+ iMeds.pl

Vinorayne 10 mg/mlUlotka Vinorayne

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Vinorayne 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat)

Vinorelbinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vinorayne i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Vinorayne

3.    Jak stosować Vinorayne

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vinorayne

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vinorayne i w jakim celu się go stosuje

Vinorayne jest lekiem przeciwnowotworowym z grupy alkaloidów Vinca. Lek jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka płuc i raka piersi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vinorayne

Kiedy nie stosować leku Vinorayne

-    jeśli pacjent ma uczulenie na winorelbinę lub inny alkaloid z grupy Vinca lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku(wymienionych w punkcie 6).;

-    winorelbiny nie należy podawać we    wstrzyknięciu    do kręgosłupa;

-    jeśli u pacjenta występuje aktualnie    albo występowało    w ostatnim czasie ciężkie zakażenie lub

liczba białych krwinek jest znacznie zmniejszona (neutropenia),

-    jeśli u pacjenta jest znacznie zmniej szona liczba pewnych krwinek, tzw. płytek krwi,

-    u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji,

-    u kobiet w ciąży,

-    u kobiet karmiących piersią,

-    u pacjentów z ciężką chorobą wątroby,

-    jednocześnie ze szczepionką na żółtą febrę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vinorayne należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    jeśli w przeszłości występowała choroba serca, tzw. choroba niedokrwienna serca,

-    jeśli pacjent jest leczony naświetlaniami na powierzchni obejmującej wątrobę,

-    jeśli występują objawy przedmiotowe lub podmiotowe zakażenia (jak gorączka, dreszcze, ból gardła), należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza, który zaleci konieczne badania;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby,

-    jeśli pacjent otrzymuje szczepionki zawierające żywe drobnoustroje, np. doustną szczepionkę przeciwko polio lub szczepionkę przeciw gruźlicy;

-    ze względu na możliwość ciężkiego podrażnienia lub nawet owrzodzenia oka (rogówki), należy unikać bezwzględnie kontaktu leku z oczami. Jeśli doszło do kontaktu leku z oczami, należy natychmiast przemyć oczy solą fizjologiczną,

-    jeśli pacjent otrzymuje lek przeciwnowotworowy - mitomycynę C,

-    jeśli pacjent otrzymuje inne leki, opisane w punkcie „Stosowanie innych leków”, w tej ulotce.

U pacjentów pochodzących z Japonii występuje zwiększona częstość występowania choroby płuc.

Kobiety i mężczyźni w wieku rozrodczym podczas leczenia lekiem Vinorayne powinni stosować skuteczną antykoncepcję. Mężczyźni powinni unikać poczęcia dziecka podczas leczenia oraz do 6 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące) po zakończeniu leczenia.

Przed każdym podaniem winorelbiny będą wykonywane badania krwi. Jeśli wyniki badań będą nieprawidłowe, lekarz może zadecydować, że podanie leku będzie odłożone do czasu, aż wyniki badań będą zadowalające.

Vinorayne a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty, w tym lekach ziołowych. Dotyczy to zwłaszcza stosowania następujących leków:

-    jakichkolwiek leków wpływających na czynność szpiku kostnego, np. leków przeciwnowotworowych,

-    karbamazepiny, fenytoiny i fenobarbitalu (leków stosowanych w leczeniu padaczki),

-    antybiotyków, np. ryfampicyny, erytromycyny, klarytromycyny, telitromycyny,

-    leków zawierających dziurawiec (Hypericum perforatum),

-    ketokonazolu i itrakonazolu (leki przeciwgrzybicze),

-    leków przeciwwirusowych stosowanych w przypadku zakażenia HIV, np. rytonawiru (inhibitory proteazy HIV),

-    nefazodonu (leku przeciwdepresyjnego),

-    cyklosporyny i takrolimusu (leków zmniejszających czynność układu odpornościowego),

-    werapamilu, chinidyny (leki stosowane w chorobach serca),

-    innych leków przeciwnowotworowych, np. mitomycyny C, cisplatyny,

-    leków zmniejszających krzepliwość krwi, np. warfaryna,

-    szczepionki przeciwko żółtej febrze i innych szczepionek zawierających żywe drobnoustroje. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Winorelbina powoduje wady u płodu i nie należy jej stosować u kobiet w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym podczas leczenia oraz przez okres do 3 miesięcy po zakończeniu leczenia muszą stosować skuteczną antykoncepcję.

Nie wiadomo, czy winorelbina przenika do mleka kobiecego. W związku z tym należy przerwać karmienie piersią przed rozpoczęciem leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jednakże, należy zachować ostrożność, jeśli pacjent czuje, że jego stan ogólny nie pozwala na prowadzenie pojazdów lub wykonywanie czynności wymagających zwiększonej koncentracji.

Jednym z czynników, który może upośledzać zdolność do wykonywania tych czynności, jest działanie leku i jego działania niepożądane. Opis działań niepożądanych leku można znaleźć w punkcie 4. tej ulotki.

Aby znaleźć wskazówki dotyczące postępowania, należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w tej ulotce.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak stosować lek Yinorayne

3.


Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku u dorosłych wynosi 25 -30 mg/m2 powierzchni ciała na tydzień. Dawka zależy od stanu ogólnego pacjenta oraz innych, jednocześnie stosowanych leków.

Przed podaniem lek ten będzie rozcieńczony w roztworze do infuzji, np. roztworze chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworze glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Następnie lek będzie podany w powolnym wstrzyknięciu dożylnym przez 10 minut lub w postaci infuzji (kroplówki) dożylnej przez 20-30 minut. Po zakończeniu podawania leku w postaci powolnego wstrzyknięcia lub kroplówki, żyła, do której podawany był lek, będzie przepłukana roztworem izotonicznym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Yinorayne

Lek będzie podawany pacjentowi w szpitalu, więc jest mało prawdopodobne, że pacjent otrzyma zbyt małą lub zbyt dużą dawkę leku, jednakże w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie jakichkolwiek pytań należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Vinorayne może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poważne działania niepożądane - jeśli wystąpi jakikolwiek z podanych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza

Rzadko/mogą wystąpić u nie więcej niż ul na 1000 osób: ból w klatce piersiowej promieniujący do szyi lub ramienia (może wskazywać na ciężką chorobę serca).

Bardzo rzadko/mogą wystąpić u nie więcej niż ul na 10 000 osób: wysoka gorączka, której może towarzyszyć szybka czynność serca i trudności w oddychaniu (co może wskazywać na ciężkie zakażenie krwi).

Nie znana/częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: nagłe trudności z oddychaniem, świąd, obrzęk i zawroty głowy (co może wskazywać na ciężką reakcję alergiczną).

Te działania niepożądane są bardzo poważne. Pacjent może wymagać natychmiastowej pomocy medycznej.

Jeżeli po podaniu wstrzyknięcia lub infuzji wystąpi ból, zmiana koloru lub obrzęk w miejscu podania leku, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub pielęgniarkę. Lek może być podawany do żyły nieprawidłowo i może być konieczne przerwanie wstrzyknięcia lub infuzji.

Inne działania niepożądane - jeśli wystąpi jakikolwiek z podanych objawów, należy jak najszybciej poinformować lekarza

Bardzo często/mogą wystąpić u więcej niż ul na 10 osób: zmniejszenie liczby białych krwinek, co może spowodować większą skłonność do zakażeń. Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), która może powodować uczucie zmęczenia. Zapalenie jamy ustnej lub gardła. Nudności i wymioty. Zaparcie. Utrata włosów. Obrzęk, bolesność, ból i (lub) zaczerwienienie skóry w miejscu podawania leku. Uczucie mrowienia i drętwienia. Trudności związane z ruchami mięśni, jak utrata koordynacji mięśni, utrata odruchów, drżenie mięśni, niezdarność i osłabienie nóg.

Często/mogą wystąpić u nie więcej niż u1 na 10 osób: zakażenia (o różnym umiejscowieniu w organizmie). Gorączka. Reakcje uczuleniowe, obejmujące skórę lub płuca. Zmniejszenie krzepnięcia krwi, spowodowane małą liczbą krwinek nazywanych płytkami krwi. Biegunka. Osłabienie mięśni i uczucie zmęczenia. Ból o różnym umiejscowieniu, w tym ból stawów i mięśni oraz w miejscu guza.

Niezbyt często/mogą wystąpić u nie więcej niż u1 na 100 osób: nieprawidłowe odczucia pieczenia, świądu, mrowienia i drętwienia różnych części ciała. Trudności w oddychaniu lub nagła duszność. Wysokie lub niskie ciśnienie krwi. Uderzenia gorąca. Uczucie chłodu kończyn.

Rzadko/mogą wystąpić u nie więcej niż u1 na 1000 osób: ciężkie zmniejszenie ciśnienia krwi (mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenie). Niedrożność jelit, powodująca ból brzucha i wzdęcia. Zapalenie trzustki, powodujące różne objawy w tym ból/nabrzmienie brzucha i (lub) ból pleców. Uszkodzenia skóry i tkanek wokół miejsca podawania leku. Ogólne reakcje skórne. Zapalenie płuc.

Bardzo rzadko/mogą wystąpić u nie więcej niż u1 na 10 000 osób: nieprawidłowy rytm serca (szybkie lub nieregularne bicie serca).

Nie znana/częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: jadłowstręt (utrata apetytu). Zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego; objawy związane z tym zespołem to: zwiększenie masy ciała, nudności, wymioty, kurcze mięśni, dezorientacja i drgawki. Wysypka i drętwienie dłoni i (lub) podeszew stóp.

Mogą również wystąpić zmiany w składzie krwi i lekarz zaleci wykonanie badań, aby kontrolować te zaburzenia (zmniejszenie liczby białych krwinek, niedokrwistość i [lub] zmniejszenie liczby płytek krwi, zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia czynności nerek, zmiany stężenia pewnych składników mineralnych krwi).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vinorayne

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce). Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Vinorayne

-    Substancją czynną leku jest winorelbina, 10 mg/ml (w postaci winianu).

-    Pozostałe składniki to woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Vinorayne i co zawiera opakowanie

Lek Vinorayne, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat) jest przejrzystym, bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem.

Lek znajduje się w szklanym opakowaniu zwanym fiolką. Każdy 1 mililitr (ml) leku Vinorayne zawiera winian winorelbiny odpowiadający 10 miligramom (mg) winorelbiny.

Każda fiolka o pojemności 1 ml zawiera 10 mg winorelbiny.

Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 50 mg winorelbiny.

Dostępne opakowania: 1 fiolka lub 10 fiolek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire CV31 3RW, Wielka Brytania

Wytwórcy:

Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Wielka Brytania

Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH, 83512 Wasserburg, Niemcy

IVAX Pharmaceuticals s.r.o, Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava-Komárov, Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj członkowski

Nazwa produktu leczniczego

Dania

Vinorelbin Hospira

Holandia

Vinorelbine Hospira

Niemcy

Vinorelbin Hospira

Norwegia

Vinorelbin Hospira

Polska

Vinorayne

Portugalia

Vinorrelbina Hospira

Szwecja

Vinorelbin Hospira

Węgry

Vinorelbine Hospira

Włochy

Vinorelbina Hospira

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.06.2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia: Vinorayne, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Dane dotyczące bezpieczeństwa:

Należy postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi regulującymi używanie i utylizację produktów cytotoksycznych.

Należy stosować odpowiedni sprzęt ochronny, okulary ochronne, rękawice jednorazowego użytku, maskę i jednorazowy fartuch. Należy wytrzeć roztwór, który uległ wylaniu lub przeciekł.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu roztworu z gałkami ocznymi. W przypadku kontaktu roztworu z gałkami ocznymi, należy natychmiast dokładnie umyć oczy roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%). W przypadku wystąpienia podrażnienia należy skontaktować się z okulistą.

W przypadku kontaktu roztworu ze skórą, należy natychmiast dokładnie umyć skórę wodą.

Po przygotowaniu produktu do podania należy dokładnie umyć całą powierzchnię, na której przygotowywano roztwór, ręce oraz twarz. Niezużyty produkt oraz inne materiały pozostałe po przygotowaniu roztworu należy zniszczyć zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

TYLKO DO PODAWANIA DOŻYLNEGO. ROZCIEŃCZYĆ PRZED PODANIEM.


Niezgodności:

Do rozcieńczania produktu Vinorayne nie należy stosować roztworów o odczynie zasadowym (ryzyko wytrącania). Nie należy mieszać produktu Vinorayne z innymi produktami leczniczymi, poza izotonicznym roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworem glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Nie zachodzą interakcje pomiędzy produktem Vinorayne i opakowaniami z bezbarwnego szkła, workami z PCW lub octanu winylu oraz zestawami do infuzji wykonanymi z PCW.

Podawanie produktu:

Produkt Vinorayne należy podawać tylko dożylnie. Produkt Vinorayne może być podawany w powolnym pojedynczym wstrzyknięciu (bolus przez 6-10 minut), po rozcieńczeniu w 20-50 ml roztworu chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworem glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%) lub w krótkiej infuzji (20-30 minut) po rozcieńczeniu w 125 ml roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworem glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Po zakończeniu infuzji żyłę zawsze należy przepłukać, podając w infuzji co najmniej 250 ml izotonicznego roztworu.

Jest bardzo ważne, aby przed rozpoczęciem podawania dożylnego upewnić się, czy kaniula jest prawidłowo umieszczona w żyle. Jeśli produkt Vinorayne podczas podawania dożylnego przecieknie do otaczających tkanek, może wystąpić znaczące podrażnienie. W takim przypadku należy przerwać podawanie produktu, przepłukać żyłę roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%), a pozostały produkt należy podać do innej żyły. W przypadku wynaczynienia, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zapalenia żyły, należy podać dożylnie glukokortykosteroidy.

Przechowywanie i termin ważności:

Opakowanie przeznaczone do sprzedaży: przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Po rozcieńczeniu roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%), produkt gotowy do użycia w workach PCW i strzykawkach z polipropylenu, chroniony od światła, zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 8 dni w temperaturze od 2°C do 8°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie jest podany natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania produktu. Czas przechowywania produktu po rozcieńczeniu nie powinien przekraczać 24 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C, jeśli rozcieńczenie zostało wykonane w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

6

Vinorayne

Charakterystyka Vinorayne

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Yinorayne, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Winorelbina (Vinorelbinum), 10 mg/ml w postaci winianu winorelbiny.

Każdy 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg winorelbiny (w postaci winianu).

Każde 5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg winorelbiny (w postaci winianu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przejrzysty, bezbarwny lub jasnożółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Winorelbina jest wskazana w leczeniu:

-    niedrobnokomórkowego raka płuca (stopień zawansowania 3 lub 4);

-    w monoterapii raka piersi z przerzutami (stopień zaawansowania 4) u chorych, u których chemioterapia z antracykliną lub taksanem okazała się nieskuteczna lub byłaby nieodpowiednia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie do podawania w infuzji dożylnej.

Produkt leczniczy Vinorayne należy podawać we współpracy z lekarzem mającym znaczne doświadczenie w leczeniu cytostatykami.

Podpajęczynówkowe podawanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane i może być przyczyną zgonu.

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości, patrz punkt 6.6.

Produkt leczniczy Vinorayne może być podawany w powolnym pojedynczym wstrzyknięciu (bolusie, przez 5-10 minut), po rozcieńczeniu w 20-50 ml roztworu chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworu glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%) lub w krótkiej infuzji (20-30 minut) po rozcieńczeniu w 125 ml roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworu glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Po zakończeniu infuzji żyłę zawsze należy przepłukać, podając co najmniej 250 ml izotonicznego roztworu do infuzji.

Niedrobnokomórkowy rak płuca: w monoterapii dawka wynosi zazwyczaj 25-30 mg/m2 pc., podawanych raz na tydzień. W leczeniu wieloma chemioterapeutykami schemat leczenia jest określony protokołem. Można stosować zwykłą dawkę (25-30 mg/m2 pc.), ale częstość podawania należy zmniejszyć, np. dawka podawana w 1. i 5. dniu co 3 tygodnie lub dawka podawana w 1. i 8. dniu, co 3 tygodnie, w zależności od schematu dawkowania.

Rak piersi z przerzutami: zwykła dawka wynosi 25-30 mg/m2 pc., podawanych raz na tydzień. Maksymalna tolerowana dawka na jedno podanie: 35,4 mg/m2 pc.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Doświadczenie kliniczne nie wykazało istotnych różnic w zakresie wskaźnika odpowiedzi na leczenie u pacjentów w podeszłym wieku, nie można jednak wykluczyć większej wrażliwości u niektórych pacjentów z tej grupy. Wiek nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne winorelbiny.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Właściwości farmakokinetyczne winorelbiny nie zmieniają się u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Jednakże, ze względu na środki ostrożności, u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby zaleca się zmniejszenie dawki do 20 mg/m2 pc. oraz uważne monitorowanie parametrów hematologicznych (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego u dzieci, dlatego nie zaleca się podawania produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na winorelbinę lub inny alkaloid z grupy Vinca lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Podpajęczynówkowe podawanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane.

-    Liczba granulocytów obojętnochłonnych < 1500/mm3 lub ciężkie, aktualne lub niedawno przebyte zakażenie (w ciągu ostatnich 2 tygodni).

-    Liczba płytek krwi mniejsza niż 100 000/ mm3.

-    Ciąża (patrz punkt 4.6).

-    W trakcie leczenia winorelbiną należy przerwać karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby niezależne od procesu nowotworowego.

-    Kobiety w wieku rozrodczym niestosujące skutecznej antykoncepcji (patrz punkty 4.4 i 4.6).

-    Jednoczesne stosowanie szczepionki przeciwko żółtej febrze (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wyłącznie do podawania dożylnego.

Produkt leczniczy Vinorayne należy podawać wyłącznie pod kontrolą lekarza wykwalifikowanego w zakresie stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej.

Podczas leczenia należy prowadzić ścisłą kontrolę parametrów hematologicznych (przed każdą infuzją należy wykonać pomiar stężenia hemoglobiny, liczby leukocytów, granulocytów obojętnochłonnych i płytek krwi), ponieważ zahamowanie czynności układu krwiotwórczego stanowi główne ryzyko podczas leczenia winorelbiną.

•    Neutropenia, która się nie kumuluje i najniższą wartość (nadir) osiąga pomiędzy 7. a 14. dniem leczenia, ustępuje szybko, w ciągu 5-7 dni, jest głównym działaniem niepożądanym ograniczającym dawkę. Jeśli liczba granulocytów obojętnochłonnych jest mniejsza niż 1500/mm3 i (lub) liczba płytek krwi jest mniejsza niż 100 000/mm3, należy odłożyć leczenie aż do uzyskania prawidłowych wartości.

•    Jeśli u pacjenta występują objawy przedmiotowe lub podmiotowe zakażenia, należy zastosować odpowiednią diagnostykę.

•    Przypadki śródmiąższowej choroby płuc zgłaszano częściej w populacji japońskiej. Należy zachować szczególną ostrożność u tej populacji pacjentów.

•    Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (patrz punkt 4.8).

•    Nie jest znane znaczenie kliniczne zaburzeń eliminacji produktu leczniczego przez wątrobę. Najmniejsza dawka, stosowana u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby podczas badań farmakokinetycznych, wynosiła 20 mg/m2 pc.. Z tego względu, u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby zaleca się zmniejszenie dawki do 20 mg/m2 pc . i uważne monitorowanie parametrów hematologicznych (patrz punkty 4.2 i 5.2).

•    Nie należy stosować produktu leczniczego Vinorayne w leczeniu skojarzonym z radioterapią, jeśli pole naświetlań obejmuje wątrobę.

•    Należy unikać kontaktu produktu leczniczego Vinorayne z gałkami ocznymi. Istnieje ryzyko ciężkiego podrażnienia, a nawet owrzodzenia rogówki, jeśli produkt leczniczy zostanie rozproszony pod ciśnieniem. W takim przypadku należy natychmiast dokładnie umyć oczy roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) i skontaktować się

z lekarzem okulistą.

•    Produkty lecznicze silnie hamujące lub indukujące CYP3A4 mogą wpływać na stężenie winorelbiny; w związku z powyższym zaleca się ostrożność (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji). Nie zaleca się stosowania winorelbiny w skojarzeniu z fenytoiną (jak w przypadku leków cytotoksycznych) oraz itrakonazolem (jak w przypadku alkaloidów Vinca).

   Szczególnie przeciwwskazane jest stosowania tego produktu leczniczego w skojarzeniu ze szczepionką przeciwko żółtej febrze i nie zaleca się jednoczesnego stosowania z innymi szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje.

•    Informacje dotyczące ciąży, karmienia piersią i płodności - patrz punkt 4.6.

