Imeds.pl

Vinpotaxer 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Vinpotaxer, 5 mg, tabletki

(Vinpocetinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Vinpotaxer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vinpotaxer

3.    Jak stosować V inpotaxer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Vinpotaxer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Vinpotaxer i w jakim celu się go stosuje

Vinpotaxer zawiera substancję czynną winpocetynę. Winpocetyna jest stosowana w leczeniu lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Wskazania do stosowania

-    Leczenie przewlekłych zaburzeń krążenia mózgowego, w tym stanów po udarze niedokrwiennym i otępienia pochodzenia naczyniowego.

-    Łagodzenie objawów psychicznych i neurologicznych występujących w zaburzeniach krążenia mózgowego.

-    Leczenie wspomagające przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka

-    Leczenie wspomagające zaburzeń słuchu pochodzenia naczyniowego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vinpotaxer Kiedy nie stosować leku Vinpotaxer

Leku nie należy stosować:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, alkaloidy Vinca (winblastynę, winkrytynę) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta stwierdzono lub podejrzewa się krwawienie wewnątrzmózgowe (ostra faza udaru krwotocznego),

-    jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca (objawiającą się bólem promieniującym często do lewego ramienia, uczuciem dławienia lub ucisku za mostkiem),

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia rytmu serca (uczucie szybkiego bądź nieregularnego bicia serca lub „zatrzymywania” się serca na chwilę),

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,

-    u dzieci i młodzieży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Vinpotaxer należy stosować ostrożnie:

-    jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające ciśnienie krwi (patrz w punkcie: Inne leki i Vinpotaxer),

-    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi (hipotonia),

-    jeśli pacjent ma niedociśnienie ortostatyczne (zawroty głowy lub omdlenia podczas podnoszenia z pozycji siedzącej lub leżącej),

-    jeśli pacjent ma zmiany w zapisie EKG lub otrzymuje leki powodujące zmiany w zapisie EKG -lekarz zleci kontrolne badania EKG.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Vinpotaxer u dzieci i młodzieży jest przeciwwskazane. W tej grupie pacjentów brak jest odpowiednich badań klinicznych odnoszących się do skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tego leku.

Inne leki i Vinpotaxer

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosując Vinpotaxer należy zachować szczególną ostrożność, jeśli jednocześnie stosowany jest którykolwiek z poniższych leków:

-    lek obniżający ciśnienie krwi (alfa metyldopa) - stosowany jednocześnie z lekiem Vinpotaxer może powodować obniżenie ciśnienia krwi, dlatego należy regularnie kontrolować ciśnienie krwi,

-    leki przeciwzakrzepowe (stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, np. warfaryna) - lek Vinpotaxer może osłabiać ich działanie,

-    leki działające na ośrodkowy układ nerwowy - jeśli pacjent nie jest pewien czy przyjmuje takie leki, powinien zapytać o to lekarza,

-    leki antyarytmiczne (stosowane w celu unormowania nieprawidłowej pracy serca, np. propranolol). Vinpotaxer z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku popijając wodą. Lek stosuje się doustnie.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować leku Vinpotaxer w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych. Decyzję o prowadzeniu pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych powinien podjąć lekarz.

Vinpotaxer zawiera laktozę, skrobię pszeniczną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera skrobię pszeniczną. Tego leku nie powinni zażywać pacjenci z alergią na pszenicę (inna niż choroba trzewna).

Vinpotaxer jest odpowiedni dla pacjentów z chorobą trzewną (celiakią - zaburzenia trawienia i wchłaniania spowodowane nietolerancją białka zawartego w zbożach - glutenu).

3. Jak stosować lek Vinpotaxer

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecane dawkowanie

Dorośli

1 tabletka (5 mg) do 2 tabletek (10 mg) 3 razy na dobę. Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Maksymalnie na dobę można przyjąć 6 tabletek (30 mg).

Dawka podtrzymująca to 3 tabletki (15 mg) na dobę.

