+ iMeds.pl

Vicks meddex o smaku miodu na kaszel suchy 1,33 mg/mlUlotka Vicks meddex o smaku miodu na kaszel suchy

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy 20 mg/15 ml, syrop

Dextromethorphani hydrobromidum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 -5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

3.    Jak stosować lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy stosowany jest w objawowym leczeniu suchego kaszlu. Wskazania

Leczenie suchego, drażniącego, nieproduktywnego kaszlu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY

Kiedy nie stosować leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dekstrometorfanu bromowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy.

•    jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc), zapalenie płuc, zahamowanie czynności układu oddechowego (depresja oddechowa), zaburzenia oddychania (niewydolność oddechowa).

•    u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

•    podczas jednoczesnego stosowania niektórych leków poprawiających nastrój (inhibitory MAO) lub w ciągu 14 dni po przerwaniu stosowania inhibitorów MAO.

•    u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

Jeśli u pacjenta występuje kaszel z wytwarzaniem istotnej ilości śluzu (z odkrztuszaniem), powinien stosować lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy tylko po konsultacji i zgodnie z zaleceniami lekarza oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności, ponieważ w takich okolicznościach tłumienie kaszlu może być niepożądane.

Przewlekły kaszel może być wczesnym objawem astmy oskrzelowej. Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy jest zatem niewskazany w tłumieniu takiego kaszlu, szczególnie u dzieci.

Należy wziąć pod uwagę, iż lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy może prowadzić do psychicznego i fizycznego uzależnienia. U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków lub uzależniania się od leków, Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy powinien być stosowany przez krótki okres czasu i pod ścisłą kontrolą lekarza.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

-    U pacjentów stosujących wcześniej lub jednocześnie niektóre leki poprawiające nastrój (leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów MAO) istnieje możliwość wpływu na ośrodkowy układ nerwowy, co objawia się pobudzeniem i splątaniem, wysoką gorączką i zaburzeniami czynności oddechowej i krążeniowej (tzw. zespół serotoninowy). Podobne objawy obserwowano również podczas jednoczesnego stosowania antybiotyku linezolidu.

-    Jednoczesne stosowanie z innymi lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy może prowadzić do wzajemnego wzmocnienia działania.

-    Jeśli Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy stosowany jest z lekami wykrztuśnymi wystąpić może niebezpieczne gromadzenie się powstającej wydzieliny z powodu osłabionego odruchu kaszlu.

-    Jednoczesne stosowanie leków, które hamują cytochrom P450-2D6 układu enzymatycznego w wątrobie i w ten sposób hamują metabolizm dekstrometorfanu, szczególnie amiodaron, chinidyna, fluoksetyna, haloperydol, paroksetyna, propafenon, tiorydazyna, cymetydyna i rytonawir, może prowadzić do zwiększenia stężenia dekstrometorfanu.

-    Niektóre leki (np. niektóre leki obniżające ciśnienie zwane inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę - inhibitorami ACE) mogą wywoływać kaszel. W przypadku stosowania takich leków, należy poradzić się z lekarza przed zastosowaniem leku hamującego kaszel.

Stosowanie leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy z jedzeniem i piciem

Należy unikać dodatkowego spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku w czasie ciąży i karmienia piersią powinno odbywać się po bardzo dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści i możliwych działań niepożądanych (patrz także punkt 4 „Działania niepożądane”) u matki i dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nawet jeśli stosowany jest zgodnie z zaleceniami, ten produkt leczniczy może powodować umiarkowane zmęczenie, przez co może zmieniać reakcje tak bardzo, że zaburza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Występuje to szczególnie podczas jednoczesnego spożywania alkoholu lub stosowaniu innych leków mogących zaburzać reakcje.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

Ten lek zawiera sacharozę, glukozę i fruktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy.

•    Sacharoza

15 ml zawiera 5,5 g sacharozy (cukier), co odpowiada około 0,54 jednostkom chlebowym. Pacjent powinien wziąć to pod uwagę, jeśli znajduje się na diecie cukrzycowej.

•    Sód

15 ml zawiera 1,3 mmol (30 mg sodu). Pacjent powinien wziąć to pod uwagę, jeśli znajduje się na diecie o niskiej zawartości soli.

