Imeds.pl

Vinpoton 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

VINPOTON, 5 mg, tabletki

Vinpocetinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwość.

-    Lek ten został przepisano ściśle określonej osobie.Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek VINPOTON i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku VINPOTON

3.    Jak stosować VINPOTON

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek VINPOTON

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek VINPOTON i w jakim celu się go stosuje

Lek VINPOTON zawiera jako substancję czynną winpocetynę.

Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Wskazania do stosowania leku VINPOTON:

■    Leczenie przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego, w tym stany po udarze niedokrwiennym i otępienia naczyniopochodnego.

■    Łagodzenie psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego.

■    Leczenie przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka.

■    Leczenie zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku VINPOTON

Kiedy nie stosować leku VINPOTON

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na winpocetynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,

-    Leku nie należy stosować u dzieci, ze względu na brak wystarczających danych z badań klinicznych w tej grupie wiekowej,

-    Jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca: ciężka choroba niedokrwienna serca, ciężkie zaburzenia rytmu serca,

-    Jeśli u pacjenta występuje ostra faza udaru krwotocznego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania VINPOTON należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli występują u pacjentów niektóre choroby serca, zaleca się wykonywanie kontrolnych badań EKG (badanie elektrokardiologiczne-badanie czynności serca) u pacjentów z zespołem wydłużonego

odcinka QT lub u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które powodują wydłużenie odcinka QT.

Inne leki i VINPOTON

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy powiedzieć lekarzowi jeżeli stosuje się leki zawierające:

-    alfa metylodopę (lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym),

-    leki przeciwzakrzepowe (leki zmniejszające krzepliwość krwi),

-    leki przeciwarytmiczne (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca),

-    glibenklamid (lek stosowany w cukrzycy),

-    leki działające na ośrodkowy układ nerwowy.

VINPOTON z jedzeniem i piciem.

Lek należy przyjmować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek VINPOTON jest przeciwwskazany w ciąży i w okresie karmienia piersią. W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Brak danych dotyczących wpływu winpocetyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek VINPOTON zawiera laktozę

Lek VINPOTON zawiera 93,94 mg laktozy w każdej tabletce. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek VINPOTON

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku VINPOTON to 1 lub 2 tabletki (5-10 mg) trzy razy na dobę (15- 30 mg).

Dawka podtrzymująca to 1 tabletka 3 razy na dobę.

Tabletki należy przyjmować po posiłkach.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku VINPOTON u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Stosowanie leku VINPOTON u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w wieku podeszłym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku VINPOTON

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku VINPOTON

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę leku należy przyjąć o zwykłej porze.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane wymienione poniżej zostały pogrupowane według układów i narządów, których dotyczyły oraz częstości występowania, określonej w następujący sposób:

Bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów;

Często: rzadziej niż 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów;

Niezbyt często: rzadziej niż 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów;

Rzadko: rzadziej niż 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów;

Bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów, w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często (0,9%): zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie. Objawy te mogą być związane z chorobą podstawową.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często (0,8 %): zmiany ciśnienia krwi (głównie zmniejszenie ciśnienia krwi), uderzenia krwi do głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często (0,6 %): nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej.

Rzadko: bóle brzucha.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często (0,52 %): zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (0,2 %): alergiczne odczyny skórne.

Zaburzenia serca

Niezbyt często (0,1%): zmiany w zapisie EKG (obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT), częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca. Objawy te występowały samoistnie i dlatego nie jest pewne, czy powodem wystąpienia tych objawów było zastosowanie leku VINPOTON.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko (0,07 %): leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek VINPOTON

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek VINPOTON

-    Substancją czynną leku jest winpocetyna (Vinpocetinum).

-    Pozostałe składniki leku to: skrobia ziemniaczana, Ludipress (laktoza jednowodna, powidon, krospowidon), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek VINPOTON i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, obustronnie płaskie tabletki z literą V wytłoczoną po jednej stronie.

Opakowanie zawiera 50 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o. o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o. o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego)) ((farmakod))

4