Lekarz określi czas trwania leczenia.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział tabletki na równe dawki.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby nie stwierdzono konieczności zmniejszenia dawki leku.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci i młodzieży.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vinpotaxer

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Vinpotaxer

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Następną dawkę przyjąć w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Vinpotaxer

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogące wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    ból głowy, zawroty głowy (spowodowane zaburzeniami błędnika),

-    obniżenie ciśnienia krwi,

-    dolegliwości żołądkowe, nudności, suchość w jamie ustnej,

-    zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogące wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    zmniejszenie liczby białych krwinek (większa podatność na zakażenia),

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (większe ryzyko krwawienia i powstawania siniaków),

-    brak apetytu, zaburzenia smaku,

-    cukrzyca,

-    zaburzenia snu, senność,

-    pobudzenie, niepokój,

-    zawroty głowy (spowodowane zaburzeniami układu nerwowego),

-    osłupienie (brak reakcji na bodźce zewnętrzne mimo zachowanej świadomości),

-    porażenie połowicze (porażenie mięśni jednej połowy ciała),

-    zanik pamięci,

-    obrzęk tarczy nerwu wzrokowego (uwidoczniony w badaniu okulistycznym),

-    nadwrażliwość na dźwięki, niedosłuch, szum w uszach,

-    niedokrwienie i (lub) zawał mięśnia sercowego,

-    dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej, może rozchodzić się do lewego ramienia),

-    przyspieszenie lub zwolnienie pracy serca (bradykardia), kołatanie serca (nierównomierne bicie serca),

-    szybka, nieprawidłowa praca serca (częstoskurcz),

-    zwiększenie ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze),

-    zakrzepowe zapalenie żył (wyczuwalne stwardnienie żyły, ból, tkliwość i zaczerwienie),

-    bóle brzucha, zaparcia, biegunka, niestrawność, wymioty,

-    zaczerwienienie skóry (rumień), swędzenie, pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze), nadmierna potliwość,

-    ogólne osłabienie organizmu (astenia), zmęczenie,

-    uczucie gorąca,

-    zwiększenie stężenia trójglicerydów we krwi (większe ryzyko miażdżycy),

-    zmiany w zapisie EKG (obniżenie odcinka ST),

-    nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych (zmiana aktywności enzymów wątrobowych),

-    zmniejszenie i (lub) zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogące wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000

pacjentów):

-    niedokrwistość (spowodowana zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek),

-    aglutynacja (zlepianie się) czerwonych krwinek (wykazane w badaniu krwi),

-    nadwrażliwość (alergia),

-    euforia (nienaturalnie dobre samopoczucie),

-    depresja (nadmierny smutek),

-    drżenia, drgawki,

-    zaczerwienienie spojówek,

-    zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków (nieregularne, szybkie bicie serca),

- trudności w połykaniu (dysfagia),

- zapalenie j amy ustnej,

-    zapalenie skóry,

-    uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej,

-    obniżenie temperatury ciała,

-    skrócenie czasu protrombinowego (wykazane w badaniu krwi; może powodować zaburzenia krzepnięcia),

-    zmniejszenie lub zwiększenie liczby białych krwinek,

-    zwiększenie masy ciała.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Vinpotaxer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na opakowaniu tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Vinpotaxer

- Substancj ą czynną leku jest winpocetyna. Każda tabletka zawiera 5 mg winpocetyny.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia pszeniczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, żelatyna.

Jak wygląda Vinpotaxer i co zawiera opakowanie

Lek ma postać okrągłych tabletek barwy białej lub lekko żółtej, z linią dzielącą na jednej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry po 10 tabletek.

Opakowanie zawiera 50 tabletek (5 blistrów z bezbarwnej folii PVC/Aluminium) umieszczonych wraz z ulotką informacyjną w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. ul. Nocznickiego 31 01-918 Warszawa Tel.: (22) 569 82 00 Fax:(22) 83 51 557

Wytwórca SOPHARMA PLC 16, Iliensko Shosse Str.

1220 Sofia, Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: