+ iMeds.pl

Vicks medexpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry 200 mg/15 mlUlotka Vicks medexpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry, 200 mg/15 ml, syrop

Guaifenesinum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy zażywać lek Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry

3.    Jak stosować lek Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VICKS MEDEXPECTO O SMAKU MIODU I IMBIRU NA KASZEL MOKRY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry jest lekiem ułatwiającym odkrztuszanie śluzu z dróg oddechowych.

Wskazania do stosowania:

Działanie rozrzedzające śluz i ułatwiające wykrztuszanie w kaszlu w przebiegu:

-    przeziębień i chorób grypopodobnych,

-    ostrego zapalenia oskrzeli.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VICKS MEDEXPECTO O SMAKU MIODU I IMBIRU NA KASZEL MOKRY

Kiedy nie stosować leku Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na gwajafenezynę, lewomentol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry

-    w przypadku zaburzenia czynności nerek,

-    w przypadku miastenii ciężkiej rzekomoporaźnej (łac. myasthenia gravis) - choroby układu odpornościowego, w której występuje szybkie męczenie się mięśni podczas wysiłku,

-    w przypadku przewlekłego lub uporczywego kaszlu w przebiegu astmy oskrzelowej, przewlekłego zapalenia oskrzeli, rozedmy płuc bądź z powodu palenia tytoniu,

-    u dzieci w wieku poniżej 14 lat,

-    w przypadku ciężkiej choroby żołądka i jelit.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry może nasilać działanie:

-    leków uspokajających,

-    leków zwiotczających mięśnie stosowanych np. podczas znieczulenia ogólnego podczas zabiegów chirurgicznych.

Stosowanie leku Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry z jedzeniem i piciem

Brak ograniczeń.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Bezpieczeństwo stosowania gwajafenezyny w ciąży i podczas karmienia piersią nie zostało całkowicie ustalone. Zastosowanie tego leku w ciąży lub podczas karmienia piersią możliwe jest jedynie na wyraźne zalecenie lekarskie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość alkoholu lek Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry

Lek zawiera następuj ące składniki:

•    Sacharoza. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry. 15 ml leku zawiera 5,5 g sacharozy (cukru), co odpowiada około 0,46 jednostkom chlebowym. Należy to uwzględnić, jeśli pacjent stosuje dietę cukrzycową.

•    Zawiera 5% (obj.) alkoholu. W przypadku dawkowania zgodnego z zaleceniami jedna dawka (15 ml) zawiera 0,63 g alkoholu. Ryzyko szkodliwego działania może występować u pacjentów z chorobą wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, organiczną chorobą mózgu, u kobiet w ciąży

i karmiących piersią oraz u dzieci. Może wystąpić osłabienie lub nasilenie działania innych leków.

   Sód. 15 ml produktu zawiera 1,3 mmol (30 mg) sodu. Należy to uwzględnić, jeśli pacjent stosuje dietę niskosodową.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VICKS MEDEXPECTO O SMAKU MIODU I IMBIRU NA KASZEL MOKRY

Lek Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry należy przyjmować zgodnie z informacjami przedstawionymi w niniejszej ulotce.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, stosuje się następujące dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: zażywać 200 mg gwajafenezyny, tj. 15 ml (jedna miarka - do poziomu kreski) co 4 godziny. Stosować maksymalnie sześć razy na dobę.

Nie stosować dawek większych od zalecanych. Nie należy stosować syropu przed snem.

Sposób użycia

Wstrząsnąć butelkę przed użyciem.

Nacisnąć zakrętkę zabezpieczaj ącą przed otwarciem przez dzieci i obracać w kierunku wskazanym przez strzałkę.

Długość leczenia

Lek Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry można samodzielnie stosować nie dłużej niż przez 3-5 dni. Jeśli po tym okresie nie nastąpi istotna poprawa i utrzymuje się odkrztuszanie śluzu lub uporczywy kaszel, należy zasięgnąć porady lekarskiej, gdyż może to wskazywać na poważniejszą chorobę. Nie należy stosować leku Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry przez okres dłuższy niż dwa tygodnie.

Jeśli pacjent uważa, że lek Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry działa zbyt silnie lub za słabo, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry

Po łagodnym lub umiarkowanym przedawkowaniu mogą występować zawroty głowy, zaburzenia żołądka i jelit, nudności, wymioty lub zmniejszenie napięcia mięśniowego. W przypadku silnego przedawkowania może występować nadmierne pobudzenie, dezorientacja oraz depresja oddechowa. W takim przypadku należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. W przypadku długotrwałego stosowania gwajafenezyny w bardzo dużych dawkach rzadko donoszono o tworzeniu się kamieni w nerkach i drogach moczowych.

Pominięcie zastosowania dawki leku Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry

Nie należy stosować dawki podwójnej.

Przerwanie stosowania leku Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry

Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku ze względu na występuj ące działania niepożądane, powinien skonsultować z lekarzem możliwość ich złagodzenia. Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku, ponieważ jego działanie jest niezadowalaj ące, należy zapytać lekarza o możliwość zastosowania innych leków.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane przedstawiono z podziałem na następuj ące kategorie częstości występowania:

Bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

Często: u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często: u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadko: u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia żołądka i jelit

•    Rzadko: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, w tym nudności, wymioty lub biegunka. Zaburzenia układu immunologicznego

•    Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, które mogą mieć ciężki przebieg, takie jak trudności

w przełykaniu, obrzęk („opuchnięcie”) twarzy, warg, języka lub gardła, silne swędzenie z wysypką lub obrzękiem skóry, głęboka nieprzytomność (śpiączka), splątanie (dezorientacja), powolna praca serca (bradykardia), skurcz oskrzeli, trudności w oddychaniu (duszność), zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia) oraz wstrząs anafilaktyczny.

Tego rodzaju reakcje mogą być poprzedzone gorączką, zawrotami głowy, nudnościami, wymiotami, skurczami żołądka, zgagą lub bólem.

U pacjentów wrażliwych na lewomentol mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, w tym duszność.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek ciężkie działania niepożądane, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VICKS MEDEXPECTO O SMAKU MIODU I IMBIRU NA KASZEL MOKRY

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności po otwarciu: 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry

Substancją czynną leku jest gwajafenezyna (15 ml syropu zawiera 200 mg gwajafenezyny).

Inne składniki leku to:

sacharoza, glikol propylenowy, etanol 96%, sodu cytrynian, karmeloza sodowa, kwas cytrynowy bezwodny, makrogolu stearynian, aromat miodowo-imbirowy, aromat werbena, sodu benzoesan (E 211), poli(tlenek etylenu), sacharyna sodowa (E 954), lewomentol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry i co zawiera opakowanie

Lepki syrop o barwie żółtobrązowej.

120 ml, 180 ml syropu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

WICK Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Strasse 40-50

65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy

Wytwórca

Procter & Gamble Manufacturing GmbH

Sulzbacher Strasse 40-50

65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:    MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

Niemcy:    WICK Husten-Löser Sirup mit Honigaroma

Węgry:    GuaifenoMed Wick 200 mg/15 ml méz és gyömbér ízü szirup

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry

Charakterystyka Vicks medexpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry, 200 mg/15 ml, syrop

Substancja czynna: Guaifenesinum

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

15 ml syropu zawiera 200 mg gwajafenezyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

Żółto-brązowy, lepki syrop.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Działanie rozrzedzające śluz i ułatwiające wykrztuszanie w kaszlu w przebiegu:

-    przeziębień i chorób grypopodobnych,

-    ostrego zapalenia oskrzeli.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: zażywać 200 mg gwajafenezyny, tj. 15 ml (jedna miarka -do poziomu kreski) co 4 godziny.

Stosować maksymalnie 6 dawek na dobę.

Gwajafenezyny nie należy przyjmować przed snem.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry może być stosowany samodzielnie przez pacjentów nie dłużej niż 3-5 dni. Jeśli po tym okresie nie nastąpi istotna poprawa, a odkrztuszanie wydzieliny lub uporczywy kaszel utrzymują się, może to sugerować poważniejszą chorobę. W takim przypadku pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować produktu leczniczego Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry przez okres dłuższy niż dwa tygodnie.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na gwajafenezynę, lewomentol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W następujących przypadkach produkt leczniczy Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry należy stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka:

-    zaburzenie czynności nerek,

-    miastenia ciężka rzekomoporaźna,

-    przewlekły lub uporczywy kaszel w przebiegu astmy oskrzelowej, przewlekłego zapalenia oskrzeli, rozedmy płuc bądź z powodu palenia tytoniu,

-    ciężkie choroby żołądka i jelit.

Pacjenci z rzadkimi, dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancj ą fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy, galaktozy lub niedoborem sacharazy i izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry.

15 ml produktu zawiera 5,5 g sacharozy (cukru), co odpowiada około 0,46 jednostkom chlebowym. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Produkt leczniczy zawiera 5% (obj.) alkohol. W przypadku dawkowania zgodnego z zaleceniami, jedna dawka (15 ml) zawiera 0,63 g alkoholu. Ryzyko szkodliwego działania może występować u pacjentów z chorobą wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, organiczną chorobą mózgu, u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz u dzieci. Może wystąpić osłabienie lub nasilenie działania innych leków.

15 ml produktu zawiera 1,3 mmol (30 mg) sodu. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Brak zaleceń dotyczących dawkowania oraz wyników badań dotyczących stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 14 lat, dlatego też stosowanie produktu w tej grupie wiekowej nie jest zalecane.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry może nasilać działanie leków uspokajających i zwiotczających mięśnie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bezpieczeństwo stosowania gwajafenezyny w ciąży nie zostało całkowicie określone. Dane otrzymane z umiarkowanej liczby (1000 kobiet w ciąży) zastosowań produktu w okresie ciąży nie wskazują, że gwajafenezyna wywołuje wady rozwojowe lub działa szkodliwie na płód/noworodka.

