+ iMeds.pl

Vicebrol forte 10 mgUlotka Vicebrol forte

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MINISTERSTWO ZDROWIa Departament Polityki Lekowej i Farrnaq'i ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki

Yinpocetimnn

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vicebrol Forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vicebrol Forte

3.    Jak stosować lek Vicebrol Forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vicebrol Forte

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VICEBROL FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Vicebrol Forte zawiera jako substancję czynną winpocetynę.

Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Lek ten stosuje się w:

-    łagodzeniu objawów przewlekłych zaburzeń krążenia mózgowego, występujących w następstwie udaru (niedomogi pamięci, obniżenie sprawności intelektualnej, niezborność ruchów),

-    łagodzeniu objawów psychicznych i neurologicznych związanych z zaburzeniami krążenia

mózgowego w przebiegu miażdżycy tętnic mózgowych, w tym otępienia

Departament Polityki Lekowe; i i*srmac ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

naczyniopochodnego,

-    w leczeniu wspomagającym zaburzeń wzroku o podłożu naczyniowym,

-    w leczeniu wspomagającym zaburzeń słuchu pochodzenia naczyniowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VICEBROL FORTE

Kiedy nie stosować leku Vicebrol Forte:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na winpocetynę, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vicebrol Forte (patrz punkt 6 Inne informacje),

•    w ciąży i w okresie karmienia piersią,

•    u dzieci, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania winpocetyny w tej grupie wiekowej,

•    w ostrej chorobie niedokrwiennej i zaburzeniach rytmu serca,

•    w przypadku krwawienia do OUN (ośrodkowego układu nerwowego).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vicebrol Forte:

•    jeśli u pacjenta występuje zaawansowana niewydolność nerek, w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę leku,

•    jeśli w trakcie stosowania leku zaobserwuje się spadek ciśnienia krwi bądź zaburzenia rytmu serca, należy zaprzestać stosowania leku.

•    jeśli lek podaje się pacjentom z zespołem wydłużonego odcinka QT lub u osób jednocześnie przyjmujących leki, które powodują wydłużenie odcinka QT, w takich sytuacjach zaleca się wykonywanie kontrolnych badań EKG.

Stosowalnie leku Viccbrol Forte z innymi lekami

.Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych. które wydawane sa bez recepty.

Nie zaobserwowano żadnych interakcji w przypadku podawania winpocetyny z beta-adreno li tykami (jedna z najważniejszych grup lekowych stosowanych w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca), takimi jak chloranolol i pindolol, z klopamidem (lek moczopędny) lub hydrochlorotiazydem (lek moczopędny). W rzadkich przypadkach winpocetyna nasilała hipotensyjne (obniżające ciśnienie krwi) działanie

a-metylodopy (lek przeciwnadciśnieniowy). Winpocetyna podawana jednocześnie z

ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

adenozyną zwiększa neuroprotekcyjne (działanie osłonowe na tkankę nerwową) działania tej ostatniej. Nie stwierdzono interakcji z digoksyną (stosowana w niewydolności serca i migotaniu komór) i acenokumarolem. Leczenie skojarzone z winpocetyną nie stanowiło potencjalnego ryzyka wystąpienia oddziaływań z innymi lekami w przypadku leczenia cukrzycy glibenklamidem (doustny lek przeciwcukrzycowy).

Należy zachować ostrożność podając winpocetynę jednocześnie z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, jak również z lekami przeciwarytmicznymi i przeć i wzakrzepo wym i.

Stosowanie leku Vicebrol Forte z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować doustnie pojedzeniu.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Vicebrol Forte jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdeuo leku należy poradzić się z lekarza lub farmaceuty.

Vicebrol Forte jest przeciwwskazany do stosowania w okresie karmienia piersią, gdyż winpocetyną przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vicebrol Forte

Lek Vicebrol Forte zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VICEBROL FORTE

Lek VicebroI Forte należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

MINISTERSTWO ZD Departament Polityki Lekowo ul. Miocie 00-952 W

Sposób podawania

Lek należy przyjmować doustnie pojedzeniu.

Dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych:

W początkowej fazie leczenia stosować 1 tabletkę trzy razy na dobę (30 mg/dobę). Działanie lecznicze preparatu rozpoczyna się po około tygodniu, maksymalne działanie lecznicze osiągane jest w ciągu trzech miesięcy, a poprawę stanu pacjenta można zauważyć po 6-12 miesiącach terapii.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Vicebrol Forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku Vicebrol Forte u dzieci

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tego leku u niemowląt i dzieci.