•    Należy zastosować działania profilaktyczne w celu uniknięcia skurczu oskrzeli - zwłaszcza podczas leczenia skojarzonego z mitomycyną C. Pacjentów ambulatoryjnych należy poinformować, że w przypadku wystąpienia duszności należy poinformować lekarza.

•    Ze względu na niewielkie wydalanie produktu leczniczego przez nerki, nie ma racjonalnego uzasadnienia farmakokinetycznego do zmniejszenia dawki produktu leczniczego Vinorayne u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcie wspólne dla wszystkich leków cvtotoksvcznvch

Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy, w przypadku chorób nowotworowych częste jest stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego. W przypadku chorób nowotworowych występuje duża zmienność międzyosobnicza dotycząca czynności układu krzepnięcia, a także możliwość występowania interakcji pomiędzy przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi i chemioterapią przeciwnowotworową. W związku z powyższym, jeśli zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu doustnych przeciwzakrzepowych produktów leczniczych, należy zwiększyć częstość wykonywania oznaczeń międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego (ang. International Normalised Ratio - INR).

•    Jednoczesne stosowanie przeciwwskazane

Szczepionka przeciwko żółtej febrze: ryzyko wystąpienia śmiertelnej, układowej choroby poszczepiennej.

•    Jednoczesne stosowanie nie zalecane

Stosowanie żywych, atenuowanych szczepionek (za wyjątkiem żółtej febry), patrz „Jednoczesne stosowanie przeciwwskazane”: ryzyko wystąpienia choroby układowej z możliwością zgonu pacjenta. Ryzyko jest większe u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami układu immunologicznego z powodu choroby podstawowej. Zaleca się stosowanie, jeśli istnieją, inaktywowanych szczepionek (Poliomyelitis) (patrz punkt 4.4).

Fenytoina: ryzyko zaostrzenia drgawek z powodu zmniejszenia wchłaniania fenytoiny z przewodu pokarmowego przez lek cytotoksyczny lub zmniej szenia skuteczności winorelbiny z powodu zwiększenia metabolizmu wątrobowego przez fenytoinę.

•    Jednoczesne stosowanie wymagające rozważenia

Cyklosporyna, takrolimus: należy wziąć pod uwagę możliwość nasilonej immunosupresji z ryzykiem rozrostu limfatycznego.

Interakcie specyficzne dla alkaloidów Vinca

   Jednoczesne stosowanie niezalecane

Itrakonazol: nasilenie neurotoksyczności alkaloidów Vinca, ze względu na zmniejszenie ich metabolizmu wątrobowego.

•    Jednoczesne stosowanie wymagające rozważenia

Mitomycyna C: zwiększone ryzyko występowania skurczu oskrzeli i duszności; w rzadkich przypadkach obserwowano śródmiąższowe zapalenie tkanki płucnej (pneumonitis) (patrz także punkty 4.4 i 4.8).

Alkaloidy Vinca są znanymi substratami dla P-glikoproteiny, dlatego ze względu na brak specyficznych należy zachować ostrożność w przypadku leczenia skojarzonego produktem leczniczymVinorayne z innymi produktami leczniczymi, silnie indukującymi to białko transportujące przez błony (np. ryfampicyna, fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, Hypericum perforatum).

Interakcie specyficzne dla winorelbiny

Jest prawdopodobne, że leczenie skojarzone winorelbiną i innymi produktami leczniczymi toksycznymi dla szpiku może zwiększać działania niepożądane hamowania czynności szpiku kostnego.

•    Ponieważ CYP3A4 jest głównym enzymem, biorącym udział w metabolizmie winorelbiny, leczenie skojarzone z produktami leczniczymi silnie hamującymi CYP3A4 (np. itrakonazol, ketokonazol, inhibitory proteazy HIV, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, nefazodon) może powodować zwiększenie stężenie winorelbiny we krwi, a leczenie skojarzone z produktami leczniczymi silnie indukującymi CYP3A4 (np.ryfampicyna, fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, Hypericum perforatum) może powodować zmniejszenie stężenie winorelbiny we krwi (patrz punkt 4.4).

•    Nie stwierdzono wzajemnych interakcji farmakokinetycznych, jeśli winorelbinę podawano w skojarzeniu z cisplatyną w kilku cyklach leczenia Jednakże, u pacjentów leczonych winorelbiną i cysplatyną częściej zgłaszano występowanie granulocytopenii, niż u pacjentów otrzymujących winorelbinę w monoterapii.

•    W jednym badaniu klinicznym fazy I z zastosowaniem winorelbiny podawanej dożylnie w skojarzeniu z lapatynibem sugerowano występowanie neutropenii stopnia 3/4. W tym badaniu zalecana dawka dożylnej postaci winorelbiny, stosowana w dniu 1. i 8. w 3-tygodniowym schemacie podawania wynosiła 22,5 mg/m2 pc. w skojarzeniu z lapatynibem w dawce 1000 mg na dobę. Należy zachować ostrożność w przypadku podawania takiego leczenia skojarzonego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane dotyczące stosowania winorelbiny u kobiet w ciąży są niewystarczające. W badaniach na zwierzętach wykazano działanie embriotoksyczne i teratogenne winorelbiny patrz punkt 5.3). W oparciu o wyniki badań u zwierząt oraz działanie farmakologiczne produktu leczniczego, istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości u płodu lub noworodka. Nie należy stosować winorelbiny podczas ciąży, chyba, że oczekiwane korzyści dla pacjentki zdecydowanie przeważają nad możliwym ryzykiem. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas leczenia, należy poinformować pacjentkę o ryzyku dla nienarodzonego dziecka i uważnie kontrolować przebieg ciąży. Należy rozważyć wykonanie badania genetycznego.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy winorelbina przenika do mleka kobiet karmiących. Nie przeprowadzono badań, danych dotyczących przenikania winorelbiny do mleka zwierząt. Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Vinorayne należy zaprzestać karmienia piersią.

