Imeds.pl

Vinpocetine Espefa Forte 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VINPOCETINE ESPEFA FORTE 10 mg, tabletki

Vinpocetinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vinpocetine Espefa Forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vinpocetine Espefa Forte

3.    Jak stosować lek Vinpocetine Espefa Forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vinpocetine Espefa Forte

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VINPOCETINE ESPEFA FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Vinpocetine Espefa Forte zawiera substancję czynną winpocetynę.

Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Wskazania do stosowania:

•    leczenie wspomagające zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego związanych z przewlekłymi zaburzeniami krążenia mózgowego u osób w wieku podeszłym

•    leczenie zaburzeń wzroku, słuchu i zawrotów głowy o podłożu naczyniowym

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VINPOCETINE ESPEFA FORTE

Kiedy nie stosować leku Vinpocetine Espefa Forte

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek

z pozostałych składników leku Vinpocetine Espefa Forte (patrz punkt 6: Inne informacje).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono lub podejrzewa się krwawienie wewnątrzmózgowe (ostra faza udaru krwotocznego).

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia rytmu serca (uczucie szybkiego bądź niemiarowego bicia serca lub „zatrzymywania się” serca na chwilę).

-    Jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca (objawiającą się: bólem promieniującym często do lewego ramienia, uczuciem dławienia lub ucisku za mostkiem).

-    U kobiet w ciąży lub planujących ciążę oraz w okresie karmienia piersią (patrz punkt: Ciąża i karmienie piersią).

-    U dzieci.

-    Jeśli pacjent ma dziedziczną nietolerancję niektórych cukrów (patrz punkt: Ważne informacje o niektórych składnikach leku).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vinpocetine Espefa Forte

-    Przed rozpoczęciem leczenia winpocetyną lekarz powinien wykluczyć inne przyczyny zaburzeń czynności mózgu.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono niedociśnienie lub niedociśnienie ortostatyczne (nagłe obniżenie ciśnienia krwi przy gwałtownym wstawaniu lub długim staniu, powodujące omdlenia); winpocetyna może prowadzić do niewielkiego zmniejszenia ciśnienia krwi (skurczowego i rozkurczowego).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono nieprawidłowy zapis EKG (w postaci wydłużenia odcinka QT); lekarz zleci regularne wykonywanie badania EKG.

-    Jeśli pacjent przyjmuje dodatkowy lek powodujący wydłużenie odcinka QT, zaleca się kontrolować zapis EKG.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

-    leki obniżające ciśnienie krwi (np. a-metylodopa), ponieważ lek Vinpocetine Espefa Forte może nasilać ich działanie; pacjent powinien regularnie kontrolować ciśnienie krwi,

-    leki antyarytmiczne (np. chinidyna, propranolol; leki stosowane w celu unormowania nieprawidłowej pracy serca),

-    leki przeciwzakrzepowe (np. heparyna, warfaryna; leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi),

-    leki działające na ośrodkowy układ nerwowy.

Przyjmowanie leku Vinpocetine Espefa Forte z jedzeniem i piciem

Lek Vinpocetine Espefa Forte należy przyjmować po posiłku. Lek stosuje się doustnie.

Tabletkę należy połknąć w całości i popić szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Vinpocetine Espefa Forte nie należy stosować u kobiet w ciąży lub planujących ciążę, gdyż brak jest odpowiednich badań klinicznych, jednoznacznie stwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku u kobiet ciężarnych.

Lek przenika do mleka matki, dlatego nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

W przypadku konieczności stosowania leku, należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych. Decyzję o prowadzeniu pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych powinien podjąć lekarz.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vinpocetine Espefa Forte

Lek zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VINPOCETINE ESPEFA FORTE

Vinpocetine Espefa Forte należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Dorośli

1 tabletka (10 mg) 3 razy na dobę po posiłku.

Lek należy przyjmować doustnie.

Tabletkę należy połknąć w całości i popić szklanką wody.

Lek należy przyjmować regularnie.

Stosowanie u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci, ponieważ brak jest wystarczających danych o stosowaniu winpocetyny w tej grupie pacjentów.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek nie stwierdzono konieczności zmiany dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vinpocetine Espefa Forte

W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Vinpocetine Espefa Forte

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Vinpocetine Espefa Forte

Lek Vinpocetine Espefa Forte należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vinpocetine Espefa Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na

1000 pacjentów):

-    zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie; objawy te mogą być związane z chorobą podstawową,

-    zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), uderzenia krwi do głowy,

-    nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej,

-    nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych),

-    alergiczne odczyny skórne (jak np.: zaczerwienienia na skórze),

-    zmiany w zapisie EKG (takie jak: obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca). Objawy te występowały samoistnie i nie jest pewne czy były związane z zastosowaniem winpocetyny.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    niedociśnienie tętnicze,

-    bóle brzucha,

-    zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000, w tym pojedyncze przypadki)

-    obniżenie hematokrytu i poziomu hemoglobiny we krwi obwodowej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VINPOCETINE ESPEFA FORTE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Vinpocetine Espefa Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po napisie „Termin ważności”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Vinpocetine Espefa Forte, jeśli zauważy się plamy i (lub) uszkodzenia tabletek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vinpocetine Espefa Forte

Substancją czynną leku jest winpocetyna w dawce 10 mg.

1 tabletka zawiera 10 mg winpocetyny.

Ponadto lek zawiera: laktozę bezwodną, celulozę mikrokrystaliczną, koloidalny krzemu dwutlenek, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Vinpocetine Espefa Forte i co zawiera opakowanie

Lek Vinpocetine Espefa Forte ma postać tabletek. Tabletki są barwy białej, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe.

Lek Vinpocetine Espefa Forte jest dostępny w opakowaniach zawierających:

30 tabletek (2 blistry po 15 tabletek w tekturowym pudełku)

90 tabletek (3 blistry po 30 tabletek w tekturowym pudełku)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

ul. J. Lea 208

30 -133 Kraków

Tel.: 12 639 27 27

Fax: 12 639 96 45

Email: farm@espefa.com.pl

Infolinia dla osób słabowidzących: 800-007-777

Data zatwierdzenia ulotki:

4