Imeds.pl

Vicebrol Forte 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

MINISTERSTWO ZDROWIa Departament Polityki Lekowej i Farrnaq'i ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki

Yinpocetimnn

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vicebrol Forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vicebrol Forte

3.    Jak stosować lek Vicebrol Forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vicebrol Forte

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VICEBROL FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Vicebrol Forte zawiera jako substancję czynną winpocetynę.

Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Lek ten stosuje się w:

-    łagodzeniu objawów przewlekłych zaburzeń krążenia mózgowego, występujących w następstwie udaru (niedomogi pamięci, obniżenie sprawności intelektualnej, niezborność ruchów),

-    łagodzeniu objawów psychicznych i neurologicznych związanych z zaburzeniami krążenia

mózgowego w przebiegu miażdżycy tętnic mózgowych, w tym otępienia

Departament Polityki Lokowa; i rarmac ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

naczyniopochodnego,

-    w leczeniu wspomagającym zaburzeń wzroku o podłożu naczyniowym,

-    w leczeniu wspomagającym zaburzeń słuchu pochodzenia naczyniowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VICEBROL FORTE

Kiedy nie stosować leku Vicebrol Forte:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na winpocetynę, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vicebrol Forte (patrz punkt 6 Inne informacje),

•    w ciąży i w okresie karmienia piersią,

•    u dzieci, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania winpocetyny w tej grupie wiekowej,

•    w ostrej chorobie niedokrwiennej i zaburzeniach rytmu serca,

•    w przypadku krwawienia do OUN (ośrodkowego układu nerwowego).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vicebrol Forte:

•    jeśli u pacjenta występuje zaawansowana niewydolność nerek, w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę leku,

•    jeśli w trakcie stosowania leku zaobserwuje się spadek ciśnienia krwi bądź zaburzenia rytmu serca, należy zaprzestać stosowania leku.

•    jeśli lek podaje się pacjentom z zespołem wydłużonego odcinka QT lub u osób jednocześnie przyjmujących leki, które powodują wydłużenie odcinka QT, w takich sytuacjach zaleca się wykonywanie kontrolnych badań EKG.

Stosowalnie leku Viccbrol Forte z innymi lekami

.Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych. które wydawane sa bez recepty.

Nie zaobserwowano żadnych interakcji w przypadku podawania winpocetyny z beta-adreno li tykami (jedna z najważniejszych grup lekowych stosowanych w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca), takimi jak chloranolol i pindolol, z klopamidem (lek moczopędny) lub hydrochlorotiazydem (lek moczopędny). W rzadkich przypadkach winpocetyna nasilała hipotensyjne (obniżające ciśnienie krwi) działanie

a-metylodopy (lek przeciwnadciśnieniowy). Winpocetyna podawana jednocześnie z

ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

o

A

adenozyną zwiększa neuroprotekcyjne (działanie osłonowe na tkankę nerwową) działania tej ostatniej. Nie stwierdzono interakcji z digoksyną (stosowana w niewydolności serca i migotaniu komór) i acenokumarolem. Leczenie skojarzone z winpocetyną nie stanowiło potencjalnego ryzyka wystąpienia oddziaływań z innymi lekami w przypadku leczenia cukrzycy glibenklamidem (doustny lek przeciwcukrzycowy).

Należy zachować ostrożność podając winpocetynę jednocześnie z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, jak również z lekami przeciwarytmicznymi i przeć i wzakrzepo wym i.

Stosowanie leku Vicebrol Forte z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować doustnie pojedzeniu.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Vicebrol Forte jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdeuo leku należy poradzić się z lekarza lub farmaceuty.

Vicebrol Forte jest przeciwwskazany do stosowania w okresie karmienia piersią, gdyż winpocetyną przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vicebrol Forte

Lek Vicebrol Forte zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VICEBROL FORTE

Lek VicebroI Forte należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

MINISTERSTWO ZD Departament Polityki Lekowo ul. Miocie 00-952 W

Sposób podawania

Lek należy przyjmować doustnie pojedzeniu.

Dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych:

W początkowej fazie leczenia stosować 1 tabletkę trzy razy na dobę (30 mg/dobę). Działanie lecznicze preparatu rozpoczyna się po około tygodniu, maksymalne działanie lecznicze osiągane jest w ciągu trzech miesięcy, a poprawę stanu pacjenta można zauważyć po 6-12 miesiącach terapii.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Vicebrol Forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku Vicebrol Forte u dzieci

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tego leku u niemowląt i dzieci.

Stosowanie Icku Vicebrol Forte u pacjentów w podeszłym wieku

Zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Stosowanie leku Vicebrol Forte u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Zmiana dawkowania nie jest konieczna. Jednakże u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek dawkę należy zmniejszyć.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Vicebroł Forte

Nie obserwowano żadnych objawów przedawkowania leku.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana przez lekarza prowadzącego.

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zażycia leku Viccbrol Forte

Należy kontynuować stosowanie leku w zalecanej dawce o zwykłej porze.

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Vicebrol Forte

W przypadku konieczności przerwania stosowania leku, lekarz stopniowo zmniejszy

Departament Polityw Les

stosowaną dawkę.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podczas stosowania winpocetyny zaobserwowano następujące działania niepożądane, które sklasyfikowano według częstości występowania:

Bardzo często: (u więcej niż 1 na 10 osób)

Często: (u więcej niż 1 na 100 osób i u mniej niż 1 na 10 osób)

Niezbyt często: (u więcej niż 1 na 1000 osób i u mniej niż 1 na 100 osób) Rzadko: (u więcej niż 1 na 10000 osób i u mniej niż 1 na 1000 osób)

Bardzo rzadko: (u mniej niż 1 na 10000 osób) nic znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca

niezbyt często: zaburzenia rytmu serca: obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i skurcze dodatkowe Za b u rżenia na czyn iowe

niezbyt często: zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), zaczerwienienie skóry twarzy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

rzaclko: leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych)

Zaburzenia układu nerwowego

niezbyt często: zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie, mrowienie kończyn, wzmożone pocenie się, nadaktywność ruchowa, które mogą też być objawami choroby podstawowej Zaburzenia żołądka i jelit

niezbyt często: nudności, zgaga, suchość błony śluzowej jamy ustnej Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często: alergie skórne

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VICEBROL FORTE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


MINI

Depart;


Tm-STWO ZE TłR-nt Polityki L^kowr ul. Miodowa 1 00-952 Warszawa


Gi -


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrach oraz na lekturowych pudelkach.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vicebrol Forte

Substancją czynną jest winpocetyna.

Jedna tabletka zawiera 10 mg winpocetyny.

Inne składniki leku to:

laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, magnezu stearynian

Jak wygląda lek Vicebrol Forte i co zawiera opakowanie

Vicebro! Forte, tabletki:

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, o powierzchni gładkiej z jednostronnym nacięciem, pozwalającym na podział tabletki.

Pudełko lekturowe zawierające 10 tabletek, 30. 60. 90 tabletek w blistrach po 10 tabletek lub 30 tabletek oraz 10, 50 i 100 tabletek w blistrach po 10 i 25 tabletek.

Blistry wykonane są z folii PVC/PVDC/1.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań


Data zatwierdzenia ulotki:

MINISTERSTWO ZDROWIa Departament Polityki Lekowej i Farmami ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

7