+ iMeds.pl

Vinorelbine strides 10 mg/mlUlotka Vinorelbine strides

Ulotka, dołączona, do opakowania: informacja, dla, użytkownika. Vinorelbine Strides, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Vinorelbinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

   Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vinorelbine Strides i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vinorelbine Strides

3.    Jak stosować lek Vinorelbine Strides

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vinorelbine Strides

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK VINORELBINE STRIDES I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Vinorelbine Strides jest stosowany w leczeniu raka, należy do grupy leków znanych jako alkaloidy barwinka.

Vinorelbine Strides jest stosowany w leczeniu niektórych postaci raka płuc i raka piersi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VINORELBINE STRIDES

Kiedy nie stosować leku Vinorelbine Strides

•    jeśli pacjent ma uczulenie na winorelbinę, inne alkaloidy barwinka lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta występuje lub niedawno występowało ciężkie zakażenie lub znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek (neutropenia),

•    jeśli u pacjenta występuje znaczne zmniejszenie liczby płytek krwi,

•    jeśli pacjentka jest w ciąży,

•    jeśli pacjentka karmi piersią (należy zaprzestać karmienia piersią podczas stosowania winorelbiny),

•    w przypadku kobiet w wieku rozrodczym, niestosujących skutecznej metody antykoncepcji,

•    jednocześnie ze szczepionką przeciw żółtej gorączce.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do podawania dożylnego i nie należy go podawać do rdzenia

kręgowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    u pacjenta występowała choroba serca, w tym związana z niedostarczaniem krwi do serca (choroba niedokrwienna serca, dławica piersiowa),

• pacjent otrzymuje radioterapię i obszar leczenia obejmuje wątrobę,

• u pacjenta występują oznaki i objawy sugerujące zakażenie (takie jak gorączka, dreszcze, zapalenie gardła), należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, który zleci wykonanie koniecznych badań,

•    u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby,

•    u pacjenta konieczne jest podanie szczepionki lub niedawno podano szczepionkę. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku żywych szczepionek atenuowanych, na przykład przeciw odrze, śwince, różyczce, polio, ospie i gruźlicy (BCG),

• pacjent przyjmuje lek przeciwnowotworowy mitomycynę C, fenytoinę, itrakonazol lub inny lek wymieniony w punkcie „Inne leki i Vinorelbine Strides”.

Lek Vinorelbine Strides nie może dostać się do oczu, ponieważ istnieje ryzyko ciężkiego podrażnienia oka, a nawet owrzodzenia rogówki. W takim wypadku należy przepłukać oko dużą ilością soli fizjologicznej i natychmiast skontaktować się z okulistą.

Mężczyźni i kobiety leczeni produktem Vinorelbine Strides powinni stosować skuteczną antykoncepcj ę podczas leczenia. Informacje podano w punkcie dotyczącym ciąży i karmienia piersią. Zarówno mężczyźni jak i kobiety powinni przeczytać zamieszczoną niżej informację dotyczącą ciąży i karmienia piersią.

Przed każdym podaniem leku Vinorelbine Strides pobierana będzie krew w celu zbadania jej składników. Jeśli wyniki badań są niezadowalaj ące, leczenie zostanie odłożone oraz zostaną przeprowadzone kolejne badania do czasu powrotu wyników do wartości prawidłowych.

Inne leki i Vinorelbine Strides

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to szczególnie ważne w przypadku przyjmowania następuj ących leków:

• innych leków wpływających na czynność szpiku kostnego, np. leków przeciwnowotworowych,

•    karbamazepiny, fenytoiny i fenobarbitalu (leki stosowane w padaczce),

•    antybiotyków, takich jak ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna,

• ziela dziurawca (Hypericum perforatum),

•    ketokonazolu i itrakonazolu (leki stosowane w zakażeniach grzybiczych),

•    leków przeciwwirusowych do leczenia zakażeń HIV np. rytonawir (inhibitory proteazy HIV),

•    nefazodonu (lek stosowany w leczeniu depresji),

• cyklosporyny i takrolimusu (leki zmniejszające aktywność układu odpornościowego),

•    werapamilu, chinidyny (leki stosowane w leczeniu chorób serca),

•    innych leków przeciwnowotworowych np. mitomycyny C, cisplatyny. W przypadku stosowania leku Vinorelbine Strides równolegle z mitomycyną C istnieje zwiększone ryzyko trudności z oddychaniem,

• leków rozrzedzających krew, np. warfaryna,

•    szczepionek (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Vinorelbine Strides nie powinien być stosowany w okresie ciąży, ponieważ może powodować ciężkie wady u płodu.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia i przez 3 miesiące po jego zakończeniu. W razie zajścia w ciążę powinny natychmiast o tym poinformować lekarza. Jeśli kobieta jest w ciąży lub zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Vinorelbine Strides, zaleca się wykonanie badań genetycznych.

Mężczyźni podczas leczenia lekiem Vinorelbine Strides i przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia powinni unikać poczęć dzieci. Istnieje również ryzyko, że leczenie lekiem

Vinorelbine Strides spowoduje niepłodność u mężczyzn, dlatego może być potrzebne poszukanie porady w celu przechowywania spermy przed rozpoczęciem leczenia.

Należy przerwać karmienie piersią przed rozpoczęciem leczenia lekiem Vinorelbine Strides, gdyż nie wiadomo, czy przenika on do mleka matki i nie będzie miał wpływu na dziecko.

Przed zażyciem jakiegokolwiek leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o poradę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednak nie oczekuje się niekorzystnego wpływu. Ze względu jednak na niektóre działania niepożądane leku, pacjenci leczeni winorelbiną powinni zachować ostrożność. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn w przypadku senności lub wszelkich innych objawów, które mogą zmniejszać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK VINORELBINE STRIDES

Lek Vinorelbine Strides będzie podawany pod kontrolą lekarza specjalizującego się w tego typu leczeniu.

