+ iMeds.pl

Virgan 1,5 mg/g żel do oczu 1,5 mg/gUlotka Virgan 1,5 mg/g żel do oczu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

VIRGAN 1,5 mg/g żel do oczu

Ganciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest VIRGAN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku VIRGAN

3.    Jak stosować lek VIRGAN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek VIRGAN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST VIRGAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

VIRGAN to krople do oczu w postaci roztworu, zawierające lek przeciwwirusowy o nazwie gancyklowir.

Jest wskazany w leczeniu pewnych powierzchownych i wirusowych zakażeń oka (rogówki).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VIRGAN

Kiedy NIE stosować leku VIRGAN:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na gancyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników leku VIRGAN (wymienionych w punkcie 6).

-    W okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

-    U mężczyzn i kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących metody kontroli urodzeń.

Ponadto, mężczyznom leczonym lekiem VIRGAN zaleca się stosowanie miejscowej metody

antykoncepcji (np. prezerwatywy) przez trzy miesiące po zakończeniu leczenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek VIRGAN

-    Ze względu na brak szczegółowych badań, stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane.

-    Nie połykać.

-    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Należy unikać dotykania oczu i powiek końcówką zakraplacza.

-    Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu

-    Noszenie soczewek kontaktowych: Unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Wyjąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. VIRGAN zawiera chlorek benzalkoniowy, który powoduje odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Lek VIRGAN a inne leki

Jeśli pacjent stosuje jakikolwiek inny lek zakraplany do oczu, powinien:

© najpierw zastosować inny lek okulistyczny,

© odczekać 15 minut,

© zastosować lek VIRGAN jako ostatni.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjentka chce zajść w ciążę lub jeśli okaże się, że zajdzie w ciążę w trakcie leczenia. Lekarz jest jedyną osobą, która może zmodyfikować leczenie.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropleniu leku może nastąpić przejściowe nieostre widzenie. Należy poczekać, aż wzrok powróci do normy, zanim przystąpi się do prowadzenia pojazdu, bądź obsługi urządzeń mechanicznych.

Wykaz substancji pomocniczych o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek (patrz punkt 2:

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek VIRGAN).

3. JAK STOSOWAĆ LEK VIRGAN

Dawkowanie

Lek VIRGAN należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to l kropla 3 do 5 razy na dobę.

Dzieci: stosowanie tego żelu do oczu u dzieci w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane.

Sposób podawania

Ten lek przeznaczony jest do stosowania do oczu (podanie do oczu).

© Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie umyć ręce,

© Patrząc do góry delikatnie odchylić dolną powiekę na dół i lekko ścisnąć tubę, by wkroplić lek do zainfekowanego oka,

© Po użyciu zamknąć tubkę.

Tubkę należy przechowywać w pozycji pionowej, zakrętką do dołu, ustawiając ją na specjalnej, dołączonej do opakowania, podstawce.

Czas trwania leczenia:

Leczenie zwykle nie przekracza 21 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku VIRGAN

Należy kontynuować leczenie tak, jak to zalecił lekarz.

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku VIRGAN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, VIRGAN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób

-    przemijające pieczenie lub kłucie, podrażnienie oczu, niewyraźne widzenie.

Często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób

-    zapalenie rogówki (punkcikowate zapalenie rogówki), zaczerwienienie spojówki (przekrwienie spojówki).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VIRGAN

Nie stosować leku VIRGAN po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po otwarciu tubki nie należy przechowywać dłużej niż przez okres 4 tygodni.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek VIRGAN

-    Substancją czynną jest gancyklowir. 1 gram żelu zawiera 1,5 mg gancyklowiru.

-    Pozostałe składniki to: karbomer (Carbopol 974P), sorbitol, sodu wodorotlenek, benzalkoniowy chlorek i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek VIRGAN i co zawiera opakowanie

Lek dostępny jest w tubie zawierającej 5 gramów żelu.

Podmiot odpowiedzialny:

LABORATOIRES THEA 12, rue Louis Blériot 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Francja

Wytwórca:

FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A.

Via Enrico Fermi, 50 20019 Settimo Milanese (MI)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

THÉA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 38 00-789 Warszawa tel.: +48 22 642 87 77

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Luksemburg, Polska, Hiszpania............VIRGAN

Data ostatniej aktualizacji ulotki:    18-11-2013

4

Virgan 1,5 mg/g żel do oczu

Charakterystyka Virgan 1,5 mg/g żel do oczu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VIRGAN 1,5 mg/g żel do oczu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 1,5 mg gancyklowiru.

Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek (75 ^g/g)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel do oczu

Bezbarwny opalizujący żel.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie powierzchownego ostrego zapalenia rogówki spowodowanego zakażeniem wirusami Herpes simplex (patrz punkt 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie:

1 kropla 5 razy na dobę do momentu całkowitej reepitelizacji, następnie 1 kropla 3 razy na dobę przez 7 dni.

Czas trwania leczenia zwykle nie przekracza 21 dni.

Stosowanie u dzieci

Stosowanie produktu u dzieci w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane, ponieważ nie prowadzono badań dotyczących stosowania produktu w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania

Produkt należy podawać do worka spojówkowego oka wykazującego objawy chorobowe. Pomiędzy poszczególnymi podaniami tubka powinna być przechowywana w pozycji pionowej, aplikatorem do dołu, na podstawce dołączonej do opakowania, aby zapewnić prawidłowe formowanie kropli.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na gancyklowir, acyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt nie jest wskazany w leczeniu zakażeń siatkówki spowodowanych przez cytomegalowirusy (CMV).

Nie potwierdzono skuteczności produktu w leczeniu stanów zapalnych rogówki i spojówki spowodowanych przez inne wirusy.

Nie prowadzono badań klinicznych u pacjentów o osłabionej odporności.

Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

Substancja zmienia zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jeśli więcej niż jeden lek stosowany jest miejscowo do oczu, leki należy podawać w odstępie co najmniej piętnaście minut od siebie. Virgan należy podawać jako ostatni.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest wystarczających danych pozwalających na ocenę bezpieczeństwa stosowania produktu VIRGAN w okresie ciąży i karmienia piersią.

Właściwości teratogenne i wpływ na płodność stwierdzono na podstawie badań na zwierzętach, podczas których gancyklowir podawano doustnie lub dożylnie. Stwierdzono także możliwość genotoksycznego działania produktu o małym marginesie bezpieczeństwa (patrz punkt 5.3).

W związku z tym stosowanie produktu VIRGAN w okresie ciąży i karmienia piersią nie jest wskazane, za wyjątkiem przypadków gdy nie ma możliwości alternatywnego leczenia. U kobiet w wieku rozrodczym należy zastosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży.

Z uwagi na to, że w badaniach na zwierzętach stwierdzono genotoksyczność produktu, zaleca się, aby mężczyźni stosujący VIRGAN używali mechanicznych środków antykoncepcyjnych (prezerwatyw) w czasie trwania terapii i 3 miesiące po jej zakończeniu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenci powinni wstrzymać się od prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych, jeśli po podaniu produktu występują u nich jakiekolwiek zaburzenia widzenia.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane były zgłaszane podczas czterech badań klinicznych z produktem VIRGAN 1,5 mg/g żelu do oczu (trzy badania fazy IIB i jedno badanie III fazy).

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane według częstości występowania w następujący sposób: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000) i bardzo rzadko (<1/10 000). Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia oka

Bardzo często:

Przemijające pieczenie lub kłucie, podrażnienie oczu, niewyraźne widzenie.

Często:

Powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, przekrwienie spojówki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie dotyczy

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna : S 01 AD09 - leki stosowane w zakażeniach oczu, preparaty przeciwwirusowe

Gancyklowir, 9-[(1,3- dihydroksy-2-propoksy)metylo]guanina lub DHPG, jest nukleozydem, który hamuje in vitro replikację ludzkich wirusów grupy Herpes (Herpes simplex 1 i 2, cytomegalowirusów), jak również adenowirusów o serotypach l, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 22, 28. Gancyklowir w zainfekowanej komórce przekształcany jest do trifosforanu gancyklowiru, aktywnej formy substancji czynnej.

Fosforylacja następuje głównie w zainfekowanych komórkach, gdzie stężenie trifosforanu gancyklowiru jest 10 razy niższe w komórkach nie zainfekowanych.

Trifosforan gancyklowiru wywiera działanie przeciwwirusowe poprzez hamowanie syntezy DNA wirusa w drodze dwóch mechanizmów: kompetycyjnego hamowania polimerazy DNA wirusa i bezpośredniego wbudowywania związku do cząsteczki DNA wirusa, które blokuje jej wydłużenie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

U ludzi po zakropleniu produktu 5 razy na dobę przez 11 do 15 dni w trakcie leczenia wirusowego zapalenia rogówki stężenia leku w osoczu, określane za pomocą czułych metod analitycznych (granica kwantyfikacji: 0,005 pg/ml), są bardzo małe: średnio 0,013 pg/ml (0 - 0,037).

Badania farmakokinetyki produktu prowadzone na oku królika potwierdziły szybką i skuteczną penetrację gancyklowiru do rogówki i przedniego odcinka oka, co pozwala na utrzymywanie się stężeń wyższych niż mediana dawki skutecznej terapeutycznie (ED50) przez kilka godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie.

Właściwości rakotwórcze i mutagenne

Działanie rakotwórcze u zwierząt obserwowano tylko po długim okresie ekspozycji ogólnoustrojowej (20 mg/kg doustnie), co przekraczało 50-krotnie dawkę, jaka może być wchłonięta ogólnoustrojowo przez pacjentów leczonych produktem VIRGAN.

Gancyklowir dał pozytywny wynik w trzech z pięciu różnych typów testów genotoksyczności. Pozytywne wyniki uzyskano w najbardziej czułej metodzie (badanie komórek chłoniaka myszy) po zastosowaniu dawki 7500 razy większej niż dawka wchłonięta ogólnoustrojowo przez pacjentów leczonych produktem VIRGAN, oraz w teście mikrojąderkowym u myszy po podawaniu dawki 50 mg/kg dożylnie, co odpowiada 15000 razy większemu stężeniu w osoczu niż podczas podawania produktu VIRGAN do oka u ludzi.

Wpływ produktu na reprodukcję i płodność

Badania na zwierzętach, podczas których podawano gancyklowir doustnie i dożylnie, wykazały hamowanie czynności jąder i jajników, co miało wpływ na płodność. Działanie toksyczne na układ rozrodczy samców stwierdzono po ogólnoustrojowym podaniu dawki większej 12-krotnie u psów i 19-krotnie u myszy, niż dawka wchłaniana ogólnoustrojowo przez pacjentów leczonych produktem VIRGAN. Stwierdzono zaburzenie zdolności rozrodczych u samców myszy po podaniu dawki 60-krotnie większej niż u pacjentów leczonych produktem VIRGAN. U samic myszy zaburzenie czynności układu rozrodczego wystąpiło po zastosowaniu dawki 3000 razy większej niż dawka wchłaniana ogólnoustrojowo przez pacjentów leczonych produktem VIRGAN. Działanie teratogenne u królików wystąpiło po dawce 100-krotnie większej niż u pacjentów leczonych produktem VIRGAN.

Toksyczność miejscowa (oko)

Podawanie produktu VIRGAN do oka u królików przez 28 dni 5 razy na dobę nie wykazało miejscowego ani układowego działania toksycznego produktu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Karbomer (Carbopol 974P)

Sorbitol

Sodu wodorotlenek Benzalkoniowy chlorek Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności 3 lata.

Po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba z LDPE/Aluminium/HDPE zamykana zakrętką z HDPE, wyposażona w odłączalną podstawkę.

Wielkość opakowania: 1 tuba po 5 g żelu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Laboratoires THÉA

12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11808

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.08.2005 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 25.10.2010 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18.11.2013 r.

5

Virgan 1,5 mg/g żel do oczu