+ iMeds.pl

Vicks meddex o smaku miodu na kaszel suchy 7,33 mgUlotka Vicks meddex o smaku miodu na kaszel suchy

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

7,33 mg, pastylki twarde

Dextromethorphanum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-5 dniach stosowania, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

3.    Jak stosować lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy stosowany jest w objawowym leczeniu suchego kaszlu. Taki kaszel może towarzyszyć przeziębieniom i infekcjom grypopodobnym.

Wskazania:

Leczenie suchego, drażniącego, nieproduktywnego kaszlu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY

Kiedy nie stosować leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dekstrometorfan lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc), zapalenie płuc, zahamowanie czynności układu oddechowego (depresja oddechowa), zaburzenia oddychania (niewydolność oddechowa).

•    u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

•    podczas jednoczesnego stosowania niektórych leków poprawiających nastrój (inhibitory MAO) lub w ciągu 14 dni po przerwaniu stosowania inhibitorów MAO.

•    jeśli pacjent ma zaburzoną czynność wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel

suchy

Jeśli u pacjenta występuje kaszel z wytwarzaniem znacznej ilości śluzu (z odkrztuszaniem), powinien stosować lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy tylko po konsultacji i zgodnie z zaleceniami lekarza i z zachowaniem szczególnej ostrożności, ponieważ w takich okolicznościach tłumienie kaszlu może być niepożądane.

Przewlekły kaszel może być wczesnym objawem astmy oskrzelowej. Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy zatem nie jest wskazany w łagodzeniu takiego kaszlu, szczególnie u dzieci.

Należy wziąć pod uwagę, iż lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy może prowadzić do psychicznego i fizycznego uzależnienia. U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków lub uzależniania się od leków, Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy należy stosować przez krótki okres i pod ścisłą kontrolą lekarza.

Dzieci

Pastylki Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy nie są odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dla tej grupy pacjentów dostępne są inne postaci farmaceutyczne leku.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

-    U pacjentów stosujących wcześniej lub jednocześnie niektóre leki poprawiające nastrój (leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów MAO) istnieje możliwość wpływu na ośrodkowy układ nerwowy, co objawia się pobudzeniem i splątaniem, wysoką gorączką i zaburzeniami czynności oddechowej i krążeniowej (tzw. zespół serotoninowy). Podobne objawy obserwowano również podczas jednoczesnego stosowania antybiotyku linezolidu.

-    Jednoczesne stosowanie z innymi lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy może prowadzić do wzajemnego nasilenia działania.

-    Jeśli Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy jest stosowany w skojarzeniu z lekami wykrztuśnymi, może wystąpić niebezpieczne gromadzenie się wydzieliny z powodu osłabionego odruchu kaszlu.

-    Jednoczesne stosowanie leków, które hamują enzym 2D6 układu enzymatycznego cytochromu P450 w wątrobie i w ten sposób hamują metabolizm dekstrometorfanu, szczególnie amiodaron, chinidyna, fluoksetyna, haloperydol, paroksetyna, propafenon, tiorydazyna, cymetydyna i rytonawir, może prowadzić do zwiększenia stężenia dekstrometorfanu.

-    Niektóre leki (np. niektóre leki obniżające ciśnienie krwi, zwane inhibitorami ACE) mogą wywoływać kaszel. W przypadku stosowania takich leków, należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku hamującego kaszel.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku w czasie ciąży powinno odbywać się po bardzo dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści i możliwych działań niepożądanych (patrz również punkt 4 „Działania niepożądane”) u matki i dziecka.

Dekstrometorfan może być stosowany podczas karmienia piersią jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nawet jeśli stosowany jest zgodnie z zaleceniami, ten lek może powodować umiarkowane zmęczenie, przez co może zmieniać reakcje tak bardzo, że zaburza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Występuje to szczególnie podczas jednoczesnego spożywania alkoholu lub stosowania innych leków mogących zaburzać reakcje.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

Ten lek zawiera sacharozę, glukozę i fruktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy.

1 pastylka zawiera:

•    2,2 g sacharozy (cukier)

•    1,1 g glukozy,

co odpowiada około 0,3 jednostkom chlebowym. Pacjent powinien wziąć to pod uwagę, jeśli stosuje dietę cukrzycową.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY

Lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy należy stosować zawsze zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 pastylki (co odpowiada 14,66 mg dekstrometorfanu), jeśli konieczne, co 4-6 godzin; maksymalna dawka dobowa wynosi 12 pastylek (co odpowiada 88 mg dekstrometorfanu).