Płodność

Winorelbina może mieć działanie genotoksyczne. W związku z powyższym zaleca się, aby mężczyźni leczeni produktem leczniczym Vinorayne i do 6 miesięcy (minimum 3 miesiące) po jego zakończeniu unikali spłodzenia dziecka. Przed rozpoczęciem leczenia należy uzyskać informację dotyczącą konserwacji nasienia, ponieważ po leczeniu winorelbiną istnieje możliwość wystąpienia trwałej niepłodności.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia oraz przez okres do 3 miesięcy po jego zakończeniu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednakże, ze względu na profil farmakokinetyczny, winorelbina nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się jednak zachowanie ostrożności u pacjentów leczonych winorelbiną, ze względu na niektóre działania niepożądane produktu leczniczego.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej podano działania niepożądane, które występowały częściej niż w pojedynczych przypadkach, z podziałem na klasyfikację narządową. Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano stosując następujący schemat: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych), zgodnie z częstością i klasyfikacją układów i narządów MedDRA.

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi było zahamowanie czynności szpiku kostnego z neutropenią, niedokrwistość, zaburzenia neurologiczne, działanie toksyczne na przewód pokarmowy z nudnościami, wymiotami, zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej i zaparciem, przemijające zwiększenie wyników testów wątrobowych, łysienie i miejscowe zapalenie żył.

Dodatkowe działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu podano zgodnie z klasyfikacją MedDRA z częstością występowania zdefiniowaną jako „nie znana”.

Szczegółowa informacja dotycząca działań niepożądanych:

Działania niepożądane opisano według klasyfikacji WHO (stopień 1=G1, stopień 2=G2, stopień 3=G3, stopień 4=G4, stopień 1-4=G1-4, stopień 1-2=G1-2, stopień 3-4=G3-4).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Często:    Zakażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze o różnym umiejscowieniu

Niezbyt często:

(układ oddechowy, moczowy, pokarmowy), o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, zazwyczaj odwracalne po zastosowaniu odpowiedniego leczenia.

Ciężka posocznica z niewydolnością innych narządów.

Posocznica.

Bardzo rzadko: Nie znana:

Powikłana posocznica z możliwością zgonu. Posocznica z neutropenią.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często:    Zahamowanie czynności szpiku, objawiające się głównie neutropenią (G3

Często:

24,3%; G4: 27,8%), ustępujące w ciągu 5 do 7 dni i nie kumulujące się w czasie. Niedokrwistość (G3-4: 7,4%).

Może wystąpić małopłytkowość (G3-4: 2,5%), ale rzadko o ciężkim przebiegu.

Nie znana:

Gorączka neutropeniczna, pancytopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Często:    Reakcje alergiczne (reakcje skórne, reakcje ze strony układu oddechowego)

Nie znana:

Ogólne reakcje alergiczne, takie, jak anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny lub reakcje typu anafilaktoidalnego.

Zaburzenia endokrynologiczne

Nie znana:    Nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ang. syndrome of

inappropriate diuretic hormone secretion - SIADH).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Rzadko:    Ciężka hiponatremia.

Bardzo rzadko:    Jadłowstręt.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często:    Zaburzenia neurologiczne (G3-4: 2,7%), utrata głębokich odruchów

Niezbyt często:

ścięgnistych. Osłabienie kończyn dolnych było opisywane po długotrwałym leczeniu.

Ciężkie parestezje z objawami czuciowymi i ruchowymi są niezbyt częste. Objawy te są zazwyczaj odwracalne.

Zaburzenia serca: Rzadko:

Choroba niedokrwienna serca (dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, czasem zakończony zgonem).

Bardzo rzadko:

Tachykardia, kołatanie lub zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia naczyniowe:

Niezbyt często:    Niedociśnienie, nadciśnienie, uderzenia gorąca i odczucie chłodu na

Rzadko:

obwodowych częściach ciała. Ciężkie niedociśnienie, zapaść.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często:    Podczas leczenia winorelbiną mogą wystąpić duszność i skurcz oskrzeli

Rzadko:

Zgłaszano występowanie śródmiąższowej choroby płuc (czasem zakończonej zgonem, zwłaszcza u pacjentów podczas leczenia skojarzonego winorelbiną i mitomycyną.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często:    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (G1-4: 15% jeśli winorelbina była

stosowana w monoterapii). Nudności i wymioty (G1-4: 30,4% i G3-4: 2,2%). Zastosowanie przeciwwymiotnych produktów leczniczych zmniejsza te działania niepożądane.Głównym objawem jest zaparcie (G3-4: 2,7%), rzadko postępuje ono do niedrożności porażennej jelita, jeśli winorelbina jest stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami (G3-4: 4,1%)

Często:    Może wystąpić biegunka, zazwyczaj łagodna do umiarkowanej.

Rzadko:    Niedrożność porażenna jelita; leczenie można wznowić, jeśli powróci

prawidłowa czynność jelit.

Opisywano występowanie zapalenia trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo często:    Opisywano przemijające zwiększenie wyników testów wątrobowych (G1-2)

bez objawów klinicznych (AspAT w 27,6% i AlAT w 29,3% przypadków).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często:    Podczas leczenia winorelbiną w monoterapii może wystąpić łysienie, zwykle

łagodne (G3-4: 4,1% jeśli winorelbina jest stosowana w monoterapii). Rzadko:    Podczas stosowania winorelbiny opisywano ogólne reakcje skórne.

Nie znana:    Zespół erytrodyzestezji dłoniowo - podeszwowej.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często:    Bóle stawów, w tym bóle żuchwy, bóle mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często:    Reakcje w miej scu podania mogą obejmować rumień, piekący ból,

przebarwienie żyły lub miejscowe zapalenie żyły (G3-4: 3,7%, jeśli winorelbina była stosowana w monoterapii).

U pacjentów leczonych winorelbiną występowało zmęczenie, osłabienie, rozsiane bóle, w tym bóle w klatce piersiowej oraz w miejscu guza.

Rzadko:    Obserwowano miejscową martwicę. Właściwe umieszczenie kaniuli

dożylnej lub cewnika i zapewnienie swobodnego przepływu przez żyłę może ograniczyć to działanie niepożądane.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie produktu leczniczego może spowodować ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego z gorączką i zakażeniem, opisywano również występowanie niedrożności porażennej jelita.

Antidotum

Nie jest znane specyficzne antidotum.

Postępowanie ratunkowe

Ponieważ nie ma swoistego antidotum w razie przedawkowania winorelbiny podanej dożylnie, w przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe, np.:

•    ciągłą kontrolę czynności życiowych i uważne monitorowanie pacjenta,

•    kontrolę morfologii krwi obwodowej każdego dnia, w celu obserwacji konieczności

•    przetoczenia krwi, podania czynników wzrostowych, oceny konieczności zastosowania intensywnej terapii i zminimalizowania ryzyka zakażenia,

•    czynności zapobiegawcze lub leczenie niedrożności porażennej,

•    kontrolę układu krążenia oraz czynności wątroby;

•    w przypadku powikłań spowodowanych zakażeniem może być konieczne zastosowanie antybiotyku o szerokim spektrum działania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe (alkaloidy Vinca), kod ATC: L01C A04 Winorelbina jest lekiem cytotoksycznym z grupy alkaloidów Vinca.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania winorelbiny u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone. Dane kliniczne uzyskane z dwóch jednoramiennych badań klinicznych fazy II, dotyczących zastosowania winorelbiny podawanej dożylnie w dawkach od 30 do 33,75 mg/m2 w dniach 1. i 8. co 3 tygodnie lub jeden raz w tygodniu przez 6 tygodni, co 8 tygodni u 33 i 46 pacjentów pediatrycznych z nawracającymi guzami litymi, w tym mięsakiem prążkowanokomórkowym, innymi mięsakami tkanek miękkich, mięsakiem Ewinga, tłuszczakomięsakiem, mięsakiem maziowym, włókniakomięsakiem, nowotworami ośrodkowego układu nerwowego systemu, kostniakomięsakiem, nerwiakiem, nie wykazały znaczącego działania klinicznego. Profil toksyczności było zbliżony do obserwowanego u dorosłych pacjentów (patrz punkt 4.2).

Winorelbina hamuje polimeryzację tubuliny i wiąże się ze szczególnym powinowactwem do mikrotubul w trakcie mitozy, wpływając na aksonalne mikrotubule tylko w dużym stężeniu. Indukcja spiralizacji tubuliny jest mniejsza, niż pod wpływem winkrystyny. Winorelbina blokuje mitozę w fazie G2-M, co powoduje obumarcie komórki w interfazie lub następnej mitozie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym, profil stężenia we krwi w zależności od czasu jest określony przez trójwykładniczą krzywą eliminacji. Końcowy okres półtrwania eliminacji wynosił średnio około 40 godzin. Klirens we krwi miał dużą wartość, był bliski przepływowi wątrobowemu i wynosił średnio 0,72 l/godz./kg (zakres: 0,32-1,26 l/godz./kg), podczas gdy objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym była duża, średnio 21,2 l/kg i wskazywała na intensywną dystrybucję do tkanek. Wiązanie z białkami osocza jest słabe (13,5%), ale wiązanie z komórkami krwi silne - zwłaszcza z płytkami krwi (78%).

Wykazano, że właściwości farmakokinetyczne po dożylnym podaniu winorelbiny są liniowe aż do dawki 45 mg/m2 pc.

Winorelbina jest metabolizowana głównie przez enzym CYP3A4, a jej głównym metabolitem jest 4-O-deacetylowinorelbina.

Wydalanie nerkowe jest małe (< 20% podanej dawki), a wydalana jest głównie substancja macierzysta.

Najważniejszą drogą eliminacji jest wydalanie z żółcią; dotyczy to zarówno metabolitu, jak i niezmienionej winorelbiny.

Nie badano wpływu zaburzeń czynności nerek na dyspozycję winorelbiny, niemniej jednak nie ma potrzeby zmniejszenia dawki, ze względu na niewielką eliminację przez nerki.

U pacjentów z przerzutami do wątroby zmiana klirensu winorelbiny była obserwowana tylko wtedy, gdy przerzuty obejmowały 75% lub więcej narządu. U 6 pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (bilirubina < 2 x górna granica normy [GGN] i aminotransferazy < 5 x GGN) oraz

u 8 pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (bilirubina > 2 x GGN i (lub) aminotransferazy > 5 x GGN), średnia wartość całkowitego klirensu była podobna, jak u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. Te dane nie mogą być jednak reprezentatywne dla pacjentów ze zmniejszoną możliwością eliminacji przez wątrobę, w związku z powyższym, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się zmniejszenie dawki i uważne monitorowanie parametrów hematologicznych (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Udokumentowano, że istnieje ścisła zależność pomiędzy ekspozycją we krwi a zmniejszeniem liczby leukocytów lub leukocytów wielojądrzastych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Właściwości mutagenne i działanie rakotwórcze

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach winorelbina indukowała aneuploidię i poliploidię. Można ocenić, że u ludzi winorelbina może również mieć działanie genotoksyczne (wywoływanie aneuploidii i poliploidii). Wyniki badań nad działaniem rakotwórczym u myszy i szczurów były negatywne, ale badano tylko małe dawki.

Badania toksycznego wpływu na rozmnażanie się i rozwój płodu

Podczas badań dotyczących wpływu na reprodukcję przeprowadzonych na zwierzętach działanie takie było obserwowane po podaniu dawek subterapeutycznych. Zaobserwowano toksyczny wpływ na zarodek i płód, taki jak zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego i opóźnienie kostnienia.

Działanie teratogenne (zlewanie się kręgów, brak żeber) było obserwowane po dawkach toksycznych dla matek. Dodatkowo, spermatogeneza oraz wydzielanie z gruczołu sterczowego i pęcherzyków nasiennych było zmniejszone, ale płodność u szczurów nie była zmniejszona.

Badania bezpieczeństwa stosowania

Badania farmakologiczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania przeprowadzone na psach i małpach nie wykazały żadnych działań niepożądanych na układ krążenia.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Vinorayne nie należy rozcieńczać roztworami o odczynie zasadowym (ryzyko wytrącania).

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Opakowanie przeznaczone do sprzedaży: 2 lata.

Okres ważności po rozcieńczeniu:

Po rozcieńczeniu roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworem glukozy w stężeniu 50 mg/ml (5%), roztwór gotowy do użycia w workach PCW lub strzykawkach z polipropylenu, chroniony od światła, zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 8 dni w temperaturze od 2°C do 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeśli roztwór nie jest podany natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania. Okres przechowywania nie powinien przekraczać 24 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba, że rozcieńczenie zostało wykonane w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Opakowanie przeznaczone do sprzedaży: Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce). Nie zamrażać. Przechowywać fiolkę w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła (typu I) z korkiem z gumy bromobutylowej, z systemem Onco-Tain® lub bez, z aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 1 ml, 10 x 1 ml, 5 ml, 10 x 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Czynności związane z przygotowaniem i podaniem produktu leczniczego Vinorayne może wykonywać tylko przeszkolony personel. W celu zachowania bezpieczeństwa należy stosować odpowiedni sprzęt, okulary ochronne, rękawice ochronne, maskę i jednorazowy fartuch.

Należy wytrzeć roztwór, który uległ wylaniu lub przeciekł.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu roztworu z gałkami ocznymi. W przypadku kontaktu roztworu z gałkami ocznymi należy natychmiast dokładnie umyć oczy roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%).

Po przygotowaniu roztworu do podania należy dokładnie umyć całą powierzchnię, na której przygotowywano roztwór, ręce oraz twarz.

Nie występują niezgodności pomiędzy produktem leczniczym Vinorayne i fiolkami ze szkła, workami z PCW lub z octanu winylu, zestawami do infuzji z PCW.

Roztwór Vinorayne może być podawany w powolnym pojedynczym wstrzyknięciu (bolus przez 10 minut), po rozcieńczeniu w 20-50 ml roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%) lub w krótkiej infuzji (20-30 minut) po rozcieńczeniu w 125 ml roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Po zakończeniu infuzji żyłę zawsze należy przepłukać, podając co najmniej 250 ml izotonicznego roztworu.

Roztwór Vinorayne należy podawać tylko dożylnie. Jest bardzo ważne, aby przed rozpoczęciem podawania dożylnego upewnić się, czy kaniula jest prawidłowo umieszczona w żyle. Jeśli roztwór Vinorayne podczas podawania dożylnego ulegnie wynaczynieniu do otaczających tkanek, może wystąpić znaczące, miejscowe podrażnienie. W takim przypadku należy przerwać podawanie roztworu, przepłukać żyłę roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%), a pozostały roztwór należy podać do innej żyły. W przypadku wynaczynienia, w celu zmniej szenia ryzyka wystąpienia zapalenia żyły, należy podać dożylnie glikokortykosteroidy.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Hospira UK Limited,

Queensway, Royal Leamington Spa,

Warwickshire CV31 3RW,

Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr: 12485

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

13.10.2006/17.04.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17.06.2014

11

Vinorayne