+ iMeds.pl

Vinpocetine hasco 5 mgUlotka Vinpocetine hasco

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem teku.

-    Należy zachować tą ulotką, aby w razie potrzeby moc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić sią do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

VINPOCETINE HASCO

(Vinpocetinum) 5 mg, tabletki

Sklad

5 mg


1 tabletka zawiera Substancję czynną: winpocetyna (Vinpocetinum)

substancje pomocnicze:

Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymctyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Dostępne opakowanie

Jedno opakowanie leku zawiera 50 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK" S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vinpocetine Hasco i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Vinpocetine Hasco

3.    Jak stosować lek Vinpocetine Hasco

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Vinpocetine Hasco

vO ZDROWIA

ekowe; Farmacji


6.    Inne infonnacje

1.    Co to jest lek Vinpocetine Hasco i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera jako substancję czynną winpocetynę.

Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Lek Vinpocetine Hasco stosuje się w:

-    leczeniu psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego,

-    leczeniu przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka,

-    leczeniu zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

2.    Zanim zastosuje się lek Vinpocetine Hasco

Nie należy stosować leku Vinpocetine Ilasco:

•    jeśli występuje nadwrażliwość (uczulenie) na winpocetynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,

•    w ostrej postaci choroby niedokrwiennej serca i ciężkich zaburzeniach rytmu serca,

•    ostrej fazie udaru krwotocznego,

•    w okresie ciąży i karmienia piersią,

•    u dzieci ze względu na brak wystarczających badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Vinpocetine Hasco

-    u pacjentów ze schorzeniami alergicznymi w wywiadzie i u pacjentów leczonych alkaloidami Vinca minor,

-    w czasie długotrwałego leczenia należy monitorować parametry biochemiczne krwi,

-    zaleca się kontrolę zapisu EKG w przypadku zespołu wydłużonego odcinka QT (zmiany w elektrokardiogramie) lub stosowania dodatkowego leku powodującego wydłużenie odcinka QT.

Należy się skonsultować z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Vinpocetine Hasco z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku.

Stosowanie leku Vinpocetine Hasco u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie zaleca się zmian w dawkowaniu u pacjentów z chorobami nerek lub wątroby.

MINISTERSTWO ZDROWIA


Departament °olityKi Lekowe;: Farmacji

Stosowanie leku Vinpocetine Masco u pacjentów w podeszłym wieku

Nie zaleca się zmian w dawkowaniu u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Podawanie winpocctyny u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Podawanie winpocetyny u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu winpocetyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vinpocetine Hasco

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

należy o tym poinformować lekarza przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych. które wydawane są bez recepty.

W pojedynczych przypadkach winpocetyna nasila hipotensyjne (obniżające ciśnienie tętnicze krwi) działanie a-metylodopy, dlatego podczas stosowania takiej terapii skojarzonej zaleca się regularną kontrolę ciśnienia krwi.

Należy zachować ostrożność stosując winpocetynę w skojarzeniu z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, jak również z lekami przeciwarytmicznymi (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca) i przeciwzakrzepowymi (leki zmniejszające krzepliwość krwi) oraz glibenklamidem (lek stosowany w cukrzycy).

3. Jak stosować lek Vinpocetine Hasco

Lek Vinpocetine Ilasco należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dorośli: 1 - 2 tabletki (5-10 mg) 3 razy na dobę.

Dawka podtrzymująca: 1 tabletka (5 mg) 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować po posiłku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Vinpocetine Hasco jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Vinpocetine Hasco niż zalecana

MINI ST F.RSTWO /DROWI A Departament Oo!ity<i Lekowe:; Farmacji

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku. należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Brak danych dotyczących przedawkowania.

W przypadku pominięcia dawki Icku Vinpocetine Ilasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

.Jak każdy lek. Vinpocetine Masco może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów stosujących lek):

-    zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie - objawy te mogą być związane z chorobą podstawową,

-    zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), uderzenia krwi do głowy,

-    nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

-    alergiczne odczyny skórne,

-    obniżenie odcinka ST (zmiany w elektrokardiogramie), wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca - objawy te ustępowały samoistnie i dlatego nie jest pewne, czy powodem wystąpienia tych objawów było zastosowanie winpocetyny.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

-    bóle brzucha,

-    leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych).

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

4. Przechowywanie leku Vinpocetine Hasco

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Vinpocetine Hasco po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, chronić od światła i wilgoci.

M/NiSTf

Oepartami


snv0 ZDJWWlA Ml-™ Lekowej i Farmacji

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK'’ S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E tel. (071) 352 95 22

Dział Informacji o Leku tel. (022) 742 00 22

Data opracowania ulotki:

2000 -07- 2 j

wO ZDROWIA

■' tekowe; i Farmacji 'rai ^zav.'=?

rv1io,


5/5

Vinpocetine Hasco

Charakterystyka Vinpocetine hasco

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

VINPOCETINE MASCO, 5 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletka zawiera:

winpocetyna (Vinpocetinum) 5 mg Substancje pomocnicze, patrz pkt. 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.Wskazania do stosowania

-    Leczenie psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego,

-    Leczenie przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka,

-    Leczenie zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

4.2J)awkowanie i sposób podawania

Dorośli: 1-2 tabletki (5-10 mg) 3 razy na dobę.

Dawka podtrzymująca: 1 tabletka (5 mg) 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować po posiłku.

4.3.Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na winpocetynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Ostre postacie choroby niedokrwiennej serca i ciężkie zaburzenia rytmu serca.

Ostra faza udaru krwotocznego.

Produktu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Produktu nie należy stosować u dzieci ze względu na brak wystarczających badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

4.4.SpecjaIne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

-    zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów ze schorzeniami alergicznymi w

wywiadzie i u pacjentów leczonych alkaloidami Vìnca minor,

-    w czasie długotrwałego leczenia należy monitorować parametry biochemiczne krwi,

-    ze względu na zawartość laktozy w produkcie, pacjentom z dziedziczną nietolerancją

galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie zaleca się jego przyjmowania,

-    zaleca się kontrolę zapisu EKG w przypadku zespołu wydłużonego odcinka QT lub

stosowania dodatkowego leku powodującego wydłużenie odcinka QT.

4.5.Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W badaniach klinicznych nie obserwowano interakcji gdy winpocetynę podawano z beta-adrenolitykami (takimi jak chloranolol, pindołol) oraz klopamidem, głibenklamidem, digoksyną, acenokumarolem, hydro chlorotiazydem.

W pojedynczych przypadkach winpocetyna nasila hipotensyjne działanie a-metylodopy, dlatego podczas stosowania takiej terapii skojarzonej zaleca się regularną kontrolę ciśnienia krwi.

Należy zachować ostrożność stosując winpocetynę w skojarzeniu z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy jak również z lekami przeciwarytmicznymi i przeciwzakrzepowymi.

4.6. Ciąża lub laktacja

Podawanie winpocetyny u kobiet w ciąży i karmiących piersią jest przeciwwskazane.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych dotyczących wpływu winpocetyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8. Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały pogrupowane według układów i narządów, których dotyczyły, oraz częstości występowania, określonej w następujący sposób; bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, <

1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (> 1/10 000 w tym pojedyncze przypadki).

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często (0,9%): zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie. Objawy te mogą być związane z chorobą podstawową.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często (0,8%): zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), uderzenia krwi do głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często (0,6%): nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej.

Rzadko: bóle brzucha.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często (0,52%): zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (0,2%) : alergiczne odczyny skórne.

Zaburzenia serca

Niezbyt często (0,1%): obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca. Objawy te ustępowały samoistnie i dlatego nie jest pewne, czy powodem wystąpienia tych objawów było zastosowanie winpocetyny.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko (0,07%): leukopenia.

4.9.Przedawkowanie

Brak danych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki psychostymulujące i nootropowe kod ATC: N06BX18

Winpocetyna jest półsyntetyczną pochodną winkaminy, wyodrębnionej z Vinca minor. Winpocetyna rozszerza naczynia ośrodkowego układu nerwowego. Jej działanie polega na:

-    zwiększeniu przyswajania tlenu i glukozy przez neurony i zwiększeniu metabolizmu

tlenowego glukozy (zwłaszcza w stanach hipoksji czyli niedotlenienia) wskutek czego maleje produkcja kwasu mlekowego i zwiększa się synteza ATP poprawianiu mikrokrążenia w mózgu: hamuje agregację płytek krwi, obniża patologicznie zwiększoną lepkość krwi, poprawia elastyczność erytrocytów krwi i obniża ich zdolność do wychwytu adenozyny (regulator miejscowego przepływu krwi)

-    zwiększaniu stężenia cyklicznego GMP i cyklicznego AMP przez hamowanie enzymu

fosfodiesterazy

-    blokowaniu kanałów sodowych, co powoduje, że winpocetyna działa

przeciwdrgawkowo i neuroochronnie

-    zmniejszaniu nekroz neuronalnych hipokampu i zwiększeniu miejscowego przepływu

krwi.

5.2.Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: winpocetyna jest szybko wchłaniana i maksymalne stężenie po doustnym podaniu osiąga w osoczu po 1 godzinie. Winpocetyna wchłaniana jest przede wszystkim w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

Dystrybucja: w badaniach na szczurach, którym podawano doustnie znakowaną winpocetynę maksymalne stężenie w tkankach stwierdzano po 2-4 godzinach po podaniu winpocetyny. Największe stężenie winpocetyny stwierdzono w wątrobie i przewodzie pokarmowym. Stężenie winpocetyny znakowanej związkiem radioaktywnym w mózgu nie przekraczało wartości oznaczanych we krwi.

U ludzi: wiązanie z białkami wynosi 66%. Całkowita dostępność biologiczna po podaniu doustnej dawki winpocetyny wynosi 7%. Objętość dystrybucji wynosi 246,7 ± 88,5 litrów, co wskazuje na znaczne związanie z tkankami. Klirens winpocetyny (66,7 1/godz.) jest większy niż klirens wątrobowy (50 1/godz.), co świadczy o pozawątrobowym metabolizmie winpocetyny.

Metabolizm: głównym metabolitem winpocetyny jest kwas apowinkaminowy (AVA), który u ludzi stanowi 25-30% metabolitów. Po podaniu doustnym pole pod krzywą AVA jest dwukrotnie większe niż po podaniu dożylnym, co świadczy o tworzeniu się AVA podczas efektu pierwszego przejścia winpocetyny. Pozostałymi metabolitami winpocetyny są: hydroksywinpocetyna, hydroksy-AVA, dihydroksy-AVA-glicynian i ich połączenia z glukuronianami i (lub) siarczanami.

U każdego z badanych gatunków zwierząt ilość winpocetyny wydalanej w postaci niezmienionej wynosiła zaledwie kilka procent podanej dawki.

Wydalanie: podczas wielokrotnego podawania doustnej dawki 5 mg i 10 mg winpocetyny zaobserwowano, że jej stężenia w osoczu w stanie równowagi wynosiły odpowiednio 1,2 ± 0,27 ng/mł oraz 2,1 ± 0,33 ng/ml, co wskazuje na liniową farmakokinetykę winpocetyny. Okres półtrwania winpocetyny u ludzi wynosi 4,83 ± 1,29 godz. W badaniach ze związkiem znakowanym radioaktywnie stwierdzono, że winpocetyna wydalana jest głównie z moczem (60%) oraz z kałem (40%). U szczurów i psów większość znakowanej dawki pochodziła z dróg żółciowych, jednak nie potwierdzono znacznego stężenia winpocetyny w krążeniu j elito wo-wątrób owym.

Kwas apowinkaminowy jest wydalany przez nerki drogą prostego przesączania kłębuszkowego, jego okres półtrwania zmienia się w zależności od dawki i drogi podania winpocetyny.