Sposób użycia

Pastylki należy ssać do całkowitego rozpuszczenia. Nie połykać!

Czas trwania leczenia

Leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez porady lekarskiej. Lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy jest zbyt mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

W przypadku przedawkowania wystąpić mogą stany pobudzenia, zawroty głowy, depresja oddechowa (zahamowanie czynności oddechowej), omamy, zaburzenia świadomości, obniżenie ciśnienia krwi, tachykardia (przyspieszony rytm serca), zwiększone napięcie mięśniowe i ataksja (problemy z poruszaniem).

W przypadku podejrzenia przedawkowania należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana następująco: Bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów Często: u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często: u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadko: u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Możliwe działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje/wstrząs anafilaktyczny, trudności w oddychaniu, obrzęk jamy ustnej i gardła.

Po pierwszych objawach reakcji nadwrażliwości, NIE należy ponownie przyjmować leku. Należy skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: umiarkowane zmęczenie, zawroty głowy.

Bardzo rzadko: senność, omamy, rozwój uzależnienia, jeśli lek jest nadużywany.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, problemy żołądkowo-jelitowe, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko, podczas stosowania dekstrometorfanu, zgłaszano przypadki wystąpienia wysypki skórnej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leku nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po oznaczeniu EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

Substancją czynną jest dekstrometorfan.

1 pastylka twarda zawiera 7,33 mg dekstrometorfanu.

Inne składniki leku to:

sacharoza, glukoza ciekła, lewomentol, miód, aromat miodowy, aromat maskujący, wosk przeciwadhezyjny (olej roślinny uwodorniony, wapnia węglan, lecytyna, wosk Carnauba), talk, symetykon, emulsja 30%.

Jak wygląda lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy i co zawiera opakowanie

Lek ten występuje w postaci żółtych, okrągłych pastylek twardych.

Opakowanie zawiera 12 lub 18 pastylek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Wick Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Sulzbacher Str. 40-50, D-65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy

Wytwórca:

Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Gross-Gerau Plant, Procter & Gamble Str. 1, 64521 GrossGerau, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Francja:

Węgry: Luksemburg: Niemcy: Portugalia: Republika Czeska:


Vicks Vapotabs antitussif met Honing 7,33mg zuigtablet Vicks Toux Seche 7.33mg Adultes Miel, Pastilles MedDex Wick 7,33 mg méz izü szopogató tabletta Vicks VapoTabs Antitussif avec Miel 7,33mg pastille WICK Husten-Pastillen gegen Reizhusten mit Honig Larentel 7,33 mg pastilhas Meddex Vicks Pastilky Na Suchý Kašel s Medem

Data zatwierdzenia ulotki:

2012-08-25

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

Charakterystyka Vicks meddex o smaku miodu na kaszel suchy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy,

7,33 mg, pastylki twarde

Dekstrometorfan

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 pastylka zawiera 7,33 mg dekstrometorfanu. Substancje pomocnicze: 2,2 g sacharozy i 1,1 g glukozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pastylka twarda.

Żółta, okrągła pastylka twarda.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie suchego, drażniącego, nieproduktywnego kaszlu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: jeśli konieczne, 2 pastylki (co odpowiada 14,66 mg dekstrometorfanu) co 4-6 godzin; maksymalna dawka dobowa wynosi 12 pastylek (co odpowiada 88 mg dekstrometorfanu).

Pastylki należy ssać do całkowitego rozpuszczenia. Nie połykać.

Samodzielne leczenie powinno być ograniczone do 3-5 dni.

Jeśli Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy przepisany jest przez lekarza, należy stosować go dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

4.3    Przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na dekstrometorfan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc), zapalenie płuc, niewydolność oddechowa, depresja oddechowa.

Pastylki Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy nie są odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO lub w ciągu 14 dni po przerwaniu terapii inhibitorami MAO. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy może być stosowany jedynie po bardzo dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka w przypadku zaburzeń czynności wątroby.

W przypadku kaszlu produktywnego ze znacznym wytwarzaniem śluzu, leczenie przeciwkaszlowe produktem leczniczym Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy należy podjąć tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka i z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Przewlekły kaszel może być wczesnym objawem astmy oskrzelowej. Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy jest zatem niewskazany w łagodzeniu takiego kaszlu, szczególnie u dzieci.

Dekstrometorfan ma niewielki potencjał uzależniający. Jednakże, w przypadku ciężkiego przedawkowania wystąpić mogą objawy przedawkowania, w tym omamy (patrz punkt 4.9). Zastosowanie dekstrometorfanu z alkoholem lub innymi lekami działającymi hamująco na OUN może nasilać wpływ na OUN i wywoływać toksyczne działanie podczas stosowania stosunkowo małych dawek. Tolerancja na lek oraz uzależnienie psychiczne i fizyczne może rozwinąć się podczas długotrwałego stosowania.

Dlatego u pacjentów z tendencją do nadużywania leków lub uzależnienia od leków, Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy należy stosować przez krótki okres i pod ścisłym nadzorem lekarskim. Dodatkowo, u takich pacjentów należy uważnie kontrolować objawy przedmiotowe i podmiotowe sugerujące nadużywanie lub użycie pozamedyczne w celu uzyskania działania narkotycznego (ang. recreational effect).

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować produktu leczniczego Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy.

1 pastylka twarda zawiera 2,2 g sacharozy (cukier) i 1,1 g glukozy, co odpowiada około 0,3 jednostkom chlebowym. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów, którzy stosowali wcześniej lub stosują jednocześnie leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów MAO, może wystąpić zespół serotoninowy z następującymi objawami: hipertermia, drgawki, zmiany psychiczne, takie jak stany pobudzenia i splątania, jak również zaburzenia czynności oddechowej i krążeniowej . Podobne objawy obserwowano również podczas jednoczesnego stosowania antybiotyku linezolidu.

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy może prowadzić do wzajemnego nasilenia działania.

Jednoczesne stosowanie leków hamujących izoenzym 2D6 układu enzymatycznego cytochromu P450 w wątrobie, co skutkuje hamowaniem metabolizmu dekstrometorfanu (szczególnie amiodaron, chinidyna, fluoksetyna, haloperydol, paroksetyna, propafenon, tiorydazyna, cymetydyna i rytonawir) może prowadzić do zwiększenia stężenia dekstrometorfanu.

Stosowanie produktu leczniczego Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy jednocześnie z lekami sekretolitycznymi (leki wykrztuśne) może prowadzić do niebezpiecznej kumulacji wydzieliny z powodu osłabionego odruchu kaszlu.

Niektóre produkty lecznicze (np. niektóre leki obniżające ciśnienie krwi, zwane inhibitorami ACE) mogą wywoływać kaszel. W przypadku stosowania takich produktów, zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku przeciwkaszlowego.

4.6    Ciąża i laktacja

Wyniki badań epidemiologicznych na ograniczonej populacji jak dotąd nie wykazały zwiększonej liczby przypadków wad rozwojowych u dzieci narażonych na działanie dekstrometorfanu w okresie prenatalnym. Jednakże czas i okres stosowania dekstrometorfanu nie są wystarczająco udokumentowane. Eksperymentalne badania dotyczące toksycznego wpływu dekstrometorfanu na reprodukcję u zwierząt nie wykazały potencjalnego ryzyka dla ludzi.

Duże dawki dekstrometorfanu mogą powodować depresję oddechową u noworodków, nawet jeśli stosowane były krótkotrwale.

Dlatego też, stosowanie produktu leczniczego podczas ciąży powinno odbywać się po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka i tylko w wyjątkowych przypadkach po wcześniejszej konsultacji lekarskiej.

Nie prowadzono badań dotyczących przenikania dekstrometorfanu do mleka matki. Ponieważ nie można wykluczyć wystąpienia depresji oddechowej u dziecka, dekstrometorfan może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nawet jeśli stosowany jest zgodnie z zaleceniami, ten produkt leczniczy może czasami powodować uczucie zmęczenia, przez co może zmieniać reakcje tak bardzo, że zaburza zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Występuje to szczególnie podczas jednoczesnego spożywania alkoholu lub stosowania leków mogących zaburzać reakcje.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana następująco:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje/wstrząs anafilaktyczny, duszność lub obrzęk jamy ustnej i gardła.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: umiarkowane zmęczenie, zawroty głowy.

Bardzo rzadko: senność, omamy, rozwój uzależnienia, jeśli produkt jest nadużywany.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, problemy żołądkowo-jelitowe, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko, podczas stosowania dekstrometorfanu, zgłaszano przypadki wystąpienia wysypki skórnej .

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do wystąpienia następujących objawów: stany pobudzenia, zawroty głowy, depresj a oddechowa, omamy, zaburzenia świadomości, obniżenie ciśnienia krwi, tachykardia, zwiększone napięcie mięśniowe i ataksja.

Zgłaszano przypadki rekreacyjnego nadużywania, szczególnie u młodzieży i młodych dorosłych oraz u pacjentów, którzy w przeszłości nadużywali leki psychoaktywne (patrz punkt 4.4).

Jeśli konieczne, należy prowadzić intensywną kontrolę medyczną i leczenie objawowe. Nalokson może być stosowany jako antagonista.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkaszlowe Kod ATC: R05DA09

Dekstrometorfan jest 3-metoksy-pochodną leworfanolu. Działa przeciwkaszlowo, ale w dawkach terapeutycznych nie wykazuje działania przeciwbólowego, depresyjnego na układ oddechowy lub psychomimetycznego i charakteryzuje się słabym potencjałem uzależniającym.

Całkowicie syntetyczny D-izomer jest wolny od L-izomeru z jego działaniem zbliżonym do opioidowego. Aktywność rzęskowa nie jest hamowana przez dekstrometorfan w dawkach terapeutycznych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dekstrometorfan jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest w ciągu 2 godzin.

Dekstrometorfan metabolizowany jest w wątrobie (efekt pierwszego przejścia). Zasadniczymi etapami poprzedzającymi sprzężenie są utleniająca O- i N-demetylacja. Głównym czynnym metabolitem jest dekstrorfan. Dodatkowo, powstają również (+)-3-metoksymorfinan i (+)-3-hydroksymorfinan. Dekstrometorfan nie jest metabolizowany do morfiny, kodeiny lub innych opioidów, brak jest też racemizacji in vitro lub in vivo do lewoskrętnego lewometorfanu z działaniem podobnym do opioidowego.

Genetyczny polimorfizm w metabolizmie oksydacyjnym (typu debryzochiny) wynosi 5-10%. W wyniku tego frakcja wydalana przez nerki w ciągu 48 godzin po zastosowaniu doustnym stanowi od 20 do 86% przyjętej dawki. Wolne albo sprzężone metabolity wykrywane są w moczu i jedynie niewielka część substancji czynnej wydalana jest w postaci niezmienionej. Mniej niż 1% wykrywany jest w kale. Okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji wynosi 1,2-2,2 godzin, ale może wydłużyć się do 45 godzin w przypadku nieprawidłowego metabolizmu (polimorfizm).

Początek działania występuje w ciągu 15-30 minut po doustnym zastosowaniu, a działanie utrzymuje się przez około 3-6 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przewlekła /podprzewlekła toksyczność

Badania dotyczące podprzewlekłej i przewlekłej toksyczności u psów i szczurów nie wykazały działania toksycznego zależnego od substancji.

Działanie mutagenne i guzotwórcze

Badania in vitro (testy Ames’a i chromosomalnej aberracji) nie wykazały mutagennego działania dekstrometorfanu.

Badania in vitro i in vivo ze strukturalnie analogicznymi substancjami czynnymi nie wykazały klinicznie znaczącego działania genotoksycznego. Nie są dostępne długoterminowe badania na zwierzętach dotyczące działania guzotwórczego. W badaniu na szczurach, którym przez 18 miesięcy podawano 0,05% dekstrometorfanu bromowodorek, nie wykazano działania rakotwórczego.

Toksyczność reprodukcyjna

Badania nad embriotoksycznością, toksycznością okołoporodową i poporodową i płodnością u szczurów dawały wynik negatywny do dawki 50 mg/kg/dobę.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza, glukoza ciekła, lewomentol, miód, aromat miodowy, aromat maskujący, wosk przeciwadhezyjny (olej roślinny uwodorniony, wapnia węglan, lecytyna, wosk Carnauba), talk, symetykon, emulsja 30%.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium.

Opakowanie zawiera 12 lub 18 pastylek w blistrze.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Str. 40-50

D-65824 Schwalbach am Taunus

Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18559

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-08-09

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

6

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy