+ iMeds.pl

Vinpotaxer 5 mgUlotka Vinpotaxer

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Vinpotaxer, 5 mg, tabletki

(Vinpocetinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Vinpotaxer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vinpotaxer

3.    Jak stosować V inpotaxer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Vinpotaxer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Vinpotaxer i w jakim celu się go stosuje

Vinpotaxer zawiera substancję czynną winpocetynę. Winpocetyna jest stosowana w leczeniu lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Wskazania do stosowania

-    Leczenie przewlekłych zaburzeń krążenia mózgowego, w tym stanów po udarze niedokrwiennym i otępienia pochodzenia naczyniowego.

-    Łagodzenie objawów psychicznych i neurologicznych występujących w zaburzeniach krążenia mózgowego.

-    Leczenie wspomagające przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka

-    Leczenie wspomagające zaburzeń słuchu pochodzenia naczyniowego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vinpotaxer Kiedy nie stosować leku Vinpotaxer

Leku nie należy stosować:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, alkaloidy Vinca (winblastynę, winkrytynę) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta stwierdzono lub podejrzewa się krwawienie wewnątrzmózgowe (ostra faza udaru krwotocznego),

-    jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca (objawiającą się bólem promieniującym często do lewego ramienia, uczuciem dławienia lub ucisku za mostkiem),

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia rytmu serca (uczucie szybkiego bądź nieregularnego bicia serca lub „zatrzymywania” się serca na chwilę),

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,

-    u dzieci i młodzieży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Vinpotaxer należy stosować ostrożnie:

-    jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające ciśnienie krwi (patrz w punkcie: Inne leki i Vinpotaxer),

-    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi (hipotonia),

-    jeśli pacjent ma niedociśnienie ortostatyczne (zawroty głowy lub omdlenia podczas podnoszenia z pozycji siedzącej lub leżącej),

-    jeśli pacjent ma zmiany w zapisie EKG lub otrzymuje leki powodujące zmiany w zapisie EKG -lekarz zleci kontrolne badania EKG.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Vinpotaxer u dzieci i młodzieży jest przeciwwskazane. W tej grupie pacjentów brak jest odpowiednich badań klinicznych odnoszących się do skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tego leku.

Inne leki i Vinpotaxer

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosując Vinpotaxer należy zachować szczególną ostrożność, jeśli jednocześnie stosowany jest którykolwiek z poniższych leków:

-    lek obniżający ciśnienie krwi (alfa metyldopa) - stosowany jednocześnie z lekiem Vinpotaxer może powodować obniżenie ciśnienia krwi, dlatego należy regularnie kontrolować ciśnienie krwi,

-    leki przeciwzakrzepowe (stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, np. warfaryna) - lek Vinpotaxer może osłabiać ich działanie,

-    leki działające na ośrodkowy układ nerwowy - jeśli pacjent nie jest pewien czy przyjmuje takie leki, powinien zapytać o to lekarza,

-    leki antyarytmiczne (stosowane w celu unormowania nieprawidłowej pracy serca, np. propranolol). Vinpotaxer z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku popijając wodą. Lek stosuje się doustnie.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować leku Vinpotaxer w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych. Decyzję o prowadzeniu pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych powinien podjąć lekarz.

Vinpotaxer zawiera laktozę, skrobię pszeniczną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera skrobię pszeniczną. Tego leku nie powinni zażywać pacjenci z alergią na pszenicę (inna niż choroba trzewna).

Vinpotaxer jest odpowiedni dla pacjentów z chorobą trzewną (celiakią - zaburzenia trawienia i wchłaniania spowodowane nietolerancją białka zawartego w zbożach - glutenu).

3. Jak stosować lek Vinpotaxer

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecane dawkowanie

Dorośli

1 tabletka (5 mg) do 2 tabletek (10 mg) 3 razy na dobę. Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Maksymalnie na dobę można przyjąć 6 tabletek (30 mg).

Dawka podtrzymująca to 3 tabletki (15 mg) na dobę.

Lekarz określi czas trwania leczenia.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział tabletki na równe dawki.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby nie stwierdzono konieczności zmniejszenia dawki leku.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci i młodzieży.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vinpotaxer

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Vinpotaxer

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Następną dawkę przyjąć w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Vinpotaxer

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogące wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    ból głowy, zawroty głowy (spowodowane zaburzeniami błędnika),

-    obniżenie ciśnienia krwi,

-    dolegliwości żołądkowe, nudności, suchość w jamie ustnej,

-    zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogące wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    zmniejszenie liczby białych krwinek (większa podatność na zakażenia),

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (większe ryzyko krwawienia i powstawania siniaków),

-    brak apetytu, zaburzenia smaku,

-    cukrzyca,

-    zaburzenia snu, senność,

-    pobudzenie, niepokój,

-    zawroty głowy (spowodowane zaburzeniami układu nerwowego),

-    osłupienie (brak reakcji na bodźce zewnętrzne mimo zachowanej świadomości),

-    porażenie połowicze (porażenie mięśni jednej połowy ciała),

-    zanik pamięci,

-    obrzęk tarczy nerwu wzrokowego (uwidoczniony w badaniu okulistycznym),

-    nadwrażliwość na dźwięki, niedosłuch, szum w uszach,

-    niedokrwienie i (lub) zawał mięśnia sercowego,

-    dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej, może rozchodzić się do lewego ramienia),

-    przyspieszenie lub zwolnienie pracy serca (bradykardia), kołatanie serca (nierównomierne bicie serca),

-    szybka, nieprawidłowa praca serca (częstoskurcz),

-    zwiększenie ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze),

-    zakrzepowe zapalenie żył (wyczuwalne stwardnienie żyły, ból, tkliwość i zaczerwienie),

-    bóle brzucha, zaparcia, biegunka, niestrawność, wymioty,

-    zaczerwienienie skóry (rumień), swędzenie, pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze), nadmierna potliwość,

-    ogólne osłabienie organizmu (astenia), zmęczenie,

-    uczucie gorąca,

-    zwiększenie stężenia trójglicerydów we krwi (większe ryzyko miażdżycy),

-    zmiany w zapisie EKG (obniżenie odcinka ST),

-    nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych (zmiana aktywności enzymów wątrobowych),

-    zmniejszenie i (lub) zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogące wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000

pacjentów):

-    niedokrwistość (spowodowana zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek),

-    aglutynacja (zlepianie się) czerwonych krwinek (wykazane w badaniu krwi),

-    nadwrażliwość (alergia),

-    euforia (nienaturalnie dobre samopoczucie),

-    depresja (nadmierny smutek),

-    drżenia, drgawki,

-    zaczerwienienie spojówek,

-    zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków (nieregularne, szybkie bicie serca),

- trudności w połykaniu (dysfagia),

- zapalenie j amy ustnej,

-    zapalenie skóry,

-    uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej,

-    obniżenie temperatury ciała,

-    skrócenie czasu protrombinowego (wykazane w badaniu krwi; może powodować zaburzenia krzepnięcia),

-    zmniejszenie lub zwiększenie liczby białych krwinek,

-    zwiększenie masy ciała.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Vinpotaxer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na opakowaniu tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Vinpotaxer

- Substancj ą czynną leku jest winpocetyna. Każda tabletka zawiera 5 mg winpocetyny.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia pszeniczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, żelatyna.

Jak wygląda Vinpotaxer i co zawiera opakowanie

Lek ma postać okrągłych tabletek barwy białej lub lekko żółtej, z linią dzielącą na jednej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry po 10 tabletek.

Opakowanie zawiera 50 tabletek (5 blistrów z bezbarwnej folii PVC/Aluminium) umieszczonych wraz z ulotką informacyjną w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. ul. Nocznickiego 31 01-918 Warszawa Tel.: (22) 569 82 00 Fax:(22) 83 51 557

Wytwórca SOPHARMA PLC 16, Iliensko Shosse Str.

1220 Sofia, Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Vinpotaxer

Charakterystyka Vinpotaxer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vinpotaxer, 5 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 5 mg winpocetyny (Vinpocetinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna, skrobia pszeniczna. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego, w tym stanów po udarze niedokrwiennym i otępienia naczyniopochodnego.

•    Łagodzenie psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego.

•    Leczenie wspomagające przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka.

•    Leczenie wspomagające zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dorośli

Zwykle stosowana dawka to 5 lub 10 mg 3 razy na dobę. Tabletki należy przyjmować po posiłkach, popijając wodą. Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 mg. Dawka podtrzymująca to 15 mg na dobę. Nie ma konieczności zmniejszenia dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Dzieci i młodzież

Vinpotaxer jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.3).

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną winpocetynę, alkaloidy Vinca (winblastynę, winkrystynę) lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Ostra faza udaru krwotocznego.

-    Ciężka choroba niedokrwienna serca.

-    Ciężkie zaburzenia rytmu serca.

-    Ciąża i laktacja.

- Dzieci i młodzież (ze względu na brak odpowiednich badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa w tej grupie wiekowej).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Ostrożnie stosować u pacjentów otrzymująch leki hipotensyjne oraz z niedociśnieniem tętniczym lub ortostatycznym.

•    U pacjentów ze zmianami w EKG oraz leczonych lekami, które powodują zmiany w EKG, należy wykonać kontrolne badanie EKG.

Produkt leczniczy zawiera skrobię pszeniczną, która może zawierać jedynie śladowe ilości glutenu i dlatego uważa się, że może być stosowany bezpiecznie u osób z chorobą trzewną (celiakią). Tego produktu leczniczego nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna). Produkt leczniczy zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Każda tabletka zawiera 140 mg laktozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Istnieją rzadkie doniesienia o tym, że winpocetyna nasila hipotensyjne działanie a-metylodopy, dlatego w przypadku stosowaniu produktu leczniczego Vinpotaxer w skojarzeniu z a-metylodopą, zaleca się regularną kontrolę ciśnienia krwi.

Winpocetyna może osłabiać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (warfaryny).

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku jednoczesnego stosowania produktów leczniczych działających na ośrodkowy układ nerwowy, leków antyarytmicznych czy przeciwzakrzepowych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa winpocetyny u kobiet w ciąży.

Podawanie winpocetyny w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Wykazano, że winpocetyna przenika do mleka matki.

Podawanie winpocetyny w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Winpocetyna nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Nie ma niekorzystnego wpływu na koncentrację i czas reakcji.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane klasyfikuje się względem częstości występowania oraz układów i narządów. Częstość występowania według MedDRA:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadkie: leukopenia, małopłytkowość.

Bardzo rzadkie: niedokrwistość, aglutynacja erytrocytów.

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadkie: nadwrażliwość.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt częste: hipercholesterolemia.

Rzadkie: brak apetytu, cukrzyca.

Zaburzenia psychiczne

Rzadkie: zaburzenia snu, pobudzenie, niepokój.

Bardzo rzadkie: euforia, depresja.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt częste: ból głowy.

Rzadkie: zawroty głowy, zaburzenia smaku, osłupienie, porażenie połowicze, senność, amnezja. Bardzo rzadkie: drżenia, drgawki.

Zaburzenia oka

Rzadkie: obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.

Bardzo rzadkie: przekrwienie spojówek.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt częste: zawroty głowy.

Rzadkie: nadwrażliwość na dźwięki, niedosłuch, szum w uszach.

Zaburzenia serca

Rzadkie: niedokrwienie i (lub) zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, bradykardia, częstoskurcz, pobudzenia dodatkowe, kołatania serca.

Bardzo rzadkie: zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków.

Zaburzenia naczyniowe Niezbyt częste: niedociśnienie.

Rzadkie: nadciśnienie tętnicze, zakrzepowe zapalenie żył.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt częste: suchość w jamie ustnej, nudności, dolegliwości żołądkowe.

Rzadkie: bóle brzucha, zaparcia, biegunka, niestrawność, wymioty.

Bardzo rzadkie: dysfagia, zapalenie jamy ustnej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadkie: rumień, nadmierna potliwość, świąd, pokrzywka.

Bardzo rzadkie: zapalenie skóry.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadkie: astenia, zmęczenie, uczucie gorąca.

Bardzo rzadkie: uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, hipotermia.