Stosowanie Icku Vicebrol Forte u pacjentów w podeszłym wieku

Zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Stosowanie leku Vicebrol Forte u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Zmiana dawkowania nie jest konieczna. Jednakże u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek dawkę należy zmniejszyć.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Vicebroł Forte

Nie obserwowano żadnych objawów przedawkowania leku.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana przez lekarza prowadzącego.

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zażycia leku Viccbrol Forte

Należy kontynuować stosowanie leku w zalecanej dawce o zwykłej porze.

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku VicebroI Forte

W przypadku konieczności przerwania stosowania leku, lekarz stopniowo zmniejszy

Departament Polityw Les

stosowaną dawkę.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podczas stosowania winpocetyny zaobserwowano następujące działania niepożądane, które sklasyfikowano według częstości występowania:

Bardzo często: (u więcej niż 1 na 10 osób)

Często: (u więcej niż 1 na 100 osób i u mniej niż 1 na 10 osób)

Niezbyt często: (u więcej niż 1 na 1000 osób i u mniej niż 1 na 100 osób) Rzadko: (u więcej niż 1 na 10000 osób i u mniej niż 1 na 1000 osób)

Bardzo rzadko: (u mniej niż 1 na 10000 osób) nic znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca

niezbyt często: zaburzenia rytmu serca: obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i skurcze dodatkowe Za b u rżenia na czyn iowe

niezbyt często: zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), zaczerwienienie skóry twarzy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

rzadko-, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych)

Zaburzenia układu nerwowego

niezbyt często: zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie, mrowienie kończyn, wzmożone pocenie się, nadaktywność ruchowa, które mogą też być objawami choroby podstawowej Zaburzenia żołądka i jelit

niezbyt często: nudności, zgaga, suchość błony śluzowej jamy ustnej Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często: alergie skórne

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VICEBROL FORTE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


MINI

Depart;


TT'.-STWO ZE TłR-nt Polityki Lekowi ul. Miodowa 1 00-952 Warszawa


- IO


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrach oraz na lekturowych pudelkach.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vicebrol Forte

Substancją czynną jest winpocetyna.

Jedna tabletka zawiera 10 mg winpocetyny.

Inne składniki leku to:

laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, magnezu stearynian

Jak wygląda lek Vicebrol Forte i co zawiera opakowanie

Vicebrol Forte, tabletki:

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, o powierzchni gładkiej z jednostronnym nacięciem, pozwalającym na podział tabletki.

Pudełko lekturowe zawierające 10 tabletek, 30. 60. 90 tabletek w blistrach po 10 tabletek lub 30 tabletek oraz 10, 50 i 100 tabletek w blistrach po 10 i 25 tabletek.

Blistry wykonane są z folii PVC/PVDC/1.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 PoznańMINISTERSTWO ZDROWIa Departament Polityki Lekowej i Farmaqi ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

7

Vicebrol Forte

Charakterystyka Vicebrol forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VICEBROL FORTE, 10 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka preparatu Vicebrol Forte zawiera 10 mg winpocetyny (Vinpocetinum) oraz substancje pomocnicze, m.in. 200,6 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Vicebrol Forte 10 mg, tabletki:

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, o powierzchni gładkiej z jednostronnym nacięciem, pozwalającym na podział tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    łagodzenie objawów przewlekłych zaburzeń krążenia mózgowego, występujących w następstwie udaru (niedomogi pamięci, obniżenie sprawności intelektualnej, niezborność ruchów),

-    w łagodzeniu objawów psychicznych i neurologicznych związanych z zaburzeniami krążenia mózgowego w przebiegu miażdżycy tętnic mózgowych, w tym otępienia naczyniopochodnego,

-    w leczeniu wspomagającym zaburzeń wzroku o podłożu naczyniowym,

-    w leczeniu wspomagającym zaburzeń słuchu pochodzenia naczyniowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować doustnie po posiłku.

Dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych:

Należy stosować 1 tabletkę trzy razy na dobę, tj. 30 mg.

Działanie lecznicze preparatu rozpoczyna się po około tygodniu; maksymalne działanie

lecznicze osiągane jest w ciągu trzech miesięcy, a poprawę stanu pacjenta można

zauważyć po 6-12 miesiącach terapii.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku:

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania.

Dawkowanie u dzieci

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tego leku u niemowląt i dzieci.

Dawkowanie u osób z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Zmiana dawkowania nie jest konieczna (patrz też punkt 4.4). Jednakże u pacjentów z

zaawansowaną niewydolnością nerek dawkę należy zmniejszyć.

4.3 Przeciwwskazania

•    nadwrażliwość na winpocetynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego,

•    okres ciąży i karmienia piersią,

•    u dzieci, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania winpocetyny w tej grupie wiekowej,

•    ostra choroba niedokrwienna i zaburzenia rytmu serca,

•    krwawienia do OUN.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W zaawansowanej niewydolności nerek należy zmniejszyć dawkę leku. W przypadku wystąpienia spadku ciśnienia krwi bądź zaburzeń rytmu serca, należy zaprzestać jego stosowania.

Zaleca się wykonywanie kontrolnych badań EKG u pacjentów z zespołem wydłużonego odcinka QT lub u osób jednocześnie przyjmujących leki, które powodują wydłużenie odcinka QT.

Zawartość laktozy

Produkt zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie zaobserwowano żadnych interakcji w przypadku podawania winpocetyny z beta-adrenolitykami, takimi jak chloranolol i pindolol, z klopamidem lub hydrochlorotiazydem. W rzadkich przypadkach winpocetyna nasilała hipotensyjne działanie a-metylodopy, dlatego podczas stosowania takiej terapii skojarzonej zaleca się regularną kontrolę ciśnienia krwi. Winpocetyna podawana jednocześnie z adenozyną zwiększa neuroprotekcyjne działania tej ostatniej. Nie stwierdzono interakcji z digoksyną i acenokumarolem. Leczenie skojarzone z winpocetyną nie stanowiło potencjalnego ryzyka wystąpienia oddziaływań z innymi lekami w przypadku leczenia cukrzycy glibenklamidem.

Należy zachować ostrożność podając winpocetynę jednocześnie z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, jak również z lekami przeciwarytmicznymi i przeciwzakrzepowymi.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża:

Vicebrol Forte jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.

Winpocetyna przenika przez łożysko, jednakże osiąga mniejsze stężenie w łożysku i we krwi płodu niż we krwi matki. Nie wykazano działania teratogennego winpocetyny.

W badaniach na zwierzętach, podczas stosowania dużych dawek winpocetyny w kilku przypadkach odnotowano krwawienie z łożyska oraz poronienia (prawdopodobnie w wyniku zwiększonego przepływu krwi w łożysku).

Laktacja:

Vicebrol Forte jest przeciwwskazany do stosowania w okresie laktacji, gdyż winpocetyna przenika do mleka matki.

Badania ze znakowaną winpocetyną wykazały, że radioaktywność w mleku kobiety była dziesięciokrotnie większa niż we krwi. Ilość wydzielonej znakowanej winpocetyny w

czasie 1 godziny stanowi 0,25 procent podanej dawki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Podczas stosowania winpocetyny zaobserwowano następujące działania niepożądane, które sklasyfikowano według częstości występowania:

Bardzo często:    (>1/10)

Często:

Niezbyt często: Rzadko: Bardzo rzadko:


(> 1/100, <1/10)

(> 1/1 000, <1/100)

(>1/10 000, <1/1 000)

(>1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca

niezbyt często: zaburzenia rytmu serca: obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i skurcze dodatkowe.

Zaburzenia naczyniowe

niezbyt często: zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), zaczerwienienie skóry twarzy.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

rzadko: leukopenia.

Zaburzenia układu nerwowego

niezbyt często: zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie, mrowienie kończyn, wzmożone pocenie się, nadaktywność ruchowa, które mogą też być obj awami choroby podstawowej.

Zaburzenia żołądka i jelit

niezbyt często: nudności, zgaga, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często: alergie skórne.

4.9 Przedawkowanie

W kilku badaniach stosowano winpocetynę w dawce 60 mg na dobę i nie obserwowano żadnych objawów niepożądanych. Działania niepożądane nie występują nawet po zastosowaniu sześciokrotnie większej dawki od dawki zaleconej przez lekarza (360 mg).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Psychoanaleptyki. Inne leki psychostymulujące

i nootropowe.

Kod ATC: N 06 BX 18

Winpocetyna jest związkiem o złożonym mechanizmie działania, wpływającym korzystnie na metabolizm mózgowy i przepływ krwi w mózgu, jak również na właściwości reologiczne krwi.

Winpocetyna działa osłonowo na tkankę nerwowa: łagodzi szkodliwy wpływ reakcji cytotoksycznych wywołanych przez aminokwasy. Winpocetyna zależnie od stężenia blokuje kanały sodowe (Na+) i wapniowe (Ca+) oraz hamuje działanie receptorów NMDA i AMPA.

Winpocetyna nasila neuroprotekcyjne działanie adenozyny.

