+ iMeds.pl

Vertix 24 mgUlotka Vertix

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINIDIHYDROCHL ORID UM)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vertix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vertix

3.    Jak stosować lek Vertix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Vertix

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK VERTIX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Vertix jest stosowany w leczeniu objawów choroby Méniere’a, takich jak: zawroty głowy, dzwonienie w uszach, utrata słuchu i nudności.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VERTIX Kiedy nie stosować leku Vertix:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników tabletki (patrz także punkt 6 „Inne informacje”)

-    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny (phaeochromocytoma), rzadki nowotwór nadnerczy

-    u pacjentów w wieku poniżej 18 lat

-    u kobiet karmiących piersią (również patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”)

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vertix:

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wrzodowa (wrzód trawienny),

-    u pacjentów z astmą oskrzelową,

-    u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna lub katar spowodowany uczuleniem, ponieważ dolegliwości te mogą się nasilić,

-    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z powyższych stanów, pacjent powinien zapytać lekarza, czy może stosować betahistynę.

Te grupy pacjentów powinny być pod kontrolą lekarza w czasie leczenia.

Stosowanie leku Vertix z innymi lekami

Interakcja oznacza, że leki lub inne substancje mogą wpływać wzajemnie na swoje działanie lub powodować działania niepożądane, gdy przyjmuje się je w tym samym czasie.

Jak dotąd nie zaobserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.

Jest możliwe, że betahistyna wpływa na działanie leków przeciwhistaminowych. Leki przeciwhistaminowe stosowane są głównie w leczeniu alergii, takich jak gorączka sienna oraz w chorobie lokomocyjnej. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne) w tym samym czasie.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo czy stosowanie betahistyny w okresie ciąży jest bezpieczne. Betahistyna przenika do mleka matki, dlatego należy unikać stosowania betahistyny u kobiet karmiących piersią.

Przed zastosowaniem betahistyny i innego każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Betahistyna może powodować senność. W przypadku wystąpienia tego działania niepożądanego, należy unikać czynności, wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdu i obsługa

urządzeń mechanicznych. Jeśli pacjent nie jest pewien, czy betahistyna ma negatywny wpływ na jego zdolność do prowadzenia pojazdów, powinien poradzić się lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vertix

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Vertix.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VERTIX

Betahistynę należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli

Pół tabletki do jednej tabletki dwa razy na dobę.

Może upłynąć kilka tygodni zanim wystąpi poprawa.

Jak stosować:

Tabletkę najlepiej przyjmować podczas posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vertix

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy poradzić się lekarza.

Objawy przedawkowania betahistyny to: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, zaburzenia koordynacji ruchowej i - w przypadku zażycia większych dawek - drgawki.

Pominięcie zażycia leku Vertix

Należy poczekać, aż nadejdzie pora zażycia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vertix może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Skóra

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów): wysypki skórne, świąd.

Układ pokarmowy

Rzadko (u więcej niż 1 na 10000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, zaburzenia trawienia.

Układ nerwowy

Bóle głowy, senność (częstość występowania nie jest znana).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienionych w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    PRZECHOWYWANIE LEKU VERTIX

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po „Termin ważności (EXP)” i blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vertix

Substancją czynną jest betahistyny dichlorowodorek.

Jedna tabletka leku Vertix zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku.

Pozostałe składniki to: powidon K90, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A) i kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Vertix i co zawiera opakowanie

Vertix, 24 mg, tabletki: okrągła, biała do białawej tabletka z rowkiem dzielącym na jednej stronie. Tabletka może być dzielona na dwie połowy.

Blistry w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania:

20 tabletek po 10 tabletek w blistrze 30 tabletek po 10 tabletek w blistrze 50 tabletek po 10 tabletek w blistrze 100 tabletek po 10 tabletek w blistrze

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

Podmiot odpowiedzialny:

Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa Farma-Projekt Sp. z o.o. ul. Józefińska 2 30-529 Kraków Polska

Wytwórca:

Catalent Germany Schorndorf GmbH SteinbeisstraPe 2 D-73614 Schorndorf Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: 07/2014

6

Vertix

Charakterystyka Vertix

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vertix, 24 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku.

Jedna tabletka zawiera 210 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki.

Białe lub prawie białe okrągłe tabletki, z rowkiem dzielącym na jednej stronie.

Tabletkę można podzieli na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

1.    Wskazania do stosowania

Betahistyna jest wskazana w leczeniu choroby Meniere’a, charakteryzującej się następującymi objawami: zawrotami głowy, utratą słuchu, szumami usznymi oraz nudnościami.

2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku):

12-24 mg dwa razy na dobę podczas posiłków.

Dawki można dobierać indywidualnie dla każdego pacjenta.

Czasami poprawę można zaobserwować dopiero po upływie kilku tygodni leczenia.

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania betahistyny w tabletkach u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.

3.    Przeciwwskazania

Betahistyna jest przeciwwskazana u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy (phaeochromocytoma). Ponieważ betahistyna jest syntetycznym analogiem histaminy, może wywoływać uwalnianie amin katecholowych z guza, co powoduje ciężkie nadciśnienie tętnicze.

Betahistyna jest również przeciwwskazana w przypadku:

• nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania betahistyny u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową, ze względu na występowanie sporadycznie dyspepsji u pacjentów leczonych betahistyną.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania betahistyny u pacjentów z pokrzywką, wysypką lub alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa ze względu na możliwość nasilenia się tych objawów.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem tętniczym.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu „Lapp”) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego preparatu.