Zmiany właściwości farmakokinetycznych u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z chorobami współistniejącymi

Ponieważ winpocetyna jest wskazana do stosowania głównie u osób starszych, u których obserwuje się zmiany właściwości farmakokinetycznych winpocetyny (zmniejszone wchłanianie, zmiany w dystrybucji i metabolizmie, zmniejszone wydalanie), wyniki badań kinetyki winpocetyny w tej grupie wiekowej mają szczególne znaczenie, zwłaszcza podczas długiego stosowania. Badania te wykazały, że właściwości farmakokinetyczne winpocetyny u osób starszych nie różnią się w sposób istotny od tychże właściwości obserwowanych u pacjentów młodszych oraz, że nie dochodzi do kumulacji winpocetyny. W przypadku zaburzeń czynności wątroby i nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania, ponieważ u tych pacjentów winpocetyna nie ulega kumulacji, nawet podczas długotrwałego stosowania.

5.3. Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra: badania nad toksycznością ostrą winpocetyny przeprowadzono na myszach, szczurach i psach. Nie udało się ustalić dawki doustnej LD50 u psów, ponieważ zwierzęta nie tolerowały dawki większej niż 400 mg/kg mc. (wymioty).

Toksyczność podostra: u szczurów po dożylnym podawaniu dawek winpocetyny do 8 mg/kg mc. przez 14 dni nie obserwowano żadnych toksycznych objawów, podobnie jak u psów, które otrzymywały dożylną dawkę do 5 mg/kg mc. przez 28 dni. Po podaniu większych dawek winpocetyny obserwowano u psów wzmożone ślinienie się, zwiększoną częstość akcji serca oraz przyspieszony oddech. Szczury, którym podawano winpocetynę doustnie przez 28 dni, tolerowały dawkę nawet 25 mg/kg mc.

Toksyczność przewlekła: w badaniach nad toksycznością przewlekłą winpocetyny, którą podawano przez ponad rok, nie obserwowano żadnych patologicznych zmian w stanie klinicznym zwierząt i w badaniach laboratoryjnych, np. u szczurów przyjmujących doustnie winpocetynę w dawce 100 mg/kg mc. przez 6 miesięcy nie obserwowano żadnych układowych działań toksycznych winpocetyny. U psów stwierdzono obniżone łaknienie i wymioty dopiero po przyjęciu dawki 45 mg/kg mc.

Po dożylnym podawaniu winpocetyny w dawce większej niż 5 mg/kg mc. przez 90 dni obserwowano u psów niepożądane działania, takie jak: zmniejszony apetyt, drgawki, przyspieszone tętno i przyspieszony oddech podczas, gdy wyniki badań laboratoryjnych i histologicznych były ujemne.

Wpływ na płodność: wyniki badań wskazują, że winpocetyna nie wywiera szkodliwego wpływu na płodność samców i samic badanych gatunków zwierząt. Nie stwierdzono działania teratogennego i embriotoksycznego winpocetyny. W niektórych przypadkach, podczas podawania dużych dawek winpocetyny, obserwowano krwawienie z łożyska i poronienia, prawdopodobnie w wyniku zwiększonego przepływu krwi przez łożysko.

U ciężarnych samic toksyczne działanie winpocetyny zwiększało się podczas podawania drogą dożylną. Badania nad toksycznością okołoporodową i poporodową winpocetyny nie wykazały jej toksycznego wpływu na kolejne pokolenie.

Mutagenność: po zastosowaniu kilku metod badawczych stwierdzono, że winpocetyna nie ma działania mutagennego.

Rakotwórczość: wyniki badań trwających 2 lata wskazują, że winpocetyna nie ma działania rakotwórczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jedno wodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono niezgodności fizycznych i chemicznych z innymi lekami.

6.3.Okres ważności

3 lata

6.4.Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, chronić od światła i wilgoci.

6.5.Rodzaj i zawartość opakowania

2 blistry PVC/PVDC/A1, zawierające po 25 tabletek, umieszczone w tekturowym pudełku

4 blistry PCV/PVDC/A1, zawierające po 25 tabletek, umieszczone w tekturowym pudełku

Pojemnik PE z zamknięciem PE zawierający 100 tabletek, umieszczony w tekturowym pudełku.

6.6.Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości

Nie jest wymagana.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU - 10899

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA - 30.04.2004 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

mgr farm. Katarzyna Stocka

7/7

Vinpocetine Hasco