Gwajafenezyna przenika do mleka matki. Bezpieczeństwo stosowania gwajafenezyny u kobiet karmiących piersią nie zostało całkowicie ustalone.

Jako środek ostrożności zaleca się unikanie stosowania tego produktu w ciąży i podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na zawartość alkoholu produkt leczniczy Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono z podziałem na następujące kategorie częstości występowania: Bardzo często (> 1/10)

Często (od > 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (od > 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (od > 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (> 1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: zaburzenia ze strony układu pokarmowego, w tym nudności, wymioty lub biegunka. Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: Reakcje nadwrażliwości, takie jak trudności w przełykaniu, obrzęk twarzy, warg, j ęzyka lub gardła, silne swędzenie z wysypką lub obrzękiem skóry, śpiączka, splątanie, bradykardia, skurcz oskrzeli, duszność, granulocytopenia i wstrząs anafilaktyczny.

Tego rodzaju reakcje mogą być poprzedzone przez gorączkę, zawroty głowy, nudności, wymioty, skurcze żołądka, zgagę lub ból.

U pacjentów uczulonych na lewomentol mogą wystąpić mogą reakcje nadwrażliwości, w tym duszność.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Po łagodnym lub umiarkowanym przedawkowaniu mogą występować zawroty głowy, zaburzenia żołądka i jelit, nudności, wymioty lub osłabienie napięcia mięśniowego.

Bardzo duże dawki mogą powodować objawy, takie jak: pobudzenie, splątanie oraz depresja oddechowa.

W przypadku długotrwałego stosowania gwajafenezyny w bardzo dużych dawkach rzadko donoszono o tworzeniu się kamieni w nerkach i drogach moczowych.

Leczenie

Objawowe. W razie konieczności wykonać płukanie żołądka i zastosować leczenie wspomagające.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki wykrztuśne.

Kod ATC: R05CA03

Gwajafenezyna jest eterem gwajakolu i glicerolu zaliczanym do grupy leków wykrztuśnych.

W badaniu u pacjentów z przewlekłym zapaleniem oskrzeli wykazano działanie zwiększające wydzielanie (objętość oraz rodzaj wydzieliny), a także ułatwiające odkrztuszanie wydzieliny i w znacznym stopniu zmniejszające częstość kaszlu.

W badaniu u pacjentów z przeziębieniem wykazano znaczne zmniejszenie dyskomfortu spowodowanego uczuciem obkurczenia dróg oddechowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym gwajafenezyny w dawce 600 mg u 3 osób, przeprowadzono badanie metodą chromatografii gazowej. Maksymalne stężenie we krwi wyniosło 1,4 mg/ml, a okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji - 1 godzinę. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek wydalanie gwajafenezyny jest spowolnione. Przemiany metaboliczne gwajafenezyny obejmują hydrolizę i utlenianie. Główne produkty metabolizmu u ludzi: O-demetylogwajafenezyna oraz hydroksygwaj afenezyna.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ostra toksyczność

LD50 po jednorazowym doustnym podaniu gwajafenezyny wynosi 6810 mg/kg masy ciała u myszy, 1510-3690 mg/kg mc. u szczurów (średnia z dwóch badań), 2550-3160 mg/kg mc. u królików (średnia z dwóch badań) i ponad 10 000 mg/kg mc. u psów.

Toksyczność przewlekła i podprzewlekła

W badaniach podostrej toksyczności obserwowano przeżywalność u szczurów w wieku ponad 90 dni po podaniu gwajafenezyny w doustnych dawkach do 2 000 mg/kg mc. Obserwowano przypadki tworzenia kamieni we wszystkich narządach układu moczowego.

Możliwe działanie mutagenne i rakotwórcze

Ze względu na brak badań dotyczących działania mutagennego i rakotwórczego u zwierząt, aktualnie nie można ustalić ryzyka tego rodzaju działań.

Toksyczność reprodukcyjna

Nie przeprowadzono wystarczających badań dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję produktu leczniczego Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry. W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego substancji czynnej leku (gwajafenezyny). Doświadczenie dotyczące stosowania u ludzi nie wskazuje na ryzyko zaburzenia rozwoju zarodka lub płodu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza, glikol propylenowy, etanol 96%, sodu cytrynian, karmeloza sodowa, kwas cytrynowy bezwodny, makrogolu stearynian, aromat miodowo-imbirowy, aromat werbena, sodu benzoesan (E 211), poli(tlenek etylenu), sacharyna sodowa (E 954), lewomentol, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Okres ważności po otwarciu: 3 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z oranżowego szkła typu III z zamknięciem z polipropylenu zabezpieczającym przed dostępem dzieci i miarką dozuj ącą z PP.

Wielkość opakowania: 120 ml, 180 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

WICK Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Strasse 40-50

65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

5

Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry