+ iMeds.pl

Vinpocetine espefa forte 10 mgUlotka Vinpocetine espefa forte

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VINPOCETINE ESPEFA FORTE 10 mg, tabletki

Vinpocetinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vinpocetine Espefa Forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vinpocetine Espefa Forte

3.    Jak stosować lek Vinpocetine Espefa Forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vinpocetine Espefa Forte

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VINPOCETINE ESPEFA FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Vinpocetine Espefa Forte zawiera substancję czynną winpocetynę.

Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Wskazania do stosowania:

•    leczenie wspomagające zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego związanych z przewlekłymi zaburzeniami krążenia mózgowego u osób w wieku podeszłym

•    leczenie zaburzeń wzroku, słuchu i zawrotów głowy o podłożu naczyniowym

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VINPOCETINE ESPEFA FORTE

Kiedy nie stosować leku Vinpocetine Espefa Forte

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek

z pozostałych składników leku Vinpocetine Espefa Forte (patrz punkt 6: Inne informacje).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono lub podejrzewa się krwawienie wewnątrzmózgowe (ostra faza udaru krwotocznego).

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia rytmu serca (uczucie szybkiego bądź niemiarowego bicia serca lub „zatrzymywania się” serca na chwilę).

-    Jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca (objawiającą się: bólem promieniującym często do lewego ramienia, uczuciem dławienia lub ucisku za mostkiem).

-    U kobiet w ciąży lub planujących ciążę oraz w okresie karmienia piersią (patrz punkt: Ciąża i karmienie piersią).

-    U dzieci.

-    Jeśli pacjent ma dziedziczną nietolerancję niektórych cukrów (patrz punkt: Ważne informacje o niektórych składnikach leku).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vinpocetine Espefa Forte

-    Przed rozpoczęciem leczenia winpocetyną lekarz powinien wykluczyć inne przyczyny zaburzeń czynności mózgu.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono niedociśnienie lub niedociśnienie ortostatyczne (nagłe obniżenie ciśnienia krwi przy gwałtownym wstawaniu lub długim staniu, powodujące omdlenia); winpocetyna może prowadzić do niewielkiego zmniejszenia ciśnienia krwi (skurczowego i rozkurczowego).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono nieprawidłowy zapis EKG (w postaci wydłużenia odcinka QT); lekarz zleci regularne wykonywanie badania EKG.

-    Jeśli pacjent przyjmuje dodatkowy lek powodujący wydłużenie odcinka QT, zaleca się kontrolować zapis EKG.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

-    leki obniżające ciśnienie krwi (np. a-metylodopa), ponieważ lek Vinpocetine Espefa Forte może nasilać ich działanie; pacjent powinien regularnie kontrolować ciśnienie krwi,

-    leki antyarytmiczne (np. chinidyna, propranolol; leki stosowane w celu unormowania nieprawidłowej pracy serca),

-    leki przeciwzakrzepowe (np. heparyna, warfaryna; leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi),

-    leki działające na ośrodkowy układ nerwowy.

Przyjmowanie leku Vinpocetine Espefa Forte z jedzeniem i piciem

Lek Vinpocetine Espefa Forte należy przyjmować po posiłku. Lek stosuje się doustnie.

Tabletkę należy połknąć w całości i popić szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Vinpocetine Espefa Forte nie należy stosować u kobiet w ciąży lub planujących ciążę, gdyż brak jest odpowiednich badań klinicznych, jednoznacznie stwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku u kobiet ciężarnych.

Lek przenika do mleka matki, dlatego nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

W przypadku konieczności stosowania leku, należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych. Decyzję o prowadzeniu pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych powinien podjąć lekarz.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vinpocetine Espefa Forte

Lek zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VINPOCETINE ESPEFA FORTE

Vinpocetine Espefa Forte należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Dorośli

1 tabletka (10 mg) 3 razy na dobę po posiłku.

Lek należy przyjmować doustnie.

Tabletkę należy połknąć w całości i popić szklanką wody.

Lek należy przyjmować regularnie.

Stosowanie u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci, ponieważ brak jest wystarczających danych o stosowaniu winpocetyny w tej grupie pacjentów.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek nie stwierdzono konieczności zmiany dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vinpocetine Espefa Forte

W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Vinpocetine Espefa Forte

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Vinpocetine Espefa Forte

Lek Vinpocetine Espefa Forte należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vinpocetine Espefa Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na

1000 pacjentów):

-    zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie; objawy te mogą być związane z chorobą podstawową,

-    zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), uderzenia krwi do głowy,

-    nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej,

-    nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych),

-    alergiczne odczyny skórne (jak np.: zaczerwienienia na skórze),

-    zmiany w zapisie EKG (takie jak: obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca). Objawy te występowały samoistnie i nie jest pewne czy były związane z zastosowaniem winpocetyny.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    niedociśnienie tętnicze,

-    bóle brzucha,

-    zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000, w tym pojedyncze przypadki)

-    obniżenie hematokrytu i poziomu hemoglobiny we krwi obwodowej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VINPOCETINE ESPEFA FORTE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Vinpocetine Espefa Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po napisie „Termin ważności”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Vinpocetine Espefa Forte, jeśli zauważy się plamy i (lub) uszkodzenia tabletek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vinpocetine Espefa Forte

Substancją czynną leku jest winpocetyna w dawce 10 mg.

1 tabletka zawiera 10 mg winpocetyny.

Ponadto lek zawiera: laktozę bezwodną, celulozę mikrokrystaliczną, koloidalny krzemu dwutlenek, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Vinpocetine Espefa Forte i co zawiera opakowanie

Lek Vinpocetine Espefa Forte ma postać tabletek. Tabletki są barwy białej, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe.

Lek Vinpocetine Espefa Forte jest dostępny w opakowaniach zawierających:

30 tabletek (2 blistry po 15 tabletek w tekturowym pudełku)

90 tabletek (3 blistry po 30 tabletek w tekturowym pudełku)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

ul. J. Lea 208

30 -133 Kraków

Tel.: 12 639 27 27

Fax: 12 639 96 45

Email: farm@espefa.com.pl

Infolinia dla osób słabowidzących: 800-007-777

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Vinpocetine Espefa Forte

Charakterystyka Vinpocetine espefa forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VINPOCETINE ESPEFA FORTE 10 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 10 mg winpocetyny (Vinpocetinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

tabletka

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie wspomagające zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego związanych z przewlekłymi zaburzeniami krążenia mózgowego u osób w wieku podeszłym, zaburzeń wzroku, słuchu i zawrotów głowy o podłożu naczyniowym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u dorosłych

10 mg (1 tabletka) trzy razy na dobę po posiłku.

Lek należy podawać regularnie.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek nie stwierdzono konieczności zmiany dawkowania.

4.3    Przeciwwskazania

Winpocetyny nie należy stosować w przypadku:

-    nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą

-    stwierdzenia lub podejrzenia krwawienia wewnątrzmózgowego (ostra faza udaru krwotocznego)

-    zaburzeń rytmu pracy serca

-    rozpoznania choroby niedokrwiennej serca

-    u kobiet w ciąży lub planujących ciążę i karmiących piersią

-    u dzieci, ze względu na brak wystarczających danych z badań klinicznych w tej grupie wiekowej

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia winpocetyną lekarz powinien wykluczyć inne przyczyny zaburzeń czynności mózgu.

Preparat ostrożnie stosować u osób z niedociśnieniem lub niedociśnieniem ortostatycznym, ponieważ długotrwałe stosowanie winpocetyny może prowadzić do niewielkiego zmniejszenia skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi.

Zaleca się kontrolować zapis EKG w przypadku zespołu wydłużonego odcinka QT lub stosowania dodatkowego leku powodującego wydłużenie odcinka QT.

Lek zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Lek może nasilać działanie leków obniżających ciśnienie krwi jak a - metylodopa, dlatego podczas takiej terapii skojarzonej zaleca się regularną kontrolę ciśnienia krwi.

Leki antyarytmiczne i przeciwzakrzepowe.

Należy zachować ostrożność podając winpocetynę jednocześnie z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, jak również z lekami przeciwarytmicznymi i przeciwzakrzepowymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie winpocetyny w okresie ciąży i laktacji jest przeciwwskazane.

Ciąża

Winpocetyna przenika przez barierę łożyska, przy czym stężenie winpocetyny w łożysku i we krwi płodu jest mniejsze niż we krwi matki. Nie obserwowano teratogennego lub embriotoksycznego działania winpocetyny podawanej kobietom w ciąży. W badaniach na zwierzętach, które otrzymywały duże dawki winpocetyny, w niektórych przypadkach zaobserwowano krwawienie z łożyska, a także poronienie, prawdopodobnie na skutek zwiększonego przepływu krwi przez łożysko.

Laktacja

Winpocetyna przenika do mleka kobiet karmiących. Badania ze znakowaną winpocetyną wykazały, że radioaktywność w mleku matki była dziesięciokrotnie wyższa niż we krwi. W ciągu 1 godziny 0,25% podanej dawki winpocetyny przenika do mleka matki. Stosowanie winpocetyny u kobiet karmiących jest przeciwwskazane, ponieważ przenika ona do mleka kobiecego i brak jest wiarygodnych danych dotyczących wpływu winpocetyny na niemowlęta karmione piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Decyzję o możliwości prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych powinien podjąć lekarz.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały pogrupowane według układów i narządów, których dotyczyły oraz częstości, określonej w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000, w tym pojedyncze przypadki).

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często (0,9%): zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie. Objawy te mogą być związane z chorobą podstawową.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często (0,8%): zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), uderzenia krwi do głowy.

Rzadko: niedociśnienie tętnicze.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często (0,6 %): nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej.

Rzadko: bóle brzucha.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często (0,52%): zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (0,2%): alergiczne odczyny skórne.

Zaburzenia serca

Niezbyt często (0,1%): obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca. Objawy te występowały samoistnie i nie jest pewne czy były związane z zastosowaniem preparatu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko (0,07 %): leukopenia.

Bardzo rzadko: obniżenie hematokrytu i poziomu hemoglobiny we krwi obwodowej.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Długotrwałe podawanie winpocetyny w dawce dobowej 60 mg jest bezpieczne. Nawet jednorazowe doustne przyjęcie dawki 360 mg winpocetyny, czyli 6-krotnie większej dawki od dawki zalecanej w praktyce klinicznej nie spowodowało wystąpienia działań niepożądanych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki psychostymulujące i nootropowe Kod ATC: N 06 BX 18

Winpocetyna jest związkiem o złożonym mechanizmie działania, wpływającym korzystnie na metabolizm mózgowy i przepływ krwi w mózgu, jak również na właściwości reologiczne krwi. Winpocetyna działa osłonowo na tkankę nerwową: łagodzi szkodliwy wpływ reakcji cytotoksycznych wywołanych przez aminokwasy. Winpocetyna zależnie od stężenia blokuje kanały sodowe (Na+) i wapniowe (Ca2+) oraz hamuje działanie receptorów NMDA i AMPA. Winpocetyna nasila neuroprotekcyjne działanie adenozyny.

Winpocetyna pobudza metabolizm mózgowy: zwiększa zużycie glukozy i tlenu przez tkankę mózgową, zwiększa tolerancję komórek mózgu na hipoksję (niedotlenienie), zwiększa transport glukozy (wyłączne źródło energii dla mózgu) przez barierę krew-mózg, zmienia metabolizm glukozy na bardziej korzystny tlenowy szlak przemian energetycznych, wybiórczo hamuje działanie izoenzymu fosfodiesterazy cGMP-PDE zależnego od kompleksu Ca2+ - kalmodulina, w wyniku czego zwiększa się stężenie cAMP i cGMP w mózgu i następuje zwiotczenie mięśni gładkich naczyń krwionośnych.

Winpocetyna zwiększa stężenie ATP (adenozynotrifosforan) i stosunek ATP/AMP w mózgu (adenozynotrifosforanu do adenozyno-5’-monofosforanu), inicjuje intensywny metabolizm tlenowy glukozy w mózgu, zwiększa metabolizm noradrenaliny i serotoniny w mózgu, pobudza układ noradrenergiczny i wykazuje działanie przeciwutleniające. W rezultacie winpocetyna wywiera ochraniający wpływ na mózg.

Winpocetyna poprawia mikrokrążenie mózgu: hamuje agregację płytek krwi, zmniejsza patologicznie zwiększoną lepkość krwi, zwiększa zdolność do odkształcania erytrocytów (krwinek czerwonych) oraz hamuje wychwyt adenozyny przez erytrocyty (substancja ta jest jednym z najważniejszych regulatorów miejscowego przepływu krwi), ułatwia transport tlenu do tkanki mózgowej poprzez zmniejszenie powinowactwa tlenu do erytrocytów.

Winpocetyna selektywnie zwiększa przepływ krwi przez naczynia mózgowe: zwiększa frakcję mózgową pojemności minutowej serca, zmniejsza oporność naczyń mózgowych nie zmieniając parametrów krążenia układowego (ciśnienie krwi, pojemność minutowa serca, tętno, całkowity opór obwodowy).

Winpocetyna nie wywołuje tzw. efektu podkradania. W przeciwieństwie do tzw. efektu podkradania winpocetyna powoduje perfuzję obszarów o zaburzonym ukrwieniu, nie wywołując zmian w miejscach o prawidłowym przepływie krwi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie : winpocetyna jest szybko wchłaniana i po doustnym podaniu osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 1 godzinie. Winpocetyna wchłaniana jest przede wszystkim w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

Dystrybucja: w badaniach z zastosowaniem winpocetyny znakowanej radioaktywnie, którą podawano doustnie szczurom, najwyższe stężenie preparatu oznaczano w wątrobie i przewodzie pokarmowym. Maksymalne stężenie w tkankach oznaczono po 2-4 godzinach po podaniu winpocetyny. Stężenie substancji radioaktywnej w mózgu nie przekraczało wartości oznaczanych we krwi.

U ludzi: wiązanie z białkami wynosi 66%. Całkowita dostępność biologiczna po podaniu doustnej dawki winpocetyny wynosi 7%. Objętość dystrybucji wynosi 246,7 ± 88,5 l, co wskazuje na znaczne wiązanie z tkankami. Klirens winpocetyny (66,7 /godz.) jest wyższy niż klirens wątrobowy (50 l/godz.), co świadczy o pozawątrobowym metabolizmie winpocetyny.

Metabolizm: głównym metabolitem jest kwas apowinkaminowy (AVA), który u ludzi stanowi 2530% metabolitów. Po podaniu doustnym pole pod krzywą AVA jest dwukrotnie większe niż po podaniu dożylnym, co świadczy o tworzeniu AVA podczas efektu pierwszego przejścia winpocetyny. Pozostałymi metabolitami są: hydroksywinpocetyna, hydroksy-AVA, dihydroksy-AVA-glicynian i ich połączenia z glukuronianami i (lub) siarczanami.

U każdego z badanych gatunków zwierząt, ilość winpocetyny wydalanej w postaci niezmienionej wynosiła zaledwie kilka procent podanej dawki.

Wydalanie: Podczas wielokrotnego podawania doustnej dawki 5 mg i 10 mg winpocetyny, zaobserwowano, że jej stężenia w osoczu w stanie równowagi wynosiły odpowiednio 1,2 ± 0,27 ng/ml oraz 2,1 ± 0,33 ng/ml, co wskazuje na liniową farmakokinetykę winpocetyny. Okres półtrwania winpocetyny u ludzi wynosi 4,83 ± 1,29 godz. W badaniach ze związkiem znakowanym radioaktywnie stwierdzono, że preparat wydalany jest głównie z moczem (60%) oraz z kałem (40%).

U szczurów i psów większość znakowanej radioaktywnie dawki pochodziła z dróg żółciowych, jednak nie potwierdzono znacznego stężenia preparatu w krążeniu jelitowo-wątrobowym.

Kwas apowinkaminowy jest wydalany przez nerki drogą prostego przesączania kłębkowego, jego okres półtrwania zmienia się w zależności od dawki i drogi podania winpocetyny Zmiany właściwości farmakokinetycznych u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z chorobami współistniejącymi

Ponieważ winpocetyna jest wskazana do stosowania głównie u osób starszych, u których obserwuje się zmiany właściwości farmakokinetycznych preparatu (zmniejszone wchłanianie, zmiany w dystrybucji i metabolizmie, zmniejszone wydalanie preparatu) przeprowadzenie badań nad kinetyką winpocetyny w tej grupie wiekowej ma szczególne znaczenie, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania preparatu. Wyniki tych badań wykazały, że właściwości farmakokinetyczne winpocetyny u osób starszych nie różnią się w sposób istotny od porównywalnych właściwości u pacjentów młodszych oraz, że nie dochodzi do kumulacji preparatu. W przypadku zaburzeń czynności wątroby i nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania, ponieważ nawet u tych pacjentów preparat nie ulega kumulacji, nawet podczas długotrwałego stosowania.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ustalono dawkę LD50 dla winpocetyny po podaniu per os u szczurów wynoszącą 503 mg/kg masy ciała. Testy toksyczności podostrej i przewlekłej per os na szczurach prowadzono przez czas 4 tygodni i 6 miesięcy odpowiednio - w zakresie dawek od 25 do 100 mg/kg masy ciała.

Nie wykazano teratogenności w badaniach na szczurach i królikach. Brak jest badań dotyczących działania rakotwórczego oraz genotoksycznego winpocetyny u ludzi. Działania takie znaleziono u zwierząt eksperymentalnych (gryzonie), co wskazuje na potrzebę zachowania ostrożności przy stosowaniu, a nie na istniejące realne zagrożenie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, koloidalny krzemu dwutlenek, magnezu stearynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Opakowanie:

30 tabletek zawiera 2 blistry z folii PVC/ Al po 15 tabletek w tekturowym pudełku.

90 tabletek zawiera 3 blistry z folii PVC/ Al po 30 tabletek w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Chemiczno - Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, 30 - 133 Kraków, ul. J. Lea 208

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18583

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.08.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Vinpocetine Espefa Forte