Dawkowanie zależy od schorzenia, w którym ma być zastosowane leczenie, odpowiedzi pacjenta na leczenie i innych podawanych leków. Przed, podczas i po leczeniu pacjenta jego ogólny stan zdrowia i odpowiedź na leczenie będą dokładnie obserwowane.

Zwykle stosowana dawka winorelbiny wynosi 25 do 30 mg na m2 powierzchni ciała, raz w tygodniu.

Lek powinien być rozcieńczony roztworem chlorku sodu lub glukozy i podawany dożylnie we wstrzyknięciu przez 6 do 10 minut lub w postaci infuzji (wlew kroplowy) przez 20 do 30 minut. Po podaniu roztworu leku zostanie podany roztwór chlorku sodu w celu przepłukania żyły.

Dawka może zostać zmniejszona w przypadku poważnych problemów z wątrobą.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci nie zostały ustalone.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vinorelbine Strides

Ponieważ lek będzie podawany w szpitalu, jest mało prawdopodobne, aby został podany w za małej lub zbyt dużej ilości, należy jednak powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli coś u pacjenta budzi niepokój.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość:

Bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów.

Często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów.

Niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów.

Rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów.

Bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów.

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Ciężkie działania niepożądane - jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy natychmiast zwrócić się do lekarza:

Często: Ból w klatce piersiowej.

Niezbyt często: Zwężenie dróg oddechowych (skurcz oskrzeli), duszność.

Rzadko: Dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej promieniujący w kierunku szyi lub ramienia). Zawał serca, choroba płuc.

Bardzo rzadko: Powikłana posocznica (zakażenie krwi).

Częstość nieznana: Ostra ogólnoustrojowa reakcja alergiczna (anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny).

Są to bardzo ciężkie działania niepożądane. Pacjent może pilnie potrzebować pomocy medycznej.

Inne działania niepożądane - jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy jak najszybciej zwrócić się do lekarza:

Bardzo często: Zmniejszenie liczby białych krwinek, które powoduje zwiększenie skłonności do występowania zakażeń. Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość), które może powodować zmęczenie. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej lub przełyku. Nudności i wymioty. Zaparcia i biegunka. Wypadanie włosów. Obrzęk, bolesność, ból i (lub) wysypka w miejscu wstrzyknięcia. Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby, utrata głębokich odruchów ścięgnistych. Osłabienie nóg.

Często: Bóle stawów, ból żuchwy, ból mięśni. Zwiększone stężenie kreatyniny (zmiany czynności nerek). Objawy zakażenia, np. gorączka, ból. Zmniejszenie liczby płytek krwi (ryzyko krwawienia). Zmęczenie, gorączka, osłabienie, ból w różnych częściach ciała, np. w miejscu występowania guza.

Niezbyt często: Ciężka posocznica (zakażenie krwi). Drętwienie (parestezje). Podwyższone ciśnienie krwi, obniżone ciśnienie krwi, nagłe uczucie gorąca i uczucie zimna w kończynach.

Rzadko: Zapalenie trzustki, porażenie jelit (niedrożność porażenna). Niskie stężenie sodu we krwi. Martwica w miejscu wstrzyknięcia. Zapaść wskutek niskiego ciśnienia krwi.

Bardzo rzadko: Zespół Guillaina-Barrego (zapalenie nerwów obwodowych, które może powodować osłabienie). Zaburzenia rytmu serca.

Częstość nieznana: Zmniejszenie liczby pewnego rodzaju białych krwinek, które może powodować gorączkę. Zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH). Jego objawy obejmują zwiększenie masy ciała, nudności, wymioty, skurcze mięśni, dezorientację i drgawki. Brak apetytu (anoreksja). Reakcje skórne.

Ponieważ mogą wystąpić zmiany dotyczące krwi, lekarz może zlecić pobranie krwi w celu kontroli zmian (zmniejszonej liczby białych krwinek, niedokrwistości i (lub) zmniejszonej liczby płytek krwi, wpływu na czynność wątroby lub nerek i równowagi elektrolitowej w organizmie).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VINORELBINE STRIDES

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po określeniu „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przed otwarciem:

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Fiolkę przechowywać w zewnętrznym pudełku tekturowym w celu ochrony przed światłem.

Po otwarciu:

Zawartość fiolki należy zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu fiolki.

Po rozcieńczeniu:

Po rozcieńczeniu roztworem fizjologicznym chlorku sodu lub roztworem glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%), stabilność fizyczna i chemiczna odtworzonego roztworu została potwierdzona przez 24 godziny w temperaturze 2 - 8°C i nieprzekraczającej 25°C w stężeniu od 0,5 mg/ml do 3,0 mg/ml.

Ze względów mikrobiologicznych lek należy zużyć natychmiast. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania roztworu przed użyciem ponosi użytkownik; w przypadku przechowywania w temperaturze 2-8°C okres przechowywania nie powinien przekraczać 24 godzin, chyba że rozcieńczenie odbywa się w warunkach aseptycznych kontrolowanych i potwierdzonych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vinorelbine Strides

Substancją czynną leku jest winorelbina. 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg winorelbiny, co odpowiada 13,85 mg winianu winorelbiny.

Każda fiolka 1 ml zawiera 10 mg winorelbiny w postaci winianu.

Każda fiolka 5 ml zawiera 50 mg winorelbiny w postaci winianu.

Pozostałe składniki to: woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Vinorelbine Strides i co zawiera opakowanie

Lek Vinorelbine Strides, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji to przezroczysty roztwór bezbarwny do żółtawego w fiolce z bezbarwnego szkła (typ I) z korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem i jasnoniebieskim zabezpieczeniem typu „flip off’

Wielkości opakowań:

1 x fiolka 1 ml 1 x fiolka 5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

Importer

Strides Arcolab Polska Sp.z.o.o. ul. Daniszewska 10 03-230 Warszawa Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Holandia (RMS)

Vinorelbine Strides 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Austria

Vinorelbin Strides 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

Belgia

Vinorelbine Strides 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Bułgaria

Vinorelbine Strides 10 mg/ml KoH^HTpaT 3a HH$y3HOHeH pa3TBop

Cypr

Vinorelbin Strides 10 mg/ml nuKvó ôiàkupa yia rcapaoKeup ôiakùpaxoç rcpoç éyxnan

Republika Czeska

Vinorelbin Strides 10 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Niemcy

Vinorelbin Strides 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

Dania

Vinorelbin Strides 10 mg/ml koncentrat til infusionsvaeske, oplosning

Estonia

Vinorelbin Strides 10 mg/ml

Grecja

Vinorelbin Strides 10 mg/ml nuKvó Siákupa yia rcapaoKeup ôiakùpaxoç rcpoç éyxuon

Finlandia

Vinorelbin Strides 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Francja

Vinorelbine Strides Arcolab International 10 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Węgry

Vinorelbin Strides 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Irlandia

Vinorelbine Strides 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Islandia

Vinorelbin Strides 10 mg/ml innrennslis^ykkni, lausn

Włochy

Vinorelbina Strides Arcolab International

Łotwa

Vinorelbine Strides 10 mg/ml koncentrâts infuziju škiduma pagatavošanai

Litwa

Vinorelbine Strides 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luksemburg

Vinorelbine Strides 10 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Malta

Vinorelbin Strides 10 mg/ml koncentrat ghal soluzzjoni ghall-infużjoni

Norwegia

Vinorelbin Strides 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

Polska

Vinorelbine Strides

Portugalia

Vinorelbina Strides

Rumunia

Vinorelbina Strides Arcolab International 10 mg/ml concentrat pentru solujie perfuzabilâ

Hiszpania

Vinorelbina Strides 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Szwecja

Vinorelbin Strides 10 mg/ml koncentrat till infusionsvàtska, losning

Słowacja

Vinorelbin Strides 10 mg/ml infúzny koncentrát

Słowenia

Vinorelbin Strides Arcolab 10 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Wielka Brytania

Vinorelbine 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Vinorelbine Strides, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Instrukcja użycia

LEK PRZECIWNOWOTWOROWY

Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących leku.

Przygotowanie leku do stosowania

Roztwory leków cytotoksycznych do wstrzykiwań może przygotowywać i podawać wyłącznie przeszkolony, specjalistyczny personel znający stosowane leki, w warunkach zapewniających ochronę środowiska, a w szczególności ochronę personelu mającego styczność z lekami. Niezbędne jest oddzielne miejsce do przygotowywania leku. W miejscu tym nie wolno palić, jeść ani pić. Personel musi być wyposażony w odpowiednie środki, czyli fartuchy z długimi rękawami, maski ochronne, czepki, gogle ochronne, jałowe rękawiczki jednorazowe, osłony ochronne na miejsce pracy i worki na odpady.

Strzykawki i zestawy do wlewu należy przygotowywać ostrożnie, aby nie dopuścić do wycieku (zaleca się stosowanie złączy Luera).

Rozlany lub wyciekający roztwór należy zetrzeć mając założone rękawice ochronne.

Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do ekspozycji pracownic w ciąży.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu roztworu z oczami. W razie kontaktu roztworu leku z oczami należy natychmiast, dokładnie przepłukać oczy dużą ilością roztworu soli fizjologicznej. W razie podrażnienia zwrócić się o poradę do okulisty.

W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć zanieczyszczone miejsce wodą.

Na koniec dokładnie oczyścić narażone miejsce oraz umyć dłonie i twarz.

Niezużyty lek lub odpady należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przygotowanie roztworu do infuzji

Nie ma niezgodności między lekiem Vinorelbine Strides a fiolkami szklanymi, workami z PVC, workami z octanu winylu i strzykawkami polipropylenowymi.

W przypadku polichemioterapii nie wolno mieszać leku Vinorelbine Strides z innymi lekami. Podawanie dooponowe jest przeciwwskazane.

Lek Vinorelbine Strides należy podawać wyłącznie we wlewie dożylnym.

Lek Vinorelbine Strides może być podawany w powolnym bolusie (przez 6-10 minut) po rozcieńczeniu w 20-50 ml fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub roztworu glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%) lub w krótkiej infuzji (20-30 minut) po rozcieńczeniu w 125 ml fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub roztworu glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Po zakończeniu podawania zawsze należy przepłukać żyłę, podając infuzję z co najmniej 250 ml roztworu izotonicznego.

Winorelbinę należy podawać wyłącznie dożylnie. Należy bezwzględnie upewnić się przed rozpoczęciem wlewu, że kaniula została właściwie wprowadzona do żyły. Jeśli winorelbina dostanie się do otaczaj ącej tkanki podczas wlewu dożylnego, może wystąpić znaczne podrażnienie. W takim

wypadku należy przerwać wlew, przepłukać żyłę roztworem chlorku sodu i podać pozostałą część dawki do innej żyły. W razie wynaczynienia należy podać dożylnie glikokortykosteroidy, aby zmniejszyć ryzyko zapalenia żyły.

Należy ostrożnie postępować z wydalinami i wymiocinami.

Przechowywanie

W opakowaniu do sprzedaży: Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Fiolkę przechowywać w zewnętrznym pudełku tekturowym w celu ochrony przed światłem. Nie stosować leku Vinorelbine Strides po upływie terminu ważności umieszczonego na etykiecie i pudełku po określeniu „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu

Zawartość fiolki należy zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu fiolki.

Po rozcieńczeniu: Po rozcieńczeniu roztworem fizjologicznym chlorku sodu lub roztworem glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%), stabilność fizyczna i chemiczna odtworzonego roztworu została potwierdzona przez 24 godziny w temperaturze 2 - 8°C i nieprzekraczającej 25°C w stężeniu od 0,5 mg/ml do 3,0 mg/ml.

Ze względów mikrobiologicznych lek należy zużyć natychmiast.

Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania roztworu przed użyciem ponosi użytkownik; w przypadku przechowywania w temperaturze 2-8°C okres przechowywania nie powinien przekraczać 24 godzin, chyba że rozcieńczenie odbywa się w warunkach aseptycznych kontrolowanych i potwierdzonych.

Usuwanie odpadów

Niezużyty lek lub odpady należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Vinorelbine Strides

Charakterystyka Vinorelbine strides

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNTCZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNTCZEGO

Vinorelbine Strides, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY T ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg winorelbiny, co odpowiada 13,85 mg winianu winorelbiny.

Każda fiolka 1 ml zawiera 10 mg winorelbiny w postaci winianu.

Każda fiolka 5 ml zawiera 50 mg winorelbiny w postaci winianu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Roztwór przezroczysty, bezbarwny do żółtawego; pH 3,3 - 3,8.

Produkt rozcieńczony: osmolarność rozcieńczonego produktu wynosi około 330 mOsm/l.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Winorelbina jest wskazana w leczeniu:

-    III lub IV stadium niedrobnokomórkowego raka płuca.

-    W monoterapii u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi (w stadium IV), jeśli stosowanie chemioterapii z użyciem antracyklin i taksanu nie powiodło się lub jest niewskazane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie do podawania w infuzji dożylnej.

Produkt leczniczy Vinorelbine Strides należy podawać pod kontrolą lekarza mającego znaczne doświadczenie w leczeniu cytostatykami.

Podawanie wyłącznie dożylne po odpowiednim rozcieńczeniu.

Podawanie dooponowe winorelbiny może grozić śmiercią.

Instrukcje dotyczące stosowania i przygotowania produktu do użycia: patrz punkt 6.6.

Produkt leczniczy Vinorelbine Strides może być podawany w powolnym bolusie (przez 6-10 minut) po rozcieńczeniu w 20-50 ml fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub roztworu glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%) lub w krótkiej infuzji (20-30 minut) po rozcieńczeniu w 125 ml fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub roztworu glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%).

Po zakończeniu podawania zawsze należy przepłukać żyłę, podając infuzję z co najmniej 250 ml roztworu izotonicznego.

Niedrobnokomórkowy rak płuca

W monoterapii zwykle podaje się dawkę 25-30 mg/m2 pc., raz na tydzień. W polichemioterapii schemat leczenia jest określony protokołem. Można stosować zwykłą dawkę (25-30 mg/mpc.), ale częstość podawania należy zmniejszyć, np. dawka podawana 1. i 5. dnia co trzeci tydzień lub dawka podawana 1. i 8. dnia co trzeci tydzień, w zależności od schematu dawkowania.

Rak piersi z przerzutami

Zwykle podaje się dawkę 25-30 mg/m2 pc., raz na tydzień.

Maksymalna tolerowana dawka w jednym podaniu: 35,4 mg/m2 pc.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Na podstawie doświadczenia klinicznego nie stwierdzono istotnych różnic w przypadku pacjentów w podeszłym wieku w odniesieniu do odsetka odpowiedzi, jakkolwiek nie można wykluczyć większej wrażliwości u niektórych spośród tych pacjentów. Wiek nie ma wpływu na farmakokinetykę winorelbiny.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Farmakokinetyka winorelbiny nie zmienia się u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w stopniu umiarkowanym do ciężkiego. W ramach ostrożności zaleca się jednak zmniejszenie dawki do 20 mg/m2 pc. i dokładną kontrolę parametrów hematologicznych w przypadku pacjentów z ciężkim zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u dzieci

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci, dlatego nie zaleca się podawania produktu dzieciom.

4.3    Przeciwwskazania

•    Stwierdzona nadwrażliwość na winorelbinę lub inne alkaloidy barwinka bądź którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Liczba granulocytów obojętnochłonnych < 1500/mm3 lub ciężkie, trwające lub ostatnio przebyte zakażenie (w ciągu 2 tygodni).

•    Liczba płytek krwi < 100000/mm3

•    Ciąża (patrz punkt 4.6).

•    Karmienie piersią należy przerwać podczas leczenia winorelbiną (patrz punkt 4.6).

•    Kobiety w wieku rozrodczym niestosujące skutecznej antykoncepcji (patrz punkt 4.4 i 4.6).

•    Jednoczesne stosowanie szczepionki przeciw żółtej gorączce (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia Wyłącznie do podawania dożylnego.

Produkt leczniczy Vinorelbine Strides należy podawać pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii.

Leczenie powinno być prowadzone pod ścisłą kontrolą parametrów hematologicznych (określenie stężenia hemoglobiny, liczby leukocytów, granulocytów obojętnochłonnych i płytek krwi należy wykonać przed każdą nową infuzją), ponieważ zahamowanie czynności układu krwiotwórczego stanowi główne ryzyko podczas leczenia winorelbiną.

Głównym działaniem niepożądanym ograniczającym dawkę jest neutropenia. Działanie to się nie kumuluje i najniższą wartość (nadir) osiąga pomiędzy 7. a 14. dniem leczenia, ustępuje szybko w ciągu 5-7 dni. Jeśli liczba granulocytów obojętnochłonnych jest mniejsza niż 1500/mm3 i (lub) liczba płytek krwi jest mniejsza niż 100000/mm3, należy odłożyć leczenie aż do powrotu prawidłowych wartości.

Jeśli u pacjenta występują objawy obiektywne lub subiektywne przypominaj ące zakażenie, należy niezwłocznie wykonać badania.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

Farmakokinetyka winorelbiny nie zmienia się u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w stopniu umiarkowanym do ciężkiego. Informacje dotyczące dostosowania dawki u tej grupy pacjentów podano w punkcie 4.2.

Ze względu na niewielkie wydalanie przez nerki, nie ma podstaw farmakokinetycznych do zmniejszenia dawki winorelbiny u pacjentów z niewydolnością nerek.

Patrz punkt 4.2.

Nie należy stosować produktu leczniczego Vinorelbine Strides w leczeniu skojarzonym z radioterapią, jeśli pole napromieniania obejmuje wątrobę.