•    Alkohol

Ten produkt zawiera 5% alkoholu. Jeśli lek stosowany jest zgodnie z zaleceniami, z każdą dawką przyjmuje się 0,63 g alkoholu (na 15 ml). Istnieje ryzyko dla zdrowia, między innymi, u pacjentów z chorobą wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, organiczną chorobą mózgu, kobiet ciężarnych, karmiących piersią i dzieci. Działanie innych leków może być zaburzone lub nasilone.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY

Lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy należy stosować zawsze zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

Młodzież w wieku powyżej 14 lat i dorośli: 15 ml (zgodnie z oznaczeniem na miarce), (co odpowiada 20 mg dekstrometorfanu bromowodorku) 3 razy na dobę, maksymalna dawka dobowa wynosi 45 ml (co odpowiada 60 mg dekstrometorfanu bromowodorku).

Sposób użycia

Przed zastosowaniem wstrząsnąć.

Aby otworzyć butelkę, należy docisnąć nakrętkę i w tym samym czasie przekręcić w kierunku wyznaczonym przez strzałkę.

Czas trwania leczenia

Leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez porady lekarskiej.

Lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjent odczuwa, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

Po przyjęciu więcej niż 10 pojedynczych dawek wystąpić mogą stany pobudzenia, zawroty głowy, depresja oddechowa (zahamowanie czynności oddechowej), omamy, zaburzenia świadomości, obniżenie ciśnienia krwi, tachykardia (przyspieszony rytm serca), zwiększone napięcie mięśniowe i ataksja (problemy z poruszaniem).

W przypadku podejrzenia przedawkowania należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana następująco:

Bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

Często: u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często: u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadko: u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Możliwe działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje/wstrząs anafilaktyczny, trudności w oddychaniu, obrzęk jamy ustnej i gardła.

Po pierwszych objawach reakcji nadwrażliwości, NIE należy ponownie przyjmować leku. Należy poinformować lekarza.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: umiarkowane zmęczenie, zawroty głowy.

Bardzo rzadko: senność, omamy, rozwój uzależnienia, jeśli lek jest nadużywany.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, problemy żołądkowo-jelitowe, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko, podczas stosowania dekstrometorfanu, zgłaszano przypadki wystąpienia wysypki skórnej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leku nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po oznaczeniu EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Termin ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

Substancją czynną w 15 ml syropu jest 20 mg dekstrometorfanu bromowodorku.

Ponadto lek zawiera wodę oczyszczoną, sacharozę, glikol propylenowy, etanol 96%, miód, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy bezwodny, karmelozę sodową, polietylenu tlenek, makrogolu stearynian, sodu benzoesan (E 211), aromaty, sacharynę sodową.

Jak wygląda lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy i co zawiera opakowanie

Żółty płyn

100 ml, 120 ml, 180 ml, 240 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny:

WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Strasse 40-50

D-65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy

Wytwórca:

Procter & Gamble Manufacturing GmbH

Gross-Gerau Plant Procter & Gamble Strasse 1 64521 Gross-Gerau Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Węgry:

Niemcy:

Czechy:

MedDex Wick 20mg/15ml méz izü szirup WICK Husten-Sirup gegen Reizhusten mit Honig MedDex Vicks sirup na suchý kašel s medem

Data zatwierdzenia ulotki

2012-08-25

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

Charakterystyka Vicks meddex o smaku miodu na kaszel suchy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy, 20 mg/15 ml, syrop Dekstrometorfanu bromowodorek

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

15 ml syropu zawiera 20 mg dekstrometorfanu bromowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie suchego, drażniącego, nieproduktywnego kaszlu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Przed zastosowaniem wstrząsnąć.

Młodzież w wieku powyżej 14 lat i dorośli powinni przyjmować 15 ml (zgodnie z oznaczeniem na miarce), (co odpowiada 20 mg dekstrometorfanu bromowodorku) 3 razy na dobę; maksymalna dawka dobowa wynosi 45 ml (co odpowiada 60 mg dekstrometorfanu bromowodorku).

Samodzielne leczenie powinno być ograniczone do 3-5 dni.

Jeśli Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy przepisany jest przez lekarza, należy stosować go dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na dekstrometorfanu bromowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc), zapalenie płuc, niewydolność oddechowa, depresja oddechowa.

-    Dzieci w wieku poniżej 1 4 lat.

-    Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO lub w ciągu 14 dni po przerwaniu terapii inhibitorami MAO.

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek może być stosowany jedynie po bardzo dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka w przypadku:

- zmniejszonej czynności wątroby,

W przypadku kaszlu produktywnego ze znacznym odkrztuszaniem śluzu, leczenie przeciwkaszlowe produktem Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy powinno być podjęte tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka i z zachowaniem ostrożności.

Przewlekły kaszel może być wczesnym objawem astmy oskrzelowej. Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy jest zatem niewskazany w łagodzeniu takiego kaszlu, szczególnie u dzieci.

Dekstrometorfan ma niewielki potencjał uzależniający. Jednakże, w przypadku ciężkiego przedawkowania wystąpić mogą objawy przedawkowania, w tym omamy (patrz punkt 4.9). Zastosowanie dekstrometorfanu z alkoholem lub innymi lekami działającymi hamująco na OUN może nasilać wpływ na OUN i wywoływać działanie toksyczne podczas stosowania stosunkowo małych dawek. Tolerancja na lek oraz uzależnienie psychiczne i fizyczne może rozwinąć się podczas długotrwałego stosowania. Dlatego u pacjentów z tendencją do nadużywania leków lub uzależnienia od leków, leczenie produktem Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy powinno być stosowane jedynie krótko i pod bardzo ścisłą kontrolą lekarską. Dodatkowo, u takich pacjentów należy uważnie kontrolować objawy przedmiotowe i podmiotowe sugerujące nadużywanie lub użycie pozamedyczne w celu uzyskania działania narkotycznego (ang. recreational effect).

Leczenie produktem Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy powinno odbywać się tylko przez krótki okres czasu i pod bardzo ścisłą kontrolą lekarską.

Pacjenci z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy.

15 ml zawiera 5,5 g sacharozy (cukier), co odpowiada około 0,54 jednostkom chlebowym. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

15 ml zawiera 1,3 mmol (30 mg sodu). Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie (dieta ubogosodowa/mała zawartość soli).

Ten produkt zawiera 5% alkoholu. Jeśli lek stosowany jest zgodnie z zaleceniami, 0,63 g alkoholu (na 15 ml) spożywane jest z każdą dawką. Istnieje ryzyko dla zdrowia, między innymi, u pacjentów z chorobą wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, organiczną chorobą mózgu, kobiet ciężarnych, kobiet karmiących piersią i dzieci. Działanie innych leków może być zaburzone lub nasilone.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy może prowadzić do wzajemnego nasilenia działania.

U pacjentów stosujących wcześniej lub jednocześnie leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów MAO wystąpić może zespół serotoninowy z następującymi objawami: hipertermia, drgawki, zmiany psychiczne, takie jak stany pobudzenia i splątania, jak również zaburzenia czynności oddechowej i krążeniowej. Podobne objawy obserwowano również podczas jednoczesnego stosowania antybiotyku linezolidu.

Jednoczesne stosowanie leków hamujących cytochrom P450-2D6 układu enzymatycznego wątroby, co skutkuje hamowaniem metabolizmu dekstrometorfanu (szczególnie amiodaron, chinidyna, fluoksetyna, haloperydol, paroksetyna, propafenon, tiorydazyna, cymetydyna i rytonawir) może prowadzić do zwiększenia stężenia dekstrometorfanu.

Informacja ta może dotyczyć również produktów leczniczych stosowanych krótko przed rozpoczęciem stosowania dekstrometorfanu.

Stosowanie produktu Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy z jednocześnie z lekami sekretolitycznymi (leki wykrztuśne) może prowadzić do niebezpiecznej kumulacji wydzieliny z powodu osłabionego odruchu kaszlu.

Należy unikać jednoczesnego spożywania alkoholu.

Niektóre produkty lecznicze (np. leki obniżające ciśnienie nazywane inhibitorami ACE) mogą wywoływać kaszel. W przypadku stosowania tych produktów, zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku przeciwkaszlowego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Wyniki badań epidemiologicznych ograniczonej populacji jak dotąd nie wykazały zwiększonej liczby przypadków wad rozwojowych u dzieci narażonych na działanie dekstrometorfanu w okresie prenatalnym. Jednakże czas i okres stosowania dekstrometorfanu nie są wystarczająco udokumentowane.

Eksperymentalne badania dotyczące toksycznego wpływu dekstrometorfanu na rozmnażanie u zwierząt wykazały brak potencjalnego ryzyka dla ludzi.

Duże dawki dekstrometorfanu mogą powodować depresję oddechową u noworodków, nawet jeśli stosowane były krótkotrwale.

Dlatego też, stosowanie produktu leczniczego podczas ciąży powinno odbywać się po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka i tylko w wyjątkowych przypadkach po wcześniejszej konsultacji lekarskiej .

Nie prowadzono badań dotyczących przenikania dekstrometorfanu do mleka matki. Ponieważ nie można wykluczyć wystąpienia depresji oddechowej u dziecka, dekstrometorfan może być stosowany podczas karmienia piersią jedynie po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nawet jeśli stosowany jest zgodnie z zaleceniami, ten produkt leczniczy może czasami powodować uczucie zmęczenia, przez co może zmieniać reakcje tak bardzo, że zaburza zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Występuje to szczególnie podczas jednoczesnego spożywania alkoholu lub stosowania innych leków mogących zaburzać reakcje.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana następująco:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje/wstrząs anafilaktyczny, duszność i obrzęk jamy ustnej i gardła.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: umiarkowane zmęczenie, zawroty głowy.

