Imeds.pl

Vinpohasco 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

VinpoIIasco 5 mg, tabletki

(Tinpocetinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek VinpoHasco i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku VinpoHasco

3.    Jak stosować lek VinpoHasco

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek VinpoHasco

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek VinpoHasco i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku VinpoHasco jest winpocetyna.

Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Lek YinpoHasco stosuje się w:

-    leczeniu psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego,

-    leczeniu przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka,

-    leczeniu zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku VinpoHasco Kiedy nie stosować leku YinpoHasco:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    w ostrej postaci choroby niedokrwiennej serca i ciężkich zaburzeniach rytmu serca,

•    w ostrej fazie udaru krwotocznego,

•    w okresie ciąży i karmienia piersią,

•    u dzieci ze względu na brak wystarczających badań klinicznych w tej grupie wiekowej. Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    w czasie długotrwałego leczenia należy monitorować parametry biochemiczne krwi,

-    zaleca się kontrolę zapisu EKG w przypadku zespołu wydłużonego odcinka QT (zmiany w elektrokardiogramie) lub stosowania dodatkowego leku powodującego wydłużenie odcinka QT.

Należy się skonsultować z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Inne leki i YinpoHasco

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W pojedynczych przypadkach winpocetyna nasila hipotensyjne (obniżające ciśnienie tętnicze krwi) działanie a-metylodopy, dlatego podczas stosowania takiej terapii skojarzonej zaleca się regularną kontrolę ciśnienia krwi.

Należy zachować ostrożność stosując winpocetynę w skojarzeniu z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, jak również z lekami przeciwarytmicznymi (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca) i przedwzakrzepowymi (leki zmniejszające krzepliwość krwi) oraz z glibenklamidem (lek stosowany w cukrzycy).

Lek VinpoHasco z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Lek YinpoHasco jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu winpocetyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek YinpoHasco zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek YinpoHasco

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Dorośli: 1-2 tabletki (5 do 10 mg) 3 razy na dobę.

Dawka podtrzymująca: 1 tabletka (5 mg) 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować po posiłku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku VinpoHasco jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku YinpoHasco u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie zaleca się zmian w dawkowaniu u pacjentów z chorobami nerek lub wątroby.

Stosowanie leku YinpoHasco u pacjentów w podeszłym wieku

Nie zaleca się zmian w dawkowaniu u pacjentów w podeszłym wieku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku VinpoHasco

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Brak danych dotyczących przedawkowania.

Pominięcie przyjęcia dawki leku VinpoHasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Występujące działania niepożądane:

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów stosujących lek):

-    zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie,

-    zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), uderzenia krwi do głowy,

-    nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

-    alergiczne odczyny skórne,

-    zmiany w elektrokardiogramie EKG (obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca - objawy te ustępowały samoistnie i dlatego nie jest pewne, czy powodem wystąpienia tych objawów było zastosowanie winpocetyny).

Rzadko (ul do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

-    bóle brzucha,

-    leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek VinpoHasco

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek VinpoHasco

Substancją czynną leku jest winpocetyna. 1 tabletka zawiera 5 mg winpocetyny.

Pozostałe składniki to: laktoza jedno wodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek VinpoHasco i co zawiera opakowanie

Jedno opakowanie leku zawiera 50 łub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku teł. + 48 22 742 00 22

e-mail: mformacjao1ekn@hasco-lek.pl Data ostatniej aktualizacji ulotki:


4/4