+ iMeds.pl

Vinblastin-richter 5 mgUlotka Vinblastin-richter

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Vinblastin - Richter

5 mg

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Vinblastini sulfas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vinblastin-Richter i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vinblastin-Richter

3.    Jak stosować Vinblastin-Richter

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Vinblastin-Richter

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Vinblastin-Richter i w jakim celu się go stosuje

Winblastyna, substancja czynna leku, jest alkaloidem wyizolowanym z Catharantus roseus. Działa przeciwnowotworowo (cytostatycznie) poprzez hamowanie mitotycznego podziału komórek w stadium metafazy. Winblastyna zaburza prawidłowe podziały komórkowe i hamuje mitozę (podział komórki). Większe dawki wywołują wakuolizację (tworzenie się wodniczek) cytoplazmy. Winblastyna powoduje zwolnienie wbudowywania do komórek kwasu glutaminowego i argininy.

W badaniach mikroskopowych (mikroskop elektronowy) widoczne są zmiany degeneracyjne obejmujące mitochondria i jądro komórkowe. Winblastyna wywiera silny efekt przeciwnowotworowy w przypadku wielu białaczek u zwierząt i w przypadku przeszczepialnych guzów. Jest szczególnie skuteczna w raku Ehrlicha przebiegającym z wodobrzuszem.

Wskazania do stosowania:

Lek Vinblastin-Richter stosuje się w leczeniu następujących chorób:

Choroba Hodgkina (ziarnica złośliwa), wszystkie histopatologiczne podtypy i stadia kliniczne chłoniaków nieziarniczych, przewlekła białaczka limfatyczna, rak jąder. Niekiedy stosuje się w innych nowotworach nieoperacyjnych, ale reagują one na leczenie winblastyną rzadziej niż nowotwory wymienione powyżej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vinblastin-Richter

Kiedy nie stosować leku Vinblastin-Richter:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na winblastyny siarczan lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono leukopenię (zmniejszona liczba krwinek białych we krwi);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono infekcje bakteryjne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vinblastin-Richter, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność w czasie stosowania leku Vinblastin-Richter, ponieważ podanie dokanałowe oraz dooponowe może prowadzić do zgonu!

Lekarz zleci pacjentowi regularne kontrolowanie obrazu krwi obwodowej przed każdym wstrzyknięciem leku. Jeśli liczba leukocytów spadnie poniżej 3000 lekarz podejmie decyzję o przerwaniu terapii i profilaktycznie poda pacjentowi antybiotyki. Szczególną ostrożność należy zachować u osób, u których występuje leukopenia (zmniejszona liczba krwinek białych we krwi), małopłytkowość (zmniejszona liczba płytek krwi) lub upośledzona czynność wątroby, u osób starszych, w przypadku jednoczesnego lub wcześniejszego podawania cytostatyków (leków przeciwnowotworowych) lub zastosowania radioterapii.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania leku chorym z przerzutami nowotworowymi do szpiku, z niewydolnością wątroby, oraz pacjentkom w ciąży.

Przed podaniem leku lekarz upewni się, czy igła jest odpowiednio umiejscowiona w żyle. Podanie leku poza naczynie może spowodować miejscowy ból i martwicę. W takim przypadku lekarz natychmiast przerwie podawanie leku, a pozostałą dawkę leku poda pacjentowi do innej żyły. Podanie hialuronidazy w miejsce wynaczynienia może złagodzić dolegliwości.

Vinblastin-Richter może powodować powstanie nefropatii moczanowej (choroba nerek spowodowana zwiększonym stężeniem kwasu moczowego) i dlatego lekarz zleci następujące środki ostrożności: regularne oznaczanie stężenia kwasu moczowego w surowicy, jak również dostarczenie odpowiedniej ilości płynów koniecznej do zapewnienia prawidłowego przesączania kłębuszkowego (podstawowy proces powstawania moczu) oraz kontrolowanie objętości oddawanego moczu (może wystąpić zastój moczu spowodowany atonią pęcherza moczowego) i w razie konieczności zastosowanie odpowiedniej diurezy.

Lekarz może także zalecić podanie pacjentowi inhibitorów oksydazy ksantynowej (np. allopurynolu -leku stosowanego w leczeniu dny moczanowej).

W czasie stosowania leku nie należy podawać pacjentom żywych szczepionek.