Bardzo rzadko: senność, omamy, rozwój uzależnienia w razie nadużywania.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, problemy żołądkowo-jelitowe, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko, podczas stosowania dekstrometorfanu, zgłaszano przypadki wystąpienia wysypki skórnej.

4.9    Przedawkowanie

Przyjęcie więcej niż 10 pojedynczych dawek może prowadzić do wystąpienia stanów pobudzenia, zawrotów głowy, depresj i oddechowej, omamów, zaburzeń świadomości, obniżenia ciśnienia krwi, tachykardii, zwiększonego napięcia mięśniowego i ataksji.

Zgłaszano przypadki rekreacyjnego nadużywania, szczególnie u młodzieży i młodych dorosłych oraz u pacjentów, którzy w przeszłości nadużywali leki psychoaktywne (patrz punkt 4.4).

Jeśli konieczne, należy prowadzić intensywną kontrolę medyczną i leczenie objawowe. Nalokson może być stosowany jako antagonista.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkaszlowe Kod ATC: R05DA09

Dekstrometorfanu bromowodorek jest 3-metoksy-pochodną leworfanolu. Działa przeciwkaszlowo, ale w dawkach terapeutycznych nie wykazuje działania przeciwbólowego, depresyjnego na układ oddechowy lub psychomimetycznego i charakteryzuje się słabym potencjałem uzależniającym.

Całkowicie syntetyczny D-izomer jest wolny od L-izomeru z jego działaniem zbliżonym do opioidowego. Aktywność rzęskowa nie jest hamowana przez dekstrometorfanu bromowowodorek w dawkach terapeutycznych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dekstrometorfanu bromowodorek jest szybko wchłaniany po zastosowaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest w ciągu 2 godzin.

Dekstrometorfan metabolizowany jest w wątrobie (efekt pierwszego przejścia). Zasadniczymi etapami poprzedzającymi sprzęganie są: utleniająca O- i N-demetylacja. Głównym czynnym metabolitem jest dekstrorfan. Dodatkowo, powstają również (+)-3-metoksymorfinan i (+)-3-hydroksymorfinan. Dekstrometorfan nie jest metabolizowany do morfiny, kodeiny lub innych opiatów, brak jest też racemizacji in vitro lub in vivo do lewoskrętnego lewometorfanu z działaniem podobnym do opioidowego.

Genetyczny polimorfizm w metabolizmie oksydacyjnym (typu debrizochiny) wynosi 5-10%. W wyniku tego frakcja wydalana przez nerki w ciągu 48 godzin po zastosowaniu doustnym wynosi od 20 do 86% przyjętej dawki. Wolne albo sprzężone metabolity wykrywane są w moczu, a jedynie niewielka część substancji czynnej wydalana jest w postaci niezmienionej. Mniej niż 1% wykrywany jest w kale. Okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji wynosi 1,2-2,2 godzin, ale może wydłużyć się do 45 godzin w przypadku nieprawidłowego metabolizmu (polimorfizm).

Początek działania występuje w ciągu 15-30 minut po doustnym zastosowaniu, a działanie utrzymuje się przez około 3-6 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przewlekła / podprzewlekła toksyczność

Badania dotyczące podprzewlekłej i przewlekłej toksyczności u psów i szczurów nie wykazały działania toksycznego zależnego od substancji.

Działanie mutagenne i rakotwórcze

Testy bakteryjne dotyczące potencjału mutagennego bromowodorku dekstrometorfanu dawały wynik negatywny. Badania in vitro i in vivo ze strukturalnie analogicznymi substancjami czynnymi nie wykazały klinicznie znaczącego działania genotoksycznego. Nie dostępne są długoterminowe badania na zwierzętach dotyczące działania rakotwórczego.

Toksyczność rozrodcza

Badania nad embriotoksycznością, toksycznością przed- i poporodową i płodnością u szczurów dawały wynik negatywny do dawki 50 mg/kg/dobę.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza, glikol propylenowy, etanol 96%, miód, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy bezwodny, karmeloza sodowa, polietylenu tlenek, makrogolu stearynian, sodu benzoesan (E 211), aromaty, sacharyna sodowa, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

100 ml, 120 ml, 180 ml, 240 ml syropu w szklanej butelce z zamknięciem zabezpieczającym przed otwarciem przez dzieci.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Strasse 40-50

D-65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18051

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011- 04-20

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012- 08-25

11.    KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy