Imeds.pl

Vidotin 8 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Vidotin, 4 mg, tabletki Vidotin, 8 mg, tabletki

(tert-Butylamini perindoprilum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacj enta wystąpią j akielcolwiek obj awy niepożądane, w tym wszelkie obj awy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vidotin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vidotin

3.    Jak stosować lek Vidotin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vidotin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Vidotin i w jakim celu się go stosuje

Lek Vidotin należy do grupy leków nazwanych inhibitorami lconwertazy angiotensyny (inhibitorami ACE). Leki te działają poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi do organizmu.

Lek Yidotin stosuje się:

w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia);

w celu zmniejszenia ryzyka incydentów sercowych, takich jak zawał mięśnia sercowego, u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (stan, w którym zaopatrzenie mięśnia sercowego w krew jest zmniejszone lub zablokowane) lub u pacjentów, którzy przebyli już zawał mięśnia sercowego i (lub) zabieg chirurgiczny mający na celu poprawę ukrwienia mięśnia sercowego poprzez poszerzenie naczyń.

Dotyczy tylko tabletek o mocy 4 mg:

leczenie objawowej niewydolności serca (stanu, w którym serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vidotin Kiedy nie stosować leku Vidotin

jeśli pacjent ma uczulenie na peryndopryl lub na inne inhibitory ACE, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja nadwrażliwości z nagłym obrzękiem warg i twarzy, szyi, również z możliwym obrzękiem rąk i stóp lub z dusznością albo chrypką (obrzęk naczynioruchowy) po zastosowaniu inhibitora ACE;

jeśli obrzęk naczynioruchowy wystąpił u kogoś z rodziny lub u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek obrzęk naczynioruchowy z jakiejkolwiek przyczyny;

po 3 miesiącu ciąży (wskazane jest także unikanie stosowania leku Vidotin we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt Ciąża);

j eśli pacj ent ma cukrzycą lub zaburzenia czynności nerek i j est leczony lekiem obniżaj ącym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować sią z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Istnieje możliwość, że stosowanie leku Vidotin nie będzie odpowiednie lub będzie wymagana wzmożona kontrola. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Yidotin należy omówić to z lekarzem, jeśli:

u pacjenta stwierdzono zmniejszony lub zablokowany dopływ krwi do serca (stabilna choroba niedokrwienna serca);

u pacjenta stwierdzono powiększenie mięśnia sercowego lub zaburzenia dotyczące zastawek serca; u pacjenta stwierdzono zwężenie tętnicy zaopatrującej nerkę w krew (zwężenie tętnicy nerkowej); u pacj enta występuj e cukrzyca;

u pacjenta występują jakiekolwiek inne choroby nerek, wątroby lub serca;

pacjent poddawany jest dializoterapii lub niedawno przebył zabieg przeszczepienia nerki;

u pacjenta stosowana jest dieta z ograniczeniem soli, występują nasilone wymioty lub biegunka

albo pacjent przyjmuje leki zwiększające objętość moczu (leki moczopędne);

pacjent przyjmuje lit, stosowany w leczeniu manii lub depresji;

pacjent przyjmuje suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas;

pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego

ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Vidotin we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt Ciąża).

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Vidotin.”

Podczas stosowania leku Yidotin

Należy niezwłocznie poinformować lekarza jeśli wystani którykolwiek z następujących objawów:

Zawroty głowy po przyjęciu pierwszej dawki. U niewielkiego odsetka pacjentów po przyjęciu pierwszej dawki lub zwiększeniu dawki występują zawroty głowy, osłabienie, omdlenia i nudności.

Nagły obrzęk warg i twarzy, szyi, również możliwy obrzęk dłoni i stóp lub świszczący oddech albo chrypka. Stan taki nazywany jest obrzękiem naczynioruchowym. Może wystąpić w dowolnym momencie leczenia. Inhibitory ACE częściej powodują wystąpienie obrzęku naczynioruchowego u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Wysoka temperatura ciała, ból gardła lub owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej (mogą to być objawy infekcji spowodowanej zmniejszeniem liczby krwinek białych).

Zażółcenie skóry i białek oczu (żółtaczka), które może być objawem choroby wątroby.

Suchy kaszel utrzymujący się przez dłuższy czas. Donoszono o związku kaszlu ze stosowaniem inhibitorów ACE, lecz może on być także objawem chorób górnych dróg oddechowych.

Ból brzucha z lub bez nudności i wymiotów może być objawem choroby zwanej obrzękiem naczynioruchowym jelit, który został zaobserwowany u pacjentów przyjmujących tego typu leki (inhibitory ACE).

Na początku leczenia i (lub) podczas dostosowywania dawki mogą być konieczne częstsze wizyty kontrolne u lekarza. Nie należy opuszczać tych wizyt nawet jeśli pacjent czuje się lepiej. Lekarz określi częstość badań kontrolnych.

Aby zapobiec możliwym powikłaniom podczas stosowania leku Yidotin, należy o jego przyjmowaniu również poinformować lekarza, jeśli:

pacjent poddawany jest znieczuleniu i (lub) zabiegowi chirurgicznemu (również stomatologicznemu),

u pacj enta planowane j est leczenie maj ące na celu zmniej szenie obj awów alergicznych po użądleniu pszczół lub os (odczulanie),

u pacjenta wykonana zostanie hemodializa lub afereza cholesterolu LDL (usuwanie cholesterolu z organizmu za pomocą specjalnego urządzenia).

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 roku życia)

Lek Vidotin nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Lek Vidotin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy przyjmować leków wydawanych bez recepty bez konsultacji z lekarzem. Dotyczy to zwłaszcza:

preparatów stosowanych w leczeniu przeziębienia, zawierających jako substancje czynne pseudoefedrynę lub fenylefrynę;

leków przeciwbólowych, w tym preparatów złota oraz kwasu acetylosalicylowego (substancja

zawarta w wielu lekach przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, a także zmniejszających

krzepliwość krwi);

suplementów potasu;

substytutów soli zawierających potas.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Vidotin” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków, aby upewnić się, że stosowanie leku Vidotin w tym samym czasie jest bezpieczne:

inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi i (lub) niewydolności serca, w tym leki zwiększające ilość wydalanego moczu, również preparaty moczopędne (diuretyki); leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren lub amiloryd); suplementy potasu i substytuty soli zawierające potas;

leki stosowane w leczeniu cukrzycy (insulina lub leki doustne), zmniejszające stężenie cukru we krwi;

lit stosowany w leczeniu manii lub depresji;

leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, niepokój, schizofrenia lub inne psychozy;

allopurynol stosowany w leczeniu dny moczanowej;

leki immunosupresyjne stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych (np. reumatoidalnego zapalenia stawów) lub podawane po przeszczepieniu narządu; prokainamid stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca;

niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane w celu łagodzenia bólu, w tym aspiryna; leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsu lub astmy (np. efedryna, noradrenalina lub adrenalina);

leki rozszerzaj ące naczynia krwionośne, w tym azotany; heparyna (stosowana w celu zmniejszenia gęstości krwi).

Vidotin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Vidotin należy przyjmować przed posiłkiem w celu zmniejszenia wpływu pokarmu na działanie leku.

Spożywanie alkoholu podczas przyjmowania leku Vidotin może powodować zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie. Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w kwestii dopuszczalności spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka sądzi, że jest w ciąży (lub może zajść w ciąże).

Lekarz zwykle zaleci przerwanie stosowania leku Vidotin przed zajściem w ciążę lub od razu gdy pacjentka dowie się, że jest w ciąży i doradzi stosowanie innego leku zamiast leku Vidotin.

Lek Vidotin nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie powinien być stosowany, jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące, ponieważ lek ten na tym etapie może być szkodliwy dla dziecka.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią. Nie zaleca się stosowania leku Vidotin u matek karmiących piersią. Jeśli pacjentka zdecyduje się karmić piersią, szczególnie jeśli dziecko jest noworodkiem, lub urodziło się jako wcześniak, lekarz może wybrać inne leczenie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Vidotin zwykle nie wpływa na koncentrację, ale u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub osłabienie z powodu niskiego ciśnienia krwi, szczególnie na początku leczenia lub podczas stosowania leczenia skojarzonego z innym lekiem w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi. Jeśli u pacjenta występują takie objawy, wówczas zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.