Należy porozmawiać się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży konieczna jest zmiana dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby konieczna jest zmiana dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku

Osoby w starszym wieku są szczególnie podatne na wystąpienie neurotoksycznego działania leku (szkodliwe działanie leku na układ nerwowy) i dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas ustalania dawki indywidualnej w tej grupie pacjentów.

Vinblastin-Richter a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie wolno jednocześnie podawać winblastyny z lekami neurotoksycznymi takimi jak izoniazyd (lek stosowany w leczeniu i zapobieganiu gruźlicy), asparaginaza (lek stosowany w leczeniu ostrej białaczki).

Jednoczesne podanie z asparaginazą powoduje zwiększenie neurotoksyczności (szkodliwe działanie na układ nerwowy).

Ryzyko neurotoksyczności jest mniejsze, jeśli asparaginazę zastosuje się po winblastynie. Ryzyko uszkodzenia szpiku zwiększa się, gdy lek jest podawany z doksorubicyną (antybiotyk stosowany w leczeniu nowotworów) lub innymi lekami uszkadzającymi szpik.

W monoterapii lub jako jeden ze składników leczenia skojarzonego powoduje zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy, co może spowodować ostrą neuropatię (choroba nerek). Zaleca się równoczesne podawanie allopurynolu (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej) oraz zwiększenie

dostarczania organizmowi płynów.

Należy zachować ostrożność w czasie stosowania winblastyny z następującymi lekami:

•    mitomycyna C (może wystąpić ostra duszność i skurcz oskrzeli);

•    fenytoina - lek przeciwdrgawkowy (winblastyna może zmniejszać stężenie leków przeciwdrgawkowych w surowicy i w wyniku tego może zwiększać się ryzyko wystąpienia drgawek);

• leki hamujące metabolizm wątroby - leki hamujące aktywność cytochromu CYP3A (może wystąpić spowolnienie metabolizmu winblastyny i w wyniku tego zwiększenie toksycznego działania winblastyny).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek może być stosowany w czasie ciąży z zachowaniem środków ostrożności jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych (cytostatyków).

Stosowanie leku w ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a zastosowanie innego alternatywnego leku jest niemożliwe lub przeciwwskazane. Należy unikać podawania tego leku szczególnie w czasie pierwszego trymestru ciąży. Lekarz powinien rozważyć ryzyko zastosowania niewłaściwego leczenia u matki oraz ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u płodu.

Kobiety w okresie rozrodczym nie powinny zachodzić w ciążę w czasie przyjmowania leku Vinblastin-Richter. Zalecane są niehormonalne metody antykoncepcyjne.

Karmienie piersią

W czasie leczenia należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Vinblastin- Richter

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek wyłącznie do podawania dożylnego (podczas podawania leku należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia podania leku poza żyłę), podanie dokanałowe oraz dooponowe może prowadzić do zgonu!

Lek stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Lekarz z zachowaniem szczególnej ostrożności ustali indywidualną dawkę w zależności od stanu klinicznego pacjenta, wskazań terapeutycznych i liczby leukocytów (białe krwinki).

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku Vinblastin- Richter jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Objawy przedawkowania po zastosowaniu winblastyny są zależne od dawki. Dlatego po zastosowaniu dawki leku większej od zalecanej mogą wystąpić działania niepożądane w sposób nasilony. W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe.

Działania niepożądane po zastosowaniu winblastyny zależą od dawki. Dlatego też po zastosowaniu dawki większej od zalecanej, mogą wystąpić działania niepożądane w sposób nasilony. Głównym efektem zastosowania nadmiernej dawki winblastyny będzie zahamowanie czynności szpiku, które może być śmiertelne.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Vinblastin- Richter, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często: leukopenia (zmniejszona liczba białych krwinek we krwi), łysienie, zaparcia.

Działania niepożądane występujące niezbyt często: hiperurykemia (nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi), ostra nefropatia moczanowa (choroba nerek spowodowana zwiększonym stężeniem kwasu moczowego), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, małopłytkowość (zmniejszona ilość płytek krwi), bóle mięśniowe, nudności, wymioty, biegunka, niedokrwistość, brak łaknienia, zapalenie krtani, ototoksyczność (działanie toksyczne uszkadzające ucho wewnętrzne).

Działania niepożądane występujące rzadko: krwotoczne zapalenie błony śluzowej jelita cienkiego i okrężnicy, krwawiący wrzód trawienny, neurotoksyczność (zawroty głowy, podwójne widzenie, bóle głowy, depresja, parestezje - zaburzenia czucia, osłabienie), objawy związane z niedostatecznym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego.

Leczenie powinno zostać wstrzymane w przypadku pojawienia się objawów neurotoksyczności. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Vinblastin-Richter

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce ( 2°C do 8°C). Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Niezużytą część leku cytostatycznego oraz wszystkie przedmioty, które miały z nim kontakt (np. strzykawki, zestawy do przetoczeń) należy traktować jako odpady niebezpieczne!

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera Vinblastin-Richter

Fiolka (proszek)

- Substancją czynną leku jest winblastyny siarczan. Fiolka zawiera 5 mg winblastyny siarczanu. Ampułka (rozpuszczalnik) zawiera: sodu chlorek 45,00 mg, woda do wstrzykiwań do 5 ml.

Jak wygląda lek Vinblastin-Richter i co zawiera opakowanie

Opakowanie tekturowe zawiera: 5 lub 10 fiolek z liofilizatem i 5 lub 10 ampułek z rozpuszczalnikiem (sodu chlorek 0,9 % ) po 5 ml. Każda fiolka zawiera 5 mg winblastyny siarczanu.

Podmiot odpowiedzialny:

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi ut 19-21 1103 Budapeszt Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia.

Zalecane dawkowanie Dorośli:

Dawka początkowa:

Wstrzyknięcia dożylne raz w tygodniu, począwszy od dawki 0,1 mg/kg masy ciała (lub 3,7 mg/m2 powierzchni ciała); dawkę stopniowo zwiększa się o 0,05 mg/kg masy ciała (lub 1,8 do 1,9 mg/mpowierzchni ciała) do maksymalnej dawki tygodniowej 0,5 mg/kg masy ciała (lub 18,5 mg/mpowierzchni ciała). Dawki nie należy dalej zwiększać, jeśli liczba leukocytów zmniejszy się do 3000/mm3 .

Dawka podtrzymująca:

Dawka mniejsza o 0,05 mg/kg m.c. od maksymalnej dawki tygodniowej podawana co 7 do 14 dni lub alternatywnie dawka 10 mg podawana raz lub dwa razy w miesiącu aż do uzyskania remisji.

Dzieci:

Dawka początkowa:

Wstrzyknięcia dożylne raz w tygodniu, począwszy od dawki 2,5 mg/m2 powierzchni ciała, dawkę należy stopniowo zwiększać o 1,25 mg/m2 powierzchni ciała co tydzień aż do uzyskania maksymalnej dawki tygodniowej 7,5 mg/m2 powierzchni ciała. Dawki nie należy dalej zwiększać, jeśli liczba leukocytów zmniejszy się do 3000/mm3.

Dawka podtrzymująca:

Dawka mniejsza o 1,25 mg/m 2 od maksymalnej dawki tygodniowej podawana co 7 do 14 dni.

Sposób przygotowania roztworu winblastyny:

Substancję czynną w fiolce należy rozpuścić z użyciem rozpuszczalnika znajdującego się w załączonej ampułce.

Roztwór należy rozcieńczyć roztworem soli fizjologicznej. Zalecana objętość roztworu wynosi 10-20 ml. Świeżo przygotowany roztwór winblastyny można podawać w iniekcji dożylnej rozcieńczony w roztworze chlorku sodu 0,9% lub we wlewie do przewodu infuzyjnego chlorku sodu 0,9% w ciągu 1 minuty.

Dawki nie należy rozcieńczać w dużej ilości rozpuszczalnika (100 do 250 ml), albo podawać dożylnie przez dłuższy okres czasu (od 30 do 60 minut lub dłużej), gdyż często może spowodować to podrażnienie żyły i zwiększenie ryzyka wynaczynienia. Winblastyny nie należy podawać w kończynę z zaburzeniami krążenia (żylakowatość, zapalenie żył, naciekający nowotwór).

Winblastyny nigdy nie należy mieszać z żadnym innym lekiem ani rozpuszczać w roztworach, które mogłyby obniżyć lub podwyższyć dopuszczalne pH, mieszczące się w przedziale 3,5-5.

6

Vinblastin-Richter

Charakterystyka Vinblastin-richter

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VINBLASTIN - RICHTER, 5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 5 mg winblastyny siarczanu (Vinblastini sulfas) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Choroba Hodgkina (ziarnica złośliwa), wszystkie histopatologiczne podtypy i stadia kliniczne chłoniaków nieziarniczych, przewlekła białaczka limfatyczna, rak jąder. Niekiedy stosuje się w innych nowotworach nieoperacyjnych, ale reagują one na leczenie winblastyną rzadziej niż nowotwory wymienione powyżej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Należy zachować szczególną ostrożność podczas ustalania indywidualnej dawki w zależności od stanu klinicznego pacjenta, wskazań terapeutycznych i liczby leukocytów.

Dorośli:

Dawka początkowa:

Wstrzyknięcia dożylne raz w tygodniu, począwszy od dawki 0,1 mg/kg masy ciała (lub 3,7 mg/m2 powierzchni ciała); dawkę stopniowo zwiększa się o 0,05 mg/kg masy ciała (lub 1,8 do 1,9 mg/mpowierzchni ciała) do maksymalnej dawki tygodniowej 0,5 mg/kg masy ciała (lub 18,5 mg/m2 powierzchni ciała). Dawki nie należy dalej zwiększać, jeśli liczba leukocytów zmniejszy się do 3000/mm3 .

Dawka podtrzymująca:

Dawka mniejsza o 0,05 mg/kg mc. od maksymalnej dawki tygodniowej podawana co 7 do 14 dni lub alternatywnie dawka 10 mg podawana raz lub dwa razy w miesiącu, aż do uzyskania remisji.

Dzieci i młodzież:

Dawka początkowa:

Wstrzyknięcia dożylne raz w tygodniu, począwszy od dawki 2,5 mg/m2 powierzchni ciała, dawkę należy stopniowo zwiększać o 1,25 mg/m2 powierzchni ciała co tydzień aż do uzyskania maksymalnej dawki tygodniowej 7,5 mg/m2 powierzchni ciała. Dawki nie należy dalej zwiększać, jeśli liczba leukocytów zmniejszy się do 3000/mm2 .

Dawka podtrzymująca:

Dawka mniejsza o 1,25 mg/m2 od maksymalnej dawki tygodniowej, podawana co 7 do 14 dni.

Sposób podawania

Produkt leczniczy wyłącznie do podawania dożylnego (podczas podawania produktu leczniczego należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia podania poza żyłę). Podanie dokanałowe oraz dooponowe może prowadzić do zgonu!

Produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy regularnie kontrolować obraz krwi obwodowej przed każdym wstrzyknięciem leku. Jeśli liczba leukocytów spadnie poniżej 3000, należy przerwać terapię i profilaktyczne podać antybiotyki.

Szczególną ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Vinblastin-Richter należy zachować u osób, u których występuje leukopenia, małopłytkowość lub upośledzona czynność wątroby, u osób starszych, w przypadku jednoczesnego lub wcześniejszego podawania cytostatyków lub zastosowania radioterapii. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania produktu leczniczego pacjentom z przerzutami nowotworowymi do szpiku, z niewydolnością wątroby, oraz pacjentkom w ciąży. Przed podaniem należy upewnić się, czy igła jest odpowiednio umiejscowiona w żyle. Podanie poza naczynie może spowodować miejscowy ból i martwicę. W takim przypadku należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego, a pozostałą porcję podać do innej żyły. Podanie hialuronidazy w miejsce wynaczynienia może złagodzić dolegliwości. Vinblastin-Richter może powodować powstanie nefropatii moczanowej i dlatego należy regularnie oznaczać stężenie kwasu moczowego w surowicy, jak również dostarczyć odpowiednią ilość płynów konieczną do zapewnienia prawidłowego przesączania kłębuszkowego oraz kontrolować objętość oddawanego moczu (może wystąpić zastój moczu spowodowany atonią pęcherza moczowego) i w razie konieczności zastosować odpowiednią diurezę. Zaleca się także stosowanie inhibitorów oksydazy ksantynowej (np. allopurynol).

Kobiety w okresie rozrodczym nie powinny zachodzić w ciążę w czasie przyjmowania produktu leczniczego Vinblastin-Richter.

W czasie podawania produktu leczniczego należy stosować niehormonalne metody antykoncepcyjne.

