Imeds.pl

Vicks Meddex O Smaku Miodu Na Kaszel Suchy 7,33 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

7,33 mg, pastylki twarde

Dextromethorphanum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-5 dniach stosowania, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

3.    Jak stosować lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy stosowany jest w objawowym leczeniu suchego kaszlu. Taki kaszel może towarzyszyć przeziębieniom i infekcjom grypopodobnym.

Wskazania:

Leczenie suchego, drażniącego, nieproduktywnego kaszlu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY

Kiedy nie stosować leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dekstrometorfan lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc), zapalenie płuc, zahamowanie czynności układu oddechowego (depresja oddechowa), zaburzenia oddychania (niewydolność oddechowa).

•    u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

•    podczas jednoczesnego stosowania niektórych leków poprawiających nastrój (inhibitory MAO) lub w ciągu 14 dni po przerwaniu stosowania inhibitorów MAO.

•    jeśli pacjent ma zaburzoną czynność wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel

suchy

Jeśli u pacjenta występuje kaszel z wytwarzaniem znacznej ilości śluzu (z odkrztuszaniem), powinien stosować lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy tylko po konsultacji i zgodnie z zaleceniami lekarza i z zachowaniem szczególnej ostrożności, ponieważ w takich okolicznościach tłumienie kaszlu może być niepożądane.

Przewlekły kaszel może być wczesnym objawem astmy oskrzelowej. Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy zatem nie jest wskazany w łagodzeniu takiego kaszlu, szczególnie u dzieci.

Należy wziąć pod uwagę, iż lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy może prowadzić do psychicznego i fizycznego uzależnienia. U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków lub uzależniania się od leków, Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy należy stosować przez krótki okres i pod ścisłą kontrolą lekarza.

Dzieci

Pastylki Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy nie są odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dla tej grupy pacjentów dostępne są inne postaci farmaceutyczne leku.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

-    U pacjentów stosujących wcześniej lub jednocześnie niektóre leki poprawiające nastrój (leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów MAO) istnieje możliwość wpływu na ośrodkowy układ nerwowy, co objawia się pobudzeniem i splątaniem, wysoką gorączką i zaburzeniami czynności oddechowej i krążeniowej (tzw. zespół serotoninowy). Podobne objawy obserwowano również podczas jednoczesnego stosowania antybiotyku linezolidu.

-    Jednoczesne stosowanie z innymi lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy może prowadzić do wzajemnego nasilenia działania.

-    Jeśli Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy jest stosowany w skojarzeniu z lekami wykrztuśnymi, może wystąpić niebezpieczne gromadzenie się wydzieliny z powodu osłabionego odruchu kaszlu.

-    Jednoczesne stosowanie leków, które hamują enzym 2D6 układu enzymatycznego cytochromu P450 w wątrobie i w ten sposób hamują metabolizm dekstrometorfanu, szczególnie amiodaron, chinidyna, fluoksetyna, haloperydol, paroksetyna, propafenon, tiorydazyna, cymetydyna i rytonawir, może prowadzić do zwiększenia stężenia dekstrometorfanu.

-    Niektóre leki (np. niektóre leki obniżające ciśnienie krwi, zwane inhibitorami ACE) mogą wywoływać kaszel. W przypadku stosowania takich leków, należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku hamującego kaszel.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku w czasie ciąży powinno odbywać się po bardzo dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści i możliwych działań niepożądanych (patrz również punkt 4 „Działania niepożądane”) u matki i dziecka.

Dekstrometorfan może być stosowany podczas karmienia piersią jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nawet jeśli stosowany jest zgodnie z zaleceniami, ten lek może powodować umiarkowane zmęczenie, przez co może zmieniać reakcje tak bardzo, że zaburza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Występuje to szczególnie podczas jednoczesnego spożywania alkoholu lub stosowania innych leków mogących zaburzać reakcje.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

Ten lek zawiera sacharozę, glukozę i fruktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy.

1 pastylka zawiera:

•    2,2 g sacharozy (cukier)

•    1,1 g glukozy,

co odpowiada około 0,3 jednostkom chlebowym. Pacjent powinien wziąć to pod uwagę, jeśli stosuje dietę cukrzycową.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY

Lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy należy stosować zawsze zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 pastylki (co odpowiada 14,66 mg dekstrometorfanu), jeśli konieczne, co 4-6 godzin; maksymalna dawka dobowa wynosi 12 pastylek (co odpowiada 88 mg dekstrometorfanu).

Sposób użycia

Pastylki należy ssać do całkowitego rozpuszczenia. Nie połykać!

Czas trwania leczenia

Leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez porady lekarskiej. Lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy jest zbyt mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

W przypadku przedawkowania wystąpić mogą stany pobudzenia, zawroty głowy, depresja oddechowa (zahamowanie czynności oddechowej), omamy, zaburzenia świadomości, obniżenie ciśnienia krwi, tachykardia (przyspieszony rytm serca), zwiększone napięcie mięśniowe i ataksja (problemy z poruszaniem).

W przypadku podejrzenia przedawkowania należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana następująco: Bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów Często: u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często: u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadko: u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Możliwe działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje/wstrząs anafilaktyczny, trudności w oddychaniu, obrzęk jamy ustnej i gardła.

Po pierwszych objawach reakcji nadwrażliwości, NIE należy ponownie przyjmować leku. Należy skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: umiarkowane zmęczenie, zawroty głowy.

Bardzo rzadko: senność, omamy, rozwój uzależnienia, jeśli lek jest nadużywany.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, problemy żołądkowo-jelitowe, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko, podczas stosowania dekstrometorfanu, zgłaszano przypadki wystąpienia wysypki skórnej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leku nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po oznaczeniu EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

Substancją czynną jest dekstrometorfan.

1 pastylka twarda zawiera 7,33 mg dekstrometorfanu.

Inne składniki leku to:

sacharoza, glukoza ciekła, lewomentol, miód, aromat miodowy, aromat maskujący, wosk przeciwadhezyjny (olej roślinny uwodorniony, wapnia węglan, lecytyna, wosk Carnauba), talk, symetykon, emulsja 30%.

Jak wygląda lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy i co zawiera opakowanie

Lek ten występuje w postaci żółtych, okrągłych pastylek twardych.

Opakowanie zawiera 12 lub 18 pastylek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Wick Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Sulzbacher Str. 40-50, D-65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy

Wytwórca:

Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Gross-Gerau Plant, Procter & Gamble Str. 1, 64521 Gross-Gerau, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Francja:

Węgry: Luksemburg: Niemcy: Portugalia: Republika Czeska:


Vicks Vapotabs antitussif met Honing 7,33mg zuigtablet Vicks Toux Seche 7.33mg Adultes Miel, Pastilles MedDex Wick 7,33 mg mez ^zu szopogató tabletta Vicks VapoTabs Antitussif avec Miel 7,33mg pastille WICK Husten-Pastillen gegen Reizhusten mit Honig Larentel 7,33 mg pastilhas Meddex Vicks Pastilky Na Suchy Kasel s Medem

Data zatwierdzenia ulotki:

2012-08-25