Lek Vidotin zawiera laktozę

Tabletki zawierają laktozę jednowodną. Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Vidotin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi: zazwyczaj stosowana dawka początkowa i podtrzymująca wynosi 4 mg raz na dobę. Po miesiącu stosowania dawkę można zwiększyć do 8 mg na dobę, w zależności od reakcji na leczenie. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 mg raz na dobę.

Dotyczy tylko tabletek o mocy 4 mg!

Niewydolność serca: zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 2 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć maksymalnie do 4 mg raz na dobę. Leczenie niewydolności serca odbywa się pod ścisłym nadzorem lekarza, zawsze należy postępować według zaleceń lekarza.

Stabilna choroba niedokrwienna serca: zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę. Po 2 tygodniach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 8 mg raz na dobę. Zależy to od reakcji na leczenie.

Dawki początkowa i podtrzymująca mogą być mniejsze od dawek zazwyczaj stosowanych i będą określone przez lekarza:

u pacjentów w podeszłym wieku; u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek;

u pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi nerek, w tym wysokim ciśnieniem tętniczym krwi spowodowanym zwężeniem tętnic dostarczających krew do nerek (nadciśnienie naczyniowo-nerkowe);

u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki zwiększające objętość wydalanego moczu (leki moczopędne);

u pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi serca, w tym ciężką niewydolnością serca; u pacjentów przyjmujących leki moczopędne, których nie można odstawić; u pacjentów przyjmujących leki rozszerzające naczynia krwionośne.

Lekarz może dostosować dawkę w zależności od wyniku leczenia i potrzeb pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Vidotin u dzieci i młodzieży. Z tego powodu nie zaleca się podawania tego leku u dzieci i młodzieży.

Metoda i droga podawania

Tabletkę(i) należy połknąć popijając szklanką wody, najlepiej codziennie o tej samej porze, rano, przed posiłkiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vidotin

W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Najbardziej prawdopodobnym objawem przedawkowania jest nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienie tętnicze). Inne możliwe objawy to: szybka lub wolna czynność serca, kołatanie serca, duszność, zawroty głowy, lęk i (lub) kaszel.

W przypadku wystąpienia znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego, pacjenta należy położyć z uniesionymi nogami, a jako zagłówka należy użyć wyłącznie małej poduszki.

Pominięcie zastosowania leku Vidotin

Ważne jest, aby lek przyjmować codziennie. W przypadku pominięcia jednej lub kilku dawek, należy je przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie o tym i następnie wrócić do normalnego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki i następną dawkę przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Vidotin

Po przerwaniu leczenia ciśnienie krwi może ponownie się zwiększyć, powodując ryzyko powikłań spowodowanych wysokim ciśnieniem tętniczym, w szczególności dotyczących serca, mózgu i nerek. Stan pacjentów z niewydolnością serca może pogorszyć się na tyle, że potrzebna będzie hospitalizacja. Z tego powodu w przypadku rozważania przerwania stosowania leku Vidotin, należy wcześniej skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia którychkolwiek z następujących objawów należy natychmiast przerwać zażywanie tabletek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem: obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu lub połykaniu, zawroty głowy lub omdlenia, przyspieszona lub nieregularna czynność serca. Są to objawy ciężkiej reakcji nazywanej obrzękiem naczynioruchowym, która może pojawić się w związku ze stosowaniem wszystkich leków należących do tej grupy (inhibitorów ACE). Może być konieczne leczenie doraźne lub hospitalizacja.

Działania niepożądane mogą występować:

bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów

często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów

niezbyt często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów

rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów

bardzo rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów

częstość nieznana: nie można ustalić na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: przypadki zmniejszenia ilości substancji zawartej w krwinkach czerwonych, odpowiedzialnej za transport tlenu w organizmie (hemoglobiny) i względnej ilości krwinek czerwonych we krwi (hematokrytu), znacznie zmniejszonej liczby płytek krwi (komórek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi) (trombocytopenia), znacznego zmniej szenia ilości krwinek białych (leukopenia), zmniejszenia liczby pewnego typu krwinek białych -granulocytów obojętnochłonnych (neutropenia) oraz przypadki braku krwinek białych pewnego typu -granulocytów (agranulocytoza) lub braku krwinek wszystkich typów (krwinek czerwonych, białych i płytek krwi - pancytopenia). U pacjentów z wrodzonym niedoborem jednego z enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej - G-6PDH) opisywano bardzo rzadkie przypadki niedokrwistości (niedostatecznej ilości krwinek czerwonych), będącej skutkiem rozpadu krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Nieznana: niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia)

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: zaburzenia i zmiany nastroju lub zaburzenia snu Zaburzenia układu nerwowego:

Często: bóle głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk lub stóp (parestezje)

Bardzo rzadko: splątanie

Zaburzenia oka:

Często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika:

Często: dzwonienie, brzęczenie lub inne wrażenia akustyczne w uszach (szum uszny)

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca (arytmia), ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna), zawał serca prawdopodobnie na skutek nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka

Zaburzenia naczyniowe:

Często: niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie tętnicze) i objawy związane z niedociśnieniem Bardzo rzadko: udar, prawdopodobnie na skutek nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka

Częstość nieznana: zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną Zaburzenia układu oddechowego:

Często: kaszel, skrócenie oddechu (duszność)

Niezbyt często: zwężenie dróg oddechowych na skutek skurczu mięśni (skurcz oskrzeli)

Bardzo rzadko: zapalenie płuc z gromadzeniem krwinek pewnego typu (granulocytów kwasochłonnych) w tkance płucnej (eozynofilowe zapalenie płuc), nieżyt błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność, biegunka i zaparcie Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej Bardzo rzadko: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry:

Często: wysypka, świąd

Niezbyt często: reakcja nadwrażliwości z nagłym obrzękiem twarzy, szyi, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani (z chrypąlub uczuciem duszenia się), prawdopodobnie także z obrzękiem rąk i stóp (obrzęk naczynioruchowy), pokrzywka

Bardzo rzadko: wysypka alergiczna w postaci różowo-czerwonych płaskich plam (rumień wielopo staciowy)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często: kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: pogorszenie czynności nerek Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często: niezdolność do uzyskania lub podtrzymania erekcji członka (impotencja)

Zaburzenia ogólne:

Często: osłabienie

Niezbyt często: nasilone pocenie się

Badania diagnostyczne:

Może wystąpić zwiększenie ilości produktów przemiany materii (mocznika i kreatyniny w surowicy) oraz zwiększenie stężenia potasu (hiperkaliemia), odwracalne po przerwaniu leczenia, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ciężką niewydolnością serca i wysokim ciśnieniem tętniczym krwi spowodowanym zwężeniem tętnic dostarczających krew do nerek (nadciśnienie naczyniowo-nerkowe). Opisywano rzadkie przypadki zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy (pomarańczowo-żółtego barwnika w żółci).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Yidotin

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vidotin

-    Substancją czynną jest peryndopryl z tert-butyloaminą.

Vidotin, 4 mg, tabletki:

Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 3,338 mg peryndoprylu.

Vidotin, 8 mg, tabletki:

Każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą co odpowiada 6,676 mg peryndoprylu.

-    Pozostałe składniki to:

celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jedno wodna, krzemionka hydrofobowa koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Vidotin i co zawiera opakowanie

Vidotin, 4 mg, tabletki:

Owalne, płaskie tabletki koloru białego. Tabletkę można podzielić na połowy. Po jednej stronie tabletki znajduje się linia podziału, po stronie przeciwnej wytłoczone jest oznaczenie C53.

Vidotin, 8 mg, tabletki:

Okrągłe, białe tabletki z oznaczeniem C54 wytłoczonym po jednej stronie.

Dostępne opakowania: 30 tabletek

Podmiot odpowiedzialny:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

Wytwórca:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

Gedeon Richter Ple. Gyomrói ul 19-21

1103 Budapeszt Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy się zwrócić do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Teł. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2014 ((logo podmiotu odpowiedzialnego)) ((farmakod))

z o.o.


jl' Pon‘atowsl<legol NIP: 529-16-56-994 REGON: 015228616

10-

9