W czasie stosowania produktu leczniczego nie należy podawać pacjentom żywych szczepionek.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Zabronione jest jednoczesne podawanie winblastyny z lekami neurotoksycznymi takimi jak izoniazyd, asparaginaza itp. Jednoczesne podanie z asparaginazą powoduje zwiększenie neurotoksyczności. Ryzyko neurotoksyczności jest mniejsze, jeśli asparaginazę zastosuje się po winblastynie. Ryzyko uszkodzenia szpiku zwiększa się, gdy produkt leczniczy jest podawany z doksorubicyną lub innymi lekami uszkadzającymi szpik.

Vinblastin-Richter stosowany w monoterapii lub jako jeden ze składników leczenia skojarzonego powoduje zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy, co może spowodować ostrą nefropatię. Zaleca się równoczesne podawanie allopurinolu oraz zwiększenie dostarczania organizmowi płynów (patrz punkt 4.4).

Powinno się zachować ostrożność w czasie stosowania winblastyny z następującymi lekami:

-    mitomycyna C (może wystąpić ostra duszność i skurcz oskrzeli);

- fenytoina (stężenie leków przeciwdrgawkowych w surowicy może się zmniejszyć i w wyniku tego może zwiększyć się ryzyko wystąpienia drgawek);

-    leki hamujące metabolizm wątroby - leki hamujące aktywność cytochromu z rodziny CYP3A (może wystąpić spowolnienie metabolizmu winblastyny i w wyniku tego zwiększenie toksycznego działania winblastyny).

Dzieci i młodzież

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono jedynie u pacjentów dorosłych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt leczniczy może być stosowany w czasie ciąży z zachowaniem środków ostrożności jak w przypadku innych cytostatyków.

Stosowanie produktu leczniczego w ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a zastosowanie innego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane.

W szczególności należy unikać podawania produktu leczniczego w czasie pierwszego trymestru ciąży. Lekarz powinien rozważyć ryzyko zastosowania niewłaściwego leczenia u matki oraz ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u płodu.

Karmienie piersią

W czasie leczenia produktem leczniczym Vinblastin-Richter należy przerwać karmienie piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Vinblastin-Richter nie wpływa na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały pogrupowane według układów i narządów,

których dotyczyły oraz częstości występowania, określonej w następujący sposób:

często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000).

Działania niepożądane występujące często: leukopenia, łysienie, zaparcia.

Działania niepożądane występujące niezbyt często: hiperurykemia, ostra nefropatia moczanowa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, małopłytkowość, bóle mięśniowe, nudności, wymioty, biegunka, niedokrwistość, brak łaknienia, zapalenie krtani, ototoksyczność.

Działania niepożądane występujące rzadko: krwotoczne zapalenie błony śluzowej jelita cienkiego i okrężnicy, krwawiący wrzód trawienny, neurotoksyczność (zawroty głowy, podwójne widzenie, bóle głowy, depresja, parestezje, osłabienie), objawy związane z niedostatecznym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego.

Leczenie powinno zostać wstrzymane w przypadku pojawienia się objawów neurotoksyczności.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Objawy przedawkowania po zastosowaniu winblastyny są zależne od dawki. Dlatego po zastosowaniu dawki leku większej od zalecanej mogą wystąpić nasilone działania niepożądane.

W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe. Działania niepożądane po zastosowaniu winblastyny są zależne od dawki. Dlatego też po zastosowaniu dawki większej od zalecanej, pacjenci mogą spodziewać się wystąpienia działań ubocznych w sposób nasilony. Głównym efektem zastosowania nadmiernej dawki winblastyny będzie zahamowanie czynności szpiku, które może być śmiertelne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki przeciwnowotworowe, alkaloidy Vinca i analogi Kod ATC: L01CA01

Badania in vitro

Winblastyna jest alkaloidem wyizolowanym z Catharantus roseus. Działa cytostatycznie poprzez hamowanie mitotycznego podziału komórek w stadium metafazy. Winblastyna zaburza lub hamuje mitozę. Większe dawki wywołują wakuolizację cytoplazmy. Winblastyna powoduje zwolnienie wbudowywania do komórek kwasu glutaminowego i argininy. W badaniach mikroskopowych (mikroskop elektronowy) widoczne są zmiany degeneracyjne obejmujące mitochondria i jądro komórkowe.