Badania diagnostyczne

Rzadkie: zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi, obniżenie odcinka ST w EKG, zmniejszenie i (lub) zwiększenie liczby eozynofilów, zmiany aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadkie: zmniejszenie i (lub) zwiększenie liczby leukocytów, zmniejszenie liczby erytrocytów, skrócenie czasu protrombinowego, zwiększenie masy ciała.

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania. Na podstawie doświadczenia klinicznego można założyć, że długotrwałe podawanie winpocetyny w dawce do 60 mg na dobę jest bezpieczne. W praktyce klinicznej nie odnotowano ciężkich reakcji na lek, nawet w przypadku podawania wyższych dawek.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1


Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki psychostymulujące i nootropowe.

Kod ATC: N06BX18

Winpocetyna wywiera ochronny wpływ na mózg w wyniku złożonego mechanizmu działania wpływającego korzystnie na metabolizm mózgowy i przepływ krwi w mózgu, jak również na właściwości reologiczne krwi.

Winpocetyna prowadzi do poprawy metabolizmu mózgowego, w szczególności wykorzystania tlenu, zwiększając tlenowy rozkład glukozy. Przekierowuje ona metabolizm glukozy w mózgu na korzystniejszy metabolizm tlenowy, zwiększa odporność mózgu na hipoksję oraz stężenie ATP i cAMP w komórkach mózgowych. Ponadto przyspiesza metabolizm noradrenaliny i serotoniny w mózgu. Winpocetyna działa przeciwutleniająco i zwiększa tolerancję mózgu na niedotlenienie. Winpocetyna prowadzi do poprawy krążenia mózgowego i transportu tlenu do tkanek, zwiększając plastyczność erytrocytów, hamuje agregację i adhezję płytek krwi oraz obniża patologicznie zwiększoną lepkość krwi. Zwiększa przepływ krwi przez mózg i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, nie wpływając na układowe ciśnienie krwi, poprawia krążenie krwi w obszarze niedokrwionym.

Inny mechanizm neuroprotekcyjnego działania winpocetyny polega na zmniejszeniu szkodliwych reakcji cytotoksycznych spowodowanych przez aminokwasy, blokowaniu kanałów sodowych oraz hamowaniu aktywności receptorów NMDA i AMPA.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Po podaniu doustnym winpocetyna jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Biodostępność winpocetyny wynosi 50-70%. Winpocetyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu krwi po upływie 1 godziny. Maksymalne stężenia w tkankach stwierdzono po upływie 2 do 4 godzin po podaniu produktu leczniczego.

Dystrybucja

Po podaniu doustnym produktu leczniczego, winpocetyna podlega dystrybucji w organizmie. W około 66% wiąże się z białkami osocza. Stężenie lecznicze winpocetyny w osoczu wynosi 10-20 ng/ml. Winpocetyna przenika przez barierę łożyskową i do mleka matki.

Metabolizm

Winpocetyna jest intensywnie metabolizowana w wątrobie; w wyniku czego powstają jej dwa główne metabolity - kwas apowinkaminowy i hydroksywinpocetyna.

Eliminacja

Biologiczny okres półtrwania winpocetyny w fazie eliminacji wynosi 4,8 do 5 godzin. Wydalanie następuje głównie z moczem - w postaci niezmienionej i w postaci metabolitów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania ostrej i podostrej toksyczności winpocetyny nie wykazały żadnych różnic w zakresie laboratoryjnych i patomorfologicznych wskaźników między badanymi a kontrolnymi zwierzętami.

W badaniach przewlekłej toksyczności trwających ponad rok, nie stwierdzono ani klinicznych ani laboratoryjnych ani anatomopatologicznych cech patologii.

Brak danych wskazujących na teratogenne, mutagenne działanie winpocetyny czy potencjalne działanie rakotwórcze produktu leczniczego.

Brak danych wskazujących na istotny wpływ produktu leczniczego na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna, skrobia pszeniczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, żelatyna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z bezbarwnej folii PVC/Aluminium.

Wielkość opakowania:

50 tabletek (5 blistrów po 10 tabletek), w tekturowym pudelku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. ul. Nocznickiego 31 01-918 Warszawa Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Vinpotaxer