5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie ma udowodnionych przypadków niebezpiecznych interakcji.

Istnieje doniesienie o interakcji z alkoholem etylowym oraz preparatem zawierającym pirymetaminę z dapsonem oraz doniesienie o nasileniu działania betahistyny przez salbutamol.

Ponieważ betahistyna jest analogiem histaminy, teoretycznie możliwa jest interakcja z lekami przeciwhistaminowymi, ale dotychczas nie było takich doniesień.

6.    Ciąża i laktacja

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u człowieka nie jest znane.

Nie zaleca się stosowania preparatu Vertix 24 mg tabletki u kobiet w ciąży.

Betahistyna przenika do mleka matki i osiąga stężenie zbliżone do stwierdzonego w osoczu. Nie jest znane toksyczne działanie betahistyny w takich stężeniach u noworodków. Należy zatem unikać stosowania betahistyny u pacjentek karmiących piersią. Patrz punkt 5.3.

7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Rzadko zgłaszano występowanie senności związanej ze stosowaniem betahistyny. Pacjenci, u których występują te objawy powinni być poinformowani o konieczności unikania czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

8.    Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko (<1/10 000): wysypki skórne i świąd.

Zaburzenia układu nerwowego:

Częstość nieznana: bóle głowy i sporadycznie senność.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Rzadko (>1/10 000, <1/1000): dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności i niestrawność.

9. Przedawkowanie

Objawami przedawkowania betahistyny są nudności, wymioty, niestrawność, ataksja i napady drgawek po przyjęciu większych dawek. Nie ma swoistego antidotum. Zaleca się płukanie żołądka i leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty stosowane w zawrotach głowy, kod ATC: N07C A01

Działanie agonistyczne betahistyny na receptory histaminowe H1 w obwodowych naczyniach krwionośnych wykazano u ludzi poprzez zniesienie wywołanego przez betahistynę rozszerzenia naczyń krwionośnych za pomocą antagonisty receptorów histaminowych difenhydraminy. Betahistyna wywiera minimalny wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku (reakcja z udziałem receptora H2).

Mechanizm działania betahistyny w chorobie Meniere’a nie jest znany. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może wynikać z jej zdolności do zmiany przepływu krwi w uchu wewnętrznym lub z bezpośredniego działania na neurony jąder przedsionkowych.

Betahistyna w pojedynczych dawkach do 32 mg podawana doustnie zdrowym ochotnikom powodowała maksymalne zahamowanie indukowanego oczopląsu przedsionkowego w ciągu 3 do 4 godzin po podaniu dawki, przy czym większe dawki skuteczniej zmniejszały czas trwania oczopląsu.

Betahistyna zwiększa przepuszczalność nabłonka płucnego u ludzi, co stwierdzono na podstawie skrócenia czasu klirensu substancji radioaktywnej z płuc do krwi. Takiemu działaniu zapobiega wcześniejsze podanie doustne terfenadyny, leku blokującego receptory Hi.

Histamina wykazuje dodatnie działanie inotropowe na serce, ale nie wiadomo czy betahistyna zwiększa pojemność minutową serca i czy jej działanie rozszerzające naczynia krwionośne może spowodować u niektórych pacjentów niewielkie spadki ciśnienia tętniczego krwi.

U ludzi betahistyna w niewielkim stopniu wpływa na czynność gruczołów zewnątrzwydzielniczych.

2. Właściwości farmakokinetyczne

Betahistyna jest całkowicie wchłaniana po podaniu doustnym. Po podaniu doustnym na czczo znakowana 14C betahistyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około 1 godzinie.

Eliminacja betahistyny odbywa się głównie w wyniku jej metabolizmu, a metabolity są następnie wydalane głównie przez nerki. Po podaniu dawki 8 mg w ciągu 56 godzin w moczu wykrywa się 8590% znakowanej radioaktywnie betahistyny. Maksymalne wydalanie obserwuje się w ciągu 2 godzin po podaniu. Po podaniu doustnym betahistyny jej stężenie w osoczu jest bardzo małe. Z tego powodu ocena właściwości farmakokinetycznych betahistyny opiera się na oznaczeniu stężeń w osoczu tylko jej metabolitu - kwasu 2-pirydylooctowego.

Brak jest dowodów na występowanie metabolizmu przedukładowego i nie uważa się, aby wydalanie z żółcią było istotną drogą eliminacji preparatu lub jego metabolitów. Betahistyna wiąże się w niewielkim stopniu z białkami osocza ludzkiego lub w ogóle się z nimi nie wiąże, ale jest metabolizowana w wątrobie. Około 80-90% podanej dawki jest wydalane z moczem.

3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym prowadzone przez 6 miesięcy u psów i 18 miesięcy u białych szczurów nie wykazały istotnego klinicznie szkodliwego działania dawek w zakresie od 2,5 do 120 mg/kg mc. Betahistyna nie wykazuje potencjalnego działania mutagennego i nie ma dowodów na jej działanie rakotwórcze u szczurów. Badania prowadzone u ciężarnych samic królików nie wykazały działania teratogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

1.    Wykaz substancji pomocniczych

Powidon K90, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A) i kwas stearynowy.

2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

3.    Okres ważności

3 lata

4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC /PVDC/Al w tekturowym pudełku. Dostępne w opakowaniach po 20, 30, 40, 50, 60, 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14633

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

21.05.2008

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07/2014

6

Vertix