Winblastyna działa silnie przeciwnowotworowo w przypadku wielu białaczek u zwierząt i w przypadku przeszczepialnych guzów. Jest szczególnie skuteczna w raku Ehrlicha przebiegającym z wodobrzuszem. Podanie winblastyny w dawce 0,1 - 0,5 mg/kg masy ciała powoduje znaczące wydłużenie okresu przeżycia.

Badania in vivo

Przeciwnowotworowe działanie winblastyny zostało udowodnione w przypadku następujących guzów: myszy: NK/Ly z wodobrzuszem, guz lity Ehrlicha, guz Crockera przebiegający z wodobrzuszem, guz lity Crockera;

szczury: rak Guerina sc, mięsakorak Walkera i mięsak Yoshidy przebiegający z wodobrzuszem. Badania dotyczące 12 guzów udowodniły, że winblastyna najsilniej działa na raka Ehrlicha przebiegającego z wodobrzuszem. Produkt leczniczy działa nieznacznie słabiej na chłoniaka NK/Ly przebiegającego z wodobrzuszem. Udowodniono, że wśród guzów litych guz Yoshidy i Walkera jest najbardziej wrażliwy na winblastynę.

Guzy u myszy

VBL

% hamowania

chłoniak NK/Ly przebiegający z wodobrzuszem

93

rak Ehrlicha przebiegający z wodobrzuszem

100

Guzy u szczurów

rak Guerina s.c.

91

rak Walkera s.c.

75

mięsak Yoshidy przebiegający z wodobrzuszem

75

Działanie przeciwnowotworowe winblastyny na guzy

winblastyna

NK/Ly przebiegający z wodobrzuszem

+++

rak Ehrlicha przebiegający z wodobrzuszem

++++

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

U ludzi po podaniu dożylnym eliminacja winblastyny z surowicy ma przebieg trójfazowy, przy czym okres półtrwania dla poszczególnych faz wynosi odpowiednio: 4,5 min., 53 min. i 25 godzin. Winblastyna wiąże się z białkami osocza w 80%. Winblastyna jest wydalana w znacznym stopniu z żółcią, a około 30 % jest wydalane z moczem.

Badano również farmakokinetyczne właściwości winblastyny przy ciągłym wlewie dożylnym. Farmakokinetyka u szczurów, psów i ludzi

Badania farmakokinetyczne dotyczące winblastyny u szczurów (w teście radioimmunologicznym) Dwuwykładnikowa kinetyka winblastyny u szczurów

Produkt

leczniczy

Dawka

(mg/kg)

Pierwszo-wykładnikowy okres półtrwania

Drugo-

wykładnikowy okres półtrwania

Vinblastin-

Richter

0,6

0,51 ±0,15 0,51 ±0,06

7,5 ±2,8 5,7 ±0,1

Klirens i toksyczność winblastyny

Produkt

leczniczy

Klirens (1 h-1 kg-1) Szczur

LD50

(mg/kg)

LD10

(mg/kg)

Mysz

Szczur Mysz

Vinblastin-

Richter

1,2±0,4a 1,4b

2,9±1,5C 10,8 ± 1,5e

10,0d

a

b

c

d

e


rak Guerina cc

lity + iv. ±

mięsak Yoshidy

lity ++

iv. ++

rak Walkera

lity ++

iv. +


Średnie i standardowe odchylenie od wszystkich indywidualnych wyników Ocena na podstawie jednoczesnego dopasowania Todd et al.

Maral et al.

Nie określony

Klirens osocza dla klinicznych dawek u ludzi i ostrych i.v. LD5q dawek u myszy

Winblastyna

Klirens osocza (l/kg/h)

0,740

Tygodniowa dawka 2

kliniczna (mg/m )

8,0

LD50 (mg/kg)

10,0

Parametry farmakokinetyczne dla tygodniowych dawek klinicznych u ludzi

Produkt

leczniczy

Klirens (1 h"1

kg l)

Okres

półtrwania

(h)

Objętość

dystrybucji

(l/kg)

Tygodniowa dawka kliniczna 2

(mg/m )

Vinblastin-

Richter

0,74 ±0,32

24,8 ± 7,5

27,3 ± 14,9

8,0

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dawka LD50 u myszy wynosiła odpowiednio: 5,6 mg/kg po podaniu dootrzewnownym; 15 mg/kg po podaniu dożylnym, natomiast dawka LD50 u szczurów wynosiła odpowiednio: 2,2 mg/kg po podaniu dootrzewnowym; 3,0 mg/kg po podaniu dożylnym.

Wśród działań niepożądanych dotyczących układu krwiotwórczego największe znaczenia ma leukopenia, gdyż neutrofile zostają całkowicie zniszczone stosowaniem większych dawek produktu leczniczego Vinblastin-Richter. Może także pojawić się umiarkowana niedokrwistość i małopłytkowowść. W badaniach Rollanson et al. dotyczących efektu uszkodzenia tkanek wywoływanego przez winblastynę, autopsje wykonywane w 6-8 godzin po podaniu 10 mg winblastyny ujawniały poważne zmiany w komórkach nabłonka kłębuszków, w hepatocytach i w komórkach nabłonka jelita cienkiego. Powyższe obserwacje dowodzą, że u gryzoni może wystąpić toksyczne działanie alkaloidów różanecznika na wszystkie wyżej wymienione narządy i układy.

Toksykologia winblastyny

VBL mg/kg mc.

LD5Q mysz i.p. iv.

5,6

15,0

LD5q szczur i.p.

2,2

Dawki pomiędzy LD50 a LD99, obok znacznej utraty masy ciała, powodują ciężkie porażenie (pęcherza moczowego, kończyn dolnych), biegunkę, zanik śledziony. Zarówno ciężkość tych objawów, jak i częstotliwość śmiertelnych przypadków nasila się pomiędzy 7. a 8. dniem. Zazwyczaj dochodzi do procesów regeneracyjnych u zwierząt, które przeżyły.

Toksyczność winblastyny

LD ^ 5o

Mysz i.p

5,6

Mysz i.v.

15,0

Mysz p.o.

32,0

Szczur i.p.

2,2

Szczur i.v.

3,0

Królik i.v.

1,5

Dawka LD dla królika wynosi mniej niż 1 mg. Winblastyna jest silną trucizną o wąskim indeksie terapeutycznym. Dawka terapeutyczna i toksyczna jest bardzo podobna. Zwierzęta zatrute śmiertelną dawką giną w ciągu 72 godzin, głównie w wyniku ubytku szpiku. Objawy toksyczne można zahamować podaniem kwasu foliowego, ale tylko na krótki okres czasu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Winblastynę w postaci proszku do wstrzykiwań należy rozpuszczać jedynie w roztworze chlorku sodu 0,9%, do maksymalnej objętości 250 ml. Nie wolno jej mieszać z jakimkolwiek innym lekiem.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C do 8°C). Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Roztwór po odtworzeniu, patrz punkt 6.6.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka ze szkła oranżowego z proszkiem i ampułka ze szkła bezbarwnego z rozpuszczalnikiem w tekturowym pudełku.

5 fiolek z proszkiem + 5 ampułek z rozpuszczalnikiem po 5 ml 10 fiolek z proszkiem + 10 ampułek z rozpuszczalnikiem po 5 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Sposób przygotowania

Substancję czynną w fiolce należy rozpuścić z użyciem rozpuszczalnika znajdującego się w załączonej ampułce.

Roztwór należy rozcieńczyć roztworem soli fizjologicznej. Zalecana objętość roztworu wynosi 10-20 ml. Świeżo przygotowany roztwór winblastyny rozcieńczony w roztworze chlorku sodu 0,9% można podawać w iniekcji dożylnej lub we wlewie do przewodu infuzyjnego chlorku sodu 0,9% w ciągu 1 minuty.

Dawki nie należy rozcieńczać w dużej ilości rozpuszczalnika (100 do 250 ml), albo podawać dożylnie przez dłuższy okres czasu (od 30 do 60 minut lub dłużej), gdyż często może spowodować to podrażnienie żyły i zwiększenie ryzyka wynaczynienia. Winblastyny nie należy podawać w kończynę z zaburzeniami krążenia (żylakowatość, zapalenie żył, naciekający nowotwór).

Sposób usuwania pozostałości

Niezużyta część leku cytostatycznego oraz wszystkie przedmioty, które miały z nim kontakt (np. strzykawki, zestawy do przetoczeń) należy traktować jako odpady niebezpieczne!

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gedeon Richter Plc. Gyömröi ut 19-21 1103 Budapeszt Węgry

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1173

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31.10.1979 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 21.03.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Vinblastin-Richter