Imeds.pl

Vestibo 24 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vestibo, 24 mg, tabletki

Be tahistini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Vestibo i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vestibo

3.    Jak stosować lek Vestibo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vestibo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vestibo i w jakim celu się go stosuje

Vestibo jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów choroby Meniere'a, takich jak: zawroty głowy, szumy uszne, utrata słuchu i nudności.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vestibo Kiedy nie stosować leku Vestibo

-    jeśli pacjent ma uczulenie na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy, rzadki guz nadnercza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vestibo należyomówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wrzodowa (wrzód trawienny)

-    jeśli pacjent choruje na astmę oskrzelową

-    jeśli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka albo katar spowodowany uczuleniem, ponieważ istnieje możliwość nasilenia tych objawów

-    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi.

Jeżeli u pacjenta występuje którakolwiek z wyżej wymienionych dolegliwości, powinien poradzić się lekarza, czy może przyjmować betahistynę.

Te grupy pacjentów powinny znajdować się pod opieką lekarza podczas leczenia.

Dzieci i młodzież

Z powodu braku wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności nie zaleca się stosowania leku Vestibo u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Vestibo a inne leki

Interakcja oznacza, że leki lub inne substancje mogą wpływać wzajemnie na swoje działanie lub powodować działania niepożądane, gdy przyjmuje się je jednocześnie.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

-    leki przeciwhistaminowe - mogą one (teoretycznie) wpływać na działanie leku Vestibo. Lek Vestibo może również zmniejszać działanie leków przeciwhistaminowych.

-    inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) - stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona. Mogą one nasilać działanie leku Vestibo.

Vestibo z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku Vestibo można spożywać alkohol.

Można przyjmować lek Vestibo z jedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Vestibo, jeśli pacjentka jest w ciąży, chyba że lekarz zdecydował, że jest to absolutnie konieczne. Nie wiadomo, czy stosowanie betahistyny w okresie ciąży jest bezpieczne.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Vestibo, chyba że zezwoli na to lekarz.

Nie wiadomo czy betahistyna przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas przyjmowania leku pacjent może prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny, tak długo jak lek nie będzie powodował senności.

Zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, powinien upewnić się w jaki sposób ten lek wpływa na pacjenta.

Vestibo zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Vestibo

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli

Pół do jednej tabletki dwa razy na dobę.

Może upłynąć kilka tygodni, zanim nastąpi poprawa.

Jak przyjmować

Tabletki najlepiej przyjmować z pokarmem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vestibo

Jeżeli pacjent zastosował większą dawkę niż zalecana, powinien zgłosić się do lekarza.

Objawami przedawkowania betahistyny są nudności, wymioty, niestrawność, a po przyjęciu dużych dawek - drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Vestibo

Należy poczekać z przyjęciem pominiętej dawki do czasu przyjęcia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące poważne działania niepożądane mogą wystąpić podczas leczenia lekiem Vestibo:

-    Reakcje alergiczne takie jak:

-    obrzęk twarzy, ust, języka lub szyi.

-    Może to powodować trudności w oddychaniu.

-    czerwona wysypka skórna, zapalenie skóry ze świądem

Należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów.

Często występujące działania niepożądane (u co najmniej 1 na 100 i mniej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, zaburzenia trawienia, ból głowy.

Rzadko występujące działania niepożądane (u co najmniej 1 na 10 000 i mniej niż 1 na 1 000

pacjentów):

kołatanie serca.

Inne działania niepożądane:

bóle głowy, swędzenie, wysypka, pokrzywki, łagodne dolegliwości żołądkowe takie jak: wymioty, bóle żołądka i gazy. Przyjmowanie leku Vestibo z jedzeniem może pomóc zmniejszyć dolegliwości żołądkowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Vestibo

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Vestibo

-    Substancj ą czynną leku jest betahistyny dichlorowodorek.

Jedna tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: powidon K90, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon i kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Vestibo i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki, z linią podziału na jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe połowy.

Blistry w tekturowym pudełku zawierające: 20, 30, 50, 60 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca:

Catalent Germany Schorndorf GmbH Steinbeisstrasse 1- 2 D-73614 Schorndorf Niemcy

PharmaPack International B.V. Bleiswijkseweg 51 2712 PB Zoetermeer Holandia

Balkanpharma - Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600 Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4