Szczególnie przeciwwskazane jest podawanie podczas leczenia szczepionki przeciw żółtej gorączce, a także innych żywych, atenuowanych szczepionek.

Leczenie skojarzone winorelbiną i silnymi inhibitorami lub induktorami CYP3A4 jest niezalecane (patrz punkt 4.5).

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego Vinorelbine Strides z oczami; istnieje ryzyko ciężkiego podrażnienia, a nawet owrzodzenia rogówki, jeśli produkt zostanie rozpylony pod ciśnieniem. W takim przypadku należy natychmiast przepłukać oczy roztworem chlorku sodu (0,9%) do wstrzykiwań i skontaktować się z okulistą.

Należy rozważyć podj ęcie działań profilaktycznych, aby uniknąć ryzyka skurczu oskrzeli -zwłaszcza w leczeniu skojarzonym z mitomycyną C. Pacjentów ambulatoryjnych należy poinformować, że w razie duszności należy poinformować lekarza.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje swoiste dla winorelbiny

   Jest prawdopodobne, że leczenie skojarzone winorelbiną i innymi produktami leczniczymi toksycznymi dla szpiku może zwiększać działania niepożądane hamowania czynności szpiku kostnego.

•    CYP3A4 jest głównym enzymem biorącym udział w metabolizmie winorelbiny, a leczenie skojarzone z produktami silnie indukującymi CYP3A4 (takimi jak fenytoina, fenobarbital, ryfampicyna, karbamazepina, Hypericum perforatum) lub hamuj ącymi (takimi jak

itrakonazol, ketokonazol, inhibitory proteazy HIV, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, nefazodon) może powodować, że ten izoenzym zaburzy stężenie winorelbiny (patrz punkt 4.4).

•    Vinorelbine Strides jest substratem dla P-glikoproteiny i leczenie skojarzone z innymi produktami, które hamują (np. rytonawirem, klarytromycyną, cyklosporyną, werapamilem, chinidyną) lub indukują (patrz lista produktów indukujących CYP3A4 podana powyżej) to samo białko transportowe może zaburzać stężenie winorelbiny. Należy zachować ostrożność w przypadku leczenia skojarzonego produktem leczniczym Vinorelbine Strides i lekami silnie modulującymi to białko transportujące przez błony.

•    Nie stwierdzono wzajemnych interakcji farmakokinetycznych, jeśli winorelbinę podawano w skojarzeniu z cisplatyną w kilku cyklach leczenia. Jednakże u pacjentów leczonych winorelbiną i cisplatyną występowanie granulocytopenii zgłaszano częściej niż u pacjentów otrzymuj ących winorelbinę w monoterapii.

Interakcje swoiste dla alkaloidów barwinka

   Stosowanie skojarzone, które należy uwzględnić:

Mitomycyna C: zwiększa się ryzyko skurczu oskrzeli i duszności; w rzadkich wypadkach stwierdzono śródmiąższowe zapalenie płuc.

Interakcje typowe dla wszystkich leków cytotoksycznych

Ze względu na zwiększone ryzyko zakrzepicy, w przypadku chorób nowotworowych częste jest stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego. Duża zmienność wewnątrzosobnicza dotycząca krzepnięcia krwi podczas chorób i możliwość występowania interakcji pomiędzy doustnymi produktami przeciwzakrzepowymi i chemioterapią przeciwnowotworową wymagaj ą, w przypadku podj ęcia decyzji o zastosowaniu doustnych produktów przeciwzakrzepowych, zwiększenia częstości wykonywania oznaczeń wskaźnika INR (ang. International Normalised Ratio).

•    Przeciwwskazane podawanie równoległe

szczepionka przeciw żółtej gorączce: potencjalne ryzyko śmiertelnej, ogólnoustrojowej choroby poszczepiennej (patrz punkt 4.3).

•    Niezalecane podawanie równoległe

Stosowanie żywych, atenuowanych szczepionek (poza szczepionką przeciw żółtej gorączce, patrz przeciwwskazane stosowanie równoległe) nie jest zalecane, ze względu na ryzyko choroby ogólnoustrojowej z możliwością zgonu pacjenta. Ryzyko jest zwiększone u pacjentów z istniejącą immunosupresją z powodu choroby podstawowej. Jeśli istnieje, należy stosować szczepionkę inaktywowaną (Poliomyelitis) (patrz punkt 4.4).

Fenytoina: Istnieje ryzyko zaostrzenia drgawek z powodu zmniejszenia wchłaniania żołądkowo-jelitowego fenytoiny przez winorelbinę.

•    Stosowanie skojarzone, które należy uwzględnić

Cyklosporyna, takrolimus: nadmierna immunosupresja z ryzykiem rozrostu limfatycznego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Podejrzewa się, że winorelbina podawana w okresie ciąży powoduje ciężkie wady wrodzone. Dane dotyczące stosowania winorelbiny u kobiet w ciąży są niewystarczające. W badaniach reprodukcji na zwierzętach winorelbina powodowała zgony zarodków i płodów i działała teratogennie (patrz punkt 5.3).

Nie należy stosować winorelbiny podczas ciąży: patrz punkt 4.3.

Kobiety w wieku rozrodczym w trakcie leczenia winorelbiną powinny stosować skuteczną antykoncepcję, a w przypadku zajścia w ciążę powinny poinformować lekarza.

Jeśli istnieje ważne wskazanie do stosowania winorelbiny w okresie ciąży, należy poinformować pacjentkę o ryzyku dla nienarodzonego dziecka i uważnie kontrolować przebieg ciąży.

Należy również rozważyć możliwość skorzystania z poradnictwa genetycznego.

Karmienie piersią

Nie jest wiadome, czy winorelbina przenika do mleka kobiet karmiących. Nie badano przenikania winorelbiny do mleka u zwierząt. Przed rozpoczęciem leczenia winorelbiną należy zaprzestać karmienia piersią.

Płodność

Winorelbina może mieć działanie genotoksyczne. Dlatego też doradza się mężczyznom, którzy są leczeni winorelbiną, aby zrezygnowali z poczęć dzieci w czasie trwania leczenia i do 6 miesięcy (minimum 3 miesiące) po jego zakończeniu. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować podczas leczenia i przez 3 miesiące po jego zakończeniu skuteczną metodę antykoncepcji. Po leczeniu winorelbiną istnieje ryzyko trwałej niepłodności, dlatego przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o ewentualnej możliwości konserwacji nasienia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednak biorąc pod uwagę profil farmakodynamiczny, winorelbina nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ze względu jednak na niektóre działania niepożądane leku, pacjenci leczeni winorelbiną powinni zachować ostrożność.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zgłaszane częściej niż sporadycznie wymieniono poniżej i uszeregowano według klasyfikacji układów i narządów oraz częstotliwości występowania. Częstość definiuje się w sposób następujący: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10000), według konwencji MedDRA dotyczącej częstości oraz klasyfikacji układów i narządów.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi produktu są zahamowanie czynności szpiku kostnego z neutropenią, niedokrwistość, zaburzenia neurologiczne, toksyczność wobec przewodu pokarmowego z nudnościami, wymiotami, zapaleniem jamy ustnej i zaparciami, przemijające zwiększenie parametrów czynnościowych wątroby, łysienie i miejscowe zapalenie żyły.

Uwzględniono dodatkowe działania niepożądane na podstawie doniesień po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgodnie z klasyfikacją MedDRA (częstość nieznana)

Szczegółowe informacje dotyczące działań niepożądanych

Działania podano korzystając z klasyfikacji WHO (stopień 1=G1; stopień 2=G2; stopień 3=G3; stopień 4=G4; stopień 1-4=G1-4); stopień 1-2=G1-2; stopień 3-4=G3-4).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często: Zakażenie bakteryjne, wirusowe lub grzybicze o różnym umiejscowieniu (układ oddechowy, moczowy, pokarmowy), w stopniu łagodnym do umiarkowanego, zazwyczaj ustępujące po zastosowaniu odpowiedniego leczenia.

Niezbyt często: ciężka posocznica z innymi zaburzeniami czynności układu pokarmowego.

Bardzo rzadko: Powikłana posocznicza, niekiedy prowadząca do śmierci.

Częstość nieznana: Posocznica z neutropenią.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Zahamowanie czynności szpiku kostnego prowadzące głównie do neutropenii (G3: 24,3%; G4: 27,8%), ustępujące po 5 do 7 dniach; brak kumulacji w czasie. Niedokrwistość (G3-4:

7,4%).

Często

Trombocytopenia (G3 - 4: 2,5%) - może wystąpić, ale rzadko ma charakter ciężki

Częstość nieznana: Gorączka neutropeniczna.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: Ogólne reakcje alergiczne, np. anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny lub reakcje typu anafilaktycznego.

Zaburzenia

endokrynologiczne

Częstość nieznana: Zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: Ciężka hiponatremia. Częstość nieznana: Brak łaknienia.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: Zaburzenia neurologiczne (G 3-4: 2,7%) w tym utrata głębokich odruchów ścięgnistych; osłabienie kończyn dolnych w przypadku długotrwałej chemioterapii.

Niezbyt często: Ciężkie parestezje z objawami. neuroczuciowymi i neuroruchowymi występują niezbyt często Bardzo rzadko: Zespół Guillaina-Barrégo.

Działania te są zazwyczaj odwracalne.

Zaburzenia serca

Rzadko: Choroba niedokrwienna serca (dławica piersiowa, zawał serca).

Bardzo rzadko: Tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: niedociśnienie, nadciśnienie, zaczerwienienie i uczucie zimna w kończynach.

Rzadko: Ciężkie niedociśnienie, zapaść.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: Podobnie jak w przypadku innych alkaloidów barwinka, podczas podawania produktu Vinorelbine Strides mogą wystąpić duszność i skurcz oskrzeli.

Rzadko: U niektórych pacjentów, którym podawano produkt Vinorelbine Strides w skojarzeniu z mitomycyną, stwierdzono śródmiąższową chorobę płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: Zapalenie iamv ustnej (Gl-4: 15% podczas monoterapii produktem Vinorelbine Strides); nudności i wymioty (G 1-2: 30,4% i G 3-4: 2,2%); leki przeciwwymiotne mogą zmniejszyć ich występowanie.

Głównym objawem są zaparcia (G 3-4: 2,7%), które rzadko przechodzą w porażenną niedrożność jelit w monoterapii produktem Vinorelbine Strides oraz (G3-4: 4,1%) w przypadku podawania produktu Vinorelbine Strides w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami.

Biegunka i zapalenie przełyku.

Rzadko: Porażenna niedrożność ielit; leczenie można wznowić po przywróceniu prawidłowej motoryki jelit; zgłaszano zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często: Zgłaszano przemijające zwiększenie parametrów czynnościowych wątroby (G 1-2) bez objawów klinicznych (AspAT u 27,6% i AlAT u 29,3%).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: Może wystąpić łysienie, zazwyczaj łagodne (G3-4: 4,1% w przypadku podawania produktu Vinorelbine Strides jako jedynego chemioterapeutyku).

Rzadko: W przypadku podawania produktu Vinorelbine Strides zgłaszano uogólnione reakcje skórne.

Częstość nieznana: Rumień dłoni i stóp.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: Ból stawów, w tym ból żuchwy i ból mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: Zwiększenie stężenia kreatyniny.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: Stany w miejscu podania mogą obejmować rumień, piekący ból, przebarwienie żyły i miejscowe zapalenie żyły (G 3-4: 3,7% w przypadku podawania produktu Vinorelbine Strides jako jedynego chemioterapeutyku).

Często: U pacjentów, którym podawano produkt Vinorelbine Strides, stwierdzano osłabienie, zmęczenie, gorączkę, ból o różnym umiejscowieniu, w tym ból w klatce piersiowej i ból w obrębie guza.

Rzadko: Rzadko obserwowano miejscową martwicę. Prawidłowe ułożenie kaniuli dożylnej lub cewnika i wstrzyknięcie w bolusie, po którym następuje obfite przepłukanie żyły po wstrzyknięciu, może ograniczyć te działania.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może doprowadzić do ciężkiego zahamowania czynności szpiku kostnego z gorączką i zakażeniem; obserwowano ponadto niedrożność porażenną jelita. Zaleca się leczenie podtrzymujące, takie jak przetoczenie krwi, podanie czynnika wzrostu i antybiotyków o szerokim spektrum działania. Nie jest znane antidotum.

Ponieważ nie istnieje specyficzne antidotum dla przedawkowania winorelbiny podanej dożylnie, w przypadku przedawkowania konieczne jest leczenie objawowe, np.

-    ciągła kontrola czynności życiowych i uważne monitorowanie pacjenta,

-    codzienna kontrola morfologii krwi obwodowej, aby spostrzec konieczność przetoczenia krwi, podania czynnika wzrostu i dostrzec konieczność zastosowania intensywnej terapii i zminimalizowania ryzyka zakażenia,

-    środki zapobiegawcze lub do leczenia niedrożności porażennej,

-    kontrola układu krążenia oraz czynności wątroby,

-    w przypadku powikłań spowodowanych zakażeniem może być konieczne zastosowanie antybiotyku o szerokim spektrum działania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: cytostatyki, alkaloidy Vinca i ich analogi, kod ATC: L01CA04 Vinorelbine Strides jest produktem leczniczym cytostatycznym z rodziny alkaloidów barwinka.

Winorelbina hamuje polimeryzację tubuliny i wiąże się preferencyjnie z mikrotubulami mitotycznymi, wpływając na aksonalne mikrotubule tylko w dużym stężeniu. Indukcja spiralizacji tubuliny jest mniejsza niż pod wpływem winkrystyny. Winorelbina blokuje mitozę w fazie G2-M, powodując śmierć komórki w interfazie lub następnej mitozie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Przeprowadzono ocenę parametrów farmakokinetycznych winorelbiny we krwi.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym jest duża, średnio 22,2 l.kg-1 (zakres: 7,5-39,7 l.kg-1), co wskazuje na znaczną dystrybucję do tkanek. Wiązanie z białkami osocza jest niewielkie (13,5%). Winorelbina wiąże się jednak w znacznym stopniu z komórkami krwi, szczególnie z płytkami krwi. 78% całkowitej winorelbiny związanej we krwi było związane z płytkami krwi, zaś 4,8% z limfocytami. Winorelbina jest w znacznym stopniu wychwytywana w płucach; na podstawie biopsji chirurgicznych płuc stwierdzono stężenie do 300-krotnie większe niż w surowicy. Nie stwierdzono winorelbiny w ośrodkowym układzie nerwowym.

Metabolizm

Wszystkie metabolity winorelbiny są wytwarzane przez izoenzym CYP 3A4 cytochromu P450, oprócz 4-O-deacetylowinorelbiny, wytwarzanej prawdopodobnie przez karboksyloesterazy. 4-O-deacetylowinorelbina jest jedynym metabolitem czynnym i głównym obserwowanym we krwi.

Koniugatów siarczanowych lub glukuronidowych nie stwierdzono.

Eliminacja

Średni okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji winorelbiny wynosi ok. 40 godzin. Eliminacja z krwi jest znaczna i zbliżona do przepływu krwi przez wątrobę; wynosi średnio 0,72 l.h-1.kg-1 (zakres: 0,32-1,26 l.h-1.kg-1).

Usuwanie przez nerki jest niewielkie (< 20% dawki podanej dożylnie) i dotyczy głównie związku macierzystego. Wydalanie z żółcią stanowi główną drogę eliminacji niezmienionej winorelbiny, stanowiącej główny wykrywany związek, oraz jej metabolitów.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Nie badano wpływu zaburzeń czynności nerek na farmakokinetykę winorelbiny. Pomimo to nie jest wskazane zmniejszenie dawki z powodu niewielkiego wydalania przez nerki.

Zaburzenia czynności wątroby

Jedno badanie dotyczyło wpływu zaburzeń czynności wątroby na farmakokinetykę winorelbiny u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do wątroby. W tym badaniu stwierdzono, że zmiany wystąpiły tylko w średnim klirensie winorelbiny, kiedy zajęte było powyżej 75% wątroby.

Ponadto przeprowadzono badanie fazy I farmakokinetyki z dostosowaniem dawki u pacjentów nowotworem z zaburzeniem czynności wątroby: u 6 pacjentów z zaburzeniami umiarkowanymi (bilirubina < 2 x norma i aminotransferazy < 5 x norma) leczonych dawką do 25 mg/m2 pc. i u 8 pacjentów z ciężkimi zaburzeniami (bilirubina > 2x norma i (lub) aminotransferazy > 5 x norma) leczonych dawką do 20 mg/m2 pc. Średni całkowity klirens w tych dwóch grupach był podobny do poziomu u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. Oznacza to, że farmakokinetyka winorelbiny nie zmienia się u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w stopniu umiarkowanym do ciężkiego. Dla zachowania ostrożności zaleca się jednak zmniejszenie dawki do 20 mg/m2 pc. i ścisłe monitorowanie parametrów hematologicznych u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby: patrz punkty 4.2 i 4.4.

Pacjenci w podeszłym wieku

Przeprowadzono badanie winorelbiny u pacjentów w podeszłym wieku (> 70 lat) z niedrobnokomórkowym rakiem płuc; stwierdzono, że wiek nie wpływa na farmakokinetykę winorelbiny. Ze względu jednak na osłabienie pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność zwiększając dawkę winorelbiny, patrz punkt 4.2.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Udokumentowano, że istnieje ścisła zależność pomiędzy ekspozycją krwi na winorelbinę a zmniejszeniem liczby leukocytów lub leukocytów wielojądrzastych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Właściwości mutagenne i działanie rakotwórcze

W badaniach przeprowadzonych u zwierząt winorelbina indukowała powstawanie aneuploidów i poliploidów. Można ocenić, że u ludzi winorelbina może również wykazywać działanie genotoksyczne (powstawanie aneuploidów i poliploidów). Wyniki badań nad działaniem rakotwórczym u myszy i szczurów były negatywne, ale badano tylko małe dawki.

Badania toksyczności reprodukcyjnej

Podczas badań dotyczących wpływu na reprodukcj ę przeprowadzonych u zwierząt działanie było obserwowane po podaniu dawek subterapeutycznych. Zaobserwowano toksyczny wpływ na zarodek i płód, taki jak zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego i opóźnienie kostnienia.

Działanie teratogenne (zlewanie się kręgów, brak żeber) było obserwowane po dawkach toksycznych dla matek. Ponadto spermatogeneza oraz wydzielanie gruczołu sterczowego i pęcherzyków nasiennych były zmniejszone, ale płodność u szczurów nie była zmniejszona.

Badania farmakologiczne dotyczące bezpieczeństwa

Badania farmakologiczne dotyczące bezpieczeństwa przeprowadzone u psów i małp nie wykazały żadnych działań niepożądanych na układ sercowo-naczyniowy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań.

6.2


Niezgodności farmaceutyczne

Leku Vinorelbine Strides nie należy rozcieńczać roztworami o odczynie zasadowym (ryzyko wytrącania).

Ponieważ nie przeprowadzono badań zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Oryginalne opakowanie 2 lata

Po pierwszym otwarciu

Zawartość fiolki należy zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu fiolki.

Okres ważności po rozcieńczeniu

Po rozcieńczeniu roztworem fizjologicznym chlorku sodu lub roztworem glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%), stabilność fizyczna i chemiczna odtworzonego roztworu została potwierdzona przez 24 godziny w temperaturze 2 - 8°C i nieprzekraczającej 25°C w stężeniu od 0,5 mg/ml do 3,0 mg/ml.

Ze względów mikrobiologicznych produkt należy zużyć natychmiast.

Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania roztworu przed użyciem ponosi użytkownik; w przypadku przechowywania w temperaturze 2-8°C okres przechowywania nie powinien przekraczać 24 godzin, chyba że rozcieńczenie odbywa się w warunkach aseptycznych kontrolowanych i potwierdzonych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

W opakowaniu do sprzedaży

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce). Fiolkę przechowywać w zewnętrznym pudełku tekturowym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka 1 ml: fiolka z bezbarwnego szkła (typ I) z korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem i jasnoniebieskim zabezpieczeniem typu „flip off” w tekturowym pudełku.

Fiolka 5 ml: Fiolka z bezbarwnego szkła (typ I) z korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem i jasnoniebieskim zabezpieczeniem typu „flip off” w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

1 x fiolka 1 ml 1 x fiolka 5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wyłącznie do jednorazowego użytku, wyrzucić nieużyty produkt.

Przygotowanie produktu do stosowania

Roztwory produktów cytotoksycznych do wstrzykiwań może przygotowywać i podawać wyłącznie przeszkolony, specjalistyczny personel znający stosowane produkty, w warunkach zapewniających ochronę środowiska, a w szczególności ochronę personelu mającego styczność z produktami leczniczymi. Niezbędne jest oddzielne miejsce do przygotowywania produktu. W miejscu tym nie wolno palić, jeść ani pić.

Personel musi być wyposażony w odpowiednie środki, czyli fartuchy z długimi rękawami, maski ochronne, czepki, gogle ochronne, jałowe rękawiczki jednorazowe, osłony ochronne na miejsce pracy i worki na odpady.

Strzykawki i zestawy do wlewu należy przygotowywać ostrożnie, aby nie dopuścić do wycieku (zaleca się stosowanie złączy Luera).

Rozlany lub wyciekający roztwór należy zetrzeć mając założone rękawice ochronne.

Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do ekspozycji pracownic w ciąży.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu roztworu z oczami. W razie kontaktu roztworu produktu z oczami należy natychmiast, dokładnie przepłukać oczy dużą ilością roztworu soli fizjologicznej. W razie podrażnienia zwrócić się o poradę do okulisty.

W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć zanieczyszczone miejsce wodą.

Na koniec dokładnie oczyścić narażone miejsce oraz umyć dłonie i twarz.

Przygotowanie roztworu do infuzji

Nie ma niezgodności między produktem Vinorelbine Strides a fiolkami szklanymi, workami z PVC, workami z octanu winylu i strzykawkami polipropylenowymi.

W przypadku polichemioterapii nie wolno mieszać produktu Vinorelbine Strides z innymi produktami leczniczymi.

Podawanie dooponowe jest przeciwwskazane: patrz punkty 4.2 i 4.4.

Produkt Vinorelbine Strides należy podawać wyłącznie we wlewie dożylnym.

Produkt leczniczy Vinorelbine Strides może być podawany w powolnym bolusie (przez 6-10 minut) po rozcieńczeniu w 20-50 ml fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub roztworu glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%) lub w krótkiej infuzji (20-30 minut) po rozcieńczeniu w 125 ml fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub roztworu glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Po zakończeniu podawania zawsze należy przepłukać żyłę, podając infuzję z co najmniej 250 ml roztworu izotonicznego.

Winorelbinę należy podawać wyłącznie dożylnie. Należy bezwzględnie upewnić się przed rozpoczęciem wlewu, że kaniula została właściwie wprowadzona do żyły. Jeśli winorelbina dostanie się do otaczaj ącej tkanki podczas wlewu dożylnego, może wystąpić znaczne podrażnienie. W takim wypadku należy przerwać wlew, przepłukać żyłę roztworem chlorku sodu i podać pozostałą część dawki do innej żyły. W razie wynaczynienia należy podać dożylnie glikokortykosteroidy, aby zmniejszyć ryzyko zapalenia żyły.

Należy ostrożnie postępować z wydalinami i wymiocinami.

Usuwanie odpadów

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Vinorelbine Strides