zaobserwować dopiero po upływie kilku tygodni leczenia.

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania betahistyny w tabletkach u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.

3.    Przeciwwskazania

Betahistyna jest przeciwwskazana u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy (phaeochromocytoma). Betahistyna jest syntetycznym analogiem histaminy i może wywoływać uwalnianie amin katecholowych z guza, co powoduje ciężkie nadciśnienie tętnicze.

Betahistyna jest również przeciwwskazana w przypadku:

• nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania betahistyny u pacjentów z wrzodem trawiennym występującym obecnie lub w przeszłości, ponieważ produkt leczniczy może niekiedy spowodować niestrawność.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania betahistyny u pacjentów z pokrzywką, wysypką lub alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa ze względu na możliwość nasilenia się tych objawów.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni zażywać tego preparatu.

5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono udowodnionych przypadków niebezpiecznych interakcji.

Istnieje doniesienie o interakcji z alkoholem etylowym oraz preparatem zawierającym pirymetaminę z dapsonem oraz doniesienie o nasileniu działania betahistyny przez salbutamol.

Ponieważ betahistyna jest analogiem histaminy, teoretycznie możliwa jest interakcja z lekami przeciwhistaminowymi, ale brak jest doniesień na ten temat.

6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla ludzi nie jest znane.

Nie zaleca się stosowania preparatu Vertix u kobiet w ciąży.

Betahistyna przenika do mleka matki i osiąga stężenie zbliżone do stwierdzonego w osoczu. Nie jest znane toksyczne działanie betahistyny w takich stężeniach u noworodków. Należy zatem unikać stosowania betahistyny u pacjentek karmiących piersią. Patrz punkt 5.3.

7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Rzadko zgłaszano przypadki wystąpienia senności w związku ze stosowaniem betahistyny. Pacjentów należy poinformować, że w razie odczuwania senności powinni unikać czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

8.    Działania niepożądane

W trakcie badań klinicznych kontrolowanych placebo obserwowano następujące działania niepożądane u pacjentów stosujących betahistynę z częstością: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 to < 1/100), rzadko (>1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Często: nudności i zaburzenia trawienia

Oprócz działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie badań klinicznych zanotowano działania niepożądane z raportów spontanicznych i literatury po wprowadzeniu leku do obrotu. Częstość tych działań nie może być określona na podstawie posiadanych danych i określa się ją jako „nieznana.”

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje nadwrażliwości, np. anafilaksja.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. wymioty, bóle żołądka i jelit, wzdęcia i gazy). Dolegliwości te z reguły ustępują w przypadku podawania leku podczas posiłku lub po zmniejszeniu dawki.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: bóle głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Obserwowano reakcje nadwrażliwości w postaci reakcji skórnych i podskórnych, szczególnie obrzęk naczynioruchowy, wysypkę, świąd i pokrzywkę.

9. Przedawkowanie

Istnieją doniesienia o kilku przypadkach przedawkowania leku. U niektórych pacjentów obserwowano łagodne lub umiarkowane objawy przedawkowania po dawkach 640 mg lub większych (np. bóle brzucha, senność, nudności). Poważniejsze objawy przedawkowania (np. drgawki, powikłania płucne i sercowe) obserwowano w przypadku zamierzonego przedawkowania, zwłaszcza w połączeniu z przedawkowaniem innych leków. W przypadku przedawkowania leku zaleca się postępowanie zgodnie z przyjętymi standardami.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty stosowane w zawrotach głowy, kod ATC: N07C A01

Działanie agonistyczne betahistyny na receptory histaminowe H1 w obwodowych naczyniach krwionośnych wykazano u ludzi poprzez zniesienie wywołanego przez betahistynę rozszerzenia naczyń krwionośnych za pomocą antagonisty receptorów histaminowych difenhydraminy. Betahistyna wywiera minimalny wpływ na wydzielanie kwasu żołądkowego (odpowiedź za pośrednictwem receptora H2).

Mechanizm działania betahistyny w chorobie Meniere’a nie jest znany. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może wynikać z jej zdolności do zmiany przepływu krwi w uchu wewnętrznym lub z bezpośredniego działania na neurony jądra przedsionkowego.

Betahistyna w pojedynczych dawkach do 32 mg podawana doustnie zdrowym ochotnikom powodowała maksymalne zahamowanie indukowanego oczopląsu przedsionkowego 3 do 4 godzin po podaniu dawki, przy czym większe dawki skuteczniej zmniejszały czas trwania oczopląsu.

Betahistyna zwiększa przepuszczalność nabłonka płucnego u ludzi, co stwierdzono na podstawie zmniejszenia czasu klirensu substancji radioaktywnej z płuc do krwi. Takiemu działaniu zapobiega wcześniejsze podanie doustne terfenadyny, leku blokującego receptory Hi.

Histamina wykazuje dodatnie działanie inotropowe na serce, ale nie wiadomo czy betahistyna zwiększa pojemność minutową serca i czy jej działanie rozszerzające naczynia krwionośne może spowodować u niektórych pacjentów niewielkie obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

U ludzi betahistyna w niewielkim stopniu wpływa na czynność gruczołów zewnątrzwydzielniczych.

2.    Właściwości farmakokinetyczne

Betahistyna jest całkowicie wchłaniana po podaniu doustnym. Po podaniu doustnym na czczo znakowana 14C betahistyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około 1 godzinie.

Eliminacja betahistyny odbywa się głównie w wyniku jej metabolizmu, a metabolity są następnie wydalane głównie przez nerki. Po podaniu dawki 8 mg w ciągu 56 godzin w moczu wykrywa się 8590% znakowanej radioaktywnie betahistyny. Maksymalne wydalanie obserwuje się w ciągu 2 godzin po podaniu. Po podaniu doustnym betahistyny jej stężenie w osoczu jest bardzo małe. Z tego powodu ocena właściwości farmakokinetycznych betahistyny opiera się na oznaczeniu stężeń w osoczu tylko jej metabolitu - kwasu 2-pirydylooctowego.

Brak jest dowodów na występowanie metabolizmu przedukładowego i nie uważa się, aby wydalanie z żółcią było istotną drogą eliminacji preparatu lub jego metabolitów. Betahistyna wiąże się w niewielkim stopniu z białkami osocza ludzkiego lub w ogóle się z nimi nie wiąże, ale jest metabolizowana w wątrobie. Około 80-90% podanej dawki jest wydalane z moczem.

3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu dawki wielokrotnej prowadzone przez 6 miesięcy u psów i 18 miesięcy u białych szczurów nie wykazały istotnego klinicznie szkodliwego działania dawek w zakresie od 2,5 do 120 mg/kg mc. Betahistyna nie wykazuje potencjalnego działania mutagennego i nie ma dowodów na jej działanie karcynogenne u szczurów. Badania prowadzone u ciężarnych samic królików nie wykazały działania teratogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

1.    Wykaz substancji pomocniczych

Powidok K90, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon A i kwas stearynowy.

2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

3.    Okres ważności

3 lata

4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC, przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVDC/PVC/Al. Dostępne w opakowaniach po 20, 30, 42, 50, 60 i 84 tabletki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12571

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.12.2006

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07/2014

5

Vertix