Winpocetyna pobudza metabolizm mózgowy: zwiększa zużycie glukozy i tlenu przez tkankę mózgową, zwiększa tolerancję komórek mózgu na hipoksję (niedotlenienie), zwiększa transport glukozy (wyłączne źródła energii dla mózgu) przez barierę krew-mózg, zmienia metabolizm glukozy na bardziej korzystny tlenowy szlak przemian energetycznych, wybiórczo hamuje działanie izoenzymu fosfodiesterazy cGMP-PDE zależnego od kompleksu Ca2+ - kalmodulina, w wyniku czego zwiększa się stężenie cAMP i cGMP w mózgu i następuje zwiotczenie mięśni gładkich naczyń krwionośnych.

Winpocetyna zwiększa stężenie ATP (adenozytrifosforan) i stosunek ATP/AMP (adenozytrifosforanu do adenozyno-5'-monofosforanu) w mózgu, inicjuje intensywny metabolizm tlenowy glukozy w mózgu, zwiększa metabolizm noradrenaliny i serotoniny w mózgu, pobudza układ noradrenergiczny i wykazuje działanie przeciwutleniające. W rezultacie winpocetyna wywiera ochraniający wpływ na mózg.

Winpocetyna poprawia mikrokrążenie mózgu: hamuje agregację płytek krwi, zmniejsza patologicznie zwiększoną lepkość krwi, zwiększa zdolność do odkształcania erytrocytów (krwinek czerwonych) oraz hamuje wychwyt adenozyny (substancja ta jest jednym z najważniejszych regulatorów miejscowego przepływu krwi) przez erytrocyty, ułatwia transport tlenu do tkanki mózgowej poprzez zmniejszenie powinowactwa tlenu do erytrocytów.

Winpocetyna selektywnie zwiększa przepływ krwi przez naczynia mózgowe: zwiększa frakcję mózgową pojemności minutowej serca, zmniejsza oporność naczyń mózgowych nie zmieniając parametrów krążenia układowego (ciśnienie krwi, pojemność minutowa serca, tętno, całkowity opór obwodowy).

Winpocetyna nie wywołuje tzw. efektu podkradania. W przeciwieństwie do tzw. efektu podkradania winpocetyna powoduje perfuzję obszarów o zaburzonym ukrwieniu, nie wywołując zmian w miejscach o prawidłowym przepływie krwi.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: winpocetyna jest szybko wchłaniana i po doustnym podaniu osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 1 godzinie. Winpocetyna wchłaniana jest przede wszystkim w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

Dystrybucja: w badaniach z zastosowaniem winpocetyny znakowanej radioaktywnie, którą podawano doustnie szczurom, najwyższe stężenia preparatu oznaczano w wątrobie i przewodzie pokarmowym. Maksymalne stężenie w tkankach oznaczono po 2-4 godzinach po podaniu winpocetyny. Stężenie substancji radioaktywnej w mózgu nie przekraczało wartości oznaczanych we krwi.

U ludzi: wiązanie z białkami wynosi 66%. Całkowita dostępność biologiczna po podaniu doustnej dawki winpocetyny wynosi 7%. Objętość dystrybucji wynosi 246,7 ± 88,5 l, co wskazuje na znaczne wiązanie z tkankami. Klirens winpocetyny (66,7 l/godz.) jest większy niż klirens wątrobowy (50 l/godz.), co świadczy o pozawątrobowym metabolizmie winpocetyny.

Metabolizm: głównym metabolitem winpocetyny jest kwas apowinkaminowy (AVA), który u ludzi stanowi 25-30% metabolitów. Po podaniu doustnym pole pod krzywą AVA jest dwukrotnie większe niż po podaniu dożylnym, co świadczy o tworzeniu się AVA podczas efektu pierwszego przejścia winpocetyny. Pozostałymi metabolitami winpocetyny są: hydroksywinpocetyna, hydroksy-AVA, dihydroksy-AVA-glicynian i ich połączenia z glukuronianami i (lub) siarczanami.

U każdego z badanych gatunków zwierząt, ilość winpocetyny wydalanej w postaci niezmienionej wynosiła zaledwie kilka procent podanej dawki.

Wydalanie: Podczas wielokrotnego podawania doustnej dawki 5 mg i 10 mg winpocetyny, zaobserwowano, że jej stężenia w osoczu w stanie równowagi wynosiły odpowiednio 1,2 ± 0,27 ng/ml oraz 2,1 ± 0,33 ng/ml, co wskazuje na liniową farmakokinetykę winpocetyny. Okres półtrwania winpocetyny u ludzi wynosi 4,83 ± 1,29 godz. W badaniach ze związkiem znakowanym radioaktywnie stwierdzono, że preparat wydalany jest głównie z moczem (60%) oraz z kałem (40%). U szczurów i psów większość znakowanej radioaktywnie dawki pochodziła z dróg żółciowych, jednak nie potwierdzono znacznego stężenia preparatu w krążeniu jelitowo-wątrobowym.

Kwas apowinkaminowy jest wydalany przez nerki drogą prostego przesączania kłębkowego, jego okres półtrwania zmienia się w zależności od dawki i drogi podania winpocetyny.

Zmiany właściwości farmakokinetycznych u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z chorobami współistniejącymi.

Ponieważ winpocetyna jest wskazana do stosowania głównie u osób starszych, u których obserwuje się zmiany właściwości farmakokinetycznych preparatu (zmniejszone wchłanianie, zmiany w dystrybucji i metabolizmie, zmniejszone wydalanie preparatu) przeprowadzenie badań nad kinetyką winpocetyny w tej grupie wiekowej ma szczególne znaczenie, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania preparatu. Wyniki tych badań wykazały, że właściwości farmakokinetyczne winpocetyny u osób starszych nie różnią się w sposób istotny od porównywalnych właściwości u pacjentów młodszych oraz, że nie dochodzi do kumulacji preparatu. W przypadku zaburzeń czynności wątroby i nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania, ponieważ nawet u tych pacjentów preparat nie ulega kumulacji, nawet podczas długotrwałego stosowania.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra: badania nad toksycznością ostrą winpocetyny przeprowadzono na myszach, szczurach i psach. Nie udało się ustalić doustnej dawki LD50 u psów, ponieważ zwierzęta nie tolerowały dawki większej niż 400 mg/kg mc. (wymioty).

Toksyczność podostra: u szczurów po dożylnym podawaniu dawek do 8 mg/kg mc. przez 14 dni nie obserwowano żadnych toksycznych objawów preparatu, podobnie jak u psów, które otrzymywały dożylną dawkę do 5 mg/kg mc. przez 28 dni. Po podaniu większych dawek zaobserwowano wzmożone ślinienie się, zwiększoną częstość akcji serca oraz przyspieszony oddech. Szczury, którym podawano lek w postaci doustnej przez 28 dni, tolerowały dawkę nawet 25 mg/kg mc.

Toksyczność przewlekła: w badaniach nad toksycznością przewlekłą winpocetyny, którą podawano przez ponad rok, nie obserwowano żadnych patologicznych zmian w stanie klinicznym zwierząt i w badaniach laboratoryjnych, np. u szczurów przyjmujących doustnie preparat w dawce 100 mg/kg mc. przez 6 miesięcy nie zaobserwowano żadnych układowych działań toksycznych winpocetyny. U psów stwierdzono obniżone łaknienie i wymioty dopiero po przyjęciu dawki 45 mg/kg mc.

Po dożylnym podawaniu preparatu w dawce większej niż 5 mg/kg mc. przez 90 dni zaobserwowano u psów niepożądane działania, takie jak: zmniejszony apetyt, drgawki, przyspieszone tętno i przyspieszony oddech, podczas gdy wyniki badań laboratoryjnych i histologicznych były ujemne.

Wpływ na płodność: wyniki badań wskazują, że winpocetyna nie wywiera szkodliwego

wpływu na płodność samców i samic badanych gatunków zwierząt. Nie stwierdzono działania teratogennego i embriotoksycznego winpocetyny. W niektórych przypadkach podczas podawania dużych dawek winpocetyny, obserwowano krwawienie z łożyska i poronienia, prawdopodobnie w wyniku zwiększonego przepływu krwi przez łożysko.

U ciężarnych samic toksyczne działanie winpocetyny zwiększało się podczas podawania preparatu drogą dożylną. Badania nad toksycznością okołoporodową i poporodową winpocetyny nie wykazały toksycznego wpływu preparatu na kolejne pokolenie.

Mutagenność: po zastosowaniu kilku metod badawczych stwierdzono, że winpocetyna nie ma działania mutagennego.

Rakotwórczość: wyniki badań trwających dwa lata wskazują, że winpocetyna nie ma działania rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrach oraz na tekturowych pudełkach.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełko tekturowe zawierające 10 tabletek, 30, 60, 90 tabletek w blistrach po 10 tabletek lub 30 tabletek oraz 10, 50 i 100 tabletek w blistrach po 10 i 25 tabletek.

Blistry wykonane są z folii PVC/PVDC/Al.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

31.03.2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11


Vicebrol Forte